dongen (17) bekent moord weduwe Kloosterzande Reorganisatie opbouworgaan nodig 'Scheur' Zeelandbrug blijkt misverstand ML MOSSELSEIZOEN ZIET ER VEELBELOVEND UIT f MOTIEF IS NOG NIET BEKEND PZC/ provincie Besluit atoomkelder is wettig NOTA VEREENVOUDIGING WELZIJNSPLANNING: SCHADE AAN HEIPAAL-SCHA CHT Velen maakten gebruik van de mogelijkheid op de gepavoiseerde schepen een rondvaart te maken. BRUINISSE Alles wijst erop dat 1983/1984 een goed mosselseizoen wordt. Tot die conclusie kwam zaterdagmorgen de directeur van het kantoor van het produktschap voor vis- en visprodukten in Bergen op Zoom. L. Lucas, in een toespraak tijdens een receptie van de Bruinisser visserijvereniging 'Algemeen Belang'. Die receptie werd gehouden in het kader van de visserijdagen in Bruinisse, waarvan zaterdag de laatste dag werd gevierd. Lucas hield een toespraak, waarin hij met name inging op de vooruit zichten voor het nieuwe mosselsei zoen. Hij stelde allereerst vast dat de natuur nog veel kan veranderen, maar dat de voortekenen op dit moment goed zijn. Wat de Zeeuwse mosselen betreft kan volgens hem worden gesteld dat zowel de kleur zich tweemaal zodat er van een goede export ge sproken kan worden. Lucas ver wachtte dat zo'n 350.000 mosselton over de Franse grens zal gaan. Ne derland blijft nog steeds duidelijk achter als het gaat om de mossel consumptie ten opzichte van die twee landen. In het verleden heeft als de kwaliteit snel verbeteren. Die mosselen waren ten opzichte van het zeebanket dat afkomstig is van de Waddenzee iets achtergebleven door het koude voorjaar, maar ze halen him schade nu snel in. In de Waddenzee is momenteel sprake van een enorme mosselzaadval en het is volgens de mosseldeskundige nog onduidelijk of dat mosselzaad zich zal ontwikkelen of afsterven. Het ziet er naar uit, dat door de warmte het mosselzaad zich wel zal ontwikkelen, zodat daar geen pro blemen hoeven te worden verwacht, zo hield Lucas zijn gehoor voor. In tegenstelling.tot het vorig jaar rond deze tijd zijn nog geen mosselen opgenomen in het mosselfonds. Dat betekent dat alle aangevoerde mos selen ook verkocht zijn aan de han del. Lucas ging ook even in op de te verwachten afzet. Hij voorspelde dat naar België 325.000 mosselton (één ton is honderd kilogram) zullen worden afgevoerd. De afzet naar Frankrijk is altijd afhankelijk van de produktie in dat land, maar zoals het er nu uitziet is die niet optimaal, verdubbeling van de consumptie voorgedaan en Lucas sprak de hoop uit dat dat nu weer zou gebeuren. Dat zou beteke nen dat met 100.000 in eigen land wordt afgezet, zoals vorig jaar, maar 200.000 mosselton. Om dat te bereiken worden ver schillende acties gevoerd. Er wordt extra geadverteerd in het noorden en het oosten van het land en er worden acties gehouden bij de vis handels en de horeca vanaf medio augustus. Nieuwe sport De plaatselijke vissersvoorzitter W. Okkerse uit Bruinisse ging za terdag in zijn openingswoord ook in op het bekeuren van mosselvis sers die met hun lading over de Noordzee varen, om die snel af te kunnen leveren, in plaats van een tocht via de binnenwateren. Ok kerse zei dat het leek alsof er een nieuwe sport voor de politie was ontstaan, namelijk de jacht op mosselvissers die buitenom varen. Ook Zevibel-voorzitter, J. van den Bos, ging op deze kwestie in. Hij stelde vast dat de politici wel be reid waren het 'buitenom' varen toe te staan, maar dat de wet dat niet tolereert. Hij achtte echter een versoepeling van de regels moge lijk, temeer daar men op allerlei terreinen bezig is met een deregule ring. Er ontspon zich ook een discussie tussen Okkerse, Van den Bos en een vertegenwoordiger van de Neder landse Vissersbond over de nood zaak om in één organisatie de be langen van alle vissers te beharti gen. De aanwezigen bleken het wel eens te zijn over de noodzaak daar van. al zagen ze in dat er nog veel gepraat moet worden eer het zover is. De burgemeester van Bruinisse, T. C Hekman, sprak zaterdag nog zijn teleurstelling uit over het feit dat het initiatief om oesters te winnen uit de Grevelingen, dat door de gemeente was opgezet, waarschijn lijk geen doorgang kan vinden. Vol gens Hekman is de ontwikkeling van de proeven met het oesterbroed veel te veel in de commerciële sfeer getrokken. Hij zei met belangstel ling de herstructurering van het Zeeuwse oesterbedrijf af te wach ten. Verschillende sprekers spraken zich verder nog eens uit tegen de beslissing van de regering om de compartimenteringswerken uit te stellen. Men sprak van een onjuiste beslissing waar niet genoeg de aan dacht voor kan worden gevraagd- Na het officiële gedeelte volgde een mosselmaaltijd en een rondvaart op gepavoiseerde schepen. Aan die rondvaart konden ook andere be langstellenden meedoen. Verder was het de hele dag gezellig druk in Bruinisse in verband met een ker mis en een braderie. eugdig vijftal aangehouden voor a stelen benzine 1ERNEUZEN De gemeentepolitie «n Temeuzcn heeft zaterdagnacht 'djf jongens in de leeftijd van 16 tot j li jaar aangehouden. Zij worden ver lacht van het stelen van benzine uit o auto in de Van der Waalstraat, .-«verdachten zijn D. J B.R. V A l.C. U. en A. D. Zij wonen allen in m '«.neuzen. Beroep Op de arbeidsbureau's kijken ee in deze sombere tijden nergens meer van op. Ontsla gen marskramers, globetrot Iers. ruimtevaarders of slan- gemensen. allemaal worden ze als werkzoekenden ingeschre ten. Zonder blikken of blozen Vorige week meldde zich een ruim in de spierballen zittende mannetjesputter aan de balie. Ook hem had hel noodlot ge troffen. al was het leed ver moedelijk maar van korte duur. Jaren werkte hij al bij een firma, die goed geld ver dient met de export van aard appelen. Maar nu was er even een zeer slappe tijd. Z n baas stuurde hem tijdelijkde straat op De juffrouw aan de balie noteerde z'n naam. adres en woonplaats routineus. En ook van de leeftijd verschool se met Toen vroeg ze op diezelfde dreun naar 's mans beroep Opschepperant woordde de man beslist De luffrouiv keek op en het ontre geld haar pen vallen De man wachtte geduldig af Want wat ts er vreemd aan het beroep fan chauffeur van een laad- schop in een aardappel- MAANDAG 18 JULI 1983 MIDDELBURG - De Schroebrug in Middelburg kon zaterdagmiddag, als gevolg van uitzetting door de hitte, niet meer open of dicht. Brugwachter Snoep belde daarop de Middelburgse brandweer die vanaf kwart over vijf tot vijf voor half zeven het wegdek van de brug heeft natgespoten, zodat het door de koelte weer ging krimpen. Het brugvak was door de enorme warmte twee centimeter uitgezet. De brandweer gebruikte een gecom bineerde spuitwagen en haalde in totaal ruim een miljoen liter water uit het Kanaal door Walcheren. Tot grote verkeersproblemen op de weg of in het water heeft de oververhitte brug niet geleid. De Middelburgse politie leidde het verkeer met drie man om. over de Stationsbrug. Het scheepvaartverkeer, dat op dat mo ment bestond uit dertig jachten en de duwboot Neptunus, heeft gedul dig liggen wachten. jUDDELBI'RG - Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben in een brief aan ^le schuldeisers van Jeugd en Muziek Zeeland laten weten dat zij de jomende week de tijd hebben om hun rekeningen en vorderingen op J. en M. in te zenden. Om hoeveel crediteuren het gaat is niet bekend, wel dat GS in lolaal hiervoor een bedrag uittrekken van 80.000,-. ^provinciale Staten besloten hiertoe al in de vergadering van 27 mei, om met rjnie de kleinere crediteuren niet de dupe te laten worden van het financieel lanbeleid van J. en M.", schrijven GS in hun brief. OS bieden de schuldeisers aan de vorderingen te voldoen, maar dan zullen GS tevens in de rechten van de crediteuren ten opzichte van J. en M. treden. GS stellen tevens als voorwaarde dat het totaal bedrag aan vorderingen de tachtig mille niet te boven mag gaan, gebeurt dit wel dan zal er een procentuele korting worden toegepast. ,,Naar verwachting zal een korting echter niet nodig zijn", aldus GS. Voordat tot betaling kan worden overgegaan moet eerst de provinciale begrotingswijziging, die een gevolg is van bovengenoemd besluit, worden goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De goedkeuring wordt eind juli, begin augustus verwacht. Een brandweenvagen van de Middelburgse gemeentebrandweer staat voor de Schroebrug. Erachter zijn brandweerlieden het oververhitte brugdeel aan het afkoelen. KLOOSTERZANDE De 17-jarige M. L. uit Vogelwaarde heeft zaterdagavond bekend eerder op de dag de 69-jarige Angela Ongenae uit diezelfde plaats om het leven te hebben gebracht. De jongen meldde zich vier uur na zijn daad uit eigen beweging bij de politie. Zijn motiefis oog niet duidelijk. Vandaag (maandag) verricht de patholoog-anatoom dr J. Zeldenrust in Rijswijk sectie op het stoffelijk overschot. is voorlopig ingesloten in het poli tbureau in Hulst in afwachting van ajn voorgeleiding voor de officier van justitie in Middelburg woensdag. In 'rerband met zijn minderjarige leeftijd ïordt hij verhoord door de afdeling jaigdzaken van de rijkspolitie. Dat verhoor wordt vandaag voortgezet. 3ei stoffelijk overschot van Angela Ongenae is zondagmorgen vroeg over bracht naar het mortuarium van bet Liduinaziekenhuis in Hulst. Haar amilie is zondag op de hoogte ge- geld. L. meldde zich zaterdagavond om kwart over tien op het groepsbureau van de rijkspolitie in Vogelwaarde met het verhaal dat hij vier uur daarvoor de vrouw door wurging om het leven had gebracht. Bij onderzoek van haar woning in de Bossestraat vond de politie in de slaapkamer op de begane grond het levenloze lichaam van de vrouw. An gela Ongenae was ongehuwd en woonde alleen. Haar huis staat apart: de naaste buren wonen op ongeveer 150 meter afstand. Volgens het onderzoek van de techni sche en districtsrecherche en het korps rijkspolitie van Hontenisse is de vrouw in de tuin achter haar huis om het leven gebracht, Daar werden spo ren aangetroffen van schermutselin gen. Een speurhond vond later in de onmiddellijke nabijheid van de wo ning een zonnebril, die toebehoort aan de verdachte. Na het slachtoffer door verstikking om het leven te hebben gebracht sleepte de verdachte het lichaam naar de slaapkamer en verliet daarop het pand. In het huis zijn geen sporen van braak gevonden: er wordt niets ver mist. Volgens adjudant A. de Clercq van de rijkspolitie in Hontenisse meldde L. MIDDELBURG - Staatssecretaris M. J. van Amelsvoort, van binnen- idse zaken, heeft de stichting sa- injjienwerkingserband Stop de Atoom- es ichuilkelder Middelburg laten weten i« dat het raadsbesluit van de gemeente va Middelburg, om een krediet voor de larkeerdchuilkelder te verlenen, vol- Ms ;omen wettig is. teï |p he bezwaar van de stichting, dat de bouw van de kelder geen spraakprocedure is toegepast, ant- xié ioordt de staatssecretaris dat het gafesluit al voor 1 november 1982 in wrbereiding was. Derhalve was de eneente niet verplicht een inspraak- cocedure te volgen. Op opmerkingen de stichting, dat met de bouw van kelder wel heel erg wordt uitge- pan van een kernoorlog, antwoordt k staatssecretaris dat het beleid ge- baseerd is op de richtlijnen van de 7:<f"seede kamer. Die stelt dat in een zoveel mogelijk voorzieningen Boeten worden gamaakt die op over- feren gericht zijn. Zoals bekend ver- acht de stichting de minister van 1 - Snnenlandse zaken om het raadsbe- i suit te schorsen of te vernietigen. De itssecretaris ziet in het handelen de gemeente Middelburg geen t«i ïnjdigheden met de wet of met het :en belang. Nog lopende -procedures in verband met het Het huis aan de Bossestraat in Kloosterzande, waar mevrouw Ongenae woonde. bh toepassen van inspraak, verwijst jij| fe staatssecretaris naar de rechter. zich na een gesprek met een vriend. Die had de verdachte aangeraden zich bij de politie aan te geven. De adju dant zei niet de indruk te hebben dat L. bij zijn melding overstuur was. De eerste verhoren hebben nog geen duidelijkheid gebracht in de bewee gredenen van L. De jongen is evenals het slachtoffer geboren en getogen in Vogelwaarde zodat wordt aangeno men dat de twee elkaar kenden. Er is vooralsnog geen sprake van een ze denmisdrijf. Angela Ongenae stond ook niet bekend als een vrouw die geld in huis had. Zij leefde van een AOW-uitkermg. Drank kan eveneens geen rol hebben gespeeld. Advocaat mr E. N. J. H. de Rechter uit Hulst heeft inmiddels contact gehad met de verdachte. Bij het onderzoek waren voorts betrokken kapitein G. J. Helmendach, kapitein A. Provily, hoofd Th. J. van Hecke van de recherchedienst en officier van justitie mr T. K. W. Stein. MIDDELBURG - Omdat de provin ciale welzijnsplanning steeds inge wikkelder werd en omdat de invloed van betrokkenen en belangstellen den daarop gering is, heeft de 'com missie Maris' op verzoek van Gede puteerde Staten een discussienota opgesteld, die moet leiden tot vereen voudiging van de welzijnsplanning in Zeeland. De commissie staat onder leiding van gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster. Uitgangspunten voor de commissie waren: vereenvoudiging en doelma tigheid van de provinciale welzijns planning. Eerder werd hierover een notitie opgesteld, die in maart van dit jaar werd besproken door de staten commissie welzijn Het vervolg daar op is de nu uitgebrachte 'Discussieno ta Structuur Provinciale Welzijns planning'. De commissie biedt in de nota een aantal handvaten waarmee de welzijnsplanning wat doorzichtiger en duidelijker naar buiten toe. kan functioneren. De commissie vindt dat het Provin ciaal Opbouworgaan Stichting Zee land gereorganiseerd moet worden. Zij stelt voor dat er zoveel mogelijk steunfuncties worden verbonden aan de Stichting Zeeland,. Nu is het zo dat de Stichting en diverse steunfunc- tieorg^nen zich herhaaldelijk met de zelfde zaken bezighouden Dit leidt, volgens de commissie, tot doublures op het gebied van deskundigheid, management, documentatie, en appa ratuur. Dubbel werk dus. terwijl het functioneren voor de buitenwereld er alleen maar ingewikkelder op wordt. De diverse betrokkenen, de Stichting Zeeland, adviesraden en instanties op welzijnsgebied, wordt verzocht de dis cussienota te bestuderen en voor 1 't oktober van dit jaar een reactie te geven aan Gedeputeerde Staten. GS gaan vervolgens advies vragen aan de Provinciale Stuurgroep Coördinatie Welzijnsplanning. Naar aanleiding van de reacties en het advies bepalen GS vervolgens hun definitieve stand punt en dat zal daarnalvorden voor gelegd aan de leden van Provinciale Staten. HULST Het voorbije weekeinde zijn in de Hulster binnenstad twee auto's vernield. Eigenaar P. W. uit Hulst had zijn auto geparkeerd op het Godsplein in Hulst. Toen hij bij zijn auto kwam. waren daar met een scherp voorwerp een groot aantal krassen op aangebracht. Bovendien was een grote 'ster' in zijn voorruit geslagen. De groep Hulst van de rijkspolitic heeft de zaak in onder zoek. Bij de auto van H. H uit Hulst, die stond geparkeerd op de Beesten markt. heeft men geprobeerd de dure magnesium velgen te stelen. De vier wielbouten van het voorwiel waren er reeds afgedraaid. Nadat men vervol gens ook het anti-diefstalveiligheids slot had geforceerd, kreeg men de velge",cr nog niet af. Bij de pogi" g tot diefstVl werd de auto beschadigd. GOES Het bericht als zou de voet van een pijler van de Zeelandbrug gescheurd zijn, berust op een misverstand. Het is niet de voet van pijler twee waar een scheur in zit, doch slechts een van de 3 schachten waarin de palen zitten waarop een pijler rust. Dat is echter niets waar provinciale waterstaat zich zorgen om maakt. Met een dergelijke scheur heeft men al eerder te doen gehad. Het mankement zal pas hersteld worden als de schacht niet voldoende diep meer in de Oosterscheldebodem rust. De norm die provinciale waterstaat daarvoor heeft gesteld is 15 meter. Is zo'n schacht minder dan 15 meter ingeklemd dan worden er zogenaamde Hoechst-slakken bijgestort als versteviging. Uit woorden van de hoofdingenieur- De duiker die meende de scheur te baas, waarna het kennelijk ook de twee kamerleden heeft bereikt. Kuil directeur van provinciale waterstaat, ir. W. de Beijl. blijkt dat de duiker die aanvankelijk meende dat er een scheur in de voet van een van de pijlers van de Zeelandbrug zat, zater dag op eigen initiatief contact met provinciale waterstaat heeft opgeno men. De man heeft die dag nogmaals een duik gemaakt om nog eens exact te onderzoeken hoe de pijler er aan toe was. Dit is in overleg met deskun digen van provinciale waterstaat ge beurd. Daarbij bleek dat de duiker zich vergist had en dat het niet om een voet van een pijler ging. maar om een van de drie heipaalschachten. De Beijl: „De geruchten over de scheur in de pijler zijn dus gewoon onzin, pre cies wat ir. De Graauw al had gezegd." Ir. A M. de Graauw is hoofd van de afdeling N van rijkswaterstaat die zich bezig houdt met waterbeheer, nieuwe werken en zeeweringen. Deze had meteen al gezegd dat er niets van de berichten klopte die door twee kamerleden van D'66 de wereld in waren geholpen. hebben gezien, werkt voor een bedrijf in Culemborg. het bureau Waarden burg voor milieu- en natuurzaken. Hij had de pylers, volgens De Beyl, mm of meer toevallig bekeken en meende een mankement ontdekt te hebben. Dat heeft hy doorgegeven aan zijn ADVERTENTIE) varel alarmgroep Inbraakbeveiliging Brandmeldinstallaties Volgens verzeke/ingseisen met TBBS-opleveringsbewi|s. WISSE-VAREL B.V. 01100-27072. Verrijn Stuartweg 3, 4462 GE Goes. De Beijl: „Het is precies wat wij dachten: gewoon een kuil rond een van de schachten. Zoals gezegd, als gevolg van onderstroming. Het is een misverstand dat zo'n schacht, een integrerend onderdeel vormt van de pijler. Vorig jaar hebben we al eens precies hetzelfde geconstateerd. Het gaat er gewoon om dat een pijler voldoende diep in de grond zit en als dat niet meer het geval is storten we er Hoechst-slakken bij."Uit de woor den van De Beijl blijkt dat alleen de situatie bij pijler twee is bekeken. Bij pijler drie is geen onderzoek ingesteld. Dat zal nog wel wel gebeu ren. De Beijl: „We hebben nu eenmaal die duikers besteld voor een nader onder zoek dat door provinciale waterstaat verricht zal worden, dus dat zal een dezer dagen wel gebeuren. Er is echter geen reden tot enige ongerustheid, volgens het hoofd van provinciale waterstaat. „We hebben gewoon ons logisch verstand gebruikt en gezegd: er kan maar éen ding aan de hand geweest zijn. En dat bleek het inder daad te wezen." Vernielingen aan twee auto's Hulst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5