Potter roept kerken tot vrede en gerechtigheid op i 409^ Successierecht moet Waalse staal redden Flevohof krijgt energiepark PZCfi Staalbesluit stelt de EG-commissie teleur IMPASSE IN GENEVE SCHULD VAN RUSSEN PZC/binnen-buitenland ZORGEN OM FINANCIERING WERELDRAAD het Lol voor twee FAILLISSEMENT DREIGT NA VO-overleggroep beweert: NIEUWE MANIFESTATIE ENERGIE ANDERS WOENSDAG 27 JULI 1983 (Van onze correspondent VANCOUVER Verzoening is een belangrijke taak die aan de kerken is toevertrouwd. Maar verzoening is niet mogelijk zonder dat we de zaken die tegen Gods bedoeling tegen de schepping ingaan, openlijk aan de kaak stellen. De profeet Jesaja waarschuwde de Israëlieten dat ze niet in de verleiding moesten komen om mee te doen aan de machtspolitiek van de omringende landen. Ze moesten geen bondgenoten maken, of voor een van de partijen in een conflict kiezen uit angst. Israël moest de conflicten tussen de machten in het daglicht Jf brengen als ontkenning van Gods bedoeling met deze aarde. ,j\>, Aldus dr. Philip Potter, secretaris generaal van de Wereldraad van Ker ken. gisteren in het Canadese Vancou ver waar hij sprak tot de zesde Assem- blée van de Wereldraad, Potter, die over twee jaar terugtreedt als leider van de oecumenische bewe ging, gaf in zijn rede een overzicht van wat 35 jaar wereldwijde oecumene de kerken geleerd heeft. Hij zei onder meer dat de kerken hebben geleerd samen hun geloof te belijden, zonder elkaar te bestrijden. Daarnaast is de overtuiging gegroeid dat het christen dom zich bescheiden moet opstellen tegenover andere godsdiensten, om dat de waarheid van God zijn eigen wegen heeft. Potter uitte scherpe kritiek op de kerken die geen ernst maken met het priesterschap van alle gelovigen. Hij sprak in dat verband van „hiërarchi sche en institutionele exclusiviteit" en „concentratie van macht" die vol komen vreemd zijn aan wat God gewild heeft. gp Weersvooruitzichten van het KNMI ^voor donderdag tot en met zondag. Zonnige perioden. Donderdag moge lijk een regen of onweersbui, daarna droog. Middagtemperaluur dalend lot ongeveer 21 graden. QUOTUMVERHOGING HOOGOVENS Deltagebied Een actief onweersgebied vanuit Frankrijk bereikte gisteravond ons land. Het lagedruksysteem waarmee ie buien samenhangen blijft vandaag in de buurt van ons land. Aldus blijft er vrij veel bewolking en zijn er ook aj en toe nog buien. Op de Atlantische Oceaan ligt een hogedrukgebied, dat- samen met een storing boven ons land een noord tot noordwestelijke lucht- 'oming in stand houdt. Deze stro- ling wordt in de loop van de dag lelijk sterker en dan komen er wal '.er opklaringen. De aangevoerde M is koeler geworden vanwege het nsport over de Noordzee. De mid- \temperatuur wordt ongeveer 24 'aden. 'ooruitzichten voor donderdag: iordoostelijke wind. zonnige perio- en een kleine kans op een bui. liddagtemperatuur 21 graden. Nautisch bericht Joutisch bericht: wind: noord lot irdwest 2 tot 3 Bfl, 's middags 4 tot 5Bjl. Zicht: in buien slecht, later goed. temperatuur kustwater: 19 graden Cteius. Afwijking waterstanden: gm afwijking van betekenis Maxi mum golfhoogte monding Scheldes M hoogwater s middags een halve [meter. ZON EN MAAN '21 juli op 05.55 onder 21.37 Maan op 23.30 onder 09.11 BRÜSSEL (ANP) De EG-commissie in Brus sel is teleurgesteld over het feit dat de Europese ministerraad niet heeft besloten om het crisis- regime voor de Europe se staalsector tot eind 1985 te verlengen. Dat heett dinsdag In Brussel, Etienne Davig- non, de Europese indus triecommissaris gezegd. Davignon gaf een pers conferentie waar hij meedeelde dat de EG- commissie waarschijn lijk deze week donder dag al de beschikkingen voor de uitvoering van het crisisregime zal vaststellen. De ministers zijn wel ak koord gegaan met een verlenging van het regi me tot eind januari vol gend jaar en niet tot 1985 als eerder gemeld. Davignon ging, toen hem daarom gevraagd werd, akkoord met een berekening die de Ne derlandse minister, drs Gijs van Aardenne, in de nacht van maandag op dinsdag heeft gemaakt. Volgens die berekening kan het Nederlandse be drijf Hoogovens rekenen op een quotumverho ging voor zijn koudgewalste produk- ten met 168.000 ton. Een herbestudering van eer der gemaakte calcula ties kunnen het Neder landse bedrijf wellicht nog eens extra 50.000 ton opleveren. Volgens Davignon heb ben echter slechts drie EG-lidstaten echte quo taverhogingen' gekre gen. Bij andere ging het om herberekeningen en verschuivingen. In dit verband noemde hij 132.000 ton voor Duits land. 85.000 ton voor België en 460.000 ton voor Frankrijk. Hoog water al Woensdag 27 juli uur cm uur cm .ïllsslngen 4.21 229 16.39 220 Terneuzen 4.46 252 17.03 244 Zierlkzee 5.59 172 17 39 159 Hansweert 5.34 263 17.42 255 Wemeldinge 6 06 203 18 23 187 Kreekrak 6.04 239 18.22 220 Bruinlsse 6.34 206 18.54 191 Donderdag 28 juli Vllssingen 4.58 228 17.15 21S Terneuzen 5.22 246 17.39 243 Zierlkzee 6.42 168 18.09 156 Hansweert 6.08 258 18.18 253 Wemeldinge 6.47 197 19.00 18E Kreekrak 6 46 232 18 59 216 Bruinisse 711 204 19.32 18S Laag water Woensdag 27 jnli uur c uur cm Vllssingen 10 40 178 23 18 213 Terneuzen 1111 191 23.50 228 Zierlkzee 11 20 130 23 53 173 Hansweert 11 36 211 00.12 245 fWemeldinge Kreekrak 11 41 151 00.12 11)5 12 00 175 00.20 226 Bruinlsse 12.03 148 00.23 188 londerdag 28 juli Dissingen 11.14 171 23.54 212 (Terneuzen 11 46 186 00.24 226 Zierlkzee 11 54 124 00.29 172 Hansweert 12.08 204 00.48 242 Wemeldinge 12 19 146 00.50 195 Kreekrak 12 38 171 Bruinlsse 12 37 140 HOEK VAN HOLLAND Voorzitter De Braauw th van de BMD en Rijnmondraadvoorzitter Van der Louw schieten in de lach, als zij dinsdag in Hoek van Holland tijdens de opening van de tentoonstelling Energie Anders door het gezamenlijk aandrijven van een fietswiel drie lampen laten branden. De secretaris-generaal riep de Assem- blée op in deze tijd vol dreiging van geweld en ondergang duidelijk en ondubbelzinnmg stelling te nemen voor de vrede en de rechtvaardigheid die God wil. Financiering De financiële situatie van de Wereld raad is, nadat de dollarcrisis enkele jaren voor grote problemen had ge zorgd, tamelijk stabiel. Uit het rap port van de financiële commissie blijkt echter dat de financiering van het werk, wanneer dat op het huidige peil wordt voortgezet, in 1985 tot problemen gaat leiden. Hoewel de kerken sinds de Assem ble van 1975 tachtig procent meer zijn gaan bijdragen, kwam de werkelijke toename van de financiële middelen niet verder dan veertig pro cent tengevolge van inflatie en koers verschillen. De financiële mogelijkheden van de Wereldraad gaan tijdens de Assem- blée een belangrijke rol spelen bij het opstellen van plannen voor het werk in de komende zeven jaar Waar schijnlijk zal het aantal programma's en projecten beperkt moeten worden. Gisteren benoemde de Assemblee de eerste commissies die voor een be langrijk deel de besluitvorming tij dens de laatste dagen van de vergade ring in Vancouver moeten voorberei den. Van de veertien officiële gedelegeer den uit Nederland werden er vier in de commissies benoemd. Ds. Marja van der Veen-Schenkeveld (gereformeerd) neemt zitting in de commissie die leden moet voordragen voor het nieuw te benoemen centrale comité Jone Bos (hervormd), beleidsambte naar op het ministerie van ontwikke lingssamenwerking, komt in de com missie die de Assemblée voorstellen zal doen over publieke verklaringen inzake actuele kwesties. Drs Gernt Terpstra (gereformeerd) werkzaam bij het CNV, zal meepraten in de commis sie die het beleid van de Wereldraad in de komende zeven jaar moet uit stippelen. Mr. Govaert Kok (oud-ka- tholiek), de penningmeester van de Raad van Kerken in Nederland, werd benoemd in de financiële commissie. De vredesbewegingen van de Cana dese en de Nederlandse kerken (res pectievelijk project Ploughshares en het IKV) hebben maandagavond in Vancouver het Ploegscharencafe voor Vredp en Gerechtigheid ge opend. Gedurende de algemene ver gadering van de Wereldraad van Ker ken zullen vooraanstaande personert uit de vredesbeweging uit radicale evangelische kringen en ontwikkc- lingsdeskundigen hier het woord voeren. Laserwapen De Amerikaanse luchtmacht heeft met succes een proef genomen met een laserwapen Naar de luchtmacht maandag mee deelde is het voor het eerst gelukt met een laserwapen vanuit de lucht een luchtdoelraket uit te schakelen. AMSTERDAM Leden van de Explosieven Oprui mingsdienst iEODi maken zich dinsdagmiddag bij het Turks verkeersbureau aan de Herengracht in Amster dam op om een pakketje te ontmantelen, waarvan men dacht dat het mogelijk een bom bevatte. Na bijna vier uur kwam men tot de ontdekking dat het pakket alleen maar folders van de Raad van Europa bevatte. Volgens de politie was het pakket 's morgens bezorgd Het was afkomstig uit Ankara in Turkije Medewerkers van het bureau werden achterdochtig door de vorm van het pakket en belden daarom de afzender in Ankara. Deze verklaarde achter dat het pakket niet door hem was verstuurd. Daarop werd de politie gewaarschuwd, die de EOD inschakelde. Gedurende de 'ontmanteling' van het pakket zijn de Herengracht en het Koningsplein afgezet voor het verkeer. Ook de scheepvaart in de gracht werd stilgelegd. iVan onze correspondent! BRUSSEL De overledenen in Belgie hebben de levenden geholpen de dreigende regeringscrisis in Brussel af te wenden. Met behulp van de successierechten, de belasting op erfenissen, is de regering-Martens erin geslaagd de huidige grote meningsverschillen tussen Vlamingen en Walen te overbruggen. Die meningsverschillen betroffen de staalindustrie (de afbetaling van de vraag wie de miljardensteun moet oude schulden van 2,8 miljard is door betalen die de noodlijdende Waalse de overheid gegarandeerd) en Vlaan- staalgigant Cockerill-Sambre nodig deren kan dit geld steken in scheeps- heeft om te overleven. De Vlamingen bouw en kolenmijnen en oude schul- zeiden: „Geen cent meer voor Cocke- den van het gewest uitwissen. nll-Sambre, laten de Walen het zelf Voor de redding van Cockerill-Sam- maar betalen". De Walen wensen ech- bre zullen er 8000 van de 22.000 werk- ter niet alleen voor dit financiële avontuur op te draaien Na wekenlang beraad temidden van crisisgeruchten trof het kabiriet-Mar- tens dinsdag de volgende oplossing De negen miljard francs >500 miljoen dag. „Als men het plan verwerpt, is gulden) aan successierechten die tot een failliet onvermijdelijk" i toe in de nationale kas terecht Met het akkoord is de politieke he- moeten afvloeien en de over- blijvenden zullen 5 tot 10 procent loon moeten inleveren. De werknemers mogen daarover stemmen, maar. zo waarschuwde premier Martens dins- kwamen. vloeien voortaan direct n mei in Brussel weer redelijk opge- de gewesten toe Wallonië kan met klaard en men verwacht dat de afron- dat geld een lening van 1,5 miljard ding van de begroting '84, waarop gulden betalen voor de redding van de zo'n 6 miljard gulden gesnoeid moet worden, niet al te veel problemen meer geeft. Alleen de positie van de Vlaamse minister van economische zaken E.vskèns blijft onzeker. Eys- kens heeft op hoge toon geëist dat andere Vlaamse projecten, zoals de uitbreiding van de haven van Zee- brugge. in het totale arrangement voor Cockerill-Sambre zou worden opgenomen, maar dat is dus gewoon niet gebeurd. Eyskens positie in het kabinet is daardoor aanzienlijk ver- zwakt. Waterw ingebied De waterwinge bieden Hengelo en Hasselo en de waterputten van de Hengelose bier brouwerij worden bedreigd door verontreinigd grondwater Maatrege len zijn noodzakelijk om de waterwin ningen te beschermen. Dal blijkt uit het concept-rapport programma bo demsanering 1984 van de province. Een door de Heidemij uitgevoerd on derzoek heeft uitgewezen dat de wa terwinningen en de brouwerij putten binnen de invloedssfeer van de west- noordwestelijke grondwaterstroming liggen (Van onze correspondent) BRUSSEL Dc speciale overleggroep van de NAVO geeft de Sowjet-Unie volledig dc schuld van het vastlo pen van de onderhandelingen in Genève over beperking van de nieuwe kernwapens voor de middellange afstand in Europa. De groep vergaderde dinsdag in Brussel en constateerde daar „met spijt" dat de Sowjet-Unie tot dusver niet bereid is enig voorstel te aanvaarden of te bespreken dat op een evenwichtig resultaat zou uitko men. De Verenigde Staten hebben met name de bereidheid van de Sowjets nagegaan om verschillende niveaus voor een gezamenlijke overenstemming te aanvaarden, die liepen van 50 tot 450 atoomkoppen aan iedere kant. „De Sowjets waren met bereid om serieuze besprekingen langs deze lijn te beginnen", aldus de verklaring van de voorzitter van de speciale overleggroep, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Richard Burt. De overleggroep besprak, volgens Burt dinsdag, het bijna-akkoord dat de hoofdonderhandelaars in Genève, de Amerikaan Nitze en dc Rus Kvitsinsky, vorig jaar tijdens een wandeling in het bos bereikten. 'Dit bijna-akkoord ging uit van 75 raketsystemen aan iedere kant. waarbij het Westen af zou zien van de plaatsing van de Pershing-raketten, die door Moskou zeer gevreesd worden De overeenkomst werd zowel door Moskou als Washington indertijd verworpen, maar deze formule werd de afgelopen weken nadrukkelijk weer boven tafel gebracht door de Westduite regering. Volgens Buit heeft echter geen der deelnemende landen en dus ook West-Duitsland niet. in de overleggroep deze formule opnieuw op tafel gelegd De NAVO herhaalt echter alles te zullen doen om een redelijk akkoord in december te bereiken, maar evenzo benadrukte Burt dat de plaatsing van de geplande 572 Cruise- en Pershing Il-raketen zal beginnen indien er in december nog geen akkoord is. De onderhandelingen kunnen na het begin van de plaatsing overigens gewoon doorgaan en de Verenigde Staten houden de mogelijk heid open om eenmaal geplaatste raketten in het kader van een akkoord met de Russen weer te ontmantelen. De Sowjet-Unie heeft inmiddels 351 van de nieuwe SS20- raketten opgesteld. Juist tegen deze raketten zijn de nieuwe NAVO-raketten bedoeld. Vakantielanden luld-Finland Meest zonnig, middagtempe- ituur rond 25 graden !d-ScandinaviëZonnige perioden en >ral vrijdag plaatselijk buien Middag- iperatuur van 17 graden aan de west kust tot ongeveer 23 graden elders Denemarken Donderdag plaatselijk on- veer, vrijdag zonnige perioden en meest droog Mlddagtemperatuur dalend van on- (eveer 25 naar 20 graden Britse eilanden In Schotland en Ierland I9.0f wolkenvelden, in Engeland vry zonnig, op de meeste plaatsen droog Middagtempera- tuur van ongeveer 18 graden in het noorden tot rond 22 graden ln Zuid-Engeland Benelux: Donderdag nog kans op een bui, vrijdag droog en zonnige perioden. Middag- temperatuur ongeveer 22 graden. Frankrijk: Donderdag in het oosten, zuiden en zuidoosten nog plaatselijk onweer, vry- dag opklarend en overwegend droog. Mid dagtemperaluur van 20 graden aan de Atlantische kust tot 30 graden in het niidoosten Duitsland. Donderdag vooral ln het zuiden nog onweersbuien, vrijdag zonnige perio den en op de meeste plaatsen droog Mld dagtemperatuur dalend van omstreeks 28 naar omstreeks 24 graden. Alpenlanden, Noord-ltalie. Noord-Joego- |C02 ilavié Enkele regen en onweersbuien. Mld dagtemperatuur ongeveer 30 graden Rest van Italië en Joegoslavië, Grieken land: Zeer warm en plaatselijk onweer Mlddagtemperatuur rond 35 graden. Spanje, Portugal: Voornamelijk in het tulden en oosten enkele onweersbuien, el ders zonnige perloden en op de meeste plaatsen droog. Mlddagtemperatuur onge veer 30 graden, langs de west- en noordkust ongeveer 22 graden Van een onzer verslaggevers HOEK VAN HOLLAND Het agra risch educatief centrum annex pret park de Flevohof zal begin volgend jaar worden uitgebreid met een at tractie op energievoorlichtingsge- bied. 'Energie Anders', nu nog geves tigd in een houten barakkencomplex in Hoek van Holland, zal dan een tien tot vijftien hectare groot energiepark in de Flevohof openen, dat in de eerste fase een voorlichtingscentrum en een windpark met alle op de Nederlandse markt verkrijgbare, vei lige windmolens zal omvatten. In een later stadium zal dit landelijk informatiecentrum voor energiebe sparing worden uitgebreid met een complex zonnewoningen, biogasin- stallaties en een kleinschalige warm- te-krachtkoppelingsmstallalie. Deze laatste installatie, voorzien van een door de Heidemaatschappij ontwik kelde warmteopslag in diepe zandla gen, zal de Flevohofkassen verwar men. Met dit energiepark is een inves tering gemoeid van drie tot vijf mil joen gulden. De directeur van Energie Anders. W J Lenstra, deelde dit dinsdag mee tijdens de opening van een nieuwe tentoonstelling van Energie Anders in Hoek van Holland Deze tentoonstel ling, die tot en met zondag 31 juli a s gratis voor het publiek toegankelijk is, heeft een wat speelser karakter gekregen dan de voorgaande exposi ties. Men mikt er mee op de dagtoeris- ten en daarom zijn diverse maquettes en toestellen opgesteld die met een druk op de knop in werking kunnen worden gesteld, zodat het gebeuren vooral aantrekkelijk ls voor kinderen. In de toekomst, wanneer de landelijke voorlichting via de Flevohof zal ge schieden. zal het centrum in Hoek van Holland nog louter een regionale func tie vervullen als typische slechtweer- voorziening. Nieuwe doelgroep De nieuwe aanpak van de Stichting Energie Anders is ingegeven door de verschoven belangstelling voor ener giebesparing. „De oude tentoonstelling", zo vertel de de heer Lenstra, was afgestemd op een beperkte doelgroep, namelijk mensen die reeds geïnteresseerd wa ren in energiebesparende apparaten en toepassing van duurzame energie. Inmiddels is de belangstelling voor energie door de brede maatschappe lijke discussie en de voorlichting die andere organisaties geven volledig veranderd. Een veel breder publiek is zich gaan interesseren voor energie, zodat onze tentoonstelling hier nu op aansluit Voor de groep mensen daarnaast die daadwerkelijk aan de slag willen, is de voorlichting toege spitst op marktinformatie Jhr. mr. M. L. de Brauw, voorzitter van de stuurgroep Brede Maatschap pelijke Discussie, die samen met Rijn mondvoorzitter André van der Louw de tentoonstelling opende, kondigde aan dat eind oktober, begin november het eindrapport van de stuurgroep zal verschijnen. Dit rapport zal beleids adviezen bevatten met betrekking tot energiebesparing en de inzet van duurzame energiebronnen. Wat dit laatste onderwerp betreft zei mr De Brauw dat aanbevelingen te verwach ten zijn voor toepassing van warmte kracht. aardwarmte en windenergie De BMD-voorzitter zei van mening te zijn dat de brede maatschappelijke discussie over energie goed is verlo pen, al had de stuurgroep graag nog meer mensen er bij betrokken gezien „Vergeleken met de beste landelijke inspraakprocedure hebben we getals matig het tienvoudige bereikt", zo zei de heer De Brauw André van der Louw, zei in een korte toespraak, dat Rijnmond de toepas sing van windenergie zo veel mogelijk tracht te bevorderen door een soepel vergunningenbeleid Tot het jaar 2000, zo merkte hij op. zal m Neder land 6 miljard gulden worden geïnves teerd in windenergie Volgens de landelijke ombudsman voor windenergie, Ruud de Bruijne, zullen op de Flevohof volgend zomer seizoen zo'n 10 tot 20 windmolens te zien zijn. Op het ogenblik zijn er 4 Nederlandse windmolenfabrikanten met produkten op de markt en heb ben zeven andere hun ontwerpen marktrijp Een van de leidinggevende bedrjven op dit gebied in Nederland. Polenco heeft een nieuwe molen met een wiekdiameter van dertig meter in produktie genomen, die vooral ge schikt is voor koelvnesbedrijven Van dit nieuwe ontwerp zijn inmiddels twee molens verkocht. Agrariër Een landelijke manifestatie van de Nederlandse windmolenindustrie op de Flevohof is volgens W. J. Lenstra vooral nuttig omdat hier jaarlijks zo'n 800.000 mensen komen tegen slechts 25.000 tot 30.000 in Hoek van Holland. Dertig procent van de Flc- vohofbezockers komt van het platte land en vijftien procent is agrariër. En juist in de land- en tuinbouw vindt windenergie een steeds ruime re toepassing. Over de financiering van het energie- park in Flevoland wordt momenteel overleg gevoerd met economische za ken. De Algemene Loterij Nederland bekostigt de organisatie. Directie. K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651 Goes Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst Steenstraat 6 4561 AS Hulst, tel. 101140) 14058. In de avonduren is de centrale, redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag l/m vrijdag van 08 00-17 00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur." Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie: (01194) 511 Advertentie-afdeling. (01186) 1584 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09.00-11 30 uur Rédactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22 00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20 00 tot 22 00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal ƒ61,20; franco per post 72,-; per maand 21,-, losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet. btw). Postrek nr 3754316, t.n.v PZC ab.rek. Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm. minimumprijs per advertentie 18.30; ingezonden mededelingen 2'A x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro- 35 93 00, Uitgeverii Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3