Als u altiid al een dieovrieskist wilde hebben. dan moet u'm nü kopen. mm scheepvaartherichten VROOM DREESMANN 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 27 JULI 198! v Zeer bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mede, dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve, zeer zorgzame vader en opa KLAAS WILLEM TORENVLIET in de leeftijd van 57 jaar Vlissingen P. Torenvliet-de Dreu Vlissïngen: Martin, Hilma en Paul 4382 VB Vlissingen, 26 juli 1983 Primulalaan 29 Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeck- straat 620 te Vlissingen, Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag a.s. van 19,00-19.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij dag 29 juli 1983 om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van het rouwcentrum om 10.30 uur. Geen bezoek aan huis - Geen bloemen Met grote verslagenheid geven wij kennis dat uit de familiekring is weggenomen, mijn schoon zoon, onze zwager en oom KLAAS TORENVLIET Mevr. M. de Dreu-Hollemans G. de Dreu M. de Dreu-Kennedy Jan en Erica Anna René en Coby Patrick Heden overleed onze geliefde neef KLAAS TORENVLIET op de leeftijd van 57 jaar. H. v. d. Broek L. v. d. Broek-Minderhoud W. v. d. Broek I. v. d. Broek-Kruit Erwin Michel Vlissingen, 26 juli 1983 Na een dappere strijd is op 26 juli 1983 van ons heengegaan onze zorgzame vader en schoonva der, onze lieve opa. onze broer, zwager en oom ARIE VAN BEEK weduwnaar van Cornelia Pieternella Wolf op de leeftijd van 64 jaar. Namens de familie, H. A. van Beek Middelburg, Waalstraat 64 Correspondentieadres. Bardolinogaard 5, 3206 PB Spïjkenisse De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis, Noordpoortplein. Gelegenheid tot afscheid nemen tussen 17.30 en 18.30 uur. De crematie zal plaatshebben vrijdag 29 juli 1983, om 12.00 uur in het crematorium te Middel burg. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangruimte van voornoemd crematorium. Na voor ons allen een huis te hebben gebouwd, is er nu voor hem een huis in de hemel, niet met handen gemaakt Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve zorgzame man, vader en opa MARINUS ZUIJDWEGT echtgenoot van Jozina J. J. Meijaard op de leeftijd van 67 jaar. Wemeldinge: J. J. J. Zuijdwegt-Meijaard Wemeldinge Jo en Ko Wilderom-Zuijdwegt Nettie, Marcel, Jacco Wemeldinge: Ad en Jan Spee-Zuijdwegt Martijn en Bob Wemeldinge: Marina en Gerard Wisse- Zuijdwegt Sonja Wemeldinge: Toon en Jeannette Zuijdwegt- de Blok 4424 EA Wemeldinge. 26 juli 1983 Dorpsstraat 100a De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 juli a.s. om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Wemeldinge. Vertrek Dorpshuis om 12.45 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het Dorpshuis. Heden overleed onze beste zwager en oom MARINUS ZUIJDWEGT op de leeftijd van 67 jaar. Goes: M Bakker-van Gorp Goes: J. Zuijdwegt-Mieras Kapelle: M. Eversdijk Wemeldinge. J. Zuijdwegt Vleugel Neven en nichten 26 juli 1983 Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van het gewaardeerd lid van de raad van onze gemeente, de heer MARINUS ZUIJDWEGT Gedurende meer dan 20 jaar stelde hij zich als raadslid, waarvan ruim 3 jaar als wethouder, in dienst van de gemeenschap. Zijn werk als zodanig droeg het kenmerk van eenvoud, inzet en betrouwbaarheid. Gemeentebestuur van Kapelle, C. M. Dagevos. voorzitter I. J. Haverhoek, secretaris Kapelle. 26 juli 1983 BEGRAFENISONDERNEMING GOES' B.V. P. A. ROZEBOOM Gediplomeerd uitvaartleider Algehele dienstverlening Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar ZUIDVLIETSTRAAT 37, 4461 GW GOES TELEFOON 01100-16363 (DAG EN NACHT BEREIKBAAR) Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, mijn geliefde man. onze zorgzame vader en lieve opa JOHANNIS POPPE echtgenoot van Maria Sandcrse op de leeftijd van 73 jaar. M Poppe-Sanderse J. Poppe C J. Poppe-Corré Mieke Wim Johan 4356 RN Oostkapelle, 26 juli 1983 Hoge Duvekotseweg 2 De begrafenis zal D.V. plaatshebben vrijdag 29 juli a.s. om 12.00 uur op de begraafplaats te Oostkapelle. Vertrek van het Hen'. Gemeente Centrum om 11.50 uur. Heden overleed na een kortstondige ziekte onze geliefde broeder en oom JOHANNIS POPPE echtgenoot van Maria Sandersc op de leeftijd van 73 jaar. Domburg: A. Poppe C. Poppe-Maljaars West-Souburg: M. Janse-Poppe Oostkapelle: J. Poppe-Maljers Neven en nichten Domburg. 26 juli 1983 Heden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder en oma PIETERNELLA MEEUSE-NAEREBOUT weduwe van Pieter Meeuse in de leeftijd van 80 jaar. M. P. Buisman-Meeuse J. Buisman Jolanda en Jos Koudekerke, 26 juli 1983 'Der Boede' Correspondentieadres: Van Bossestraat 160, 4384 BK Vlissingen De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij dag 29 juli 1983 om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van het rouwcentrum om 12.30 uur. Met diepe verslagenheid vernamen wij dat onze oud-werkgever is overleden, de heer WILLEM JAN KOUWE Personeel Aannemersbedrijf Kouwe-Müller Vlissingen. 25 juli 1983 BASKENSBURG II De burgemeester van Vlissingen maakt bekend dat bij besluiten van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 14 december 1982 het door de gemeenteraad op 30 oktober 1981 vastgestelde bestemmingsplan Baskensburg II en de bij be sluit d.d. 23 april 1982 vastgestelde wijziging van dit bestemmingsplan zijn goedgekeurd. Daar geen beroep is ingesteld bij de Kroon is voornoemd bestemmingsplan en de wijziging daarop onherroepelijk geworden. Genoemde plannen liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke orde ning, ter inzage. Vlissingen, 20 juli 1983. HINDERWET Kennisgeving beschikking op vergunningaanvragen. Burgemeester en wethouders van Vlissingen ma ken ingevolge het bepaalde in de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij naar aanleiding van de aanvragen van 1. de heer W. Buijs, P. Louwersestraat 51 te Oost-Souburg, om vergunning ingevolge de hinderwet, vergunning hebben verleend tot het oprichten en in werking hebben van een strandpaviljoen waarin o.a voedings- en ge notmiddelen in oliën en vetten worden gebak ken op het Nollestrand te Vlissingen; 2. Brabant Gas b.v.. Galjoenstraat 5 te Tilburg, om vergunning ingevolge de hinderwet, ver gunning hebben verleend tot het uitbreiden en wijzigen van een LPG-servicestation voor auto- en flessegas op het perceel Gildeweg 35 te Vlissingen; 3. Wasserij 'Edelweis b.v.', Paul Krugerstraat312 te Vlissingen, om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende vergunning voor een textiel- reinigingsbedrijf. zulks in verband met wijzi ging en uitbreiding van de inrichting, op het perceel Paul Krugerstraat 312 te Vlissingen. Aan deze vergunningen zijn voorschriften ver bonden. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie van 28 juli tot en met 29 augustus 1983. elke werkdag behalve zater dagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur. Deze bescheiden liggen eveneens gedurende bo vengenoemde periode ter inzage buiten de werk uren op woensdagen van 17.45 uur tot 20.45 uur in de informatiehoek in de hal van het stadhuis. Ingevolge artikel 44, tweede lid. van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 29 augustus 1983 beroep open bij de kroon voor; a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne be zwaren hebben ingebracht: d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de artikelen 20, 21 of 22. tweede lid. of 28, eerste lid. onder c, van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen. De beschikking(en) worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze da tum beroep is ingesteld en tevens met toepassing van artikel 60a van de wet op de raad van state een verzoek is gedaan tot schorsing van de beschikking(en) dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Is een dergelijk verzoek gedaan dan worden de beschikking!en) niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschil len van bestuur. Binnenhof 1. 2513 AA 's- Gravenhage. Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzit ter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van state. Vlissingen, 27 juli 1983. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed nog onverwachts mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader JACOBUS PIETER PLUIJMERS echtgenoot van Cornelia Pieternella van Maaren in de ouderdom van 92 jaar. Uit aller naam. C P. Pluijmers-van Maaren 4331 KH Middelburg. 25 juli 1983 Zusterstraat 53 d De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur dagelijks van 17.30 tot 18,30 uur. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 29 juli 1983 om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg tè Middelburg. Na afloop van de crematie is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het cremato- Voor de zeer veie geiuKwensen, Dioemen en cadeaus ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk zeggen wij u mede namens onze kinderen en kleinkinderen onze welgemeende dank. E. A. Germonpré J. Germonpré- de Nooijer Vlissingen. Verk. Quakkelaarstr. 289. Mede namens onze kinderen, klein- en achterkleinkin deren onze hartelijke dank voor de overgrote belang stelling ondervonden bij ons 60-jarig huwelijksfeest. Boulevard 80, Breskens Dank! Dank! De zeer vele bewijzen van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze allerliefste moeder, oma en overgrootmoeder WILHELMINA DINGEMANSE-JOZIASSE hebben ons diep getroffen, maar ook gesterkt. Daar het onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, zeggen wij u langs deze weg heel hartelijk dank. Kinderen en kleinkinderen Yerseke, juli 1983. Goedemorgen j? OMA weigefeliciteerd met :|:uw 75 ste verjaardag. Broer. Elvira. K en kinderen AFWEZIG 1 t/m 12 augustus: P. de Doelder huisarts Waarneming: A t/m K: J. de La Hayze L t/m Z: F. L. Berghauser Pont Kleine vaart NED. HERV. KERK Aangenomen de benoeming tot hulp prediker to Kerkdriel: J Westerhof. hulpprediker te Nieuw-Amsterdam; bedankt voor Nieuwleusen: A. Alblas te Amsterdam-Watergraafsmeer; be dankt voor Oud-Alblas: M. A. van den Berg te Aalburg. Beroepen te Kapelle: L, den Breejen, kandidaat te Vianen. Aangenomen de benoeming tot bij stand in het pastoraat te Cothen: J. van der Hoek. aanstaand emeritus predikant te Nieuwegein. Bedankt voor Purmerend (missionair oecumenische gemeenschap De Pur- mer), toezegging: E. F. Verbaas te Zuidelijk Flevoland (Hervormd-Gere formeerd Samen op Weg). GEREF. KERKEN Beroepen te Heerenveen-Zuid: drs. F. Ledegang te Bemmel. Aangenomen naar Oosterhout (Noord-Brabant): drs. A. G. Baas te Den Doldei'. Beroepen in Scherpenzeel (Gld.): R. Boogaard te Leiden; bedankt voor Katwijk aan Zee: A. F. Honkoop te Rotterdam-Centrum; bedankt voor Ouddorp: J. C. West- strate te 's-Gravenpolder. GEREF. GEM. Aangenomen naar Tholen: J. J. Tanis te Wageningen. ANDREA SMITS 25 180 zo Takoradi nr Hamburg. ANGELA SMITS 25 600 o Belle Isle nr Buffalo. APOLLO 25 te Karachi. BAKENGRACHT 25 300 z Abidjan nr Na- tal, BALTIC 25 60 n Dakar nr Canarische Eilanden, BARENTSZGRACHT 25 150 w Quessant nr Koplng. BERKBORG 25 vn Lissabon nr Casablanca, BLOEMGRACHT 25 35 z Kp de Palos nr Antwerpen, BONTE GRACHT 25 90 z Kp Vert nr Lagos, BUF FALO EXPRESS 25 vn Tunis nr Marseille. CARLA 26 1260 ono Maagden Eilanden nr Mexico. CARLINER 25 45 nw Casablanca nr Las Pezla. CLAUDIA 25 vn Rotterdam nr Delfzijl. COMTESSE 26 te Amsterdam. CORRIE BROERE 25 40 w Oporto nr Puerto Torres. DANIEL 25 20 no Ouessant nr Delfzijl. ELS TEEKMAN 25 vn Amster dam nr West Hartlepool. ENGELINA BROERE 25 dw Taranto nr Haifa. EXPAN- SA-2 25 40 w Jeddah nr onbekend. FENJA 25 145 nno Kp Finisterre nr Britton Ferry, FRISIANA 25 150 w Lissabon nr Aarhus, GERSOM 25 vn Rotterdam nr Rostoff, HEEMSKERKGRACHT pass 25 Gibral tar nr Oran, HERMAN BODEWES 25 vn Rotterdam nr Rochester, ICE EXPRESS 26 vn Rotterdam nr IJmuiden, ICELANDIC 25 450 o Amazone monding, IMKE 25 rede Tunis.INGER pass 25 Kp Palos nr Tarrago na, JERSEY EXPRESS 25 te Tunis, KOR- TENAER 26 vn Rotterdam nr Hamburg. LELIEGRACHT 25 20 n Algiers nr Nantes. LINDEBORG pass 25 Lofoten nr Alchan- gel, MAKIRI SMITS 25 t.a. Kongo Rivier. MAR ANT 25 30 zw Noordhinder nr IJmui den. MARGARETHA SMITS 25 Str.v Gi braltar nr New York, MARGIT pass 25 Kp Verdische Eilanden nr Asuncion, MAR- GREET 26 te Rotterdam, MARLEEN pass 25 Lagos nr Puerto Madryn, NEPTUNES 25 70 w Humber nr Aberdeen, NIELSE DA- NIELSEN 25 350 o Barbados nr Shoreham, PACIFIC DUCHESS 25 580 ono Rio de Janeiro nr Montevideo. PACIFIC LILY 25 50 zw Brest nr Kokkola. PASSAAT BRA- 3IL 25 240 n Cristobal nr Houston, PIO NIER 25 vn Rotterdam nr Vlissingen, POOLZEE 25 te Archangel. REALEN GRACHT 25 tre Archangel. ROZEN GRACHT pass 25 Kp Blanc nr Rotterdam, SAHIWAL EXPRESS 25 100 z Bussan nr Yamba, SALINEKI 25 vn Amsterdam nr Port Clarence, SERTAN 25 vn Rotterdam nr Lissabon. SINGELGRACHT pass 25 Gibrtaltar nr Avonmouth, SNOEK- GRACHT 25 60 zzw Westsand nr Antwer pen, STELLA PROCYON 24 rede Bengha zi, STELLA RIGEL pass 25 Curacao nr Puerto Cortez, STELLA SIRIUS 25 te Lo westoft. ST MICHAEL 26 te Rotterdam, TANJA HOLWERDA 25 dw Finisterre nr Lelxous, TEMPO 24 65 zw Stavanger nr Aalborg. TYRO 25 100 w Faroer nr Den Helder, YEMEN PIONEER 25 te Antwer pen, YEMEN PRIDE 25 240 zo Suez nr Hodeidah, YOLANDA 26 vn Rotterdam nr Tilbury. Grote vaart ABIDA 24 te Montegobay, ACTEON 25 te Brake. ALPHACCA 25 155 w Tenerlffe nr Vlissingen. AMSTELLAAN 25 450 nnw Tristan da Cunha nr Bandar Abbas. AM- STELMEER 25 1000 ozo Rio de Janeiro nr Japan. AMSTELVLIET 25 85 ozo Tjilatjap nr Bandar Abbas, AMSTELVOORN 26 240 nw Gladstone nr Gladstone, AMSTELWAL 25 1000 zw Azoren nr Livorno. ANTILLA- BAY 25 vn Tarragona nr Barcelona. BAARN 25 380 n Cristobal nr Cristobal. BILDERDYK 25 vn New Orleans nr Shre ness, BRITSUM 25 120 ozo Rio de Jarit;-, nr Tarragona. BROERE AQUAMARINE^ 60 no Malta. 28 Haifa verw CARDISSA5! te Guayaquil verw CAURICA pass Balik Papan. 27 Djakart verw CHIX.- WINDS 26 te Hongkong. COOLHAVEN2 115 nno Fernando Noronha nr Salvador DALLIA 26 te Punta Palenque, DEU BORG 26 vn Antwerpen nr Rouaan, Doc. KEXPRESS-12 25 70 no Singapore nrju. bail, FELANIA 25 vn Guayama nr Arubi, FELIPES 25 400 zo Hongkong nr Yokobi ma, FICUS 25 vn Freeport nr New Yort FOSSARINA 25 400 zw Teneriffe nr Glbrj) tar. FOSSARUS 26 te Monrovia, INCO TRANS SPIRIT 25 720 o Bermuda, y Cristobal verw ITTERSUM 25 580 zv, K; Race nr New Orleans. JAVAZEE 26 Aden. JO OAK 26 te Butterworth. K£. PRECHT 25 290 w Hebrlden nr Rotterdam KYLIX 26 te Shellhaven, LANAI 26 teNfi York, LATIA 25 vn Ras Tanura nr Penan LATIRUS pass 25 Dakar nr Bonny. LOOS DRECHT 25 1000 z Kp. Farewell nr AnUv, pen, MAASSLUIS 25 140 nw Guam u Mizushlma, MAASSTROOM 25 100 n Llssi. bon nr Lavera, MEERDRECHT 25 225 at Port Stanley nr Santos, NEDLLOYD ADE. LAIDE 26 te Monrovia, NEDLLOYD ALK- MAAR 25 1000 zw Manzanillo nr Calla NEDLLOYD BARCELONA 25 70 n Llssi bon nr Antwerpen. NEDLLOYD DEJBii 26 vn Rotterdam nr Hamburg. NEDLLOYD FRANKLIN 26 te Kaohslung. NEDLLOYD FREETOWN 25 vn Monrovia nr Rotfc. dam. NEDLLOYD HOLLANDIA 26 te h lixstowe, NEDLLOYD HONGKONG 26 Yokohama, NEDLLOYD HOORN 25 1»; zw Monrovia, 1 aug. Kaapstad ven. NEDLLOYD HOUTMAN 25 250 zo Saiga nr Singapore, NEDLLOYD KATWIJK a 160 n Benghazi nr Antwerpen, NEDLLOYD KEMBLA 25 vn Oakland nr Los Angela NEDLLOYD KIMBERLEY 25 660 zo Mai ritius nr Durban, NEDLLOYD KINGSTON' 25 360 zo Fernando Noronha nr Laguaia NEDLLOYD KYOTO 26 rede Bombs; NEDLLOYD LEUVE pass 25 Mosselbaye Santos, NEDLLOYD LINGE 25 270 0 Di ban nr Hongkong, NEDLLOYD MOJI 25 7: zzw Kp. Finisterre nr Genua, NEDLLOYD NAPIER 25 250 no Belem nr Fortalea, NEDLLOYD NILE 25 vn Helsingborg Hamburg, NEDLLOYD ORANJESTADS te Recife, NEDLLOYD ROCHESTER 120 n Miami nr Houston, NEDLLOYD ROSARIO 25 100 n Flores nr Port Said NEDLLOYD SINOUTSKERK 25 1101 Paas ell. nr Surabgja, NEDLLOYD TAS MAN 25 110 w Gibraltar nr Dubai, NEDL LOYD WAALEKERK 25 910 w Kp. Lee:- win nr Portland. NEDLLOYD WISSi KERK 25 150 ono Bali, 27 Djakarta ven NISO 25 t.a. Lymebay, NORMAN MAAS2 960 wzw Landsend nr Tampa, NORNED THOR 25 330 w Landsend nr Newart. ONDINA 25 te Milfordhaven, ONOBA 25 320 zw Landsend nr Lymebay. OOSTZEE 25 750 nw Bermuda nr Brownsville, POLY DORUS 25 60 z Str. Bonifacius nr MarseUlu, PRINS FREDERIK HENDRIK 25 vn Rio- halna nr Houston, PRINS MAURITS 26 K Tarragona. RIJNBORG 25 te Tornlo. SCHERPENDRECHT 25 390 nw Dakar e Rotterdam, SEPIA 25 300 o Aden nr Sins pore, TAGELUS 25 550 zw Dakar nr Ft! VISTEN 25 vn Cork nr Londonderry. V, TREA pass 25 Pantellaria. 3 aug Rotte dam verw.. WAARDRECHT 26 vn Breire haven nr Decepcionbay. WATERGEUSS te Savannah, WOENSDRECHT 25 vn B reaus nr Djeddah, ZAFRA 24 te Teespcr. ZARIA 25 880 zw Djakarta nr Sydney Vendomatic diepvrieskist 203 Er zijn diverse goede redenen om een diepvrieskist aan te schaffen. Het hele jaar verse zomergroenten; en bij onverwacht bezoek altijd iets extra's in huis. En als u „groot" - dus vaak goedkoper - in wilt kopen, is een diepvriezer zeker een uitkomst Vroom Dreesmann rekent voor de Vendomatic 203 tijdelijk de laagste prijs. Formaat/inhoud De Vendomatic 203 heeft een kompakt formaat: H85xB106,6x D64 cm. Met geopend deksel be draagt de hoogte 142 cm. De bruto inhoud bedraagt 310, de netto in houd 287 hele liters. Aansluit- waarde: 170 Watt. Uniek koelsysteem De 203 is uitgerust met het unieke roll-bond koelsysteem. Samen rnet de uiterst hygiënische alumi-^ nium binnenwand resulteert dat iri5 een optimale koude-overdracht. Wat het onderhoud betreft: het dooiwater is eenvoudig via de speciale dooiwaterafvoer te ver wijderen. Invrieskapaciteit Met gebruik van het voorvriesvak kunt u in 24 uur maximaal 24 kg aan levensmiddelen op de ver eiste diepvriestemperatuur bren gen. Laag energieverbruik De 203 springt erg zuinig om met stroom. Bij een normale bedrijfs- temperatuur verbruikt hij 1,5 kW per 24 uur. Dat is zeer laag. Gemakkelijke bediening Aan de hand van drie kontrole- lampjes kunt u zien of uw vriezer naar behoren funktioneert. Met de termostaatknop regelt u zelf de in wendige temperatuur. Een duide lijke gebruiksaanwijzing helpt u verder. Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt II U krijgt een vol jaar schriftelijke j! garantie op alle onderdelen en maar liefst 5 jaar op de motor- kompressor. Gedurende diepe- riode worden reparaties koste- loos uitgevoerd, onderdelen gratis vervangen en géén voor- rijdkosten of arbeidsloon bere kend. Gespreide betaling Gespreide betaling is mogelijk in 3 maandelijkse termijnen, zonder 'renteberekening! Ook financiering kan bij ons. Informeer eens bij onze verzekeringsbalie. °ORP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12