*Gs geloven niet in de Vegensanering per '85 LIESBETH LIST: 'Mijn baby krijgt vijf moeders.' STIMULERENDE INITIATIEVEN PROVINCIE VOOR DE DIJKEN Beleid, dat op komst is <mimvz*c ms v&mtKX In 1989 korting voor Schouwenaren Zeelandbrug Provincie heeft 5 ton onvoorzien PZC/Provincie OVERSCHRIJDING MET ENKELE JAREN Gs: geen 'eenzijdige dictaten' over veren BELEEF T MEE IN 'Veiligheid komt in zicht' Begroting provincie 'Si|NSDAG 9 AUGUSTUS 1983 IIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie gelooft niet, dat de ingrijpende verheveling van wegen volgens de rijksplannen in 1985 zijn beslag zal krijgen. „Het zal ons ertj iet verbazen als de streefdatum van januari 1985 met enige jaren wordt overschreden", n i Bggen gs in de geleidebrief bij de begroting voor volgend jaar. „Van grote voortvarendheid ij de aanpak van dit gebeuren bij het rijk is nog geen sprake", signaleert men: in 1983 komt er k eker geen wetsontwerp meer over. l m an de ene kant betreuren gs dat een problemen bij overdracht van water- nzekere en weinig aantrekkelijke si- schapswegen aan gemeenten. Onder- atie voor wegenbeheerders duurt streept wordt nog eens. dat men bij lardoor voort. Aan de andere kant een overgang van 90 procent van de |n met de saneringsoperatie zoveel plattelandswegen van zeven water slangen gemoeid, „dat wij aan een schappen naar dertig gemeenten rgvuldige behartiging en afweging hecht aan goede samenwerkingsver- '•"JBffvan hogere prioriteit toekennen banden. Daarover wordt in overleg groepen gesproken. ....■an aan de tijdslimiet waarbinnen - *nen ander zijn beslag krijgt." aldus j In dit verband noemt het college loral ook de omvangrijke Zeeuwse luto volledig litgebrand S n Oost-Souburg USSINGEN - De auto van G. B. „ve Dst-Souburg is maandagmiddag "jjpj ulledig uitgebrand. De brand ont- ond in het motorcompartiment van personenauto, op het moment dat over de Vlissingsestraat ter hoogte in de watertoren in de richting van ost-Souburg reed. De brand is v de Vlissingse brandweer t oedelijk veroorzaakt door kortslui- ie brand brak omstreeks kwart voor jTwe er maandagmiddag uit B. zag rook- maj ilken vanonder de motorkap komen i bracht zijn auto tot stilstand langs Kwetsbaar noemt het college de posi tie van de vele quartaire wegen in Zeeland: door de saneringsoperatie en de aankondiging dat vergoedingen in de kapitaalslasten zullen verdwijnen is er bij de waterschappen - „uiter aard" - weinig geestdrift in die sector wegen. Of dat rijtje kan worden nog grote investeringen te doen, zeg aangehouden, hangt af van eventuele gen gs. Als een jaarlijkse investering vertraging aan de Oester- en Philips- van rond de 6 miljoen wegvalt, zou dat zonder meer een forse aantasting van de kwaliteit van deze wegen beteke nen. „Noch de weggebruiker, noch de toekomstige wegenbeheerder is daar mee gebaat," stelt het college in de verwijzing, dat men pogingen in het werk stelt om tot een overgangsperio de met een bevredigende regeling te komen. Acht werken Voor volgend jaar denkt provinciale waterstaat aan de uitvoering van acht werken aan grote provinciale ting uto te redden. De eigenaar van de ato is niet tegen dergelijke voorval- B verzekerd. dam en van de mogelijkheid de West- kapelse zeedijk eerder dan verwacht aan te pakken. Gedacht wordt aan investeringen voor: - de tweede fase van de weg op de Phillpsdam, - de definitieve asfaltlaag op de rond weg 's Gravenpolder (9 toni - de bouw van een fietstunnel onder de weg naar het industriegebied Vlis- singen-Oost bij 's Heer Arendskerke; - de verbetering van de aansluiting Wolphaartsdijk op de weg Goes-in- dustnegebied Vlissingen-Oost; - de bouw van een fietstunnel in de verbinding KapelleKloetinge onder de weg Vierwegen-Goes, - de verharding op de rondweg Bigge- kerke (5 miljoen); - de vervanging van een deel van de weg Domburg-Westkapelle, - de aanleg van een vnjliggend fiets pad tussen Terhole en De Kraai. Wat de tertiaire wegen betreft denken gs aan de uitvoering van - de verbetering van het wegvak wa tertoren Krabbenkreekdam op St. Philipsland; - de voltooiing van het fietspad Oud- Vossemeer-St Annaland. de recon structie van het kruispunt St.-Anna- polder bij Temeuzen (8 tont Verder ligt het accent met name op het onderhoud van wegen, waarvoor meer is uitgetrokken dan vorig jaar. Er kunnen, uit het fielspadenfonds. voor ongeveer drie ton aan nieuwe toezeggingen worden gedaan. Opzet is dit bedrag te reserveren voor een fietspad tussen Kapelle en Goes. ■8 rt^tn,veer df„ y*"* ïaVa de H« eaat onder meer om: „telefoon gemeld door de beman- -een regeling, die voor de provincie de van een passerende ambulance lnstelltog vin dienstcommissies voor nf nn^rrhm de medezeggenschap nieuwe stijl mo- sehaeld -stond de auto in lichter- ](Jk ie. De brandweer bestreed het vuur et een straal hoge druk. maar kon -de aanpassing van de .verouderde' et voorkomen dat de auto volledig hulpovereenkomsten bij rampen voor tbrandde B„ die overigens als enige de Westerschelde en de Schelde-Rijn zittende ongedeerd bleef, zag nog verbinding en - landelijk - een nieuwe el kans enkele bezittingen uit de brandweerwet, die de brandweerzorg in buitengewone omstandigheden zal overhevelen van BB naar brandweer plus een overkomst tussen Nederland en België over wederzijdse hulpvere- ning bij de bestrijding van rampen; -een plan voor de verwijdering van ziekenhuisafval. waarvoor in samen werking met Noord-Brabant en Zuid- Holland wordt gedacht aan ombouw van de verbrandingsinstallatie voor huisvuil te Roosendaal: -de start van een werkgroep voor alternatieve verwerking van afvalstof fen, waarin vertegenwoordigers van de provincie en de Zeeuwse samen werkingsgebieden boven en beneden de Westerschelde; -een regeling over - beheersovereen komsten voor kleine landschapsele menten, waarover eerst een discussie nota van het college komt; -het gereedkomen van studies binnen de stuurgroep Oosterschelde over de inrichting en het beheer van de Schelphoek, het damvak Geul en de problemen van het betreden van na tuurgebieden. MIDDELBURG - De begrotingsbrief voor 1984 van het dagelijks bestuur van de provincie - maandag verschenen - kondigt beleidsstukken op tal van terreinen aan. Die hebben betrekking op zowel zaken, het provinciale apparaat zelf betreffend als op onderwerpen op beleidsterreinen buiten het provinciehuis. MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie is niet van plan „eenzijdige dictaten" te accepteren van de minister van verkeer en waterstaat rond de exploitatie van de Provincia le Stoomboot Diensten in Zee- land. Gs blijven bereid tot over leg over de exploitatie van de PSD en streven naar een over eenkomst waarbij de financiële betrokkenheid van het rijk bij iugi)l veerdiensten is geregeld. nus Het college zegt dat in de begro- x tingsbrief naar aanleiding van O",,' de opmerkingen uit Den Haag over een mogelijke overdracht van de veerverbindingen aan het rijk. Bij het overleg zijn gs bereid te betrekken de mate waarin en de wijze waarop het rijk bij de exploitatie wordt ingeschakeld. „Indien de minister, om op zich begrijpelijke redenen, een be paalde zekerheid wenst over de toekomstige rijksbijdragen, dient dit naar onze mening ge- te gaan met een meer ireserveerde vorm van toezicht de exploitatie", aldus gs. Men laat weten, dat de inspan- mngen er nog steeds op gericht zijn de derde dubbeldekker in hel tweede kwartaal van 1985 in de vaart te brengen. De minister heeft meegedeeld, dat zij zich bij de goedkeuring van beslissingen zal richten op het gelijktijdig gereed komen van dubbeldekker ên aanleginrichtingen. waarvoor de provincie, volgend jaar een voorbereidinsgsbedrag van 25 mille zou moeten geven en een bijdra ge in de bouwkosten is voorzien van bijna 5 ton m 1985 (totale bouwkosten geraamd op 1,2 miljoen): -de behandeling van de herziene be leidsvisie van gs op de bevolkings spreiding (bewoningspatroon), waar over wordt aangekondigd dat dit stuk niet in oktober, maar in december 1983 pas in de staten zal komen; -een voorstel om de verouderde veror dening voor de bescherming van drinkwatergebieden aan te passen; -een provinciaal waterkwaliteitsplan, dat zoveel voorbereiding vergt dat het niet in januari 1984, maar medio vol gend jaar klaar zal zijn. Zeeuwse Koorschool zingt in Domburg DOMBURG - Het Goese jongenskoor 'Zeeuwse Koorschool' onder leiding van Evert Heyblok zal de eucharistie viering opluisteren zaterdag 13 augus tus in het openluchttheater in Dom burg. Het optreden begint om 19.00 uur. Auto opengebroken CADZAND-BAD Uit de auto van de Duitser J O. uit Düren is maandag een herenhorloge, 150 Duitse mark en 90 gulden ontvreemd. De dader(s) kwamen de auto binnen door het linnen dak van de auto op te rollen De auto stond geparkeerd aan de Boulevard De Wielingen te Cadzand- Bad. MIDDELBURG - Zoals de zaken er nu voorstaan is het waarschijnlijk, dat de inwoners van Schouwen-Duive- land met ingang van 1989 kunnen rekenen op een Gs delen de staten in de geleidebrief mee, dat op basis van de exploitatie-opzet van de Brugmij ook de aflossing van de schuld wegens renteloos voorschot korting van 40 procent als zij van de Zeelandbrug aan de provincie eerder voltooid kan zijn, in 1994 gebruik maken. Dat komt naar voren uit de begroting inplaats van in 1997 Dat is eerder dan vong jaar nog van de Zeeuwse Brugmij. en de geleidebrief bij de werd aangenomen Het is het gevolg van geringere provinciebegroting Gs hebben daann laten weten, dat kostenstijgingen en lagere rente Voor 1984 is gerekend de bouwkosten mogelijk twee jaar eerder kunnen worden afgeschreven in 1988 in plaats van 1990 Afspraak is. dat op dat moment de tarieven voor inwoners van Schouwen-Duiveland worden verlaagd. met een tolopbrengst van 8,1 miljoen, een ton méér dan de raming voor dit jaar. In 1987 rekent men, als gevolg van het gereedkomen van de Dammenweg over de stormvloedkering, met ongeveer een halvering van de tolopbrengsten over de Zeelandbrug, 4.3 miljoen. ADVERTENTIE -een deelplan kunst en cultuurbe houd, waarin wordt ingegaan op het beleid dat gs in 1984 en 1985 willen voeren op deze terreinen; -nota's over het programma sociaal- cultureel werk 1984, als onderdeel van het deelplan sociaal-cultureel werk, waarin ook nota's zullen verschijnen over het maatschappelijk activerings- werk. de vorming aan volwassenen, jeugdwerk en sport, -een sportnota. waarin onder meer wordt ingegaan op de plannen voor een provinciaal sportservicecentrum. UZ SNOYINK: A/lijn liefde voor KEES BRUSSE Magnetiseur genas J0HAN CRUYFF's vrouw De allermooiste foto's van PATTY en haar baby. KOMENDE JAREN KOSTEN NIET LA TEN STIJGEN MIDDELBURG - Voor vol- gulden). Uit de begrotings- omvang „structureel" aan te gend jaar heeft de provincie brief van gedeputeerde staten houden voor onvoorziene uit- Zeeland een bedrag aan on- blijkt, dat het college er naar gaven. voorziene uitgaven van ruim streeft om ook in de toekomst Met het oog op de te verwachten vijf ton opgevoerd (532.000 een bedrag van dergelijke van invloed zullen zijn op de positie van de provincie streven gs ernaar de vaste kosten niet te laten stijgen. Tot de hoofdlijnen hoort voorts dat de financiële ruimte niet geheel wordt benut voor uitgaven, die elk jaar terugkeren, zoals personeelskosten. Men blijft streven naar een sluitende begroting, als buffer om tegenvallers op te vangen wordt gestreefd naar een algemene reserve van 10 procent van de inkomsten. In geval van tegenval lers zal eerst het kostenniveau worden bijgesteld en zal een „lastenverzwa ring voor de burgers en het bedrijfsle ven vooralsnog voorkomen worden". Men rekent met een uitkering uit het provinciefonds volgend jaar van 60,8 miljoen. Het kleedgeld-schandaal NCRV-omroepster leent kleding van vriendinnen. WILLY DOBBE overwon angst voor het ouder worden. CLAUS geniet van nieuw gezinsgeluk in Italië. ïs: doorgaan met oorbereidingen an de VOW IDDELBl.'RG - Gs slaan de kansen leen vaste oeververbinding in deze «binetsperiode „niet hoog meer in", maar gaan wel door met de lorbereidingen. Het woord is nu og aan het parlement, maar on- lacht de uitspraak van de volksver- lenwoordiging - zo stelt het college de voorbereiding zo worden trtgezet dat een afgerond geheel itaat. dienen alle vergunningen, die bij )t begin van het project nodig zijn. )k verkregen te zijn en dient ook de janologie geregeld te zijn. de begrotingsbrief zeggen gs er nog „Bij een negatieve uitspraak het parlement nu en, of, een jvend negatief standpunt van het ibinet kan zodoende indien in de (komst het tij keert, het project ieuw worden opgevat zonder te 't tijdverlies aan voorbereidende rkzaamheden" Pas na een uit- •ak van het parlement over de 'W zullen gs bekijken wat er moet ksuren met al gemaakte kosten van idiM NV Westerschelde-Oeververbin- MIDDELBURG - Er heerst bij het provinciaal bestuur voldoening over het feit dat de regering de zeewerin gen volgens de Deltawet in 1990 op hoogte wil hebben. Gs noemen dat in hun brief bij de begroting 1984 een perspectief, waardoor „de reeds vele jaren zo vurig begeerde veiligheid in zicht komt". De initiatieven van de provincie hebben - zegt men - een merkbaar stimulerende werking ge had. Na het verloren jaar 1982 zijn in 1983 in Zeeland drie dijkvakken tot uitvoering gekomen. Het college geeft in de brief een overzicht van wat er nog moet gebeu- op Noord-Beveland is de voorberei ding erop gericht de werken aan de Onrustpolder in samenhang met de aansluiting van de stormvloedkering op Noord-Beveland in 1986 gereed te hebben; op Walcheren moet nog 15,5 kilome ter dijk worden versterkt Het dijkvak Buitenhaven-Schorerpolder, in april aanbesteed, moet in oktober 1985 klaar zijn Urgent is de aanpak van de Voldoening bij de provincie over de voltooiing van de dijkversterkingen in 1990 Een beeld van de verzwaring van de dijk bij Ellewoutsdijk. zwakke duinregel bij Oranjezon, die nog dit jaar tijdelijk wordt versterkt Voor 1990 moeten ook op Deltasterkte komen de duinen bij de Vijgeèter en het deel bij het golfveld Domburg. Datzelfde geldt voor de Westkappelse zeedijk, het dijkvak Zwanenburg- Noord en de zeewering bij de Koop- mans- en Vissershaven Vlissingen. op Zuid-Beveland zal het in maart aanbestede karwei aan het dijkvak Ellewoutsdijk (3.6 km langi ook in 1984 nog in uitvoering zijn. De dijk tussen Baarland en Zuidpolder (5.2 kilometer) zal omstreeks 1986 worden aangevat; in Zeeuwsch-Vlaanderen zal de elf kilometer lange dijk langs Saeftinge in twee bestekken worden uitgevoerd. Het westelijke stuk is in mei aanbe steed, het oostelijke deel wordt - zo is het voornemen - volgend jaar uitge voerd. Zo mogelijk gebeurt dat ook bij de herverhoging van het stuk Ser Lippenspolder-Nieuw Othenepolder (1.75 km) en bij de dijkverzwaring van 3.6 kilometer langs de kuststrook Kruishoofd-Nieuwe Sluis. Verder voorzien gs in 1985 de uitvoe ring van het stuk Kicvittepolder- Oost Vlamingpolder (2 km) en de Ou- delandsepolder (0,5 km) en in 1987 het gedeelte Nieuwe Sluis-Veerhaven (3.2 km). (Slot van pagina 7) aldus omschrijft men de werking van het werkgelegenheidsfonds. Daarbij wordt eraan herinnerd dat in 1982 van de 70 aanvragen voor een achterge stelde lening uit het fonds twaalf projecten positief werden beoordeeld. Bij de keuze van werken van lagere overheden zal men via het fonds bij zondere voorzieningen eo mogelijk vooral steun verlenen aan zaken in gebieden die het ergst door de werk loosheid worden getroffen Gs onder strepen, dat ook zonder bezuinigingen steeds opnieuw bekeken moet worden op welke manier er bijgesprongen kan worden, de gang van zaken bij de KMS noemt men in dit opzicht als voorbeeld. Het college geeft in de begrotings brief aan. dat enige financiële voor zichtigheid ook wenselijk is door de veranderingen, die zich als gevolg van de overheveling van rijkstaken naar de provincies voordoen. We! houdt men daarbij vast aan de opvat ting, dat er alleen nieuw werk zal worden overgenomen als daarvoor ook voldoende geld wordt overgedra gen. Dat de .gouden koorden' waar mee provincies aan het rijk vastzit ten worden geslecht, is positief zeg gen gs. Maar men acht het niet ondenkbaar dat die gouden koorden der financiën later vervangen zullen blijken te zijn door de „gouden koorden van de planning en de coördinatie: uitvoe ringsvoorschriften moeten zoveel mo gelijk worden beperkt. Globale coör dinatie is juist, maar een „te grote beperking van de bestedingsvrijheid is niet aanvaardbaar". Flinke schade bij botsing Breskens BRESKENS Bij een kop-staart botsing op de kruising provinciale weg-rijksweg 58 in Breskens zondag avond omstreeks zeven uur liepen twee auto's materiële schade op. Be stuurder C J. S. uit Vlissingen reed door onbekende oorzaak achterop de auto van de Belg L de R. uit Denter- gem.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17