Sint-Willibrordcollege Goes luidde rector uit dIAUNEWS wOlau TEST VANDAAG DE VOLVO 245 STATIONCAR TURBO INJECTION wRN FRfYASSEN KRUISWERK Familieberichten Mulder binnenhuis WIJKVERPLEEGKUNDIGE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 JUNI 198 jjl Diepbedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij U mede, dat na een moedige strijd toch nog plotseling is ingeslapen mijn lieve man, vader en opa izaAk jan brugge echtgenoot van M. E. de Brauwer op de leeftijd van 55 jaar. Aardenburg: M E. Brugge-de Brauwer Goes: Hans en Mettie Brugge-Huijgen Aardenburg: Jeannet en Luc de Taeye-Brugge Aardenburg Thea Brugge Goes: Robbie Karin 4527 BD Aardenburg, 23 juni 1983. Romanlaan 15 De crematie zal plaatshebben op dinsdag 28 juni 1983 om 15.00 uur in het crematorium te Middel burg. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de ontvangkamer. Geen bezoek aan huis Zij. die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Met diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom IZAAK JAN BRUGGE echtgenoot van M. E. Brauwer op de leeftijd van 55 jaar. Temeuzen: J. N. Brugge Vlissingen: C Comelisse Amsterdam J. M. Brugge Amsterdam M. J. Vos-Brugge F. Vos neven en nichten Temeuzen. 23 juni 1983 Groot was onze verslagenheid toen wij donder dag 23 juni het bericht ontvingen dat de heer R. DE RIJK hoofd van onze lagere school was overleden. Wij verliezen in hem een gewaardeerde collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe dit verlies te kunnen dragen Personeel R.-K. kleuter- en lagere school Schoondijke Enige en algemene kennisgeving Met grote droefheid maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare moeder en oma ELISABETH DE JONGE weduwe van Cornelis Martens op de leeftijd van 75 jaar. Goes J P. Martens W. J. Martens-Ausum Kloosterzande: A J Capello-Martens H. Capello Almelo P J. Martens M. Martens-van Stappershoef Putte: A. C. Martens L. A A. M. Martens-Crombeen Oudenbosch: D. M. Martens C W. Martens-Lammers Rilland-Bath: M. C. van Liere-Martens - J. J. L. van Liere 's-Heerenhoek: C. C. Cappon-Martens F I. Cappon Tilburg: M. J. Martens M. Hoendervangers Goes: A. E. Verboom-Martens M. Verboom en kleinkinderen 's-Heerenhoek, 23 juni 1983 De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek op maandag 27 juni om 10.00 uur. waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. De gebedsdienst is op zondag 26 juni om 19.00 uur in voornoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren na de gebedsdienst in het mortuarium en na de uitvaart in de Jeugdhoeve. Heden is van ons heengegaan onze lieve meele vende moeder, groot- en overgrootmoeder, me vrouw NEELTJE JACOBA MARIA DE JONGE weduwe van S. A. N. van Oeveren oud-burgemeester van Wolphaartsdijk op de leeftijd van 83 jaar. 24 juni 1983 4471 CA Wolphaartsdijk, Dresselhuijsstraat 3 Arnemuiden: A. J. Kooistra-van Oeveren Sander en Jacqueline Peter, Annet en Arjan Jan-Willem Wolphaartsdijk E W. van Oeveren H P van Oeveren-Mol Annelies en Wim Sander Zwaag J A Huitema-van Oeveren W. Huitema Douwe en Mirjan Els Wyanne Nienke Breda W. van Oeveren Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes, alwaar be zoekuur dagelijks van 15 00-15 30 uur. De begrafenis vmdt plaats op 28 juni 1983 te 15.00 uur up de algemene begraafplaats te Wolphaartsdijk. Voorafgaand wordt een rouwdienst gehouden in de Ned Herv Kerk te Wolphaartsdijk, aanvang 14.00 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in 'De Brug'. Oostkerkestraat. Diepbedroefd, maar vooral dankbaar voor alle liefde en zorg. waarmede hij ons omringde, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader, opa en overgrootvader PAULUS MELIS echtgenoot van Jakoba Braam in de ouderdom van 84 jaar Allen die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verhezen. Borssele: J Melis-Braam Krabbendijke M. E. van den Dorpel-Melis A van den Dorpel Dinie en René en Martin Paul en Jacco Johan en Joke Jos en Annet Cor en Annet Anja 's-Heerenhoek E M Boonman-Melis C. Boonman Heston Mijn man. onze vader en opa is opgebaard m het mortuarium van het ziekenhuis 'Bergzicht'. Rei gerstraat 5 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar, dagelijks van 15.00-15.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 27 juni om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te* Borssele. vanuit de zaal van de kerk der Gereformeerde Gemeente. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemde zaal Geen bloemen Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan onze lieve OPA MELIS Wij zullen hem erg missen. Heston en Jacco Borssele, 23 juni 1983 Enige kennisgeving Na een kortstondige ziekte overleed heden onze lieve, zorgzame moeder ELISABETH VAN VLIET weduwe van Nicolaas Bruin in de ouderdom van 85 jaar. Middelburg, 24 juni 1983 Henn Dunantlaan 106 Correspondentieadres: Blauwedijk 17. De crematie zal plaatsvinden op 28 juni 1983 te 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwland- seweg te Middelburg. Nadien is er in de aula van het crematorium gelegenheid tot condoleren. Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3 Vlissingen rel 0118413417. b g g 12772 BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J. de Kok, tel. 01103-1517, b g.g. 1327. PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. Begrafenis- en crematieverzorging f. Sinke "DE VOORZORG"i .G. van Zalen Vllsslngen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 Begrafenisonderneming/Uitvaartcentrum Goes B V. P. A. Rozeboom Upiegejre tieve prijs. [voor een at" wOTC' 1 larfssssswa 'L. i 35.70 mm z00"1 lobjeWie^rao' Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij Vissershaven) M. BUIJSSEN 'NO-NONSFVSE-A VANT LA LETTRE' Vakantiebingo GOES Het is niet voor een gering deel de verdienste van rector M. Buijssen dat het Sint-Willibrordcol- lege in Goes is uitgegroeid tot de scholengemeenschap die het thans is. In deze vaststelling vonden verschei dene sprekers elkaar vrijdagavond tijdens Buijssens afscheid. De rector van de katholieke seholengemcen- schao voor mavo. havo en atheneum legt zijn functie neer in verband met het bereiken van de leeftijd waarop gebruikmaking van de vut-rcgcling mogelijk is. Postagentschap in boekhandel centrum Vlissingen VLISSINGEN - De PTT heeft gekozen voor een postagentschap in een bock handel aan de Walstraal in Vlissin gen, ter vervanging van het huidige postkantoor aan de Steenen Beer, dat in september volledig wordt ont ruimd. Nu is het nog een uur per dag geopend voor loketdiensten. De di recteur van de PTT in Vlissingen heeft dit meegedeeld in een brief aan de werkgroep Gravestraat van het Vlissingse wijkcomite binnenstad. Het raadslid T. Post tpvda) maakte hiervan vrijdag melding in de verga dering van de gemeenteraad. Hij wil de weten of inmiddels tets bekend is over de toekomstige bestemming van het postkantoor aan de Steenen Beer Wethouder W. Wisse (pvda) van open bare werken en volkshuisvesting ant woordde. dat woningbouw in het ge bouw denkbaar is, maar dat dit nog niet nader is geconcretiseerd in uitge werkte plannen voor de eerste drie jaren. De PTT wil het postagentschap in september openen, gelijktijdig met de ontruiming van het kantoor Steenen Beer Het agentschap wordt vermoe delijk opengesteld van 9.00 tot 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met een uitzondering voor de middag pauze. ,,Dat betekent dus een veel ruimere dienstverlening voor de be woners van de binnenstad, dan nu het geval is", aldus de PTT-directeur in zijn brief aan de werkgroep. Een dag zonder kranl Is minister zonder portefeuille. Begrafenis- en crematieverzorging H. JOBSE Vrijburgstr. 7, tel. 01184-62205 4387 AG W.-Souburg, gem. Vlissingi gordijnen - tapijten r^(l/deïni^e Voorzitter drs G. van den Heuvel van het schoolbestuur wees in zijn toe spraak op de belangrijke rol die het Sint-Willibrordcollege in het katho liek onderwijs op de Bevelanden en Walcheren speelt Hij stelde dat het de vraag is of afzonderlijke scholen voor mavo. havo en vwo het kwali teitsniveau hadden kunnen bereiken dat nu het onderwijs aan het Sint- Willibrordcollege kenmerkt Het be schikbaar hebben van deze onderwijs vormen onder één dak. met alle door stroommogelijkheden van dien zag hij als een duidelijk voordeel. Waarde rend liet Van den Heuvel zich uit over de spreekwoordelijke bescheidenheid van de rector en diens grote nauwge zetheid Dr J, Crousen. de inspecteur van het algemeen voortgezet onderwijs, had een andere typering voor Buijssen bedacht. Hij was op 'een no-nonsense leraar avant la lettre' gekomen. De inspecteur bracht de grote zorg van de rector voor het belang van leerlin gen en leraren ter sprake en vond dat het Sint-Willibrordcollege een onder wijsinstituut is waarop katholiek Zee land trots kan zijn. Fruitlaan en waren 's middags een eucharistieviering in de Maria Magda- lenakerk en een bijeenkomst voor leerlingen en leraren in de Prins van Oranje vooraf gegaan. Tijdens die bijeenkomst was de rector uitgeluid in. zoals Van den Heuvel het uitdruk te. "een sfeer van roomse blijmoedig heid die zozeer behoort tot de nest geuren van deze school". SINT-LAURENS - De wijkverenigii Sint-Laurens houdt vandaag (zat« dagi een vakantiebingo in het wijl centrum aan de Van Cittersstraat i Sint-Laurens. Tussen de bingoronde door wordt het publiek in de gelegen heid gesteld om te dansen. De vakan tiebingo begint vanavond om ha; acht en duurt tot ongeveer half elf Welfare tijdens Kerke pad Bigge kerke BIGGEKERKE - Tijdens de Kerke' paddag op Walcheren (vandaag, a. lerdagi hebben de bejaarden van Bic gekerke een kraam ingericht rrê.iR handwerken die te koop worden aan geboden. Deze welfarekraam staal 1 vandaag op het Biggekerkse Keri-10' plein. Jt Vrome vermetelheid Buijssen is een van de Paters der Heilige Harten die de toenmalige katholieke hbs van de grond hebben getild. C. Rademakers, de provin ciaal overste van deze congregatie, herinnerde aan die beginjaren. Het was, zoals hij zei, 'vrome vermetel heid' waarmee de paters aan hun onderwijstaak in Goes begonnen. Aanvankelijk waren er slechts twee van hun zestal bevoegd - en dan nog maar gedeeltelijk - en de anderen hadden nog maar net een aanvang gemaakt met de studie voor hun onderwijsacten. In totaal hebben sinds het begin van de jaren 50 onge veer twintig paters les gegeven aan het Sint-Willibrordcollege. In het vol gende schooljaar blijft er nog één over Rademakers beschouwde Buijs sen als 'een monument van de congre gatie voor deze school'. Als om te onderstrepen dat de opmer kingen over zijn bescheidenheid te recht waren, speelde Buijssen de lo vende woorden die hem te beurt wa ren gevallen, door naar alle medewer kers van de school en het bestuur. Aan de afscheidsreceptie vrijdag avond in het schoolgebouw aan de KLEINE VAART ADARA 23 170 o Itajai nr Rosario, ALK 24 te Rotterdam, ANDREA SMITS 23 40 z Teneriffe nr Lagos, ANITA SMITS 23 360 nno Lima nr Puerto Desado. ANNY DA- NIELSEN 23 te Antwerpen. ANTARCTICA 23 vn Amsterdam nr Rochester, ARROW 23 vn Amsterdam nr Teignmouth. ATLANTIC COAST pass 23 Kp St. Vincent nr Moer dijk. ATLANTIC COMET 24 vn Rotterdam. BARENTZGRACHT 23 540 zzw Las Pai- mas nr Leixoes. BATAAFGRACHT 23 60 zw Takoradi nr Douala. BICKERS- GRACHT pass 23 Bremerhaven nr Holm- sund. BONTEGRACHT 23 te Londen, BREEHOEK 24 vn Rotterdam nr Ham burg. BREEKADE 23 rede Misurata, BREEKANT 23 in Ierse Zee nr Belfast. BROUWERSGRACHT 23 vn Salvador nr Leixoes, CARLINER 23 vn Santos, 24 Rio de Janeiro verw., CAROLA SMITS 23 vn Hamburg nr Cristobal, CELTIC 23 rede Port. Harcourt, CONCORDIA 23 120 zw Ouessant nr Brussel, DELFBORG 24 te Harlingen, DIEN DANIELSEN 23 rede Port of Spain, ELGER 23 200 ono Aden nr Suez. ELIZABETH BROERE pass 23 Smithknoll nr Dordrecht. ELSBORG 24 te Rotterdam. HAPPY MAMMOTH 23 vn Marshdenpoint nr Japan. HOOP 23 te Scheveningen. IN- GER 22 vn Amsterdam nr Kotka. IRISH PROVIDER 23 rede Cobh. JAN WILLEM 23 45 z Barbados nr Belem. JENNY pass 23 Oporto nr Exmouth, LINDEBORG 23 vn Manlyluoio nr Bremen. LINDENGRACHT pass 23 Noordhinder nr Takoradi, LINDE- WAL pass 23 Humber nr Pasajes, LOOI ERSGRACHT 22 vn Rauma nr La Pallice. MAASHAVEN pass 23 Kp St. Ann nr Abidjan, MADELINE DANIELSEN 24 te Casablanca verw., MARE SILENTUM 23 75 z Noordhinder nr Terneuzen, MARGRIET DANIELSEN 27 te Hamburg verw., MA RIJKE SMITS 24 te Schiedam, NIELSE DANIELSEN 24 80 no Bonaire. NORTH- POLE 23 200 n Barbados, PACIFIC BARO NESS 24 50 zw Monrovia nr Port Harcourt, PACIFIC GOVERNESS 23 300 zw Land- I- send nr Rostock, PACIFIC PEERESS 24SJ zw Lagos. PACIFIC PRINCESS 24 400 a üjk Ascension nr Paranagua, PACIFIC (er QUEEN 23 70 o Sicilië nr UK PACIFIC in TULIP 23 vn Leith nr Amsterdam, PAC1 FIC VIOLET 23 120 z Toulon nr Livort» PASSAAT BRASIL 23 rede Galveston PLANCIUS 23 vn Amsterdam nr Kampa PROCYON pass 23 Kp St Vincent n Goole. REALENGRACHT pass 23 Troitf helm nr Moirana GROTE VAART ABIDA 24 te Port au Pnnce. ALAMAK 2! te Piraeus. ALNATI 23 vn Bremen a Rotterdam AMSTELBRINK 23 30 ra Ouessant nr Klaipeda. AMSTELVLIETO 45 no Muscat nr Singapore, BILDERD1JK 24 vn Savannah nr Rotterdam, CHEVRON THE HAGUE 24 te Grangemouth, CINlk LIA 23 vn Curacao nr Stanlow, CORAL MAEANDRA 24 te Koping, DAPHNE 24 it Philadelphia, DELFBORG 24 te Harlingen DOCKEXPRESS-10 23 250 w Bombay it Rr Jubail, FARMSUN 24 te Ravenna, FEU PES 23 600 ozo Bangkok nr Singapon lie FICUS 24 te New York, FOSSARUS 23 ra 0 New York nr Delaware. LATIA 23 34 ni |j< Dubai nr Singapore. LOOSDRECHT 231» w Acapulco Savannah, MAASSLOT 2) Amuabay nr New York. MYDRECHT 23 rc Ube nr Singapore. NEDLLOYD ALBANY B 23 200 zw Merauke nr Djakarta. NEDL- iC LOYD AUCKLAND 23 te FussakasÜ B NEDLLOYD FRANKLIN 23 te Moumn 21 NEDLLOYD HOBART 24 te Mahe. NEDL- ai LOYD HONGKONG 23 vn Dar es Salait g, nr Colombo, NEDLLOYD HOUTMAK24 n. rede Port Said. NEDLLOYD KEMBLA 24 vn Puerto Cabellor nr Maracaibo, NEDL LOYD MOJI 24 te Salalah, NEDLLOYD !I NAPIER 24 te Caldera. NEDLLOYD NA N SSAU 24 vn Fortaleza nr Recife, NEDL Ul LOYD ROCHESTER 23 vn Damman a (gi Koeweit, NEDLLOYD ROSARIO 24 It Valencia, NEDLLOYD ROUEN 23 vn Hous- ton nr New Orleans. NEDLLOYD SAL LAND 23 vn Rouaan nr Angola, NEDL LOYD SPAARNEKERK vn COTES DU RHONE rood-fruitig CIGALIN ROOD PYRF.NÉES ORIENTALES rood-fris5,95 - o - Bij aankoop per doos (12 flessen) betaalt u er 11. - o - Voor al uw feesten, recep ties en partijen, gratis glas werk en biertap in bruikleen. Ongeopende flessen wor den door ons teruggeno-/' men. Bestellingen worden gratis thuisbezorgd. OLAU-LINE vraagt op korte termijn: boekhoudkundig medewerker (m/v) OPLEIDING: meao of havo met administratief pak ket TOT ZIJN/HAAR TAAK BEHOORT O.M.. verwerking via coderingssystemen van bank, giro, kas en controle hier van. Naast de opleidingseisen vragen wij een grote mate van nauwkeurigheid. Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk rich ten aan: Olau-Line (U.K.) Ltd. Terminal Vlissin gen, Postbus 231, 4380 AE Vlissingen. ie (U.K, WIJNHANDEL PLEIN 1940 MIDDELBURG TEL. 12769 Aanbieding van uitsteken de geschikte wijnen de barbecue of voor avonds op het terras. - o - BLANC DE BLANCS wit-droog - o - MUSCADET wit-droog Kruisvereniging Vlissingen-Souburg Het bestuur van de Kruisvereniging Vlissin gen-Souburg vraagt per 22 augustus 1983 een (16 uur per week) met - bij voorkeur - een M.G.Z. of H.8.0 V. opleiding. Het dienstverband geldt voor de duur van de opleiding van een verpleegkundige en be draagt maximaal twee jaar. De werkdagen zi|n maandag en dinsdag. In de schoolvakanties zal in principe geen waarneming plaatsvin den. Salaris en arbeidsvoorwaarden konform C A O. Kruiswerk 8i Tuberculosebestrijding. Inlichtingen kunnen dagelijks tussen 8.30 en 9.30 uur worden ingewonnen bij de hoofdwijkverpleegkundi- ge, dhr A L. P. M. van Lieshout (tel. 01184-13769). Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen richten aan het bestuur van voornoemde vereniging, p a Lelienlaan 1, 4382 PB Vlissingen. Deze staat voor u klaar bij uw Volvo-dealer President Rooseveltlaan 768 Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4