.Industrie verwacht in 83 meer te investeren NKF boekt grote order SANERINGEN WERPEN EERSTE VRUCHTEN AF ONDERNEMERS MINDER SOMBER PZC/ financiën en economie 'zet van jiruchtesap i stagneert Beurs naar nieuw record AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Koni levert schokdempers rupsvoertuig 122 00 Is WOENSDAG 27 JULI 1983 UNCHEN (DPA) Dc Westduitse industrie ziet het conjuncturele klimaat jrbeteren, zo blijkt uit de jongste conjunctuurtest van het Ifo-instituut voor tonomisch onderzoek in Munchen. In de groothandel is de situatie •betcrd en in de detailhandel is er een sterke verbetering van de vraag rkbaar. at de kapitaalgoederen betreft wordt de situatie wat minder ongunstig eoordeeld. maar van een werkelijke verbetering is nog niet veel te merken. I gezien de matige ontwikkeling van de orderontvangst. Bij de gebruiksgoede ren neemt de vraag toe. De groothandel m grondstoffen, halffabrikaten en kapitaalgoederen sluit niet uit dat de vergroting van de afzet de komende maanden zal aanhouden De groothandel in consumptiegoederen baseert de conjuncturele verbetering op de voorraadsituatie. De detailhandel in verbruiksgoederen heeft de eerste vier maanden duidelijk een achterstand gehad, maar zich in mei en juni goed hersteld, aldus het Ifo-instituut. ringen daalde daarmee met 0,9 mil jard gulden. Voor 1983 zijn geen gege vens bekend, aangezien deze bedrijfs tak niet in het in mei genomen onder zoek is opgenomen Ook de openbare nutsbedrijven heb ben in 1982 minder geïnvesteerd. In deze bedrijfstak daalde het investe- iets aantrekken in deze sector en wel met 8 procent tot 2.8 miljard gulden. De ondernemers in de industrie zijn nu wat minder somber gestemd over de gang van zaken dan aan het begin van dit jaar. Zo vinden steeds meer ondernemers de vraag naar hun pro- dukt bevredigend. In december had ringsniveau met 17 procent tot 2,6 nog 43 procent last van onvoldoende miljard gulden. In 1983 zullen de investeringen naar verwachting vraag, in maart was dit percentage gedaald tot 39 en die daling heeft zich DEN HAAG (ANP) De daling van de investeringen in vaste activa (gebouwen en machines) Hinde Nederlandse industrie in 1981 (min 11 procent) heeft zich voortgezet in 1982 (min 5 I procent). Voor 1983 wordt evenwel een toeneming van de investeringen verwacht met 9 -procent, terwijl ook voor 1984 een stijging wordt voorzien. Dit blijkt uit gegevens van het ;entraal Bureau voor de Statistiek. uitkomsten over 1982 zijn ontleend I an onderzoek bij alle ondernemingen de nijverheid met tien of meer ;rknemers. De gegevens over 1983 ui 1984 betreffen verwachte investe ringen en zijn gebaseerd op een in mei gehouden steekproefonderzoek. Wat •gj de investeringen in 1984 betreft is een globale aanwijzing verkregen op basis van verwachtingen meest grotere J- ondernemingen, die samen onge- f er 75 procent vertegenwoordigden I ran het in 1983 te verwachten investe- ingsbedrag. De daling van de indus- ;le investeringen in 1982 met 5 procent tot 8 miljard gulden valt met i\| :ame toe te schrijven aan de aardolie- Industrie (min 41 procent) en de voe- I tags- en genotmiddelenindustrie *^|min 8 procent). Alleen de chemische lustrie gaf dat jaar een stijging te len (plus 22 procent). De verwachte üjging van de industriële investerin- en in 1983 wordt veroorzaakt door een stijging van de investeringen in de iardolie-industrie (plus 99 procent) en ie voedings- en genotmiddelenindus- ne (plus 16 procent) en door een rerdere stijging in de chemische in- itrie (plus 16 procent), terwijl de tavesteringen in de metaal- en elek- trotechnische industrie naar verwach- sng zullen afnemen (min 7 pet.). In de ijfstak delfstoffenwinning nam de tarde van de investenngen in 1982 met 30 procent. Voor 1983 wordt Ier een verdere stijging verwacht van "procent, tot 1,9 miljard gulden. De juwnijverheid gaf in 1982 een afne- de investeringen te zien met iprocent. De waarde van de investe- voortgezet tot 35 procent in juni. Dit kan worden afgeleid uit de resultaten van de conjunctuurtest van het CBS in juni. De aardolie-industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn niet in het onderzoek opgeno men. Uit de resultaten van de conjunctuur- test blijkt verder dat de buitenlandse afzet en de verwachte bedrijvigheid zich het komend kwartaal op het niveau van juni zullen blijven bewe gen. Het aantal werknemers zal naar verwachting het komend half jaar afnemen. Het percentage van het aan tal ondernemers dat deze verwach ting uitsprak bedroeg in juni 30 en in maart 39 procent. Amsterdamse wisselmarkt US dollar Pond sterling Duitse mark (100 Franse frank UOOi Belgische frank Canadese dollar Oost shilling (100) Iers pond Spaanse pes dOO) Auslr dollar (100) Antll fis Sunn. Os Saoedl nyal 2,91125-01375 4,4385-4435 111,895-945 37,170-220 5.5915-5965 138.415-465 121.20-30 18,8950 9450 37.760810 31.075 125 39,615-665 236075-36325 15,9170-9270 3.5290-5390 1.9610-9710 2.5575-5675 1.6100-6300 16175 6475 84 30-55 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANP! - De advieskoer- sen (aan- en vcrkoopprijzeni voor buiten lands bnnkpapler geldend ln Amsterdam op de volgende werkdag luidden glste- Engelse pond 4.28 4.58 Belgische fr lOOi 546 5 76 Duitse mark 100) 11035 114.25 Ital lire 110.000) 18.25 20,25 Portugese esc dOOi 225 2.75 Canadese dollar 230 2.42 Franse fr 1IOO1 36 OO 89.00 Zwitserse fr (100) 136,00 140.50 Zweedse kroon (100) 3625 39.25 Noorse kroon (100) 38.25 41.25 Deense kroon 1IOO1 29.75 32.75 Oostenr.sh UOOi 1571 16,21 Spaanse pes. (lOOl i,89 2.14 Griekse drachme 3 20 4 00 Finse mark 50,25 53.25 Joegosl dinar 100» 2,80 3,80 Ierse pond 3,42 3,72 Algemeen 82.80 1 Algemeen lokaal 86.90 1: Internationals 76.40 1- Industrie 64 00 I Scheep- en Luchtv 154.101- Banken 204 60 2- Verzekering 17280 2- Handel ea 70.10 1 CBS ublig index 7870 Rendem Staatsl 12.21 waarvan 3-5 jr. 12.16 waarvan 5-8 jr 12.24 8 Jr. en langer 12,20 nieuwste drie 12.18 rend B NO leningen 12.12 rend, bankleningen 12.20 rend, pandbrieven 13,78 139.70 131.40 148.70 112.90 150.90 245.90 245.60 116,90 98,70 TELEFOONKABELS MALEISIE RIJSWIJK - NKF Kabel Telecommunicatïekabelsvstemen in Waddinxveen heeft samen met haar Maleisische partner Binafon Telecommunications Sdn. Berhad een principe-opdracht ontvangen van f750 min voor de levering en installatie van telefoonkabels. De opdrachtgever is Jabatan Telecoms, de Maleisische PTT. De opdracht betreft een zgn. turnkey- contract., waarbij de aanleg en de verantwoordelijkheid voor het gehele project bij NKF ligt. De opdracht omvat het ontwerpen, het leveren van kabels alsmede het uitvoeren van de civiele werken ten behoeve van een nieuw telefoonkabelnet van 444.000 lijnen. Dit net wordt geïnstalleerd in Offerte JAL - Japan Airlines (JALi, de grootste luchtvaartmaatschappij van Japan, heeft de Amerikaanse vliegtuigfabrikanten Boeing en McDonnel-Douglas en het Europese consortium van vliegtuigbouwers Air bus Industrie gevraagd vóór eind au gustus een gedetailleerde offerte uit te brengen Dit heeft Jasoemoto Takagi, president-directeur van de JAL. dins dag op een persconferentie verklaard. AMSTERDAM (ANP) De prijzen van goud en zilver zijn maandagmiddag als volgt samengesteld: (tussen haakjes de vorige noleringeni: Goud Onbewerkt 39.780-40.280 (39.500- 40 000). Bewerkt verkoop 42.300 (42.000) Zilver- Onbewerkt 1130-1200 (1105-1175). Bewerkt verkoop 1260 (1240). vier provincies en maakt onderdeel uit van het vierde Maleisische plan. De levering zal geschieden op basis van normale commerciële kredieten en zonder steun van de Nederlandse overheid, aldus de NKF Groep De zogenaamde primaire kabels met een waarde van f 136 min zullen vanuit Nederland worden geleverd. Dit bete kent een welkome aanvulling van het orderpakket, omdat NKF wordt ge confronteerd met een stagnerende thuismarkt, aldus desgevraagd een woordvoerder. De opdracht zal geen verandering brengen in de huidige reorganisaties bij het bedrijf. Bij deze reorganisaties zullen tot 1985 in totaal 850 arbeidsplaatsen verdwijnen. Voor Nederlandse werknemers zal de opdracht ca. 700 manjaren met zich brengen voor de fabricage (hoofdzake lijk in de vestiging in Delfzijl) en begeleiding van het project Het pro ject zal vermoedelijk midden 1986 voltooid zijn. NKF heeft al enige jaren aan de voorbereiding van het project ge werkt. NKF is de hoofdaannemer. Bij het project wordt samengewerkt met een lokale Maleisische partner, om dat de overheid dit voorschrijft. cta DEN HAAG (ANP) - Er is sinds vorig W jaar sprake van stagnatie in de afzet 1 vruchtesappen in ons land. Over :1 1982 werd 252 miljoen liter op de binnenlandse markt afgezet tegen miljoen liter het jaar daarvoor. Tik daling van negen procent is vol- n I jens het productschap voor groenten m fruit niet helemaal reel omdat eind 981 veel sap is afgezet in verband net de accijnsverhoging per 1 januari "1 In het eerste kwartaal van dit jaar echter sprake van een duidelijke teruggang in vergelijking met het erste kwartaal van 1981 (min dertig ngi procent). a '81 tegen 29.7 dit jaari. Alleen ontstona- jk ippelsap handhaafde zich met 22,1 kl ciljoen liter. Het schap meent, dat de l.- pedkope grondstof wellicht door- rerkt in de afzet. Het aandeel van investeringen in ons land aange- vraag. Zo schoot Wolters-Samsom f 5 1 Iruivesap. tomatensap en grapefruit- voerd. Hieruit blijkt, dat de investe- ap loopt steeds verder terug. Daar- egenover staat bijna een verviervou- llglng van andere sappen, die echter werd aangenomen, samen slechts vijf procent van de markt beslaan. AMSTERDAM (ANP) De westelijke toent van de Utunnel in Amsterdam ivordt van een nieuwe betonlaag voorzien door een betonvenverkingsmachine die uit 4 delen bestaat en op rails loopt over de hele breedte van een rijstrook: 7,5 meter. gaat. Want het herstel van de econo mie in de westerse wereld is een voorwaarde voor een grotere groei in de Derde Wereld, een groei die dan echter nog relatief bescheiden blijft. De Wereldbank markeert nog twee belangrijke condities: zowel de indus trielanden als de ontwikkelingslan den geven met verder toe aan de verfoeilijke neiging tot protectionis- Er wordt dus nu. trouwens met alleen zal het groeitempo waarschijnlijk me bescherming van de eigen pro- door de Wereldbank, anders aangeke- weer rustiger zijn. Met andere woor- rjukten én de ontwikkelingslanden ken tegen de ontwikkeling van de den. we moeten niet te vroeg juichen, maken beter gebruik van hun moge wereldeconomie, ofwel de conjunc- Trouwens, een geforceerd tempo lykheden. houdt het gevaar in van een nieuwe inflatie (dus hoge rente, zeer schade- Wie nu concludeert dat dus de Derde IDoor Bote de Boer Lzn.) DEN HAAGDe Wereldbank, die tot eerste taak heeft de levensstandaard in de armste landen te helpen verbeteren, heeft een opvallend optimistische uitspraak gedaan: de economie van dc ontwikkelingslanden zal, in het kielzog van die van de industrielanden, in de jaren 19831985 met gemiddeld 4,4 procent per jaar groeien en daarna tot en met 1995 met 5,5 procent. Een jaar geleden stelden de economen van de Wereldbank hun verwachting juist neerwaarts bij: een economische groei per hoofd van de bevolking in de jaren '80 van gemiddeld nauwelijks meer dan 2,2 procent per jaar. tuur, dan vorig jaar. Van 1980 tot en met 1982 was de groei in de rijke landen gemiddeld niet meer dan 0.4 lijk voor de Derde Wereld) in de VS Wereld uit de zorgen raakt, maakt procent per jaar, terwijl de groei 11 Derde Wereld verminderde tot 1,9 conjunctuur, procent per jaar. Nu wordt voor de westerse wereld in de jaren '83'85 een groei verwacht van tenminste 3 procent per jaar en daarna tot e 1995 van 3.7 procent. met alle kwalijke gevolgen voor de Overheidstekort een tragische vergissing. Hoe groot de achterstand van de ontwikke lingslanden in het algemeen en van de armsten onder hen in het bijzon der is. wordt uit het rapport van de Vrolijker 1 met Dichter bij huis zijn in Duitsland de Wereldbank nog weer eens duidelijk, economische vooruitzichten ook wat Willen die landen ooit uit de ellende beter en vertoont de Britse economie komen, dan moet aan nog een voor een opgaande lijn. Wat ons land aan- waarde worden voldaan: adequate gaat lijkt het dieptepunt van de terug- internationale hulp en juist daarvoor De tijd zal het leren. Belangrijker dan gang eveneens gepasseerd Zo laat de zijn de vooruitzichten niet erg be de vraag of de heren van de Wereld- net bekend gemaakte ..conjunctuur- moedigend. met de conjunctuur als bank cijfermatig precies gelijk knj- test" zien dat de industrie wat minder excuus, gen, of niet. is het feit dat zij en somber gestemd is. Dit wil met zeggen dat we binnenkort uit de zorgen zijn Het gaat niet alleen om de conjunc- anderen vrolijker denken over de toe komst van de economie Is dit verant- Eurocontrol - van verkeer e woord? Er zijn inderdaad aanwijzin- tuur. maar ook en vooral om de strekt nipt eens met de inhoud van de gen dat de conjunctuur over het ge- structurele zaken heel genomen door het diepste dal is. nomie, evenals andere, worstelt. Ove- AMSTERDAM (ANP) De beurs heeft dinsdag haar beste beentje voor- Daardoor kon de algemene ANP-CBS index berekend over de eerste periode brief inzake haar Eurocontrol-beleid van voorzitter.Horst Seefeld van de De economische groei in de Verenig- rigens dragen de verbeteringen in de commissie voor vervoer van het Euro- Coca-Cola - Coca-Cola Company de Staten bijvoorbeeld was in het structuur van de economie in de ge- pees parlement ..Het is een onjuiste heeft in het tweede kwartaal van dit tweede kwartaal zelfs nog boven de noemde westerse landen, zoals het aanval van degenen die mij dit in de jaar 1.8 miljard dollar omgezet tegen goede verwachting. Voor ons is daar- terugdringen van het overheidste- schoenen schuiven aldus de be- 1,5 miljard dollar in het tweede kwar- bij leerzaam dat de particuliere be- kort. al wel bij tot een opleving van de windsvrouwe dinsdag op Schiphol gezet en op de actieve markt schoten net geen nieuw record halen. De index de noteringen met guldens tegelijk omhoog. Al vanaf tien uur bewogen de koersen zich steeds in opgaande lijn, waarbij KLM. Koninklijke Olie en Akzo het voortouw namen. Allengs sloten meer fondsen zich hierbij aan, steeg anderhalve punt tot 139,4 bleef daarmee eentiende punt onder het vorige record. De opwinding rond de beleggings maatschappijen leek geluwd. Wereld- have zakte f2 tot f151 en Alvamij liet f 3 liggen op eveneens f151. BOG werd f 2 duurder op f 172. Als oorzaak van de plotselinge hausse werd het onderzoek van het CBS naar Enkele uitgevers ontmoetten veel taal van 1982 De winst was met 160,5 miljoen dollar bijna vijftien procent groter dan de 139.8 miljoen dollar van het tweede kwartaal van het afgelo pen jaar. zo heeft het concern bekend gemaakt. stedingen de motor van de groei conjunctuur, zo ze er al niet de absolu- De commissie voor vervoer heeft de waren. Met name werden veel auto's te voorwaarde van zijn Ook in ons minister verweten dat zij „voortdu- •erkocht. Voorts kwam er een einde land werpen de saneringen hun eerste rend de nagenoeg unanieme opvattin- oorraden. Voor vruchten af. aan het interen op het lopende kwartaal wordt ook een De ontwikkelingslanden hebben dus Europees flinke groei verwacht, maar daarna betere vooruitzichten, als alles goed zaamt". gen van de Tweede Kamer en van het parlement veronacht- M let overgrote deel van de sappen ,°jj fordt tegenwoordig in kartonnen erpakking geleverd. Van de 240 mil- pen liter die vorig jaar in liter- ng erpakking werd afgezet zat nog lechts negen procent in glas. Vier lar eerder was dit nog 38 procent. De linnenlandse afzet bereikte vorig consumentenwaarde van 450 liljoen gulden. In 1978 was dit nog Van de bouwers trok HBG f 2,50 aan 30 miljoen. i„ Vliegveldbeheer - De Civil Aviation Authority (CAA), de staatsinstelling lie in Groot-Brittannie 172 luchtha- jj ens en vliegvelden beheert of in 'pheer heeft gegeven, heeft in het dat 'de algemene ANP-CBS index boven tot f 127 en trok De ringen dit jaar met rond 9 pet zullen Telegraaf f 4.50 aan tot f 142. Audet stijgen, wat veel meer is dan eerst was f 2 hoger op f 150 Zeer vast was Amfas In een dunne markt ging de notering f 5 vooruit naar f 90. Ceteco werd beleggers f 4 meer waard op f 180. Op de actieve markt konden de eerste koersen zich goed handhaven. Hier en daar werd er nog een schepje bovenop gedaan zoals bij VNU. waar de brug van f 100 werd gehaald. Deze prijs betekende tegenover maandag een winst van f 8,40 Elsevier werd rond f 8 duurder op f 382. Winstnemingen wer den goed opgenomen en duurden maar even. Zo ging Akzo na een kortstondige inzinking al spoedig weer op ruim f 70 van de hand. De staatsfondsenmarkt was vriendelijk en kon de verliezen van maandag goedmaken. Gemiddeld stegen de prijzen 0,3 punt. KLM was om twaalf uur f 3,50 hoger op f 163 en Koninklijke Olie was toen 1 2,40 gestegen tot f 137,20. Akzo werd rond f 70 verhandeld, wat f 1.60 meer was. Voor Unilever werd f 2,50 meer betaald op f204.80. Van de bankwaar- den sprong ABN f 4 omhoog tot 1 386.50. Amro Bank werd f 1,40 duurder op f 64.70. De andere financiële waar den waren vriendelijk. AHOLD AKZO ABN Elsevter-NDU Ennla FGH Glsl Brocades Heineken Heineken Hold Hull beton gr Hoogovens KLM KLM iree' 382 50 33800 12» 00 124 50 G3 10 65 401 tot f 97,50 en ook de uitgevers lieten weer hogere prijzen voor zich afdruk ken. VNU steeg bijna f 4 tot f 95.50 en Elsevier schoot na de f 8 winst van maandag nog eens f 6 omhoog naar f 380. Heineken werd f 2 hoger gewaar deerd op f 124,40 Op de beurs werd rond het middaguur verondersteld. Oce-v d Grinten Van Ommeren Pakhoek Hold Pakhoed Hold c Philips Robeeo Rodamco Rolinco 158 00 159.501 98 40 99 00 156 30 15600 210 00 211.00 27 00 28 50 5» 50 55 50 50,00 51.50 gelopen boekjaar een winst behaald in 13.3 miljoen pond sterling ronge ur 59 miljoen gulden 1. Het is de irste maal in tien jaar dat er sprake Is van een positief saldo, zo is dinsdag jv Kkendgemaakt. Negen miljoen pond eu an de winst is te danken aan de srmindering van de kosten. «AA heeft verder laten weten dat de ichtvaartmaatschappijen en de tour- Jffierators nog steeds te lijden hebben an de recessie. dinsdag door het oude record 139.5 punten zou breken. Een peil van 140 werd niet onmogelijk geacht. Op de parallelmarkt brak Kempen Co door baar eerdere hoogtepunt ging heen en de koers steeg f 8 tot f 56. Bever werd f 3,50 hoger geprijsd op f In de tweede periode zijn een aantal koersen op de beurs verder gestegen Hierdoor kwam de algemene ANP- CBS index toch nog op een nieuw historisch hoogtepunt. Door een stij- 1,8 kwam deze index op 139,7. Het oude record stond op 139.5 en dateerde van 7 juli. Niet alleen het algemeen indexcijfer boekte een re cord. Dit gold ook voor de indices De lokale markt stelde teleur en van algemeen lokaal op 131,4 en verzeke- grote winsten was nauwelijks sprake, rlngswezen op 245,6. 16*00 105.00 102 50 103.00 102 50 102.30 101 50 102.00 100.00 100 50 99 00 99.30 100 00 100,20 102 00 102.00 10170 101.70 102 50 103.50 100 70 101.00 7.751(171-86 7.50 ld 73-88 7 50 MeesH72 8 75 BanqueP 75 IC IID-BEIJERLAND (ANP) Dc schokdemperfabriek iONI, onderdeel van het Amerikaanse ITT-concern, teft van de Directie Materiaal Koninklijke Landmacht fflorder ontvangen voor de levering van schokdempers I vervanging van de originele schokdempers van de M 13, een rupsvoertuig dat in gebruik is bij de landmacht, heeft KONI bekendgemaakt. ,n| I0NI voert thans onderhandelingen met Project Manage ment Office (PMO) voor de levering van schokdempers voor de YPR 765, een zeliue soort gepantserd rupsvoertuig als de M 113. In PMO werken DAF en De Schelde samen voor de bouw van dit legervoertuig, waarvan er 841 zijn besteld. Als deze onderhandelingen ook positief verlopen zal de totale waarde van de opdrachten de 7 min. kunnen overschrijden, aldus KONI. KONI bezit reeds een contract van 3 min. van BMF in België, die dezelfde voertuigen in licentie bouwt voor het Belgische leger. 7 25 ld 72 lOOOCeehom 7 25 CMC 72 9 50 CRBoerlbk 8.00 Cr LBN71 8 00 Elsev. NDU 7.25 Hacemeyer 7 00 Hein Bier 6 00 Holce Div 92.S0 96.70 99.00 16 30 96.30 11.20 101.20 11.20 10)20 10050 100,80 100 30 IU040 100.60 100 60 96.70 97.80 97.20 97.20 95.50 95 20 90.00 94.60 96 70 93.40 101.50 600PGEM64. 4 50 ld 59 6 50 R R Pijp 8 50 RlinlDls 7.12 RljnScl) 6.00 Schiphol 8.50 Shell 75 8.25 ld 71 7 75 ld 72 10.6 SHV 72 UJ.ti S11V73 5 50 A111R0 69 8.50 Boskalis W 75 11.00 Bredere 81 6.25 Buhii!'.T?3 .25BuhrmT76 00 Cr LBN 74 75 00 Elaion 80 8 75 Elsevlcr NDU 25 Fum 73 5 75 Glst-Broc 73 25 Hoogov 68 25 Kappa 73 96.00 8 75 KNSM 75 97,50 8 75 KBB 75 67 00b 'C N Pap 72 109.00 Macintosh 71 151 00 9.00 Meneba 74 98 00 93.00 92 70 110.00 ns.oo 96.50 96.00 228.00 225.00 6 50 Oce v d Gr 69 117.50 1 7 50 Proost B 71 6.50 Rolinco 07 0.50 ld 1000 8.00 Sanders 72 8.75 Schuitcnia 7G 14 00 SHV 1181 8 75 Stevm Gr 76 7G 00 76 50 78.00 78 00 97.20 97,20 Aut.Ind Rl Ballast-N BAM Hold Breevast eert Bredere Bredere ce.-t Buhrm.Tett c Caland Hold Clalmindo Credit LBN Deh My 1315,00 1300.00 80 90 80.90 54 00 54,00 382.00 382.00 114.00 114.20 49.40 S0.00 34,80 3520 283,00 282.00 1725 00 1730.00 1850 1900 38! 00 5200 17.50 48.10 17.50 17.50 >8.00 157.00 15,00 75.00 14,00 123,00 18,00 78.50 >0 00e 154,00 14.50 113.00 17.70 115.00 93,50 282 00 102,00e 14.60 130 00 108 20 6060 61.30 535.20 545.00 6750.00 6700.00 1470.00 148500 570.00 370.00 525.00 550.00 37.30 37.30 122,00 122.00 24.91 :4.10 Ncd Crediet 31 ge Ncd Schecpshyp 223 Ncd Springs! 3900 0C 42X10 5630 6130 133 00 428,00 42800 3,90 3.95 109,80 110 50 VROGerO Be2 crsSams 122,oo 123.00 44.80 44,40 ...ic C?n slnst 67,50 6800 ABNAa'ndfonds -"3 30 204.00 Alg Fondsenb 140.00 141.00 Alrenta127 70 128.00 Goldmines Holland F Inlorbonds Japan Fund Leveraged NewYork Ind Obam Old Court Dlr Sci Tech 140 DO 140.20 3T40 3350 25.30 29.40 21.10 21.10 1475.00 1500.00 158.00 160.00 599,00 600.00 30.10 30 10 165.00 163.50 11350 11390 154 00 15030 Burroughs Citicorp Colgate Intem.Paper Intcm.Tel&Tel. Litton Ind Lockheed Aircraft L.T V Corp 11 30(10 (I 22 40 0 46 00 21 45 21.70 58 80 61 10 53 50 5430 74 70 75,50 67 80 69.50 39.50 40.20 122.75124.0} 124.80 126.25! 29.80 31.30 51.80 51.60 46.25 47.10 66.80 66.20 122.00121.00 14,25 14.70 31.00 31" 64 8C 'in Texas Instrument 24 00 24.20 38 00 38 50 47.80 46.50 3600 3650 58,00 57,50 24.80 24.70 29.40 29.30 48,30 48 60 37,00 37.80C 46.75 46.60 Dow Chem Easlrr. Kod Fluor Corp Ford Motor 10 Gener Motors Getty Oil !n'. Bus Macl Int FTay&Fr Int TeiATe: Krccer 143.80 143.00 28.00 27.80 181.00 180.50 110.00 - 14250 143.00 162.00 16250 112.60 112 80 92.70 90 50 112.20 114.20 63.50 65 00 167.00 168.00 194.00 193.00 102.80 103.00 205.20 203.70 101.60 103.00 62.70 63,00 169.80 174,00 157.50 159.50 130.00 130.20 214,00 219.00 199.00 199.00 124.50 127.50 83 50 8550 880 00 830.00 *3.00 43.00 35300 364.00 85 30 89 30 IttM 55 50 197 00 15.50 inn Vir.r: 244 00 380 00 110.60 i: Nab Br North Am PhC 18650 II Pepsico 00.00 97 50 Phil Morr 173.00 174,00 Phll Petr 100.30 101,70 Po. Corp 72.00 73,00 Proct&Gamble 157.80 15850 Quak Oats 130.00 130.00 RCA Corp 84.00 83.00 Schlumberger 14500 106.30 SSS?, 60 60 61.30 138.00 138.00 124 00 12550 11100 11100 138 70 134 10 371 00 34850 168.50 166 00 83.50 84 00 1*0.80 1*0.00 100.40 108.20 130.00 131 50 *050 *2.00 166.00 172,50 810.00810.00 650.00 6S8 00 Sp Corp S: OU Cal Tandy Corp WUH^nB"' tfcirtcprtjien AMRO AF Ml» AMRO OC 314 AVRO AC U7 S AMRO OF 165 0 1 beiegg ma Bunco A b L vgfv.w.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7