Middletown: de doorsnee Amerikaan in vijf afleveringei' 8 fb Mmr wliikia PZC/ radio-tv en kunst OP VPRO-TELEVISIE WIEL COERVER VOETBAL na waa rara aaiü maiMBBis as aaa radio DINSDAG 9 AUGUSTUS 1983 NOS 09 30 en 13.00 Nieuws voor slech thorenden RVU 15.30 De Telefoonshow. Afl. 6: An ders wonen. KRO 16.00 Wat geen oog heeft gezien. Godsdiensten en religieuze stromingen. Afl. 11. 16.50 Smokkelaar. Jeugdserie. Afl. 7: „Dubbelspel" NOS 18.30 Studio Sport Extra. Wereld kampioenschappen atletiek Helsinki. TROS 19 15 Europa kwis. Spelprogramma. Afl. 4. België. NOS 20.00 Journaal TROS 20.28 Oppenheimer. Brits feuilleton. Afl. 1. 22 05 Tros Aktua. Actualiteiten. 22.40 Falcon Crest. Amerikaanse se rie. 23.20 Tros Sport Extra. Hockey-in- terland Nederland-Frankrijk. NOS 23 50 Journaal 23.55 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 17.00 Studio Sport Extra. Wereld kampioenschappen atletiek. 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.40 Sesamstraat 19.00 Journaal EO 19.12 De strijd om het bestaan. Na tuurfilm. 20,10 Leven van andermans vuil. Documentaire. 20.25 Graag gehoord. Koorzangpro gramma. 20.48 Krill: voedsel van de toe komst?. Documentaire. NOS 21.40 Armin Mehling. Gefilmd por tret. 22.05 Omnibus bericht 22.30 Journaal 22.45 Studio Sport Extra. Wereld kampioenschappen atletiek. 23.00 Nieuws voor slechthorenden 18.00 Appie. Kleuterserie. 18.05 Sesamstraat 18.20 Lefty. Jeugdfilm uit de reeks „Disneyland". Carol Johnston is een eenarmige turnster. Een paar weken voor de nationale kampioenschappen voor schoolploegen komt ze ten val bij een oefening aan de brug. Ze moet in het gips maar blijft dagelijks oefenen en werken om toch aan de top te blijven. 19.05 Maedlei-la-Breche. Film van Jaco Van Dormael over enkele dagen vrolijke chaos in een kinderleven. 19.25 Tijdrover. Home made: Bier uit eigen vat. 19.35 Kijk uit!. Verkeerstips. „Vakan tie met alles erop en eraan". 19.40 Mededelingen. Met o.a. Lotto winnaars, en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.15 Benny Hill Show. Humor en kolder met Benny Hill. 20.45 Op zoek naar Adam. Serie over de menselijke paleonto logie. Afl. 9: „Een nieuwe' tijd". Bezoek aan plaatsen waar de Neanderthaler leefde. 21.35 Centraal Station. Politieserie van Hans Keuls, met Cor Witschge en Romain de Co- ninck. Afl. 9 ,.De Barones". Barones Vredenbergh is in de gevangenissen bekend van wege haar liefdadig werk. Zij leert daar ook enkele lieden kennen die zij kan gebruiken om haar vergokte fortuin terug te „verdienen" 22.25 Journaal 22.45 Wereldkampioenschappen at letiek te Helsinki. Samenvat tende reportage. Aansluitend Coda: „Schon Rohtraut" van Robert Schu mann. 15.25-20.00 Wereldkampioenschap pen atletiek Helsinki. Sportre- portage. 17.19 Mededelingen Onem 17.25 Cine-vacances. Gevarieerd kinderprogramma met o.a. een aflevering uit de teken filmserie Maya, de bij. 18.15 Lollipop. Kinderprogramma. 18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en couleurs. Spelprogramma. 19.08 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.30 Journaal 20.00 Les sentiers du monde. Docu mentaire over China. 21.05 Le tourbillon des jours. Serie met Niels Arestrup. 22.05 L'aventure de l'art moderne. Kunstrubriek. 23.00 Journaal 15.15 Atletiek. Rechtstreeks verslag van de wereldkampioenschap pen te Helsinki. 22.00 Atletiek. Herhaling van de hoogtepunten van vandaag. 10.00 Journaal 10.23 Vom Webstuhl zur Wel- tmacht. TV-serie (herh.) 11.20Ganz schon mutig. Gesprek ken en verhalen met Dieter Kurten en zijn gasten. 12.10 Paradiese fur Steuer-Jongleu- re. Reportage over belasting paradijzen. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 14.25 Unsere kleine Farm. Ameri kaanse serie met Michael Lan- don. 15.15 ARD-Sport Extra. W.K. Atletiek in Helsinki. Met o.m. finale 400 m horden heren, finale 800 m dames en finale 800 m heren. 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionaal nieuws. 18.15 Mordillo. Variaties op het the ma sport. 18.30 Atletiek. WK te Helsinki met o.a. de finale hoogspringen voor dames, finale 10.000 m heren, hamerslingeren en ze venkamp. 19.50 WWF NDR 18.00 Programma-overzicht Aansluitend: Das Kriminal Magazin. 18.20 Berichte vom Tage 18.30 Atletiek. WK te Helsinki. 19 59 Programma-overzicht. 20.00 Journaal 20.15 ARD-Sport Extra. W.K atletiek in Helsinki. Samenvatting. 21 00 Report. Baden-Baden. 21.45 Quincy. Amerikaanse politie serie met Jack Klugman en Robert Ito: Lawrence Bridges is een vooraanstaand politicus in Los Angeles. Het wekt dan ook heel wat opschudding als hij dood wordt aangetroffen. Schijnbaar is hij van een trap gevallen. Quincy vindt de zaak hoogst interessant en onder breekt zijn vakantie. 22 30 Journaal 23.00 Heut' abend. ARD-Talkshow van Joachim Fuchsberger met Marianne Hoppe, actrice en dochter van een grootgrond bezitter. 23.45 Journaal 10.00- 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.15 Programma-overzicht 15.17 Journaal 15.20 Pinocchio. Tekenfilmserie. 15.45 Till, der Junge von nebenan. Jeugdserie. „De muziekles". Till krijgt van haar grootmoe der een waardevol geschenk, een viool en een abonnement voor 15 vioollessen. 16.25 Vakantiekalender 16.45 Die Schlumpfe. Tekenfilmse rie. 17.00 Mosaik. Magazine voor de ou dere generatie. 17.30 Journaal 17,45 Tele-lllustrierte. Actualiteiten, tips, sport en amusement. Aansluitend: Journaal, 18 25 Rate mal mit Rosenthal. Spel programma. 18,57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Oscar hat die Hosen voll. „Le grand restaurant". Franse ko mische film (1966) van Jac ques Besnard met Louis de Funès, Bernard Blier en Maria Rosa Rodriguez: De president van een Zuidamerikaanse staat wordt ontvoerd uit een eersteklas Parijs restaurant. De eigenaar van de zaak, Mon sieur Septime, raakt tegen wil en dank bij de ontvoering be trokken en moet het losgeld gaan overhandigen. Aansluitend: Tips voor film liefhebbers. 21.00 Journaal 21.20 De Tien. Sociale werkelijkheid in Europa. Twee reportages. 1 „Die liebe Not mit dem Uber- fluss". Miljoenen mensen in de wereld lijden honger en toch slaagt de Europese Ge meenschap erin de boter-, melk-, tomaten- en wijnbergen te laten aangroeien. Hoe komt dit?. 2: „Zukunft mit Zufall". Hoe zullen wij binnen twintig of dertig jaar leven, of hoe zal de Europese Gemeenschap in gespeeld hebben op de techni sche vooruitgang? 22.05 Unser Kosmos. Documentaire serie over het heelal: De ge boorte, het leven en de explo sie van een ster. 22.45 Der vierzehnte Gesang. TV- spel met Mechthild Reinders en Irene Marwitz: Een afgele gen huis, ergens aan de rand van een grote stad; niemand weet of het al dan niet be woond is; Een camera tast het het huis af; eerst van grote afstand; steeds dichterbij; om uiteindelijk het huis binnen te dringen. 23.20 Journaal Atletiek NED. I, 17.00 uur Vanavond besteedt de NOS in drie afleveringen van Studio Sport Ex tra aandacht aan het Wereldkam pioenschap Atletiek dat in Helsinki wordt gehouden: Van 17.00 tot 17.30 (Ned. 2) een rechtstreeks verslag van de finales 800 meter voor dames en heren; Van 18.30 tot 19.15 uur (Ned 1) rechtstreeks verslag hoog springer* voor dames en de 10.000 meter; en van 22.45 tot 23.00 (Ned. 2) een samenvatting. Andermans vuil NED. II. 20.10 uur Bij de EO vanavond een reportage over de Zabbalines de vuilnisopha lers van Cairo. In de Egyptische hoofdstad wordt het vuil op een heel andere manier opgehaald en verwerkt dan in de meeste wereld steden het geval is. Aan de rand van Cairo zijn een soort „vuilnisdorp jes" gebouwd, zelfgebouwde huisjes rond of op de vuilnisbelt. Tussen het afval wonen de Zabbalines. Zij leven van hetgeen de vuilnisbelt hen biedt. eerste aflevering getiteld „Armin Mehling Beelden van een overle vende" van Jeroen Visser te zien is. Mehlings werk behoort tot geen enkele kunststroming. Zijn werk lijkt opgetekend uit het impulsieve onderbewustzijn. Omnibus NED. II, 22.05 uur In een aflevering van 'Omnibus be richt' wordt aandacht besteed aan: Art Limited, de makers van de prentbriefkaarten met afbeeldingen van moderne kunst; de zomerthea- terkermis die wordt verzorgd door De Voorziening en Genesis; de ten toonstelling over echt en vals en namaak in de kunst in het Amster damse Allart Piersonmuseum. Oppenheimer NED. I. 20.28 uur De in 1967 overleden natuurkundi ge Julius Robert Oppenheimer staat bekend als 'de vader van de atoombom'. En inderdaad stond Opperheimer aan de leiding van een groep Amerikaanse geleerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog on der supervisie van het leger de eerste atoombom produceerde. Toch blijkt al in het eerste deel van de vierdelige BBC-dramaserie over zijn leven, die de TROS de komende twee weken uitzendt, dat de eigen lijke ontdekking die tot de produk- tie van de atoombom leidde is ge daan door twee Duitse geleerden. De levensloop van Oppenheimer is door de BBC in beeld gebracht met de traditionele vakbekwaamheid en nauwkeurigheid. Een uitstekende hoofdrol van Sam Waterston wordt geflankeerd door evengoede bijrol len. een enkele uitzondering daarge laten. Ook de historische juistheid van het beeld laat niets te wensen over Voorzover het scenario van Peter Prince is gebaseerd op feiten klopt het uiteraard ook. Krill NED. II. 20.48 uur Onder de titel „Krill, voedsel van de toekomst" brengt de EO een docu mentaire op het scherm over krill, een gamaalachtig diertje dat in grote hoeveelheden wordt gegeten door walvissen, zeehonden, vogels en vissen en misschien in de toe komst ook door mensen. Door het teruglopen van het walvis- senbestand is er in de Antarctische wateren een overschot aan krill ontstaan. Op het ogenblik worden er door diverse landen onderzoekin gen gedaan om krill als voedsel voor mensen op de markt te brengen. Armin Mehling NED. II, 21.40 uur Deze maand zendt de NOS een aantal documentaires uit over schil derkunst, waarvan vanavond de Sam Waterston als Robert Openheimer in het eerste deel van de vierdelige serie over de natuurkundige. ADVERTENTIEi fanoy boeken Nieuwe Burg 26-28 en Walplein Middelburg tel >01180) 12114 NIEUW! (Door Chns Kijnei HILVERSUM Muncie, Indiana: een middelgrote stad in het hartje van de Verenigde Staten. Een stad die opvalt door zijn onopvallendheid en daardoor al in de jaren '20 het object was van een onderzoek dat het sociologen-echtpaar Lynd deed naar het leven van de doorsnee Amerikaan. En ook nu nog wordt Muncie beschouwd als 'het hartje van het hartje van Amerika'. Zo althans wordt het Stadje getypeerd 'Seventeen' over het wel en wee van door prof. Warren van der Hill, histori- een aantal middelbare scholieren, cus aan de plaatselijke Ball State De VPRO zendt de komende drie University en een van de initiatiefne mers tot de serie documentaires on der de titel 'Middletown', die de VPRO de komende weken uitzendt. In navolging van de studie van Ro bert en Helen Lynd wordt daarin een poging gedaan, maar nu op film in plaats van in een boek. de dagelijkse werkelijkheid van een aantal Ameri kaanse burgers zo onverbloemd mo gelijk weer te geven. Samen met twee collega's zocht prof. Van der Hill in 1978 contact met de documentaire-maker Peter Davis, die bekendheid kreeg door films als 'Hearts and Minds' over Vietnam en 'The Selling of the Pentagon'. Davis was zelf al tot de conclusie gekomen dat hij zich na de woelige periode van Vietnam en Watergate meer moest richten op de interne ontwikkeling van de Amerikaanse maatschappij, die in de tweede helft van de jaren '70 meer in zichzelf gekeerd raakte. De naam van Davis maakte dat zon der veel moeite geldschieters gevon den werden en het project van drie miljoen dollar ging in 1979 van start, In totaal werden zes films gemaakt: The Campaign, over de strijd om het burgemeesterschap tussen de demo craat Jim Carey en de republikein Alan Wilson: Community of Praise' over de diep religieuze boerenfamilie Tobey; "Second Time Around' over Elaine en David, die op het punt staan te trouwen terwijl zij beiden al eeny dramatisch huwelijk achter de rug hebben; 'Pizza-family'. over Pizza bakker Howard Snider wiens restau rantje over de kop dreigt te gaan; documentaire over baseball en de film Dies de Jonge In de Wetering- galerie te Amsterdam exposeert Dies de Jonge van 31 augustus etsen en houtsculpturen. Leerplan voor de ideale voetballer 29.50. scholieren, dat het beinvloedeni fect van de camera zo klein mof is gehouden. Het resultaat is een twee uur dn kakofonie van vuilbekkende A kaanse tieners, die hun leraren maling nemen, verboden verho gen aangaan, dronken en stoned den, maar eigenlijk niet zo heel te weinig herkenbaar beschouwd voor blJzonders doen, Dal er niett Nederlandse kijkers en blijft daarom onthutsende scènes in zitten e achterwege. De film'Seventeen ech- uitzending verboden werd, geefl ter beleeft bij de VPRO een premiere, te meer aan wat de 0nthullendt want onder druk van ouders, leerlin- ki van televisie kan zijn. gen en directies van de plaatselijke aannak en het effect n", stations voor wie de serie bestemd ws, aanpak en net e :ect vs werd het uitzenden van de film in f" j Si, a^i, {n' Amerika verboden. Het ruwe taalge- bruik van de jongeren, drugs en dron- Zljn regisseurs gen kenschap alsmede een verhouding tussen een blank meisje en een zwarte oi en laten zien. Vermoedeli Peter Da' ts een^chtba^ sfin^ nC dmandrdWatad0PkSeVentdend ge* ^e ee^ste'afieverfng van MiddelÊ filmd werd. doet denken aan de docu- Sevenleeili wordt ingeleid d0Q f mentaires waarmee de Amerikaan interview dat Thijs Okkerse ha( Frederick W semann aan het begin peter Davls en Van der van de jaren 70 school maakte. Wise- „orden de volgende uitzendt 1 mann liet de camera meedogenloos en w door g6espreK|es „u zonder commentaar draaien in onder - - - meer een abattoir, een bureau van de sociale dienst en ook in een high- school. Op dezelfde manier volgden regisseurs Joel Demott en Jeff Klei nes in 'Seventeen' een groep scholie- Woeïisdag 10 augustus, Setié ren uit de eindexamenklas bij hun woensdag 17 augustus 'Second gedragingen in en buiten de school. Around' en 'Pizza-family; woei Eerst hadden zij hun aanwezigheid zo 24 augustus The Campaign' en vertrouwd gemaakt in het groepje munity of Praise'). hoofdpersonen van toen. Zo won beeld dat Davis en de zijnen Nancy maakten door de VPR( p fanoy boeken V IOqN fAN Horizontaal: 1 niet gemakkelijk; 6 gemeen; 7 vruchtennat; 9 masker; 10 mann dier: 12 rund; 13 zegswijze; 15 riv. in Italië; 16 tuin. 17 aanduiding v. e. stofnaam; 19 of dergelijke; 21 spij ker; 22 oude lengtemaat; 23 haarkrul: 25 levende have: 26 insekteneter; 28 boom; 29 gedrocht. Verticaal: 1 moeder; 2 voegwoord; 3 elp; 4 lekkernij; 5 voertuig; 6 ongebon den; 8 vader; 9 kleurling; 11 knijpbril. 13 schaakstuk; 14 doortocht; 18 werkende oorzaak: 20 onwetend; 22 lidwoord; 24 bevel; 25 afgelegen; 27 soort onderwijs: 28 lidwoord. Blfl OM 12 BBHBl B HILVERSUM-1 WOENSDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. VOO: 7.02 Ook goeiemorgen. 9.03 Mu ziek terwijl u werkt. Ï0.30 Veronica Nieuwsradio. 10.33 Kletskop. HILVERSUM-2 DINSDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. 12.03 Lage Landers. 13.06 Radiojour naal. 13.20 AVRO Diligence. 13.57 Per saldo NOS 14.P3 Uit het platenrek van Wim Harsma. 16.30 Vakantie op Stillness. 17 52 Per saldo. 17.55 Mede delingen. 18.06 Atletiek (NOS). 18.09 Radiojournaal. 18.25 AVRO-Toppers van toen. 19.02 Pim Jafcobs' Platens- cala. 20.03 Metropole-Orkest. 21.02 De ondergang. 21.37 Lichte muziek. 22.02 AVRO's Sportpanorama Eretribune. NOS: 23.02 Mededelingen. 23.07 Met het oog op morgen. VARA: 00.02 El pee Tuin. 02.02 Groot Licht. DINSDAG NOS: Nieuws om 12.30. 13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.3P, 18.00, 20.00, 22.30 en 23.55 uur. 12.00 Kruispunt (RKK). 12.16 Over heidsvoorlichting. 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.36 Echo. 13.10 Coverstory. 13.33 De nostalgie-ex- press. NOS: 14.33 De koopman en de dominee. 15.03 Wat koop ik ervoor? 15.32 Een leven lang. TROS: 16.00 Week in-week uit. 17.00 Aktua. 18.10 De Woeste Hoogte (6). 18.30 Humanis tisch Verbond (HV) 19.00 TROS Klantenservice. 20.30 Onder de men sen. 21.00 Om het boek. TELE AC: 21,30 Div. curs. TROS: 22.40 Finale. 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG NOS: Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 uur. KNMI: 5.45 Het weer etc. VARA' 7.10 Gymnastiek. 7.20 VARA-woensdag op 2. 840 De Vooruitgang. NOS: 9.0T Gymnastiek. 9.15 Werkbank. 9.24 Wa terstanden. TELE AC: 9.33 Cursus. VARA: 10.03 Voorbeelden van lokale radio. 10.23 Vrouwenagenda. 10.33 Hoor haarè 11.33 VARA-woensdag op WOENSDAG NOS: Nieuws op elk heel uurj KRO: 7.02 Manneke Pop. 83l| plu. 10.34 Weg met de genera® HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 DINSDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. 12.03 VIP-spel. 13.03 Peter Holland en Erik Post. 15.30 Popkrant. NOS; 18.04 De Avondspits. VARA: 19.02 Over last. 21,02-24.00 Moondogs DINSDAG NOS: Nieuws om 13.00 uur. ji 12.00 Intermezzo. 13 05 De n kochte klassieke tien. NCRl£ Webern. 14.4Q In kleine I 15.15 Beroemde soloconcertd De Hobbit. 16.E5 Entr'acte,f 17.00 Woord in de middajT" Brahms. 20.45 Schumann. 2if rama. 22.25-23.00 Orgel. WOENSDAG NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 luftè NCRV: 7 02 Het Levende Woof Preludium. 8.05 Platenniemfc Musica Sacra. 9.15 Onder del}1 zon. 10.00 McGibbon Ensembf Colin Davis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2