Clingse vissers boos op illegale zwemmers '>'t I'" JUtVUttüüH Charles de Caluwé Zuidzande overledei' sterk op de baan Psychische nood door parachutisten-actie Films en straattekenen bij jeugdweek Groede De Vurssche Axel maakt radio op muizeschaaV frisse# Zeeuws- Vlaanderen PZC/ streek GEMEENTE GOOIT ER MET DE PET NAAR WOENSDAG 27 JUtl 1983 14 CLINGE De Clingse hengelaarsvereniging voert al ruim drie jaar een verwoede strijd met een groot aantal zwemmers, die regelmatig gebruik maken van het viswater van de Clingse vissers. Het probleem spitst zich vooral toe op het viswater De Zandput, aan de Opperstraat te Clinge. Het plaatsen van borden met verboden toegang en enkele patrouilles van de politie hebben tot nu bijzonder weinig uitgehaald. „Erger, de patrouilles van de politie zijn nauwelijks serieus te noemen", aldus H. Willaert van de Clingse hen gelaarsvereniging. „Het is zelfs zo, dat de politie de zwemmers op de Zestig- voetkreek adviseert om maar naar De Zandput te gaan zwemmen. Dit is in schrille tegenstelling tot wat het hoofd van de Hulster politie, burge meester Molthoff. ons heeft geschre ven. Tot tweemaal toe schreef hij, dat er aan de politie opdracht was ver strekt om de gesignaleerde overtre dingen tegen te gaan Wij hebben ook al eens een gesprek gehad met de commandant van de politie. Deze had graag gezien, dat wij het zwemmen in De Zandput oogluikend toestaan en in de Zestigvoetkreek zouden verbie den. Als hengelaars kunnen wij uiter aard niet akkoord gaan met dit voor stel", aldus H. Willaert. De Clmgse hengelaarsvereniging is al in 1980 begonnen om de zwemmers Reeks evenementen in De Hooizolder Westkapelle WESTKAPELLE Discotheek 'De Hooizolder' in Westkapelle houdt de komende weken een aantal activitei ten. Donderdag 28 juli is er een optreden van de Nederlandse groep 'Telephone'. 'Telephone' geniet voor al in het noorden van het land veel bekendheid en bestaat uit studiomu zikanten, die veelal artiesten begelei den. Het optreden begint om om streeks 24.00 uur. Vrijdag 29 juli is de eerste voorronde van de 'Disco Queen-verkiezing'. Het gebeuren begint om 23.00 uur. Woens dag 3 augustus is er een optreden van Monica Chen. Monica Chen begon haar zangcarrière in 1972 bij de Jane Tielman selection. In 1976 werd zij zangeres bij de 'Houseband'. Ook speelde zij mee in de film 'Cha cha' met Herman Brood, Nina Hagen en Lene Lovich Hierna stapte ze over naar de Wild Romance van Heiman Brood, waar Chen achtergrond-zange res werd Het optreden in de 'Hooizol der' begint omstreeks 23.00 uur. Vrydag 5 augustus is er een zoge naamde "strip kwis'. Aan deze quiz kan ook het publiek meedoen. Het is de bedoeling dat de deelnemers vra gen beantwoorden. Bij elk fout ant woord dat men geeft moet men een kledingstuk uittrekken Het is ver plicht om één kledingstuk aan te houden. Dit evenement begint om 23.00 uur. Anita Meijer en Bernadette in Theater Domburg DOMBURG - In het Domburgse openluchttheater aan de Ooststraat treden vanavond (woensdag) de zan geressen Anita Meijer en Bernadette Kraakman op, Ook discjockey Jan Rietman is van de partij. Het optre den begint om acht uur. Er wordt tevens een hoela-hoepwedstrijd ge houden, waarmee enkele prijzen ge wonnen kunnen worden. Raadslid Kapelle M. Zuijdwegt (67) overleden WEMELDINGE Op 67-jarige leef tijd is dinsdag Marinus Zuijdwegt uit Wemeldinge overleden. De heer Zuijdwegt was meer dan 20 jaar raadslid. Vóór de gemeentelijke her indeling zat hij in de raad van We meldinge en hierna was hij onafge broken raadslid van de gemeente Kapelle. Vanaf 1971 tot 1975 was hij wethouder van gemeentewerken en openbare werken Tot 1978 was de heer Zuijd wegt lid van de PvdA. Tijdens de verkiezingen in 1978 kwam hij met een eigen lijst "Gemeentebelangen De heer Zuijdwegt was ook actief in het verenigingsleven Zo was hij jaren lang lid van de toenmalige toneel groep 'Udi' in Wemeldinge. Ook zat hij in de oudercommissie van de openba re lagere school in Wemeldinge, De heer Zuijdwegt wordt vrijdag 29 juli om 13.00 uur op de algemene begraafplaats in Wemeldinge begra- Bridge TERNEUZEN De bridgeclub 'Luc- tor' uit Temeuzen speelde de zesde wedstrijd van de zomercompetitie in hotel 'De Post'. Er werd gespeeld met een howell acht met acht paren. De uitslag. 1 mevrouw Sandrlnl-de heer IJsebaert, 2 de heer Sandrini-mevrouw Biesbroeck, 3 mevrouw Bruyns-de heer Blesbroeck. 4 de dames Touw-Van de San- de en Van Fraassen-Tlmmerman AXEL De bridgeclub Axel speelde de tweede wedstrijd voor de zomer competitie. Er werd gespeeld volgens het Mitchell-systeem en er namen 13 paren aan deel. De uitslag 1 de heren Olyslager en Scheele met 63,5 procent. 2 de dames Mans en Scheele met 62 procent. 3. mevrouw Koek en de heer Pel met 57.5 procent. 4 de dames Caessens en Hamelink met 56,5 procent en 15. de heren Arnold en Boele met 52,5 Iprocent. van het viswater te weren. Met de eigenaren van De Zandput werd toen de afspraak gemaakt om er bordjes te plaatsen met 'Verboden toegang voor onbevoegden' De Zandput is voor de helft eigendom van de Watermaat schappij Zuid-West Nederland en de andere helft is van de familie De Koek uit Sint-Jansteen Beide eigenaren zijn van mening dat De Zandput alleen gebruikt mag worden als viswa ter Een klein gedeelte wordt ver huurd aan de politiehondenvereni ging Saeftmghe uit Clinge Indertijd BEWONERS SHEER ARENDSKERKE: GOES Dc vliegtuigen waarmee de Eerste Nederlandse Parachutisten club uit Roosendaal in de weekein den veelvuldig valschermspringers drupt nabij 's-Heer-Arendskerke en Eindewege zorgen voor psychische problemen, met name bij oudere dorpsbewoners. Dit bleek dinsdag tijdens een hoorzit ting in het stadskantoor van Goes waar inwoners van 's-Heer-Arendsker- ke en de buurtschap Eindewege hun bezwaren toelichtten tegen de toe stemming die burgemeester W. Blan ken van Goes Heeft gegeven voor gebruikmaking van een landingster rein in de Perponcherpolder vlakbij de dorpen. „De onaangename associa tie met 1940-1945 komt steeds weer naar voren", stelde J de Putter. Bezwaarde P Verhage wees erop dat toegezegde maatregelen van de zijde van de parachutistenclub geen hoor baar resultaat hebben afgeworpen. Hij onderstreepte dat er geen sprake is van het gewoon overvliegen van één vliegtuig maar van talloze manoeu vres van meerdere vliegtuigen in één weekeinde. De zienswijze van de bijna vijftig bezwaarden wordt niet door iedereen gedeeld, zo bleek tijdens de hoorzit ting Namens het Overlegorgaan 's- Heer-Arendskerke kwam mevrouw H. Goedegebure vertellen dat veel men sen het een aantrekkelijk schouwspel vinden en weinig last hebben van geluidhinder. Van de kant van de parachutisten werd onder meer aangevoerd dat ge probeerd is door allerlei technische maatregelen de geluidsoverlast in te perken. Mr Blanken deelde mee dat er zijns inziens ondanks alle gevlieg geen sprake was van overmatige geluid soverlast. Hij vergeleek het luchtge- beuren wat dat betreft met het gemid delde verkeerslawaai in een dorp. Hij riep de club desondanks op te zoeken naar een ander terrein (dat de para chutisten inmiddels al op het oog hebben). Dc burgemeester handhaafde zijn eerder verleende tijdelijke toestem ming (tot 1 december aanstaande) op basis van de luchtvaartwet (besluit valschermspringen). werd de gemeente verzocht om de nodige maatregelen te treffen om het zwemmen tegen te gaan Dit werd toegezegd. Het bleek weinig uit te halen, want in juli 1981 richtte de Clingse visclub zich tot het hoofd van de Hulster politie. Weer werd beloofd om toezicht te houden, echter zonder zichtbaar resultaat. Dit leidde in au gustus 1982 tot een schriftelijk ver zoek van de vissers aan de politie. In de reactie van de gemeente werd vermeld, dat het probleem met de illegale zwemmers een privaatrechte lijke kwestie was en dat daardoor de burgemeester niet als partij kon op treden. Onlangs heeft de burgemees ter toch weer gereageerd met de op merking dat er wel degelijk door de poütie zal worden gepatrouilleerd en dat er zal worden opgetreden. Ook de familie De Koek uit Sint-Jansteen heeft bij de gemeente aan de bel getrokken, echter nog niet met het gewenste resultaat. De Clingse hengelaarsvereniging voelt zich door de illegale zwemmers bedrogen en is tevens van mening dat overheidsingrijpen veel te wensen overlaat. De hengelaarsvereniging heeft de afgelopen drie jaar al bijna vijfduizend gulden in De Zandput gestoken, deels aan huur en deels aan visuitzet. Door het veelvuldig zwem men is het resultaat voor de vissers vrijwel nihil en het jongbroed gaat bijna geheel verloren. Collecte OOSTBURG - In de gemeente Oost burg heeft de Anjerfonds-collecte ƒ4929,- opgebracht De collecte is gehouden van 20 juni tot en met 2 juli. Vergadering welzijn ouderen in Breskens BRESKENS - De Stichting Welzijn voor Ouderen in West Zeeuwseh- Vlaanderen vergadert woensdag 3 au gustus vanaf 19.30 uur in het diensten centrum 'Goedertijt' in Breskens. Op de agenda staan ondermeer medede lingen over de bestuurssamenstelling en een afvaardiging naar het bestu renoverleg. Jeugdige Groedenaars bezig met het versierenvan de Markt GROEDE - De tweede dag van de kindervakantieweek in Groede begon niet zoals iedereen wel gehoopt had. Het was de bedoeling dat de kinderen dinsdagochtend op het strand stokbroden zouden gaan hakken. Een heftig onweer en een nog heviger wolkbreuk hield kinderen en organisatoren thuis. Met de komst van de zon werd echter veel goedgemaakt want de program maonderdelen voor 's middags en 's avonds konden gewoon doorgang vinden. In de middaguren keken de kinderen naar in totaal twee uur kinderfilms. De dag werd besloten met een straattekenfestival. De jeugd zorgde voor een bonte lappendeken van tekeningen op het marktplein Vandaag (woensdag) begint om 10.00 uur het ringste ken op het schoolplein van de openbare lagere school in Groede Om 14 00 uur zijn er zwemwedstrijden voor de jeugd in het openluchtbad. Een jury beoordeelt de zwemmers op twee onderdelen: schoolslag en gecostu- meerd zwemmen. Medewerkers van bejaardenomroep De Vurssche in Axel rond de tafel met 'de techniek'. Aan de microfoon zit Monique Diéleman, aan de knoppen Max Oosterling. Hoofdprogrammaleider Pieter van Bendegem geeft aanwijzingen. AXEL Minister Brinkman en zijn omroepnota? Bij bejaardenomroep De Vurssche in Axel ligt er werkelijk niémand wakker van. Dinsdag avond kwart voor zeven strooit trompettist Marty, rode draad-artiest van het verzoekprogramma, zijn fluwelige klanken door het snikhete studiootje. Hoofdprogrammaleider Pieter van Bendegem twintig jaar, net van school en al zeker sinds zijn vijftiende bezeten van het medium houdt een lijstje met verjaardagen van bewoners ('de bekende bruine lijst', roept hij sonoor en professioneel in de microfoon) klaar en de technicus schuift onbekommerd een cassettebandje vol reclame voor de platenleverancier, een plaatselijke firma, die zijn collectie gratis laat opnemen, in de recorder. Radio-op-muizenschaal, maar met zoals hier. Ik ben toen met directeur de spanning van Hilversum Hl. In Knöpker gaan praten en die vond oktober vindt de bejaardenomroep het goed. dat ik eens een proefuit- vjjf jaar zijn weg naar een kleine zending maakte. Dat was op een tweehonderd bewoners en perso- dinsdag en dat sloeg dermate aan, neelsleden van het Axelse bejaar- dat we zijn doorgegaan" denpensiontehuis 'De Vurssche'. Negen vrijwilligers al zit er mo menteel één in militaire dienst - Het team twee vrouw en zeven man sterk opereerde aanvanke lijk vanuit de administratie. Later zorgen dat kanaal drie en vier van werd er een hoekje in de eetzaal de huisomroep iedere week een uur vrijgemaakt en nu heeft de tot of acht bezet zijn. En reken maar audiocar omgebouwde serveerwa- dat het wordt gewaardeerd, al geeft gen een vaste stek gekregen in een Van Bendegem ronduit toe, dat hij kampertje op de benedenverdie- dankzij succesvolle verzoekpro- ping. gramma's en actuele flitsen van de Veronica-top-veertig béter op de Plnfpil WPrVPII hoogte is van de mening van de 1 lul^n fy werknemers van het bejaardencen trum dan van het wedervaren van de eigenlijke gasten. „Maar als di recteur Knopker terug is van vakantie, ga ik hem voorstellen om een enquête te houden Zo horen we precies hoe de mensen over ons denken". De welbespraakte Axelaar duide lijk de spil waar de omroep om draait en niet te beroerd om tussen de bedrijven door donateurs te wer ven en van eigen zakgeld cassette bandjes te kopen kwam in okto ber '78 zomaar binnenrollen bij 'De Vurssche'. „Ik had wat radio-ervaring opge daan bij de ziekenomroep in Hulst, Radio Nightingale en dacht, dat het wel leuk was om elders iets op te zetten, Eerst wilden we een omroep beginnen in bet bejaardencentrum 't Verlaet' in Westöorpe, maar dat had geen radiodistributiesysteem De luisteraars van omroep De Vurssche mogen hun muziek als dat even kan zelf kiezen, al onthult de hoofdprogrammaleider dat veel ouderen er tegenop zien om een plaat aan te vragen. Geen nood: het team helpt ze graag over de drempel door deur-aan-deur verzoekjes te werven. Personeelsleden vinden op de diver se étages lijsten met keuzenummers aangeplakt. Een flink deel van die oogst is dinsdagmorgen (als techni cus Max Oosterling non-stop in de lucht is) en dinsdagavond te horen. Tussendoor verstrekt Van Bende gem een lijstje met jarigen en wordt er een lotto gehouden. Woensdag morgen maakt omroep De Vurssche een snelle keus uit de top veertig van Veronica, een uitzending voor medewerkers van het bejaarden centrum, die wordt gemaakt door Mare Inghels. Woensdagavond tus sen 18.30 en 19.30 uur is het tijd voor Regio Info: reportages, muziek en studiogesprekjes. Volgende week: brandweercommandant De Pooter van Axel. al draait het team ook zijn hand niet om voor rechtstreekse items, zoals koninginnedag en de traditionele taptoe Axel. Op zater dagmorgen tussen negen en twaalf wordt de week besloten met een gevarieerd programma. Johnny Dieleman doet een keus uit klassiek en cabaretrepertoire, Mare Inghels tekent voor non-stop en er kan met spanning worden uitgeke ken naar 'Het bloemetje van de week'. Niet alles komt rechtstreeks uit het studiootje. Van Bendegem heeft thuis professionele apparatuur en 438 cassettebandjes voor het opne men van muziek. Iemand als Diele man levert zijn programma kant en klaar af. Desondanks zit Radio De Vurssche te springen om donateurs (voor vijl gulden per jaar). „Het centrum helpt ons wel bij de aanschaf van spullen, maar geld kost het altijd", zegt de hoofdprogrammaleider. „Dit mengpaneel gaat bijvoorbeeld alweer heel wat jaartjes mee". Hij vindt het komende lustrum dat zaterdag 22 oktober grootscheeps gevierd zal worden met een geva rieerde middag in de recreatieruim te een uitstekende gelegenheid om nog eens op jacht te gaan bij bedrijven die aan het bejaardencen trum leveren. Over het feest is hij zwijgzaam. „Wij zijn in onderhandeling met een bekende Nederlander, die vaak belangeloos optreedt voor bejaar den". Diplomatiek: „Nee, zijn naam zeg ik liever niet, want dan valt het misschien toch weer tegen". Maar dat er een accordconduo en een goochelaar komen, staat vast. En dat een aantal bewoners vertelt over zijn vroegere beroep óók. Allemaal goed voor wéér een paar uur radio-op-muizenschaal. Met de handigheid van Hilversum III TERNEUZEN Voor de baanwiel- renners zijn het momenteel erg druk ke tijden. Zeer zeker gezien in de voorbereiding van de Nederlandse kampioenschappen, die binnen af zienbare tijd worden gehouden. Charles de Caluwe uit Temeuzen, één van de Nederlandse baantalenten bij de junioren, heeft de laatste dagen dan ook een erg druk programma af te werken gekregen. Allereerst reed hij met een nationale juniorenselectie een landenwedstrijd tegen Belgie in Antwerpen. Als ploeg werd Nederland veel te licht bevon den. Het beste individuele resultaat werd echter wel door Charles de Calu wé op zijn naam gebracht, in de puntenkoers eindigde de Zeeuws-Vla ming op een verdienstelijke tweede plaats. Daarna was hij van de partij in Duitser gewond bij ongeluk in Cadzand-Bad CADZAND-BAD Dc Duitser F„ S. uit Zundern is bij een ongeluk dins dagavond omstreeks kwart over acht gewond geraakt. De man werd met een gebroken schouder en andere verwondingen per ambulance overgebracht naar het Sint-Antomusziekenhuis te Oostburg. Het ongeluk gebeurde toen S plotse ling de Ringdijk-Noord te Cadzand- Bad overstak Hij werd aangereden door een personenauto bestuurd door C C M. de B. uit Gilze-Rijen Autoradio gestolen CADZAND-BAD In de nacht van maandag op dinsdag is een autoradio uit de auto van S. B uit Culemborg ontvreemd De dadens) kwamen de auto binnen via het kofferdeksel, dat niet was afgesloten. De auto stond geparkeerd aan de Hennequmlaan te Cadzand-Bad. Apeldoorn en daar eindigde hij in een omnium als tweede, twee dagen later schreef hij een wedstrijd in Alkmaar op zijn naam. Maandagavond tenslotte stonden ei- wedstrijden op de wielerbaan van Sloten op het programma en daar toonde hij zijn kwaliteiten nog eens nadrukkelijk aan In de puntenrit behaalde hij met niet minder dan twee ronden voorsprong een fraaie overwinning; iets wat De Caluwé in de klassementrit nog eens over deed. Nu bedroeg zijn voorsprong één'ronde. Verder reed hij voor de eerste maal in zijn carrière ook nog een wedstrijd achter demy's. Nog wat onwennig met deze baandisciplme (steeds reed hij zowat één meter achter zijn gang maker) behaalde hij toch een fraaie derde plaats. Volgende week donderdag staat er voor Charles do Caluwé een landen wedstrijd op het programma in Hil versum, waarna hij deel gaat nemen aan de strijd om de Nederlandse kamjiioenschappcn, die voor de ju nioren in Apeldoorn zullen worden gehouden. ZUIDZANDE - Op 68-jarige leeftijd is in Breukelen overleden ds F. J. Ter- beek, emeritus hervormd predikant in Breukelen. Ds Terbeek werd in 1915 geboren in Zeist. Hij stond 1946 tot 1950 in Zuidzande. Ds Ter- was drager van het verzets- André Geers wint in Biervliet BIERVLIET De voormalige Neder landse trimkampioen André Geers int Ossendrecht behaalde in Biervlies zijn zoveelste overwinning van seizoen en verstevigde zijn leidend* positie in het klassement van d« Zeeuws-Vlaamse Trimfederatie na drukkelijk. De tweede plaats opgeëist door Meerten Dallinga, die Joop Dubbeldam voor wist te blijven In de C-categorie was er loon naa werken voor Stan Brooijmans uitKU) taart. Hij behaalde een zege voor Bram L-enhouts uit Cadzand. De uitslagen. A-categorle 1 André Geers, Ossendrecht! Meerten Dallmga, Sluiskil, 3 Joop Dubbel dam. Sluiskil, 4 Jaak Rommens, Rilland- Bath, 5 C van de Korput, Ossendrecb'. C-categorle 1 Stan Brooijmans. Kuitaart.! Bram Leenhouts, Cadzand. 3 M van de Est. Sint-Philipsland 4 L Lamijo. Belgié.i Charl Mollet. Hansweert. EE!\ O lfi ZOVHITI KRAISIT IS EE\ ROMEO ZO MIER Jl l l l. Goed tehuis gezocht voor vrouwtjeskat, 4 jr. Liefst op boerderij, zonder kinderen. Nieu- wediepstr. 34. Temeuzen', of bel 97139. Wegens vakantie gesloten Dr. R. van Berkel te Koewacht van 1 t/m 12 augustus De praktijk wordt waargenomen door dr. Adriaanssens en dr. Schulte te St.-Jan- steen en dr. Kerckhaert te Clinge.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20