ordanië ontkent voorstel leelname vredesgesprek Bezuinigingspakket moet elf miljard opleveren Steun voor informeel akkoord in Genève PZC^ VTOiuoHozm;^ *anvf»«a^&..n„„., Stroomstoring treft Tilburg en omgeving Voorzichtig met wereldbol Man gedood bij explosie I VERKLARING REGERINGSWOORDVOERDER ISRAEL: het weer TEKORT OVERHEID NAAR 0,5 PROCENT Strauss verliest Noort voorlopig thuis BEPERKING NUCLEAIR ARSENA AL lAANDAG 18 JULI 1983 ROET/AMMAN (AFP/RTR/UPI) De Jordaanse minister van informatie en premier ad Iterim, Adnan Abu Odeh, heeft zondag ontkend dat koning Hoessein van Jordanië aan Israël voorgesteld zich aan te sluiten bij vredesbesrpekingen voor het Midden-Oosten, nee reageerde de Jordaanse bewindsman op verklaringen van de Israëlische regerings- jiordvoerder Dan Meridor, die melding maakte van een dergelijk voorstel. Abu Odeh mde de berichten over dit voorstel 'absurd' en ontkende ten stelligste. Volgens Arafat was het de bedoeling dat hij zelf met dat konvooi mee zou rijden „Alleen het feit dat ik vertra ging had opgelopen heeft mij die avond gered." aldus Arafat in het interview. De PLO-leider zei „niet precies te weten" wie de daders van de aanslag zijn. Hij vroeg Syrië wel onmiddellijk om opheldering. De dag daarna kreeg hij te horen dat hij het land uit moest. Arafat zegt bereid te zijn „in alle nederigheid" naar Damascus te gaan om daar het geschil met de Syrische leiders bij te leggen. Dan Meridor zei dat de Israëlische ministerraad het voorstel van Hoes sein zondag had bestudeerd. Volgens de Israëlische radio was het aan pre mier Begin overgebracht door twee Amerikanen. Arafat srsvooruitzichten voor dinsdag V vrijdag: zonnige perioden en waar- tojnlijk droog. Iets minder warm. leltagebied Yasser Arafat, leider van de Palestijn se bevrijdingsorganisatie PLO. heeft verklaard dat hij de dag voor zijn uitzetting uit Damascus in Syrië ont snapt is aan een aanslag op zijn leven. De PLO-leider zei dit in een interview met het Westduitse weekblad Der Spiegel, dat zondag werd gepubli ceerd. Arafat werd 23 juni door de Syrische autoriteiten het land uitgezet. De avond daarvoor is een konvooi van de PLO aangevallen op de weg tussen Damascus en de Homs. Daarbij viel een dode, werden negen mensen ge wond en verdween iemand. Libanon na zware artilleriebeschietingen in het Shouf-gebergte, waarbij een dode viel. De radio meldde dat Israëlische troe pen twee Libanezen hebben doodge schoten na een explosie in het dorp Ain Aanoub. bij Beiroet. Volgens een linkse zender vielen Libanese guerril lastrijders zondagmorgen een Israëli sche patrouille aan in het dorp. Een Israëlische woordvoerder in Libanon gaf geen commentaar op deze berich ten In de Zuidlibanese havenstad Tirus hebben Israëlische soldaten zaterdag bij een betoging een demonstrant doodgeschoten, zo heeft Radio-Bei- roet gemeld. In het westen van Beiroet, waar voornamelijk moslims wonen, is za terdag een algemene staking gehou den. Veel winkels bleven dicht uit protest tegen de felle gevechten tus sen het Libanese leger en Sji'itische militieleden van vrijdag. In het Shouf-gebergte ten oosten van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zondag weer gevechten uitgebroken tussen christelijke strijdgroepen en Druzen. Dat is in welingelichte kring in Beiroet vernomen. Zaterdag werd een bestand bereikt tussen leiders van de elkaar bestrijdende groepen, udJiir het invallen van een Jrisse zee- nï0 koelde het zondagmiddag voor- T aan het strand flink af. Verder i«toaarfs de regio in daalde bin- tijdsbestek van .één uur de ['^speratuur met vier graden tot een pm van 22 graden. Ook vandaag met op al te hoge temperaturen jjj-den gerekend. Boven het zeege- lussen IJsland en Schotland is \trij diepe depressie aangekomen. \rd dit lagedrukgebied circuleren ie luchtmassa's. De voorste be- vzing hiervan dringt vanmiddag de Noordzee naar ons op. Hier- irzal de bewolking toenemen en er sen redelijke kans op een bm mfymiddag die gemakkelijk gepaard gaan met onweer. De wind blijft !fclelijke en is overwegend matig en f%21 graden blijft het koel. lautisch bericht ai: westelijk 3 tot 4, mogelijk enige ',5 m de middagzicht: eerst nog 'M tot matig, later in de middag tin temPeraluur kustwater, onge- III 19 graden, het Veerse Meer en de itelingen 21 gradenafwijking wa- |fj| landen: geen afwijking van bete ts. maximum golfhoogte monding vides, circa een halve meter zee raj tg tijdens hoogwater. ZON EN MAAN er I»1* s op 05.42 onder 21.50 >ep an op 17.05 onder 01.46 VERKEER DANIG ONTREGELD TILBURG (ANP) Ten gevolge van een ont ploffing gevolgd door brand in een verdeelsta tion van de PNEM in Tilburg heeft een groot deel van Midden-Bra bant zaterdagavond ge durende drie kwartier zonder stroom gezeten. Behalve in de stad Til burg viel ook in Hilva- renbeek, Oisterwijk, Berkel-Enschot, Don gen en Goirle de stroom uit. De ontploffing vond om 20.45 uur plaats in een verdeelstation in Tilburg-Noord. Oorzaak is volgens een woord voerder van de politie een oliekoeler die over verhit was geraakt als gevolg van een te gerin ge spanningafname. De koeler explodeerde On- middelijk hierna viel in de stad en ook daarbui ten de stroom uit. Tele- loog water foneren was onmogelijk. Grootste euvel waren volgens een woordvoer der van de politie de stilgevallen liften in flat gebouwen. Tientallen mensen kwamen vast te zitten. Tegelijkertijd met de stroomuitval tra den bij bedrijven overal alarminstallaties in wer king. Motoragenten ruk ten uit om ontstane cha otische verkeerssitua ties bij uitgevallen stop lichten weer in goede banen te leiden. Opval lend waren volgens de politie tientallen tele foontjes van mensen die vroegen wat ze met hun uitgevallen diepvriezer moesten doen. In totaal belden meer dan hon derd mensen de politie, die via het alarmnum mer dankzij een noodag- gregaat bereikbaar bleef. Nadat in het ver deelstation was overge schakeld op een andere oliekoeler was de situa tie weer normaal, behal ve in Tilburg-Noord. Ook het treinverkker heeft van de stroomsto ring ernstige hinder on dervonden. Vooral op de lijnen Utrecht-Den Bosch-Eindhoven en Tilburg-Den Bosch-Nij- megen deden zich ver tragingen voor van een uur of langer. Sinds zaterdagavond tien uur zit de helft van Delft zonder tv- en ra dio-ontvangst. De ge troffen wyken zijn aan gesloten op de centrale antenne-inrichting. De oorzaak is nog met ge vonden. Sinds zondag morgen halfacht zijn medewerkers van een kabeltelevisiemaat schappij bezig met het opsporen van de oor zaak van de storing. Woningraad: Brokx te traag met ingrijpen bij SBDI ALMERE (ANP) Het is onbegrijpe lijk dat het ministerie van Volkshuis vesting nu pas ingrijpt in de handel en wandel van wat in de volksmond wordt genoemd 'De Limburgse Bouwmafia'. De ambtenaren weten al jaren dat wat er in de bouw in Limburg gebeurt, niet door de beugel kan. Aldus reageert zaterdag drs. B. G. Kempen, directeur van de Nationale Woningraad, op de berichten dat staatssecretaris Brokx van dit depar tement de subsidiestroom voor wo ningbouw naar de Stichting Bevorde ring Bouwvormen en Dienstverlenen de Instituten (SBDIi in Sittard heeft geblokkeerd. Die stichting zou onder de paraplu van de Limburgse make laar en projectontwikkelaar Ruijters de laatste twaalf jaar op ontoelaatba re wijze met rijkssubsidies en -garan ties hebben gemanipuleerd. Doordat de staatssecretaris de stichting geen financiële steun meer geeft, dreigt in ongeveer veertig gemeenten de voort gang van de woningbouw in gevaar te komen. De stichting heeft in die ge meenten plannen in voorbereiding voor zo'n tweeduizend woningen. Zon der subsidie en rijksgaranties op le ningen kunnen die niet worden ge bouwd. Sowjet-emigranten De laatste twee leden van de Pinkstergemeente die bijna vijf jaar in de Amerikaanse ambassade in Moskou hebben ge woond, hebben van de Russische au toriteiten toestemming gekregen de Sovjet-Unie te verlaten. Behalve deze twee leden van de familie Sjmichalov zullen ook 13 andere familieleden maandag de Sovjet-Unie mogen verla ten. Dit is zondag in westerse bronnen in Moskou vernomen. LONDEN (RTR AP) Ruim 5.000 tegenstanders van kernwapens hebben zaterdag een menselijke keten gevormd tussen de gebouwen in Londen van de Amerikaanse en Sowjetrussische ambassade. De drie kilometer lange keten was gevormd om samen te vallen met de 38e verjaardag van de eerste atoom- bomproef in New Mexico. Leiders van de campagne voor nucleaire ontwapening boden op de twee ambas sades protestbrieven tegen de bewapeningswedloop aan. Enkele 'wereldbollen' met waarschuwende woor den illustreerden dat de demonstranten van mening zijn dat enige voorzichtigheid met de wereld geboden (Slot van pagina 1) miljard);— diverse kleinere bezuini gingen in de sociale zekerheid, zoals het heffen van premies over zieken geld (opbrengst f400 miljoen), bevrie zing van de kinderbijslag (f150 mil joen);— kleinere bezuinigingen op de ambtenaren, zoals de versterkte per soneelsreducties bij provincies en ge meenten (f 200 miljoen) en nog enkele maatregelen die f 500 miljoen moeten opleveren, maar pas eind augustus zullen worden ingevuld rekenen. Het CNV vindt, net als de FNV dat er over de inkomenskortin gen niet te praten valt als daar tegen over geen arbeidstijdverkorting wordt geplaatst. De christelijke ambtena renbond CFO voorziet ernstige maat schappelijke onrust als ambtenaren Lastenverlichting aan prestige örooruiizichlen voor diverse Europese "t geldig voor dinsdag en woensdag. iSocmiegen. Zuid-Zweden: half tot "ff bewolkt en aan de westkust enkele s Middagtempera tuur van 16 graden Noorse kust tot 23 graden in Zuid- "uwken half tot zwaar bewolkt en overal droog Middagtemperatuur hwr 23 graden beilanden zonnige perioden en droog dagtemperatuur van 17 graden in bband tot 25 graden in Zuid-Engeland "tor zonnige perloden en vrijwel overal »g ongeveer 24 graden Mond wisselend bewolkt en kans op irnkele bul. Middagtemperatuur onge- 28 graden maar in het noorden iets f, Handen zonnig. Middagtemperatuur P'eer 28 graden. wisselend bewolkt en vrijwel 511 droog Middagtemperatuur van 25 ja In het westen tot 32 graden in het kasten d*. Portugal zonnig. Middagtempera- s^rond 24 graden aan de Golf van het binnenland oplopend tot 34 'Joegoslavië zonnig, middagtempe- rond 32 graden. MAASBRACHT (ANP) Tijdens laswerkzaamheden woonkamer. Zij bleven ongedeerd. De garage en het in zijn garage is de 43-jarige J. van Ooi uit Maasbrachl woonhuis brandden vrijwel geheel uit De rijkspolitie zaterdagmiddag om het leven gekomen. schat de schade op minstens 150.000 gulden De garage Er ontstond een explosie waardoor de garage en het van de buurman liep veel brand- en waterschade op. woonhuis plus de garage van een buurman vlam Over de juiste toedracht van het ongeluk staat nog vatten. De vrouw en het enige kind van het slachtoffer niets vast. De politie vermoedt dat zich een gasontplof- bevonden zich op het moment van de ontploffing in de fing heeft voorgedaan Daartegenover staat een lastenver lichting voor het bedrijfsleven van f 1.5 a f2 miljard, waarvan ongeveer de helft via directe lastenverlichtin gen, en de rest via belastingverlaging. Eind augustus beslist het kabinet over het dekkingsplan, waarbij dan ook eventuele lastenverzwaringen en -verschuivingen aan de orde komen, zoals een eventuele btw-verhoging en het verlagen van de inflatiecorrectie. Dan wil het kabinet ook beslissen over de verdeling van de lasten over de verschillende inkomensgroepen. De sociale-premiedruk blijft ongeveer gelijk, terwijl de belastingdruk iets kan dalen, aldus Lubbers Door ver schuivingen van de premielasten van werkgevers naar werknemers zullen de eersten echter het grootste voor deel hebben van de getroffen maatre gelen. Fel verzet De FNV waarschuwt dat het kabinet op fel verzet van deze vakcentrale kan (Van onze correspondentt BONN De gedelegeerden op het CSU-partijcongres in Münehen heb ben hun chef Franz Josef Strauss een afstraffing gegeven. Met slechts 662 van 859 geldige stemmen werd dit weekeinde de Beierse minister-presi dent voor de twaalfde keer tot CSU- voorzitter herkozen. Dat komt neer op 77 procent, het slechtste resultaat in de lange carrière van Strauss. Twee jaar geleden stemden nog bijna 97 procent van de afgevaardigden voor hem. Na het echec voor de 'grote voorat- ter'. die smds 1961 de CSU als 'onge kroonde koning' leidt, werd het con gres beëindigd Er waren niet meer genoeg gedelegeerden aanwezig om besluiten te nemen. Daarop besloot Strauss zijn gebruikelijke slotrede niet te houden. Nog op zaterdagavond vertrok hij met vrouw en zoon via Tsjechoslowakije naar Polen en de DDR en trendvolgers niet met de werkne mers in het bedrijfsleven gelijk wor den behandeld ABVA KABO-voorzitter Jaap van der Scheur voorziet een forse koop krachtdaling voor ambtenaren en trendvolgers door het niet uitbetalen van de prijscompensatie, die op 3 procent wordt geraamd, de korting van 3.5 procent zoals aangekondigd door het kabinet en het alsnog door laten gaan van de korting van 2 procent, die aanvankelijk was aange kondigd per 1 oktober. „Het is volstrekt uitgesloten dat in het overleg met de minister van bin nenlandse zaken deze plannen tot ook maar een spoor van overeenstemming kunnen leiden zei hij. Het ministerie van binnenlandse za ken verklaarde dat minister Riet kerk de bezuinigingen van 3,5 pro cent pas na zijn vakantie zal invul len. Half augustus zal hij de ambtena renbonden in een brief zijn voorstel len bekend maken. Op 17 augustus is de eerste ontmoeting tussen minister en bonden. SCHIPHOL (ANP) De Soedanese Op de vraag of hij nog terug wilde rebellen, die gedurende twee weken naar Soedan antwoordde Noort dat ijf ontwikkelingswerkers, onder wie de Nederlander Win» Noort. heb ben gegijzeld, waren amateurs. Zij hadden met het plan de gijzeling uit te voeren, maar waren gekomen om een MIG-straaljager van de Soe danese luchtmacht, die een noodlan ding had gemaakt, op te blazen. Toen die al weg bleek te zijn besloten ze tot de gijzelingsactie Dit zei de Rijnsbur ger Wim Noort (30) zaterdagmorgen bij zijn aankomst op Schiphol. Noort, die in dienst van het Tear Fund als ontwikkelingswerker in een missie post in Soedan was. werd van 24 juni tot 8 juli samen met nog vier andere ontwikkelingswerkers gegijzeld door ongeveer 60 tot 80 leden van het front voor de bevrijding van Zuid-Soedan. Volgens Noort wisten de rebellen niet goed raad met de gijzelaars en was aan alles te merken dat de actie een loop had gekregen waar zij geen over zicht over hadden Als voorbeeld van hun amateurisme vertelde hij dat de rebellen geen steun hadden van de 500 a 600 dorpelingen Ze waren vrij goed bewapend met onder ander mi trailleurs en bazooka's Volgens Noort hebben ze ook veel schade aangericht. hij dat in overweging zou nemen, als de situatie weer veilig zou zijn ^"(•'Zeeland: mevrouw H. Harwig un Moom, gele Austin Allegro, 34-EP-16. J*rod persoon wordt dringend ver- contact op te nemen medt de ANWB- ™<*ntrale te Den Haag, telefoon 070- BONN (AFP DPA ANP) De West duitse minister van buitenlandse za ken. Hans Dietrich Genscher, heeft zich zondag in een radio-interview ondubbelzinnig uitgesproken voor een compromis dat geënt is op het akkoord dat de Amerikaanse en Rus sische onderhandelaars bij de wa penbesprekingen in Genève, Paul Nitze en Joeli Kvitsinsky, vorig jaar bereikten. Dit informele akkoord werd zowel door de Amerikaanse als Russische regering verworpen Niettemin toont de Sowjet-Unie nu weer belangstel ling voor bepaalde onderdelen van het compromis, zo meldde het West duitse weekblad Der Spiegel zondag. In een radio-interview sprak Gen scher zich voor het eerst in het open baar uit voor het akkoord dat Kvit sinsky en Nitze vorig jaar juli uitwerk ten tijdens de inmiddels beroemd geworden wandeling in de bossen van Geneve. Volgens het compromis zou den de Amerikanen en Sowjets hun nucleaire arsenaal in Europa tot res pectievelijk 75 kruisraketten en 75 SS-20's beperken Nu heeft Moskou ongeveer 250 SS-20's op Europa ge richt staan, terwijl de VS van plan zijn vanaf eind 1983 464 kruisvluchtenwa- pens te plaatsen. De Amerikanen wil len ook 108 Pershings-II opstellen, maar m het Nitze-Kvitsmksy-akkoord waren die geschrapt Moskou is zeer beducht voor de Pershings-II omdat die luttele minuten nodig hebben om het grondgebied van de Sowjet-Unie te bereiken Der Spiegel meldde zondag dat de Sowjets een compromis zouden willen accepteren dat de stationering van de Pershings voorkomt. Volgens het weekblad heeft Egon Bahr. de veilig heidsdeskundige van de SPD die op bezoek is in Moskou, bij de Sowjet- leiding belangstelling bespeurd voor het desbetreffende onderdeel van het Nitze-Kvitsinsky-akkoord Der Spie gel meldt voorts dat de Amerikaanse fabrikant van de Pershings de rei kwijdte van de raketten wil vergroten en de raket van drie kernkoppen wil voorzien. Directie. K Scherphuis, W. F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Middelburg: Markt 51. 4331 LK Middelburg. tel. (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2. 4461 AJ Goes. tel. (01100) 16140 Terneuzen. Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen. tel. (011501 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08,00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie. (01194) 511. Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09.00-11 30 uur. Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- t'm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 61,20, franco per post 72,-; per maand 21,-; losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw I. Postrek. nr 3754316. t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie 18.30; ingezonden mededelingen 2Vi x tarief Voor brieven bureau van dit blad f 4.25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15