y Rabobank S TOTAL RAFFINADERIJ NEDERLAND N.V. telexist(e)/telefonist(e) typist(e) controlekamer weger/ pompbediende p.t. verpleegkundige/ invalgroepsleid(st)er administratief baliewerk(st)er bedrijven Passenier B.V. 'Het oude Veerhuys' serveerster veiligheidskundige (m/v) In de avonduren nog eei beroepskwalificatie halen? bethesda st~joseph ziekenhuis vlissingen sub hoofd Bouwmaterialenhandel in Zeeland GEMEENTE WISSENKERKE bevoegde docent(e) aardrijkskunde De Zeeuwse Vrouwenraad beleidsmedewerker (v/m) 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 JUNI ij Voor onze raffinaderij te Vlissingen-Oost zoeken wij een: Het werk zal hoofdzakelijk bestaan uit het bedienen van onze telexapparatuur en de telefooncentrale. Het werk geschiedt op deeltijdbasis 20 uur per week). In verband met de aard van de funktie wordt groot belang gehecht aan goede contactuele en representatieve eigen schappen. Een goede kennis van vooral de Franse en Engelse taal strekt tot aanbeveling. Tevens zoeken wij op korte termijn een: Voor deze funktie zoeken wij een medewerker(ster) die gewend is zelfstandig en nauwkeurig te werken en een goede kennis van de moderne talen bezit. Wij denken aan Mavo/Havo-niveau. De werkzaamheden bestaan uit lichte administratieve werk zaamheden en het verrichten van typewerkzaamheden voor de afdeling produktie en het laboratorium. Het werk ge schiedt op deeltijdbasis 20 uur per week). Geboden wordt een aantrekkelijke werkkring met uitsteken de secundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Total Raffinaderij Nederland N.V. afd. Personeels/Algemene Zaken, Postbus 210, 4380 AE Vlissingen. Tel 01196-13000, toestel 123. Wegens pensionering vragen wij voor ons OK-station met weegbrug aan het Sas te Zierikzee, een De functie houdt een grote mate van zelfstandigheid in en de salariëring is daarmee in overeenstemming. Het betrekken van de bij de weegbrug gele gen bedrijfswoning is voorwaarde, aange zien de werkzaamheden en de onmiddellij ke bereikbaarheid ook zijn vereist in de avonduren en op zaterdagen. Tot de taak behoren tevens eenvoudige ad ministratieve werkzaamheden, alsmede de verkoop van kleine artikelen. Gegadigden dienen te beschikken over goede contactuele eigenschappen. Eventueel nadere informatie kan worden verstrekt door de heer J. van der Weele, tel. 01110-2656 (kantoor). Sollicitaties uitsluitend schriftelijk vóór 4 juli te richten aan Cebeco-Zuidwest, t.a.v. de afdeling personeelszaken, postbus 101, 4300 AC Zierikzee. CEBECO =STÖinn5W5ïS DE VEREENIGING KINDERZORG te Middelburg vraagt voor de lokatie Goes van het medisch kleuterdagverblijf Zeeland (22 u/p.w.) Het medisch kleuterdagverblijf Goes is gevestigd in vijf eengezinswoningen. Vanuit het medisch kleuterdagverblijf wordt een vorm van hulp geboden, die erop gericht is het kind, bij wie een stoornis in de ontwikkeling optreedt of dreigt op te treden, en het gezin in haar totaliteit, te benaderen. FUNCTIE-OMSCHRIJVING de verpleegkundige zal, naast het verrichten van verpleegkundige taken, in belangrijke mate ook inzetbaar zijn als groepsleid(st)er in de verschil lende groepen, samenwerken met de ouders, nauw samenwerken met kinderarts, hoofd, psy choloog, maatschappelijk werkster, groepsleiders en groepsleidsters: toezicht houden op de medisch-hygiénische as pecten van de werkzaamheden: verzorging EHBO; bijhouden van de medische registratie. VEREIST een minimumleeftijd van 21 jaar, ervaring in het omgaan met kinderen; opleiding a-verpleegkundige, kinderaantekening is gewenst. SALARISINDICATIE Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, oplei ding en ervaring, op full-time basis tussen 2.383,- en 3.031,-. CAO De cao Medische Kleuterdagverblijven is op de arbeidsovereenkomst van toepassing. Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door het hoofd van het medisch kleuterdagverblijf, Ben Veld huizen, of door de huidige verpleegkundige, Martine van Hevele. telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur. Telefoon 01100-28599. In verband met vakantie zullen de kandidaten pas in augustus worden opgeroepen. Schriftelijke sollicitaties met ver melding van opleiding, ervaring en referenties, gelieve u te richten aan }lo°G'iEl,"° de directie van de Vereeniging Km- derzorg, Nieuwstraat 47, 4331 JK Middelburg. li Oe Vereeniging Kinderzorg heeft een christelijke signatuur. School voor m.h.n.o. en b.b.o. 'De Vakschool' Gevraagd per 1 augustus 1983 een bevoegde docent(e) voor het vak expressie in woord en gebaar, gedurende 3 lestijden per week. Sollicitaties te richten aan het schoolbestuur: de Stichting voor voortgezet onderwijs te Goes, p a het adres van de school, inlichtingen worden telefonisch verstrekt door de directeur, de heer G. Tegelaar (01100-16353). De zomervakantie vangt aan op 2 juli 1983. Rabobank Heinkenszand verleent op persoonlijke wijze uiteenlopende bankdiensten aan bedrijven, particulieren en instellingen. Wij maken, als zelfstandige bank, deel uit van de landelijke Rabobankorganisatie met ruim 3.000 vestigingen. Wij zoeken een De interne organisatie van onze bank is opgesplitst in een groep Bedrijven en een groep Particulieren. De aan te stellen mede- werk(st)er zal voor de groep Bedrijven primair werkzaam heden met een administra tief karakter gaan verrichten als ondersteuning van de commerciële activiteiten. Daarnaast krijgt hij of zij tot taak het assisteren cq. vervangen van de 1 e balie medewerkster Voor deze gevarieerde functie denken wij aan een medewerk(st)er van circa 20 jaar met een opleiding op HAVO-niveau. Enige jaren bankervaring strekt tot aanbeveling. Wij verwachten dat de bereidheid aanwezig is tot het volgen van opleidingen. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris en interessante studiefacili teiten. (Jw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de directeur van de Rabobank, Postbus 3. 4450 AA Heinkenszand. spuit- en schildersbedrijf zoekt op korte termijn een onderhoudsschilder ons bedrijf biedt. gevarieerd werk, goede samenwerking en een goed loon, Telefoon 01189-1473 2717. Café-Restaurant DELTA PwlARI NA vraagt zo spoedig mogelijk 18 tot 20 jaar. Tel. 01108-1693, Kortgene. Voor de verdere uitbouw en coördinatie van het veiligheidswerk, nieuwbouwactiviteiten en het uitvoeren van de a s. taken t g.v de invoering van de Arbeidsomstandighedenwet kan bij de afdeling Veiligheid, onderdeel van de dienst Personeelsbeheer en Organi satie. ter assistentie van de veiligheidskundige geplaatst worden een Functie-informatie Meewerken aan de realisering van de afdelingsdoelstellmg door o a onderstaande deeltaken uit te voeren al dan met gevraagd advies geven en voorstellen doen m b t, de arbeidsomstandigheden, behartigen van het ongevalsgebeuren, inclusief nazorg, beheren van het Veiligheids Documentatie Systeem: (periodiek) bezoek aan werkzaamheden bij de nieuwbouw en revisies in centrales en overige lokaties; up-to-date houden van het afdelingswerkdossier; beheren van de regeling verstrekking veiligheidsbrillen. Functie-eisen dipoma HTS-E of gelijkwaardig, aangevuld met tenminste diplo ma Middelbare Veiligheidskunde of de bereidheid dit te behalen: bedrijfservaring: goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. goed organisatievermogen en praktische instelling; goede contactuele eigenschappen; rijbewijs BE Algemeen Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectie procedure. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te zenden aan de N.V. PZEM. afdeling P en O. antwoordnummer 205 (dit kan dus ongefrankeerd),4330 VB Middelburg. j j| j n.v. provinciale zeeuwse energie-maatschappij PZEM r m STREEKSCHOOL ZEELA Dat kan door middel van onze zgn. 20+-cursussen. Eén of twee-jarigj opleidingen van twee avonden per week. Deze cursussen zijn er in de afdeling: metaaltechniek motorvoertuigentechniek timmeren en metselen schilderen Inlichtingen tussen 08.00-16.30 uur bij de schooladministratie. Per 1 september 1983 ontstaat in ons ziekenhuis op de P.A.A.Z. afdeling een vakature voor een in de rang van 1e verpleegkundige A. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma ziekenverpleging A B of HBO-V met 2 jaar ervaring psychiatrie en te beschikken over leidinggevende kapaciteiten. Gevolgd hebben van een kaderopleiding is gewenst. Een van onze belangrijke invalshoeken is de transaktionele analyse. Kennis van verslavingsproblematiek strekt tot aanbeveling. Overeenkomstig de aard van een P.A.A.Z. afdeling komen wij in aanraking met de acute psychiatrie. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Informatie betreffende de funktie-inhoud wordt verstrekt door de heer L Rentmeester, hoofd verpleegkundige dienst (toestel 627). Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van "sollicitatie" op de enveloppe. 10 dagen na het verschijnen van dit blad, te richten aan afdeling personeelszaken. j administratief medewerk(st)er De kandidaat die we zoeken dient te beschikken over minimaal het diploma M.B.A. Ervaring ts hebben met het werken met een mini-computer. Gewend zijn zelfstandig te funktioneren. Enige kennis te hebben van loonadministratie. Leeftijd plm. 25 jaar. Als u na lezing van bovenstaande denkt voor betreffende funktie in aanmerking ti J komen, dan ontvangen wij gaarne uw schriftelijke sollicitatie onder PZC Middelburg. Je huis in de krant brengt mensen over de.vloer. Op de afdeling sociale zaken/welzijn van de gemeentesecretarie kan worden geplaatst een MEDEWERK(ST)ER FUNKTIE-INFORMATIE: het verrichten van beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, Welke verband houden met de ter secretarie te verrichten taken in het kader van de welzijnsplanning; het verrichten van secretariaatswerkzaamhe den voor en verslaglegging, van vergaderin gen van commissies en/of werkgroepen; volledige verzorging van de uitkeringsadmini stratie sociale zaken; opstellen kwartaaldeclaraties en jaaropga ven; afdrachten aan belastingdienst en bedrijfsver eniging. FUNKTIE-EISEN: bereidheid vakstudie(s) te volgen; voor rang adjunct-commies(A) geldt bezit of studie diploma GA-I/BA; goede mondelinge en schriftelijke uitdruk kingsvaardigheid. SALARISGRENZEN: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring zal aanstelling kunnen geschieden in de rang van Schrijver-Adjunct-commies A. Bruto salaris 1.514,- - ƒ3.066,00. Inlichtingen omtrent deze vakature kunnen wor den ingewonnen bij de gemeentesecretaris. Tele foon 01107-1655 toestel 14. Sollicitaties binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders, Voorstraat 31, 4491EV Wissenkerke. Illllliiiliiiiilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Bejaardentehuis 'De Kraayert', Lewedorp In ons tehuis is plaats voor 1 GEDIPLOMEERD BEJAARDENVERZORGSTER Indiensttreding op 1 augustus 1983 of z.sp.mog. daarna. Salaris en andere arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de cao voor bejaardentehuizen. Betrokkene moet bereid zijn avond-, nacht- en weekenddiensten te verrich ten. Sollicitaties binnen 10 dagen na de verschijning van dit blad aan de direk- teur van het bejaardentehuis, Delta straat 2, 4456 BB Lewedorp. Bij hem zijn ook nadere inlichtingen te bekomen. Tel.: 01196-12557. Het bestuur van 'St.-Martha' voor Individueel, Lager en Middel baar Beroepsonderwijs te Hulst vraagt per 15 augustus 1983, ter vervanging wegens zwangerschaps verlof tot 1 november 1983, een voor: 16 uur 3e graads (L.H.N.O. L.E.A.O.) Schriftelijke sollicitaties met opgave van referentie-adressen zo spoedig mogelijk te richten aan het Bestuur, Postbus 128, 4560 AC Hulst. Inlichtingen worden verstrekt door de direkteur, J. P. v. d. Wielen, telefoon 01140-12672. DER BOEDE een verpleeghuis te Koudekerke. waar somatisch zieke en psycho-geriatrische bewoners verpleegd worden heeft plaats voor ziekenverzorgenden/ verpleegkundigen (m/v) in tijdelijke dienst voor plm. Vz jaar. Plaatsing zal b.v.k. in full-time dienst verband gerealiseerd worden op zowel somatische als psycho-geriatrische afdelingen. Kandidaten dienen bereid te zijn zowel weekend-, als avond- als nachtdiensten te verrichten. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door dhr. R P. Belt, Coördinerend Hoofdverpleegkundige, bereikbaar onder telefoonnummer (01185) 12 16. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u. onder vermelding van de letters D.B., richten aan de afdeling personeelszaken van de Stichting "Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland", Postbus 100, 4330 AC Middelburg. $ÈL W .(samenwerkingsverband van 18 provincials vrouwenorganisaties) voor 20 uur per week FUNKTIE-INFORMATIE: bijdragen leveren aan de voorbereidir ontwikkeling en uitvoering van het beleidl ondersteuning van het bestuur, aangeslote organisaties en de plaatselijke vrouwenra den. VEREIST: minimaal HBO-opleiding; goede kontaktuele eigenschappen: goede redaktionele kwaliteiten; ervaring in secretariaatswerk; bij voorkeur ervaring in het werk met vroi wen. Het salaris is afhankelijk van opleiding e ervaring. Nadere informatie kan worden ingewonnen b de voorzitter: mevrouw D. M. Bloos-Steenhip zen, tel. 01184-61620 of bij de huidige beleids medewerker mevrouw Bongenaar-de Graaf, të 01180-34733 of 01100-13657. Schriftelijke sollicitaties vóór 1 augustus a.s. richlt: aan: Stichting Zeeuwse Vrouwenraad, Postbus 42 4330 AK Middelburg; met op de enveloppe Imkerbovenhoek 'sollicitatie'. N.a.v. advertenties d.d. 9 juni no. 354 en no. 355 waarin gevraagd assistente en telefoniste: in vakatures voorzien. Dank voor uw sollicitaties. Een dringende oproep bestemd voor: HTS-eis elektronica Met ervaring in elektronische regeling/bestu- ringsapparatuur. Ervaren elektromonteur Huishoudelijke apparatuur +antennes. All round ervaren elektriciens VEV gediplomeerd, zelfst. werkena. A-, B- en Z-verpleegkundigen Full-time en part-time. Met ervaring. Telexistes Ruime ervaring. Secretaresses Ruime ervaring. LTS el MTS-er elektronica Voor fijne soldeerwerkzaamheden (Goeree- Overflakkee). Wij hebben onmiddellijk werk! Bel ons meteen maandag 8.30 uur. Middelburg, Lange Geere 14, (0118CÖ 29658 Goes, Westsingel 1, (01100) 16014 Terneuzen, M. de Ruytersingel 9, (01150) 95538 Zierikzee, Oude Haven 41, (01110) 5855

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8