voor psychische overlast bcrco GOESE KADEFEESTEN 28-29-30 JUU Valschermspringen zorgt Derde toeristendag in Zierikzee groot succes Charles de Caluwé sterk op de baan Basco koopt 24 huurwoningen Piet Heinkade van ministerie - tWSSa Restauratie Nieuwlandse molen nadert voltooiing YERBOU WINGS - PERIKELEN daarom ekstra lage prijzen!! uwmSebuis BEWONERS 'S-HEER ARENDSKERKE: PZC/streek GOES De vliegtuigen, waarmee de Eerste Nederlandse Parachutistenclub uit Roosendaal in de weekeinden veelvuldig valmschermspringers dropt nabij 's-Heer Arendskerke en Eindewege, zorgen voor psychische problemen met name bij oudere dorpsbewoners. Het lawaai waarmee de vliegtuigen aan- en afvliegen, stilhouden, draaien en klimmen, roept gedachten op aan de wijze waarop in de tweede wereldoorlog vliegtuigen tekeer gingen. Dit bleek dinsdag tijdens een hoorzit- 'fluistermotor'. Desgevraagd door 'dat zo'n weinig-storend vliegtuig nog ting in het stadskantoor van Goes burgemeester Blanken moesten de in een beginstadium verkeert dn waar inwoners van "s-Heer Arendsker- spring-enthousiastelingen toegeven, Duitsland). ke en de buurtschap Eindewege hun bezwaren toelichtten tegen de toe stemming die burgemeester W. Blan ken heeft gegeven, voor gebruikma king van een landingsterrein in de Perponcherpolder. vlakbij 's-Heer Arendskerke en Eindewege. ,,De on aangename associatie met 1940-'45 komt steeds weer naar voren", stelde J. de Putter. Bezwaarde P. Verhage wees erop, dat toegezegde maatregelen van de zijde van de Eerste Nederlandse Parachu tistenclub geen hoorbaar resultaat afgeworpen hebben. Hij onderstreep te dat er geen sprake is van het gewoon overvliegen van één vliegtuig, maar van talloze manoeuvres van meerdere vliegtuigen in éen weekein de. „We kunnen ons best voorstellen, dat mensen het springen spectaculair vinden en er graag naar kóken, maar dat neemt met weg dat de overlast blijft", meende Verhage Hij vond dat valschermspringen moet geschieden in gebieden waar mensen die er niet om gevraagd hebben, er geen hinder van ondervinden. In dit verband be klemtoonde Verhage dat ook elders in Nederland mensen bezwaar hebben gemaakt tegen het deponeren van parachutisten vlakbij de eigen achter tuin. De zienswijze van de bijna vijftig bezwaarden wordt niet door iedereen in 's-Heer Arendskerke en Eindewege gedeeld, zo bleek tijdens de hoorzit ting. Namens het Overlegorgaan 's- Heer Arendskerke kwam mevrouw H. Goedegebure vertellen, dat veel men sen het een aantrekkelijk schouwspel vinden en ook weinig last hebben van geluidshinder Ze liet weten dat ook de bewoners van het bejaardenoord 'Poelwijck' geen klachten hebben, al voegde ze aai^die opmerking wel toe, dat de meeste bewoners van het te huis kampen met gehoorproblemen. Van de kant van de parachutistenver eniging werd onder meer aangevoerd, dat geprobeerd is door allerlei techni sche maatregelen de geluidsoverlast in te perken. Zo wordt vliegen en klimmen boven de bebouwde kom vermeden (bezwaarde Verhage be streed dat overigens aan de hand van waarnemingen) en hebben vliegers en instructeurs speciale instructies ge kregen. Gewezen werd op de ontwik keling van een vliegtuig met een Hengelwedstrijd Noord-Beveland WISSENKERKE De Noordbeve- landse hengelsportvereniging hield in samenwerking met de camping 'De' Roompot' een hengelwedstrijd aan de zeedijk bij de Sophiahaven te WisSen- kerke Aan deze wedstrijd namén 57 sportvissers deel die naast grote hoe veelheden wier ook nog 142 vissen vingen. Hiervan waren 139 vissen on dermaats en 3 vissen bovenmaats met een gewicht van 1880 gram. De uitslag van de wedstrijd was 1 D. Slabbekoorn Goes 1250 punten, 2 G. Versluis Kruiningen 880, 3 L. de Jonge Goes 200, 4 A. v, d. Kreeke Kamperland 175, 5 E. Goudswaard Kerkwerve 175, 6 H. Deegens Kapelle 150, 7 A. de Visser Wilhelminadorp 150,8 P. Knorth Bemmel 125,9 H. v d Plas Schijndel 125, 10 mevrouw Dee gens Kapelle 125. De volgende wedstrijd van de Noord- bevelandse H S V. wordt gehouden 17 september 1983. Dit is een wedstrijd die niet meetelt voor het kampioen schap. Vissen van 11.00-13.30 uur, in schrijven in café Juliana te Colijns- plaat van 10.00-10.30 uur. INGEBRUIKNAME 26 AUGUSTUS NIEUW - EN SINT JOOSLAND - De korenmolen Buiten Verwachting' aan de Molenweg in Nieuw- en Sint Joosland wordt op zaterdag 28 augustus officieel in gebruik genomen. De openingshandeling wordt verricht door de Middelburgse oud-wethouder van onder andere ruimtelijke ordening, W. P. J. Baars. Hoe de ingebruikname in zijn werk maand mei als openingsmaand ge- gaat is nog met bekend. Dat hangt noemd. Ook daar kwam iets tus- af van de ideeèn die geleverd zullen sen Maar nu ziet het ernaar uit dat worden door de wïjkvereniging, de de molen eind augustus in volle verschillende scholen en de Stich- glorie kan gaan draaien, ting Kultmeel Werk Middelburg, De restaurateurs hebben in de loop sectie Nieuw- en Sint Joosland. Zij van de jaren enkele keren tegen- zijn allen door ir J. Snoey, chef van slag gehad. De laatste keer moest de afdeling bouwkunde, stedebouw het schilderwerk worden uitge- en restauratie van de dienst ge- steld. Dit werd veroorzaakt door de meentewerken, benaderd en ir langdurige regenval. De muren van Snoeij heeft hen gevraagd vóór 15 de molen zijn op sommige plaatsen augustus hun ideeën voor de festi- zestig centimeter dik. Door het vele viteiten op tafel te leggen. hemelwater waren de muren door Voordat de datum van 26 augustus en door nat geworden en er zou aanstaande 'geprikt' kon worden, geen verf op gehouden hebben. Met werden al heel wat andere data in het schilderwerk wordt meteen na het verleden genoemd, waarop de de bouwvakvakantie, aanstaande molen gebruiksklaar zou zijn. Met maandag, een begin gemaakt de restauratie van de uit 1874 stam- Met de restauratie van de molen is mende molen is al begonnen in een bedrag gemoeid van ruim drie augustus 1981 In maart 1982 werd ton. Voordat met de herstelwerk- de verwachting uitgesproken dat zaamheden kon worden begonnen de molen in juli van dat Jaar opgele- heeft de 'Buiten Verwachting' er verd zou worden. Dat ging niet ruim twintig jaar haveloos bij door In maart van dit jaar werd de gestaan. De eerste werkzaamheden zijn begonnen om onze zaak nog aantrekkelijker te ma ken voor u. Om ruimte te maken hebben we Goes Voor al uw reparatie van elektrische apparaten naar TERAK0 SERVICE CENTER KTV's 's morgens gebracht, 's avonds gerepareerd Tegen billijke prijzen. Edisonstr. 9, Goes, tel. 01100-30180 Mr Blanken deelde mee, dat er zijns inziens, ondanks alle gevlieg, geen sprake was van overmatige gelui- doverlast. Hij vergeleek het luchtge- beuren wat dat betreft met het ge middelde verkeerslawaai in een dorp. Hij moest toegeven, dat de hinder van tijd tot tijd wèl de nor men overschrijdt, maar niet voortdu rend. Blanken zei, dat de parachutis ten een poging hebben ondernomen om de overlast te beperken. Hij riep de club op te zoeken naar een spring- gebied dat minder problemen ople vert (hetgeen werd toegezegd; er is zelfs al een terrein op het oog in de omgeving van Zwaluwcnoord. drie kilometer van 's-Heer Arendskerke). Burgemeester Blanken handhaafde zijn eerder verleende tijdelijke toe stemming (tot 1 december aanstaan de) op basis van de luchtvaartwet (besluit valschermspringen). Hij wees erop, dat bezwaarden in beroep kun nen gaan bij de raad van state, afde ling rechtspraak. Trim wielerronde WOLPHAARTSDIJK Bij de trim- wielerronde van Wolphaartsdijk was er van de kant van het publiek grote belangstelling. Ook de trimmers zelf zorgden voor een ruime vertegen woordiging in de ronde. Het werd een spannende strijd in vijf klassen: da mes, A-, B- en C-trimmers en vetera nen. De uitslagen: dames dertig kilometer 1 Ina van Otzel. Oude Tonge. 2 Jopie Withagen, Bergen op Zoom, 3 Jacquelien van Stee, Herkingen. 4 Marianne Wagemakers, Oostkapelle. 5 Jo ke Goeree. Driewegen, A-tnmmers zestig kilometer 1 Geert Jacobs, Heerle. 2 Wim Hoondert. Heinkenszand. 3 Ad van Treyn. Halsteren, 4 Dre Geers, Ossendreeht. 5 Jan Luisterburg, Nieuw-Vossemeer: B-trim mers veertig kilometer 1 Kees van der Horst, Standaardbuiten, 2 Geert van Don gen, Made, 3 Ane VerzijI, Oudenbosch, 4 Johan Gijzel, Yerseke, 5 Piet Pruimboom, Steenbergen. C-trimmers veertig kilome ter: 1 Derks. Oosterhout, 2 Johan Dekker, Heerle, 3 Nick de Taaye, Eedem 4 Adrle Rijk. Driewegen. 5 Piet van Est, Sint- Philipsland. veteranen dertig kilometer 1 Kees Wisse. Kruiningen, 2 Andreas Geys. Kwadendamme. 3 Adrie Raas, 's-Heeren- hoek. 4 Ko van Stel, Kruiningen. 5 Frans Wassink. Middelburg. Verkeersmaatregelen in Kwadendamme KWADENDAMME -Vrijdag 29 juli van 12 30 tot 21.15 uur zijn de A. de Koningstraat, de Siguitsedijk en de Vreelandsedijk in Kwadendamme ge sloten voor alle verkeer. Dit in ver band met het houden van wielerwed strijden. Beiaardconcert GOES In het kader van de zomer avond-beiaardconcerten op de beiaard van de Goese Grote of Maria Magdalena Kerk wordt donderdag avond 28 juli van 19.00 tot 20.00 uur een beiaardconcert verzorgd door de heer P. Bourgois, beiaardier te Nieuw- poort, Belgie. De beste plaats om dit concert onge stoord te kunnen beluisteren is het plein achter het 'Slot Ostende' waar programma's en stoelen gratis be schikbaar zijn. Atlas fietstoertocht in Heinkenszand HEINKENSZAND - De afdeling handbal van de sportvereniging At las uit Heinkenszand houdt Zondag 31 juli voor de tweede maal de Atlas fietstoertocht. De tocht is uitgezet in de Zak van Zuid-Beveland De afstanden waar over gereden kan worden, zijn vijfen twintig, zestig en honderd kilometer Deelnemers kunnen zich van 8 30 tot 12.00 uur inschrijven in eetcafé 'd'Ou- we Bakkene' aan de Dorpsstraat in Heinkenszand. ZIERIKZEE De derde Zierikzecse toeristendag deze zomer is een groot succes geworden. Dinsdag was het met naar schatting 15.000 tot 20.000 bezoekers in het Oosterscheldestadje ver uit de drukste dag van dit seizoen. Ook in het begin van de avond was het zeer tot tevredenheid van de evenementencommissie ZOC (Zierikzeese Ondernemers Centrale) veel drukker dan in de avonduren van de eerste toeristendagen. Bij wijze van proef worden dit jaar zoals gemeld voor het eerst ook 's avonds op de wekelijkse toenstendagen zomerse activiteiten gehouden, in plaats van tijdens de ochtenduren, zoals vorige jaren. Maar ondanks het feit, dat na zeven uur veel toeristen de binnenstad bevolk ten. was voorzitter Hans Lindhout van de evenemen tencommissie ZOC er nog niet van overtuigd, dat de avondprogramma's volgend jaar zullen worden voort gezet. Dat wil overigens niet zeggen, dat de evenemen tencommissie twijfelt aan een succes op wat langere termijn van een 'Zierikzee bij avond-show'. Maar de evenementencommissie heeft nog steeds te kampen met enige ondernemers, die er de brui aan geven en in strijd met de afspraken hun kramen al afbreken, terwijl er nog volop publiek in de binnenstad aanwezig is. En daarmee blokkeren zij nu al de mogelijkheid om ook van de Zierikzee bij avond-formule een doorslaand succes te maken, aldus Lindhout. GEBOUWD IN JAREN 1959-1960 VLISSINGEN - De Vlissingse federatie van woningbouwverenigingen, slichting Basco (beheer en administratie samenwerkende corporaties) neemt de woningen Piet Heinkade 60 tot en met 83 in Vlissingen over van het ministerie van volkshuisvesting. De 24 woningen gaan naar de woningbouw vereniging 'Goed Wonen', die deel uitmaakt van de federatie, voor een prijs van ruim 281.000 gulden. Het beheer over de woningen werd tot op heden uitgevoerd door de dienst der domeinen te Goes. De woningen aan de Piet Heinkade zijn in de jaren 1959-1960 gebouwd in opdracht van het ministerie voor volkshuisvesting, voor de opvang van Zuid-Molukkers. die er echter nooit zijn komen wonen, omdat zij huisves ting vonden in Oost-Souburg. Aan vankelijk boden zij onderdak aan werknemers van rijkswaterstaat en defensie en later aan anderen, die op een of andere manier een relatie heb ben met het water. Dat is ook het geval met de aansluitende woningen aan de Piet Heinkade. die in handen zijn van de woningbouwvereniging Stichting Vlissingen 1952, die ook deel uitmaakt van Basco. Met deze over name zijn alle woningen op Het Ei land in het bezit gekomen van Basco Het ministerie heeft tot de overdracht S. Weststrate wint Wenieltlinge toernooi WEMELDINGE - Dc Wcmeldingse biljartvereniging BVW hield het We- meldinge Open Toernooi in café Scheepvaart in Wemeldinge. De oud ste deelnemer van het toernooi, de heer Stoffel Weststrate, werd win- Uitslag 1 Stoffel Weststrate, 2. Paul On- derdijk, 3 Paul Tisslnk, 4. Johan Dagevos, 5. Jaap Beenakker, 6 Wim van Veen TERNEUZEN Voor dc baanwiel- renners zijn het momenteel erg druk ke tijden, Zeer zeker gezien in de voorbereiding van de Nederlandse kampioenschappen, die binnen af zienbare tijd worden gehouden. Charles de Caluwe uit Terneuzen, één van de Nederlandse baantalenten bij de junioren, heeft de laatste dagen dan ook een erg druk programma af te werken gekregen. Allereerst reed hij met een nationale juniorenselectie een landenwedstrijd tegen Belgie in Antwerpen. Als ploeg werd Nederland veel te licht bevon den. Het beste individuele resultaat werd echter wel door Charles de Calu we op zijn naam gebracht: in de puntenkoers eindigde de Zeeuws-Vla ming op een verdienstelijke tweede plaats. Daarna was hij van de partij in Apeldoorn en daar eindigde hij in een omnium als tweede; twee dagen later schreef hij een wedstrijd in Alkmaar op zijn naam. Maandagavond tenslotte stonden ei- wedstrijden op de wielerbaan van Sloten op het programma en daar toonde hij zijn kwaliteiten nog eens nadrukkelijk aan. In de puntenrit behaalde hij met met minder dan twee ronden voorsprong een fraaie overwinning, iets wat De Caluwé in de klassementnt nog eens over deed Nu bedroeg zijn voorsprong eén ronde. Verder reed hij voor de eerste maal in zijn carrière ook nog een wedstrijd achter derny's. Nog wat onwennig met deze baandiscipline (steeds reed hij zowat één meter achter zijn gang- maken behaalde hij toch een fraaie derde plaats. Volgende week donderdag staat er voor Charles de Caluwé een landen wedstrijd op het programma in Hil versum. waarna hij deel gaat nemen aan dc strijd om dc Nederlandse kampioenschappen, die voor de ju nioren in Apeldoorn zullen worden gehouden. besloten, omdat het al zijn huurwo ningen wil afstoten. Gekozen is voor een woningbouwvereniging, om de behartiging van de woonbelangen van de bewoners ook voor de toekomst te garanderen. Dit schrijft de dienst der domeinen in een brief aan de bewo ners, waarin zij op de hoogte worden gebracht van de overdracht en die zaterdag is verzonden. Daarnaast iwordt dinsdag 2 augustus een eerste 'informatie-avond gehouden voor de bewoners in het clubgebouw van de speeltuinvereniging 'De Oude Stad' aan de Paardenstraat. Deze bijeen komst is bedoeld als kennismaking. „Wij willen weten hoe de bewoners de huizen ervaren en wat er verder bij jien leeft. Daarnaast willen wij uiteen zetten wat Basco is en wat een wo ningbouwvereniging doet", aldus di recteur A. Raas van Basco. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur. De technische dienst van Basco zal in augustus een inventarisatie verrich ten. om een overzicht te verkrijgen van de technische staat van de wonin gen „Die is wel goed. zodat er naar verwachting weinig hoeft te gebeuren Maar wij willen dat toch wel precies weten", verklaart de neer Raas. De koopprijs voor de woningen bestaat uit ruim 258.000 gulden voor de huizen zelf en 23.100 gulden aan grondkosten. Inmiddels heeft dc woningbouwver eniging Goed Wonen op 1 juli ver schillende bouwplannen ingediend bij het ministerie voor volkshuisves ting in Middelburg, voor de binnen stad van Vlissingen. Het betreft plan nen voor nieuwbouw en restauratie van Bellamypark 39-45 voor 25 woon eenheden, Beursstraat 3,5,7 en Bella mypark 1 voor 13 wooneenheden, verbouw voor 10 wooneenheden van de monumentenpanden Beursstraat 1 en la en sloop van het voormalige Amro-bankgcbouw aan de Badhuis straat voor de nieuwbouw van 16 wooneenheden. Dit laatste plan was overigens oktober vorig jaar al inge diend. De beschikking is inmiddels binnen, evenals voor de plannen Beursstraat 1 en la. De gemeente Vlissingen heeft verder de toezegging, dat ook voor Beursstraat 3, 5 en 7 en voor de kop van het Bellamypark nog dit jaar de beschikking wordt afgegeven. Voor de kop Bellamypark wordt dat een deel- beschikking van 12 woningen voor dit jaar en van' 13 woningen voor 1984 Het plan kopbebouwing Bellamypark wordt uitgevoerd door dc Bataafse Aannemings Maatschappij iBAM) in Vlissingen De andere drie plannen worden gerealiseerd door het Vlis singse bouwbedrijf Christiaansen Met de werkzaamheden wordt begon nen na de bouwvakvakantie. Na de bouwvakvakantie wordt ook het opleveringsschema bekend van de nieuwbouwwoningen in Gravestraat :.v Spuistraat, die eind oktober i begin november gereed zullen zijn. Dan worden de kandidaten voor een woning in deze gebieden aangeschn ven. I Op 1 juli zijn ook de plannen ingi diend voor de renovatie van de woningen 'Oud Goed Wonen' en ht 'groot-onderhoudsplan' van de 1- woningen Tuinstad 'Gemeenschaf pelijk Belang'. Verder worden mi menteel plannen voorbereid voor A nieuwbouw van 55 woningen aan* westkant van de Spuistraat en van! woningen, als een vervolg op bebouwing en restauratie in het g<- bied Gravestraat II, waaronder Grot- newoud-Korte Kerkstraat. Deze plan nen moeten worden uitgevoerd ll 1984 en 1985. K): Raadslid Kapelle M. Zuijdwegt (67) overleden WEMELDINGE Op 67-jarige leefkl tijd is dinsdag Marinus Zuijdwegt ai uit Wemeldinge overleden. De heer Se Zuijdwegt was meer dan 20 jaar II raadslid. Vóór de gemeentelijke her- ir indeling zat hij in de raad van Vit In meldinge en hierna was hij onafge- ini broken raadslid van de gemeend >lu< Kapelle. ïni Vanaf 1971 tot 1975 was hij wethoude n 1 van gemeentewerken en openban K)] werken. Tot 1978 was de heer Zuijé gt wegt lid van de PvdA. Tijdens d( IE1 verkiezingen in 1978 kwam hij mtl 1,; een eigen lijst 'Gemeentebelangen' iur: De heer Zuijdwegt was ook actief li LI het verenigingsleven. Zo was hij jaren 1,3 lang lid van de toenmalige toneel llh: groep 'Udi' in Wemeldinge Ook zat lm Ec in de oudercommissie van de openb» R( re lagere school in Wemeldinge. ou Dc heer Zuijdwegt wordt vrijdag 2J ed- juli om 13.00 uur op de algement begraafplaats in Wemeldinge begr» IE!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24