Werken met üleen onder uitkeringen voorwaarden Verlaging vliegtarieven naar de Antillen op de lange baan Meer kans op rijbewijs met model-opleidingen ZIEKTEVERZUIM LAGER BIJ CONTROLE BEDRIJF Curatele te zwaar voor de patiënt t Klachten over malafide drugsvoorlichting )E GRAAF STUURT BRIEF AAN GEMEENTEN Verlaging studietoelagen geldt voor alle studenten ONDERZOEK CBR EN ANWB Helicopter verongelukt door fout piloot Fikke Onderzoek sociale zaken OENSDAG 27 JULI 1983 PZC/ bin nen-buiten land STERDAM ANPi De Stichting Ideele Reclame SIRE de landelijke :hting 'Ouders van drugsverslaafden' (OVDi en de federatie van instellin- t voor alcohol en drugs 'FZAj krijgen de laatste tijd veel klachten over pnisaties, die financiële slag proberen te slaan onder het mom aan de lossing te werken van de drugsproblematiek m Nederland gens een persbericht van de SIRE. OVD en FZA zoordt bedrijven, tellingen en particulieren gevraagd als sponsor op te treden voor tgsvoorliehtingsprojecten op scholen Als ze dan eerst ivat meer willen ten wordt toezending van gegevens beloofd. Wat dan verschijnt is een \pele opdrachtbevestiging voor een bedrag variërend van honderd tot enkele honderden guldens De brochure die op die manier wordt gefinancierd en die naar men zegt gratis op scholen wordt uitgereikt, beval vaak een tekst die is overgenomen uit gratis te verkrijgen SIRE brochure over drugsvoorlich ting. Bovendien bevat die folder ook advertenties van de 'sponsors' Volgens een woordvoerder van SIRE zijn met deze praktijken al ongeveer 100 voornamelijk winkeliers in kleinere plaatsen in het oosten en noorden van het land benaderd De organisatie heeft inmiddels een jurist ingeschakeld. Volgens de woordvoerder is hier sprake van flessentrekkerij en wellicht schending van de auteurswet. De malafide organisaties zijn nog niet achterhaald me ei« jailEN HAAG (ANP) Werken met behoud van uitkering (gemeenschapstaken, werklozenpro- eten) mag pas als een commissie eensgezind meent, dat er geen sprake is van concurrentie- 10{ ervalsing, budgetvervalsing (met uitkeringsgeld straten vegen) en verdringing van (^tguliere arbeid (bestaand werk verdwijnt doordat uitkeringstrekkers het gaan doen). kta de toetsingscommissie, waarin gerechtigde bij een niet-commerciele ist de gemeenten, werkgevers en instelling. Dat geldt ook voor familie-. BlJ gemeenschapstaken en werklo- 11 ïknemers, onder andere de ministe- buren- of bekendenhulp. zenprojecten is een eensluidend oor- om s van sociale zaken en economische Andere vormen van onbetaald werk ^ee' van een toetsingscommissie on- vertegenwoordigd zijn. het niet moeten wel op het inkomensformulier vermijdelijk. gbt ns, dan kan de indiener van het worden vermeld. Sociale zaken wijst an( Owilligersplan zij" idee aanpassen, er op dat gedurende het eerste half de commissie dan nog niet op een jaar van de werkloosheid (WW-perio- i, dan meent staatssecretaris De de) altijd vooraf toestemming aan de Iraaf van sociale zaken en werkgele- bedrijfsvereniging (die de WW uit- Zui nheid dat de gemeentebesturen voert) moet worden gevraagd voor it f en toestemming moeten geven. blijkt uit een brief aan de gemeen- esturen over de mogelijkheden en «Aorwaarden voor het werken met h boud van uitkering. De gemeenten i«t óben volgens sociale zaken behoef- nn aan zo'n overzicht nu steeds p» iüatieven in die richting van de v« ond komen. Er komen nog circulai- vi s over de sollicitatieplicht en het rgsl (gen van onderwijs met behoud van q ilkering. tdl trken met behoud van uitkering or beurt zowel individueel als in tie; organiseerd verband, bij bestaan- bi instellingen of organisaties van nai [t-commereiele aard de overheid mogen komen. Het werk moet tot de duur van het project beperkt blijven en eventuele op brengsten moeten de gemeenschap ten goede komen. Bovendien moet het altijd om werk gaan dat de gemeenschap ten goede komt en die anders niet zouden worden verricht. onbetaald werk N'aast een aantal randvoorwaarden die voor beide soorten projecten gel den noemt De Graaf als extra voor waarden voor werklozenprojecten (bij voorkeur in de stichtingsvorm) dat de materiaalkosten, overhead en begeleiding niet voor rekening van DEN HAAG (ANP) De verlaging van rijksstu dietoelagen voor stu denten jonger dan 21 jaar is van de baan. De (pro-deo oorspronkelijk hiermee jaar ook gelden voor stu derenden voor' kleuter leidster en diegenen van 21 jaar en ouder die een opleiding in het voortge- bezuiniging uitgesmeerd 'ee: erk), bij overheidsprojecten (ge- itlcd (tnschapstaken) of bij particuliere oj ïklozenprojecten. mag niet gaan om beroeps- of dit besluit is minister drijfsmatige activiteiten die in be- Deetman van onderwijs iciè jf worden verricht, het mag geen rk zijn waarvoor subsidie kan wor- n verkregen of dat doorgaans door leb a betaalde kracht wordt gedaan. In a aantal gevallen hoeft het vrijwilli- rswerk niet te worden getoetst. On- eiw (aald werk dat al werd gedaan jat iemand werkloos werd, mag len voortgezet als iemand een I- of RWW-uitkering krijgt, werk in het weekeinde en in de sduren mag onbetaald worden ge il De sociale dienst hoeft zich ook j'yj liet vooraf te buigen over onbetaald e ij erk door een individuele uitkerings studenten onder de 21 zouden worden gekort, van de baan. De toela gen zouden worden te ruggebracht naar het RWW-mveau. Als gevolg zet onderwijs buiten het van het besluit zijn er voor het komend studie- er alle studentin. Met jaar ('83-'84i voor stu denten in het VWO cn het HBO slechts twee maxima. 10.740 gulden schot uitgekeerd voor uitwonenden en 6 981 gulden voor thuis wonenden, Nieuw is volgens het mi nisterie. dat deze maxi ma het komend studie- Ambtenarenbonden willen met spoed praten over ABP DEN HAAG (GPD) Vier centrales van overheidspersoneel hebben gis teren in een brief aan minister Riet kerk van binnenlandse zaken spoed overleg gevraagd over de mogelijke ongeregeldheden bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in Heerlen. De vier centrales. ACOP. CCOP, CMHA en AC met gezamenlijk zo'n 600.000 leden, wensen op de kortst mogelijke termijn overleg over de manier waarop de pensioengelden van hun leden worden beheerd. Ook willen zij inzage in het onderzoeksrap- port-Gruijters. De bevindingen van Gruijters, die vorige week bekend zijn gemaakt, waren voor de ministers van binnen landse zaken, financiën en justitie aanleiding een gerechtelijk vooron derzoek legen het ABP te laren instel- Eerste hulpdiensten waren snel ter plekke om hulp te bieden aan gewonden. De ravage was e BARBENTANE (AFP) Bij ontsporing van de ex- presstrein Nice-Parijs bij het station Barbentane zijn in de nacht van maandag op dinsdag vier mensen omgekomen en 24 gewond. De vier doden zijn jopge Canadezen tussen de 18 en 25 jaar. aldus de Franse politie- Zij maakten deel uit van een grotere groep Canadezen, die in Frankrijk verble ven. Op het moment van het ongeluk in Barbentane <20 km ten zuidwesten van Avignon) had de trein een snelheid van 160 km per uur. Een paar seconden voor het ongeluk begon volgens personeel op de trein een waarschuwingslampje voor een oververhitte as te branden. Toen de trein het station passeerde ontspoor de de wagon achter de locomotief. Deze kwam op zijn dak naast de spoorlijn terecht. De meeste slachtoffers bevonden zich in deze en de volgende wagon. tegemoet gekomen aan een wens van de Twee de Kamer. Met het besluit is de aankondiging in de Voorjaarsnota dat al leen de toelagen van g KI: drugsacties luitse politie 2 loeten ophouden !N HAAG (ANP) De Centrale therche Informatiedienst (CRI) in P' a Haag wil dat er een eind komt a activiteiten van Westduitse poli- mensen in Nederland op drugsge ld «1. In mei kwamen dc CRI en het indeskriminalamt (BKA) dat ook P' !freen. (spraken vorige week van een com- 1 .j ssaris van BKA, dat hij doorgaat it zijn activiteiten in Nederland, W bben de CRI ertoe gebracht om bij jj (A om opheldering te vragen. Dat is isdag meegedeeld door een woord- erster van het ministerie van justi- s'f (gens die woordvoerster heeft de U het ministerie van justitie gewe- 3 op de uitspraken van de Duitse r.missaris. De dienst heeft het mi- sterie gevraagd om eventueel stap- s?j n te ondernemen om tot naleving i1 n de in mei gemaakte afspraak te ,s men. Het ministerie onderzoekt ig of een officiële reactie noodzake- 1 f is. Ii.jj Jitse politiefunctionarissen pro- erden in Nederland drugs te kopen ,g'r jen hogere prijzen dan de in Neder- id gangbare. Voorwaarde was. dat verboden waar werd geleverd in li Island, waar de politie dan beslag B leggen op drugs en handelaren ip" oor drugs proberen te bemachtigen (m" sakten de politiefunctionarissen li echter schuldig aan uitlokking i een misdrijf. an Zeil is voor lani ivergangsregeiing eëindiging bedrijf !K HAAG lANP) Staatssecreta- iVan Zeil van economische zaken op korte termijn de bestaande inregeling voor kleine ondcrnc- die hun bedrijf beëindigen ver- jen door een overgangsregeling, (den duur wil hij helemaal af van de 'Tsbeeindigingshulp. Dat zal ver- lelijk gebeuren als er een nieuw ïlsel van sociale zekerheid is. De lïtssecretaris heeft dat dinsdag aan Tweede Kamer meegedeeld. De (difjfsbeeindigingshulp is een stelsel uitkeringen aan kleine ondeme- die een einde maken aan een tht renderend bedrijf. In de over- Bgsregeling kunnen ondernemers jaar of ouder tot hun aow len op een uitkering, idememers van vijftig jaar en ouder anen tussen de zes en achttien iden aanspraak maken op een (kering. Jongere ondernemers kun- a een uitkering krijgen die in duur Meert van zes tot twaalf maanden 'het ter ziele gaan van hun bedrijf n verbetering betekent voor colle- !'s In dezelfde branche. De over ig fflgsregeling betekent een besparing zestig miljoen gulden per jaar. Zij vijftig miljoen per jaar. HBO volgen. Door de integrale verlaging van de maxima gaan ook de bedragen die in elk ge val als renteloos voor- }^n. Op grond van het Rijksambtenaren- laag. Volgens het minis- reglement hebben de centrales het terie gaan ook de bedra- rccht, wanneer zij dat nodig vinden, gen die zijn uitgedrukt het Centraal Georganiseerd Overleg in een percentage van jn Ambtenarenzaken over deze kwes tie bijeen te roepen. De Algemene Centrale van Overlieids Personeel ACOP, heeft inmiddels gedreigd met een kort geding tegen minister Riet kerk wanneer die het spoedoverleg en inzage in het rapport-Gruijters weigert. DEN HAAG (GPDl Een efficiënte model-rijopleiding heeft een gunstige invloed op het resultaat van het rijexamen. Van de kandidaten tussen 18 en 23 jaar die deze opleiding hebben gevolgd, slaagde bij het eerste rijexamen (praktisch gedeelte) 63,5 procent. Het vergelijkbare landelijk gemiddelde is 35,4 procent. de uitwonendentoelage omlaag. vorderingen van de leerlingen bijge houden op een ANWB-instructie- kaart. Via het afleggen van een „aan- vraagtoets" werd bekeken of de leer- en nam de examinator voorafgaand aan het examen kennis van de in structiekaart. Bij de derde groep wist de examinator weliswaar voor het examen dat het een goed opgeleide kandidaat betrof, maar nam hij op de gebruikelijke wijze het examen af. Een uitvoerig rapport over deze proef zal later dit jaar worden gepubliceerd. Varrao-mijt Staatssecretaris Ploeg (landbouw en visserij) heeft Ung'^ver'genoeg' geaderd hét 'a"f "e Nederlands-Duitse grens een 6 6 hiiffprznnp inppstflr) van waannt. peen BARCELONA (RTR/IIPLDPA) In een ziekenhuis in Barcelona is dinsdag de beroemde Spaanse clown Charlie Rivel overleden. Hij was 87 jaar. Rivel, die in het echt Jose Andreu i Laserre heette, stierf aan een hartaanval, zo zei een familielid. Rivel zal worden begraven in Cubellas, een plaatsje in de buurt van Barcelona waar hij op 23 april 1896 werd geboren. Hij was een telg van een circusfamilie en nog geen tien jaar oud trad hij al met een eigen nummer op in een klein circus. In de loop van de jaren bezocht Rivel veel landen. De meeste roem verwierf hij in West-Duitsland, Scandina vië en Spanje. Een recente foto van Charlie Rivel die met zijn veel te lange rode hemd, zijn vierkante aluminium neus. zijnflapschoenen en zijn onafscheidelijke houten stoel geliefd bij het publiek was De Directie Verkeersveiligheid van het ministerie van verkeer en water staat heeft dit onderzocht in samen werking met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de ANWB Voor de proef werden drie CBR-examen aan te vragen. groepen examenkandidaten gevormd De eerste groep kandidaten ging aj die alien de model-opleiding hadden het CBR-examen zonder dat het de ""rvS-rvï.^bijen ïïêl toege genoten. In de opleiding werden de examinator bekend was dat zij een e f hi. J model-opleiding hadden gevolgd. BI) staan- Jaarb'l aee" de tweede groep was dit wel bekend worden _ov^h^en_Met bufferzone ingesteld van waaruit geen bijenvolken naar de rest van het land MAN VERMOORD IN AMSTERDAM deze maatregel hoopt de staatssecre taris verdere besmetting van bijen met de varroa-mijt tegen te gaan. Dit heeft het ministerie van landbouw en visserij dinsdag meegedeeld. (Van onze correspon dent! JAKARTA De Indo nesische luchtvaart maatschappij Interna tional Air Transport iIAT) heeft de 35-jarige Vlaardingse helikopter piloot Quentijn Fikke teruggestuurd naar zijn eigen werkgever Schreiner na het onge luk boven de Javazee. dent-directcur van de was echter 'gehuurd' IAT, drs. R. Soekardjo- van Schreiner. no. IAT-presldent-directeur Uit het onderzoek is ge bleken dat Fikke een beoordelingsfout heeft gemaakt, waardoor hij de helikopter van IAT heeft verloren. Volgens de reglementen van de IAT moet een piloot die eigendom van de maat schappij verliest, wor- Dat verklaart de presi- den ontslagen. Fikke gedaan. AMSTERDAM (ANP) In een wo ning aan de Korie Bleekerstraat in Amsterdam is de 32-jarige Amster dammer N. J. Gouka dood aangetrof fen. Dit heeft de politie dinsdag mee- Soekardjono verklaarde gedeeld. desgevraagd dat elke Sectie heeft uitgewezen dat de man vlieger zich dient te hou- twee steken in het hart heeft gekre- den aan de regel dat hij. gen, waarvan er een dodelijk was. als hij zijn doel vanuit Omtrent de identiteit van de dader en de lucht met ziet door* het motief voor de moord tast de slecht weer. hij moet te- politie nog in het duister Het slacht offer werd gevonden door zijn Ita liaanse vriendin, die juist terugge keerd was van een vakantie. Volgens de politie zijn er in de woning geen sporen van een worsteling gevonden. rugvliegen naar het startpunt. Volgens Soe- kardjono heeft de Vlaar dingse. piloot dat niet (Van onze redactie economie) DEN HAAG Het ziekteverzuim door werknemers zou kunnen dalen wanneer bedrijven een groter eigen risico moeten dragen bij de ziektewetverzekeringen bovendien meer verantwoordelijkheid krijgen voor de ziektewet controle. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, blijkt dat dc bedrijven die hun zieke werknemers door het GAK laten controleren een veel hoger ziekteverzuim hebben. Een ziekteverzuim van 11 procent hebben de onderzoe kers geconstateerd bij bedrijven die de controle door het GAK laten uitvoeren. Bedrijven die zelf de eerste tien - .ebben een ziekteverzuim van 7,5 procent. Naast de verschillende vormen van controle hebben ook andere factoren een remmende werking op het ziektever zuim. zoals het aanwezig zijn van bedrijfsgeneeskundige hulp en contacten tijdens ziekte met collega's, waardoor er een band met het werk blijft bestaan. De mogelijkheid om na een ziekte op part-time basis of op aangepaste wijze het werk te hervatten heeft een gunstige invloed op dc vvao-intredc. Het ministerie concludeert in het rapport dat bij die bedrijven die de controle aan het GAK overlaten de sociale controle mogelijk minder sterk is. Dat kan in de hand worden gewerkt door het ontbreken van een financiële prikkel, die bedrijven die zelf controleren wel hebben. SCHIPHOL (ANPi De tarieven voor vluchten tussen Nederland en de Nederlandse Antillen gaan op kor te termijn niet omlaag. Daartegen over gaat de aangekondigde verho ging van de tarieven voor vluchten vanuit de Antillen naar Nederland met vijf procent in november door. Zowel het Nederlandse als het Antil liaanse parlement hebben moties aan genomen, waarin om een verlaging van de huidige luchtvaarttarieven wordt gevraagd. De Nederlandse minister van verkeer en waterstaat, Smit-Kroes, en haar Antilliaanse ambtgenoot Ellis zijn het erover eens dat op dit moment de tarieven voor vluchten tussen beide koninkrijksdelen niet te hoog zijn. gezien het kostenniveau. Mevrouw Smit-Kroes heeft dit dins dagmorgen op Schiphol meegedeeld na haar terugkeer uit New York, waar aan zij, aansluitend aan een verblijf op de Nederlandse Antillen, een kort bezoek heeft gebracht. De twee bewindslieden hebben wel besloten tot de vorming op korte termijn van een permanente gemeng de commissie, die de regeringen moet gaan adviseren over het beleid dat in de nabije toekomst op tarievengebied gevolgd zou kunnen worden. De werk zaamheden van deze gemengde com missie zullen mede gericht zijn op de stimulering van het toerisme naar de Antillen. Aruba - toeristen Volgens mevrouw Smit gericht is op alle eilanden, inclusief de hoogte van de vliegtarieven kan volgens me vrouw Smit-Kroes niet alleen als reden worden aangegeven voor het uitblijven van de stroom toeristen, waar de Antillen al jarenlang op hopen. „Kosten van hotels en andere verblijfskosten zijn op de Antillen zeer hoog", aldus de bewindsvrouwe. Ten aanzien van de luchtvaartpolitie- ke kwesties die de Antillen hebben met Venezuela en met Suriname heb ben de bewindslieden afgesproken dat de Antillen zelf zullen gaan probe ren om met deze partijen rond de tafel te komen Minister Smit-Kroes heeft zich verder uitvoerig laten informeren over de problemen bij de Antilliaanse lucht vaartmaatschappij ALM „Daar gaat het verrassend slecht. Niet alleen wat het management betreft, maar ook ten aanzien van de liquiditeit", aldus mevrouw Smit-Kroes Minister Ellis zal op korte termijn mevrouw Smit-Kroes laten weten of hij gebruik wenst te maken van haar aanbod de ALM een hulpteam van deskundigen ter beschikking te ste len. dat vooral op administratief- en marketyinggebied assistentie moet gaan verlenen. UTRECHT (ANP) Mensen die in het geheel niet in staat zijn hun vermogen zelf te beheren hoeven niet onder curatele maar kunnen ook onder bewind worden gesteld, een veel minder ingrijpende maatregel dan cu ratele. Met die uitspraak heeft de Hoge Raad de beschikkingen afgewe zen van twee kantonrechters, die verzoeken om onderbewlndstel- ling hadden afgewezen Dit om dat de personen in kwestie in het geheel met hun vermogensrech telijke belangen konden beharti gen Die situatie komt bijvoor beeld voor bij psychiatrische en zwaar gestoorde zwakzinnige pa tiënten of demente bejaarden die in een zwakzinnigeninrich ting zitten or een verpleegtehuis De twee kantonrechters (in Beetsterzwaag en Helmond) meenden dat een vereiste voor onderbewindstelling is dat dege nen om wie het gaat gedeeltelijk in staat moeten zijn hun eigen belangen te behartigen Als ze, daar helemaal niet toe in staat zijn moeten ze onder curatele, aldus de kantonrechters. Maar volgens de Hoge Raad hadden de kantonrechters het bij het verkeerde eind Volgens het hoogste rechtscollege van ons land kan onderbewindstel ling gerechtvaardigd zijn ook als de betrokkene absoluut niet in staat is het eigen vermogen te beheren, Of hij daar nu niet geheel of geheel niet toe in staat is, doet niet terzake, meent de Hoge Raad. De Nationale Ziekenhuis Raad iNZRi. die de zaak bij de Hoge Raad had aangekaart, is erg blij met de uitspraak van het hoog ste rechtscollege. De NZR, over koepelend orgaan van (psychia trische) ziekenhuizen, verpleeg inrichtingen en dergelijke, vreest dat men noodgedwongen veelal weer naar de veel verder gaande euratelestelling had moeten grijpen als dc Hoge Raad de beschikkingen van de kantonrechters zou hebben be vestigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5