Gs geloven niet in de per '85 LIESBETH LIST: 'Mijn baby krijgt vijf moeders.' STIMULERENDE INITLA TIE VEN PRO VINCIE VOOR DE DIJKEN Beleid, dat op komst is In 1989 korting voor Schouwenaren Zeelandbrug Provincie heeft 5 ton onvoorzien OVERSCHRIJDING MET ENKELE JAREN Gs: geen 'eenzijdige dictaten' over veren BELEEF T MEE IN 'Veiligheid komt in zicht' Begroting provincie 4in INSDAG 9 AUGUSTUS 1983 PZC/V°v'"ci«^ T^T" IIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie gelooft niet, dat de ingrijpende rerheveling van wegen volgens de rijksplannen in 1985 zijn beslag zal krijgen. „Het zal ons iet verbazen als de streefdatum van januari 1985 met enige jaren wordt overschreden", eggen gs in de geleidebrief bij de begroting voor volgend jaar. „Van grote voortvarendheid ij de aanpak van dit gebeuren bij het rijk is nog geen sprake", signaleert men: in 1983 komt er eker geen wetsontwerp meer ever. de ene kant betreuren gs dat: een problemen bij overdracht van water- nzekere en weinig aantrekkelijke si- schapswegen aan gemeenten. Onder- jatie voor wegenbeheerders duurt streept wordt nog eens. dat men bij aardoor voort. Aan de andere kant een overgang van 90 procent van de |n met de saneringsoperatie zoveel plattelandswegen van zeven water gangen gemoeid, ,,dat wij aan een schappen naar dertig gemeenten irgvuldige behartiging en afweging hecht aan goede samenwerkingsver- iarvan hogere prioriteit toekennen banden. Daarover wordt in overleg- jn aan de tijdslimiet waarbinnen groepen gesproken. ;n en ander zijn beslag krijgt." aldus Kwetsbaar noemt het college de posi- van rond de 6 miljoen wegvalt, zou dat zonder meer een forse aantasting van de kwaliteit van deze wegen beteke nen. „Noch de weggebruiker, noch de toekomstige wegenbeheerder is daar mee gebaat," stelt het college in de verwijzing, dat men pogingen in het werk stelt om tot een overgangsperio de met een bevredigende regeling te komen. s. In dit verband noemt het college tie van de vele quartaire wegen in A rilt 14JOt'hoti 'e et .oral ook de omvangrijke Zeeuwse Zeeland: door de saneringsoperatie en lALIll rvc/ rCc/l luto volledig litgebrand i Oost-Souburg L1SSINGEN - De auto van G. B. uit jost-Souburg is maandagmiddag jolledig uitgebrand. De brand ont bond in het motorcompartiment van |e personenauto, op het moment dat j. over de Vlissingsestraat ter hoogte inde watertoren in de richting van iost-Souburg reed. De brand is vol lens de Vlissingse brandweer ver- oedelijk veroorzaakt door kortslui- brand brak omstreeks kwart voor Éer maandagmiddag uit. B. zag rook- folken vanonder de motorkap komen E bracht zijn auto tot stilstand langs Vlissingsestraat, Toen de Vlis- ngse brandweer enkele minuten la- r arriveerde - de brand was via de ;r üjobilofoon gemeld door de beman- van een passerende ambulance, :e wfe in Oost-Souburg een patiënt had igehaaid - stond de auto in lichter- aie. De brandweer bestreed het i et een straal hoge druk. maar kon et voorkomen dat de auto volledig 'k I tbrandde. B.. die overigens als enige VMi rittende ongedeerd bleef, zag nog el kans enkele bezittingen uit de ito te redden. De eigenaar van de is n et tegen dergelijke voorval- n verzekerd, 'Zeeland: door de saneringsoperatie en de aankondiging dat vergoedingen in de kapitaalslasten zullen verdwijnen /oor volgend jaar denkt provinciale vaterstaat aan de uitvoering is er bij de waterschappen - „uiter- acht werken aan grote provinciale aard" - weinig geestdrift in die sector wegen. Of dat rijtje kan worden nog grote investeringen te doen, zeg- aangehouden, hangt af van eventuele gen gs. Als een jaarlijkse investering vertraging aan de Oester- en Philips- MIDDELBURG - De begrotingsbrief voor 1984 van het dagelijks bestuur van de provincie - maandag verschenen - kondigt beleidsstukken op tal van terreinen aan. Die hebben betrekking op zowel zaken, het provinciale apparaat zelf betreffend als op onderwerpen op beleidsterreinen buiten het provinciehuis. Het gaat onder meer om: waarvoor de provincie "volgend jaar -een regeling, die voor de provincie de een voorbereidinsgsbedrag van 25 instelling van dienstcommissies voor mille zou moeten geven en een bijdra- de medezeggenschap nieuwe stijl mo- ge in de bouwkosten is voorzien dam en van de mogelijkheid de West- kapelse zeedijk eerder dan verwacht aan te pakken. Gedacht wordt aan investeringen voor: - de tweede fase van de weg op de Philipsdam; - de definitieve asfaltlaag op de rond weg 's Gravenpolder (9 ton) - de bouw van een fietstunnel onder de weg naar het industriegebied Vlis- singen-Oost bij 's Heer Arendskerke; - de verbetering van de aansluiting Wolphaartsdijk op de weg Goes-in- dustriegebied Vlissingen-Oost, - de bouw van een fietstunnel in de verbinding KapelleKloetinge onder de weg Vierwegen-Goes; - de verharding op de rondweg Bigge- kerke (5 miljoen); - de vervanging van een deel van de weg Domburg-Westkapelle: - de aanleg van een vrijliggend fiets pad tussen Terhole en De Kraai. Wat de tertiaire wegen betreft denken gs aan de uitvoering van: - de verbetering van het wegvak wa- tertoren-Krabbenkreekdam op St. Philipsland; - de voltooiing van het fietspad Oud- Vossemeer-St. Annaland; - de recon structie van het kruispunt St.-Anna- polder bij Temeuzen (8 ton). Verder ligt het accent met name op het onderhoud van wegen, waarvoor meer is uitgetrokken dan vorig jaar. Er kunnen, uit het fietspadenfonds, voor ongeveer drie ton aan nieuwe toezeggingen worden gedaan. Opzet is dit bedrag te reserveren voor een fietspad tussen Kapelle en Goes. MIDDELBURG - Zoals de zaken er nu voorstaan is het waarschijnlijk, dat de inwoners van Schouwen-Duive- land met ingang van 1989 kunnen rekenen op een korting van 40 procent als zij van de Zeelandbrug gebruik maken Dat komt naar voren uit de begroting van de Zeeuwse Brugmij. en de geleidebrief bij de provinciebegroting. Gs hebben daarin laten weten, dat de bouwkosten mogelijk twee jaar eerder kunnen worden afgeschreven: in 1988 in plaats van 1990. Afspraak is. dat op dat moment de taneven voor inwoners van Schouwen-Duiveland worden verlaagd. MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie is niet van plan „eenzijdige dictaten" te accepteren van de minister van verkeer en waterstaat rond de exploitatie van de Provincia le Stoomboot Diensten in Zee land. Gs blijven bereid lot over leg over de exploitatie van de PSD en streven naar een over eenkomst waarbij de financiële betrokkenheid van het rijk bij de veerdiensten is geregeld. |Het college zegt dat in de begro- ïgsbrief naar aanleiding van de opmerkingen uit Den Haag >ver een mogelijke overdracht 'van de veerverbindingen aan het rijk. Bij het overleg zijn gs bereid te betrekken de mate waarin en 1 de wijze waarop het rijk bij de exploitatie wordt ingeschakeld. idien de minister, om op zich ijpelijke redenen, een be lde zekerheid wenst over de ïkomstige rijksbijdragen, ient dit naar onze mening ge- lard te gaan met een meer :rveerde vorm van toezicht de exploitatie", aldus gs. Men laat weten, dat de inspan- igen er nog steeds op gericht zijn de derde dubbeldekker in het tweede kwartaal van 1985 in de vaart te brengen. De minister heeft meegedeeld, dat zij zich bij de goedkeuring van beslissingen zal richten op het gelijktijdig jgereed komen van dubbeldekker èn aanleginrichtingen. gelijk maakt: bijna 5 ton in 1985 totale bouwkosten -de aanpassing van de .verouderde' a nrtp na 'van0 hT 'hrvin p hp hulnovereenknmsten hii rnmnpn vnnr -de behandeling van de herziene be leidsvisie van gs op de bevolkings spreiding (bewomngspatroon). waar over wordt aangekondigd dat dit stuk niet in oktober, maar in december 1983 pas in de staten zal komen; -een voorstel om de verouderde veror dening voor de bescherming van drinkwatergebieden aan te passen, -een provinciaal waterkwaliteitsplan, dat zoveel voorbereiding vergt dat het niet in januari 1984, maar medio vol gend jaar klaar zal zijn. hulpovereenkomsten bij rampen voor de Westerschelde en de Schelde-Rijn verbinding en - landelijk - een nieuwe brandweerwet, die de brandweerzorg in buitengewone omstandigheden zal overhevelen van BB naar brandweer plus een overkomst tussen Nederland en Belgie over wederzijdse hulpvere- rring bij de bestrijding van rampen; -een plan voor de verwijdering van ziekenhuisafval, waarvoor in samen werking met Noord-Brabant en Zuid- Holland wordt gedacht aan ombouw van de verbrandingsinstallatie voor huisvuil te Roosendaal, -de start van een werkgroep voor alternatieve verwerking van afvalstof fen, waarin vertegenwoordigers van de provincie en de Zeeuwse samen werkingsgebieden boven en beneden de Westerschelde; -een regeling over beheersovereen komsten voor kleine landschapsele menten, waarover eerst een discussie nota van het college komt; -het gereedkomen van studies binnen de stuurgroep Oosterschelde over de inrichting en het beheer van de Schelphoek, het damvak Geul en de problemen van het betreden van na tuurgebieden; -een deelplan kunst en cultuurbe houd, waarin wordt ingegaan op het beleid dat gs in 1984 en 1985 willen voeren op deze terreinen; -nota's over het programma sociaal- cultureel werk 1984. als onderdeel van het deelplan sociaal-cultureel werk. waarin ook nota's zullen verschijnen over het maatschappelijk activerings- werk, de vorming aan volwassenen, jeugdwerk en sport; -een sportnota, waarin onder meer wordt ingegaan op de plannen voor een provinciaal sportservicecentrum. Zeeuwse Koorschool zingt in Domburg DOMBURG - Het Goese jongenskoor 'Zeeuwse Koorschool' onder leiding van Evert Heyblok zal de eucharistie viering opluisteren zaterdag 13 augus tus in het openluchttheater in Dom burg. Het optreden begint om 19.00 uur. Auto opengebroken CADZAND-BAD Uit de auto van de Duitser J. O. uit Düren is maandag een herenhorloge. 150 Duitse mark en ,,mnr, i u j 90 gulden ontvreemd. De dader™ MIDDELBURG - Voor vol- gulden). Uit de begrotings- kwamen de auto binnen door het gend jaar heeft de provincie brief van gedeputeerde staten De"a'utcf^torul 'geparkeerd^aarr'^e Zee,an<l blijkt, dat het college er naar Boulevard De Wielingen te Cadzand- voorziene uitgaven van ruim streeft om ook in de toekomst Bad vijf ton opgevoerd (532.000 een bedrag van dergelijke Gs delen de staten in de geleidebrief mee, dat op basis van de exploitatie-opzet van de Brugmij ook de aflossing van de schuld wegens renteloos voorschot aan de provincie eerder voltooid kan zijn, in 1994 inplaats van in 1997. Dat is eerder dan vorig jaar nog werd aangenomen. Het is het gevolg van geringere kostenstijgingen en lagere rente. Voor 1984 is gerekend met een lolopbrengst van 8.1 miljoen, een ton méér dan de raming voor dit jaar. In 1987 rekent men. als gevolg van hel gereedkomen van de Dammenweg over de stormvloedkering, met ongeveer een halvering van de tolopbreng sten over de Zeelandbrug4,3 miljoen. KOMENDE JAREN KOSTEN NIET LA TEN STIJGEN ADVERTENTIE) LIZ SNOYINK: Mijn liefde voor KEES BRUSSE Magnetiseur genas JOHAN CRUYFF's vrouw De allermooiste foto's van PATTY en haar baby. Het kleedgeld-schandaal NCRV-omroepster leent kleding van vriendinnen. WILLY DOBBE overwon angst voor het ouder worden. CLAUS geniet van nieuw gezinsgeluk in Italië. omvang „structureel" aan te houden voor onvoorziene uit gaven. Met het oog op de te verwachten bezuinigingen, die de komende jaren nog bij het rijk zullen optreden, en van invloed zullen zijn op de positie van de provincie streven gs ernaar de vaste kosten niet te laten stijgen. Tot de hoofdlijnen hoort voorts dat de financiële ruimte niet geheel wordt benut voor uitgaven, die elk jaar terugkeren, zoals personeelskosten. Men blijft streven naar een sluitende begroting; als buffer om tegenvallers op te vangen wordt gestreefd naar een algemene reserve van 10 procent van de inkomsten. In geval van tegenval lers zal eerst het kostenniveau worden bijgesteld en zal een „lastenverzwa ring voor de burgers en het bedrijfsle ven vooralsnog voorkomen worden Men rekent met een uitkering uit het provinciefonds volgend jaar van 60,8 miljoen. ïs: doorgaan met oorbereidingen 'an de VOW IDDELBURG - Gs slaan de kansen 'een vaste oeververbinding in deze ibinetsperiode „niet hoog meer wi", maar gaan wel door met de lorbereidingen. Het woord is nu S aan het parlement, maar on- acht de uitspraak van de volksvcr- ;en\voordiging - zo stelt het college zal de voorbereiding zo worden 'ortgezet dat een afgerond geheel ltstaat. i dienen alle vergunningen, die bij ,n begin van het project nodig zijn, verkregen te zijn en dient ook de mol°gie geregeld te zijn. n be£rotingsbrief zeggen gs er nog er' een nesatieve uitspraak 1161 Padement nu en, of. een 'V6nci negatief standpunt van het noes ','net kan zodoende indien in de ct ^omst het tij keert, het project nieuw worden opgevat zonder te slan tijdverlies aan voorbereidende zcet rlczaamfieden". Pas na een uit- t na: aak van het Padement over de jeu k Zu'len SS bekijken wat er moet tu< en met 31 gemaakte kosten van NV Westerschelde-Oeververbin- SP« |g. .MIDDELBURG - Er heerst bij het provinciaal bestuur voldoening over het feit dat de regering de zeewerin gen volgens de Deltawet in 1990 op hoogte wil hebben. Gs noemen dat in hun brief bij de begroting 1984 een perspectief, waardoor „de reeds vele jaren zo vurig begeerde veiligheid in zicht komt". De initiatieven van de provincie hebben - zegt men - een merkbaar stimulerende werking ge had. Na het verloren jaar 1982 zijn in 1983 in Zeeland drie dijkvakken tot uitvoering gekomen. Het college geeft in de brief een overzicht van wat er nog moet gebeu ren: op Noord Beveland is de voorberei ding erop gericht de werken aan de Onrustpolder ln samenhang met de aansluiting van de stormvloedkering op Noord-Beveland in 1986 gereed te hebben; op Walcheren moet nog 15,5 kilome ter dijk worden versterkt. Het dijkvak Buitenhaven-Schorerpolder, in april aanbesteed, moet in oktober 1985 klaar zijn. Urgent is de aanpak van de Voldoening bij de provincie over de voltooiing van de dijkversterkingen in 1990 Een beeld van de verzwaring van de dijk bij Ellewoutsdijk. zwakke duiruegel bij Oranjezon, die nog dit jaar tijdelijk wordt versterkt. Voor 1990 moeten ook op Deltasterkte komen de duinen bij de Vijgeèter en het deel bij het golfveld Domburg. Datzelfde geldt voor de Westkappelse zeedijk, het dijkvak Zwanenburg- Noord en de zeewering bij de Koop- mans- en Vissershaven Vlissingen; op Zuid-Beveland zal het in maart aanbestede karwei aan het dijkvak Ellewoutsdijk (3.6 km lang) ook in 1984 nog in uitvoering zijn. De dijk tussen Baarland en Zuidpolder (5.2 kilometer) zal omstreeks 1986 worden aangevat; in Zeeuwsch-Vlaanderen zal de ell kilometer lange dijk langs Saeftinge in twee bestekken worden uitgevoerd. Het westelijke stuk is in mei aanbe steed. het oostelijke deel wordt - zo is het voornemen - volgend jaar uitge voerd. Zo mogelijk gebeurt dat ook bij de herverhoging van het stuk Ser Lippenspolder-Nieuw Othenepolder (1,75 km) en bij de dijkverzwaring van 3,6 kilometer langs de kuststrook Kruishoofd-Nieuwe Sluis. Verder voorzien gs in 1985 de uitvoe ring van het stuk Kievittepolder- Oost Vlamïngpolder (2 km) en de Ou- delandsepoldcr (0,5 km) en in 1987 hel gedeelte Nieuwe Sluis-Veerhaven (3,2 km). Slot van pagina 7) aldus omschrijft men de werking van het werkgeiegenheidsfonas. Daarbij wordt eraan herinnerd dat in 1982 van de 70 aanvragen voor een achterge- i stelde lening uit het fonds twaalf projecten positief1 werden beoordeeld. Bij de keuze van werken van lagere overheden zal men via het fonds bij zondere voorzieningen zo mogelijk vooral steun verlenen aan zaken in gebieden die het ergst door de werk loosheid worden getroffen. Gs onder strepen. dat ook zonder bezuinigingen steeds opnieuw bekeken moet worden op welke manier er bijgesprongen kan worden: de gang van zaken bij jde KMS noemt men in dit opzicht als voorbeeld. Het college geeft in de begrotings brief aan. dat enige financiële voor zichtigheid ook wenselijk is door de veranderingen, die zich als gevolg van de overheveling van rijkstaken naar de provincies voordoen. Wel houdt men daarbij vast aan de opvat ting, dat er alleen nieuw werk zal worden overgenomen als daarvoor ook voldoende geld wordt overgedra gen. Dat de .gouden koorden' waar mee provincies aan het rijk vastzit ten worden geslecht, is positief zeg gen gs. Maar men acht het niet ondenkbaar dat die gouden koorden der financiën later vervangen zullen blijken te zijn door de „gouden koorden van de planning en de coördinatie: uitvoe ringsvoorschriften moeten zoveel mo gelijk worden beperkt. Globale coör dinatie is Juist, maar een „te grote beperking van de bestedingsvrijheid is niet aanvaardbaar". Flinke schade bij botsing Breskens BRESKENS Bij een kop-staart botsing op de kruising provinciale weg-rijksweg 58 in Breskens zondag avond omstreeks zeven uur liepen twee auto's materiële schade op. Be stuurder C. J S. uit Vlissingen reed door onbekende oorzaak achterop de auto van de Belg L. de R uit Denter- gem.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15