Bestand binnen PLO ia consessies Arafat PZC Zieke Andropov niet bij ontvangst Kohl Bedrijven Staat verkleint aandeel in KLM LEIDERSCHAP INZET O VERLEG OMSTREDEN VAN DEN BROEK BEZOEKT ISRAEL Ambtenaren bezuinigen 12 miljard vandaag SPECULATIES BONN-MOSKOU TUINBONEN EN VARKENSLEVER connig en warm lonnig en warm. In het zuiden van net land tegen de avond kans op een weersbui. Middagtemperatuur on- veer 27 graden. Matige oostelijke nd, windkracht drie. (Van onze parlementaire redactie) N' HAAG Volgens top-ambtenaren van de meest betrokken departemen- moet het kabinet volgend jaar twaalf miljard gulden bezuinigen. Bijna en r miljard zou gevonden moeten worden in kortingen op de ambtenaren- p garissen. eenzelfde bedrag in bezuinigingen op de sociale zekerheid, der noemde minister Ruding (financien) bezuinigingen van bijna veertien jard gulden noodzakelijk. De Centraal Economische Commissie (CEC). arin de hoogste ambtenaren van financiën, economische zaken en sociale en zitten, komt wat lager uit omdat ze optimistischer is over de effecten de loonmatiging. adviescommissie stelt voor. 3,9 miljard te bezuinigen op de salarissen van het overheidspersoneel. Eveneens 3,9 miljard zou uit de sociale zekerheid moeten komen Een deel daarvan komt uit de al eerder aangekondigde premieverhoging voor de ziektewet. Als de voorgenomen stelselherziening van de sociale zekerheid daarnaast onvoldoende oplevert, zouden de uitkeringen omlaag moeten. Op de uitgaven van de ministeries zou volgens het advies van de CEC 2.5 miljard moeten worden bezuinigd. De rest van het totaal benodigde bedrag (1.5 miljard) moet uit de volksgezondheid komen Gisteravond spaken de ministers van financien, economische zaken, sociale zaken, binnenlandse zaken en premier Lubbers voor het eerst over het advies. Verder is het kabinet deze week bijna dageliiks met de begrotingsvoorbereiding bezig (Van onze correspondent) IROET De leiders van de opstand die acht weken geleden uitbrak tegen PLO-voorzitter iser Arafat, hebben zich maandag bereid verklaard een nieuw bestand te aanvaarden, lat zij in Damascus lange besprekingen hadden gevoerd met een speciale bemiddelings- mmissie van de PLO. Sinds het nieuwe staakt-het-vuren bekendgemaakt werd, heben zich £en nieuwe gevechten voorgedaan tussen de voor- en tegenstanders van Arafat in de pstlibanese Bekaa-vallei. de rebellenleiders zover te krijgen Fatah de grootste Palestijnse guer- „officieel bestand" te aanvaarden, rillagroepering te aanvaarden. Arafat de eis van de rebellen om Volgens Arabische diplomatieke collectieve leiding van de PLO bronnen in Tunis zou Arafat ook Ibben ingewilligd. Het is een uiterst hebben toegestemd in volledige ver en angrijke concessie, want sinds de werping van het Midden-Oostenplan stand acht weken geleden uitbrak, van Reagan en verbreking van de :ft Arafat steeds nadrukkelijk ge- betrekkingen met Egypte, igerd deze eis te bespreken; wel Arafat heeft aangeboden de aan hem s hij bereid andere eisen, voorna- trouwe Palestijnse strijders uit de Hik over hervormingen binnen Al Bekaa-vallei terug te trekken dc voorkomen dat opnieuw gevechten uitbreken. Maar een van de rebellen leiders. Nimr Saleh, heeft geweigerd zijn rebellie op te geven. Het voorstel is gedaan tijdens een tweede ronde van besprekingen tus sen een zware PLO-delegatie en Sa leh, de politieke leider van de mui ters. Saleh zei hoopvol gestemd te zijn dat „onze eisen zullen worden ingewilligd". Ondanks het feit dat de overeen komst over een bestand een positief teken is. hebben Palestijnse waarne mers ervoor gewaarschuwd dat een algehele regeling van de crisis binnen de PLO nog niet tot stand is gebracht en dat er nog nauwelijks door de bemiddelingscommissie gesproken is over hoe de breuk tussen Arafat en de Syrische regeling gelijmd kan worden. Yasser Arafat - nu ook in eigen kring fel omstreden - lijkt, vanwege de lieve vrede, bereid de heerschappij binnen de PLO met anderen te delen. Het einde van een periode? Alcohol Alcohol achter het stuur baart de Centrale Politie Verkeers Commissie grote commissie pleit voor het opvoeren van de controles in de vakantieperio de. (PAGINA 5) Hotel Restauratie Het monumentale Middelburg se pand waarin het hotel-res taurant 'Le Baron Chass' was gevestigd, wordt in opdracht van de Vereniging 'Hendrick de Keyser' gerestaureerd. Kostprijs f 470.000,-. Wie er in komen, en wat de functie van het gebouw wordt, is nog niet bekend. (PAGINA 9) Na de bouwvakantie zal de eerste paal voor het Westduin Budget Hotel in Koudekerke worden geslagen. Het be zwaarschrift van het Water schap Walcheren tegen de af gifte van de bouwvergunning is ongegrond verklaard. (PAGINA 9) Malaise De ploeg Post is het goede spoor bijster: ng geen overwin ning, Jan Raas geblesseerd- De Nederlandse favorieten kiuamen de 'hel' wel onge schonden door. Peter Post rea geert nuchter 'De Tour moet nog beginnen...' (PAGINA 15) Radio en televisie, kunst: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie, achtergrond: 4. Financiën, economie: 7. Provincie: 9, 11 en 13. 3 Sport: 15 en 16. iVan onze speciale verslaggever) MOSKOU Als er inderdaad Amerikaanse middellange-afstandrakelten in West-Europa worden gestationeerd, zal de Sowjet-Unie onmiddellijk tegen maatregelen nemen. Dat zei de Russische minister-president Nicolai Ticho- nov op de eerste dag van het bezoek van de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl tijdens een diner in het Kremlin. Tichonov verving partijleider en pre- laat opleveren. Beide sprekers lieten Van onze correspondent) JERUZALEM Minister van buitenlandse zaken Van den Broek_ is maandagmiddag in Israel aangekomen. Op het vliegveld werd Van den Broek verwelkomd door zijn Israëlische collega Shamir, die zei dat Nederland Israel nauw aan het hart ligt, waarbij hij sprak over „bijzondere betrekkingen".] sïdent Jun Andropov, die onverwacht verstek het gaan om 'persoonlijke redenen' Bondskanselier Helmut Kohl heeft maandagavond op de Westduitse televisie verklaard dat zijn ontmoetingen met Andropov maandag in het Kremlin niet door ging wegens ziekte van de Sowjet- leider. De ontmoetingen werden maandagmorgen kort voor het ver trek van Kohl uit Bonn afgezegd. Kohl onderstreepte dat de Russen zich 'uiterst correct gedroegen'. „Ze ontboden onze ambassadeur bij mi nister Gromyko en hij legde de situa tie uit. Wij begrijpen dit volledig. Gezondheidsproblemen zijn gezond heidsproblemen, overal in de wereld. Kohl gaf geen bijzonderheden over de toestand van Andropov, maar hij be vestigde dat hij hem vandaag ont moet evenwel doorschemeren dat het nog niet te laat is om bij die ontwape ningsgesprekken tussen Moskou en Washington een compromis te berei ken. Speculaties De afwezigheid van Andropov leidde maandag tot allerlei speculaties, on der meer over zijn gezondheid. Maar omdat Andropov vandaag wel met Helmut Kohl zou praten, deden ook geruchten de ronde dat zijn weg blijven maandag een politieke reden zou hebben. De Sowjets. zo luidt de redenering, zouden de Duitsers via een 'gebaar' willen laten weten dat zij niet zeer tevreden zijn over de Duitse politiek en dat er irritaties bestaan over de manier weaarop het program ma van het bezoek van de bondskan selier tot stand is gekomen 'Zie ook pagina 4 Maar Van den Broek bracht Shamir snel en elegant tot de realiteit van vandaag terug door op de „traditione le betrekkingen en banden" te wijzen. Net even een andere gevoelswaarde, die de verhouding tussen Nederland en Israël aardig weergeeft. Het bezoek van minister Van den Broek van buitenlandse zaken aan Israel valt samen met de bezoeken van zijn Amerikaanse en Franse colle ga's Shultz en Cheysson. Van den Broek acht het niet waar schijnlijk dat hij in Jeruzalem Shultz zal ontmoeten, al is de mogelijkheid niet geheel uitgesloten. Er valt wel het een en ander te bespreken, met name het vertek van Nederland uit Unifil, waar de Amerikanen zeker op dit De Russische mmister-president. her moment allerminst gelukkig mee zijn. innerde er in zijn tafelrede aan dat Het gaat er nu om in Libanon een voor het eerst sinds de tweede wereld- mogelijk machtsvacuüm op te vullen, oorlog van Duitse bodem weer een en het vertrek van de Nederlanders bedreiging voor het Sowjet-volk uit zal er eerder nog een vacuum bij kan gaan. Dat werd opgevat als harde creeren. (Zie ook pagina 3) Foto: Van den Broek bedankt zijn Israëlische collega Yitzhak Shamir voor zijn hartelijke begroeting Kohl zei in zijn toespraak dat de Bondsrepubliek kruisraketten en Pershings II zal opstellen tenzij de onderhandelingen in Genève rësul- ADVERTENTIE Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Tuinbonen, 2 kilo Varkenslever, 500 g M-i'S 3t25< 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (Van onze redactie economiei DEN HAAG Het aandeel van de Staat der Nederlanden in de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij zal nog verder dalen dan tot de 64 procent die maandag werd bereikt. De Staat verkleinde haar aanspraken in de KLM gisteren door de ondershandse verkoop van 500.000 gewone aandelen. Een verdere daling van het staatsaan- te zijner tijd nieuwe aandelen KLM deel zal onder meer veroorzaakt wor- verlangen. De 'warrants' waren ver den wanneer houders van zogenoem- bonden aan een emissie van enige tijd de 'warrants' van hun rechten gebruik geleden Verwacht mag worden dat maken en tegen de vastgelegde koers het staatsaandeel nog tot royaal on- ammder de 60 procent, en eventueel zelfs tot onder de 55 procent zal dalen. De staat zal echter m elk geval voor ten minste 51 procent eigenares van de luchtvaartmaatschappij blijven en daarmee haar statutaire zeggenschap over het bednjf behouden. Het garan deert. dat de KLM een puur Neder landse onderneming blijft. Het is niet bekend aan wie de aandelen verkocht zijn. De verkoop van de 500.000 aandelen is in het weekeinde beklonken. De ver koop vond ondershands en zonder ryfi' meededeling naar buiten vooraf plaats om de verhoudingen op de aandelenmarkt met te verstoren. Er is voor de aandelen 156.75 gulden be taald. bij elkaar ruim 78 miljoen gul den. Op de Amsterdamse effecten beurs werden aandelen KLM vrijdag voor 169 gulden iper aandeel van nominaal 100 guidem verhandeld. Maandag lag de handel in KLM-aan- delen stil in verband met de medede ling die van het ministerie van ver keer en waterstaat werd verwacht De Tweede Kamer, gisteren terugge roepen van haar zojuist begonnen zomervakantie, heeft in meerderheid haar instemming met de transactie betuigt. De PvdA verwijt mevrouw Smit van verkeer en waterstaat en haar collega van financiën Ruding, dat. zij de Kamer vooraf geheel onkun dig hebben gelaten van de voorberei dingen van de transactie. Demonstratie van onvermogen TJien compleet debacle is VJJ i-Jhet nog net niet gewor- den, maar wat er na vier - - "1 weken vergaderen van UNC- J TAD VI (de zesde Wereld handelsconferentie) is overgebleven, is bijzonder schriel te noemen En de gemeenschappelijke slotverklaring, die moest dienen om een officieel toegegeven mislukking te maskeren, was zo weinig gemeenschappelijk dat de Verenigde Staten, Japan. West- Duitsland; Engeland en Denemarken haar niet eens hebben ondertekend Kortom, deze mammoetbijeenkomst in Belgrado van 166 rijke en arme landen is uitgegroeid tot een demon stratie van internationaal onvermo gen om de economische crisis nog alleen maar te onderzoeken, laat staan er iets wezenlijks tegen te on dernemen. De pessimisten, die van het begin af weinig geloof hechtten aan de veronderstelling dat weder zijdse en onderlinge afhankelijkheid rijke én ontwikkelingslanden mis schien tot elkaar zou brengen op een gezamenlijk pad naar economisch herstel, hebben gelijk gekregen. De meeste westerse landen (de Verenigde Staten voorop) hebben zich keihard opgesteld; dat leverde bij de toch al vrij gesloten groep van Derde Wereld landen een blokvorming op. waarin ook weinig beweging was te krijgen. En het teleurstellende resultaat van deze onbuigzaamheid was alleen maar een nog diepere vertrouwenscri sis dan die er al zo veel jaren bestond. Er zijn dus opnieuw grootscheeps kansen gemist op deze UNCTAD. Dat is jammer, want deze VN-confe- rentie voor handel en ontwikkeling is de enige ontmoetingsplaats waar in dustrielanden en ontwikkelingslan den rond de tafel zitten om met elkaar te praten over hulp. handel, monetai re en financiële kwesties en over grondstoffen. De magere uitkomst van het geharrewar dat voor onder handelen doorging en de slopende nachtelijke zittingen waarin de zaken tenslotte verzandden, is des te pijnlij ker omdat juist deze zesde UNCTAD in Belgrado was voorbereid als een gelegenheid tot een open dialoog. Maar om een van werkelijkheidszin doortrokken dialoog te kunnen voe ren is het nodig dat er wordt geluis terd. En juist daaraan heeft het in Belgrado voornamelijk ontbroken. De klacht van de ontwikkelingslanden was dat het westen niet bereid bleek om begrip op te brengen voor hun extreem slechte positie in deze barre tijden van economische malaise. De grote frustratie van de belangrijkste industrielanden bleek dat hun verte genwoordigers al met hun denkbeel den waren veroordeeld nog voordat ze hun mond hadden open gedaan. Zo was dus ook deze zich vier weken voortslepende VN-conferentie in de Joegoslavische hoofdstad gedoemd om te functioneren als een praatcir cus van nietszeggendheid en vrijblij vendheid. Hoe sterk de deelnemende blokken zich in hun eigen stellingen in groeven heeft ook Nederland somber moeten ervaren. In het verleden speel de ons land op UNCTAD-conferenties nogal eens een voortrekkersrol. Minis ter Eegje Schoo (ontwikkelings samenwerking) was naar Belgrado ge togen met de duidelijke bedoeling ook nü vanuit Nederland initiatieven te ondernemen. Er zijn verwoede pogin gen gewaagd om bijval te krijgen voor een plan dat voorzag in extra financië le hulp voor de armste ontwikkelings landen. Erg serieus is dit plan niet benaderd. De bewindsvrouw uit Ne derland zag geen kans het officieel bij de onderhandelingen m te brengen; ook een zijpad via de Europese Ge meenschap bleek niet begaanbaar. De gang van zaken rondom dit op zichzelf vrij simpele en bepaald niet vergaan de initiatief demonstreert nog eens duidelijk de volstrekte machteloos heid. waaronder de nu afgelopen UNCTAD-conferentie in Belgrado ge bukt ging. Het is daarom logisch dat na erva ringen als die van de afgelopen maand steeds vaker de vraag wordt gesteld wat voor zin conferenties van een dergeüjke omvang en met een dergelijke onmogelijk gebleken taak stelling eigenlijk nog hebben De deel nemers uit de delegaties doen dat; buitenstaanders die er vrijwel niets meer van begrijpen, nog veel meer. Wat na 'Belgrado 1983' daarom vooral van belang is. is dat de organisatie UNCTAD en haar manier van opere ren zelf diepgaand ter discussie komt. Even leek het er in de laatste fase van de onderhandelingen op dat de deel nemende blokken de zaak volledig uit elkaar zouden laten vallen. Zo ver is het op het nippertje niet gekomen. Het zou het definitieve einde zijn geworden van UNCTAD, een organi satie van de Veremgde Naties (VN) die 20 jaar geleden werd opgericht en die er toch voor heeft gezorgd dat het gesprek tussen 'arm' en rijk' op de wereld werd gestart en aan de gang bleef. 'Belgrado' heeft intussen aange toond dat het gesprek bezig is volle dig vast te lopen omdat men elkaar kennelijk niet serieus genoeg neemt. Om die verstarring te doorbreken is meer nodig dan vier weken vergade- vdm Violiste uitgeweken De Sowje- trussische solovioliste Viktoria Mullo- va, mede-winnares van de Tsjaikows- ky-wedstrijd in 1982, is naar Zweden uitgeweken. Dit bevestigde maandag de politie in Stockholm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1