PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 Gevechtstroepen VS actief in Honduras Tot oktober geen haringvangst meer PZC Honden doelwit op schietbaan Doden en gewonden bij aanslag Hebron UIT HET RAVIJN Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? Pakje sigaretten 10 cent duurder LANDINGSOEFENINGEN OP KUST VISSERS WOEDEND OP EG vandaag Massamoord 226e jaargang no. 174 Woensdag 27 juli 1983 Wisselvallig Enkele onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten Ook af en toe zon. middagtemperatuur uiteenlo pend van 23 tol 28 graden. Matige wind in hoofdzaak uit hel noordoos ten. lVan onze redactie economie) DEN HAAG Half augustus wordt een pakje sigaretten cent duurder Het ministerie van economische zaken keep. hiervoor toestemming gegeven aan de Stichting Sigaretten Industrie waarin de sigarettenfabrikanten zijn verenigd De sigarettenfabrikanten hebben het ministerie toestem ming voor deze prijsverhoging gevraagd vanwege de hogere inkoopprijzen van ruwe tabak De stichting ver wacht dat de prijsverhoging door alle fabrikanten zal worden gevolgd. Pakjes van 25 stuks gaan nuf 3.60 kosten en pakjes van 20 stukes f 3,10 Dit betekent dat de houders van automaten iveer wisselgeld in de pakjes zullen moeten insluiten WASHINGTON (RTR/UPI/AFP) Aan de militaire oefenin gen die volgende maand in Honduras beginnen zullen voor het eerst ook Amerikaanse gevechtstroepen deelnemen. Dit heeft een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van defensie gezegd. Tussen de 3.000 en 4.000 militairen die behoren tot de grondtroepen zullen met het Hondurese leger deelnemen aan oefeningen die zes maanden gaan duren. Dit hoeven overigens niet allemaal gevechtstroepen te zijn. vorige Amerikaans-Hondurese oe feningen deden geen Amerikaanse ge vechtstroepen mee, maar alleen ge nie-eenheden en eenheden die zorgen voor de bevoorrading en communica tie. De functionaris, die niet met name genoemd wil worden, verklaarde dat een amfibie-landing op de Caribische lust van Honduras en tactische lucht- manoeuvres onderdeel zullen zijn van de oefening. Hij zei voorts dat de Amerikaanse schepen die aan de oefening van de marine deelnemen in internationale wateren zullen blijven, ver genoeg van de kust om incidenten te voorkomen. Tijdens de oefeningen zullen op een gegeven moment, mogelijk in novem ber tussen de 3.000 en 4.000 Ameri kaanse militairen m Honduras zijn. De helft daarvan behoort tot gevecht seenheden, aldus functionarissen van het Pentagon HEBRON (AFP/DPA/RTR/UPI) Bij een aanslag op studenten van de islamitische universiteit van Hebron op de door Israél bezette westelijke Jordaanoever zijn dinsdag drie Palestijnen gedood en 28 gewond geraakt. Dit heeft de Israëlische militaire woordvoerder bekendgemaakt. Na de aanslag brak er een algemene staking uit onder de Palestijnse bevolking van de stad. De Israëlische autoriteiten hebben daarop een uitgaangsverbod ingesteld. Rond het middaguur vuurden vier inzittenden van een voorbijrijdende auto met automatische wapens op een groep studenten voor de universi- Tevens gooiden zij een handgra naat. De Israëlische autoriteiten ver sperden na de aanslag de uitvalswe- 'an de stad en voerden troepen- Tersterkingen aan. pe Israëlische veiligheidsdienst ver moedt dat de aanslag of een wraakac tie van joodse kolonisten is (na de aanslag van 2 weken geleden) of het werk van Palestijnse extremisten. Dit laatste zou het gevolg kunnen zijn van twisten tussen aanhangers van de PLO aan de universiteit en aanhan gers van de moslim broederschap Woedende Palestijnen zijn in de overi ge steden op de bezette westelijke Jordaanoever uit protest tegen de aanslag de straat opgegaan. In Na bloes werd een Arabisch meisje door Israëlische militairen doodgeschoten. De Israëliërs probeerden een aantal militairen te ontzetten die in een stenen gooiende menigte terecht wa ren gekomen. Dit is uit militaire bron vernomen. De Israëlische ministers van buiten landse zaken, Yitshak Shamir, en van defensie, Moshe Arens, zijn in de nacht van maandag op dinsdag naar Washington vertrokken. De twee mi nisters gaan op uitnodiging van pre sident Reagan naar de Verenigde Staten. Twee Hondurese vliegvelden zullen voor de oefeningen uitgebreid wor den, zodat C-130-transportvliegtui- gen er gebruik van kunnen maken. Ook wordt er over gedacht aan de Caribische kust van Honduras een marinebasis te maken, zo werd ge zegd. Tegelijkertijd met de oefeningen te land zullen, in augustus en septem ber, marine-oefeningen worden ge houden ter hoogte van Midden-Ame- rika in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Een uit acht schepen bestaande groep, waaronder het -vliegdekschip Ranger, is al gearriveerd in de Stille Oceaan op 160 kilometer van de kust lijn van Midden-Amerika. zo is uit marine-bronnen vernomen. Een aan tal andere schepen, waaronder het gevechtsschip New Jersey is vanuit Thailand vertrokken en heeft op dracht gekregen koers te zetten naar datzelfde gebied. De reis zal zeker twee weken duren. Een groep schepen met het vliegdek- schip 'Coral Sea' zal naar de Caribi sche kust van Midden-Amerika ge stuurd worden, wanneer deze aan komt is niet bekendgemaakt. President Belisario Betancur van Co lombia arriveert vandaag in Hondu ras voor besprekingen over een vre desplan voor Midden-Amerika. In Honduras zal Betancur besprekingen voeren met president Roberto Suazo Cordova over het vredesplan dat is opgesteld door de Contadora-groep, die bestaat uit Colombia, Mexico, Venezuela en Panama. In dat plan wordt onder meer opgeroepen tot een vertrek van alle buitenlandse advi seurs uit Midden-Amerika en het opheffen van buitenlandse bases in het gebied. Karl Bell in zijn ziekenhuisbed JACKSON tAFP) Een jonge Amerikaanse i die op 15 juni in een ravijn in Califomië viel en daarbij zijn enkel brak. is maandag eindelijk gered Hij heeft zijn avontuur in wild gebied op 200 kilometer ten noordoosten van San Francisco overleefd op een dieet van mieren, mos en gras. De 22-jarige Karl Bell heeft in zijn vijf weken op de bodem van het ravijn 35 kilo aan gewicht verloren, lichamelijk lijdt hij aan brandwon- den, kneuzingen en uitdroging Naar de jongeman werd aanvankelijk gezocht, maar men gaf vier dagen later op. Bell heeft tenslotte een touw kunnen werpen om een rotsachtig uitsteeksel, waaraan hij zich langs de wand kon optrekken Hij werd uitgeput gevonden door wandelaars. (Van onze correspondent) BRUSSEL De Nederlandse vissers zijn zeer teleurgesteld over de onmacht van de Europese visserijministers, die het dinsdag in Brussel opnieuw niet eens konden worden over de verdeling van de haringvangst in de Noordzee. Daardoor blijft het geldende verbod op de haringvangst voor de Nederlandse en andere Europese vissers tot oktober van kracht. Research Het bedrijfsleven in Nederland heeft vorig jaar ongeveer 3,7 miljard gulden besteed aan speur en ontwikkelingswerk. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd, mede op grond van schat tingen die zijn verstrekt door onder nemingen met vijftig of meer werkne mers. Dat is ruim zes procent meer dan in 1981, aldus het ministerie van economische zaken. In constante prij zen bedraagt de stijging ruim één procent. Sinds 1978 is er volgens het ministerie van economische zaken sprake van een voortdurende stijging. De Noorse vissers daarentegen mogen wel weer haring vangen. De Europese ministerraad gaf Noorwegen een-ver der vangstvoorschot van 20.500 ton omdat men dit land, dat geen lid is van de Gemeenschap, met onder de Europese besluiteloosheid wil laten lijden. Volgens minister Braks stelt dit voor schot weinig voor omdat het harmg- vangstseizoen voorlopig op 15 augus tus sluit. Het is volgens hem meer van buitenlandse politieke betekenis om dat men de Noren niet te veel tegen zich in wil nemen. Hij wees er ook op dat de Nederlandse vissers hun vangstvoorschotten vrijwel binnen hebben gehaald. Visserijvertegen woordigers echter toonden zich dins dagavond in Brussel verbolgen over de gang van zaken. serij tilt wat minder zwaar aan het huidige haringvangstverbod. Hij vindt dat de Nederlandse vissers toch al een grote hoeveelheid Hollandse meuwe binnen hebben kunnen halen. De grote haringjacht begint pas weer in oktober en de Europese minister raad heeft zo gezien dus nog alle tijd voor een akkoord over de vangsten van 1983. Pikant Pikant is dat voor Nederland i akkoord over 1983 niet direct gunstig is. Bij afwezigheid van een akkoord over 1983 mogen de Nederlandse vissers in oktober de in 1982 toegestane hoe veelheden gaan vissen, en die zijn veel gunstiger. In 1982 mocht Nederland in oktober in de Zuidelijke Noordzee 19 000 ton haring vissen, terwijl voor 1983 slechts 12 700 ton is voorzien. Ook Engeland, Denemarken en Duits land hebben, evenals Nederland, rede nen om een akkoord over 1983 nog even na oktober uit te stellen. Overi gens zou dit uitstel wel weer proble men kunnen geven bij de lange-ter- mijnoplossing voor het visserijvraag- stuk waar de ministers in feite aan werken en waar ze het steeds maar niet over eens kunnen worden Woedend HEBRON Met bebloede kleding wachten Arabische studenten dinsdag in Hebron in een ambulance, nadat hun vonden in een ziekenhuis waren verzorgd. Klaas Hoekstra, voorzitter van de Nederlandse Visserijbond zei jdms- dag in Brussel: „Hoe kunnen we nu een bedrijf runnen als eind mei, na zes jaar, weer toegestaan wordt om haring te vangen en dan enkele we ken later die vangst weer verboden wordt omdat de Europese ministers het niet over de verdeling eens kun nen worden. We hadden gehoopt dat ccn akkoord vandaag ons in staat zou stellen nog veertien dagen haring te vangen, maar dat gaat nu niet door. Onze vissers zullen woedend zijn en alhoewel de organisaties daar niet voor zijn, kunnen wij toch ongecon troleerde acties niet uitsluiten", al dus voorzitter Hoekstra. Minister Braks van landbouw en vis- SALT LAKE CITY iRTRl De poli tie van Salt Lake City heeft maandag de lijken geborgen van vijf jongens van 4 tot 13 jaar die oppervlakkig waren begraven, na aanhouding van de 32-jarige boekhouder Roger Downs, op verdenking van moord. Vastgelopen De sclmld van het vastlopen van de onderhandelingen in Genève over beperking van de nieuwe kernwapens voor de middellange afstand m Europa wordt door de speciale overleggroep van de NA VO volledig in de schoenen van de Sowjet-Ume geschoven. (PAGINA 3) Vliegen Op korte termijn gaan de tarieven voor vluchten tussen Nederland en de Antillen met omlaag. De vluch ten van de Antillen naar Neder land gaan daarentegen omhoog en wel in november (PAGINA 5) gullere arbeid mag men werken met behoud van uitkering (PAGINA 5) Wolkbreuken Voor enorme wateroverlast zorg den twee krachtige wolk- breuken boven Zeeuwsch-Vlaanderen De regenbuien concentreerden zich in de Kanaalzone, waardoor kelders van woningen moesten worden leeggepompt en een aantal straten kwamen blank staan (PAGINA II) Schuld Uitkering Pas als een commissie eensgezind meent dat er geen sprake is van concurrentievervalsing. budget vervalsing en verdringing van re- Niet alleen de chirurg, ook de betrokken verpleegkundigen in het St. Liduinaziekenhuis zijn ver antwoordelijk voor de foutieve me dische behandeling van de 18-jari- ge Edward d'hooghe uit Hulst, zo vmd de vader (PAGINA 11) Te duur BETHESDA (AFP) In augustus wordt door het Amerikaanse minis terie van defensie een schietbaan voor het toebrengen van schotwon den aan honden ingericht in Bethes- da in Maryland, zodat chirurgen en wetenschappers praktische erva ring kunnen opdoen. Volgens een artikel in de Washington Post van dinsdag wordt de schiet baan noodzakelijk geacht voor het vertrouwd maken van toekomstige medici met de praktijk in oorlogstijd en het vaststellen van de beste be handeling van kogelwonden. Om dit 'weerzinwekkende omgaan' met hondenlevens te voorkomen. hebben dierenvrienden een beroep gedaan op dne leden van het congres in WEashington Dezen hebben laten weten dat zij de minister van defen sie, Caspar Weinberger, zullen vra gen een stokje voor het experiment te steken. Het laboratorium van Bethesda zal het vijfde medische onderzoekscen trum van het Amerikaanse leger zijn waar dierproeven worden uitge voerd. De honden, 80 per jaar, zullen wor den verdoofd en daarna, opgehangen aan een touw. in het onderlichaam worden geschoten van een afstand van 4 a 5 meter met een Mauser 9 mm, aldus de Washington Post De gewonde dieren worden vervol gens onderzocht door de medisch- studentcn, die zo onderscheid leren maken tussen levend en dood weef sel. De honden worden daarna op de operatietafel door middel van een injectie gedood. De buitenlandse vedetten zijn te duur. daarom zijn die niet aanwezig in de ronde van Kwadendamme. Wel een ze vental renners uit de Tour de France starten vrijdag om 18 30 uur in de ronde. (PAGINA 17) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financieel: 7 Provincie: 11, 13, 14 en 15 Sport: 17 De uitdaging in Vancouver T Tanuit het Canadese Van- I V couver klinkt in deze en 1 de komende week een op- - --[ roep aan de christenheid, '~l haar oude en tegelijk nieuwe verantwoordelijkheden waar te ma ken. Tot 10 augustus wordt daar namelijk de 6e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken ge houden. Een bijeenkomst, die een maal in de zeven jaar wordt georgani seerd en ditmaal ruim 900 officiële afgevaardigden van 303 aangesloten lidkerken met elkaar confronteert, sa men 400 miljoen christenen vertegen woordigend. Het centrale thema van deze Assemblee is „Jezus Christus - het leven van de wereld", door dr Philip Potter, de Westindische secre- tans-generaal van de Wereldraad ver taald als een uitdaging voor een wereld die de dood cultiveert" Los van de thema's die steeds als leidraad worden gekozen en los van de bood schap die ze bedoelen uit te dragen zijn dit soort massale ontmoetingen van de Wereldraad van Kerken steeds opnieuw 'avontuurlijke' gebeurtenis sen. Ze zijn namelijk heel nadrukke lijk toegesneden op bevordering van eenheid en samenwerking tussen de christelijke kerken in de wereld en willen een opklimmende inhoud ge ven aan de oecumenische beweging En dit betekent zonder meer dat er van zo'n assemblee een inspirerende werking naar de kerken met het oog op hun positie in en naar de wereld voor een nieuwe periode kan uitgaan. Maar tevens zit er het risico in dat de ambities met het oog op de gezamen lijkheid vastlopen op de veelvormig heid van al die kerken, zeker waar het gaat om benadering en stelling ne men. De Wereldraad van Kerken wor stelt namelijk met vele en grote vraagstukken, van theologische en van politieke aard. Om er enkele te noemen een poging tot overeen komst over doop. avondmaal en ambt. over de plaats van de vrouw in de kerk. over de verhouding tussen evangelisatie en maatschappelijke betrokkenheid; daarnaast zijn er de problemen van vrede, veiligheid en gerechtigheid, de strijd tegen de apartheid en de groeiende kloof tus sen rijke en arme landen. In wezen is deze zitting van de Wereldraad in Vancouver een com plete etalage van de vragen die de christenheid m de wereld van van daag bezig houden en waarin zij posi tie moet kiezen. Moet. - want zo heeft Potter (sinds 1972 de drijvende kracht achter deze wereldomspannende or ganisatie van christelijke kerken) de doelstelling van deze assemblee om schreven „Het komt aan op de vraag welke de werkelijke betrokkenheid van de kerken met al deze vraagstuk ken is". In een interview met een Zwitsers blad gaf hij aan van Vancou ver een doorbraak in bezinning te verwachten. „Vandaag de dag staat het leven van de mensheid op het spel", aldus Potter En als oorzaken daarvan noemde hij de honger in de wereld, de wapenwedloop, de mone taire en economische problemen, de Tentelast van de arme landen, de verspillmg van grondstoffen, de mi lieuvervuiling en de genetische mani pulatie. „Het evangelie helpt diege nen die van hun waarde beroofd zijn in hun strijd tegen onrechtPotters vrij radicale koers voor de Wereldraad van Kerken is vooral die van de vergaande maatschappelijke verant woordelijkheid van de christelijke kerken in de wereld en de consequen ties die daaruit moeten worden ge trokken Het is de lijn die de kerken uit de Derde Wereld in deze organisa tie steeds bepalender hebben ge maakt Toen namelijk in 1948 de Wereldraad van Kerken in Amster dam officieel werd opgericht (147 ker ken uit 44 landen traden bij die gele genheid toe) was het doel vooral de verdeeldheid van de westerse kerken te overwinnen. Later, toen zich steeds meer derde-wereld-kerken aansloten, kwam een beduidende verandering tot stand, de blik van de kerken werd minder naar binnen en meer op de wereld gericht In deze meuwe koers kreeg ook de oecumenische beweging een andere betekenis; een verant woordelijkheid van de christelijke kerken voor de gehele bewoonde we reld. Welke zal nu de draagwijdte zijn van deze zesde assemblee van de Wereldraad van Kerken als straks alle problemen, op de agenda opgevoerd, breedvoerig zijn besproken, als op 4 augustus ide vooravond van de ver jaardag van de atoombom op Hiroshi ma) een grote demonstratie op het strand van de oceaan bij Vancouver voor vrede en gerechtigheid achter de rug is en als zes dagen later een slotverklaring op tafel ligt? De We reldraad vertegenwoordigt een kwart van alle christenen in de wereld. De 800 miljoen rooms-katholieken zijn nog steeds niet afgevaardigd en ook enkele honderden miljoenen evangeli sche christenen houden zich afzijdig. De eenheid van de christenheid in de wereld is dus ook in deze (op zich de laatste jaren fors gegroeide organisa tie) ver van compleet Toch is er een sterk gevoel van verbondenheid, dat de kerken daar in Vancouver demon streren Veel afgevaardigden zijn naar deze bijzondere ontmoeting in Cana da getrokken in het besef dat het tijd is en dat ook de gelegenheid zich voordoet om die gezamenlijke be wustwording en bezinning door te zetten en verder op te bouwen. En juist daarom kan er van deze zesde assemblee zeker een appèl op de wereld uitgaan. Een appèl, dat zijn doel bepaald met hoeft te missen vdM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1