Mosseldag in Yerseke biedt zeer uitgebreid programma Brouwershaven viert zigeuner-speelweek Grote opkomst Thoolse kindervakantieweek Westerschouwen wj aanleg rijksweg 59 rond Oude-Tonge Schouwse reinigingsdienst wil regeling niet wijzigen WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PZC/ Streek ZA TERDA G 27 A UGUSTUS DINSDAG 9 AUGUSTUS 1983 ipse YERSEKE De mosseldag in Yerseke trekt jaarlijks duizenden nieuwsgierigen. Het evenement schijnt - mede door het aanbod van de vele activiteiten - een bijzondere aantrekkingskracht te hebben. Ook dit jaar is weer een uitgebreid programma samengesteld. Eigenlijk beginnen de festiviteiten al een week tevoren, 20 augustus met een truckersoptocht vanuit Yerseke. Het bedrijfsleven presenteert zich op die manier op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. dewerking. Tevens is er een reünie meevaren. Scaldis treedt om 16.00 uur voor genodigden uit de mosselsector op tijdens de braderie in het centrum de feesttent aan de Koningin Julia- van bet dorp. Daarna volgt om 17.00 Vrijdag 26 augustus kan er 's avonds gedanst worden tijdens een disco avond in de feesttent aan de Koningin Julianahaven in Yerseke Het gebeu- nahaven. Hongerige bezoekers kun- uur een waterski-spektakel. Speedbo- ren wordt onder meer opgeluisterd met een optreden van The Shorts. De mosseldag, zaterdag 27 augustus, begint om 10.30 uur met een optocht door Yerseke van versierde karretjes, fietsen en andere niet-gemotonseerde voertuigen De Yersekse muziekver eniging Mozart verleent muzikale me- Windsurfwedstrijden boulevard Vlissingen VLISSINGEN - De boulevardsurf- wedstrijden van de Vlissingse wind- nen zich van 12.00 tot 17.00 uur tegoed len uit bet gehele land (formule 1, 2 en doen aan een gratis mosselmaaltijd 3' zullen de skieèrs met een snelheid op het parkeerterrein aan de jachtha- tot 120 kilometer per uur voorttrek- ven. Daarbij wordt bovendien de mu- ken. Dat gebeurt eveneens op de ziek niet vergeten. Optredens geven Oosterschelde. de muziekverenigingen Nut en Uit- in het gehele dorp zullen overigens spanning uit Zonnemaire. Euphonia straten zijn versierd. De coördinatie uit Goes, de Blue Jeans Big Band uit hiervan is in handen van het comité feest in eigen dorp. dat tevens zorgt Goes. Mozart uit Yerseke en de natio nale showband van het Rode Kruis uit Den Haag. De volksdansgroep Scaldis uit Hans- weert toont de mosseleters omstreeks 13.00 uur een staaltje van haar kun- Brandweerspelen voor voor de versierde lietsen-optoch- t.Ook de braderie neemt vrijwel de gehele dag in beslag, van 9.00 tot 19.00 uur. Daarbij zijn onder meer oude ambachten vertegenwoordigd. Bovendien is in gebouw "De Haven' doorlopend de film 'Schelpdieren' te zien. Behalve dat vijf muziekkorpsen van zich laten horen, zal een dweil band de gehele dag vrolijke deuntjes op verscheidene plaatsen in Yerseke ten gehore brengen. Om 19.30 nur is de prijsuitreiking voor de best versierde fietsen, stra ten en kotters. Op het parkeerterrein bij de jachthaven zal een en ander overhandigd worden. Het fanfare korps van het Rode Kruis brengt om 20.00 uur een taptoe. Omstreeks die tijd begint in de feesttent een dans avond. Een dans-showorkest omlijst het geheel muzikaal. Daarnaast tre den op Nico Haak. Maywood, Ivo Franklin, en Tina Trucker. jeugd Wemeldinge Onder leiding van de rijkspolitie WEMELDINGE - De Wemeldmgse surfvereniging 'Zuid-West 7' werden te water zal de Zeeuwse mosselvloot brandweer hield brandweerspelen gewonnen door Alex de Boer. Als zich vanaf 15.30 uur op de Ooster- voor de jeugd op het Dorpsplein. Er tweede eindigde Patrick Sminck, ge- schelde presenteren. Geschat wordt werd eestreden od viif banen Er ..„ii jn/if o/i j- moesten ballen m genummerde ope- Braderie in St-Phiiipsland volgd door Max Lukka. Er gingen 20 dat tussen de zestig en zeventig surfers van start voor deze wedstrijd, sierde boten komen uit Yerseke, Brui- die gehouden werd in het kader van nïsse en Zierikzee. Belangstellenden het nachtelijk standwerkersconcours kunnen - zij het op eigen risico - op de boulevard. Bij de brandingwedstrijden van 'Zuid- West 7' behaalde Rob Maas de eerste plaats, gevolgd door Jacco Duvekot en Johnny Moerdijk. Door de harde wind was de branding voor veel deel nemers te sterk. De Vlissingse surfver- nlngen worden gespoten, er moest met waterkracht een bordje zichtbaar SINT-PH1LIPSLAND - In Sint-Phi- lipsland wordt zaterdag 13 augustus een braderie gehouden. Van 10.00 tot 19.00 uur staan in de Voorstraat ruim veertig kramen opgesteld. Er worden demonstraties verzorgd van oude gemaakt worden met de tekst Veert,g 7 mar hrnnHtircAr ifn mpn mnptt nnnprp Jeugdvakantieweek Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK - De jeugd- vakantieweek in Sint-Maartensdijk eniging wil dit seizoen nogmaals een gaat de laatste dagen in. Voor van- daag idinsdag) heeft de Stichting Jeugdwerk vanaf 9.30 uur handenar beid op het programma staan en vanmiddag begint om 13.30 uur een estafettespel. De jeugdvakantieweek wordt morgen (woensdag) besloten met een speurtocht door het dorp. De plaats van samenkomst voor de acti- jaar brandweer' en men moest andere 'water-oefeningen' verrichten. De brandweer had zaterdagmiddag het benodigde materiaal beschikbaar ge steld De deelname was groot Om viji '""p1'' n,iv 'c mirlripoc «fprrtpn Hp nrii7Pn spinnen, weven en Delfts blauw schilderen. Naast de middenstand presenteren talrijke verenigingen en instellingen zich. Voorts kan men een koets met paar- De deelnemers aan de speelweek in Brouwershaven besteedden de eerste dag a waarin de rest van de week de zigeunerspelletjes gespeeld worden. KINDEREN BOUWDEN 'ZIGEUNERKAMP' uur 's middags werden de prijzen ïel uitgereikt. Goes. brandingwestrijd houden JAARLIJKSE RINGRIJDERIJ IN RITTHEM RITTHEM - De ringrijdersvereniging 'Ons Klaverblad' uit Ritthem houdt zaterdag de jaarlijkse ringrijderij in de Dorpsstraat in Ritthem. Tijdens deze jaarlijkse ringrijderij wordt le vens herdacht dat 60 jaar het ringrij derij in Ritthem begon. De vereni ging werd echter later opgericht. Voor de ringrijderij in de Dorpstraat hebben zich 36 rijders uit Ritthem opgegeven Het evenement begint 's morgens om 8.00 uur en zal rond een uur of zes afgelopen zijn. Burgemees ter drs. Th J Westerhout van Vlissin gen reikt na afloop de ere prijzen uit. 's Avonds om half negen worden de overige prijzen uitgereikt ln 'Ons Dorpsleven'. 'Deltaband' loopt door Domburg DOMBURG - Het Vlissingse harmo niekorps de 'Deltaband' houdt van avond (dinsdag) een rondgang door de gemeente Domburg. Het korps begint om 20.00 uur bij verenigingsgebouw Het Schuttershof, vertoeft op en rond de Markt en geeft een slotoptreden in het Schuttershof. Hengelwedstrijd jeugd Wemeldinge hengelsportvereniging 't Grondeltje' houdt zaterdag 13 augustus een vis BROUWERSHAVEN Honderd jon gens en meisjes uit Brouwershaven Tijdens de braderie wordt op het en omgeving hebben maandag, gehol- haventerrein een wedstrijd touwtrek- pen door ouders en vrijwillige krach- ken gehouden De voorronden begin- ten van 'De Knutselclub', op het oude nen om 14.00 uur en de finale om 19.00 sportterrein een 'zigeunerkamp' op- WEMELDINGE - De Wemeldingse uur Het team van 'Reyngoudt'. dat gebouwd, bestaande uit een tiental het sportveld wordt elke dag een ten weer afgebroken waarna 's avi, picknick gehouden en vanaf vandaag ter afsluiting van de zigeuner-vJu (dinsdag) komen de kinderen ver- tieweek in Brouwershaven een iL. kleed als zigeuner Verder staan er kampvuur wordt aangelegd opr onlangs in Sint-Annaland regionaal hutten, kampioen werd, is favoriet. Als extra De dag was de eerste van een vakan- volksdansen op het programma, zi geunerspelletjes. het grote 'konijne- keutelspel'. een zelf-maak-circus en een barbeque. Vriidae worden de hut strandje bij het oude sportveld t wedstrijd voor de jeugd van 5 tot 14 attractie is er een krachtmeting tus- tiespeelweek waarin tot en met vrij- ZoiTlCrbl'idg€ viteiten is de voormalige kleuter- jaar. De wedstrijd wordt gehouden sen paarden uit de stallen van de heer dag op allerlei wijzen gestalte gegeven school aan de Radda Bamenstraat. aan het Kanaal door Zuid-Beveland. Brooymans uit Oud-Vossemeer en zal worden aan het zigeunerleven Op De jeugdvakantieweek is bestemd bij de Postbrug. Men kan zich aanmel- een team van krachtpatsers uit, St.- voor kinderen vanaf vijf jaar. den van 13.00 tot 14.00 uur. Philipsland. Goese kennis op Molenplein GOES Tal van attracties zijd HVKK Kapelle hield viswedstrijd THOLEN „Wij zijn hier uiterst tevreden over. Zeker voor een eerste keer, hadden we zo'n opkomst niet verwacht". Carien Rockx van de wijkvereniging Buitenzorg in Tho- Mr J. M. de Meij tot hoogleraar in Amsterdam benoemd KAPELLE De hengelvereniging HVKK hield onlangs haar zevende bekerwedstrijd ln het Schelde-Rijnka- naal. De 65 deelnemende vissers haal den 53 bovenmaatse en 49 ondermaat se vissen boven water De heer Ver sluis uit Kruimngen ving een bijzon dere vis. Hij sloeg een snoekbaars aan de haak. hetgeen in zout water zeld zaam is De uilslag van de wedstrijd luidt l G. Versluis. 2 J P Lepoeter 3 C van Zweeden. len, uitte zo haar tevredenheid over De donderdag wordt gebruikt voor 4G J Willeghagen en 5H_ Deegens. Bij de HAAMSTEDE De zomerdrives van de Bridgekring '68 uit Haamstede is bijna afgelopen. Aan de laatst ge speelde drive namen 48 dames en heren deel. De uitslag, groep blauw 1 Blonk - Kar stens, 2 echtpaar Kloet; 3 echtpaar Dekker, dames Gaakeer - Goedbloed; 5 echtpaar mis. Belangstellenden kunnen I voor van vrijdag 12 augustus to met woensdag 17 augustus Molenplein terecht. Het eveneC begint dagelijks om 12 uur encLZ| tot in de avonduren voort. Zonai Juniorentoernooien van SV Smerdiek AMSTERDAM - Mr J. M. de Meij is benoemd tot gewoon hoogleraar in het Nederlands en vergelijkend 13.30 uur. staatsrecht binnen de faculte.it der rechtsgeleerdheid aan de Universi- SINT-MAARTENSDIJK - De sport- teit van Amsterdam. Jan Marinus de vereniging Smerdiek uit Sint-Maar- Meij werd in 1938 in Vlissingen gebo- tensdijk houdt de komende twee za- ren en volgde het Stedelijk Gymna- terdagen juniorentoernooien op de sium in Middelburg. Vervolgens stu- velden van sportpark Haestmge in deerde hij rechten aan de rijksuni- St -Maartensdijk. Aanstaande zater- versiteit te Leiden en aan de L'niver- dag 13 augustus spelen de C-junioren siteit van Amsterdam, waar hij in en de week daarna de B-junioren. 1964 doctoraal examen deed. de start van de kinder-vakantiewerk- week in Tholen. Maandagmorgen de den 185 kinderen mee aan de creatie ve morgen en bij de filmvoorstelling 's middags in het ontmoetingscen trum De Meulvliet, waren alle drie honderd stoelen bezet. De vakantie werkweek duurt van maandag tot en met vrijdagavond. Het is grotendeels' te doen in en om het ontinoetingscen- Onder begeleiding van de plaatselijke trum Meulvliet. De activiteiten star- brandweer wordt het kinder-vakan ten iedere morgen om 09.30 uur en 's tiewerk vrijdagavond afgesloten met middags begint het programma om de verbranding van het huttendorp. een volksspelen-kermis en een fietsbe- hcren leldl momenteel D. Slabbekoom hendigheidswedstnjd en de laatste pun'm JT.2U5ÜJ15Ï b dé dag van de kinder-vakantiewerkweek op kop m" 146 J begint met een 'stuif-es-in'. waarbij een wethouder naderhand de gouden stuiver uit zal reiken. Daarna volgt een feestmiddag met onder andere een touwtrekwedstrijd en een optre den van de goudenstuiver winnaar. Vandaag (dinsdag) staat een speur- Tnpricfpnm'irlrf in tocht op het ochtendprogramma. Ucl lotvlllllctl IVl III Ploegentijdrit van trimclubs Reimerswaal KRUININGEN De gezamenlijke aspecten van de persvrijheid en de trimclubs van Reimerswaal hielden openbaarheid van bestuur. Hij ver een ploegentijdrit. De afstand was richtte op dit gebied onder meer on- 20,7 kilometer (Kruiningen - Batli). Bij derzoek in Zweden en onderzocht in de heren startten 23 en bij de dames New York de bemoeienis van de Ver vijf ploegen. De winnende ploeg uit enigde Naties met de 'freedom of Rucphen had als tijd 27 minuten en 1 information'. In 1968 werd de heer De seconde, hetgeen 1 seconde sneller Meij benoemd tot secretaris van de was dan de ploeg uit Lewedorp. Persraad Daarnaast was hij sinds De uitslag luidt: heren 1 Regtop Meubelen- 1969 werkzaam op het Seminarium Rucphen. 2 De Goede Verwachting - Lewe- voor de leer der communicatiemidde- dorp. 3 De Smokkelhoek - Kapelle Bu de jen dames luidt de uitslag: 1 Disco Alma - Bergen op Zoom 2 De Smnokkelhoek - van 1972 tot zijn benoeming tot hoog- Kapelle, 3 Wagemakers - Oostkapelle leraar was hij verbonden aan het Instituut voor staats- en administra tief recht van dc rijksuniversiteit in daarna volgt een straattekenwed- C;nt_l\,faiirtpn«;Hiik strijd op het parkeerterrein van het IcIIsUlJK ontmoetingscentrum Bij slecht weer SINT-MAARTENSDIJK - De Streek- wordt in de grote zaal een tekenwed- VW Tholen en de Eilandelijke Mid- strijd gehouden Woensdagmorgen is denstandsfederatie hebben voor Sint- spelenmorgen. Er staat een kruis- Maartensdijk een toeristenmarkt op woordpuzzelspel op het programma, touw gezet. Deze wordt woensdag De middag staat in het teken van gehouden op het Marktplein, waar de Gedurende vijfjaar was hij verbonden 'hutten bouwen Jeugdigen die hier- plaatselijke middenstand zich in rui- aan het Seminarium voor Volken- voor belangstelling hebben kunnen me mate zal presenteren De recht en Internationale Betrekkingen vanaf half twee in de oesterputten kraampjes zijn geopend van 14.00 tot van deze universiteit en hield hij zich terecht 21.00 uur vooral bezig met de internationale dames op kop met 146 punten e lunioren is J. Zwemer met 208 punten aan de leiding SCHIETINGEN STAVENISSE Schietvereniging 'Prinses Beatrix' hield een kringbe kerwedstrijd op de 100-meterbaan aan de Pilootweg in Stavenisse. Drieënvijftig schutters waren aan wezig bij deze ontmoeting en dat was voor de organisatie een tegenvaller. Dc uitslagen zijn; Personele baan; klasse H 1 L Haee 148: 2 R Priem 147; 3 P Priem 145. klasse A: 1 J Menheere 147. 2 T Geuze 147. 3 A. Beekman, ti dames Kleyn - v d. Wal; oranje augustus is de kermis gesloten! groep l dames Hoorman. 2 M. Fokker - A keren op het Molenplein (voonf Roskott, 3 echtpaar Roest: 4 echtpaar evenemententerrein) is gedureni|J Boom, 5 mevrouw Heuser - Boot. kermis niet mogelijk. HAAMSTEDE Het college van b en per jaar. De woningbouwverer len I w van Westerschouwen heeft de ge- Beter Wonen' raamt de ben» letE meenteraad voorgesteld instemming huurwoningen in Westerschouvw ele; lene pk ivoor Hij te betuigen met het verzoek van b en w van Oostflakkce aan de minister van verkeer en waterstaat om de aanleg van rijksweg 59 rond Oude- Tonge zo snel mogelijk te realiseren. Volgens b en w van Oostflakkee veroorzaakt het verkeer over de hui- Menheere 147: klasse B 1 J Goedegebure dige S-47 zoveel geluidshinder dat UB \M ,1o e.mm 147 BI v ri Rlilflre147 - 148. 2 M. de Groen 147. 3 J. v d Slikke 14' klasse C 1 R de Groen 145. 2 van Oude naarde 142. 3 H Llndhout 141. klasse D. i R Bazen 145. 2 R. de Vos 142. 3 G Vos 142; vrije baan: klasse H 1 R Priem. 2 H. Berrevoets; 3 L. Hage. klasse A 1 C Andnesse, 2 A. J. Menheere. 3 A Knuist, klasse B 1 A. de Graaf. 2 J. Overbeeke 3 M Bolier. klasse C 1 Ph de Rijke, 2 R de Groen. 3 R. van Oudenaarde; klasse D 1 M den Braber, 2 W. Donker. 3 R. de Vos. COLLEGES WILLEN MEER INVLOED OP KOSTEN Vakantieweek in Goes-Zuid trekt ruim 1973 lid inzake de rechten van de mens bij de Raad van Europa. DD heer De Meij promoveerde in 1975 op het proef- GOES In navolging van Goes-Oost schrift 'De vrijheid en de verantwoor- KERKWERVE Het dagelijks be stuur van de reinigingsdienst Schou- wen-Duiveland wenst de bestaande honderd kinderen en de Goese Polder is nu ook i Goes-Zuid de kindervakantieweek begonnen. Onder het motto 'Speel- Het dagelijks bestuur van de reini gingsdienst heeft begrip voor een streven naar eenvormigheid van re- gelingen. Maar aan de andere kant de commissie van experts wijzigen. Wijziging is verzocht door heeft het er moeite mee alle gemeen- het college van b en w van Zierikzee. - mede namens de overige colleges op Schouwen-Duivcland, met het doel de deelnemende gemeenten meer in vloed te geven op de kosten van de reinigingsdienst. delijkheid van de pers'. In de jaren 1980 en 1981 verrichtte hij een studie naar de juridische regelingen met Het Zierikzeese college wil de ge- stad met Sesamstraat' zijn de kinde- betrekking tot de verschillende media meenschappelijke regeling reinigings- ren van vier tot en met twaalf jaar en de uitgangspunten voor het media- dienst op korte termijn aanpassen issi„ a-aan de modelbepalingen van de ver- beleid van de overheid. Zeeuwse trimmers bij deze week dagelijk; rond het buurthuis 'De Pit' in Goes- Zuid. Maandag begonnen ruim hon derd jeugdige Goesenaren met de bouw van hun eigen speeistad. De eerste tWUltlg tljd€HS organisatie van de jaarlijkse vakan- tieweek is in handen van de -richting amateurkampwenscliap Buurtwerk Goes-Zuid. schappelijke regelingen 'als gelijken' te beschouwen. Daarom wordt de raad van bestuur van de dienst voor gesteld de regeling op korte termijn niet te wijzigen en de gemeentebestu ren te berichten dat de stukken 'zo dra als mogelijk is' ter kennis van de gemeenteraden zullen worden toege zonden. Het dagelijks bestuur wijst erop dat eniging van Nederlandse gemeenten hij de reinigingsdienst 25 personen het leefmilieu in de woonkern Oude- Tonge wordt aangetast. De colleges van b en w van de zes Schouwen-Duivelandse gemeenten hebben overigens reeds in oktober 1982 de minister van verkeer en water staat ook al om aandacht gevraagd voor aanleg van rijksweg 59. B en w van Westerschouwen in een adhesie- voorstel aan de gemeenteraad: „Voor al in de zomermaanden kan wat Zee land betreft deze weg gerekend wor den tot één van de drukste in de provincie. Bovendien zal het verkeer verder gaan toenemen door het ge reedkomen van de aansluiting Phi- lipsdam op de Grevelingendam. Al betekent aanleg van rijksweg 59 rond Oude-Tonge geen oplossing van alle problemen, het is wel een belangrijke verbetering van de Zeeland-route". Een en ander krijgt aandacht in de raadsvergadering Westerschouwen op bestuur maandag 15 augustus. De raad verga- dert vanaf 19.30 uur in het gemeen te- huis te Haamstede, te Scharendijke. De aanvang is lo.oO Aan orde komen ook de nieuwe "ur gemeentelijke aangiftebiljetten toe- De raad van bestuur bespreekt in nstenbelasting. Deze vloeiefi voort uit tussen op zo'n dertig per jaar. Bung Volgens b en w stemt dit eehlfl Enu overeen met de in de structuurs rsp: vervatte voorlopige beleidsvisie Bppi de gemeenteraad, die uitgaat vt tuur jaarlijkse groei met een twin leen woningen. B en w tekenen au end zinvoller te achten met namei mg gaan van de gemiddelde nieuwi èuv in de afgelopen drie jaar: dtlewe zeggen ongeveer tien woningw e ningen per jaar. De vernieuw! Dors plannen omvatten twaalf won !UV( in Haamstede in 1984 en zevent Burgh in 1985. vergadering van de raad op vrijdag 26 augustus. De vergade ring wordt gehouden in de 'Putmeet' SINT-NIKLAAS (BELGIE) VNG). Verder behelst het verzoek, vooruitlopend op de bedoelde wijzi ging. het ontwerp van begrotingen en begrotingswijzigingen voor de vast stelling toe te zenden aan de gemeen- Enkele teraden. ..Dit teneinde de raden De gedachte achter de vakantieweek Zeeuwse trimmers konden zich alge- gelegenheid te stellen eventuele be is de kinderen wat vermaak te bieden in de laatste weken voordat de school weer begint. Uit de praktijk blijkt namelijk, dat veel jeugdigen zich juist in het Belgische Sint-Niklaas werd lopen zondag in de uitslag rijden tijdens het wereldkampioenschap zogenaamde vrije in deze periode lopen te vervelen De speeistad in Goes-Zuid heeft de eerste dag al aardig wat vorm gekre- gehouden. De wedstrijd, die en lengte had van tweehonderd kilometer en die door gen, in, vrij korte tijd verrezen twee winnaar Roger Seghers (een Belgi politiebureaus, een winkel, een ge meentehuis en een hotel met bar. Vandaag (dinsdag) is er voor de klein- werd afgelegd in 5.01. kreeg schillende ontsnappingspogingen uit eindelijk een kopgroep van zeventien sten een spelletjesochtend en voor de man. Dirk van Zanten uit Goes klas- oudere kinderen een fietspuzzeltocht 's Middags wordt er paard gereden. zwaren tijdig in te dienen' B en w van Zierikzee wijzen in hun verzoek namen-s de Schouwen-Duive landse colleges op een schrijven van de afdeling Zeeland van de VNG. waarin opgenomen model-artikelen die beogen de invloed van in gemeen schappelijke regelingen deelnemende gemeenten op de kosten van deze regelingen te vergroten Overeenkom stig deze richtlijnen van de VNG verzoekt het Zierikzeese college de seerde zich daarin als veertiende en raad van bestuur van de dienst de Ceriel Hoefhagels uit Clinge (die pas Voorts staan voor de andere dagen in laatste instantie de aansluiting nog van de week nog een poppenkastvoor- kon bewerkstelligen) werd zeventien stelling, een zeskamp en een filmver- de Frans Dubbeldam uit Terneuzen toning op het programma. De speel- werd daarna achttiende. Richard Bu- stad is dagelijks open van 9.30 tot kacki, na zijn profcarrière nog actief 15.30 uur als vrije liefhebber, finishte als zesde. gemeenteraden de gelegenheid te bie den kennis te nemen van de jaarreke ningen om daartegen indien gewenst voor de voorlopige vaststelling bezwa ren in te kunnen dienen bij het alge meen bestuur van de gemeenschappe lijke regeling. werkzaam zijn in vaste dienst en een groot bedrag is geïnvesteerd in eigen dommen. ,,De kosten daarvan worden in belangrijke mate gedekt door eigen heffingen" Verder vreest het dage lijks bestuur een piekbelasting in het administratieve werk indien zowel de begroting als de rekening, overeen komstig de voorgestelde model-bepa lingen. eerder aan het bestuur worden aangeboden Om dit aan te kunnen zou personeelsuitbreiding niet onmo gelijk zijn. aldus het dagelijks bestuur van de reinigingsdienst Schouwen- Duiveland Een en ander komt aan de orde in de Viswedstrijd GOES De Eerste Goese Hengel sportvereniging houdt morgen, woensdag, een hengelwedstrijd voor de jeugd Dat gebeurt in de haven van Goes bij de Ringbrug. De wedstrijd duurt van 18.30 tot 20 30 uur. Inschrij ven is ter plaatse mogelijk vanaf 17.30 uur. deze vergadering verder een voorstel van het db een nieuwe computer aan te schaffen. Daarvoor dient een kre diet van 66.000 gulden beschikbaar te worden gesteld. Voorts komt een voorstel in bespre king een regeling aan te gaan. in gevolge de afvalstoffenwet, met de gemeenten Sint-Philipsland en Tho len. De bedoeling is gezamenlijk be raad over de afvalverwijdering in de toekomst, en de specifieke problemen op dat gebied in heel Noord-Zeeland. In dat kader zal ook onderzoek plaats vinden naar andere afvalverwerkings methoden en technieken dan storten. Voor het onderzoek dient een werk groep te worden gevormd uit de colleges van b en w van Sint-Philips- land en Tholen en het dagelijks be stuur van dc reinigingsdienst Schou- wcn-Duiveland. De regeling wordt aangegaan tot 26 juni 1986. Mizomertoernooi tennisvereniging in Oud-Vossenieer'^ OUD-VOSSEMEER - De Oud-lf meerse tennisvereniging TOV hn/£; sportpark De Vossenberg een r mertoemooi. De wedstrijden diiftlK: van 9.00 tot 19.00 uur Op vrijmvor augustus beginnen de elubkamiitin schappen. foro, De uitslag van de gespeelde wedsut#ee'i Heren senioren 1 Hans Heydt. Damef mc ren 1 Miranda Hommel, Jongens junfen Peter van Poortvliet. ffiav Handwerkmiddagen De Zonnebloem in Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER - De Oud-Vossemeer van 'De Zonnet! wil de activiteiten voor het kod» najaar uitbreiden met een eenf lijkse handwerkmiddag. Deze; dere donderdagmiddag getilf worden in het dorpshuis 'De V(tg IVah de vorig iaar door de raad vastgestel de nieuwe verordening heffing en invordering toeristenbelasting, waar door de oude biljetten kwamen te vervallen. De raad dient dan ook nieuwe aangiftebiljetten vast te stel len. Er zijn drie verschillende biljet ten, namelijk één voor kampeerterrei nen, huisjesterreinen en terreinen met kuil' van 14.00 uur tot 16 O0| een vergunning op grond van de alge- Belangstellenden kunnen mene politieverordening, één voor recht om te handwerken, te knul niet-beroepsmatige verhuur van ka- of gewoon gezellig een praal mers en zomerwoningen, en één voor maken. De eerste bijeenkomst, hotels en pensions. derdagmiddag 18 augustus. Verder bespreekt de raad Wester schouwen de vragenlijsten van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu om trent de nieuwbouw en vernieuwbouw voor de periode 1984 1986. Het ge meentelijk programma voorziet tot 1990 de bouw van ongeveer 120 wonin gen. een gemiddelde van 20 woningen l url Jha', ïpl SPELREGELS kennen, eer u met de auto of de motor het verkeer in gaat. Onze verkeerstheoriecursus hopen we te starten op dinsdag 16 augustus. Tijd 18.30 tot 20.15 uur. ledereen die wil, ook jij 16- en 17-jarige, kan meedoen. Rijschool Paardekooper Westsingel 18-20, Goes Tel. 01100-16808 ANWB-erkend

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18