Valscherm springen zorgt voor psychische overlast bcrco GOESE KADEFEESTEN 28-29-30 JULI Derde toeristendag in Zierikzee groot succes Charles de Caluwé sterk op de baan Sh&ï Basco koopt 24 huurwoningen Piet Heinkade van ministerie WISSEL SCHOUWEN PZC/streek BEWONERS SHEER ARENDSKERKE: Restauratie Nieuwlandse molen nadert voltooiing VERBOUWINGS PERIKELEN daarom ekstra lage prijzen!! uwm$é>uis WOENSDAG 27 JULI 1983 14 GOES De vliegtuigen, waarmee de Eerste Nederlandse Parachutistenclub uit Roosendaal in de weekeinden veelvuldig valmschermspringers dropt nabij 's-Heer Arendskerke en Eindewege, zorgen voor psychische problemen met name bij oudere dorpsbewoners. Het lawaai waarmee de vliegtuigen aan- en afvliegen, stilhouden, draaien en klimmen, roept gedachten op aan de wijze waarop in de tweede wereldoorlog vliegtuigen tekeer gingen. Dit bleek dinsdag tijdens een hoorzit- "fluistermotor' Desgevraagd door dat zo n weinig-storend vliegtuig nog ting in het stadskantoor van Goes, burgemeester Blanken moesten de in een beginstadium verkeert (in waar inwoners van's-Heer Arendsker spnng-enthousiastelingen toegeven, Duitsland). ke en de buurtschap Eindewege hun bezwaren toelichtten tegen de toe stemming die burgemeester W. Blan ken heeft gegeven, voor gebruikma king van een landingsterrein in de Perponcherpolder. vlakbij 's-Heer Arendskerke en Eindewege ..De on aangename associatie met 1940-'45 komt steeds weer naar voren", stelde J. de Putter. Bezwaarde P. Verhage wees erop, dat toegezegde maatregelen van de zijde van de Eerste Nederlandse Parachu tistenclub geen hoorbaar resultaat afgeworpen hebben. Hij onderstreep te dat er geen sprake is van het gewoon overvliegen van één vliegtuig, maar van talloze manoeuvres van meerdere vliegtuigen in één weekein de. „We kunnen ons best voorstellen, dat mensen het springen spectaculair vinden en er graag naar kijken, maar dat neemt niet weg dat de overlast blijft", meende Verhage. Hij vond dat valschermspringen moet geschieden in gebieden waar mensen die er niet om gevraagd hebben, er geen hinder van ondervinden. In dit verband be klemtoonde Verhage dat ook elders in Nederland mensen bezwaar hebben gemaakt tegen het deponeren van parachutisten vlakbij de eigen achter tuin. De zienswijze van de bijna vijftig bezwaarden wordt niet door iedereen in 's-Heer Arendskerke en Eindewege gedeeld, zo bleek tijdens de hoorzit ting. Namens het Overlegorgaan' 's- Heer Arendskerke kwam mevrouw H. Goedegebure vertellen, dat veel men sen het een aantrekkelijk schouwspel vinden en ook weinig last hebben van geluidshinder Ze liet weten dat ook de bewoners van het bejaardenoord 'Poelwijck' geen klachten hebben, al voegde ze aan die opmerking wel toe. dat de meeste bewoners van het te huis kampen met gehoorproblemen Van de kant van de parachutistenver eniging werd onder meer aangevoerd, dat geprobeerd is door allerlei techni sche maatregelen de geluidsoverlast in te perken. Zo wordt vliegen en klimmen boven de bebouwde kom vermeden (bezwaarde Verhage be streed dat overigens aan de hand van waarnemingen) en hebben vliegers en instructeurs speciale instructies ge kregen. Gewezen werd op de ontwik keling van een vliegtuig met een Concert in kerk Burgh BURGH - In de hervormde kerk te Burgh geven Rinus Verhage (orgel), Ine van de Dool (dwarsfluit) en Ed van de Blink (contrabas) morgen, op don derdagavond 28 juli een concert. Het is een optreden in de serie zomer avondconcerten. De aanvang is om acht uur. Tennisvereniging verloor OUD-VOSSEMEER - TOV, de Oud- Vossemeerse tennisvereniging, speel de twee vriendschappelijke wedstrij den. die beide verloren gingen. In Sint-Annaland moest men met 79 tegen 93 games het onderspit delven en in Lepelstraat kwam men niet verder dan 67 games tegen 79 van de tegenpartij. TOV houdt zaterdag 6 augustus een midzomertoernooi op de banen in het sportpark "De Vossen- berg' in Oud-Vossemeer. Daar zullen van 12 tot 27 augustus ook de club kampioenschappen worden gehou den. INGEBRUIKNAME 26 AUGUSTUS NIEUW - EN SINT JOOSLAND - De korenmolen 'Buiten Verwachting' aan de Molenweg in Nieuw- en Sint Joosland wordt op zaterdag 28 augustus officieel in gebruik genomen. De openingshandeling wordt verricht door de Middelburgse oud-wethouder van onder andere ruimtelijke ordening, W. P. J. Baars. Hoe de ingebruikname in zijn werk maand mei als openingsmaand ge- gaat is nog niet bekend. Dat hangt noemd. Ook daaf kwam iets tus- af van de ideeen die geleverd zullen sen. Maar nu ziet het ernaar uit dat worden door de wijkvereniging, de de molen eind augustus in volle verschillende scholen en de Stich- glone kan gaan draaien, ting Kultureel Werk Middelburg, De restaurateurs hebben m de loop sectie Nieuw- en Sint Joosland Zij van de jaren enkele keren tegen- zijn allen door ir J. Snoey, chef van slag gehad. De laatste keer moest de afdeling bouwkunde, stedebouw het schilderwerk worden uitge- en restauratie van de dienst ge- steld. Dit werd veroorzaakt door de meentewerken. benaderd en ir langdurige regenval. De muren van Snoeij heelt hen gevraagd vóór 15 de molen zijn op sommige plaatsen augustus hun ideeën voor de festi- zestig centimeter dik. Door het vele viteiten op tafel te leggen hemelwater waren de muren door Voordat de datum van 26 augustus en door nat geworden en er zou aanstaande 'geprikt' kon worden, geen verf op gehouden hebben. Met werden al heel wat andere data in het schilderwerk wordt meteen na het verleden genoemd, waarop de de bouwvakvakantie, aanstaande molen gebruiksklaar zou zijn. Met maandag, een begin gemaakt, de restauratie van de uit 1874 stam- Met de restauratie van de molen is mende molen is al begonnen in een bedrag gemoeid van ruim drie augustus 1981 In maait 1982 werd ton. Voordat met de herstelwerk- de verwachting uitgesproken dat zaamheden kon worden begonnen de molen in juli van dat jaar opgele- heeft de 'Buiten Verwachting' er verd zou worden. Dat ging niet ruim twintig jaar haveloos bij door. In maart van dit jaar werd de gestaan. De molen aan het begin van de restauratiewerken. De eerste werkzaamheden zijn begonnen om onze zaak nog aantrekkelijker te ma ken voor u. Om ruimte te maken hebben we Goes Voor al uw reparatie van elektrische apparaten naar TERAKO SERVICE CENTER KTV's 's morgens gebracht, 's avonds gerepareerd Tegen billijke prijzen. Edisonstr. 9, Goes, tel. 01100-30180 Mr Blanken deelde mee, dat er zijns inziens, ondanks alle gevlieg, geen sprake was van overmatige gelui- doverlast. Hij vergeleek het luchtge- beuren wat dat betreft met hel ge middelde verkeerslawaai in een dorp. Hij moest toegeven, dat de hinder van tijd tot tijd wel de nor men overschrijdt, maar niet voortdu rend. Blanken zei, dat de parachutis ten een poging hebben ondernomen om de overlast te beperken. Hij riep de club op te zoeken naar een spring- gebied dat minder problemen ople vert (hetgeen werd toegezegd: er is zelfs al een terrein op het oog in de omgeving van Zwaluwenoord, drie kilometer van 's-Heer Arendskerke). Burgemeester Blanken handhaafde zijn eerder verleende tijdelijke toe stemming (tot 1 december aanstaan de) op basis van de luchtvaartwet (besluit valschermspringen). Hij wees erop, dat bezwaarden in beroep kun nen gaan bij de raad van state, afde ling rechtspraak. Jaarlijkse braderie in Sint-Annaland SINT ANNALAND Zaterdag 30 juli wordt in Sint-Annaland de jaarlijkse braderie gehouden. Dit evenement speelt zich vanaf 13.30 uur af in de Voorstraat en wordt, omlijst door ver schillende activiteiten. Zo heeft de toerclub 'De Hoop' een koppelpreci- sietijdrit op het programma staan, waarvoor het eerste koppel om tien uur 's morgens vertrekt vanaf het clubhuis 'De Hoop' aan het Haven plein. Ook dit jaar wordt weer het Thools kampioenschap touwtrekken gehou den. Deze wedstrijden beginnen 's avonds om acht uur aan de Nieuwe Haven. Verder wordt deze dag opge luisterd door de muziekvereniging 'Accelerando', die in de avonduren enkele rondgangen over het braderie terrein zal maken. Burgerlijke stand THOLEN Geboren. Sabine, dv B. Land en J. H van der Vliet; Jacob C. zv A. W. Bazen en H. C. Duijnhouwer, Dirk C. zv N. P. Baaijens en C M. I. Bolier, Jan. zv I. M. van Poortvliet en J. M Aarnoudse; Jan, zv J. de Graaff en M. L. Potter; Matthias, zv J. A. Moerland en M. N. van Popering; Clayton E L. zv F. R. Felter; Linda V. dv C. D. Ampt en A. L. Rijnberg; Shantie, dv B. Changur en J. Jewean; Johan, zv J. Gunter en M Heuvelman; Mark, zv J. P. Kor- stanje en M. J. Stoffels; Helena W. dv C. J. Kot en A Dekker; Maartje A. dv C. J. Kot en A. Dekker; Lex. zv N. van Burg en B. J. Koornneef; Michael J. M. zv C. J. M. Rijken en S. F. de Veth; Franciscus L. zv F. P. Schoep en A. A. W. M. Bastiaanse; Tamara M dv W C. Grootveld en P. J. M. Klooster; Mari na N. dv J. M. Poot en A. ,T Ligtendag; Lucas A. zv G. J. Roefs en J. J. M. Berendsen; Stoffel Chr. zv M. Panne- koek en A. D. J. v.d. Wekken. Kimber- ley. dv C. A. van Gasteren en S. E. Tieleman Getrouwd H. H. Stoffels. 24 jr. en W A. C. van Tillo. 21 jr.; C. I Dekker. 24 jr. en C. A IJzerman. 22 jr.; L. P. van Beveren. 20 jr. en A. J. Goedegebuure. 28 jr.; G. C. Goedegebuure, 25 jr. en P. A. van 't Hof. 21 jr.; M. J. Wouts, 27 jr. en J. N. Blokland. 33 jr.; W B. Potap- pel. 23 jr. en H. Potappel. 18 jr.; A. Jansen. 23 jr. en J. J. M. Hopmans. 21 jr.; A. L H. Walpot. 22 jr. en O. H. Dekker. 21 jr.. J. M. Duine. 31 jr. en A. M. C. varj,de Klundert. 20 jr S. Mol, 23 jr. en E. Bout. 25 jr.. A de Voogd van der Straaten. 26 jr. en P M van 't Hof, 19 jr. J. Hoogerbrugge. 28 jr. en H. de Groen, 23 jr.. A. Geluk, 22 jr en A. C. Gouka. 23 jr.; H. J. M Willems, 23 jr. en M. G M. van der Thiel. 24 jr.. W. van den Bruinhorst, 24 jr. en G J. Jongerden, 22 jr. V ZIERIKZEE De derde Zierikzcese toeristendag deze zomer is een groot succes geworden. Dinsdag was het met naar schatting 15.000 tot 20.000 bezoekers in het Oostcrscheldestadjc ver uit de drukste dag van dit seizoen. Ook in het begin van de avond was het zeer tot tevredenheid van de evenementencommissie ZOC (Zierikzcese Ondernemers Centrale) veel drukker dan in de avonduren van de eerste loeristendagen. Bij wijze van proef worden dit jaar zoals gemeld voor het eerst ook 's avonds op de wekelijkse toeristendagen zomerse activiteiten gehouden, in plaats van tijdens de ochtenduren, zoals vorige jaren. Maar ondanks het feit, dat na zeven uur veel toeristen de binnenstad bevolk ten. was voorzitter Hans Lindhout van de evenemen tencommissie ZOC er nog niet van overtuigd, dat de avondprogramma's volgend jaar zullen worden voort gezet. Dat wil overigens met zeggen, dat de evenemen tencommissie twijfelt aan een succes op wat langere termijn van een 'Zierikzee bij avond-show'. Maar de evenementencommissie heeft nog steeds te kampen met enige ondernemers, die er de brui aan geven en in strijd met de afspraken hun kramen al afbreken, terwijl er nog volop publiek in de binnenstad aanwezig is. En daarmee blokkeren zij nu al de mogelijkheid om ook van de Zierikzee bij avond-formule een doorslaand succes te maken, aldus Lindhout. GEBOUWD IN JAREN 1959-1960 VLISSINGEN - De Vlissingse federatie van woningbouwverenigingen, stichting Basco (beheer en administratie samenwerkende corporaties) neemt de woningen Piet Heinkade 60 tot en met 83 in Vlissingen over van het ministerie van volkshuisvesting. De 24 woningen gaan naar de woningbouw- woning vereniging 'Goed Wonen', die deel uitmaakt van de federatie, voor een prijs ven. van ruim 281.000 gulden. Het beheer over de woningen werd tot op heden uitgevoerd door de dienst der domeinen te Goes. en Spuistraat, die eind oktober tf begin november gereed zullen zijn. Dan worden de kandidaten voor een deze gebieden aangeschre- Op 1 juli zijn ook dc plannen ingtj diend voor dc renovatie van de 23) woningen 'Oud Goed Wonen' en hel 'groot-onderhoudsplan' van de 143 De woningen aan de Piet Heinkade besloten, omdat het al zijn huurwo- zijn in de jaren 1959-1960 gebouwd in mngen wil afstoten Gekozen is voor woningen Tuinstad 'Gemeenschap opdracht van het ministerie voor een woningbouwvereniging, om de pelijk Belang'. Verder worden mo volkshuisvesting, voor de opvang van behartiging van de woonbelangen van menteel plannen voorbereid voor d' Zuid-Molukkers. die er echter nooit de bewoners ook voor de toekomst te nieuwbouw van 5 zijn komen wonen, omdat zij huisves- garanderen Dit schrijft de dienst der ting vonden in Oost-Souburg. Aan- domeinen in een brief aan de bewo- vankelijk boden zij onderdak aan ners, waarin zij op de hoogte worden werknemers van rijkswaterstaat en gebracht van de overdracht en die defensie en later aan anderen, die op zaterdag is verzonden. Daarnaast een of andere manier een relatie heb- iwordt dinsdag 2 augustus een eerste ben met het water. Dat is ook het informatie-avond gehouden voor de geval met dc aansluitende woningen bewoners in het clubgebouw van de aan de Piet Heinkade. die m handen speeltuinvereniging 'De Oude Stad' zijn van de woningbouwvereniging aan de Paardenstraat Deze bijeen- Stichting Vlissingen 1952, die ook deel komst is bedoeld als kennismaking, uitmaakt van Basco Met deze over- „Wij willen weten hoe de bewoners de name zijn alle woningen op Het Ei- huizen ervaren en wat er verder bij land in het bezit gekomen van Basco. jien leeft. Daarnaast willen wij uiteen- Het ministerie heeft tot de overdracht zetten wat Basco is en wat een wo ningen a vestkant van de Spuistraat en vanü woningen, als een vervolg op bebouwing en restauratie in het gt bied Gravestraat II, waaronder Groe- ncwoutl-Korle Kerkstraat. Deze plan' ncn moeten worden uitgevoerd 1984 en 1985. Raadslid Kapelle M. Zuijdwegt (67) overleden S. Weststrate wint Wemeldinge toernooi ningbouwveremging doet", aldus di recteur A Raas van Basco. Deze WEMELDINGE Op 67-jarige. leef- bijeenkomst begint om 19,30 uur. De technische dienst van Basco zal in augustus een inventarisatie verrich- Zuijdwegt was meer dan 20 jaar WEMELDINGE - De Wemeldingse ten. om een overzicht te verkrijgen raadslid. Vóór tie gemeentelijke her biljartvereniging BVW hield het We- van de technische staat van de wonin- indeling zat hi j in de raad van We meldinge Open Toernooi in cafe gen. „Die is wel goed. zodat er naar meldinge en hierna was hij onafge Scheepvaart in Wemeldingc. De oud- verwachting weinig hoeft te gebeuren broken raadslid van de gemeente ste deelnemer van het toernooi, de Maar wij willen dat toch wei_precies Kapelle. heer Stoffel Weststrate, werd win- weten", verklaart de heer Raas. De Vanaf 1971 tot 1975 was hij wethoude: naar. koopprijs voor de woningen bestaat van gemeentewerken en openbaif Uitslag: l. Stoffel weststrate, 2. Paul On- uit ruim 258.000 gulden voor de huizen werken. Tot 1978 was de heer Zuijü cr»o i\r\i .iujI iH iron rif» Pirrl A TilHpnc rif zelf en 23.100 gulden aan grondkosten. Inmiddels heelt de woningbouwver eniging Goed Wonen op 1 juli ver- 1 schillende bouwplannen ingediend wegt lid v.an de PvdA. Tijdens dc verkiezingen in 1978 kwam hij met een eigen lijst 'Gemeentebelangen'. De heer Zuijdwegt was ook actief in het verenigingsleven. Zo was hij jaren bij hel ministerie voor volkshuisves- ,]d loBnmallge i mir in \Tiflrl1 hun» i'nnr di' binnen- TERNE IJZEN Voor dc baamviel- renners zijn het momenteel erg druk ke tijden. Zeer zeker gezien in de voorbereiding van de Nederlandse kampioenschappen, die binnen af zienbare tijd worden gehouden. Charles de Caluwé uil Terneuzen. een van de Nederlandse haantalenten bij de junioren, heeft de laatste dagen dan ook een erg druk programma af te werken gekregen. Allereerst reed hij met een nationale jumorenselectie een landenwedstrijd tegen België in Antwerpen. Als ploeg werd Nederland veel te licht bevon den. Het. beste individuele resultaat werd echter wel door Charles de Calu wé op zijn naam gebracht, in de puntenkoers eindigde de Zeeuws-Vla ming op een verdienstelijke tweede plaats. Daarna was hij van de partij in Apeldoorn en daar eindigde hij in een omnium als tweede; twee dagen later schreef hij een wedstrijd in Alkmaar op zijn naam. Maandagavond tenslotte stonden er wedstrijden op de wielerbaan van Sloten op het; programma en daar toonde hij zijn kwaliteiten nog eens nadrukkelijk aan. In de puntenrit. behaalde hij met niet minder dan twee ronden voorsprong een fraaie overwinning, iets wat De Caluwé in de klassementrit nog eens over deed. Nu bedroeg zijn voorsprong één ronde. Verder reed hij voor de eerste maal in zijn carriere ook nog een wedstrijd achter derny's Nog wat onwennig met deze baandiscipline (steeds reed hij zowat één meter achter zijn gang maker) behaalde hij toch een fraaie derde plaats. Volgende week donderdag staat er voor Charles dc Caluwé een landen wedstrijd op het programma in Hil versum. waarna hij deel gaat nemen aan de strijd om de Nederlandse kampioenschappen, die voor de ju nioren in Apeldoorn zullen worden gehouden. ting in Middelburg, voor de binnen stad van Vlissingen. Het betreft plan nen voor nieuwbouw en restauratie van Bellamypark 39-45 voor 25 woon eenheden. Beursstraat 3,5, 7 en Bella mypark 1 voor 13 wooneenheden, verbouw voor 10 wooneenheden van de monumentenpanden Beursstraat 1 en la en sloop van het voormalige Amro-bankgebouvv aan dc Badhuis straat voor de nieuwbouw van 16 wooneenheden. Dit laatste plan was overigens oktober vorig jaar al inge diend. De beschikking is inmiddels binnen, evenals voor de plannen Beursstraat 1 en la. De gemeente Vlissingen heeft verder de toezegging, dat ook voor Beursstraat 3. 5 en 7 en voor de kop van het Bellamypark nog dit jaar de beschikking wordt afgegeven. Voor de kop Bellamypark wordt dat een deel- beschikkmg van 12 woningen voor dit jaar en van 13 woningen voor 1984. Het plan kopbebouwmg Bellamypark wordt uitgevoerd door de Bataafse Aannemings Maatschappij (BAMI in Vlissingen De andere drie plannen worden gerealiseerd door het Vlis singse bouwbedrijf Christiaansen Met de werkzaamheden wordt begon nen na de bouwvakvakantie. Na de bouwvakvakantie wordt ook het opleveringsschema bekend van de nieuwbouwwoningen in Gravestraat groep 'Udi' in Wemeldinge. Ook zat hij in de oudercommissie van de openba re lagere school in Wemeldinge. Dc heer Zuijdwegt wordt vrijdag 23 juli om 13.00 uur op dc algement begraafplaats in Wemeldinge begra-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22