'Ik heb zo'n duizend timmerlieden opgeleid' Geen garantie lening exploitatie Smitschorre Hoekse school 't Kompas viert 90-jarig bestaan Wissel Zeeuws-Vlaanderen SCHEIDENDE LERAAR VERMORKEN: kerkdiensten Schieting weekenddiensten Jeugdwerk Hulst wil een ambulante jeugdwerker Gemeente Hontenisse DUBBEL GLAS GLASHANDEL PIATTEEUW B.V. ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/'sVe&R SINT-JANSTEEN Hij heelt zo'n beetje heel Oost-ZeeuwschVlaanderen voorzien van timmerlieden. „Het kunnen er wel duizend zijn. maar die zijn natuurlijk niet allemaal timmerman geworden". R. Vermorken, leraar bouwtimmeren en machinale houtbewerking, neemt afscheid van de rooms- katholicke technische school Sint Bernard in Hulst. Bijna 50 jaar heeft de leraar banden met de school. Niet alleen als docent maar ook als leerling. En honkvast als hij is, heeft hij het nooit over z'n hart kunnen verkrijgen om weg te gaan uit OostZeeuwsch-Vlaanderen. Afkomstig van Groenendijk kwam hij gerichte opleiding voor degenen die in 1936 naar de Ambachtsschool Hulst, die toen nog was gevestigd in wat nu het Houtenkwartier heet Twee jaar ging hij naar school, want het derde jaar was om reden van bezuiniging vervallen. Dat derde jaar vulde hij op door lessen te volgen aan de avondvaktekenschool. In die perio de werd ook het leerlingstelsel opge richt en hij was van de eerste lichting, die slaagde voor het examen adspi- rant gezel. Het examen voor gezel heeft hij niet meer gehaald, want inmiddels was de oorlog uitgebroken, waardoor die opleiding voortijdig werd afgebroken Intussen nam hij lessen bij een oud-leraar van de Am bachtschool Enigszins zonder .doel begon hy aan een opleiding bouwkunde toen de oorlog was afgelopen. „Er was volop werk en ik kreeg het aanbod om bij de restauratie van de abdij in Middel burg te helpen. Dat heb ik niet ge daan. Mijn leven zou er wel heel anders hebben uitgezien, denk ik Ach. ik was honkvast en heb toen het vak verder bij mijn oom geleerd", vertelt Vermorken Eerst kwam hij als invaller lesgeven op de Ambachtschool en even later deed zich de kans voor om vast in dienst te komen De toelatmgsleeftijd voor de school was verlaagd en zorgde voor een extra hoeveelheid leerlingen zeker zijn over het beroep dat ze in de toekomst willen uitoefenen Vermorken weet nog niet of hu nu wel of niet blij moet zijn met afscheid van de school „Aan de ene kant wel. maar in m'n binnenste heb ik er best last mee om het werk op te geven Ach, het is misschien een rare gedachte van mij. maar ik heb van m'n zestiende tot m'n eenenzestigste gewerkt en plotse ling sta je dan buiten Maar aan de andere kant. als je het leraarschap serieus neemt is dat een behoorlijk zware taak Intensief hoor, ik heb weieens de indruk dat de mensen alleen van leraren weten dat ze drie maanden vakantie hebben Leraar Vermorken neemt dinsdag af scheid van de school Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst voor het be stuur. de directie, het personeel, een leerlingendelegatie en bestuursleden van de oudervereniging. ZONDAG 26 JUNI Ned Herv. Kerk. Aardenburg 10 30 ds Paksy. Axel 9 ds v. d Berg. Biervliet 9.30 Meeuse; Breskens 9.30 ds Van Manen. Cadzand 9 30 ds Balk. Groe- de 9.30 dr, Roodenburg. Hoek 10.30 zaterdag 19.15. Sint-Jansteen 8 en 10. zaterdag 19. Schoondijke 9.45. Sluis 8 10 en 19, zaterdag 19; Sluiskil 11 zaterdag 19, Slijkplaat zaterdag 17, Stoppeldijk 8 en 10. zaterdag 19, Ter- Wk. hole 8 en 10 zaterdag 19. Terneuzen collecte worden gehouden voor (1 1". nn 111 TH I r u' Concert koren in Breskens BRESKENS Het koor 'Godij lied' uit Breskens geeft woemsd I juni een concert in de Nederii hervormde kerk in Breskens l werking verlenen het bejaarde 'Zanglust het Gregoriaans k Oost burg en het koor God is lied' Verder werkt een blaasenaj m mee Als solisten treden F Raad. Marianne Kummer e vet op De koren zullen veelal i landse liederen ten gehore bres Aan de uitgang van de kerk zal 'Meester' Vermorken geeft twee leerlingen aanwijzingen voor het bedienen van een houtbewerkingsmachine. Rouw, Hoofdplaat zie Breskens, Hulst 10.30 de heer Rouw. Nieuwvliet 11 de heer Sinke. Oostburg 10 ds Feenstra. Retranchement zie Cad zand. Sas van Gent 9 ds. Jeddens; Schoondijke 9.30 ds Brinkman. Sluis zie Siïit-Anna; Sluiskil 10 30 ds Jed dens. Sint-Anna ter Muiden 11 ds Balk. Sint-Kruis 9 ds. Paksy Terneu zen Opstandingskerk 9 ds Rietveld (HAi, Grote kerk 10 ds. Hoogendoorn, Goede Herderkerk 10 en 19 ds. Koel man. Julianaziekenhuis 17.30 ds. Voet; Waterlandkerkje 11 ds. Hooy- meyer; IJzendijke 9 30 de heer Sinke, Zaamslag 10 ds Van Meeuwen; Zuid- zande 9 30 ds. Hooymeyer. Geref. Kerk. Aardenburg 1030 ds. Paksy; Axel 10 en 17 dr Van Minnen. Breskens 9.30 en 19 ds Visser Hoek 10 ds. Van Til en 15 drs. Visser. Oostburg 9 30 ds. Joosse. Terneuzen (Noordstraat) 9 de heer Kamp, Op standingskerk 10.30 en 17 de heer Kamp, Schoondijke 9.30 en 14.30 ds. Verhoog; Zaamslag 10 en 15 ds. Voet Geref. Gcm. Axel 10 leesdienst en 19 ds. Mondria; Terneuzen 10 (HA) en 15 ds. Mondria, 30 juni. 19 stud Gunst; Oostburg (geref kerk) 11 en 15.30 ds Rietdijk. 19; Opstandingskerk 9 30 en 11, zater dag 19. Westdorpe 8 en 10, zaterdag 19. IJzendijke 10.30. zaterdag 19; Zandstraat 10 Zuiddorpe 9 45. zater dag 17 KLOOSTERZANDE - In cafe Pinkstergeni. Terneuzen i gebouw Be- Reizende Man te Kloosterzande) ;I Nieuwst™»» T7 14 30 een liggende-wipschieting theli 10 dienst; Nieuwstraat 27' de heer Oudeman waaraan 15 schutters deelnamen Evangelisaticcentrum Oase. Terneu- T-11 zen 19 30 do heel Troost 1HD1 vl J^BoScVapellenofi Evang. Geni. Terneuzen (De Kande- Dam Zuiddorpe. grootste aantal ia laan 10.30 de heer Van Nes. vogels (5): I' Dierikx. Walsoorden. |e« dn Alarmnummer 01150-12200. Artsen Terneuzen, zat. 08,00-zon. 8.00 uitr R. Dierenartsen Zaamslag en Hulst; E. F De K Wilhelminalaan 11, Hulst, tel. OU 13004. Terneuzen en Axel: J J L. M. K SLootweg. Van Kinsbergenlaan 2, tel. 13256. Zon. 8.00-ma 8.00 uur P. R L Oud-Gcrcf. Gem. Oostburg 9.30 en Vercauteren, Jac v Lennepstraat 87. spreekuren zat Terneuzen, 14.30 leesdienst: Terneuzen 10 en 17 praktijk Beethovenhof 3b. tel. 13768 Zwijgerlaan 2b. van 13 30-14 uur, Jammer Vermorken is nu 60 jaar. Hij gaat er vervroegd uit met de VUT. Toen hij dertien jaar geleden een hartinfarct kreeg had hij zich al voorgenomen uil het vak te gaan zodra de kans zich zou voordoen. „Er komt niemand in mijn plaats. Dat is jammer. Ik had graag m'n plaats afgestaan aan een jongere collega". Volgens Vermorken is de school waarschijnlijk blij dat hij weggaat, omdat cr nu geen ge dwongen ontslagen hoeven te vallen. Met het inzakken van de bouwactivi teiten is ook het aantal gegadigden voor een opleiding in die richting gedaald. En dat betekent een vermin dering van het aantal lesuren. In tegenstelling tot de leerlingen vindt hij het onderwijssysteem wel zeer veranderd. ..De een vindt ten goede en de ander ten kwade. Vroeger was de opleiding meer op de praktijk gericht en nu proberen we wat meer algemene ontwikkeling in te brengen. En het zal van persoon tot persoon verschillen of men daar bij gebaat is. Nu speelt wel een grote rol dat er geen zekerheid is dat men na school onmid dellijk aan het werk kan. En dan is het wel goed een meer algemeen en theo retisch gerichte opleiding te hebben, waar je meer kanten mee uit kunt.". Eigenlijk zou, aldus Vermorken. er gesplitst moeten kunnen worden in een algemene vierjarige opleiding voor degenen, die geen vastomlijnde plannen hebben met betrekking tot de richting die ze m het ambachtelijke werk uitwillen, en een meer praktijk- AXEL Wethouder J. M. van Schaik van Axel vindt niet dat de gemeente zich garant moet stellen voor een geldlening van de stichting Recrea tieve Exploitatie Smitschorre (RES). Hij heeft geen vertrouwen in het beheer en de boekhouding van de stichting en vindt dat er voor de gemeente aan een eventuele garan tieverlening te grote financiële risi co's kleven. De stichting RES heeft op dit mo ment een schuld van ongeveer 82.000 gulden. Sinds 1979 toen de boeken nog met een voordeel van bijna 20.000 gulden werden afgesloten heeft de stichting uitsluitend negatieve ex- ploitatiesaldi behaald De liquidi- teitspositie ging snel achteruit, onder meer door hoge investeringen voor de aanpassing van het terrein 111 het kader van de wet Geluidhinder. Die aanpassing van het motorcrossterrein vergde alleen al een uitgave van ruim 120 000 gulden De stichting wil nu bij de Nederlandse Middenstandsbank een lening van 50.000 gulden afsluiten. Na gesprek ken met het stichtingsbestuur over de financiële positie is de meerderheid van b en w bereid daarvoor onder voorwaarden garant te staan. Wet houder Van Schaik wil dat niet, het laatste woord is evenwel aan de raad die dinsdag vergadert. Van Schaik heeft inmiddels de finan ciële stukken bij het bestuur van RES opgevraagd Hij zet evenwel bij voor baat al vraagtekens bij de barmkom- sten 'Die zijn in verhouding veel te laag tot de drankinkopen Op jaarba sis zouden die inkomsten zeker 30.U0U gulden hoger moeten zijn gemeten naar de normale horecarichtlijnen. Bovendien verricht de voorzitter van de stichting zelf werkzaamheden op het terrein, waarvoor hij dan wel een rekening stuurt Het is op z'n minst toch eigenaardig dat een voorzitter zichzelf werkopdrachten geeft Bevreemdend vindt de wethouder ook dat de stichting een tweedehands bulldozer opvoert voor 60.000 gulden. 'De gemeente Terneuzen wil op dit moment een bulldozer inruilen voor een vuilverdichtcr. Die machine werkt nog als een trein, maar de inruilprijs is nog 11.000 gulden. Laat de .stichting die bulldozer van 60.000 gulden dan verkopen en die van de gemeente Terneuzen aanschaffen. Een deel van de schuld kan dan worden afgelost'. Het huidige bestuur van de stichting RES (S. Hamelink. W Wikkeling en mevrouw Van Waesi is inmiddels ak koord gegaan met de voorwaarden die b en w aan de garantieverlening heb ben gesteld uitbreiding van het be stuur tot zeven personen, een duide lijk inzicht in de exploitatiekosten, terwijl het college elke nieuwe inves tering moet goedkeuren. Van Schaik echter wil dal het huidige bestuur geheel opstapt. 'Er moet een demo cratische werkvorm komen om het werk van de stichting te continueren. In dit bestuur speelt eigenbelang een te grote rol' ds De Reuver Vrije Evang. Gcm. Breskens 9 broe der Schoenmaker. Cadzand 9 ds Postma (HAi. Nieuwvliet 10 30 broe der Schoenmaker. Retranchement 10.30 ds Postma iHA) Evang. Luth. kerk. Groede 9.30 dr Roodenburg (in N H kerk) Zevende dags Adv. (zaterdag). Ter neuzen (Goede Herderkerk) 10 dienst. Geref. Kerk Vrijgem. Axel 10 en 15 ds. Borgdorff. Hoek 9.30 en 15 ds v ri Berg, Terneuzen 9 en xo Us. Mewe. Zaamslag 10 30 en 16 ds. Mewe Chr. Geref. Kerk. Zaamslag 10 en 15 ds. v d. Meij. Leger des Heils. Terneuzen 10 en 17 samenkomst o.l.v luit en mevrouw Jager. Spreekuren alleen voor dringende ge- 01150-95017. Axel Dierenkhnieki vallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur 11.00-12 00 uur. tel. 01155-1488 Z Oostburg en Aardenburg. vrij. 19-ma dag volgens afspraak tel. 01150-951 8 uur; W' C. Jongsma. Oudekerkstraat IJzendijke: H H F M. v d Vijvet 2, Aardenburg. tel. 01177-1466 01176-1388 Weekendspreekuur Cazand. Retranchement, Sluis en 13 00 en zon. 12 00 uur in de diereü Zuidzande: G de Meijer. Sluis, tel. niek te IJzendijke. 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: H. van der Pas, IJzendijke, tel. 01176- 1366. Breskens en Groede: A G Hermani- des. Dorpsstraat 17 Breskens. tel. 01172-1566 Axel. vrij. 17.30-ma 8.00 uur: E. C J. Frank Noordslraat 8. tel. 01155-1666. Spreekuren zat van 10-10 30 en 16- 16 30 uur Sas van Gent en omstreken, vrij 18 00- Terneuzen: J. P. en P. de Vos, klirj r kleine huisdieren en bijzond; dieren, Van Diemenstraat 83, Tem zen, tel 01150-19628. Spreekuur, van 12.30-14 00 uur en verder volg telefonische afspraak Sluis, Ooslburg en Aardenburg:lt Kapsenberg. 1 Novemberstraai Sluis tel. 01178-1225 Weekends?) kuren zat en zon 13 00 uur. Volle Evang. Gem. Rehoboth. Ter- nia 8 00 uur: E du Puy Stations- neuzen (gebouw Pro Regel 10 dienst straat 26. Sas van Gent. tel 1777. Geref. Gem in Ncd. Terneuzen 9.30.14 Spreekuur zat 11 30 urn en 18 leesdienst; Oostburg 10 en 14.30 ""1st, vrij. 18-zon 24 uur C L Th. v. leesdienst, Hoek 9.30 en 14 leesdienst. c' Mee. Wilhelminalaan 13. Hulst, tel. Doopsgezinde Gem. Aardenburg 01140-14215. J. G. A. M. Niesten, Grote Bagijnestraat 18, Hulst. tel. 01140- 13373. spreekuur zat 9.30-10 en 17 30- broeder Klanderman Rooms-katholieke kerk. Aardenburg 18 l en zon 12 30-13 uur 8 en !0, zaterdag 19. Axe! 11. zaterdag „oek S|uiskj, Phnjppine: H G 19. Biervliet 10. zaterdag 19. Boschka- pelle 10 30. zaterdag 17. Breskens 10. zaterdag 17: Clinge 8 30 en 10. zater dag 19 Graauw 9. zaterdag 19. Groe de 9 30 zaterdag 19. Groenendijk 7 30. av 9 en 10 30 zaterdag 18 30. Hengstdijk straat 72 tel Ól 148-1277 Tandartsen West-Zeeuwsch-Vlaandcren, zat. 10 30 en 18-18.30 en zon. 12-12.30 u C A. M Moons. Mr Risseeuwsöfjj 31, Oostburg, tel. 01170-5115. Sluis en Oostburg: T J. SchauteJ^ Visserstraat 11, Sluis, tel. 01178-18 spreekuur zat van 10.00-11.00 t Luc Buysse. Volderstraat 21. burg. tel 01170-5092. Privé, tel. Oli« Haelst. Spoorstraat 44. Sluiskil, 1292. spreekuur zat. van 18 001! K tel 01157-1955 Spreekuur voorspoed- ui»' en zon van 10.00-11 00 uur gevallen zat en zon om 11 30 uur Oost-Zceuwsch-Vlaandcren, zat Kloosterzande en Hontenisse, vrij 10 30 en 18-38 30 en zon 12-12.30 u 18-ma 8 uur R G Buwalda. Clooster- N Verhelst. Lijsterbesstraat 14. Ho )f tel. 01154-1914 HULST De stichting Jeugd- Jongcrenwerk Hulst heeft bij het gewestelijk arbeidsbureau aanvraag gedaan voor de aanstelling van een ambulante functionaris in hel kader van de werkverruimende maatregel. Verzoeken aan de gemeente Hulst voor de aanstelling van een dergelij ke kraeht zijn altijd gestrand op gebrek aan financiële middelen. Wanneer en of de aanvraag wordt gehonoreerd is nog niet duidelijk. Deze man of vrouw moet begeleiding geven aan activiteiten van educatie- DINSDAG FEESTPROGRAMMA sociale en creatieve jeugd- en jongerenwerk. Zijn of haa'r taak is onder meer het verlenen van diensten en geven van informatie ten behoeve van organisaties, instellin gen en groepen jeugdigen en jongeren het geven van adviezen aan overhe den en het particulier initiatief ten aanzien van de welzijnsbehartïging van de jeugd en jongeren Door het aantrekken van een tijdelij ke arbeidskracht is het de bedoeling om de praktische realisatie van de doelstelling van het jeugd- en jonge renwerk te toetsen. Op het vlak van de ondersteuning van de kracht heb ben drie stichtingen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen hun hulp toe gezegd. Het zijn maatschappelijke dienstverlening in het Land van Hulst, het Hulster Gemeenschaps- werk en het Vormingswerk voor Jon ge volwassenen. «Ff* Zaamslag: C Verboom. Axelsestraat 19, Hoek 10, zaterdag 19, Hoofdplaat 2 tel 01153 1377 9, zaterdag 17. Hulst 8.30. 10 en 11 30. CIinge St.Jansteen en Koewacht, zaterdag 19; De Blauwe Hoeve zater- ™')-18-ma.8uur K. Kerckhaerl. Kon foormo. 01173-1367, u krijgt hid 10.30. zaterdag 13.30; Koewacht 8.30 SMF""' °1U°" 5et de die. Wijkverpleegkundigen: West-Zecuwsch-Vlaanderen: foonno. 01173-1367, u krijgt hier 12361 en 10, zaterdag 19, Lamswaarde 10, zaterdag 19; Nleuw-Namen 10 30. za- Apotheken: terdag 17. Oostburg 10 30. zaterdag Terneuzen: zat 8 30-17 30 en zon. 19; Ossenisse 10. zaterdag 17: Philip- u 30-12.30 en 17-18 uur A J Klaas pine 9.30. zaterdag 17. Sas van Gent st.n winkelcentrum Zuidpolder tel 9 30 en 11. zaterdag 19 15. Sasput 9, 12090 Axel. zat 10-11 en 16-17 uur: Apo theek Axel Oranjestraat 6, tel 01155- Prijskaarting in Ter Schorre Terneuzen 11-12 en 15-17 en doende verpleegkundige. Terneuzen: Telefoonno. 13360, uki hierop het telefoonnummer van dienstdoende verpleegkundige Hoek. Sluiskil, Philippine, Wesldi !a pe en Sas van Geni: Telefoon a 01159-306.11 krijgt hierop het telefa nummer van de dienstdoende in pleegkundige. Hulst en Hontenisse: Telefoom Hulst, 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulst, 01140-12191, u krijgt hierop het teil"' TERNEUZEN In het verpleeghuis Steenstraat 35, tel. 01140-14255 ispoe- foonnummer van de dienstdoen/ 'Ter Schorre' in Terneuzen wordt drecepten telefonisch). verpleegkundige, maandag 4 juli een prijskaarting ge- Oostburg, zat, 11-12 30 en 15-16 30 en Groot Axel, Zaamslag, Koe wad jj, houden voor bewoners en leden van zon. 11 30-12.30 en 17.30-18.30 uui. Overslag en Zuiddorpe: Telefoom p; de kaartclub van de'Stichting Welzijn Apotheek Oostburg. Burchtstraat 16. 01155-1885, u krijgt hierop het tó 0( voor Ouderen' Het evenement is in tel. 01170-2170. ispoedrecepten telefo- foonnummer van de dienstdoer. sj het 'Praetuus' en begint 011113.30 uur. nischi verpleegkundige. HOEK Op 10 maart 1892 werd tijdens een drukbezochte vergade ring besloten tot oprichting van een christelijke school te Hoek. Ruim een jaar later, in september 1893, opende de school haar deuren. Komende dinsdag wordt aan het 90-jarige be staan van de christelijke lagere school 't Kompas een feestelijk tintje gegeven. Tussen de middag krijgen de kinderen een warme maaltijd aan geboden. Daarna worden er op het schoolplein (en als liet slecht weer is binnen) allerlei spelletjes gedaan. De feestmiddag wordt besloten met het gezamenlijk zingen \an een feestlied en een ballonnenwedstrijd. De christelijke kleuterschool 't Len teklokje zal dinsdag nauw bij het feestgebeuren worden betrokken De oudercommissie van de school heeft samen met de leerkrachten de orgam sa tie in handen Het moet, volgens het huidige schoolhoofd J A de Visser een hele stap zijn geweest om aan het eind van de negentiende eeuw een nieuw, bijzonder schooltje te begin nen. Het bijzonder onderwijs was in die dagen nog niet gelijkgesteld met het openbare onderwijs, wat. betekende dat de ouders zelf voor de kosten moesten opdraaien Het eerste school gebouw aan de Molendijk kostte zeg ge en schrijve 1793 - De Visser .Het bedrag moet met dubbeltjes, centen en halve centen bij elkaar gespaard zijn", t Kompas ging van start als tweemans-school Het leerlingenaan tal was van het begin af aan behoor lijk In 1901 bijvoorbeeld telde de school 99 leerlingen Rond 1930 kwam t Kompas als gevolg van de opening van een nieuwe christelijke school in het buurtschap De Knol plotseling in de gevarenzone terecht. In 1931 werd de school bevolkt door nog slechts 57 leerlingen In de loop der jaren is het aantal langzaam weer opgelopen, me de door het dichtgaan van de christe lijke school van De Knol. nu zo'n tien jaar geleden. Op dit moment zijn er in totaal 89 leerlingen ingeschreven. Vol gend jaar groeit het leerlingental zelfs iets (vijf jaar geleden zette zich weel een dalende lijn in) De vier leerkrachten en de parttimer hoeven, voorlopig althans, nog niet te vrezen voor hun baan. In de vijftiger jaren werd een nieuw schoolgebouw aan de Dr Leenhouts- straat betrokken. De drie-klassige school werd tien jaar geleden uitge breid met een noodlokaal. dat nog steeds in gebruik is. Sinds enkele jaren wordt nauw samengewerkt met de christelijke kleuterschool 't Lenteklokje dat onder hetzelfde be stuur valt. De kleuterschool is nu nog ondergebracht in een apart gebouw. Het beleid is erop gericht beide scho len in de toekomst onder één dak te krijgen. Klassefoto uit 1919 Links meester W. Louwerse. rechts meester Leenderlse en juffrouw Rijnberg ril Op de openbare Sandeschool te Kloosterzande kan worden ge plaatst een kleuterleidster De Sandeschool is een school voor gewoon lager onderwijs. In het kader van de Verruimingswet wordt aan deze school met ingang van het schooljaar 1983/1984 een kleutervoorziening gecreëerd. De te benoemen leidster zal in het bezit moeten zijn van de applicatie KO/LO. Tot de taak van de leidster be hoort onder andere nog: het helpen opstellen van het schoolwerkplan als onderdeel van het leerplan. advisering met betrekking tot de inrichting; voorbereiding integratie. Verder wordt van betrokkene ver wacht, dat zij in staat is geheel zelfstandig te werken en dat zij over ervaring beschikt in het ka der van de integratie. Aanstelling zal voorlopig geschie den in een tijdelijk dienstverband. Inlichtingen kunnen worden inge wonnen bij het hoofd van de school, de heer M. W. de Zwart, tel. 01148-1772, privé 01148-1593. Sollicitaties kunnen vóór 5 juli aan staande worden gericht aan burge meester en wethouders van Hontenis se, Postbus 20, 4587 ZG Kloosterzan de. t 10 jaar fabrieksgarantie concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie WILHELM Zaamslag, Bedrijvenstraat 1. te! 01153 1692 1571 De gekoppelde zekerheid van GLASKRING-WAARBORG bij ISOLATIEGLAS een gratis en veel verderstrekkende garantie! GLASKRING-WAARBORG, een'groep van ervaren en deskundige glashandelaren, waarvan opk wij deel uitmaken, koppelt .extra zekerheden aan bestaande fabrieksgaranties op isolatieglas Daardoor ontstaat voor de opdrachtgever een werkelijk komplete garantie Zonder de beruchte "kleine lettertjes" dekt GLASKRING-" WAARBORG nu letterlijk alle risikofe \r alles over y - Terneuzen 01150-13859" Wi| willen graag vrijblijvend inlichtingen betreflende isolerende beglazing NAAM ADRES Plaats/Postk Deze bon in open enveloppe sturen aan PLATTEEUW B.V Antwoordnr 250 4530 VB Terneuzen Postzegel plakken is met nodig EES I# Ui AO OER HK 1 vr IS EES Hl IS AOS OER ST 1 lKT.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 42