inderhandeling overname GEB [iddelburg door PZEM 'rond' Prijs van Daan van Terneuzen voor der Hoevend 7) Zestigjarig jubileum Sint-Josephmavo agenda Breskense familie deed aangifte van aangeschoten kat Akkoord ontslagen bij Sasse Glasfabriek Wissel Zeeuws- Vlaanderen PZC/ provincie Veroorzaker ongeluk laat echtpaar gewond achter I ZCO wil in verkaveling Wolphaartsdijk geen bos 'lIERDAG 25 JUNI 1983 ESTUURLIJKE ORGANEN WORDEN NOG INGELICHT —U, 13 I juni 1983. irzitter van de raad van bestuur de PZEM. gedeputeerde W. Don. de de vraag of die goodwillsom ierdaad wordt betaald, niet beant- orden Hij vond het niet logisch dat bestuurlijke organen hun informa- ling op de hoogte gebracht onderhandelingsakkoord. De PZEM en het. gemeentebestuur van Middelburg zijn vanaf begin vorig Jaar in onderhandeling over de over name. Gemeentebedrijven in Middel burg is de enige organisatie ln Zee land die naast de PZEM energie dis tribueert. Beide partijen vonden de overname gewenst Eén van de rede nen hiervoor is het feit. dat de 'conces- siegrenzen' in Middelburg uiterst gril lig verlopen. In sommige straten krijgt de helft van de bewoners ener gie via de PZEM en de andere helft van de straal via Gemeentebedrijven. Een andere oorzaak vormen de verhe zen van Gemeentebedrijven. Het ver schil tussen de prijs waarvoor Ge meentebedrijven de electriciteit bij de PZEM inkocht en de prijs waarvoor Gemeentebedrïeven deze electriciteit verkocht aan de Middelburgse afne mers. was zo klein, dat er niet genoeg uit de krant moesten halen, terwijl geld overbleef voor de administratie- jelf formeel nog niet op de hoogte ve. organisatorische en andere kosten van het nutsbedrijf in Middelburg bestuurlijke organen zijn in de Aan het begin van de jaren zeventig ©ELBURG - De PZEM cn het intebestuur van Middelburg n overeenstemming bereikt de overname van hel Middel- energiebedrijf (Gemeentebe- ii door de PZEM. Als allerlei lurlijke organen het onderhan- jsresultaat goedkeuren, kan de lame op 1 januari 1984 een feit Geen van de direct betrokkenen rijdag iets kwijt over de fi- iële kanten van de /.aak. Zoals lid is met de overname een be an tussen de 50 en 60 miljoen ui gemoeid. Verder heeft de ge- ite Middelburg de PZEM altijd 'goodwillsom' ge- zijn de prijzen die de Middelburge: bij hel GEB voor hun energie betalen gelijk aan de prijzen van de PZEM. Evenmin zwemt Middelburg door de voorgestelde overname plotseling in hel geld.-Al jaren is bij hel opstellen van de begrotingen rekening gehou den met een' gunstig onderhande lingsresultaat. In alle voorbereidingswerkgroepen en in de onderhandelingsdelegatie was "ersoneel van Gemeentebedrijven en vakbondsmensen vertegenwoordigd. De commissies voor georganiseerd overleg hadden, zoals gemeld, al eer der ingesteriid met het sociaal sta tuut. Namens de gemeente Middelburg heeft wethouder G B. Schoenmakers, belast met de portefeuille gemeente lijke nutsbedrijven', de onderhande lingen geleid Hij was vrijdag evenwel niet bereikbaar voor het geven van een toelichting ste plaats de raad van bestuur van PZEM en de aandeelhouders van bedrijf. Tot die laatste groep beho- werd dit gegeven niet als een pro bleem gezien, omdat de winst op de gasprijs veel hoger was dan het verlies de provincie Zeeland (66 procent op de prijzen van electriciteit. Later sde aandelen) en de dertig Zeeuw- liepen de gaswinsten terug maar ble ven de elektriciteitsverliezen stijgen TENTOONSTELLING EN REÜNIE HULST Onder grote belangstelling en fototentoonstelling over de school heeft de Hulster Sint Josephmavo en 's avonds bezochten zo'n 450 oud- haar zestigjarig bestaan gevierd. Dat leerlingen en oud-leerkrachten de gebeurde met een bijeenkomst in de reünie. school voor genodigden. Er was ver- Tijdens de middagbijeenkomst schet- der een doorlopende diavoorstelling ste directeur M Wijgergangs van de Sint-Josephmavo de geschiedenis van jemeenten i samen 33 procent). De neenteraad van Middelburg wordt istaande maandag op de hoogte ity sield Ook provinciale staten moe- i de voorgestelde overname nog nc spreken. Het personeel van PZEM Gemeentebedrijven (GEB) is door ddel van een schriftelijke medede- Geen verandering Voor de afnemers van Gemeentebe drijven verandert er door de overna me overigens niets. Al geruime tijd de school en de ontwikkelingen in het onderwijs Hij merkte onder meer op dat op de portemonnee van de onder wijsgevenden de ene na de andere 40-2 00; boskroter. I 61-98. bosuien i 6,5 WESTKAPELLE - Bij aanslag wordt gepleegd We krijgen "steeds meer werk door onder meer de examens op twee niveau s, maar daar staat mets tegenover' zei hij. Ook moest Wijgergangs tot zijn spijt con stateren dat het gedrag en de motiva tie van de leerlingen 'in een dalende lijn is' Leerlingen veranderen onder ongeluk op invloed van de huidige maatschappij. Groenlenveiling Barei Vroege aardappelen cioree groot uz i ai. poters 42 70. kriel 711 11. asperges 110- 9 00 aubergines 1 20-2 40. bleekselderij 77- 187. bonenkruid 77-80. bospeen 3 01-227. blauwe schokkers 25-5.80 broccoli00-310. champignons 1.00-1 30. Chinese kool 20-50. uitgehold 123-171. courgettes 58-60. do perwten 1 90-2.40, koolrabi 23-31 groene kool 50-57, rode kool 30-119. pakzooi 1 33- 1 62, paprika groen 1 70-2 20. peterselie 70- 1 31. postelein 30-67, prei 2 50-4 00 pepers groen 5 30-5 90. peulen 2 10-5 50. rabarber 89-1 26. selderij 7-46. snijbonen 2.10-3 70. spercieboncn 2 00-3.80 spinazie 20-56. spits kool 34-1 10. vleestomaten B 12.80-14 50. BB 13 80-15.80. B 14 50-15 20. uien nieuw bon ken 86-93 grof 66-82, middel 50-62. drieling 22-48 pikler 15-41 met lof 58-83 bos uien 14-48. tuinbonen 69 l)2, venkel 1.70-2.50. waspeen 1 40-2,20. witlof 1 80-4 40, ijsbergs la 18-82. aardbeien ds 55-79. kilo 2 40-4 00. druiven Frankentbaler 11 3011 90 frambo zen 4.70-5 00. perziken 21-74 pruimen Beau ty 3.70-5.60 Ontario 4 50-5.20, rode bessen 1 40-2.70. Aardappeltcrmijnmarkt april laten 62 00, bieden 61 80. slot 50 mm opw 62 00 nov. laten 52.00: bieden 50 10; slot 52 0.0 Stemming april vast. november vast. omzet nov, 45; hoogste prijs 52 00. laagste 49 90. laatslc zaken 9x52.00. april 62.50. 58 50. 15 x 62 00 weekomzot april 3701. novebiber 227 aardappeltcrmijnmarkl Rotterdam april bintje laten 33 00; slot 35 50 33.00. november laten 28.50; bieden 23.00: slot 27 00. weekomzet: april 5 C'entr. tuinb.veil. ie Kapelle. 24-6-83 Aardbeien pondsds. I 1 60-1 80. aardb pei ds. 161-81aardbeien per kg IIA 3 00-4 60. II 2 00-3.90, III 1 25. frambozen perds I 3 00.11 2 60-2 80, rode bessen per ds I 1 60-2 20 kasbramen I 3 50. groenten princ bonen 1 3.10 rabarber I 22.41- I 25-27. bloemkool 1 spitskool 1 1 25-1 32. snijbonen 1 1 70-2 50 WELLICHT MEER GEVALLEN BRESKENS Tiny Bondcwel. wonend aan de koningin Emina- straat in Breskens. zag donderdag morgen omstreeks half acht één van haar zeven poezen strompe lend binnen komen. Ze schrok niet eens zo heel erg. Het was de vierde maal in een tijdsbestek van een week of tien dat een poes gewond thuis kwam. „We dachten (lat de poes. Molly, een pootje had gebro ken cn wachtten het even af', vertelt Tiny. Ze vervolgt ..Mijn man vond. toen het 's middags toch niet zo best ging met Molly, dat we naar de dierenarts moesten gaan". Het be zoek aan de dierenarts in IJzendij- ke leerde haar dat er op Molly is geschoten met een luchtbuks. Fo to's maakten duidelijk dat er een kogel in haar pool zat Voor Tiny was dit de druppel die de emmer deed overlopen Ze deed donderdag aangifte bij de rijkspolitie te Bres kens. die een onderzoek zal instel len. Dit omdat bij de familie Bon- delwel nu het vermoeden bestaat dat in de andere drie gevallen even eens op de poezen is geschoten Zo'n tien weken geleden kwam de kater Moor thuis met twee gaten in z'n borst Twee weken later was ae zwangere Kreukel het slachtoffer Ze had een gat in haar rug Een aantal weken was het rustig Tot drie weken geleden Vlek naar huis kwam met verwondingen aan de bovenheup. ..Ik dacht dat al deze verwondingen kwamen, doordat de poezen in het prikkeldraad waren blijven hangen. Ik zei nog tegen hen 'Wa bin judder toch stom' vertelt mevrouw Bondewel Moor en Kreukel herstelden zonder hulp van de dierenarts Vlek werd ook met behandeld, maar sukkelt nog steeds. Het laatste slachtoffer. Molly, werd donderdag geopereerd en maakt het nu goed Tiny, haar man en dochter zijn ware dierenvrienden Ze hebben hun hele leven al dieren ln huis. Naast de zeven poezen wordt het huis nu bevolkt met een hond. twee parkieten en een kanarie. Verder wordt in huize Bondewel tijdelijk een jonge postduif verzorgd, die uit een nest is gevallen. Tiny onder vindt veel vriendschap van haar huisdieren. Een spreuk die bij de familie Bondewel in huis hangt is veelzeggend: 'Toen ik de mensen leerde kennen kreeg ik de dieren hef •ES Grote kerk, 20 uur Concert koor Karl's Studenten- »f ROEDE N.H. Kerk. 20 uur: Con- het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor -ST St -Liduinaziekenhuis. 13- aiïl^O en 20-21 uur: Uitzending radio ."itmgale. ÏUININGEN Gebouwen en ter- i, Amen C. Meyer, 9-18 uur. ZLM-mani- Pa italie. BRUINISSK Visserij- en oorlogs museum geopend van 14-16 uur DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' en Bloemdijken in Zeeland'. GOES Museum, za. 10-12 en 13 30- 17 uur: 'De middeleeuwse dorpsker ken van Zuid-Beveland De Westpoort. 20.30-02.00 uur Werken Pieter Hoogendoorn. Grote Kerk, za. 10-17 uur: 'Rond een t.MSWAARDE Kerkgebouw, 20 veelluik', werken van Evert Thielen Concert American Music Abroad it m 9/7). HAAMSTEDE Bewaerschole, zat 10-12 en 14-17 uur: Werken L. Tiele- and. IDDELBURG Molenwater. 9.30- uur; Miniatuur Walcheren, irgpromenade. 14-16 uur: Wandel- ncerten door Blue Jeans Big Band. 10 asthuis, 10-12 en 17-18,30 uur: uit- n nding Rawa. ill« IEUWERKERK Stationsstraat. de Zeedijk in Westkapelle. ter hoogte een tentends die al eerder in de rand van het ijzeren torentje, zijn vrijdag- stacl waarneembaar was, maarzich nu avond de heer .1. A. R. en zijn eehtge- ook aan het uitbreiden is daarbuiten note uit Tilburg gewond geraakt. Naas<- Wijgergangs voerden verder het De heer R reed over de Zeedijk toen woord broeder Edward Jansen van een Duitse personenauto plotseling 'het schoolbestuur de scholenslichting van het fietspad de weg opreed R. Sinte Marie, burgemeester P. J G moest uitwijken juist, op het moment Molthoff. inspecteur J Crousen van dat een tegenligger hem tegemoed de AVO en directeur R de Potter van kwam. Ook voor de tegenligger wist de Clemensmavo. die namens het R uit te wijken maar belandde daar- voortgezet onderwijs sprak 's Mor- door zelf onderaan de dijk. De heer en 8ens werd en een H Mis gehouden in mevrouw R moesten allebei rriet ver- de Willibrordusbaslllek in Hulst. wondingen naar het ziekenhuis Be- thesda-Sint Joseph in Vlissingen wor- c den overgebracht. Na behandeling oCniGtin^CIl konden zij huiswaarts keren De auto SAS VAN GENT Vakbonden en Vermindering van het aantal ontsla- clirectie van de Glasfabriek in Sas gen is mogelijk geworden door het van Gent hebben overeenstemming uitstellen van geplande investerin- bereikt over de doorvoering van de gen. Bovendien zal het bedrijf op de tweede reorganisatie. Hoewel de di- afzetmarkt enigszins in pnjs toege- rectie aanvankelijk uitging van 76 ven „In de hoop aldus algemeen ontslagen wordt nu bij het Arbeids- directeur J. Swanborn vrijdagmiddag. bureau in Terneuzen nog ontslag aan gevraagd voor 36 personeelsleden. Het totale verlies aan arbeidsplaat sen bij de Glasfabriek ligt evenwel hoger door onder meer natuurlijk 'erloop in de afgelopen maanden. ..een stuk omzet uit het buitenland binnen te halen. Dat is zuiver een gok. maar daar ben je dan weer onderne mer voor" Swanborn ziet de toekomst van de Glasfabriek (waar eind vorig jaar ook Belangrijk aspect in het akkoord voor al enkele tientallen ontslagen vielen) vakbonden en ondernemingsraad is HEILLE Landbouwmuseum, za 10-12 en 13-17 uur. zo. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HOOGKLANDE Kapel Sint-Maar ten, zon. 13-18 uur: Werken Arjen ■17 uur: Politievoorllchtingsbus Crijnen, Marjan Hartman en Arthur liep zware schade op HULST In café D Leeraert in Hulst dat de afdeling cool-lite blijft behou- De Duitse auto en de tegenligger werd een schieling gehouden waaraan den. Vorige week braken juist daarop reden allebei door. De rijkspolitie- 3- sc|lutters deelnamen de onderhandelingen tussen directie groep Valkenisse verzoekt eenieder hoge vogels en tweede ziivogél R en ondernemingsraad nog af. toen lag die getuige van het ongeluk is geweest su>rkx Ze£aie grootste aantal kleine vo- er tussen de beide standpunten een zich te melden bij het groepsbureau of geis i4i O de Moor. Hulst en J. Steyaert. verschil van vijf arbeidsplaatsen op bij de meldkamer in Middelbure Heerlen die afdeling 'Voorkoming misdrijven'. 3STBURG St.-Antoniuszieken- Ds en verpleeghuis De Stelle. 9.30- 30 uur. Uitzending radio Delta, EERE Grote Kerk. 20 uur: Con- it Zeeuws Orkest met soliste Henny in Eersel (klarinet). L1SSINGEN De Piek, 21 45 uur: ^treden eyeless in Gaza ivoorprogr. 45 met groep Why Not). (Paraplu. 10 uur' Rock 'n Rolldag. nofcheldekwartier. 19.30 uur: Jubileum- j.cert muziekvereniging Caecilia. Lthesda-St -Josephziekenhuis. 10-12 17-18.30 uur uitzending Rawa. 1RIKZEE Brogum. 13.30 uur: ny wave-festival. ZONDAG OES Manhuistuin, 11.45 uur: Con- yï fit muziekkorps Leger des Heils. V; IULST St.-Liduinaziekenhuis, 5.05-17 uur Uitzending radio Nigh- 3 Éale. ff IDDELBURG Molenwater. 9.30- 1 uur Miniatuur Walcheren. ERNEUZEN Nieuwspoort, 15 uur: ie' Iptreden trompettist Rolf Ericson en ,a!flie Special Bop Friends. FILMVOORSTELLINGEN IERGEN OP ZOOM Roxy I. zat 3.45 en 21.15. zon. 14. 16 15. 18 45 en uur: First blood, 12 jr.. zat. 23.30 Wilde exotische poesjes. 18 jr. Hxyll. zat. 19 en 21 30. zon. 14.16 30. en 21.30 uur: Force five. 12 jr. Jmem' Actueel I. zat. 19 en 21.30. zon. 1.16.30. 19 en 21.30 uur De lift. 12 jr inem' Actueel II. zat. 19 en 21.30. on. 14. 16.30, 19 en 21.30 uur: Liefde ^nder schaamte. 16 jr. Actueel III, zat 19 en 21. 19 en 21.30 uur Hanky ïOES Grand, zat 1« zon 14 en 19 sur Trow. a.l.. zat. en zon. 21.30 uur: t first blood, 16 jr. HULST De Koning van Engeland, 18.45 en 21.15, zon. 13.45. 16.15. 18,45 en 21.15 uur: De lift, 16 jr zat. 18.45 en 23.15, zon. 14,30. 16 15. 18.45 „.ur: Love vou. 18 jr.: zat 18 45 en 11.15. zon 13.45. 16 15. 18.45 en 21.15 ar ;ur First blood, 12 jr; zat. 21.15. zon. 8.45 en 21.15 uur: 10 to midnight, 16 :zat. 18.45 en 21.15. zon. 13 45,16.15. .15 uur: Twee stoere truckers op de snelweg, a.l. OOSTBURG Ledel. zat 19.15, zom n1 en 20 uur First blood. 12 jr.: zat)'. 11.30, zon 16 30 uur Meisjes van Kavast, 18 jr. IERXEUZEN Luxor. zat 14. 19 30 si 21 45. zon 13 4d. 16, 18 45 en 21.15 iur Tootsie. al., zat 14 en 19 30. zon. 13 45. 16 en 18.45 uur' Twee stoere Imckers op de snelweg, a.l., zat. 21 45, "jton. 21 15 uur: Candy een tiener die W 'at, wil. 18 jr 'J* VLISSINGEN Alhambra I zat en ton 19 en 21.30 uur 10 to midnight. 16 j r,zon. 14 uur: Winnelou keert terug, Alhambra II, zat 19 en zon 14 en 19 'JJuiir' Trow, al. zat. en zon. 21.30 uur: •J The thing, 16 jr. 'Inem' Actueei Dn. 14, 16.30. 1 lanky, a.l Nijsten (krijttekeningen, collages en aardewerk 1 HULST Streekmuseum, za 14-17 uur: Goed gemutst iri Zeeland' nm 30 7). Galerie Van Geyt, za. 9-12 en 14-17 uur. zo. 14-17 uur Werken Jan van Heel. KATS Galerie 't Zwaluwenhof, za. 10-18 uur werken Piet van 't Hage- land KATTENDIJKE Galerie Iloha Schmit. 14-18 uur: schilderijen Ans Wortel, Sjoerd Bijlsma en Josje Roverts MIDDELBURG De Vleeshal, za 13-17 uur, zo 14-17 uur: Werken Frank Hemert en Piet Tuytel. Zeeuws Kunstenaars centrum, za. 10- 16 uur: schilderijen en tekeningen van Onno Boerwinkel itm 7 7j. Galerie De Wijnstock, werken diverse kunstenaars. St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, za. 9- 17 uur. Diverse ambachten en exposi ties. Antiquités B. Witte. za. 10-18 uur: werken Rijnhard Schregardus (tot 29/ 6) Galerie Roelant. 11-17.30 uur: werken Aline Kuut itm 30 6). Galerie De Witte Swaen. za 11-17.30 uur Aquarellen van Lies Viegers (t m 30/6) OOSTKAPELLE Fossielenmu seum. Molenweg 36, zat 14-17 uur: geopend. OOST-SOUBURG Bibliotheek, zat 10-12 30 uur foto's van de heren Savic en Kostermans SLUIS De Raadskelder, 9-11 en 14-18 uur: werken Sluisse kantwerk school TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, za. 10-17 uur: Kunstnaaldwerk van mevr. M. Schram-de Jong (fm 16/7) VEERE Grote Kerk, za. 10-17 uur. zo. 14-17 uur Het landschap in de Delta (tm 30 9). VLISSINGEN Bethesda-Sint-Jo- sephziekenhuis: Werken Kees de Rijc- ke en Margo Ramp itm 9 71. Museum, za 10-17. zo. 13-17 uur: 'Op zoek naar een gezonken schip', voor werpen uit 't Vliegent Hert (t m 11/9). Reptielenzoo Iguana za. 10-12.30 en 14-17 30 uur. zo 14-17.30 uur. Expositie levende reptielen, amfibieën en msek- ten Gevangentoren, vanaf 17 uur: Werken Maaike Vonk Hm 30 6' YERSEKE Atelier Dam Twee, za •10-18 uur. werken diverse kunste naars en schaal- en schelpdieren. IJZENDIJKE Museum, 14-17 uur: 'Kantklossen en Bodebussen'. ZIERIKZEE alerie Borsboom, za. 9.30-17.30 uur: werken Anton Beij- sens (t m 14/9). Het Gravensteen, za. 11-17 uur: werken leden Zeeuwse Kunstkring (l.'m 2/7). 'moeilijk maar zeker niet hopeloos' Hij stelt vast .Dat zal mede afhanke lijk zijn van de inzet van de medewer kers Wij hebben met het akkoord getoond bereid te zijn naar argumen ten te luisteren. Wat het bedrijf nu nodig heeft IS rust". FNV-distrtctsbestuurder Wil Wau- mans blijft evenwel grote zorgen hou den over de toekomst van het Sasse bedrijf ..Dat is gewoon de realiteit. Het bedrijf heeft op dit moment geen middelen' Waumans betreurt de ont slagen zeer. maar is wel tevreden over de wijze waarop nu de onderhandelin gen met de directie over de nieuwe arbeidsovereenkomst zijn afgerond. B en w Middelburg: Bezwaar tegen begroting van 'Uit in Zeeland' MIDDELBURG - Burgemeester en wethouders van Middelburg stellen de gemeenteraad voor bezwaar te maken tegen de begrotingen van de evenementen- en apparaatskosten voor '84 van de stichting theaterbu reau 'Uit in Zeeland'. Het Middel burgse college vindt dat het bureau kan worden bezien als een gemeen schappelijke regeling. Daarom zou de bezuinigingsrichtlijn van de Vereni ging van Zeeuwse Gemeenten op de begroting van toepassing mogen worden verklaard. Door deze richtlijn moet ten opzichte van de apparaatskostenbegroting voor '83 op de materiële kosten 5.5 tot 6.0 procent worden gekort, met dien verstande dat de korting minimaal 3 procent van het totale budget moet bedragen. In '83 betalen de deelne mende gemeenten 64.500 gulden, ter wijl dit bedrag 60.953 gulden (korting van 5,5 procent) had mogen zijn. In 1984 is de raming 81.000 gulden Dit is in de ogen van b en w van Middelburg dus 20.047 gulden te hoog. Bovendien vinden b en w. dat de stichting in haar begroting nog niet mag uitgaan van de verwachte toetreding van vijf nieu we gemeenten. Pas als die toetreding FLUITIST BEHAALT GRAAD UITMUNTEND HEID Op aandrang van de bonden heeft de een feit lg mag daarmee worden gere- directie ingestemd met uitbetaling kencj Vjncjt het dagelijks bestuur van van de prijscompensatie per 1 juu de Zeeuwse i100fdstad De kwestie (0.44 procent) en hel loekermen van komt aan orde tijdens de vergade- vierroostervrije dagen als schadeloos- rjng van de gerneenteraad van Mid- stelling voor de ingeleverde pnjscom- ,jeiburg ^ie maandag 27 juni om twee pensatie van afgelopen januari Dat uur V3]ieenk0ml jn het Middelburgse vooruitlopend op besprekingen tus- stadhü[S sen directie en bonden in augustus over de prijscompensatie van 1 janua ri '84 en vooral de eventuele invoering van variabele werktijden (flexibilise ring). Directeur Swanborn zegt in een reac tie op dc cao-onderhandelingen tol uitbetaling van de prijscompensatie In het overzicht van de geslaagden van juli te zijn overgegaan 'gezien de aan de scholengemeenschap voor !a- nming in het bedrijf. ger beroepsonderwijs in Goes is de Mocht het de Glasfabriek in de toe- naam van Miranda Michielser. uit komst beter gaan. dan krijgen oud- Goes weggevallen. Zij is geslaagd werknemers bij vacatures voorrang voor het examen van de vrije afstu- met behoud van dienstjaren. deerrichting LHNO. EXAMEN^ LBO-school Goes TERNEUZEN 'Beroepsmusicus? Nee hoor. Ik wil naar de HTS of de Technische Hogeschool. En piano ^en^,'1nY studeren'. Daan van der Hoeven (17) uit Terneuzen speelt schitterend blokfluit maar blijft het beschouwen als een verzetje. Vrijdagavond be haalde hij de Graad van Uitmuntend aan de Terneuzense Muziekschool en HULST De bridgeclub Hulst speel de Pri is van de Gemeente Terneuzen. de in het kader van een zomercompe titie de vierde wedstrijd m het ge- Wethouder van culturele zaken drs. A meenschapscentrum Den Dullaert' in J. Rekveld levens lid van de jury Hulst VLISSINGEN" Van de 91 leerlingen reikte hem de onderscheiding uit Er werd gespeeld met een draaiende michel van dc' Hogere Technische School in Het examen voor de Graad van Uit- met 21 paren De uitslag l Gerres-de Maat. Vlissingen die dit jaar deelnamen muntend staat open voor leerlingen 2 Mast-Kint. 3 echipaai Kint.4 Bruyns-Van aan de eindexamens behaalden 73 het Eindexamens HTS Vlissingen /an de Stichting Terneuzense Mu ziekschool die dé derde graad tenmin ste cum laude ('met lof) hebben ver worven Zij moeten voor het oog en vooral voor het oór van een deskundi ge jury tenminste 8 composities uit verschiiiende stijlperioden spelen, waaronder een sonate of concert. Atheneumleerling Daan van der Hoe ven, die al op zijn vijfde met de blokfluit begon, koos voor zijn 'mees terproef werken van Bach. Sammar- tini. Bigaglia, Cima, Telemann. Linde en Phihdor. De jury bestond naast Rekveld uit: professor J Douliez uit Gent. A. Delvaux uit Sint Niklaas. R Groslot uit Mechelen en B. Coen uit Antwerpen. Van der Hoevens docent was P. de Clercq. die hem ook op clavecimbel begeleidde 'ADVERTENTIE) Daan tan der Hoeven HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milit-uldachten). Zeeuwsch-Vlaandercn Alurinnummer TENTOONSTELLINGEN SINT-ANN ALAND Streekmuseum. 15-17 uur: 'Uit de oude doos'. AXEL Galerie Bellemans. za 10-18 öTiVo-12200 (brandweer en ambulancei "Ur. Illustraties van The Tjong King Telefonische hulpdienst Zeeland, tnwerken Agnes Jongerius (tm 30 61 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. za. 13 30-17 uur: Zeef je drukken van Loek Grootjans. BRESKENS v.m Wit-gelekruisge- touw. zat. 10-12 uur Fossielen, mine ralen en curiosa van Jan Goethals. BROUWERSHAVEN Sint-Nico- laaskerk. za 13.30-16 uur: De geschie denis van Brouwershaven. tel. GOES De stichting Zeeuws Coor- (linaticorgitan voor natuur-, Iand- schaps- cn milieubescherming (ZCO) heeft bezwaar tegen de aanleg van bos in het (eventueel) te verkavelen gebied rond Wolphaartsdijk. Met na me bebossing bij de dorpskernen Oud-Sabbingc en Wolphaartsdi jk. In hel eerste geval is sprake van een In een brief aan gedeputeerde staten van Zeeland wijst het ZCO erop dat de aanleg van bebossing eigenlijk alleen uit bosbouwoverwegingen Geel. 5 Snuvvennk-Burggrave. 6 Bies- diploma. Tien kandidaten krijgen broeck-Goossen,7 van Esbroeck-Seydlüz. 8 CCn herexamen en drie kandidaten Neve-de Kort en van der Linden-Beaart. 10 Werden afgewezen. De overigen krij gen het diploma pas als zij het prak tijkjaar hebben afgerond. De geslaagden zijn Afdeling werkiuiebouwkunde-nchting energietechniek F C Bareman Middel burg JAK Bout. Tholen, J Dominicus Westkapelle, J H Geschlere Middelburg, A J. de Geus Middelburg G J Hollestelle 's-Gravenpolder. A. C de Kraker OosU Souburg. G J. Kroon Borssele. G W. C Marks Vlissingen. W H Potappel Groede. P van der VÏugl Oostburg, E. J van t Westeinde Oostburg Afdeling werktuigbouwkunde-richting kon- struktletechniek A C J van den Dnes Heinkenszand. J Gillissen Vlissingen. H J. G Pljckc Biervliet. L C dc Wilde Zierikzee. M J Wondcrgcm Oost-Souburg, Afdeling werktuigbouwkundc-richting pro- duktletechniek H P. Dellebcke Vlissingen. K Faasse Westkapelle. H T Koetje Vlis singen. I A. S. M. Reijnicrs Aardenburg. L I M Roose Goes H E A Speller Sluis Afdeling weg- en waterbouwkunde-richting konstrakties E O. M Ferket Heikant. P W van Sorgen Vlissingen Aicteling weg- cn waterbuuwkunde-nchUng wulerbouwkunde A M. H Buitenrust Het- tema Koudekerkc, P J van Doorn Middel burg. L. J. de Fcijter Hulst. P. J. T. M. Hagenaars Bergen op Zoom. F L. D. van den Hemel Terneuzen. P A Loof Waarde. P J Meeuwse Goes. P. Mculmeester Arne K. U rijdt Peugeot. Wij doen de nest. AUTOBEDRIJF CAPPENDHKCV. TERNEUZEN ©5;™ zaak dat dc- blokgrens van de rnilver- eebrachr betoog, bet ZCO Hel be. kaveling aanzienlijk gekrompen is De verkaveling wordt nu beperkt tol hel deel waar de knelpunten het grootst noodzakelijk wordt, gevonden. Er zijn, meent het Zeeuws coordinatieor- moet onzes inziens ook rekening mee gaan gehouden worden dat de laatste jaren al vele dijken en overhoeken in en /lak om het i-ullverkavelingsblok met Ingekrompen Chr. hulpdienst Zeeland 1 nood. tel 01180-30251van 10 00-24 00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, lel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. Orpheus werkgroep huwelijk cn homofi lie. lei 01184-72161 landschappelijk al aantrekkelijke si- populieren zijn ingeplant. De gewoon- tuatic. in het tweede geval zouden volkstuinen moeten verdwijnen. Minder problemen heeft het ZCO met bebossing bij de Wolphaartsdijkse jachthaven; groen past daar in de landschappelijke opbouw cn sluit aan bij dc recreatievoorziening. Opgemerkt wordt dat een mm- dit ook in het kader van der uitvoerige opzett 'een lager innch- vreemdt de stichting dat een sugges tie hierover niet in liet rapport van de inspraakresultaten is meegenomen, Afgezien van de bezwaren tegen be bossing stemt het ZCO in met het voorgestelde landschapsplan, voor zover het dijkbeplantingen. de te ver dichten zóne langs de Veerweg. de Vnhlkamp Vlissingen. A Verheijke B ie F A J Vermue Oost-Souburg. Afdeling elektrotechr.iek-nchting informa tietechniek C C Boot Haamstede D W D Fonse Oost-Souburg. J D de Groote Goes, G J de Jong Vlissingen, W Jonker Goes. A. J Muller Kruidingen, R Nieuweboer Vlis singen. A F Scheele Schoondijke. D R Vandeghlnste Moen (Belgtc F. P J de Voogd Vlissingen ruilverkavelingen te doen kan ln dn tingsmveau een snellere uitvoering beplantingen betreft. Gevraagd wordt viissingèh. J Slager Burgh-Haamstede. A ;evai dan ook achterwege blijver. mogelijk maakt cn bovendien de kos- aldus het Zeeuws coordinatieorgaan. Het ZCO acht het overigens een goede ten terugbrengt ..Wij vinden het jam mer dat in de voorontwerpfase niet twee plannen met een verschillend investeringsniveau in de inspraak zijn een drinkput in de Oostlandpolder a M van de Vijver Oostburg. J Visser maast de Inlaag) te sparen. Een keuze Vlissingen. W c Voet s-Heerenhoek. voor het tracé van een rondweg om Afdeling bouwkunde-richting konstrukue- WolphaarLsdijk acht het ZCO voorba- techniek. A P M. van Eekelen Huijbergen. J J Huigh Schoondijke. J J. Polderman Goes. A. A de Pooler Axel. J. L. Zweedijk HBKHBanBBBBMBBüMHi Krabbcndijke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 41