f ZE Statencommissie voor kolenhaven Borssele Aardenburgse raad betuigt spijt aan de commissaris Windorgel Vlissingen in ere hersteld PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Milieu-inspectie moet ruiken, niet tellen GROENLICHT VOOR SUBSIDIE-AANVRAAG CDA Aardenburg nog steeds in onvrede met eigen raadsfractie f 'E èj w 1 1 tl ZC z ZATERDAG 25 JUNI 1983 MIDDELBURG - Gedeputeerde W. Don heeft zich tijdens een vergadering van le statencommissie economische zaken over het kolenhavenproject in Jllssingen-Oost scherp gekeerd tegen de inbreng in dit geheel van de nüleu-inspectie in Zeeland. „De milieu-inspecteur is er om le ruiken, niet om ■enten te tellen", zei hij. doelend op de alternatieven, die vanuit de inspectie op iet stuk van de kolenhaven zijn aangereikt in het advies over de zaak aan b en van Borsele. .Als de inspecteur zich gaat bemoeien met cijfefs over havenaanleg en dergelijke dan is hij bezig op een terrein, waar hij niet thuishoort." zei Don ..Dan houdt hij zich teveel met politiek bezig. „Wat moet ik denken van een pleidooi van de inspecteur om kolenlransport via duwbakken over de Westerschelde te bekijken, tenoijl hij dat op andere momenten zo'n gevaarlijke rivier acht?" MIDDELBURG - De statencommissie voor economische zaken kiest voor de aanleg van een kolenhaven in Vlissingen-Oost boven een andere mogelijkheid van kolenaanvoer voor de toekomstige, omgebouwde PZEM-centrale bij Borssele. Een zeer ruime meerderheid van de staten heeft gedeputeerden vrijdagmiddag het groene licht gegeven om naar het ministerie an economische zaken een subsidieverzoek voor dat project te laten uitgaan. CDA. WD, PvdA en de SGP en vraag of doe mogelijkheid op langer voor transport vanuit Terneuzen, „Als GPV/RPF spraken zich in die richting termijn aanwezig blijft: kunnen we er de Kaloothaven er met zou komen, D'66 vond. dat er „onvoldoende over 20 jaar nog terecht? Ook wil de zou dat niet betekenen dat de PZEM regevens" zijn om dat verzoek te PZEM niet afhankelijk zijn van welk dus uitwijkt naar Terneuzen. Men kan ondersteunen en wil afwachten welk bednjf dan ook", concreet voorstel er tenslotte op tafel 'Tpf-tjpti ~rpij Icomt en de heren C. van Waterschoot c u ippr-evp) en J. Dupré (psp-cpn) von- De Terneuzense bedenkingen tegen den dat de commissie te laat is inge- de gang van zaken werden breed schakeld om nog zinvol over de affaire uitgemeten. Gedeputeerde Barbé spreken en meenden, dat gs, het wees op de situering van de aanvoer Vlissingen-Oost bij havenschap en de PZEM-bestuurders achter de sluizen en stelde vast: „Er is van de kolenhaven c alf maar de verantwoordelijkheden geen enkel perspectief, dat binnen vijf afval. Gedeputeerde Barbé betoogde daarop. „Er ligt 105 ha niet uit te geven grond op dit moment. Doen we er niks aan, maken we die niet bouw rijp en ontsluiten we die niet, dan raken we in ieder geval niks kwijt. Natuurlijk is het speculatief om er vanuit le gaan. dat die grond tegen 73 gulden kan worden uitgegeven. Maar als ze zo blijft liggen, kunnen we er helemaal niks mee doen. In het ande re geval heb je de mogelijkheid bulk goederen aan te trekken. Dat is op dan ook gaan praten over aanvoer vanuit Rotterdam of Zeebrugge". Vanuit de statencommissie gaven ver tegenwoordigers van verschillende fracties uiting aan hun twijfel over de verkoopbaarheid van de terreinen in ingebruikname de opslag moeten blijven nemen. jaar een kolenaanlanding op de Mos- p uitdrukkelijke vragen vanuit dem- selbanken zou kunnen worden verwe- missie betoogden de gedeputeerden zenlijkt". Op zich wordt de kolenposi- R. Barbé en W. Don, dat het „vrijwel tie van Terneuzen niet of nauwelijks l„voor 99 procent") zeker" is dat eco- verzwakt door een nieuwe Kaloot- nbmische zaken een bijdrage in de haven in Vlissingen-Oost, verzekerde onrendabele top van de haveninveste- hij Don wees er deaten op. dat de ring (26 miljoen) zal geven. Don: „Als PZEM „bedrijfsmatig wordt gerund" se de subsidie niet zouden krijgen, zal Men investeert liever 20 miljoen in de PZEM 20 miljoen extra moeten Vlissingen-Oost zodat de kolenaan- investeren. Komt die investering er voer op eigen grond verzekerd is dan mverhoopt niet uit, dan zullen de jaarlijks 2,5 miljoen méér te betalen «bruikers wellicht niet die reductie op de tarieven kunnen krijgen die inders mogelijk zou zijn". 3ij de discussie in de statencommis sie werd van verschillende kanten ins uitvoerig gevraagd naar een nadere afweging van de keuze, die een nieuwe haven de voorkeur geeft boven bij voorbeeld kolenaanvoer te Terneuzen of gebruik te maken van een door Hoechst gegeven oplossing (gebruik making van het opslagterrein daar en ie ammoniakterminal en transport naar het PZEM-terrein via een band- brug). Don onderstreepte, dat de op lossing via Hoechst niet goedkoper is, maar bovendien - zo zei hij - „is het de zich een bijdrage om de regionale ontwikkeling te helpen versterken". Stiefmoederlijk PvdA-woordvoerder B. Groot drong er bij gs op aan Terneuzen te helpen ontdoen van het gevoel, dat men daar stiefmoederlijk wordt bedeeld. Bar bé: „Als we ontwikkelingen daar kunnen stimuleren, zullen we het niet nalaten. Dan spelen we erop in: zie de kwestie van de Zevenaarsha- ven. Toen wc daar geld voor wilden geven is er van Vlissingen uit toch ook een protesttelex naar Economi sche Zaken gegaan". Zoals gezegd: er waren knorrige op merkingen in de commissie over de procedure. Niet alleen PPR EVP en PSP CPN. ook vanuit de PvdA en VVD werd betoogd dat de gang van zaken „niet een schoonheidsprijs" verdient. Barbé verzekerde de com missie, dat ook zonder interventies vanuit Terneuzen de hele kwestie in de statencommissie aan de orde zou zijn gesteld. „Ockeloen heeft met z'n telex alleen de subsidieverlening op gehouden Uit overwegingen van kos ten en uit een oogpunt van regionale ontwikkeling is deze haven een goede zaak" Goes krijgt nieuwe politie-inspecteur GOES Burgemeester mr W. Blan- van Goes installeert en beëdigt vrijdag 1 juli de heer A. van der Toorn als nieuwe inspecteur van de gemeentepolitie in Goes. Van der Toorn wordt tevens waarnemend korpschef. Hij is dertig jaar oud en 'afkomstig van het korps gemeentepo litie Den Haag. In 1974 trad hij daar in dienst als agent. De nieuwe inspecteur diende zowel als geüniformeerd agent als bij de recherche. Medio 1980 werd hij toegelaten tot de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn, een opleiding die hij dit jaar met succes afrondde. De formatie van het Goese politie korps is met de komst van Van Toorn gestroomlijnd volgens de regels van het ministerie van binnenlandse za ken. De zeven Aardenburgse fractievoorzitter ten huize van commissaris der koningin dr C. Boerlien in Middelburg, op de foto l midden in gesprek met de ontslagen V'VD-wethouder J. de Ridder. Naast dr Boertien diens kabinetschef De Ru. SFEER VERZOENING IN AMBTSWONING Carillonconcert We hebben het de afgelopen I tien dagen een paar keer ge had over de stijlbloempjes, zet fouten. verschrijvingen en ge wone stommiteiten waarop krantelezers nogal eens ge- tracteerd worden. De voorbeelden daarvan blij ken voor het opscheppen te liggen. Een lezer uit Terneuzen, die een weekje kamperend op de Veluwe heeft doorgebracht, stuurde ons een knipsel uit een daar verschijnend nieuws blad. Het betrof het verslag van enige feestelijkheden, georganiseerd door de lokale VVV. Het was een grandioos succes, zo meldde het blad: een geslaagde braderie, een rommelmarkt, een kermis. En vanuit de stadhuistoren, zo liet het blad weten, werden vrolijke carillonklanken over de hoofden van de bezoekers van de feestmarkt uitge strooid. Alleen de strekking van die liedjes was - blijkens het kran- lebericht - enigszins dubieus. Want: „De stadsbeiaardier speelde het liedje 'Daar was eens een meisje loops". MIDDELBURG'AARDEN Bl'RG De raad van Aardenburg - burge meester drs W. L. A. Lockefeer voor op - betreurt de ruzies van de afgelo pen maanden en is bereid om met een open vizier over betere verhoudingen te praten. Dat is hel resultaat van een verzoeningspoging van commissaris van de koningin dr C. Boertien. vrij dagavond in zijn ambtswoning. Burgemeester Lockefeer en de 'raads- blokken', die tot dusver lijnrecht te genover elkaar stonden, hebben 'op recht spijt betuigd', zei na afloop de kabinetschef van de commissaris, mr A. C. de Ru. Wél verwachtte hij, dat het helen van oude wonden 'nog ge ruime tijd zal vergen' Het feit, dat de oppositieblokken be reid zijn om zonder voorwaarden vooraf te praten, betekent dat ook de terugkeer van WD-wethouder J de Ridder, die vonge week woensdag met een motie van wantrouwen naar huis werd gestuurd, ter discussie staat, Volgens De Ru is dr Boertien ("die rïetser gewond MIDDELBURG Bij een aanrijding op de Veerseweg te Middelburg is vrijdagavond rond acht uur een 17- jarige fietser uit de Zeeuwse hoofd stad gewond geraakt. De jongeman - J. de K. - reed op de Veerseweg richting Veere toen hij - om nog onduidelijke reden - linksaf sloeg Hij werd daarbij aangereden door een tegemoetkomende auto. bestuurd door J G. uit Vrouwenpolder. Deze probeerde de fietser door remmen en een uitwijkmanoeuvre te ontwijken, maar raakte daarbij een geparkeerde auto. De fietser werd met onder meer een beenbreuk naar het Gasthuis ge bracht. zich de afgelopen penode zeer inten- Dat zal ongetwijfeld invloed hebben sief met de zaak Aardenburg heeft op de toon van zijn boodschap aan beziggehouden") sinds vrijdagavond minister van binnenlandse zaken mr een deel van zijn zorgen over het J. Rietkerk, die over de toestand in reilen en zeilen van de Zeeuws-Vlaam- Aardenburg 'raad en advies' heeft se grensgemeente kwijt. gevraagd. AARDENBURG Het bestuur van de Aardenburgse CDA-afdeling blijft bij zijn afwijzende standpunt over de opstelling van de drie partijgenoten in de gemeenteraad. De CDA-fractie stemde in een extra-raadsvergade ring vóór het ontslag van VVD-wet- houder J. A. J. de Ridder. Het plaatse lijke partijbestuur ligt al langer overhoop met de drie fractieleden Binnenkort wordt dan ook advies gevraagd aan hel provinciale en lan delijke partijbestuur over eventuele maatregelen tegen de CDA-raadsle- den. Donderdagavond had het plaatselijke bestuur een informatief gesprek met de raadsfractie. „We zijn niet bij el kaar gekomen zei CDA-voorzitter P. Scherbeijn vrijdag, .dus blijven we voorlopig op ons eerder ingenomen standpunt staan We gaan advies in winnen bij het Zeeuwse en landelijke bestuur over de vraag hoe we de problemen kunnen oplossen" Het Aardenburgse CDA wil nog vóór de zomervakantie met een definitief oordeel over de fractie naar buiten komen Hel gesprek van donderdag was volgens Scherbeijn 'verhelde rend' „De fractieleden hebben goede voorlichting gegeven overTiun opstel ling in de raad Van een breuk met het partijbestuur is nog geen sprake. Als het enigszins kan willen we dat ver mijden" Wethouder De Aardenburgse CDA-afdeling heeft vooral moeite met de opstelling van CDA-wethouder R.A J van de Wijnc- kel. Aanvankelijk ging hij tegen de zin van zijn fractie mee met de oppositie en kwam daardoor als wethouder in het college Later zwenkte hij om naar 'zijn' fractieleden, en werkte de laat ste maanden mee aan de 'val' van collega-wethouder J. de Ridder ivvd) Het CDA-bestuur wist niet van tevo ren dat de fractieleden op woensdag 15 mei vóór het ontslag van De Ridder zouden stemmen Toen dat gebeurde besloot het bestuur te onderzoeken of het opzeggen van het vertrouwen in De Ridder wel terecht is geweest f '-Si: 'Aféj I* f. i %r-\l Het nieuwe ivereldwindorgel werd tijdens de ingebruikneming vrijdag van zijn verpakkingontdaan, waarbij hel publiek een handje toestak. VLISSINGEN - 'De meest geslaagde van de drie'. Zo omschreef de Vlissingse wethouder van onder meer cultuur D. J. P. Bruinooge vrijdagmorgen de derde, en naar men hoopt definitieve, versie van het wereldwindorgel op de Nolledijk in Vlissingen. Wethouder Bruinooge stelde, bijgestaan door het publiek, het windorgel in gebruik door plastic hoezen van de bamboe-orgelpijpen te verwijderen. De wind kreeg hierdoor vrij spel, zodat het sonore gebrom uit de dertig pijpen kon weerklinken. Het gieten van een bronzen gedenkplaat, zoals aanvanke lijk de bedoeling was, bleef achterwege, omdat de gietvorm het door de steeds wisselende temperaturen in de ter plaatse gebouwde oven had begeven. De plaat zal nu in de gieterij worden vervaardigd en in septem-er bij het orgel worden geplaatst. De dertig uit Japan afkomstige pij pen van het orgel zijn, net als bij de eerste uitgave, zodanig geplaatst dat het publiek tussen de, in stalen kokers verankerde, orgelpijpen door kan lopen. Het tweede windor gel. dat het eerste bij een storm vernielde exemplaar verving, be stond uit twintig pijpen die op één rij waren geplaatst Raphaèl Op- staele. één van de Belgische intitia- tiefnemers tot de oprichting van de uit Mass Moving onstane kunste naarsgroep Mass and Individual Moving die het orgel heeft gebouwd, had de derde uitvoering het liefst op dezelfde manier opgebouwd „Dan ontstaat een muur van geluid en dat spreekt me wel aan. Uit reacties bleek echter dat het publiek er graag tussendoor loopt", aldus üp- staele. „En ik ben hier om de men sen gelijk te geven". Leon Riekwel. fuctionaris van de Culturele Raad Vlissingen schetste voorafgaande aan de ingebruikstel ling de tientallen aanwezigen in het kort de geschiedenis van het Vlis singse windorgel en de actie die is gehouden om geld bijeen te brengen voor het herstel (kosten: 25,000 gul den) van het in april '81 door vanda len vernielde orgel Deze actie was voor de gemeente Vlissingen aanlei ding om ondanks de financiële moeilijkheden waarin de gemeente verkeert, toch een aanvullende kre diet van 15.000 gulden te verlenen, zo bleek uit dé woorden van wet houder Bruinooge. „Gezien het en- thiousiasme van de bevolking, was financiële steun van de gemeente gerechtvaardigd", aldus de heer Bruinooge „De tweede reden om geld ter beschikking te stellen, vormde de herinrichting van de Vlissingse boulevards. Die is gericht op verhoging van de toeristische aantrekkelijkheid van Vlissingen. Dit kunstwerk mag daarbij niet ontbreken" De wethouder verwij derde daarop de plaste hoes van één van de dertig pijpen. De overige pijpen werden door het publiek 'overgeleverd' aan de elementen. Gedenkplaat Het gieten van de bronzen gedenk plaat bleef noodgedwongen achter wege. Bert Ghysels uit het Belgi sche Aalst wilde de plaat ter plaat se gieten. Voor het vervaardigen van de gietvorm had hij bij het windorgel een oven gebouwd. Om dat het op die plek vrijwel onafge broken waait, zag hij zich geplaatst voor grote technische moeilijkhe den. Door de windstoten bleek het niet mogelijk een constante tempe ratuur in de oven te bereiken. Dat is onontbeerlijk bij het bakken van de vorm. omdat die, zoals de prak tijk deze week aantoonde, anders gaat scheuren. De gedenkplaat zal nu worden vervaardigd in de giete rij van Ghysels en in september bij het orgel worden geplaatst. Ter gelegenheid van de ingebruik name van het orgel volgde na de officiéle handeling een bijeenkomst in strandpaviljoen De Nolle, waar hel publiek het door de Culturele Raad samengestelde informatie pakket over het orgel, een eenmali ge uitgave, en posters van het orgel kon kopen. Wethouder D.J.P. Bruinooge ontdoet één van de dertig pijpen van het nieuwe wereldwindorgel van zijn hoes Deze man legde vrijdag als een van de eersten zijn oor te luisteren aan één van de pijpen van het windorgel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9