coss AUTOBEDRIJF MEDAMO-JOOSSE 'en vogue' vexko°ï BP- Autorette De Goese Polder tlahrii jan f— Denk eerst even na voordat u een huisdier neemt. _19 ATERDAG 25 JUNI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 Lieve jarige U| CISKE HOERA! i W Een hele fijne dag en !p nog vele gelukkige jaren. Je M i C. M. J. VAN OEVELEN-LUYKX 25 jaar getrouwd Jolanda en Peter van harte gefeild-:-: tcerd met jullie 25-ja-ï rig huwelijk. Ronny en Angel ien Yolanda i Familie berichten Dankbaar en blij berichten wij. dat op 2 juli 1983. onze lieve ouders en grootouders LEONARDUS DE NOOIJER en JACOMINA DE NOOIJER-VAN BELZEN g 40 jaar zijn getrouwd. 3 Wie onze ouders wil komen feliciteren is vang harte welkom van 19.00-20.00 uur in de zaal* boven cafetaria "De Krab", ingang Zuidwal teg Amemuiden ij- Dar zij voor elkaar en voor ons nog lang gespaard mogen büjven. is de wens van hun dankbare Idnderen en kleinkinderen. 4341 EE Amemuiden juli. 1983 Langstraat 14. Op 27 juni 1983 hopen onze geliefde ouders en grootouders :J: K. POORTVLIET en ij; G. POORTVLIET-VAN BELZEN hun 25-jarig huwelijk te vieren. J: Gelegenheid tot feliciteren van 15 00 tot 17.00 iji Amemuiden. juni 1983 Tuindorp 2 De tijd gaat snel :J:J want op 3 juli a.s. zijn ijij KEES EN TANNIE ZWEEDIJK jijj alweer 25 jaar getrouwd. :J:J Natuurlijk geven zij ter gelegenheid van hun J;J: zilveren bruiloft een receptie op 2 juli 1983 in het ijij 'Heer Hendrikhuis' te 's-Heer Hendrikskinderen gi 19.30 tot 20.30 uur. jg Dig en Angelia ;ij: Erik en Lidy i|:J Elly en Peter Peter en Monique jijj Berkenstraat 19. 4462 VW Goes. -ij: Dl 'Stichting Prot. Bejaardenzorg op het platteland iji van Walcheren' |:J !n verband met het bereiken van de pensioenge ij: rechtigde leeftijd, zal. na een diensttijd van 12'2 jij jaar. mevrouw ;ji M. d. HAM-EVERTSE haar funktie als direktrlce van het bejaardente- Jj; huls 'Nieuw-Sandenburgh' te Veere per 1 juli 1983 Jj beéindigen. :J: Ter gelegenheid daarvan wordt haar door het J:J bestuur van de Stichting een receptie aangebo :J; den. die zal worden gehouden op donderdag. 30 jij .mni 1983 van 15.30 u -17 30 u in de rekreatiezaai :J; van 'Nieuw-Sandenburgh'. Sandenburghlaan 2 ::J Veere. Tevens zal er dan gelegenheid zijn kennis te J:J maken met de nieuwe direktrlce. mevrouw J Scheurwater x Belangstellenden zijn hartelijk welkom Namens het bestuur. Jj; H H. Vogel, voorzitter J:J J. C Kingmans, sekretaressc. iji »r de vele blijken van belangstelling i.v.m. onze veren bruiloft willen wij u hartelijk bedanken. Mede erdoor is deze dag voor ons onvergetelijk geworden kg Iddelburg, juni 1983 lymanstraat 15. Size hartelijke dank, mede namens onze kinderen. »r de vele kaarten, bloemen en geschenken die wij ons 25-jarig huwelijk mochten ontvangen. Kees en Nelly van Stee-Boonman twedorp, juni 1983 tistweg 5. 'oor de vele blijken van «langstelling en kado's. »el van hier als elders. I) ons 45-jarig huwelijks- est ontvangen, zeggen »1J allen, ook namens onze linderen, hartelijk dank. Voor W over Bergen op Zoom. Holleweg 50 W. Houmes Z. Houmes- Wijkhuys 'estkapelle. olenwal 28. Hartelyk dank voor al de bloemen, cadeaus en ge lukwensen die onze 40-ja- rige bruiloft tot een fijne dag hebben gemaakt. 4455 VP Nieuwdorp, juni 1983 Schippersweg 6a. Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor het medeleven dat wij mochten ont vangen na het overlijden van onze geliefde moeder grootmoeder en overgrootmoeder CORNELIA ELISABETH KLEPPE-VERSLU1S betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank. Het is voor ons een grote steun geweest in de voor ons zo moeilijke dagen. In het bijzonder zeggen wij dank aan het personeel van 'Eben-Haezer' voor de liefdevolle verzorging Fam Van Gilst Fam. Kleppe Oost-Souburg, juni 1983 Voor alle liefde, vriendschap en goede zorgen, inzon derheid dokter S. Buys, betoond tijdens het leven van mijn geliefde man. onze vader en opa WILL H. G. TIMMERMANS en voor de vele blijken van deelneming ontvangen na zijn overlijden, betuigen wij hierbij onze welgemeende dank. I J. J Timmermans-Klaassen kinderen en kleinkinderen Goes. Juni 1983 Voor de veie blijken van aeememing ons oetoond na het overlijden van onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder KORNEL1A KLAP-DEK betuigen wij onze oprechte dank. Namens de familie A. Klap 3136 BH Vlaardingen, juni 1983 Stadhouderslaan 4 Door de overweldigende belangstelling na het geheel onverwacht heengaan van mijn innig geliefde zorgza- man JAN PEENE is het mij onmogelijk een ieder persoonlijk te bedan ken. Daarom zeg ik langs deze weg allen hartelijk dank. Het is voor mij een enorme steun en troost geweest in deze zo moeilijke dagen. M. Peene-Jobse Oost-Souburg, juni 1983 Voor alle liefde, vriendschap en goede zorgen tijdens haar leven betoond, inzonderheid door personeel van Der Boede, aan onze geliefde vrouw en moeder ELODIA MARIA HOOFTMAN-DE BLOCK en voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden, betuigen wij hierbij onze oprechte dank. Vlissingen, juni 1983. Allen die ons hun medeleven betuigden na het overlij den van mijn lieve man, onze vader en grootvader AERNOUD W1LLEMSE zeggen wij hartelijk dank. J. Willemse-de Keizer kinderen en kleinkinderen St.-Laurens, juni 1983. In plaats van kaarten Hartelijk dank aan allen die hun deelneming hebben betoond na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde zoon. onze broer, zwager, oom en neef PIETER BACK De vele blijken van medeleven hebben ons gesterkt en vertroost in deze moeilijke dagen en zullen bij ons een dankbare herinnering blijven. Uit aller naam: C. P. de Rijcke-van der Endt Oost-Souburg, juni 1983 Voor uw blijk van medeleven die wij mochten ontvan gen tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve moeder en oma MARIA ROZIA VERSTRAETE-RAS betuigen wij onze oprechte dank. Fam. P. B Verhage-Verstraete Oost-Souburg, juni 1983 Voor de zeer vele bewijzen van medeleven die wij zowel persoonlijk als door uw aanwezigheid bij de crematie van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma ANNA FRANCINA VERSPRILLE-AARNOUTSE Namens de familie Versprille Oostburg, juni 1983 Voor de zeer vele blijken van deelneming na het overlijden van mijn zoon, zeg ik, mede namens de familie, hartelijk dank. C. Wattel-Jobse Serooskerke. juni 1983 Noordweg 75. Bij vonnis van de arron dissementsrechtbank te Middelburg d.d. 22 juni 1983 is in staat van faillis sement verklaard Onder- houds- en Constructiebe drijf DECO Vlissingen B.V., gevestigd te Vlissin gen aan de Edison weg 21, met benoeming van de e.a. heer mr. H. A. Witsiers tot rechter-commissaris en met aanstelling van on dergetekende tot curator. De curator: Mr. M. L. Huisman, Kantoor Mr. Van der Wijst Huisman, Badhuisstraat 163. 4382 AL Vlissingen ir de vele blijken van medeleven ontvangen na het verlijden van onze beminde vrouw, moeder, dochter, schoondochter, zuster, behuwdzuster en tante MARIA STAAL-WISSE if tuigen wij onze oprechte dank J. P. Staal en kinderen de familie Wisse de familie Staal 'oor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en sa het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader JOHANNES WATTEL *tuigen wij u onze oprechte dank In het bijzonder dr. "oorlander. zr. Backs en verpl. personeel afd. De Dam Der Boede'. Dorpsplein 7, Koudekerke "oor de vele bewijzen van hartelijk medeleven, ons fctoond na het heengaan van onze lieve vader, tfhuwd-, groot- en overgrootvader ADRIAAN GII LES VAN DEN BERGE ietuigen wij bij deze onze oprechte dank Namens de familie, C. van de Ven-van den Berge Middelburg, juni 1983 Bij beschikking van ue ar rondissementsrechtbank te Middelburg d.d. 22 juni 1983 is het faillissement van Caledonian Consul tants B V., gevestigd te 's-Gravenpolder, Van Hoe- kenstraat numero 8. opge heven wegens de toestand des boedels. Vreijling Partners mr. A. Oomen Westwal 81 4461 CN Goes Plaats uw familie berichten in de PZC BIEDT U AAN: MERCEDES-BENZ 250 1980 kleur ivoor, 79.000 km, LPG veel accessoires MERCEDES-BENZ 240 TD 1980 kleur wit, 83.000 km PONTIAC GRAND PRIX 1980 65 000 km, kleur Bordeauxrood met LPG PEUGEOT 504 BREAK D 1980 100.000 km PEUGEOT 305 SR 58 000 km, grijsmetallic. Mercuriusweg 25, Vlissingen. Tel. 01184-18351. Na 18.00 uur 01182-1318 Mercedes-Benz-dealer verkeersschool 4) DE ZEEUWSE CHAUFFEURSSCHOOL Medio augustus starten we weer chauffeursopleidingen voor chauffeurs diploma ccv-b aanvullende cursus personenvervoer vervoer gevaarlijke stoffen Vraag informatie en inschrijfformulier, tel. 01103-1804 of 01106-2896. Algemene vergadering van de Rabobank te Heinkenszand Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank Heinkenszand B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op dinsdag 12 juli 1983 om 20.00 uur in de zaal van café 'La Paloma' Dorpsstraat 50, 4451 BD Heinkenszand Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Jaarrekening 1982 Verkiezing leden bestuur en raad van toezicht Mededelingen en rondvraag De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1982 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage Het bestuur. Rabobank Q part-time opleidingen voor lagere en middelbare akten Luctor et Emergo Kafé Domburg Stationstr. 13, Domburg is weer open. AANMELDING voor lie akten: a Engels LO b. Engels MO-a a Duits MO-a d. Nederlands MO-a e. Handelskennis LO f. Wiskunde LO g. Wiskunde MO-a h Akte K handwerken L Tekenen LO j. Handenarbeid LO k. Akte U vr.handw. L Lich. oef. LO m. Applicatie-cursus volledig bevoegd onderwijzer Pedagogische Academie "Merwerode" (letters abcdehijkm) Gemeentelijke Pedagogische Akademie Chr. Pedagogische Academie "Juliana van Stolberg"' Kon. Wilhelminalaan 2 - 4205 ET Gorinchem tel. 01830-21694 (letters j m) STREEKSCHOOL ZEELAND Er zijn nog plaatsen open in: A. Voortgezette beroepsopleidingen 1. Metaaltechniek: Onderhoudsmonteur Machinemonteur Constructie- en Apparatenbouw Licht Plaat- en Constructiewerker 2. Elektrotechniek): Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Technicus Elektrische Bedrijfsïn- stallaties (TBI) Technicus Industriële Elektronica (TIE) Eerste Monteur Laagspanningsin stallaties (EML) 3. Bouwtechniek (gezel opleidingen): Timmeren Metselen Schilderen Meubel- en woningstofferen 4. Motorvoertuigentechniek: Onderstellen Dieselmotoren Benzinemotoren (certificaten voor het diploma Eerste Monteur) 5. Horeca. Tweede restaurantkok of -kelner 6. Verzorgende Beroepen: Bejaardenverzorgende De Tertiaire cursussen 1. Werkvoorbereider 2. Technisch kaderfunctionaris in de au tobranche. TOELATINGSVOORWAARDEN: A. Diploma primaire beroepsopleiding leer lingwezen. B. Diploma voortgezette beroepsopleiding. Voor meer informatie: schooladministratie tus sen 08.00-16.30 uur. Regelt u dit nog voor u op vakantie gaat? U bewijst er u zelf en ons een dienst mee. nedeblM®3 "n pracht DAMES of HERENFIETS 312 ft Jj ftw Troelstralaan 98Goes HOLLAND BV ALS HET OM AUTOMATISEREN GAAT Als 't om kracht en pres- taties gaat, is Johnson op"" t water onverslaanbaar Uitputtende tests bewij zen dat onze kwaliteit en techniek nergens ter wereld worden geevenaard Daarom vertrouwen meer watersporters en beroeps gebruikers op Johnson dan op welke andere buiten boordmotor ook WATERSPORTBEDRIJF L.J. DE LOOFF HOOFDSTRAAT48 4484 CG KORTGENE TEL 01108-1205 Voor een volwaardige rijopleiding Voor een IfoDP Nieuwe Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar w „Voor Caesar hebben we een heel speciaal vakantie-adres, ergens op de Veluwe." SIRE I'lihlikdllr aangeboden door dit blad in samenwerking wet deSnchiing Ideele Rei luim

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7