CNC-vestiging Tholen gaat staatsraad 'boven zijn pet' Middelburgse hoteliers erg boos over komst logiesschip Psychische nood door parachutisten-actie PZC/ provincie \UDER ADVIES MINISTERIE NODIG ECHTPAAR STURM 60 JAAR GETROUWD VVV: BEDOELD VOOR PIEKOPVANG )8J /OENSDAG 27 JULI 1983 15 Van een onzer verslaggeversi )EN HAAG „Een niet onaanzienlijk deel van wat tot nu toe gezegd is gaat mijn pet te oven. Daarom stel ik voor, alle pleitnota's in te zamelen en om een nader advies te vragen an de directeur-generaal voor de milieuhygiëne van het ministerie. Als dat advies binnen is linnen we voortgaan met deze zitting". Tot die suggestie kwam dinsdagmiddag de ioorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, dr T. E. E. fan Schaik bij de behandeling van de bezwaren die zijn ingediend tegen het afgeven van een jnderwetvergunning voor het compostbedrijf CNC door de gemeente Tholen. tan Schaik sprak deze woorden, na- Verder wees hij erop dat met het wassen wordt verwacht, bestreed kt hij en de overige aanwezigen een compostbedrijf afspraken zijn ge maakt dat van de zijde van CNC alles wat technisch mogelijk is. zal worden gedaan om zoveel mogelijk hinder langdurig en vooral technisch toog hadden aangehoord van ir J. Voorburg- Deze ging namens de sneente in op een advies van de tegen te gaan. recteur-generaal voor de milieuhy- éne van het ministerie. Dat advies Perquin. Hij stelde dat gevoelige ge- vassen tot een afstand van 700 meter an het bedrijf zonder enig risico kunnen worden geteeld. Verder ver- Gevoelige gewassen eld in dat de gemeente Tholen nooit Namens het bedrijf sprak Perquin die hinderwetvergunning CNC vaststelde dat juist voor dc locatie ld mogen geven. Volgens Voorburg nabij Oud-Vossemeer was gekozen inden er evenwel verschillende on- omdat elders een eventuele vestiging [stheden in het stuk van de direc- steeds op planologische en milieube zwaren stuitte. Het bezwaar van de stichting Zeeuws Coórdinatieorgaan oor Natuur-, Milieu- en Landschaps- schade aan ge- ir-generaal en dat zette hij dinsdag tvoerig uiteen. »rdat op een aantal technische lecten het stuk van de afdeling bescherming, dat ieuhygiêné van het ministerie erd aangevochten kwam Van chaik tot de conclusie dat het minis- jie met die gegevens in de hand om n nieuw advies moet worden ge- Daama zal de zitting van nsdagmiddag voortgezet worden. het opstellen van dat tweede ad- is zullen ook de pleitnota's van irgemeester E. Baerends van de Bneente Tholen en mr F. J Perquin, rtegenwoordiger van CNC, betrok- worden. Deze nota's zouden na van Voorburg dinsdagmiddag jorgelezen worden, maar kwamen oor het voorstel van staatsraad Van chaik waar iedereen mee instem- niet meer aan bod. de pleitnota van Baerends, die hij nsdag overhandigde, ging hij op tl mis te verstane wijze in op het an de directeur-generaal »or de milieuhygiëne van het minis- an volkshuisvesting, ruimte- fcc ordening en milieubeheer, let stuk bevat grove onzorgvuldig- eden, flagrante onjuistheden en doet iardoor zelfs suggestief en tenden- ius aan. Nuanceringen ten gunste de vestiging blijven achterwege. eigenlijk bekruipt je het onaange- me gevoel, dat de schrijver syste- itisch getracht heeft tot een nega te advisering te komen", meldde Thoolse burgemeester in zijn pleit- Van Schaik JOU! NS PLAAT Bejaardenhuis ostoord. 8.30-10 uur: uitzending No- Nescio. URG - Openluchttheater. 20 Show met Bernadette, Jan Riet en Anita Meijer. IEISCHOR - N.H. kerk, 20 uur: jelconcert door Dirk Jz. Zwart. .ST - St.-Liduinaziekenliuis, 20-22 Uitzending radio Nightingale. •DELBURG - Molenwater, 9.30- 10 uur: Miniatuur Walcheren ITKAPELLE - N.H. kerk, 20 uur: itconcert door Ferenc Hutyra. 1ARENDIJKE - Optreden muziek- •ater 'Famous Name': 16.30 uur: iziekpodium Dorpsstraat: 20 uur: migingsgebouw. Filmvoorstellingen !RGEN OP ZOOM - Roxy 1,14,18.45 21.15 uur: Octopussy, a.l.: II. 14 uur: Let's relax, a.l., 19 en I.3Ó uur: Battle truck, 16 jr. toem'Actueel I. 14. 19 en 21.30 uur: 0 officer and a gentleman. 16 jr.; toem'Actueel II, 14, 19 en 21 30 uur: lue thunder. 12 jr.: toem'Actueel III. 14 uur: E.T., a.l.; 19 p 21.30 uur: The missionary, a.l. iOES - Grand, 20 uur: An officer and gentleman, 12 jr. ENESSE - Dorpshuis, 15 uur: E.T.. 1; 19.15 uur: Road warriors. 16 jr.; 22 nr. Zweedse slipjes in Tirol. 16 jr. USSLNGEN - Alhambra I. 14, 19 en 1 30 uur: Octopussy, a.l Jhambra II. 14. 19 en 21.30 uur: An Beer and a gentleman. 12 jr. ROUWENPOLDER - Verenigingsge- duw, 16 uur: Als je begrijpt wat ik (doel, a.l.; 19 uur: Annie, a.l., 21.45 nr. Porky's pikante pretpark, 16 jr. ÏSTKAPELLE - Verenigingsge- 16 uur: Spiderman en de wraak an het drakengilde. a.l.; 19 uur: Hair. L, 21.45 uur: Vrolijke hoogstandjes Tirol. 16 jr. Tentoonstellingen r.-ANN ALA ND - Streekmuseum 'De bestoof, 15-17 uur: 'Uit de oude XEL - Galerie Bellemans, 10-18 uur: lustratles van Margriet Heymans, ilden en zeefdrukken van Jan van eeuwen (t'm 13'8); ïeekmuseum, 13.30-17 uur: Oliever- m van Piet Brakman (t/m 12'8i. ROUWERSHAVEN - St.-Nicolaas- sk. 13.30-16.30 uur: De geschiedenis ffi Brouwershaven RU1NISSE - Visserij- en oorlogsmu- lum geopend van 14-16 uur. tmeentehuis, 9-12 en 14-17 uur: 11 'erken C. van Damme. URGH-HAAMSTEDE - N.H, kerk, t| 112 en 16-18 uur: Werken Waalco j lingemans (bm 12/8) F OMBURGH - Biologisch Museum. H7 uur: 'De natuur in Zeeland' en Soemdijken in Zeeland'. 0ES - Museum. 10-12 en 13.30-17 ar 'De middeleeuwse dorpskerken to Zuid-Beveland' (bm 30/10); I unchcafé, 9-18 uur: Werken Pieter I Hjstek (bm 31/7); lerkade 1. 13-17 uur: 'Stadsherstel samenspel' (bm 2/9). ROEDE - Franse Kerk, 14-17 en 122 uur: 'Groedart' werken Groe- Hfnse kunstenaars (bm 5/8). ■HAMSTEDE - De Bewaerschole. 14- ^Puur: 'Leven op het land'; kerk: moderne exotische kunst R Afrika (bm 31/8). ezen de verschillende'sprekers die uit Br*da' die nameas een voor de komst van het bedrijf naar in" Tholen pleitten, naar de ervaring van het al bestaande compostbedrijf van CNC in het Limburgse Ottersum. Noch de mensen die in de buurt van dat bedrijf wonen, noch verschillende inwoners van Tholen die dat bedrijf bezocht hebben constateerden over last. Een ander aspect dat volgens burge- gen' meester Baerends en Perquin een rol speelt is de werkgelegenheid. De CNC-vestiging op Tholen zou aan zo n 200 mensen werk gaan bieden. Dinsdagmiddag sprak ook drs G. J. Beyen, van de regionale inspectie van de volksgezondheid laten weten dat de Thoolse CNC- vestigmg acceptabel was Dinsdag moest hij het advies van een collega van zijn eigen ministerie bestrijden. Hij deed dat door onder meer het vertrouwen uit te spreken dat. mede door de afspraken met het gemeente bestuur, CNC stank zal produceren die binnen aanvaardbare grenzen zal blijyen. Van de zijde van de mensen die bezwaarschriften hadden ingediend voerde, namens het coördinatieor gaan, onder anderen W. Heijbroek het woord. Ook sprak M. Aemoudts inwoner an Oud-Vossemeer een pleidooi hield. Beide vonden dat het betoog van vooral Voorburg wemelde van de vage stellingen en vermoedens. Ze onderschreven verder het advies van het ministerie aan de Raad van State, waarin het onjuist wordt genoemd dat CNC van de gemeente Tholen een hinderwetvergunning heeft gekre- marktberichten BURGERLIJKE STAND VLISSINGEN vW t' Het echtpaar Sturm. MIDDELBURG - Het echtpaar A. Sturm (87) en M. A. Sturm-van de Berge (80) uit Middelburg vierde dinsdag het diamanten huwelijksjubileum. Beide echtelieden konden dat in een redelijk goede gezondheid doen in de woning aan de Haringvlietstraat 's Avonds volgde een receptie in West-Souburg. De bruidegom bewoog zich al ruim niet. evenmin als haar man. „We voor het uitbreken van de tweede wonen gelukkig zelfstandig en hebben wereldoorlog per vrachtauto voort familie m de buurt dus we hopen dat't Geboren Cornelis M. Beekman, Ma de milieuhy- nouckka M. J Dongen. Edith de giëne. Deze had in een eerder advies al Looff BEWONERS 'SHEER ARENDSKERKE: over de Walcherse wegen. De heer Sturm rijdt ook nu nog regelmatig, zij kan Sturm. blijven" aldus mevrouw het dat hij de ritten met personenauto Tijdens de mobilisatie hield (toen voor de zondagse kerkgang en voor soldaat) Sturm zich bezig met het familiebezoek in de buurt nu mooi knopen van soldatenkleedjes. Op ver genoeg vindt. Zijn echtgenote geniet zoek van de familie pakte hij dat bij bekenden faam als fietser. De tfidsverdrijf enkele jaren geleden nog boodschappen doet ze zelf in de Mid- eens op Na er honderd te hebben delburgse binnenstad en ook voor een gemaakt stopte Sturm er niettemin ritje naar Vlissingen schrikt ze niet mee. gebrek aan afzet was de reden. terug. De heer Sturm heeft leven achter de rug. Als twaalfjarige Een andere hobby van hem is orgel- werkzaam spel Hij kreeg les van de leraren Van Os en Ferwerda die in het eerste en GOES De vliegtuigen waarmee de Eerste Nederlandse Parachutisten- club uit Roosendaal in de weekein den veelvuldig valschermspringers dropt nabij 's-Heer-Arendskerke en Eindewege zorgen voor psychische problemen, met name bij oudere dorpsbewoners. Dit bleek dinsdag tijdens een hoorzit ting in het stadskantoor van Goes waar inwoners van 's-Heer-Arendsker- vres van meerdere vliegtuigen in één ke en de buurtschap Eindewege hun weekeinde bezwaren toelichtten tegen de toe- De zienswijze van de bijna vijftig de dorpen. ..De onaangename associa tie met 1940-1945 komt steeds weer naar voren", stelde J. de Putter. Bezwaarde P. Verhage wees erop dat toegezegde maatregelen van de zijde van de parachutistenclub geen hoor baar resultaat hebben afgeworpen. Hij onderstreepte dat er geen sprake is van het gewoon overvliegen van één vliegtuig maar van talloze bloemen namens het gemeentebestuur werden dinsdag morgen overhandigd door burge meester drs P. A. Wolters en me vrouw T. Wolters-Blauwijkel. Verder was er een gelukstelegram van gede puteerde mr J. P. Boersma (waarne mend commissaris van de koningin). HE1LLE - Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HOOC.ELANDE - Kapel van St Maar ten. 13-19 uur: Werken Loek KLmkha- mer (t/m 2/8). HULST - Streekmuseum,' 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (t/m 29/7); Galerie Van Geyt: Werken van Her- manus Berserik en Laetitia de Haas (t/m 218). MEL1SKERKE - Raadzaal gemeente huis, 9-17 uur Wandkleden, krijtteke ningen en keramiek MIDDELBURG - Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (t/m aug.); Vleeshal. 11-17 uur 'Videokunst in Nederland' (t/m 28/8); Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: Diverse ambachten en exposi ties, Antiquités B. Witte. 10-18 uur Aqua rellen van Werner Opitz (tot 6'8): Voorzaal Abdij. 10-17 uur. 'Niets dan water' (t/m 30 7). OOSTKAPELLE - Molenweg 36,10-12 uur. Fossielenmuseum. SLUIS - De Raadskelder. 10-12 en 13.30-19 uur: Werken van Peter de Broek (t/m 30/7). TERNEUZEN - Hal Ter Schorre, 11-21 uur Werken van José Hendrikse-Tho- maes (t'm 30/7); Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: Werken van Gerard Menken (tm 5 8). VEERE - Grote Kerk. 10-17 uur: Het landschap in de delta (t'm 30 91. |iluseum De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30-17 uur Werken vier venera- ties Vaarzon Morel (t/m 20 8); Markt 12, 8-18 uur: Schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- lique van den Bnrn (t/m 30/9). VLISSINGEN - Hal Stadhuis, 9-12 en 13 30-17 uur. Kleuretsen van Guido Eckhardt (tm 9 8); Museum. 10-17 uur:Op zoek naar een gezonken schip', voorwerpen uit 't Vliegent Hart' (tm 119); Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17.30 uur-. Expositie levende reptielen, amfibieén en insekten; Gevangentoren, vanaf 10 uur: Foto's van Albert Verburg (t'm 30/8). YERSEKE - Atelier 'Dam Twee'. 10-18 uur: Expositie over schaal- en schelp dieren en werken diverse kunste naars. IJZENDIJKE - Museum. 10-12 en 13 30-17 uur: Kantklossen en bode bussen' (tm 15 8) ZIERIKZEE - Galerie Borsboom, 9.30-17.30 uur Werken Anton Beij- sens; De Dikke Toren, 11-17 uur: Stillevens door div, kunstenaars (t/m 6/8); Burgerweeshuis. 10-17 uur: Beelden tuin en klein antiek (tm 6/8). Het Gravensteen, 10-17 uur Werken van Ad Zuiderent en amateurs (t/m 27/7). Hl'I.PCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, lel 01100-14444 look voor milieuklaehten) Zeeuwsch-'Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel 01180-36251. van 10 00-21 00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur stemming die burgemeester W. Blan ken van Goes heeft gegeven voor gebruikmaking van een landingster- rem in de Perponcherpolder vlakbij Automobiliste gewond na botsing met vrachtwagen VLISSINGEN - Bij een ongeluk op de Sloeweg Noord in Vlissingen is dins dagmorgen mevrouw J. de N. uit Middelburg gewond geraakt. Zij kreeg, rijdend over de Sloeweg in de richting van Middelburg, geen voorrang van J. B. O'L. uit Hom- church (Groot-Brittannië), die met zijn vrachtwagen met oplegger vanaf de afslag de weg opreed. De auto van mevrouw De N. werd vermeld. Zijzelf moest met verschillende verwondin gen worden overgebracht naar het Gasthuis in Middelburg. bezwaarden wordt niet door iedereen gedeeld, zo bleek tijdens de hoorzit ting Namens het Overlegorgaan 's- Heer-Arendskerke kwam mevrouw H. Goedegebure vertellen dat veel men sen het een aantrekkelijk schouwspel vinden en weinig last hebben van geluidhinder. Van de kant van de parachutisten werd onder meer aangevoerd dat ge probeerd is door allerlei technische maatregelen de geluidsoverlast in te perken. Mr Blanken deelde mee dat er zijns inziens ondanks alle gevlieg geen sprake was van overmatige geluid soverlast Hij vergeleek het luchtge- beuren wat dat betreft met het gemid delde verkeerslawaai in een dorp. Hij riep de club desondanks op te zoeken naar een ander terrein (dat de para chutisten inmiddels al op het oog hebben). De burgemeester handhaafde zijn eerder verleende tijdelijke toestem ming (tot 1 december aanstaande) op basis van de luchtvaartwet (besluit valschermspringen). jongen begon hij in 1908 als 'loopjon- tweede kwart van deze eeuw op Wal gen' bij een boer in Aagtekerke. zijn cheren en daarbuiten bekendheid ge- geboorteplaats. Het hem uitbetaalde noten, loon bedroeg een gulden per week. Felicitaties Tijdens de eerste wereldoorlog was Sturm 2.5 jaar in militaire dienst, achtereenvolgens in Den Haag. Schoondijke. Retranchement. Krui- ningen iwaar hij zijn vrouw ontmoet te) Westkapelle en Middelburg. Na 1918 was de heer Sturm onder meer daggelder, schilder (bij De Schelde) en timmerman (opperman). Kort voor het uitbreken van de crisis van de jaren dertig begon een werkperiode op de maalderij van de nu nog be staande molen De Hoop op het Vlis- sings Bolwerk in Middelburg Na vier jaar volgde voor deze maalderij het faillissement en voor Sturm ontslag. Als pleister op de wonde kreeg hij de vrachtwagen die het maalbedrijf ge bruikte. Zelfstandig verrichte de heer Sturm daarmee transportdiensten tot aan het uitbreken van de oorlog. Het bombardement van de Zeeuwse hoofdstad in 1940 leidde tot verhui zing naar Oost-Souburg Daar heeft het echtpaar tot 1976 gewoond, waar na terugkeer naar Middelburg volgde. Tot aan zijn pensionering in 1963 werkte de heer Sturm mee aan de droogmaking van Walcheren (na de mnundatie) en was hij actief als chauf feur bij twee aannemingsbedrijven. Mevrouw Sturm heeft altijd het huls- houden gedaan. Er zijn drie kinderen (dochters), 15 kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Handwerken is altijd een belangrijk tijdverdrijf ge weest Vanaf 1974 legde ze zich ook toe op het maken van poppen in Walcherse en Zuidbevelandse dracht. Naar een bejaardenhuis verlangt ze Zeeland centraal in TROS-programma Zomerhits '83 VLISSINGEN De TROS-televisie maakt in de week van 15 tot 19 augustus op veel plaatsen in Zeeland opnamen over de recreatiemogelijk heden in dc provincie. Op iedere locatie treden bekende artiesten op. Welke artiesten dat zijn. zal nog nader bekend worden gemaakt. Het resultaat van de opnamen wordt donderdag 1 september onder de naam Zomerhits '83 uitgezonden. De locaties, die door de TROS zullen worden belicht zijn onder meer Veere en het Veerse Meer. de Oosterschelde- werken, de recreatiecentra De Room pot en de Schotsman, Domburg, het nieuwe bungalowpark Schoondeveid in Breskens, hotel Zuiderduin in Westkapelle, bar-club Het Karrewiel in Koudekerke en het restaurant D'Ouwe Werf in Veere. Tevens worden luchtopnamen gemaakt en wordt de kust vanaf een schip gefilmd. MIDDELBURG - De hoteleigenaren in Middelburg zijn boos door de komst van een hotelschip, dat sinds een week ligt afgemeerd aan de Loskade. De exploitanten van de hotels hebben er vrede mee, wanneer het hotelschip uitsluitend wordt gebruikt als alle andere hotels helemaal vol zijn, maar ze vinden het onjuist, dat de kapitein van het schip op eigen houtje toeristen 'lokt'. Dat laatste is, volgens kapitein R. van „Vrijdag en zaterdag waren alle hotels de Boom uit Nijmegen, maar één keer vol. Dan hebben wij geen moeite met gebeurd. Momenteel neemt hij in af- het hotelschip. Maar zondagavond wachting van een vergunning, die hij was er in de hotels al weer veel ruimte bij de gemeente Middelburg heeft En toen werd op het schip ook ge- aangevraagd. geen toeristen meer op. boekt", meent de heer Oosterhuis van Het schip wordt nu nog slechts voor het Vlissingse Strandhotel. Hij is het oorspronkelijke doel gebruikt: het woordvoerder namens de Horecaf. maken van dagtochten - bij voldoen- Volgens de heer Oosterhuis zijn de de belangstelling naar het werkeiland hotelexploitanten niet over de komst Neeltje Jans in de monding van de van het schip ingelicht. ..De VW's Oosterschelde. Brabant of mag hij dan ook in de Marianne overnachten?", filosofeert hij. En: „Als mensen alleen een ka mer in een hotel kunnen huren als ze verplicht worden er ook een diner te gebruiken, terwijl ze net ergens an ders hebben gegeten: is er dan nog sprake van goed gastheerschap van de hotelier?" De heer De Regt vindt het, evenals de heer Van de Boom. jammer dat de zijn met de kapitein in zee gegaan Middelburgse hoteliers in 'opstand' De heer Van de Boom maakt het omdat alle hotels, pensions en accep- zijn gekomen. „De toeristen die op de grootste deel van het jaar met zijn tabele particuliere adressen barstens- Marianne slapen, krijgen daar alleen schip, de Marianne. Rijn-cruises van- vol zaten. We moesten de mensen zelfs ontbijt. Dan zit het er dus dik in. dat uit Nijmegen. Omdat deze tochten terugsturen naar hotels in Breda!", is ze hun diner gebruiken in het restau- niet in de zomer worden uitgevoerd, de mening van de heer J. de Regt Hij rant van een hotelier. Die pikken hun voer hij naar Middelburg. Van Rijk- is directeur van de Provinciale VW graantjes dan dus weer mee. En zon- waterstaat kreeg hij vergunning om Zeeland. „Moeten wij tientallen keren bij Neeltje Jans af te meren, waar de 'nee' verkopen en de mensen in een i passagiers per bus over het werkei- bloedhete auto honderd kilometer te- land worden vervoerd. Dit trok de rugsturen?. Wij hebben de plicht om V aandacht van de VW's in Vlissmgen onze verantwoordelijkheid te tonen der dat sphip zouden we de toeristen naar Brabant moeten sturen, dan krijgen de hoteliers niets". Ook de heer Van de Boom vindt, dat de hoteliers 'hun eigen glazen ingooien' en de VW. 'van wie ze het eigenlijk moeten hebben, in de kou laten staan' De heer Van de Boom heeft nu dus een vergunning aangevraagd „Maar in Amsterdam en andere steden heb ik voor de noodopvang van toeristen nooit een vergunning nodig gehad omdat mijn schip aan alle eisen vol doet" Een woordvoerder van de gemeente kon dinsdagmiddag nog niet zeggen of de heer Van de Boom een vergun ning krijgt en. zo ja, of die aan voorwaarden verbonden is. Desge vraagd liet hij weten de havenveror dening van Middelburg op dit punt nog niet geraadpleegd te kunnen heb ben. het publiek, dat we in z'n algem eenheid hier zelf hebben uitgeno digd". aldus de heer De Regt. Piekopvang Hoewel het schip de Marianne dus uitsluitend toeristen mag herbergen de Boom vrij zijn in het opnemen van a's noodoplossing ipiekopvang). ver- toeristen. die slechts één nacht -als schilt het volgens de heer De Regt Middelburg, die ontdekten dat op het schip ook overnacht kan worden. Met, de heer Van de Boom werd afgesproken, dat de WV's alleen dié toeristen, die in alle andere hotels en pensions geen plaats meer konden vinden, naar hem zouden doorsturen. Na tien uur 's avonds zou de heer Van noodoplossing- op het schip mochten doorbrengen. Eén keer heeft de kapi- van geval tot geval wanneer er spra- van 'piekopvang'. „Als alleen tein iemand toegelaten buiten deze nog de hotels, waar een tweeper- afspraak om. Dat kwam ter ore van soonskamcr 160 gulden per nacht een hoteleigenaar in Middelburg, die kost. plaats hebben, en er komt ie- de overkoepelende organisatie van mand aan de balie van wie je zeker horecamensen Horecaf inschakelde, weet dat hij dat niet kan betalen. De ondernemers hebben hun grieven moet je hem dan terugsturen naar dinsdagmiddag meegedeeld aan bur gemeester drs P. A Wolters van Mid delburg. De Mananne' aan de Loskade in Middelburg VISMIJN COLIJNSPLAAT De aanvoer van vis en garnalen in kilo- grams en de gemiddelde prijs per kilogram bedroegen in de week van 17 tot en met 23 Jul: 19S3 aan het gemeentelijk vismijnbe- drljf Colijnsplaat export garnalen 7321 - 6 66. tong 1291 - 14.05; schol 880 - 3.16; schar 20 -1,93. bot 132 0.68. tarbot 41 -10,33. griet 24 - 9.64; zeebaars 165 -17,37; harder 62 - 3,47, makreel 225 - 1,41; paling 605 - 14,23. zalm-forel 38 - 11,25, horsmakreel 183 -0.78; krab 26 - 3,00, diversen zeevis 115. VEEMARKT LEIDEN LEIDEN - Totaalaanvoer 3026 stuks i week- aanvoer 4183). waaronder 100 slachtrunde- ren. 196 gebrulksvee. II graskalveren. 1664 nuchtere kalveren. 725 varkens, 39 biggen. 922 schapen en lammeren en 94 bokken en geiten Prijzen in gulden per kg stieren le kwal. 8,60-9,40 en 2e kwal 8.25-8,55 vaarzen le kwal 8,00-9,10 en 2e kwal 7,20-7.90. koeien le kwaj. 8,05-9,05, 2e kwal. 7,25-7,95 en 3e kwal 6.85-7,15,.worstkoeien 6.00-7.10. dik- billen extra kwal. 9.75-13,75, nuchtere kal veren 1.25-2,00. slachtzeugen 2,45-2,65. Prijzen in gulden per stuk. melk- en kalf- koeien 1900-2950. vare koelen 1750-2600. pinken 1250-1850. graskalveren 650-1250. nuchtere fok- en mestkalveren roodbont 380-700 en zwartbont 240-560. schapen 170- 220. lammeren 210-235. weidelammeren 150-190. geiten 20-100 Overzicht: (resp. aanvoer, handel en prij zen) slachtrunderen, kalf- en melkkoeien, vare koeien, vaarzen, pinken en graskalve ren matig - redelijk - stabiel, nuchtere kalveren redelijk - redelijk stabiel, zwarte iets lager; varkens redelijk - matig - lager, schapen lammeren en geiten redelijk - redelijk - stabiel. COOP. VELL'WSE EIERVEILING bameveld - Aanvoer 2 600.000 stuks, stem ming redelijk. Prijzen In gulden per 100 stuks eieren van 50-51 gram 8.00. 55-56 gram 8,55-8.70. 60-61 gram 9.70-11.65 en 65-66 gram 12.30-14.50. Coöperatieve tuinbouveiling Walcheren b.a. te Middelburg. Marktbericht van maandag 25 juli 1983. Aardappelen. Vroege aard bo 87-97 gr 76-90 dr 34-37 kr. 20-56. Tomaten. AI 107- 146 AH 58-92 BI 138-158 Bil 55-86 Cl 56-63 CH 55-56. Groenten Andijvie 27-56. Sla 12-20. Spinazie 32-63. Boskrolen 45-47. Spitskool 48-56. Snijbonen 417-550. Uien 29-56. Rabarber 37-61. Dubb pnnsessebo- nen 250-301 Radijs 19-21. Kroten .kgi 80-98. Prei 48-102, Ijsbergsla 57-61. Selderij (bosi 48-57, Knolvenkel 81-93. Paprika 237-253, Pruimen 387-431, Rode bessen (doos) 22-30. Aubergine 100-151, Meloenen 6 287-369, 8 123-253. 10 179-201, 12 63-100, 15 68. Bloem kool 4 254. 6 123-221. 8 90-150. 10 43-53 Komkommer 41 51 65-66. 51/61 51-78. 61 76 75-84. 76/91 76-91. krom kg 47 Veiling Kapelle Dinsdag 26 juli 1983 frambozen in doosjes per kilo I 500 lb 347-397. Ila 399, II 227-300. nalevenng 227- 299, schóneman I per doos 135-149; rode bessen pondsdozen Ia 100, stanza Ia 115- 126, lb 82, rondom Ia 84, rotet Ia 105-111, rosetta Ia 107-112, rode bessen in tweekilo- kratjes per kilo Ila 190, Hb 144-153, II 103, stanza Ha 197-218, nb 150-155, rondom na 100-145, rosetta Hb 121-142, rotet Ha 157, lib 141. zwarte bessen I 389-390. I - H 310-340, pondsdozen 240-260, kasbramen per doos 190-210. natuurbramen Ia 210: rode kruisbessen I 47-73. H 37. kilo's H 69-93. groene 180-218. early laxton 1220-260, II 120-190. gescheurd 70-100, kas ontano I 420. mantet 1170-80 141. 1165 70 116-118; yellow transparant 180 90 131-134, 17080 145, 160/70 118-123, 155.60 51. 1180 127 1170/80 144, 1160/70 115; loganbessen per doos 110; groenten kroten 51. uien 42, bloemkool 140-150, courgettes 6. princesse- bonen 190-210. snijbonen 2^0, tomaten Ia 730. Ib 820. aardappelen 84. kriel 15-16, woensdag 27 Juli laatste dag nalevering frambozen Beursbericht markt Goes 26 juli 1983. Granen wmtergerst, 16 ƒ48,50 per 100 kg. exclusief btw. uien: Stuttgarter tot 10 000 - per ha Sturon tot 11.000.- per ha Stuttgarter 28 tot 32 cent per kg, Sturon 28 tot 32 cent per kg, exclusief btw. vlas ongerepeld, op auto geleverd, 40 tot 60 cent per kg: exclusief btw; hooi en stro. wetdehoöi 2G5.- tot ƒ280,- per 1000 kg, dijkhooi ƒ220,- tot ƒ240,- per 1000 kg; lucemehool 325.- tot 350,- per 1000 kg, veldbeemd ƒ175.- tot ƒ200.- per 1000 kg; roodzwenk ƒ115,- tot 125 - per 1000 kg; wmtergerststro 110,- per 1000 kg, zomer- gerststro 125 - per 1000 kg. Engels raai- gras 120.- tot 130 - per 1000 kg. Italiaans raaigras 120.- tot 125.- per 1000 kg Exclusief btw VEILING SINT-ANNALAND. 26 Juli. Doré gewone 96-106. Doré gew. afwijkend 75-81. gloria gew. 72-81, afwijkens 66; premiere gew 76, amnka gew 74-80. bintje gew 70-80, arcula gew 60, kriel 80-99: drielingen 22-29. gloria bonken 82. Prijs per kilo Aanvoer 242 ton tardappeltermijnmmarkt. 26 juli 1983. Bintje 35 50 mm opw apnl 3800. bieden 3500. slot 3600, november slot 2500; stem ming april kalm. openstaande posities april plus 7 is geworden 71, november 53; omzet april 20 x 3600. Bintje 50 mm opw, april laten 6680, bieden 6660, slot 6670, november laten 5000. bieden 4700, slot 4900, stemming april vast. novem ber vast; openstaande posities apnl plus 215 is geworden 4451. november min 3 ls geworden 448: omzet november 12 hoogste prijs 4900 laagste prijs 4670 laatsfie zaken 3 x 4900, apnl 710 hoogste prijs 6670 laagste prijs 6300 laatste zaken 10 x 6670. dag april 710, november 12. Fruitveiling Barendrecht. 26 juli 1983 Middenprijzen. radijs in kratten middel A 49.5, in pakjes middel 63, B 57,5. aanvoer 10 000 bos; natuursla 45 en op A licht 18,5, 4144 A licht 17. 37/40 A licht 17, B 14. 31/33 B 12, 28 30 A licht 17.5. B 15,25 27 A licht 12, aanvoer 78 000 stuks, andijvie A9I 25. A9H 17 A12I 29.5. A12n 17,5. A15I 25. A15H 16, aanvoer 54 000 kilo. kroten Al 93, A2 82. B2 60. motjo 1 79. motjo 2 75. aanvoer 9 ton. tomaten Al normaal 9,35. licht 9.85. rood 9.40. A2 normaal 9.15. licht 9,80 rood 9.40. B2 normaal 9,10, licht 9,55, rood 10,20. Cl normaal 7,70, licht 8,-, rood 7 40. C2 nor maal 7,70, licht 8,-, rood 7,25, CC2 normaal 3.60. licht 3,30, rood 3,60, aanvoer 27 000 bakjes, komkommers A vanaf 91 en op 50,5. 58,5, 50,5, 50,5, 44. 31.5, 31'36 25, komkom mers B vanaf 91 en op 45,5, 52,5, 50. 50,5. 41. 30 5, 31/36 17. aanvoer 342 000 stuks, kom kommers krom A 25.5, krom B 24. aanvoer 13 000 kilo, bloemkool 6 per bak I 1.41. II 1.25, 8 1 1.20.5, II1 04 10 I 98. U 76.12 I 74. 11 46. aanvoer 85.000 stuks Optreden Chivy in Middelburg's café MIDDELBURG - Dc Middelburgse popgroep Chivy treedt zaterdag 30 juli vanaf 22.00 uur op in café De Klos aan de Vlasmarkt in Middelburg. Chivv speelt rock 'n roll-muziek en bestaat uit Dim ajjkgraaf (zang en gitaar), Inge Takken (zang), Kees Da- niëlse (basgitaar). André Moehyam (gitaar) en Norman Verhagen (drums). Chivy die haar eerste langspeelplaat getiteld 'No one on the side' per 1 juli heeft uitgebracht, is binnenkort op woensdagavond te beluisteren in het programma 'Demo' op Hilversum 3 en op dinsdag 9 augustus in het pro gramma 'Leestafel' op Hilversum 2 van 10.00 tot 12 00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15