og dit jaar ook in ons ind harttransplantaties Boek: president Kennedy wilde troepen uit Vietnam terughalen Ziekteverzuimcontrole blijft taak van SFB Ambassadeur El Salvador President Sri Lanka erkent schuld van Singalezen FRIESE PARTIJ IS BOOS OP KIESRAAD PZC/binnen-buiten|and PROBLEMEN ROND VERGOEDING VITENLANDSE OPERATIES Campagne om meer melk te drinken "hallenger ïind augustus i ruimte in foerdische pmgerstakers jgeer vrij Luizenplaag in Arnhemse cel door arrestant ;DAG 9 AUGUSTUS 1983 wol (Van onze redactie volksgezondheid) ^eeJERMOND Nog dit jaar beginnen ten minste twee hartchirurgische centra in ons land he| harttransplantaties. Dat zegt voorzitter Piet van O verveld van de Nederlandse ^patiënten Vereniging, die de laatste maanden steeds meer te maken krijgt met patiënten aanmerking komen voor een zogenoemd donorhart. In de meeste gevallen wordt dit nduF ter ondersteuning bij het bestaande hart geplaatst. ■ren|overveld zegt niet de vrijheid te De particuliere verzekeraar, in dit _naar Londen te gaan, werd de ge- >n om te zeggen waar de trans- geval „De Europeesche Verzekerings- 'meentelijke sociale dienst gevraagd ities (oftewel vaak implantaties) mij.", Amsterdam, weigert vergoeding zich garantie te stellen.In Oisterwijk worden gedaan. Maar hij heeft op grond van de polisvoorwaarden, moet men echter nog wachten op een .zekerheid over en daarmee is de Omdat het een 54-jarige inwoonster beslissing van burgemeester en wet- ■voorzitter blij. „De verantwoor- van Oisterwijk betreft (naam is nog houders. .rheid die nu af en toe op de niet vrijgegeven), die door de Tilburg- Niet eerder dan woensdag kan het iuders van onze vereniging wordt se cardioloog Chapin is geadviseerd antwoord komen. Maar volgens Van gd voor de betaling van zo'n ope- 6 wordt te groot. Als de operaties jger. worden verricht komt de ■tie van de verzekering ook in Jfcerkt een en ander op naar aanlei- Uvan het feit dat de NHV bemid- 1)1; de zesde patient ivoor zover de lieing bekend) die in korte tijd Kónder. gaat voor een dergelijke Tbp De hartchirurg dr. Yacoub, p veel van dergelijke operaties I, heeft „groen licht" gegeven. n dit geval is de financiële tvan de kwestie moeilijk. ihadeloosstelling tgezette huurder Ïortaan ook belast HAAG (ANP) Staatssecreta- [oning (financiën) wil ook over jhadeloosstelling aan een huur- caE lie onder dwang zijn huurrecht [raakt, omzetbelasting gaan hef- :n a' tot dusver valt de door de recht- een toegewezen schadeloosstelling evr< ie uitgezette huurder buiten de 1 leiktingsfeer. orgi ders die het met de eigenaar op chti akkoordje gooien, moeten wel tJlltbelasting betalen over het be- )gen (Van onze correspondent RIJSWIJK Onder de leus „Melk. De Witte Motor" begint het Nederlands Zuivelbureau volgende week maan dag een meerjaren-melkcampagne om alle Nederlanders duidelijk te wijzen op de vele voordelen van het drinken van melk. De activiteiten van de melkpropaganda zullen wor den bevoerd via de massamedia, ho reca, bedrijfsleven (o.m. diverse beurzen), kantines en winkels. Vanaf volgende week zullen alle melk- verpakkingen van de Nederlandse zuivelproducenten aan de actie „Melk. De Witte Motor" zijn aange past. Het is de omvangrijkste melk- campagne ooit gehouden, waarmee dit jaar een bedrag is gemoeid van ruim 5 miljoen gulden. Het Nederlands Zuivelbureau merkt Overveld moet de Oisterwijkse, de eerste vrouwelijke donorhartpatient van ons land, die dag vertrekken. „Er kan niet worden gewacht", zegt Van Overveld, „daarom hebben we staatssecretaris Van der Reyden ge vraagd in te grijpen". De NHV vindt de situatie onaanvaardbaar gewor den, nu steeds meer blijkt dat de ene ziektekostenverzekeraar wel ver goedt en de andere niet. De vereniging wacht nog op het ant woord van de staatssecretaris inzake de kwestie van de donorhartpatiênt Willem Bavinck (27) uit Tilburg. Deze werd in juni geopereerd, nadat de sociale dienst in zijn woonplaats zich garant had gesteld voor de kosten. Het ziekenfonds Midden-Brabant wei gerde vergoeding, evenals andere zie kenfondsen. De Vereniging van Ne derlandse Ziekenfondsen heeft haar leden vergoeding afgeraden. Elk fonds is echter zelfstandig. Inmiddels is de NHV in beroep gegaan tegen de negatieve beslissing van het ziekenfonds Midden-Brabant. „Dat loopt nu", zegt Van Overveld, „maar we kunnen er niet op wachten, ik weet groei van 17 procent, waarbij het zeker dat er meer patiënten zich gaan bierverbruik het meest steeg. Melk melden. Daarom hebben we de staats- heeft het niet kunnen bijbenen en secretaris van volksgezondheid daardoor marktaandeel verloren. Er maandag per telegram gevraagd in te werden wel meer en meer melkpro- grijpen „voordat het mensenlevens dukten als karnemelk, yoghurt en pap §aat kosten". geconsumeerd. Van Overveld verwacht dat dergelijke Consumptiemelk en melkprodukten operaties in Nederland bovendien bijeengevoegd komen wij in 1982 op goedkoper zijn. De operatie en behan- gemiddeld 134 liter per Nederlander, deling van Bavinck heeft naar zijn Van de tien EG-landen scoorde alleen schatting ongeveer f 60.000 gekost. Ierland hoger, met 193 liter. -..Als dr. Yacoub zijn operaties in ons Directeur drs. A. J. Scholvinck van 'and zou doen zouden de verzeke- het Nederlands Zuivelbureau noemt faars die moeten vergoeden. Want hij als uitgangspunt van de campagne: 's een erkend specialist en volgens „Melk is een voedzame drank, die op uitspraken van de Europese Gemeen- een lekkere en gezonde manier ener- schap heeft men dan recht op vergoe- gie geeft en verkwikt". ding. Dit houdt ook in dat zodra De aandacht tijdens de campagne zal Nederlandse specialisten in ons land vooral worden gericht op mensen met transplantaties en implantaties nijverheid, ook het ziektevi WASHINGTON De Amerikaanse president Ronald Reagan middeni en minister van buitenlandse zaken George Shultz (rechts) introduceerden gisteren in de rozentuin van het Witte Huis in Washington bij de pers de nieuwe Amerikaanse ambassadeur voor El Salvador Thomas Pickering. tussen 15 en 40 jaar. De teruggang in starten de vergoedingskwestie geen dat zij op dat er de afgelopen 30 jaar sprake het melkverbruik wordt echter niet vraag meer is", aldus Van Overveld. t nernipn over ner ne- ls van een dramatische teruggang in alleen aan deze groep geweten. Als ..Maar voor de mensen die nu het cchnrielnnsstpllinir melkverbruik, waarbij dient te wor- oorzaken ziet het Zuivelbureau advies krijgen hebben we daar nog Hon o q nrrotolronH Hat Hp Halinff Hp hnnfil.Gb^t i IL- n v„rminrtprinff van Iliets aan*. den aangetekend dat de daling de «fcde-kamerleclen De Beer en laatste tien jaar veel minder sterk is geweest dan m de periode daarvoor. De totale drankenmarkt gaf echter een stijging te zien: dronk de Neder- Erp (beiden WD) hadden de ndsman schriftelijk gevraagd de lgelijkheid in behandeling door to-f scus op te ruimen. De maatregel, de staatssecretaris in zijn ant- d overweegt te nemen, zal overi- levai alleen voor huurders van be- -ef a munten betekenis hebben. ksÈ rders komen alleen voor omzetbe- KTïng in aanmerking als zij onderne- Coe Tijn en de gehuurde ruimte ge iteen voor hun onderneming. bKIgens Koning zal met de maatregel ovsen de heffing van omzetbelasting hre- lander in 1970 in totaal 455 liter aan dranken, in 1982 was dit 532 liter, een hoofdzakelijk een vermindering van niets aan' het aantal jongeren, andere eet- en Typhusbesmetting - De twee leefgewoonten (roals overslaan van ^wen d!e vorige week na terug- het ontbijt en de broodmaaltijd), de keer yan vakantle op het Griekse opkomst van gerondheidsdranken eUanfl Kos me, typhusverschijnselen f° bronwater en vruehtesap en ln het centraal aeke^uis in Alkmaar teruggang van de bezorging aan huis. wecden opgenomen, gaan volgens di- i recteur P. J. Moens goed vooruit. Iet- schadeloosstellingen geünifor- rd worden. iHINGTON (ANP) De lance- r kg van het Amerikaanse ruimtc- jjp Challenger is vastgesteld op 30 a„p islus vanaf het ruimtevaartcen- Kennedy, in Florida, ipronkelijk zou de lancering op 20 van istus plaatsvinden, maar zij werd steld omdat NASA nog wat meer ven wilde doen met de in april in nimte gebrachte verbindings- tmaan TDRSS. Deze satelliet is hm ssentieel belang voor de commu- tie met het Europees ruimtelabo- iumSpacelab, dat op 28 oktober jÜJ het ruimteveer in een baan om larde gebracht wordt. Challenger neemt ditmaal een i(se communicatiesatelliet mee en *!j eze op de tweede dag van haar :o!j ie in de ruimte plaatsen. Hierbij venals de vorige keer wederom ÏMj Ie mechanische arm gebruik wor- «j gemaakt. i«i hoogtepunt van deze vlucht is de [keer, wanneer het ruimteveer ïki ïachtelijke landing maakt op de tmachtbasis Edwards, in Califor- 380J io;'i HAAG (ANP) Drie Koerden is maandagochtend op het hoofdhu id van politie in Den Haag in W erstaking waren gegaan zijn la- vrijgelaten. Nadat zij politiek ;j) waren gaan aanvragen werden '|'71 bewaring genomen'. Uit protest lü-rtegen besloten ze geen voedsel l°i zich te nemen. Dit heeft een is:rdvoerder van het ministerie van gj tie maandagmiddag meege- losj verleg tussen het ministerie en de stoei [se politie is tot opheffing van de "oi««irmg besloten, omdat het drietal 'I ia een illegaal verblijf van enkele i- iin ons land vrijwillig was komen 8i8(i en Dat, en de motieven die zij ««.li hun aanvraag tot politiek asiel hebben tot het besluit geleid, rundi Koerden hebben wel een mel- 'sjb 'Plicht gekregen, aldus de woord- 326» Ier, ens de politie meldde het drietal ïMF 3 en 24 jaar oud) zich vrijdag bij reemdelingendienst. Omdat zij lis s f waren in de Koerdische bewe- 305» verzochten zij om politiek asiel. ontrole bleek de politie dat de ut3 toerden al vier jaar zonder geldi- 'Pieren m het land verbleven. LONDEN (AFP) De president van Sri Lanka, Junius Jayewardene, heeft erkend dat zijn strijdkrachten zich bij herhaling tegen de Tamil-minderlieid hadden verzet en de Singalezen hadden aangemoedigd tegen haar in opstand te komen. Hij deed dit maandag in een vraaggesprek met de Britse televisie-omroep BBC. Hij voegde eraan toe dat leden van de strijdkrachten, waaronder afdelingen van de marine, zich al tegen de Tamil-gemeenschap hadden gekeerd vóór de moord op 23 juli door Tamil-extremisten op 13 militairen (die leidde tot het etnisch geweld dat aan ca. 300 mensen het leven kostte). Sri Lanka heeft maandag dringend gevraagd om' internationale hulp voor de duizenden mensen die getroffen werden door de recente golf van etnisch geweld. Het gaat om onmiddellijke steun aan de slachtoffers, herstel van het land op middellange of lange termijn en herstel van het internationale vertrou wen in Sri Lanka. MINISTER GEEFT ONDERNEMINGSRAAD GELIJK i Van onze redactie economie i Argumenten waren onder meer: geen gehele personeel te vertegenwoordi- DEN HAAG Het Sociaal Fonds controle door eigen collega's, beter gen". Bouwnijverheid (SFB) moet. behalve bescherming van de persoonlijke le- Andere argumenten van de minister het ziekteverzuim in de gehele bouw- venssfeer. Maar de minister stelde de privacy wordt niet beter be- erheid. ook het ziekteverzuim „een bijzonder gewicht" toe te kennen schermd als men de dossiers de deur het eigen personeel blijven con- aan de argumenten van de ondeme- uitdoet en van een professioneel ziek- troleren. Deze uitspraak heeft minis- mingsraad. „aangezien de ondeme- tecontrolesysteem mag worden ver- de mensen die nu het ter De Koning (sociale zaken) gedaan mingsraad geacht kan worden het wacht dat medische gegevens niet voor een ander doel zullen worden gebruikt dan waarvoor ze zijn be stemd. Verder overwoog de minister dat het GAK ook het eigen personeel controleert en dat het uitbesteden van de controle het SFB extra geld kost. In een tijd van bezuinigingen vond hij dat niet wenselijk. Al eerder had de bewindsman laten weten dat de ondernemingsraad in een kwestie als deze inderdaad een instemmingsrecht heeft. De juridische dienst van het Informa tiecentrum Ondernemingsraden (ICOR), die de procedures voor de SFB-ondernemingsraad voerde, meent dat blijkens de uitspraak van de minister de ondernemingsraden in deze zaken belangrijke bevoegdhe den hebben en dient aan hun stand punten, als vertegenwoordiger van het gehele personeel, extra betekenis dient te worden toegekend. COLOMBO Enkele Tamil-vluchtelingen die hun toevlucht hebben gezocht in een opvangkamp nabij Colombo, de door etnisch geweld verscheurde hoofdstad van Sri Lanka, vertellen enkele journalisten hun verhaal. Allen zijn bang voor nieuwe onlusten en weten niet waar ze heen kunnen om veilig te zijn en voor hun gezin te kunnen conflict tussen de onderne mingsraad van het SFB en de direc tie, dat enkele jaren heeft geduurd. De SFB-leiding wilde de ziektever zuimcontrole „de deur uitdoen" en aan het Gemeenschappelijk Admini stratie Kantoor (GAK) opdragen. De ondernemingsraad vond dat als het SFB 200.000 werknemers in de bouw controleert het geen problemen kan opleveren als het eigen personeel daaronder valt, zoals tot dusver het geval was. Maar de directie besloot in 1981 tot verandering, waarop de on dernemingsraad weigerde de vereiste instemming te verlenen. Nadat de stemmen in de bedrijfscommissie twee maal staakten werd het beroep van de SFB-directie reglementair als verworpen beschouwd. De bedrijfs commissie houdt toezicht op mede- zeggenschapstaken. Beroep Daarna werd beroep aangetekend bij de minister, die nu de ondernemings raad in het gelijk heeft gesteld. De directie had verklaard het besluit te hebben genomen in het belang van het personeel. Kindersterfte in Tanzania door keeloperaties DAR ES SALAAM (RTR) Het aantal kinderen dat in Zuid- Tanzania is overleden na een door medicijnmannen uitge voerde keeloperatie, is tot 243 gestegen, zo heeft het officiële persbureau Shihata maandag bekendgemaakt. De ingreep betreft het wegne men van de huig, waardoor, naar men gelooft, de kinderen zouden worden beschermd tegen kink hoest, mazelen en andere kwa len. De medicijnmannen die on geveer twaalf gulden voor de ingreep vragen, zouden door on oordeelkundig optreden ernstige bloedingen veroorzaken waar aan de kinderen overlijden. Kans op nieuwe socialistische partij in Engeland LONDEN (ANP) Volgens de Sun day Times is een vijftigtal socialisti sche leden van het Britse lagerhuis van plan zich uit de Labourpartij los te maken als alle bestuursfuncties daarin op het partijcongres in okto ber in handen vallen van links. Veeleer echter dan zich aan te sluiten aan de vereisten ver- om zonder onderscheid bij de ex-partijgenoten die in 1981 meld in de kieswet. naar taal gelijkwaardig uittraden en de sociaal-democrati- De FNP schrijft ..Door te worden behandeld". sche Partij iSDPi oprichtten, zouden het weigeren van het De FNP wijst erop dat V1jftig een democratische labour- Centraal Stembureau het artikel waarop het ParCii' oprichten, die wel verkiezings om deze Friese plaats- stembureau zich be- tuspraken met de SDP zou maken, namen en woorden in de roept naar aard of ge- 2011 tot ae afscheiding kunnen lijst op te nemen, wordt bruik geheel achter- ^omen als Neil Kinnock, favoriet voor de Friese taal bena- haald is. Al jaren wordt opvolging van Michael Foot tot deeld, omdat daarmee in Friesland zowel bij de Partijleider en lmks geörienteerd, als de Friestaligen in dit gemeenteraads-als pro- man naast zich zou krijgen eeo andere vinciale verkiezingen exponent van lmks, Michael Meacher. Boze brief naar stembureau LEEUWARDEN (GPDl De Fryske Nasjonale Partij (FNP) heeft een boze brief geschreven aan de Kiesraad in Den Haag. omdat het gewei gerd heeft om op stem bureaus vier FNP-kan- didaten voor de Eerste- Kamerverkiezingen te accepteren. Het stem bureau maakt bezwa ren tegen de Friese plaatsnamen op de lijst en tegen het woord ber- ne (geboren) bij de kan didatuur van mevrouw Maaike van Dijk-Gaa- stra. De motivatie van de kiesraad was dat de ze plaatsnamen niet be staan en de kandidaten derhalve niet voldeden land achtergesteld en dus gediscrimineerd worden Van gelijkwaar digheid en gelijkberech tiging is dus geen spra ke. Artikel Q-5 Van de Friese namen en den als vanzelfsprekend geaccepteerd De betref fende kandidaten staan op de lijst vanaf de 2e aldus de Sunday Times. kieswet is daarom dis- tot en met de 5e plaats criminerend tegenover De heer Geale de Vries de tweede njkstaai, het uit Drachten is wel geac- Fnes. en diegenen die cepteerd. omdat deze deze taal beheersen en naam zowel in het Fries daarom strijdig met de als in het Nederlands rechten van de mens. hetzelfde is. zenden Amerikaanse militairen naar na's, die overeenstemming over een Zuidoost-Azië waar ze verwikkeld verbod op bovengrondse kernproeven raakten in een 'niet te winnen' oorlog naderbij brachten, te land. Maar Ralph Martin, de auteur van het binnenkort verschijnende boek 'A he ro for pour time - an intimate story of De auteur legt Kennedy's Adviseurs NEW YORK (RTR) President John Kennedy heeft zijn naaste medewer kers en vrienden een maand voor zijn dood verteld dat hij, na herverkie zing, van plan was de Amerikaanse troepen uit Vietnam terug te trekken. Dit staat in een nieuwe biografie over de man die op 22 november 1963 in Dallas (Texas) werd vermoord. Het vraagstuk van Kennedy's bedoe- de Amerikaanse militairen uit Viet- lingen met Vietnam heeft lange tijd nam terug te halen, historici beziggehouden, waarbij zijn minister van buitenlandse zaken, Dean Rusk, met anderen van mening Sowjet-leider Nikita Chroesjtjsev in hij naar Vietnam had gestuurd. Kennedy een maand voor zijn dood Sheldon Stern, een historicus verbon- hem vertelde dat hij in december den aan de John F. Kennedy-biblio- the Kennedy years' komt tot de con- kcr Kenneth O'Donnell en diens statering dat Kennedy er over dacht vriend Larry Newman de uitspraak n de mond dat de president hun erteld had na zijn herverkiezing van Martin, die vijf jaar heeft gewerkt aan plan te zijn de meer dan 15.000 mili- zijn boek, zegt ook dat Kennedy en de faire adviseurs terug te trekken, die aanvraag voor politiek asiel was dat hij hetzelfde beleid zou heb- het geheim ongeveer 60 brieven 5 nog niets beslist. De verwach- ben gevoerd als zijn opvolger Lyndon Is, dat dat nog een week gaat Johnson. Deze stuurde honderddui- Ook haalt hij de toenmalige minister 1963 duizend militairen, onder' helikopterpllolen, naar de Verenigde Staten zou terughalen. O'Donnell heeft tegen Martin gezegd dat Kennedy bang was voor de reactie onder de Amerikaanse bevolking als hij alle troepen zou terugtrekken voordat hij herkozen was. Hij voorzag doodgeschoten een flinke val in zijn populariteit nadat de Amerikaanse troepen uit Vietnam zouden zijn vertrokken „In 1965 ben ik een van de minst populai re presidenten in de geschiedenis. theek in Boston, meent dat Kenne dy's bedoelingen met Vietnam een controversieel punt blijven, waarbij veel voormalige medewerkers van de Amerikaanse ex-president van me ning zijn dat hij nog geen besluit had genomen op het moment dat hij werd Martin haalt de perschef onder Ken nedy Pierre Salinger aan die het bestaan onthult van de correspon dentie tussen Kennedy en Chroesjts- elkaar hebben geschreven, waaronder van defensie Robert McNamara aan Alom zal men mij veroordelen, maar jev. Deze moet tot 1988 geheim blij- één van de Sowjet-leider van 32 pagi- Deze heeft tegen hem gezegd dat dat kan me niet schelen ven. ARNHEM (ANP) De ontsmet- tingsdienst van de gemeente Arnhem heeft maandag een cel in het Arnhemse politiebureau grondig moeten reinigen nadat daar het afgelopen weekeinde een man was opgesloten die van onder tot boven onder de luizen zat. Agenten, die de arrestant zon dag wat te eten wilden brengen werden onmiddellijk door het ongedierte besprongen. Een re chercheur die de man trachtte te verhoren, moest beschermende kleding aantrekken Ook toen lukte het vanwege de luizen ech ter niet de arrestant te benade ren. Hij is weggestuurd. De man. een 37-jarige Arnhem mer, was zaterdagavond aange houden op verdenking van op lichting. Volgens een politie woordvoerder heerste er in de cel waar hij was opgesloten al snel een ware luizenplaag. De Arn hemse politie zal de GG en GD vragen aandacht te besteden aan de sterk vervuilde man

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5