EP: enorme toename mport elektriciteit Akkoord stukgoed-cao Eerste steen kantoor Accountantsunie ZLM Obligaties omhoog op rustig Damrak PZC/ financiën en economie JES PROCENT TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJS Afslanking Hevanco-groep Belegde vermogen PGGM steeg tot f 16 miljard 1- Samenwerking Kluwer en VNU van de baan AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS si ITERDAG 25 JUNI 1983 rca RNHEM (ANP) De Nederlandse stroombedrijven, overkoepeld door de NV' Samemverken- Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP), hebben in 1982 zes procent van de totaal in ons ert ind verbruikte elektriciteit tegen een aantrekkelijke prijs uit het buitenland geïmporteerd, lat kon vooral omdat het aanbod van met behulp van waterkracht opgewekte stroom dat ar bijzonder groot was. geïmporteerde elektrische energie bruik vorig jaar af met 5,4 procent en kernenergie bedroeg dat jaar negen afkomstig uit Belgie. Duitsland in de chemie zelfs met 10,3 procent Zwitserland. De import is de afge ven tien jaar nog nooit zo groot ^fppijL'nnl Heest. In 1982 werd zes keer zoveel 'Jtcc w» itriciteit uit het buitenland be- H Jokken als in 1981. Een en ander 3 n ijkt uit het jaarverslag van de SEP :fic ier 1982. Door de import en de daling procent in 19811. Het aandeel :fic in het elektriciteitsverbruik in M sd daalde de stroomproduktie van Communicatie - In de komende worden betaald, kon het tariefniveau Nederlandse elektrieiteitsbedrij- twintig jaar zal de vraag in Nederland voor de industriële afnemers van gro- jjjj a ten opzichte van 1981 met 7.7 naar mobiele communicatieappara- te hoeveelheden energie in ons land tbeent. tuur toenemen. Om op die vraag in te meer op peil worden gebracht Nederlandse elektriciteitsver- spelen hebben Nederlandse fabnkan- uik daalde in 1982 met 2.4 procent, ten en leveranciers van dit soort appa- joral in verband met de slechte gang ratuur (autotelefoons, draagbare Ne- maar mag daarbij niet uit het oog iiaalindustrie nam het stroomver- procent. olie 21 procent en aardgas 46 procent. Dat laatste is vooral hel gevolg van de extra aardgasinzet ten behoeve van Het aandeel van steenkool in de de stroomproduktie, waartoe het ka Nederlandse elektriciteïtsproduktie binet vorig jaar besloot, steeg vorig jaar tot 24 procent (14 Door de extra aardgasinzet. die voor deel beschikbaar kwam tegen een prijs die voor steenkool zou moeten ingebruiknemen van een kolenge- stookte elektriciteitscentrale in Nij megen en de start van een op kolen- stook omgebouwde centrale in het Limburgse Buggenem. Verder ontwikkelde de SEP plannen voor een groot experimenteel wind molenpark. waarover dit najaar defi nitieve beslissingen zijn te verwach- n dat in de ons omringende landen Volgens de SEP is dat op zichzelf verheugend. zaken in de industrie. In dê derlandse leveranciers landmobiele RNHEM (GPD) Bij de woning- luwgroep Ncvanco, met als hoofd- Itl Arnhem, worden binnenkort vi bvan de in totaal 850 medewerkers n> itslagen. M twoningbouwgroep. cbe onder meer ,J staat uit ondernemingen in Helden- Hingen, Maarssen en Hasselt (bij DL folie), heeft te kampen met een nzienlijke omzetdaling als gevolg in de inkrimping van de woning- Dt luwmarkt. Hel grootste deel van de dwongen ontslagen. 75 man. zal lllen in de indirect produktieve u? *t, de resterende 25 in de fabrieken. lYl] rt de Bouw- en Houtbonden van NA. KV en CNV is inmiddels overeen- DL raiming bereikt over een sociaal n feleidingsplan. K [tafgelopen jaar behaalde Nevanco n omzet van ca. 350 miljoen De stabiliteit van het bouwbedrijf en armee het voortbestaan zal mede or de reorganisatie kunnen worden [kerd. radiocommunicatie (NLLR), die zich vrijdag op een bijeenkomst in Den Haag introduceerde. worden verloren dat een structurele oplossing van het probleem van hoge elektriciteitsprijzen slechts is gelegen anderen, veelzijdiger samen- Nu al wordt er in Nederland voor stelling van het brandstoffenpakket tientallen miljoenen guldens omgezet aan mobiele communicatieappara tuur De NLLR noemt een afzet van 200.000 eenheden. De verwachting is, dat er over twintig jaar sprake zal zijn van twee miljoen eenheden. Dat streven naar 'diversificatie' het brandstoffenpakket. een gevolg van hel tijdens de oliecrisis van 1973 gebleken grote gevaar van de afhan kelijkheid van olie alleen, kreeg in 1982 onder meer gestalte door het -7"k Amsterdamse wisselmarkt 2,82675-82925 43705-3755 111.950 2.000 37,155 205 5,5935 5985 135 505-555 118 85-95 18.885 935 37.155 205 31,01 '5 825 l. shilling llOUi pond ipaanse pes 1ioo1 2 29575-21 15,8930-9030 3.5250-5350 1.9050-9750 2 4800-4900 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM 1ANP1 De a< an- en verkoopprijzen) voor bullen bankpapier geldend In Amsterdam ip de volgende werkdag luidden giste frigelse pond tóglsehe fr <100. kuise mark i lOOi Kal lire .10000. ■ortugeseesc (10 Canadese dollar 'ranse fr ilOOi Iwttserse Tr <100) Iweedse ki loorse kroon il 001 Deense kroon <100) toïtenr sh 100) Griekse drachme Dnse mark loegosl dinar ilOO' Ierse pond 100) 133.25 i 35.50 2 37,50 4 29.75 1570 een 82,80 Algemeen-lokaal 86 90 internationals 78.40 Industrie 64,00 Scheep en Luchtv 154.10 Banken 204 60 Verzekering 172.80 ""iel ea 70.10 .--■oblig. index 78 70 tendem Siaaisl 12.21 in 3-5 Jr 12 16 in 5-8 jr 12 24 i langer 12.20 «leuwste drie 12,18 BNG-lenlngen 12.12 bankleningen 12,20 pandbrieven 13 76 242 90 240.00 i 107.80 97.80 9,21 iVan onze redactie economie) ZEIST Het Pensioenfonds voor de Gezondheid. Geestelijke en Maat schappelijke Belangen (PGGMl heeft in 1982 een netto-resultaat behaald van f391 miljoen, tegen f389 miljoen in 1981. Het bedrag is toegevoegd aan de extra reserve. Het totale belegde vermogen van PGGM steeg met twee miljard lot ruim 16 miljard gulden. PGGM. aldus het jaarverslag is met ruim 400.000 deelnemers en ex-deel nemers uit de verzorgende sector het grootste particuliere pensioenfonds van Nederland. Vorig jaar ontving PGGM f 1.7 miljard aan premies en nog eens f 1.3 miljard aan opbrengsten uit beleggingen en uitkeringen van herverzekeraars. De 36.600 gepensioneerden en deelne mers aan de regeling Overbruggings uitkering (de PGGM-versie van de VUTi ontvingen f 378 min Het ver schil tussen inkomsten en uitgaven. f2.6 miljard, is bedoeld om reserves op te bouwen waaruit PGGM toekom stige verplichtingen voor zijn deelne mers kan betalen. Bij het fonds werk ten eind 1982 500 mensen In de loop van vorig jaar heeft het PGGM een nieuwe hypotheekvorm op de markt gebracht, in samenwer king met het Bouwfonds Bij deze hypotheek zijn de lasten gekoppeld aan de algemene loonontwikkeling, waardoor mensen die dat voorheen niet konden, in staat gesteld worden een huis te kopen Voorlopig gaat het om een experiment van duizend nog te bouwen huizen. Wanneer dat aan slaat. wil PGGM die hypotheekvorm ook voor andere huizen en wellicht ook bestaande huizen gaan aanbie den Het afgelopen jaar heeft hel PGGM besloten tot een verdere extra pre miekorting van 1 procentpunt, waar door de premie in 1983 tot 20 proeent van de bijdragegrondslag (werkge vers en werknemersaandeel) kon da len. De totale premiekorting over 1983 komt daarmee op 5 procentpun ten. (STERDAM (ANP) - De prijzen van goud iötver zijn vrijdagmiddag als volgt vast- Md (tussen haakjes de vorige pnjzen) *d: onbewerkt 38 200-38.700 i37 920- bewerkt verkoop 40 640 (40 340), itr. onbewerkt 1095-1165 11065-1135), be- ikt verkoop 1230 (1200) AMSTERDAM (ANP) - Vrijdag heer ste op de Amsterdamse effectenbeurs een typische laatste-dag-van-de- week-stemming. De handel was kalm en de koersen maakten voor een groot deel pas op de plaats of gingen iets terug. Daarmee volgde het Danmrak de Amerikaanse beurs in Wall Street, die bij een rustige handel iets lager sloot Ook in de obligatiesector was de stemming ietwat, mat. Door iets meer vraag, voornamelijk uit het buiten land. konden de koersen iets aantrek ken met 0.2 tot 0.3 punt Akzo was bij de internationals de enige die rond het middaguur op een hogere koers stond van ƒ65.70. het geen een winst betekende van 0.30 Unilever. Hoogovens en KLM moes ten terug, terwijl Philips zelfs ƒ0,80 prijsgaf op 53,80 De banken noteer den onveranderd of iets hoger, terwijl bij de hypotheekbanken Westland- Utrecht iets achteruit ging. Ennia verloor opnieuw enig terrein, terwijl de collega-verzekeraars iets aantrokken. In de koers van de uitge vers. bouwers en scheepvaartwaarden zat weinig beweging. Bij de overige actieve aandelen handhaafde Pak hoed de donderdag behaalde winst op 54. Gist-Brocades steeg nog iets verder, terwijl Heineken een weinig terug moest. Op een verdeelde lokale markt zette Fokker de donderdag begonnen op mars voort. De aanzienlijke opdrach ten voor de ruimtevaartafdelmg leid den tot een 2.40 hogere koers van 34,90. Voor het eerst sinds liet be kend worden van de fusieplannen van Ennia en AGO moesten de kleinere verzekeraars terrein prijsgeven. Am- las verloor ƒ1.50 op f 79 en Stad Rotterdam 0.80 op 75. Holec ging met ƒ2.50 achteruit tot ƒ47.50 en Borsumij-Wehry met eenzelfde be drag tot 167 Nierstrasz moest 25 prijsgeven op 900 en Bredero VB 5 op 178. Andere verliezers waren van de Giessen-de Noord, ACF. Macintosh en Kiene Ver. Glas bleef onverstoorbaar stijgen met een winst van 3 op 250 Ook Batenburg deed het goed net een vooruitgang van 15 tot 385 Voor VMF bleef op een 1 hogere koers van 70 nog vraag bestaan. Slavenburg voegde 2,20 bij op 60.50. De doorlopend genot^rde fondsen vertoonden in de loop van de dag een nogal grillig beeld. Wel leken de koers stijgingen de overhand te hebben Zo schoot Pakhoed omhoog tot ƒ56.20. wat een een winst betekende van 2,20. WUH boekte eveneens een een flinke winst van 3,70 op 123. Ook Kon. Olie en Akzo gingen omhoog. VNU, Volker en Ahold moesten daar entegen prijsgeven. De omzetten op de optiebeurs waren vrijdagmorgen lager dan in de voor gaande dagen. Om twaalf uur waren er 3231 contracten verhandeld. Het actiefste waren Philips en Kon Olie. Grote opdracht voor Canadese deelneming Boskalis SLIEDRECHT (ANP) - Het Canadese Pe Ben Pipelines Ltd. waarin Ko ninklijke Boskalis Westminster een belang van 49 pet heeft, heeft in korte tijd twee opdrachten voor het leggen van pijpleidingen voor een totale aanneemsom van f 270 min ontvan gen, zo heeft Boskalis Westminster meegedeeld. Het ene contract omvat het leggen van 527 km oliepijpleidmg tussen Nor man Wells in het Noordwesten van Canada en Zama in Alberta. De op drachtgever is Interprovincial Pipe Line Ltd. Het tweede project betreft het leggen van ruim 62 km en 10 km pijpleiding voor Gaz Inter-Cite Que bec Ine in de provincie Quebec. Deze laatste opdracht'zal samen met een andere Canadese onderneming wor den uitgevoerd. HAARLEM-DE VENTER (ANP) - Een mogelijke samenwerking tussen de uitgeversconcerns Kluwer en VNU op het gebied van special interest bladen en educatieve uitgaven is van de baan. Besprekingen hierover zijn beëindigd, omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt, over de te hanteren uitgangspunten. Er zal dan ook geen studie ter zake worden ondernomen. Het ging volgens de bonden om een ruil van publieksbladen als Ouders van Nu etc en jeudbladen en school boeken Zij vreesden aan aantasting van de pluriformiteit. Bovendien zou den er bij Kluwer 600 arbeidsplaatsen op de tocht kunnen komen te staan Arrestatie Slavenburg - De Rot terdamse politie heeft opnieuw een medewerker van het hoofdkantoor van Slavenburg s Bank in Rotterdam aangehouden op verdenking van vals heid in geschrifte. Het gaat om de 38-jarige A W M uit Soest. Dat heeft de Rotterdamse officier van justitie mr J. Schoonaard vrijdag meege deeld Het is de achtste keer dat een perso neelslid van Slavenburg's is gearres teerd op grond van de in februari van dit jaar door justitie bij deze bank in beslag genomen administratieve be scheiden Burgemeester Blanken metselt de eerste steen in GOES - Hoewel de contouren van het gebouw zich aardig beginnen af te tekenen, is vrijdag de officiële eerste steen gelegd voor het nieuwe kantoor van de ZLM Accountantsunie in Goes. Aan deze eerste steen zijn al vele minder officiële stenen vooraf gegaan. Burgemeester mr. W. Blanken van Goes verrichtte de ceremoniële handeling. Naast de herinneringssleen bij de ingang metselde hij enkele bakstenen. De nieuwe huisvesting van de ZLM Accountantsunie ligt in het gebied Klein Frankrijk, pal aan de Ring baan West. Aan het kantoor wordt met bijzonder veel voortvarendheid gewerkt Het is de bedoeling dat het in november al gereed is De Ac- countantsunie is thans gevestigd aan de Wijngaardstraat Op de plaats ervan zal. zo zijn momenteel de plannen een vestiging van C A verrijzen De unie besloot te gaan omzien naar een nieuw kantoor, vertelde algemeen directeur B. Veerbeek na afloop van de eerste-steenlegging, omdat, de werkzaamheden zich nog steeds gestaag uitbreiden Het oude gebouw aan de Wijngaardstraat is niet doelmatig genoeg meer voor een moderne werkwijze ook in de toekomst. Daarbij komt dan nog dat de afgelopen jaren gebleken is dat het huidige kantoor vaak moei lijk bereikbaar was als gevolg van verkeersopstoppingen m de Wijn gaardstraat. Een verbetering van de bereikbaarheid voor de klanten en het scheppen van plezieriger werk omstandigheden voor het personeel hebben uiteindelijk de doorslag ge geven. Bij de keuze van een plaats voor de bouw van het kantoor zijn verschei dene mogelijkheden bekeken. Veer beek toonde zich erover tevreden dat de voorkeur tenslotte is uitge gaan naar het terrein in Klein Frankrijk Hij sprak zijn waardering uit voor de manier waarop de aan- -Jnemer. de BV Maco uit Middelburg, het werk uitvoert De directeur had vastgesteld dat de zaken bij de aannemer goed georganiseerd ver lopen „Dat spreekt ons als accoun tants altijd erg aan", zei hij. Compli menten richtte hij ook aan het adres van architect M van Doom De Accountantsunie van de ZLM heeft kantoren m Goes. Middel burg, Bergen op Zoom en Zierikzee. alsmede nevenvestigingen m Oost burg en Sint-Annaland. In het nieu we gebouw worden gehuisvest het hoofdkantoor, waarvan Veerbeek de leiding heeft, en het kantoor Goes (met aan het hoofd J Spijk), dat zijn werkgebied heeft op de Bevelanden en in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen Het aantal medewer kers in Goes bedraagt 35. Het nieu we gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 1200 vierkante meter Het wordt uitgevoerd in laagbouw Er is een investering van zo'n ander half miljoen gulden mee gemoeid ANTWERPEN De opendeur-da gen van de haven van Antwerpen worden dit jaar gehouden op vrij dag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni Dit jaar doen naast het Ant werpse stadsbestuur en de Groepe ring der haven van Antwerpen ook de gemeente Beveren en de Inter communale Vereniging Land van Waas mee. Het programma omvat geleide bezoeken aan de Antwerpse havens, tentoonstellingen en audio visuele voorstellingen Nieuw in het programma voor 1983 zijn onder meer de bezoeken aan de havenin stallaties op de linker Scheldeoever en een speciale postzegel-tentoon stelling Er is voorts een doorlopen de havententoonstelling in de Ant werpse stadschouwburg en er zijn havenbezoeken per Flandriaboot Inlichtingen. Dienst Informatie Stad Antwerpen, tel. 09-32-3- 2337093 BURGH-HAAMSTEDE De eve nementencommissie Burgh-Haam- stede heeft voor zaterdag 25 juni een sport- en dansfestival gepland, waaraan ook het bedrijfsleven zijn medewerking heeft toegezegd De ondernemers maken gebruik van de gelegenheid op dit festival op de Beatnxweide hun artikelen te de monstreren ën te verkopen. Typi sche sportzaken als Zentrasport, Bouwman Sportvisserij. Bouwman Crossfietsenshow. Aerobic VIT Cen ter, Zeilschool Aquavitesse. Surf- school Jonker. Sportschool Josef Tol. Manege Lisiduna en vele ande ren zullen van de partij zijn Er is voorts een sportartikelenruilbeurs. en naast de ondernemers kunnen ook sportverenigingen zich uitge breid presenteren. Het festival duurt van 11 00 tot 18.00 uur. VLISSINGEN - Bij HEMA Vlis- singen. gelegen aan de Lange Zelke, is de verbouwing voltooid Zowel op de boven- als de benedenverdieping zijn er nu speciale reclame-straten, die het publiek op efficiènte wijze leiden naai- de plaatsen waar de speciale aanbiedingen zijn te vin den De boven-etage is geheel met nieuw meubilair ingericht Voorts is de toonbankopmaak aan de laatste mode-tendensen aangepast en is de volgorde van de collecties artikelen, logisch opgebouwd Donderdag morgen ging de Hema na de meta morfose voor het publiek open Een muzikant zal vandaag zaterdag op muzikale wijze de aandacht van het publiek op de vernieuwde Hema vestigen lOTTERDAMSE (ANP) YVerkge- werknemers in de stukgoed- van de Rotterdamse haven verknemers) hebben vrijdag- «rgen vroeg in Rotterdam een ak- wrd bereikt over tien procent ar- itostijdverkorting per 1 januari W. Het akkoord levert 335 arbeids- hatsen op, die door de werkgevers orden gegarandeerd tot 1 juli 1985, arbeidstijdverkorting wordt gefi- toderd door de werkgevers met vier tocent van de loonsom en door de Wknemers vla inlevering van 4,9 Beent van het salaris De stukgoed- trkers krijgen daar 22 roostervrije •gen voor terug. •«akkoord is geënt op een bemidde- Igsvoorstel van het havenbedrijf ;W de gemeente Rotterdam. Het Wrleg over arbeidstijdverkorting M weken geleden al vastgelopen op mate van arbeidstijdverkorting. Werknemers eisten 24 roostervrije da gen, werkgevers boden er 21. Een tussenvoorstel van het gemeentelijk havenbedrijf in Rotterdam stelde 22 dagen voor en bracht daarmee een nieuwe opening in het overleg. In het oorspronkelijke voorstel van het ge meentelijk havenbedrijf werd geop perd dat de werknemers daarvan 6.6 procent moesten betalen en de werk gevers 1,4 procent. Het kostenplaatje is uiteindelijk voor de werkgevers aanzienlijk ongunstiger uitgevallen. Aan het akkoord hebben de werkge vers overeenstemming over de werk- gelegenheidsproblematiek ln de com- missie-2 als ontbindende voorwaarde gekoppeld. „Als we maandag m de commissie-2 geen akkoord bereiken dan is er ook geen stukgoed-cao en dus ook geen arbeidstijdverkorting", aldus werkgeversonderhandelaar G Zeebregts na afloop van het overleg dat tot bij tweeën duurde. Zeebregts noemde de prijs van vier procent van de lo'onsom van 200.000 miljoen gul den die de werkgevers voor de ar beidstijdverkorting op tafe! moeten leggen .te hoog FNV-onderhandc- laar Kees Voormeulen sprak over een aanvaardbaar onderhandelingsresul taat. hoewel ook hl) de prijs die de werknemers moeten betalen vrij hoog vond. Hij denkt dat de achterban ook het behoud van de prijscompensatie positief zal weten te waarderen, even als het inbouwen in de maandsalaris sen van de 'dertiende maand' en de toeslagen voor de klos-zaterdag ieen keer in de drie weken verplicht werk op zaterdag). Die inbouw leidt tot hogere netto maandsalarissen en een hogere netto vakantie-uitkering, zodat de 'pijn' van bijna vijf procent die moet wor den ingeleverd, wat wordt verzacht. W amer Lambert 30.00 30.00 WesUnghEl 51.50 53,20 Woolworth 34.30 34,00 Xerox Corp 49.80 49.20 All Lyons 140 00 140 00 Arr. H P 129 50 128 00 Binnenl Aand or|S« Laatste AHOLD 16050 159 00 AKZO .65 20 66 20 ABN 381 00 381.50 AMEV 123,50 124.50 AMRO bank 01,50e 62.10 Boskalis Weslm 45 90 45 40 Dordlsche Petr 120 00 U950 Dordtsche Pelt pr 116.30 116.70 Elsevier NDl) 355.00 356.00 Ennia 136 00 135 50 FGH 43 30 44 50 Gist Brocades 158.00 159 30 Heineken 116.00 116.00 HelnckenHold 10150 10170 Hou oeton gr ioi.hii 100.20 Hoogovens 32 60 3240 KLM 155 50 156 50 Kon Olie 131,20 13130 Nal Nederlanden 153,20 154.00 Nedlloyd Groep 1)8 00 97.80 NMB 154 00 156.80 Occvd Grinten 190 00 191 00 Van Ommeren 27 40 27 30 Pakhoek Hold 54 40 5620 Pakhoed Hold c 5190 52 00 Philips 54 40e 53.90e 9 00 Maas-. O T 101 00 ;,u in 11 50 Nat Int «0 106 50 106OO 11 00 ld 74 101 50 101 50 9 75 ld 74 101.50 101 50 8 50 id 75 2 100,50 100 50 10 00 Gaal) 74 101,20 101 20 9 50 ld 15j 101.80 1018o 8.75 ld 75 100.60 100 60 8 50 ld 15j 99.80 100 00 8.25 ld 70 100.30 10030 8 00 ld 71 100.30 101.00 8 00 ld 72 99.20 9920 7 75 ld 72 98.80 98 80 7 ld 69 - 99 79 Z '5 SS 98 00 9e oo 7.25 ld 73 96 70 97 00 6 50 ld 66 97 40 pe 40 6.50 id 68 94 60 04 80 8 50 NMB 76 96 50 09 50 6 75 ld kap 72 97 00 97 00 8 75 NOB 7G 100 80 100 80 7 75 ld 73 92 00 ux'rjO 7 OU id 66 04'00 6 00 Id 64 93 00 93 90 Banken. Handel. Industrie 8 50 N S 70 10010 100.30 9 00 Mencba <4 9750 9750 7 01.NBMB 72 2* 50 28 5!. 7 25Nederh 73ucli' 7 60 7 60 9 50 Nuirtcia 74 7 75 Nuirtcta 72 111.00 108.00 8 00 NUverd 70 10150 101 50 0.50 Oce V d.Gr. 69 111.50 113 50 4.75 Philips 68 160.25 158,25 10U0POM 74 96.10 96 10 7 50 ProosLB 71 9550 6 50 Rolinco 67 77,00 76 50 6 50 ld 10O0 80 00 80 00 8 (KJ Sanders 72 97 00 96 00 8 75 SchulU'ir.a 76 I4 00SKVK81 127.000 127 50b 7 00 Slav Bk 74 5 93 50 9 3 50 8 75 Steun Gr 7fi 93 00 93 00 5 00 Two IntF 69 8 25 Vih Bul. 70 450» 4.00a 9 00 VMF Stork 76 87 50 88.00 8 50 Volker Stevln 68 60 88 60 7 00 W'have 78 112.50 112.50 7.00 W'sanen 73 98 80 98 80 8 75 W.U Hyp 75 98.50 98.50 Rinnenl Aandelen ACF Hold 165 00 161 00 Amfas 80 50 79.00 Holdoh 14700 147.00 Holec 50 00 47 50 HALL Trust 23450 252.50 Hol! -seasearch 3.75 3 73 Holl -Kloos 107.00 107.00 Hunter D 17.50 i« 30 HVA-Myen eert lie.ou 116,00 IHC Inter 53.00 53,80 Ind Maatsch 72 70 73 10 1BB Kondor 221 00 222 00 IntemiUO 22 00 22 00 Kempen Beg 86 00 94 00 Kiene S 293X10 290 00 Kluner 91.50 91.20 KBB 21 00 23,50 .deert 2380 2J20 id6cusn 880» Kon. Ned Pap 47 60 4S.00 Krasnap sky 87 50 88.00 Kwatta 1500 14 30 Lnndre&GI 127,00 12G.50 Leldi Wo! 109.00 109 20 Macintosh 139,20 135.00 Maxw. Petr 297.00 297.00 Mcneba 61.60 60.50 MHVA'dam 14,95 14 9= Moeara En 519 00 SIS.ÖÓ 'd I-10 6650 00 64(H) 09 Wijk en Her 64.» 64.00e Belrrr.ncs inst. ABN Aand fonds 207 10 207 20 Alg Fondsenb 143 00 143.00 Alrenta 126.50 126 50 Alvamy 150,00 149.50 America Fild 233.00 232.00 Blnn Belf.VG mooi 150.00 BO.G. 168 00 169-00 Chemical F 33 50 33.20 ColGrSh 29 80 29 60 Conccntra 1995 20.05 C-oldmincs i«8[iool500UO Holland F 157» 16200 Interbunds 557 00 590.00 Japan Fund 2990 3000 Lcversged 'BSOO 169.00 New York Ind 1240.001240 00 Obam 110.70 110 90 Old Court Dlr 95 50 95.80 SciTeeh 10 90 10.90 Sumnbel 54 50 53 90 Technology 42 20 42.20 Tokyo PH 102.» 102.00 Umfondi 18 75 18 85 Vance Sand 21.50 21.50 Viking 51 25 5100 Am TA-T .NC1, 17880 178.» ASARCO 1 107» 104,30 All R 14130 138 80 B Comp 133.00 133.» Burr Corp 161.50 159,00 Can P Er.t 106.00 107,50 Chrysl 90.20 94.70 Cltlc 113.20 111.80 ColgPaim 63.70 63,50 ComrDC 159.00 158.00 Dart ti Kr 193.00 191.00 Dow Chem 9860 100.00 Easlm Kod 204 50 204 00 Exxon Corp 98.00 99.» Eluor Corp 60,00 6J.00 Ford Motor 10 163» 161.00 Ceaer E! j22 00 316,00 C.cner F 124.30 124» Gener Motors 211.00 212» Getty Oil 200.50 200.50 Gillette 126,00 125.00 Goodyear 94.00 94.00 Hitachi 870.00 860.0(1 Inco 41» 40.00 Int Bus Mach 340.90 344» Int FlaviFr 85» «5.00 Ir.r Tel&Tel 117» 21820 Rodamco 130.00 13000 Ro'.lnco 301 00 302 50 Rorento 190 50 190 00 Umlevvr 206.50 208 50 Vel bezit VNU 81.50 8L8U Volker Slcvin 36.10 35.80 8 IX- Wa; seh 94 70 94 70 77.0TRA72 90 00 - 7 '5 Pakh 7.3 96 80 96 80 30 ld 68 94 50 94 50 7 00 :d 72 95.50 95.50 7 25 id 60 96 80 07.00 5 50 ld 67 94 70 94.70 Aid Rijtuig 233 W 229.80 Ant Verf 915.00 215.00 AssStRdam 77.00 75.00 Audet 131.00 132.50 Aut.Ind.Rt 1250,00e 1260 00 1,1 1400.00 t 400.(k) Mulder 600.00 600.00 ..lonbU 380,00 380.00 Naarder. 36.10 36.10 Naeff 120.00b 120 00b Nagron 24,50 25 90 NcdapB°UW ,,8 70 „°-40 AMFKIKA corig aandelen Am Express 71 75 72.00 Am. Motors ;o.!5 9.8o Am TeldtTe! 63.90 62.60d Asurvo 40.30 40.70 All RlChf 50 40 49.80 Beth,Steel 23.60 23 50 Lm Ind 198» 296» Locfch C 353 356 Merck&Co 249254» M.nr, Mining 252 00 252.00 M.ls El 3» 00 3».00 Nab Br 109 50 109 60 North Am P 184 00 184,00 Banken, Handel, Imluslrle i 1 25 Akio 103 50 103.5(1 10 75 Akzo 104.50 105.00 9 50 Akao 101 20 102 00 7 75 Peclnney 94.20 94 20 8 00 P en C groep - 9.75 Philips75 101.70 101 60 8 00 Philips72 99.00 99 00 6 00 Pegem57 96.30 96.30 BAM Hold 54 90 53.00 Batenburg 370 00 385 00 Beek van 118.00 122.00 Beer» 124,00e 124,00 Begemann 69.00 70.00 N'ed Credlet 28.20e 28 60e Ned Schcepshyp 227 00 228 00 Ned Springs! 3800.00a Nicrslraw 900.00 Norit 106.00 106Ï00 Burroughs 56.90 56.50 Citicorp 40 20d 39.90 Colgate 22 00 - Cons Foods Phll Morr 173.00 168 00 PhU Petr 98.» 97 30 Pol Corp 71» 72 Proct&Gamble 1»» 154 M 11 25 ABN 74 10250 10250 10 50 ld 1974 104 50 105 00 9.75 ld 79 99 10] 00 101.50 9 50 ld 79-94 102 00 102.50 9 00 ld 75 101.40 101.20 8 50 ld 1975 101.30 101 30 8 00 ld 71-86 100 60 100 60 8 00 ld 73-88 98.50 98 50 11175 Amro 74 101.50 101 50 9 75 ld 75 103.70 103 70 9 75 ld 80 00 101.50 10150 5 00 ld 58 90.70 90.70 6 00PGEM64 9300 93.00 4 50 ld 59 98.50 98 50 6 50 R-R Plip 95.80 95 80 8 50 RUnlDlX 98,50 98.50 7.12 RijnSch 5,80 fi.OOe 6.00 Schiphol 87.50 87.30 8 50 Shell 75 99.00 99.20 8 25 ld 71 100 70 100 70 7 75 id 72 97 00 97 30 Berkci s P 2820 27 70 Blydensl C 1540.00 1=00 00 Boer Druk 7800 78'XI Bols 94 50 95.00 Borsuino W 169 50 167.50 Biaat Rouw 155.00 156 00 Breevasl 19800 Brcevasl rert 190.00 192,00 Bredero 188.20 188,00 Bredeioec-rt 183.00 179.00 BuhmvTetlC 50,50 50.30 Nijverdal 9850 9930 Orenstem 189.00 189.50 °lra 7950 78.00 Palembang Palthe 57.80 57 80 Pont Hout 62.50 61 00 Pnr.ol Fles 130 00 130 00 Proost&Br 80 00 78 00 Kademakers 180 00e 202.00 Ravasl Reesink 246 00 245 00 Dow Chemical 35.20 35 80d Du Poot 50 75 49 75 FasUnar. Kodak 69 20 69 60 Exxon Corp 34 7 5 34 50 Fluor Corp 21 25 21.50 Ford Motor 5900 58.10 General F.leCtr 57 00 56 70 Genera) Motors 74 50 74 80 getty Oil 71 20 71 20 Gulf Oil 3670 37 00 RCA Corp 88» 84 Schlumbcrger 159» 155» S Roeb 120 10 117 30 Shell Can 54» 55.00c Shell OU 134.20 139» Sp Corp 102.» 103.00 Si Oil Cal 110 40 112.» Tandy Corp 137» 144.5Q Tex Instr 328.20 350,00 Un Psc C 170» 169.00 Un 8t Sl 73» 71» 8 5(i:<173 99 00 99 00 7 50 ld TH 100 30 100 30 7 50 MeesH72 9750b 97 50b 8 75 BmiQueP 75 99.70 8 00 Bwt Limb 90 50 90,50 a 50 BOZ 98.50 98.50 8 25 ld 97,50 9750 8 25 Breevost 71 91,50 91.50 8 ni) Bh r v as' 71 «0 50 90 5D 8 25 Bredero 71 «5 50 9'3 50 8 CIO Ur Petr 98 30 98 30 7 25 ld 72 97,50 97.50 lOOOCeehorn 112 00 112.00 7 25 CMC 72 9450 94.70 106SHV73 100.00 10O.OD 7 00 Sko! Br 97.50 97.50 8 00SlavB71 95 00 96.00 7 25 Total 72 96.20 9620 875 Umlev7S 100,50 100.50 6 00 UrulevOO 93.00 93 00 8 75 VNU 75 97'HO 97 80 7 Akaó 85 uo 85 20 6 75 AmRo73 10000 100.00 5 50 AmRu 69 8 50 Boskalis W 75 9270 92 70 Caln-Dtm 283.00 281.00 ia 6 pet eert 1580 00 1591.00 Centr Suik 11230 112 00 'deert 11280 11250 Ceteeo 178 10 175 00 ld eert 17600 174 50 Cli.imoUe 15 00e 15.10 Cmdu Ke\ 1900 19 20 Clauiiindo 378.00 378.00 Di ll M.v 68 20 69.10 Dcssemix 59 00 00 50 Dorpen Co. 77.S0 77.50 Douwt Egberts 62.00 62.00 FaonnMo 52 50 53 50 F.MBA 172.00 172 (Hl R1VA 588 00 590.00 ld een. 583 00 583.00 Robte&Jisk - Rommenholl 445.00 445.00 RinSchelde 3.55 3 85 Sanders 91.00 9300 .Sarakreck 87.50 87 40 Schullema 8600 8600 Schuppen 170.00 Schultersv 40.00 40.00 Stavcnb. Buk 58.30e 60 50 Smit Intern 43,00 41 60 Telegraaf 132.50 132.00 Textiel Tw. 75.00 76.00e Tilb Hyp bk 4.20 4.35 IBM 123 50 123 80 Intern FUcsr 3: 00 30 20 Intern Paper 5540 55 40 InternTei&Tci «;00 4 165 Uf.cci Ind 70 00 69 00 I/vkbeed AircrnP. 126.00 128 05 LTV Corp 15,70 16 00 Mobil OU 33 00 33 10 North Am Phil 65.40 65.80 0,-e.Pclr.Corp 24.50 24 50 Pepslco 36.10 36.25 Philip Morns 60 80 60.20 Philips Petroleum 35.50 35.00 Polaroid Corp 27 40 28.30 Quaker Oats West El 145» 149» Woei* 96» 95» Xerox Corp :S5 00 136» Doorlopend ernotrrrd Nat Nediwrr 6 715» 705 Nat Nediwrr 7 5»» 5» 00 WUHB nrrBi 37» 40.00 Ueiftcprij/rn (undsi.Ned ABN'beleggp ««jg 9, ABN oblls f v. 40 m AMRO AF yjij,, 34, AMRO OC jor sr AMRO AC is4 3« 14,M AMRO OF ,6iW 1WJ$ 8181 F.lsev -N DU 98.00 99 50 7 00 Hun Blei 99 50 99 50 6(10 H' 'irr ï).1. 9.'. 10 93 10 8 00 Hoogovll 96 00 96 00 8 00 ld 72 95 50 95 50 7 25 Buhr m T 76 96 30 96 00 4 00 Elaion 80 91 60 92(H) 3 75 Elsevier NDU 111 00 112 00 7 25 Furo 71 96.00 96 20 5 75 Gist Bid: 7 1 228 00 232 00 5 25 Hoogov 68 79.70 7.25 Kappa 73 95.00 Fokker 32 SO 35 SO Fuinr» 38 50e 38.50 Gamma H 40 oo 46.50 MS pet PW 17 311 17 40 Gel .Drill c 157.00 ifiu 00 Gerotabr 77,50 78.5IJ TwynstraenG 27 90 38 00 L'bblnk 137 80 135 00 Ver G.asf 247 00 252 00 VMF-Stork 69 00 70.50 Verto eert 43 00e 4.1 00 VRG Gem Ucr 5U 00 49 80 Wegen Cecil 31 50 32.80 Rep Sleet 2310 22 70 Sears Roebuck «260 4190 Shell Oli 4800 49 60 Speny Corp 37 15 37.61) SUruUid OU of C.n 3920 3890 Tandy «9 80 52 40 Brmcodb .«740 i«tJ BemcoJb it»» »»jo Bemcorend. ,o« EaLvgfvw ,.M EaLvgfd 12 so 12 ao 7 75 Lyons 97 00 97.00 ILOQMMnv.OT 10120 101.20 9 50 Maasv.O.T 10100 8.75 KBB 75 69,00 68 00e 7 75 KN Pup 72 108,50 108.50 7 25 Macintosh 73 151.50 149.00 GoudsiTlit 75 00 78 00 OriUSü 132.50 128 50 Hoek'» Mach 88 60 'M 5" Westhuv Asd 214.00 2L4 0O Wolters Sams 112,00 '12 50 Texas Instruments 118.80 123.20 Union Carbids 72.20 71 50b Union Pacific 60.20 60 00 US Steel 26 10 26.20 Esmeralda «44 Opllmix ij} 57 222 57 Umfondx "Jo 7320

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5