Mosseldag in Yerseke bied( zeer uitgebreid programma Expositie van oude radio's in streekmuseum in IJzendijke C Plaats uw familieberichten in de PZC ZA TERDA G 27 A UGUSTUS Waterschap Hulster Ambacht 'De Bruinvis' Sas van Gent houdt zwemweek Kunstgebit- reparatie GEMEENTE HULST 1 o Wissel Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 9 AUGUSTUS L t Diepbedroefd maar toch dankbaar dat hij zoveel in ons leven betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige doch moedig gedragen ziekte op 53-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, onze dierbare vader, behuwdvader en opa AUGUST MARIE VAN LAERE echtgenoot van Marie-Louise Neve Geboren te Hontenisse. 8 juli 1930 en overleden te Gent op 8 augustus 1983 Wij vragen uw gebed voor onze dierbare overle dene. Temeuzen: M. L. van Laere-Neve M. L. M T Rouw-van Laere J. F Rouw Jan L. E. M. van Laere Tilburg: E.J.R, van Laere en verloofde Temeuzen: R. A M. van Laere J. P. Th. E. van Laere R. E. F. van Laere 8 augustus 1983 Leeuwenlaan 56, 4532 AG Temeuzen De plechtige uitvaartdienst waarbij u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op woensdag 10 augustus a s. om 10.00 uur in de Trimteitskerk te Temeuzen, waarna de teraardebestelling op de Zuiderbegraafplaats aan de Bellamystraat. De overledene is opgebaard in het mortuarium van 'Ter Schorre". Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdagavond van 7 00 tot 7.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardbestel- ling in de aula van de begraafplaats. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd nemen wij afscheid van onze vriend, sportieve collega en medewerker GUUST VAN LAERE Wij zullen nog vaak aan hem denken. Wij zijn dankbaar dat hij zich meer dan 20 jaar voor onze school heeft ingezet. Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie Rijksscholengemeenschap "Petrus Hondius' Temeuzen A. M. VAN LAERE Met waardering denken wij aan de wijze waarop hij gedurende vele jaren de school heeft gediend. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte om dit verlies te dragen. Ouderraad van de Rij ksscholengemeenschap 'Petrus Hondius', Temeuzen Gezang 13 1 N B. Op Zijn tijd. voor ons onbegrijpelijk, heeft de Here tot Zich genomen mijn geliefde man en voor de kinderen een altijd zorgende, lieve vader en opa WILLEM BAKKER echtgenoot van Janneke Bakker op de leeftijd van 58 jaar. Axel J. Bakker-Bakker Spui: Truus en André Arends- Bakker Annemarie Andréa Temeuzen: Koos en Cor Herrebout- Bakker Erwin Magrette: Marjan en Cees Saman Bakker 4571 CB Axel, 5 augustus 1983 Crynssenstraat 15 De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op donderdag 11 augustus a.s. om 14.45 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Westsingel te Axel. Vooraf vindt een samenkomst plaats in het Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk, Kerkdreef. Zij die de dienst en de teraardebestelling wensen bij te wonen worden verzocht om 14.00 uur aanwezig te zijn in het Verenigingsgebouw. Gelegenheid tot condoleren in het Verenigings gebouw na de teraardebestelling. Geen bloemen. Zeer onverwacht is van ons heengegaan, onze geliefde broer en zwager WILLEM BAKKER echtgenoot van Janneke Bakker Moge hij rusten in vrede. Axel: J. Bakker J. Bakker-de Bart Axel F Bakker H. Bakker-Bolleman Axel J Bakker-Houtzager Temeuzen. L. Bakker M Bakker-Janse Temeuzen- P Bakker J Bakker-Geensen Axel: M. Bakker-Bakker J. Bakker Axel: M. Pijpelink-Bakker A. Pijpelink Axel: J. Bakker M. Bakker-de Smit Axel, 5 augustus 1983 0 T Op de leeftijd van 74 jaar is in het St.-Liduinazie- kenhuis te Hulst overleden onze beminde moe der. schoonmoeder, oma. zuster, schoonzuster, tante, nicht en huisgenote MARIA CATHARINA TERMONT Giesbeek: M, Termont M. F M. Termont-Zandburg en kinderen Familie Termont St.-Jansteen: C. van Aert St.-Jansteen, 8 augustus 1983 Correspondentieadres: De Gemeint 27, 6987 AT Giesbeek De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag, 10 augustus 1983, om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te St.-Jansteen, waarna de begrafenis zal plaats vinden op het R.-K Kerkhof aldaar. Samen komst voor aanvang van de uitvaartdienst in de parochiekerk. Hedenavond, 9 augustus, om 7 uur zal een gebedsdienst gehouden worden in de parochie kerk te St.-Jansteen. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Bezoek is mogelijk dinsdag van 14.00 - 15.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven dit be richt als zodanig te beschouwen. Enige en algemene kennisgeving Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest en zal blijven geven wij u kennis dat van ons is heengegaan gesterkt door het Sacrament der zieken onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa. broer, schoonbroer, de heer CONSTANTIN SERAPHIN MARTEIJN weduwnaar van mevrouw Maria Louisa Driessens Geboren te IJzendijke op 10 februari 1906 en overleden in het St.-Antoniusziekenhuis tc Oostburg op 8 augustus 1983 IJzendijke: A. Marteijn C. Marteijn-Neve Eric, Patrick, Marc Karin, Steven Groede: L. van de Waeter-Marteijn J. van de Waeter Miranda Familie Marteijn Familie Driessens IJzendijke, 8 augustus 1983 De Biestraat 15 Correspondentieadres: Oranjestraat 11, 4515 CA IJzendijke. De plechtige uitvaartdienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben op donder dag 11 augustus a.s. om 10.00 uur in de Parochie kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te IJzendijke waarna de begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. De gebedsdienst zal plaatshebben op woensdag avond 10 augustus om 20.00 uur in bovenge noemde kerk waarna bezoek aan het mortua rium van het St.-Antoniusziekenhuis te Oost burg waar onze dierbare overledene is opge baard. Bezoek aldaar van 20.45-21.15 uur. FAMILIEBERICHTEN In het waterschap Hulster Ambacht worden op 19 oktober 1983 verkiezingen gehouden van hoofdingelanden (leden algemeen bestuur) als vertegenwoordigers van de onge bouwde eigendommen, de gebouwde eigendommen en de waterkwaliteit (vervuilers). Kandidaatstelling 24 augustus 1983.Op woensdag 24 augustus a.s. tussen 9.00 uur 's morgens en 4.00 uur 's middags kunnen opgaven met de namen van kandidaten worden ingeleverd ter griffie van het waterschap. Gentsestraat 38 te Hulst. Wie is verkiesbaar? Als hoofdingeland ongebouwd moet men zijn: volle eigenaar, erfpachter, opstalhou der, vruchtgebruiker, andere zakelijk geno thebbende of pachter van tenminste 2 ha grond waarvoor geschot moet worden betaald. Als hoofdingeland gebouwd gelden de zelfde voorwaarden; als zakelijk genotheb bende van gebouwde eigendommen moet men zijn aangeslagen naar een belastbare dan wel geschatte opbrengst van tenmin ste 150,- dan wel huurder zijn van een dergelijk gebouw. Als hoofdingeland wa terkwaliteit moet men zelf zijn aangesla gen in de verontreinigingsheffing. Verkiesbaar in de plaats van de genoemde hoofdingelanden zijn nu ook hun echtge noten. Om als hoofdingeland te kunnen optreden moet men de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt. Wie kan kandidaten stellen? leder die stembevoegd is voor de verkie zingen op 19 oktober a.s. mag kandidaten stellen. Men is stembevoegd als men 18 jaar of ouder is en men voldoet aan de vereisten om als hoofdingeland gekozen te kunnen worden. Echtgenoten mogen in de plaats van hun stembevoegde man (of vrouw) stemmen en ook opgaven van kandidaten ondertekenen. Ondertekening van een opgave voor dezelfde categorie door beiden, maakt beide handtekeningen ongeldig. Lijsten met de namen van stembevoegden liggen ter griffie van het waterschap. Gentsestraat 38 te Hulst ter inzage. Elke opgave van kandidaten moet worden on dertekend door tenminste zoveel stembe voegden als gezamenlijk 10 stemmen kunnen uitbrengen in de categorie waar voor de lijst zal gelden. In het waterschap Hulster Ambacht treden per 31 december 1983 de hoofdingelanden ongebouwd en gebouwd af in de even districten (2 en 4) en 2 hoofdingelanden vertegenwoordigende de waterkwaliteit huishoudelijk. Voor elke categorie moeten afzonderlijke opgaven worden ingediend. Formulieren zijn verkrijgbaar op de griffie van het waterschap. Gentsestraat 38 te Hulst, waar ook alle gewenste informaties worden verstrekt Onmiddellijk na inlevering van de opgaven van kandidaten op 24 augustus 1983 om 4.00 uur 's middags, is er een openbare vergadering in het waterschapshuis waar de ingediende opgaven op hun geldigheid worden onderzocht. Na dit onderzoek worden de ingeleverde opgaven ter inzage gelegd op de griffie van het waterschap. Iedere stembevoegde kan binnen een week bij het dagelijks bestuur bezwaren inbrengen tegen de ingeleverde opgaven. Op woensdag 31 augustus 1983 om 19.00 uur beslist het dagelijks bestuur in een voor stembevoegden toegankelijke zitting in het waterschapshuis over de ingebrachte bezwaren, de geldigheid der opgaven en het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. Hulst, 9 augustus 1983. De dijkgraaf K. J. A. baron Collot d'Escury YERSEKE De mosseldag in Yerseke trekt jaarlijks duizenden nieuwsgierigen. Het evenement schijnt - mede door het aanbod van de vele activiteiten - een bijzondere aantrekkingskracht te hebben. Ook dit jaar is weer een uitgebreid programma samengesteld. Eigenlijk beginnen de festiviteiten al een week tevoren, 20 augustus met een truckersoptocht vanuit Yerseke. Het bedrijfsleven presenteert zich op die manier op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Vrijdag 26 augustus kan er 's avonds De mosseldag, zaterdag 27 augustus, gedanst worden tijdens een disco- begint om 10.30 uur met een optocht avond in de feesttent aan de Koningin door Yerseke van versierde karretjes, Julianahaven in Yerseke. Het gebeu- fietsen en andere niet-gemotoriseerde nahaven. Hongerige bezoekers kun- tijd begint in de feesttent een ren wordt onder meer opgeluisterd voertuigen. De Yersekse muziekver- nen zich van 12.00 tot 17 00 uur tegoed avond. Een dans-showorkest oi P; met een optreden van The Shorts. eniging Mozart verleent muzikale me- doen aan een gratis mosselmaaltijd het geheel muzikaal. Daarnaasi op het parkeerterrein aan de jachtha- den op Nico Haak, May wood a' ven. Daarbij wordt bovendien de mu- ziek niet vergeten. Optredens geven de muziekverenigingen Nut en Uit spanning uit Zonnemaire. Euphonia uit Goes, de Blue Jeans Big Band uit Goes, Mozart uit Yerseke en de natio- IJZENDIJKE Bij een aanrijdif nale showband van het Rode Kruis de kruising Tivoli in IJzen ;n uit Den Haag. zien. Behalve dat vijf muziekko van zich laten horen, zal een d band de gehele dag vrolijke den op verscheidene plaatsen in Ya ten gehore brengen. [J[ Om 19.30 uur is de prijsuitre voor de best versierde fietsen, ten en kotters. Op liet parkeertc iet bij de jachthaven zal een en i dewerking. Tevens is er een reünie overhandigd worden. IIc' foJr6® voor genodigden uit de mosselsector korps van het Rode Kruis I in de feesttent aan de Koningin Julia- 20.00 uur een taptoe. Omstreek gk< VAN 13 TOT 20 AUGUSTUS iu- Franklin, en Tina Trucker. Gewonde bij botsK SAS VAN GENT De zwem- en poloclub De Bruinvis in Sas van Gent houdt als vervolg op de feest- week die vorig jaar augustus werd gehouden ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan, de derde week van augustus een attraktief zwemen poloprogramma. Zaterdag 13 en zon dag 14 augustus worden er zwem wedstrijden verzwommen en zondag wordt ook het jaarlijkse waterpolo- toernooi gehouden. De verenigingses tafette wordt woensdag 17 augustus gezwommen en -e de afsluiting van de festiviteiten is zaterdag 20 augus tus met een groots bruïnvisbal. „Het is ons vorig jaar prima bevallen men. Deze estafette staat echter niet om een dergelijke aktiviteitenweek te, maandagmiddag omstreeks De volksdansgroep Scaldis uit Hans- js p. s. van H. uit Temeuzen ge weert toont de mosseleters omstreeks geraakt. Van H. werd met een j 13.00 uur een staaltje van haar kun- jance overgebracht naar het Onvetwhfeld een hooetemint wordt nen" °nder leiding Van de rijksPol'tie Antoniusziekenhuis Ongetwijfeld een hoogtepunt worm te water zal de Zeeuwse mosselvloot over de aard van d Oost|\U rwond vjiigeLwijieiu een nuuguepu.uwuiuu t(? water za, dg ZeeUwse mosselvloot 0ver de aard van de 17 aumstusgwordt gezwommen Een zich vanaf 15 30 uur op de Oost*r" was bij de politie niets bekcnuijf aantafsasse veremfingen heeft'hier- s,c™dc_ pre!ente.r.enJ °e_Schal.:WOrdt De aanrijding gebeurde toen JlMl voor ineïchreven Vorig jaar had- dat tussen de zesllg en zevenlig ver" tor met aanhangwagen. den we meer Dloeeën nu is er een sierde boten komen uit Yerseke. Brui- door W. M. M. de M. uit Wate: üental hischriivineen van Sasse nisse en Zierikzee Belangstellenden kerkje. vanaf de Koninginnen clubs" weet Thea de Boefie^e ve?tel kunnen zij hel op eigen nslco kruising opreed richting Wateni t fèn 6rverISngses?a fette iseen meevaren Scaldis treedt om 16.00 uur weg en daarbij geen voorrang ve: wedstHid waïïhl het snelheidsele- op üjdens de bradene in het centrum de aan de personenauto bes ,llc ment nas nnT tweede nlaats komt van het dorp Daarna Volgt om 17 00 door Van H„ die uit de richting De Verschillende deelnemers moeten uur een waterski-spektakel. Speedbo- viiet kwam. Beide voertuigen! :P' Smïï metÏÏhemmen en daaibfi elS ,<m uit het gehele land ,formule 2 en ™are schade op. vijftig meter zwemmen en daarbij een 3 de skieërs met een snelheid opdracht uitvoeren bijvombeddge- kilometer per Uur voorttrek- T>,M-* J kleed zwemmen, op een luchtmatras ken D t beurt eveneens op de vooruitgaan en met een bal zwem- nn-t™rhpld- orf/ifolto clnol ophtor niet UUblCOCflBlUe. Blikschade bij aanrijding Hulst open voor zwemmers of poloérs die ln het Sehele dorp zullen overigens zhn aangesloten bij een zwemclub" straten zijn versierd. De coördinatie HULST - Bij een botsing Voor de winnaars zijn er vier bekers in hiervan is in handen van het comité kruising van de Grote Kreekwe n de wacht te slepen feest in e'Sen dorp, dat tevens zorgt de Clingeweg bij Hulst zijn maa )1K Eugène de Vnend.' voormalig zwem- voor de versierde fietsen-optoch- morgen omstreeks kwart voor b' mer en poloèr van 'De Bruinvis" reikt t0ok de braderie neemt vrijwel de twee personenauto's beschadig: e hier evenals op zaterdag de bekers Scheie dae »n beslag, van 9.00 tot ongeluk gebeurde doordat W.ngs uit De aktiviteitenweek van De 19.00 uur. Daarbij zijn onder meer Clinge, die over de Clingeweg rt r a Bruinvis wordt zaterdag 20 augustus oude ambachten vertegenwoordigd, de kruising recht overstak, geen afgesloten met een bal in Herberg 'De Bovendien is in gebouw 'Dc Haven' rang verleende aan A. de II. uitl ng Rotterdam'. doorlopend de film 'Schelpdieren' te ,die over de Grote Kreekweg houden", vindt Thea de Boeije. sekre- taresse van het aktiviteitencomité van De Bruinvis. „We vierden toen ons vijftig-jarig bestaan en van ver schillende kanten werd ons gevraagd om in 1983 weer een aantal wedstrij den en toernooien te houden". Zaterdag 13 augustus komen de niet- startvergunning-houders aan de beurt. Deze meestal jongere groep zwemmers gaat al om tien uur 's morgens te water om de wedstrijden af te leggen. Vijf verenigingen maken hun opwachting in het Sasse bad aan de Zwembadstraat. Naast de organi serende vereniging De Bruinvis ko men ook De Otters uit Axel, ZCK uit Koewacht, de Braakman uit Hoek en de Schelde uit Temeuzen. Een dag later strijden de startvergun ninghouders vanaf tien uur. Deze wedstrijden zijn invitatiewedstrijden. De trofee die hieraan verbonden is, werd genoemd naar de voormalige Sasse badmeester Piet de Vries. De IJZENDIJKE - In het streekmuseum zendtechniek. Vorig jaar verscheen fen op het illegale, bezit v SAMENGESTELD DOOR BEHEERDER PLATTEEUW prijsuitreiking wordt verzorgd door in IJzendijke wordt van 15 augustus mevrouw De Vries. Om één uur wordt tot 19 december een tentoonstelling een start gemaakt met het 'Herberg van oude en nieuwe radio's gehou- de Rotterdam'-waterpolotoemooi. De den. Het betreft de ontwikkeling van deelnemende ploegen zijn: De Schel- de draadloze zendtechniek in een de uit Temeuzen, Scheldestroom uit notedop. De expositie is samenge- Breskens. de Haaien uit Leusden steld door de heer J. L. Platteeuw, (winnaars van het toernooi in 1""" Stormvogel uit Vlissingen en Bruinvis uit Sas van Gent. Hier wor- gespecialiseerd in de geschiedenis den de prijzen uitgereikt door de van het eiland Axel. sekretaris van de Bruinvis Arno Al. Platteeuw weet veel van draadloze van zijn hand het boek 'Van bliksem- Vandaar dat deze verzameling schicht tot radio'. Hij beperkt zich ouderen herinneringen oprcx echter niet tot de kennis van droge de oorlog aldus Platteeuw. feiten. Een zelf gereconstrueerde zen der en ontvanger, naar modellen uit 1914, tonen dat aan. De museumbe heerder vertelt dat de passie voor radio's al in zijn jeugd aanwezig was. DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT. klaar terwijl u wacht Verhuisd naar Axelse- J straat 1 Zaamslag tel. 01153-1650. gemeente VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders van Temeuzen brengen ter openbare kermis, dat zij met het oog op de vrijheid en de veiligheid van het verkeer besloten hebben het parkeren te verbieden aan de noordzijde van de Seringenlaan te Hoek door het plaatsen van bordten) 49 van bijlage II van het reglement verkeersregels en verkeerstekens. Het desbetreffende besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, en wordt tegen beta ling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Tegen het besluit kan voorts binnen dertig dagen na heden bij een tot Hare Majesteit de Koningin te richten (doch bij de Commissaris der Konin gin, St.-Pieterstraat 42 te Middelburg in te dienen) beroepschrift beroep worden ingesteld. Temeuzen. 9 augustus 1983 Burgemeester en wethouders van Temeuzen, drs. A. J. Rekveld. loco-burgemeester A. J. van Pagee, secretaris. 3Z Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En dc makelaar weet van wanten en kranten. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Hulst; maken gelet op artikel 12 van de wet algemene bepalin gen milieuhygiëne bekend dat op 29 en 30 juni 1983 bij hen een aanvraag is ingekomen ingevol ge de hinderwet respectievelijk van: a. R. E. M. M. de Block, Paardenmarkt 6 te Hulst, tot het uitbreiden/wijzigen van een inrichting voor het bakken van voedings- en genotmiddelen in olién en vetten (frituur/ snackbar), op het perceel Paardenmarkt 6 te Hulst; b. F. J. P. M. de Block, Steenstraat 17 te Hulst, tot het uitbreiden/wijzigen van een brood- en banketbakkerij annex winkel, op het perceel Steenstraat 17 en Grote Zwanen- straat 5 te Hulst. een en ander zoals op de bij de aanvraag behorende bescheiden nader is aangegeven. De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden gedurende een maand op de gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken, Grote Markt 21 te Hulst ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op 13, 20. 27 augustus en 3 september 1983 van 9.00 tot 12 00 uur op het Groepsbureau der Rijkspolitie Hulst, van der Maelstedeweg 52 te Hulst; bovendien na deze bezwarentermijn tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, op de gemeentesecretarie, elke werkdag van 08.00 tot 12 00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelich ting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen gedurende een maand na heden schriftelijk bij het gemeentebe stuur worden ingebracht. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe dient tezamen met het bezwaarschrift te worden ingediend. Gemotiveerde bezwaren kunnen tevens monde ling, op een daartoe strekkend verzoek, tot 2 september 1983 in persoon of bij gemachtigde worden ingebracht. Daarvoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt. Gelegenheid zal dan worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag tussen een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de aanvrager en degenen die mondeiinge bezwaren wensen in te brengen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat zij die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven, en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwa ren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen c.q. tegen de definitieve beschikking in beroep te komen. Hulst, 9 augustus 1983. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester P. Molthoff. De secretaris, J. F. v. Denderen. Op 11-jarige leeftijd bouwde hij kristalontvangers. Na de tweede we reldoorlog behaalde hij het diploma radiomonteur. Omdat hij daarmee, zoals hij het zelf zegt, het zout in de pap niet verdiende, besloot hij daar niet verder mee te gaan. De liefde voor radiotoestellen en aanverwante arti kelen bleef echter aanwezig. Momen teel is hij gelicenseerd zendamateur. Bij de tentoonstelling hoort logus, waarin de ontwikkeling draadloze zenders en ontvang len wordt geschetst. Eén ki maand - op 27 augustus, 24 ber, 22 oktober, 12 november december - zal de verenigit experimentele en radio-onden Nederland (VERON) Zeeuwsch-Vlaanderen een van de zendtechniek demons Platteeuw hoopt dat de tento ling veel belangstelling zal „Dat er interesse voor bestaat wel zeker. Maar of men ook de neemt om te komen kijken". De tentoonstelling 'Radio ini De tentoonstelling bestaat uit onge veer 20 toestellen, die door Platteeuw nieuwe stijl' is vanaf 15 augu zelf zijn verzameld. Het gaat om een bezichtigen in het streekmus vrij unieke collectie, want in de oorlog de Markt in IJzendijke. Op zijn de meeste radiotoestellen door de gen is het museum van 10 tc bezetter gevorderd. „Alle exemplaren van 13." van voor 1940 zijn toendertïjd achter over gedrukt. Er stonden zware straf- tot 17 uur geopend weekeinde en op feestdagen va 17 uur. ing. obi De heerJ. L. Platteeuw, beheerder van het streekmuseum u zelfbouwradio uit 1923.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16