LAWAAI V Abonnee-tv en 'het bedrijfsleven Nieuwkomer voorzitter EG-raad i/ow"!?1 Zenuwslopend onbehagen PZC/°P'n'e en achtergrond d; Maak een mooie kans op één van de WOENSDAG 27 JULI 1983 De zomer is weer in het land, en daarmee de toeneming van de klachten over de geluidoverlast van barbecue of stereo bi) het open raam om midder nacht. ..Die telefoontjes zijn nog maar het topje van de ijsberg", zegt de politie De stichting Geluidhinder gebruikt dezelfde uitdruk king. Maar nu gaat het om een geluidbron die zelfs deze stichting nog niet op papier had het huisdier dat een keel opzet Valt er iets tegen dit en ander lawaai te doen? tDoor Ary Jassiesi P«, „de hond blaft vooral als zijn i -j i4 i jijLj-i baas niet thuis is. Maar vaak weet hij 1 edert de huidige zomercampagne tegen de geluidoverlast weten we dat de hond niet dat niet eens omdat niemand het hem alleen het trouwste huisdier is, maar ook lawaaibron van een omvang die zelfs de zegt. Maak hem duidelijk hoe verve- Deze geluidarme glasbak is bekleed met rubber en maakt niet meer 'her rie' dan 60 decibel. deskundigen met grote verbazing vervult. „Wel heel opvallend in de brievenstroom is dat in de sfeer van het burenlawaai ontzaggelijk veel mensen last hebben van de urenlang voortblaffende hond", zegt lawaai-expert J. Kuiper van de Nederlandse Stichting Geluidhin der (NSG). Het op de zenuwen werkende -geblaf blijkt dat in de dorpen met hun van de buurhond stijgt ook op uit de angst-voor-wat-de-buurt-zegt veel duizenden reacties die binnenkomen minder snel geklaagd wordt dan in de op de jongste advertentieactie van steden, waarin de nieuwbouwwijken Kuipers NSG. Goede tweede, metéén weer vooroplopen. „Meestal gaat het stip, op de lijst van de boosdoeners om feestjes", zegt de politie, „en de die de oren doen toeteren is de haan ervaring is dat een sussend woord al naar in menige nieuwbouwwijk blijkt gauw kan helpen". lend zijn afwezigheid voor zijn dier is. Bij die hanen, die inderdaad in de nieuwbouwwijken een modever schijnsel aan het worden zijn, kun je de buurman vragen om het dier 's avonds in een zo donker en zo geïso leerd mogelijk hok te zetten". hinderlijk geluid. Maar de praktijk is dat slechts 8 procent ook daadwerke lijk naar de lastige buurman toestapt. heid. slaapstoornissen en tot ernstige vermindering van het genoegen in het Praten dus. voor jezelf opkomen en dagelijkse leven. dan maar het beste van buurmans Cnntnrt vriendelijke aard hopen, en pas in \~OniuLl laatste instantie de politie erbij halen, De vaak trieste voorbeelden zijn be- dat levert de beste kansen op voor het kend uit het onderzoek van de stich- dempen van de kleine maar zenuwslo ting Geluidhinder, waarvan directeur pende geluidbron, zo is de ervaring Wegverkeer een huisdiertje met grote toekomst. Maar het middernachtelijk feestru- Kuiper dezelfde oplossing propageert van de stichting Geluidhinder. Uit Oude lawaai-toppers als bromfiets en moer levert natuurlijk maar een klein die men bij de politie verneemt. „Ga recent onderzoek van het Instituut drumstel moeten het afleggen nu des aandeel in het lawaai dat als een praten met de lawaaiveroorzaker On- voor Sociale Kommunikatie (ISK) ochtends uit steeds meer keeltjes het waaier over het land ligt. zonder dat krachtige en levenslustige gekraai op- bij velen de gewenning een feit wordt, •stijgt en in steeds meer nabije Het te overmatige geluid in het te slaapkamers de kreten van smart en dichtbevolkte land leidt in te veel woede. gevallen tot concentratiemoeilijkhe- „Maar over de honden wordt toch nog den, neurosen, hoofdpijn, vermoeid- het meest geklaagd", zegt de over de M| omvang van de huisdierenherrie en het burenverdriet verbaasde Kuiper, „het enorme aantal klachten over blaffende honden is werkelijk zeer opvallend. We hadden tot deze zomer geen idee dat het zo erg was. We dachten dat het meeste burenlawaai werd veroorzaakt door muziek en de muziekinstrumenten De stichting Geluidhinder voert al vele jaren campagnes tegen de la waaioverlast. Pas nu het publiek gevraagd wordt zijn ervaringen op een antwoordstrookje te vermelden blijkt sprake van de leemte in het onderzoek. „En wat er hier nu alle maal over dat geblaf en gekraai bin nenkomt, dat is misschien alleen nog maar het topje van de ijsberg", be peinst Kuiper bij zijn nog altijd groeiende dossier over al gauw ze nuwslopend onbehagen. ■aring is dat het heel vaak helpt, blijkt dan weer iets over het bangelij- Veel mensen weten niet eens dat ze ke in de volksaard zo gauw het op hinder veroorzaken". volwassen communicatie aankomt. Maar hoe legt men haan of hond het want van de bevolking is 87 procent zwijgen op? „Je moet het in elk geval het er over eens dat gepraat moet met dat contact proberen", zegt Kui- worden met de veroorzaker van het Zenuwstelsel Want of het nu uit hanekeel of uit autofile komt, overdadig en onge wenst lawaai heeft invloed op het hele menselijke organisme en kan tot een te zware belasting voor het zenuwstel sel leiden, met op de duur de mogelijk nog schadelijker gevolgen voor geest of lichaam. Volgens het ministerie van WVC er vaart een kwart van de bevolking de geluidoverlast op het ogenblik als een ernstig probleem. De helft zegt zich regelmatig bedreigd te voelen door het afschuwelijke lawaai zoals dat uit transistorradio's, bromfietsmotoren en straaljagers tot ons komt. Onder zoek leert verder dat mensen met jonge kinderen, bejaarden en mensen met een hogere opleiding het meest last hebben van de herrie. En uit navraag bij politiekorpsen Praktijkproef met een nieuw geluidsscherm. Matten van wilgetakken worden langs een drukke rijksweg gezet. En waar dat niet gebeurt hoopt de onvrede zich almaar verder op, totdat de fase is bereikt van de lange slape loosheid of het korte vuistgevecht. „Er gebeuren op dit gebied verschrik kelijke dingen in dit land", zegt Kui per, „onze ervaring is echt dat praten in veel gevallen helpt. En het is ook een feit dat een deel van al die mensen, die het uit schroom niet doen, op weg gaan naar de zenuwin zinking". Uit het officiële onderzoek blijkt het burenlawaai (40 procent van de men sen wordt er vaak door gehinderd. 15 in ernstige mate) tweede staat op de lijst van de lawaaibronnen. Eerste is het wegverkeer met zijn nog hogere scores aan woede of verontrusting. De helft van alle Nederlanders heeft er wel eens last van. Twintig procent zegt ernstig te lijden onder het nooit ophoudende gedaver De Hinderwet en, voor zover in wer king getreden, de Wet Geluidhinder zijn de instrumenten die elke burger kan benutten tegen te bezwaarlijk lawaai op het terrein van het wegver keer, en de andere „onpersoonlijk" genoemde maar niet zelden oorverdo vende zaken, zoals cafés of fabrieken. Klachten moeten worden, ingediend bij de gemeenten, maar de medewer king van onze lagere overheid is nog niet altijd en overal zoals het behoort, zo constateert de stichting Geluidhin der. Een goed wettelijk kader om de „onpersoonlijke" lawaaibronnen aan te pakken biedt de nieuwe Wet Ge luidhinder. Maar ook nieuwe molens malen langzaam. Zo kan de door bestaande snelwegen in de bebouwde kom veroorzaakte overlast past over twee jaar worden aangepakt omdat dan pas het desbetreffende hoofdstuk van de wet in werking treedt. Maar vanaf 1 januari van dit jaar maakt liet tot nu toe teveel genegeer de aspect van de geluidhinder al wel onderdeel uit van de nieuwe bestem mingsplannen. Er is, erkent Kuiper, vooruitgang. „Maar", zegt hij en ver wijst naar de kern van de zaak, „die kraaiende haan of dat geblaf, of dat achter je tuintje voortrazende auto- lawaai raak je natuurlijk nooit hele maal kwijt in dit land. Want er zijn hier niet alleen te véél mensen, maar ook teveel mensen. En ze denken nu eenmaal in de eerste plaats aan zich zelf. en dan pas aan de buurman". iDoor Erik Jurgens) ,ezer dagen kwam een zestal o /roeporganisaties vertellen dat zij aan abonnee-tv willen gaan doen. De zoveelste zet op het politieke schaak bord, en, wat mij betreft, een onver standige zet. Niet dal ik het betrok ken zijn van het publiekrechtelijke omroepbestel bij abonnee-tv afwijs. Integendeel, ik heb dat zelf in 1981 bepleit, toen ik de term „abonnee-tv" tijdens een congres over het gebruik van kabel introduceerde. Tot dan toe had men het Amerikaanse woord „pay-tv" overgenomen, wat mij als taalpurist tegen de borst stuitte. Bo vendien leek het te veel op plee-tv. Zoals bekend gaat het om het reserve ren van tv-kanalen op kabel. Men kan dan als kabelabonnee, net als bij tijdschriften, voor het gehele program op dat kanaal per maand betalen, of. (maar dan heet het oproep- of kies-tv en is het voorlopig technisch niet uitvoerbaar) zelfs per programma-on derdeel, zoals bij telefoongesprekken We hebben een publieke omroep. Dat wil zeggen dat hij ons omroep niet voorwerp is van „het vrije spel van maatschappelijke krachten'maar dat aan die krachten binnen een publiekrechtelijk ge vorm bestel een overigens zeer belangrijke plaats is toegewezen, mits zij op de eerste plaats publieke dienstverlening op het oog hebben, en niet op winstbejag uit zijn, zoals commerciële omroep uit zijn aard moet doen. Publieke omroep Die publieke omroep is sommigen een doorn in het oog. vooral de liberalen. Zij willen ruimte geven voor „vrijheid van informatie", het geen in feite zoveel is als vrijheid voor commerciële exploitatie van in formatie. In zo'n opzet komen pro gramma's welke niet bestemd zijn voor de commercieel interessante grootste gemene delen van het pu bliek in het gedrang (minderheden, cultuur met grote C, verscheidenheid van opvatting), programma's die in ons huidig bestel zo goed en zo kwaad als het gaat door de acht omroeporganisaties en de NOS wél gegarandeerd worden. De rechtstreekse aanval op de publie ke omroep, welks uitgangspunten nog steeds een meerderheid in het parle ment achter zich hebben, Is tot nog toe niet gelukt Met het regeerak koord van dit kabinet is de onrecht streekse aanval geopend. Thans is voor de liberalen behalve de „vrijheid van informatie' ook de onderne mingszin van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid een argument ge worden. En wel een argument om alle gebruik van kabel, dat niet bestaat in het doorgeven van bestaande omroeppro gramma's. aan „het bedrijfsleven" voor te behouden. Dus ook abonnee- tv, vooral die vorm waarbij voor onge veer f25.- per maand (onze huidige omroepbijdrage is de helft daarvan!) exclusieve sportevenementen, shows, nieuwe bioscoopfilms en tv-series zou den worden aangeboden aan de abon nees. Abonnee-tv? Over deze kwestie wordt nu gestre den tussen de ministeries van cul tuur en van economische zaken bij het vaststellen van de concept-me dianota. Economische zaken, en zijn liberale minister, wil de publieke omroep er buiten houden. De vraag wat „het bedrijfsleven" dan gaat doen op abonnee-tv heb ik nog ner gens beantwoord gezien. Is er enige garantie dat het om Neder lands bedrijfsleven zal gaan, of dat een minimum aandeel van de pro grammering Nederlands zal zijn, zo dat aan de werkgelegenheid in onze audio-visuele sector (waartoe met na me de omroep en het filmbedrijf beho ren) een extra stimulans wordt gege ven? Wordt abonnee-tv publiekrech telijk geregeld, bijvoorbeeld door het uitgeven van concessies onder beper kende voorwaarden, aan (een groep van) Nederlandse gegadigden, dan kunnen dit soort zaken wél worden gegarandeerd Zal ik u vertellen wat „het bedrijfsle ven" zal doen als het verstandig is en naar z'n beurs kijkt? Het maakt een contract met bijvoorbeeld het succes volle Amerikaanse abonnee-tv-kanaal „Home Box Office" (HBO. bespreek bureau thuis), eigendom van het weekblad Time. Die levert première- films, eigen tv-series, sport en shows en je hoeft er alleen maar. eventueel via Teletekst, ondertitels onder te zetten en, hadsjikidee, „het bedrijfsle ven" heeft onze cultuur verrijkt. te gast Werkgelegenheid? Vrijwel nihil Ne derlandse cultuur? Noppes, Tel uit je winst. Daarom was het zo aardig dat eind juni de Nederlandse Bioscoopbond, de Nederlandse Sport Federatie en dc Nederlands Omroep Stichting (na mens alle omroepen) in een brief aan de minister van cultuur verklaarden dat zij samen „als potentiële ver schaffers van een zeer interessant deel van het programma-aanbod voor abonnee-tv tot exploitatie daar van in de gelegenheid wilden worden gesteld!". Drie grote overkoepelende organisaties in ons land, die samen als consortium een abonnee-tv-ka- naal willen exploiteren. Nederlandser kan het niet. tenzij wel licht wanneer een Nederlandse uitge ver zich als „vierter im Bunde" zou willen aanmelden, met een eigen spe cifieke bijdrage. Als aan zo'n consor tium de eerste abonnee-tv-concessie gegeven zou kunnen worden zouden onze cultuur én onze werkgelegenheid daarmee gediend zijn Het is dan ook van harte te hopen dat het kabinet dit ook inziet. U begrijpt als lezer nu wel waarom ik het nieuwe initiatief van zes omroeporganisaties (allen behalve KRO en VPRO) van 20 juli om zélf aan abonnee-tv te gaan doen onver standig noemde. Vooreerst: het gaat natuurlijk niet aan om, wanneer het wettelijk om- roeporgaan, dat het NOS-bestuur is, een afspraak maakt met NBB en NSF, de indruk te wekken dat men dit wil doorkruisen met een eigen standige operatie. De omroeporganisaties bestaan bij gratie van het feit dat zij een (belang rijke) taak hebben binnen de publieke omroep. Buiten dat verband hebben zij als zodanig geen taak. En boven dien verbreken zij de eenheid van de omroep op een moment dat eendracht macht maakt tegenover hen die de publieke omroep willen afbreken. Ten tweede: het op touw zetten van een abonnee-tv-kanaal brengt een be hoorlijk economisch risico met zich mee. Eigen tv-programmering is anders dan bij de pers of bij de radio een enorm kostbare zaak. Reden waarom de economische macht in de vrije produktiesector voor tv-programma's in de VS zich steeds meer concentreert in handen van een paar gigantische onderne mingen. Als die ondernemingen de Nederlandse abonnee-tv-markt willen veroveren, kan geen Nederlandse on derneming tegen hen op. Zeker onze omroeporganisaties niet. Vandaar dat bundeling van krachten binnen Ne derland geboden is om die markt zelf te behouden. Bij ons zijn op dit mo ment NBB. NSF en NOS de belang rijkste potentièle leveranciers, waar bij de leden van de NBB uitsluitend, van de NSF gedeeltelijk, en van de omroep geen commerciële organisa ties zijn. Die kunnen toch zeer wel samenwerken? Waarom dan die ex clusieve toewijzing die economische zaken wil aan „het bedrijfsleven". Wat dan wel moet is een goede publie ke concessieverlening, waarbij elk van de leden van het consortium zijn publieke of commerciële eigenheid kan bewaren. Ik zie dat wel voor me. Amerikaans geweld Ten derde: het gevaar over overspoe ling door het grote geweld van het „betrekkelijk" goedkope. Ameri kaanse programma-aanbod wordt grovelijk onderschat. Om een voorbeeld te noemen: wij kopen een tv-serie voor uitzending in Nederland voor prijzen die variëren van 10 tot 30.000 gulden per afleve ring. De produktiekosten bedragen echter ongeveer 700.000 dollar. Wij in Nederland kunnen in de verste verte niet zulke bedragen steken in de „Herdershond" of „De fabriek"!. Als er 200 000 gulden per aflevering be schikbaar is. is het veel. Vandaar dat de Amerikanen zulke technische per fectie leveren en er bijvoorbeeld ac teurs geheel voor kunnen vrijstellen. Dit alles slechts als illustratie voor mijn stelling dat wij onze eigen pro- duktie via publieke maatregelen moe ten veilig stellen (de Nederlandse tele visie zendt nu hooguit 5 procent eigen tv-spelen en series uit). En voor mijn bewering dat „overlaten aan het be drijfsleven" niets anders om het lijf heeft dan om de publieke omroep via concurrentie op abonnee-tv met (voor ons) goedkoop Amerikaans spul on deruit te halen. Terecht stellen de omroeporganisa ties zich hiertegen te weer en w illen zelf ook iets doen. Maar laten ze het dan doen via hun samenwerkingsor gaan, de NOS. Wat ze nu doen is paniek-voetbal bedrijven. De publie ke omroep is een waardige verdedi ging waard. Griekenland hebben we veel te danken. Toen onze voorouders ziel nog als primitieve wilden gedroegen en hun tijd doorbrachten ni« de ruwe geneugten van een ongeregeld leven gemarkeerd door vechlpar. tijen met soortgenoten en het aanbidden van allerhande af'goda (hoeveel is er veranderd in 2000 jaar?), was het oude Hellas t beschavingscentrum van de wereld. De opbloei van kunsten en weta schappen was zo ongekend hoog, het uitwaaieringscffect zo groot i langdurig dat wij vandaag de dag cultureel én wetenschappelijk t staatkundig nog steeds teren op het peil van die beschaving die bloei&T al eeuwen voor onze jaartelling. En niet alleen wij via West-Europai EI de Helleense en de Hellenistische beschaving met zijn goede en minde ideale kantjes over de hele wereld verspreid geraakt. We zijn Griekeg land veel dank verschuldigd voor die culturele erfenis, ook vandaag no; 5' gekomen. In plaats daarvan is ed Als zelfstandige natie heeft Grie kenland vele moeilijke eeuwen ach- grote i vele produkta ter de rug. Eerst aan het begin van gekomen. Ik zeg met opzet 'en !as onze jaartelling platgewalst door de beetje gedesillusioneerd' want ct trk Romeinse elitecohorten, verloren ze staan wel degelijk e hun politieke zelfstandigheid. Daar- delen tegenover de beschreven ttifce na bleef het land eeuwenlang net genvallers. Sinds de aansluiting I als zoveel landen in de zuid-oostelij- de EG is een vrijwel constai ke punt van Europa heen en weer geldstroom naar Griekenland geslingerd tussen Westers, Russisch gang gekomen die lang niet en Turks imperialisme. Na een lan- versmaden is. ge Turkse bezetting werd Grieken- in het kader van de Noord-Zui land pas in de loop van de negen- geldstroom van de EG, vlqeit en tiende eeuw weer opnieuw een zelf- bijvoorbeeld alleen dit jaar al zo'i it t standige natie. Na de troebelen van twee miljard gulden naar Athent bei de. Eerste- en Tweede Wereldoorlog Da's een aardige zakcent voor ee »r waarin het land bijzonder hard regering van een volk dat op getroffen werd, kwam er ook nog randje van bankroet staat (de hooj [bt een burgeroorlog en tenslotte zestiger jaren een harde (rechtse) dictatuur. Toen in de zeventiger ste inflatie van de EG twintig procent per jaar, tien cent werkeloosheid en een jaren de linkse eri rechtse krachten diepere recessie dan in de rest1 elkaar eindelijk vonden in een nieuw opgerichte democratie (het 2500 jaar oude Griekse begrip voor 'de macht aan het volk') was de tijd rijp voor een evenwichtiger ontwik keling en voor verdere toenadering de EG-landen Maar het erga (g< voor Griekenland èn de EG <j lange termijn is en blijft het feitdi eri er na vier jaar nog geen spoor I be bekennen is van enige integratiei ori het Europese marktgebeuren. Di ii naar West-Europa en de Europese maakt het pompen van geld m Gemeenschappen. In februari 1979 werd tijdens een zeer snelle, nachtelijke onderhandelingsronde tussen de EG-ministers van buiten landse zaken met die van Grieken land, het lidmaatschap beklonken en bezegeld. Prijzen De plotselinge aansluiting van Griekenland en vooral de voorwaar den waaronder, hebben de EG land bouworganisaties destijds nogal on aangenaam getroffen. Men was bang dat vooral een stroom van groenten en fruit uit het warme Griekenland de EG-markten zou overstromen en de prijzen zouden doen instorten. Die vrees is achteraf gezien een beetje ongegrond ge weest. Hoewel Griekenland door zijn zonnige klimaat enorme voor delen heeft om eerder en soms bete re produkten op de Europese mark ten te brengen, is die kans met benut. Vooral in West-Europa blijkt de land- en tuinbouw veel efficiën ter en doelmatiger opgezet dan in Griekenland. Ondanks hun klima tologisch voordeel, hebben de Griekse agrariërs het tot nu toe moeten afleggen tegen hun uiterst modern producerende collega's uit vooral de Benelux en Frankrijk. Dat is ook voor een groot deel te danken (wijten) aan de uiterst snel le en goed opgezette distributie- en afzetmethodes van groenten en fruit in West-Europa (bijvoorbeeld het Nederlands veilingsysteem) Al met al is de gevreesde overstroming van onze markten door Griekse produkten niet alleen achterwege gebleven, het omgekeerde is ge beurd: heel Griekenland wordt overstroomd met West-Europese land- en tuinbouwprodukten. De landbouwinvoer in Griekenland Griekenland door de EG een beetj tri een bedroevende en uit zich Ua zaak. Het geeft, de Grieken o weinig hoop om in de toekomst i betreft de landbouw een beetje i dr kunnen opboksen tegen de efQciè j)f te boeren uit de noordelijker gr gen EG-landen. In het roulatiesysteem dat in de E ut geldt voor het voorzitterschap a a Griekenland aan de beurt voori rsv tweede helft van 1983. Velen ziem tas spanning deze periode tegemo De EG staat aan de vooravond r !e' een aantal uiterst belangrijke i 81 slissingen. De nieuwkomer (soma gen zeggen 'outsider') Griekenlai T krijgt dus op een uiterst strategis tijdstip de gelegenheid een m V., belangrijke rol te spelen. Wat 'l landbouw betreft, vooral hier zull< naar ik vrees harde noti gekraakt worden. Diverse regen N gen hebben al aangekondigd dn tisch te willen bezuinigen op i EG-uitgaven dus op de lat bouwgelden. Voorzitter van Raad van Landbouwministt wordt Kostas Simitis. Deze uiten begaafde Griek kent Europa op i duimpje. Hij studeerde in Duitslan en Engeland, spreekt zijn talen uii B, stekend en keerde na zijn studil V naar Griekenland terug om vrij» kv, meteen tot 'hoogleraar in het ha delsrecht benoemd te worden 27-jarige leeftijd). Nu half de veert is hij gepokt en gezegeld in i internationale politiek. Hij sü bekend als de beste Griekse ones jj handelaar Van landbouw weet l alleen nog niet zoveel. Maar tóe m genoeg om met volle nadruk publi kelijk te beweren dat er geensai laat soms tijgingen per jaar van - a honderd procent zien. Het resultaat mag worden op de S is natuurlnk ieder laar weer enorme landbouw Dat spreekt temeer aU is natuurlijk ieder jaar weer eiiuuuc tekorten op de Griekse landbouw- wef' da! Onetaümd sterker d£, welk ander and nnk pet.rnffen 9 welk ander land ook, getroffen zo worden door die bezuinigingen (i at, de al eerder vermelde twee milja m resultaten van Noord-Zuid gr balans met die van de EG. Hoe kan zoiets? Tweeerlei oorzaken kan je achteraf concluderen. Ten eerste heeft West-Europa de Griekse land- en tuinbouw overschat en ten twee- ftro°m en tekorten op de Griek de heeft de Griekse regering van landbouwbalans). 1979 grenzeloos optimistisch hun eigen produktievermogen inge schat tegenover dat van de EG. Geldstroom Het resultaat van dit alles na vier jaar is een Griekse regering (een andere dan die in 1979 zich bij de EG aansloot) en een volk dat een beetje gedesillusioneerd is over die aansluiting bij de EG. De verwach te hausse in de uitvoer is niet Als Simitis ook als voorzitter i nationaal standpunt blijft hul gen, zal dat hem door de Europa boeren in dank worden afgenorafl aaj maar niet door een aantal politici zwaargewichten in West-Europ Al met al is er reden om met m« dan gewone belangstelling de voo j zittersverrichtingen van KostasS 3 mitis in de Raad van EG-la bouwministers te gaan volgen. [VI mr Gerard W. Smalleganf gj tADVERTENTIE .ggflPSlN Rivella en E10, dat zijn Maak dit zinnetje af en sluur 't voor 15 september in vol doende gefrankeerde enveloppe naar Friskwis, Postbus 345, 8901 BC Leeuwarden, met twee platgedrukte doppen van Rivella of E10 flessen U mag zo vaak meedoen als u wilt Vergeet uw naam en adres met Prijzen 25 gratis lange woonweekends in een luxe bungalow Een deskundige jury beloont de origineelste inzendingen Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 4 weken na de sluitdatum persoonlijk bericht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4