'B en w Middelburg veranderen rondwegenplan op eigen houtje' Speldje met robijn voor J. Maas en K. Schipper Sint-Willibrordcollege Goes luidde rector uit Sint-Antoniusschool Oud-V ossemeervierde 75-jarig jubileum WISSEL SCHOUWEN weekenddiensten ZATERDAG 25 JUNI 1983 RAADSFRACTIE BOOS; AANLEG GEGUND MIDDELBURG - De fractie van Progressief Middelburg in de Middelburgse gemeenteraad is uitermate verbolgen over het feit dat b en w van Middelburg 'achter de rug van de raad om' de rondwegplannen hebben veranderd. Het gaat om de aanleg van de wijkverbindingsweg Sandberglaan-Klarenbeek. B en w hebben de directeur gemeentewerken inmiddels gemach tigd de aanleg op te dragen aan de laagste inschrijver bij de aanbesteding, de firma Aug. van Dijk-Petit. ter van verkeer en waterstaat al begin februan heeft laten weten, dat het njk door bezuinigingsmaatregelen 'voors hands' geen geld voor de weg beschik baar stelt, moet Middelburg dit be drag uit eigen zak betalen B en w schrijven de raad dat juist de weigering van het rijk om gelden beschikbaar te stellen -gerekend was op een subsidie van 480.000 gulden aanleiding is geweest de genoemde reconstructie van de kruising Laan der Verenigde Naties-Walcherse weg achterwege te laten De genoemde aanlegkosten van 3,5 miljoen gulden zijn overigens lager dan het krediet dat de raad voor de aanleg van de wijkontslumngsweg beschikbaar heeft gesteld. Dit krediet bedroeg namelijk iets meer dan vier miljoen gulden. Interpellatie Welzijnscommissie Kortgene voor subsidie Katse peuterspeelzaal De wijziging van de oorspronkelijke KORTGENE - De welzijnscommissie plannen is de fractie van Progressief van Kortgene heeft uitvoerig gedis- Middelburg 'in het verkeerde keelgat cussieerd over het verzoek van het geschoten'. De fractie schrijft dit in bestuur van de kleuterschool in Kats een persverklaring, waarin tevens voor gemeentelijke subsidie voor de wordt meegedeeld dat Progressief peuterspeelzaal. .Middelburg tijdens de raadsvergade- Vertegenwoordigers van de stichting ring die aanslaande maandag wordt peuterspeelzalen Noord-Beveland gehouden, een interpellatie wil hou- zien geen kans een peuterspeelzaal in den. In deze interpellatie stellen de Kats te verwezenlijken als de gemeen- fractieleden A. H. Kamermans en D. te met financieel bijspringt Het klei- F. Blom het college van b eii w een ne aantal ouders, dat participeert, achttal vragen. De twee willen weten kan de hoge kosten niet opbrengen. Het tekort over 1984 wordt geraamd op 4,875. Wel, zo werd gesteld, is de Katse bevolking bereid door zelfwerk zaamheid en het voeren van acties het tekort zo klein mogelijk te houden. De commissie ging uiteindelijk ak koord te raad te zullen adviseren aan het verzoek van het bestuur van de kleuterschool te voldoen. Echter op voorwaarde, dat het tekort zo klain mogelijk wordt gehouden. Muziekfestival rond jubileum van Con Amore Hoedekenskerke Burgemeester en wethouders hebben echter besloten het kruispunt aan het begin van de nieuwe weg. de kruising Walcherseweg-Laan der Verenigde Naties. In tegenstelling tot eerdere plannen te laten zoals het nu is, De plaatsing van een verkeerslichtemn- stallatie daar wordt nu achterwege gelaten. Wel wordt tegelijk met de aanleg van de wijkontsluitlngsweg ook het van de provincie over te nemen deel van de Sandberglaan ge reconstrueerd. De aanleg van de wij- konstuitingsweg gaat ruim 3.5 mil joen gulden kosten Omdat de minis- Bestemmingsplan streekziekenhuis Goes goedgekeurd MIDDELBURG Gedeputeerde sta ten van Zeeland hebben het bestem mingsplan Streekziekenhuis Goes goedgekeurd. Wel moet de gemeente Goes de wijze waarop de hoofdont- sluiting op de 's-Gravenpolderseweg tot stand moet komen nog nader bekijken en uitwerken. Gs vinden het noodzakelijk dat deze weg wordt aangepast aan de functie die hij krijgt; er moet voorkomen worden dat een uit het oogpunt van verkeersveiligheid onaanvaardbare situatie ontstaat. Nadrukkelijk stel len gedeputeerde staten dat de pro vincie geen financiële bijdrage zal verlenen in de kosten van de noodza- keiyke aanpassingen van de weg Goes 's-Gravenpolder (zoals opstel stroken en verkeerslichten! voor de ontsluiting van beide ziekenhuizen Het tegen het plan ingediende be zwaarschrift van de heren I. A. van Royen en H. Fransen hebben gs ge deeltelijk niet-ontvankelijk en gedeel telijk ongegrond verklaard. Culturele raad Goes praat over subsidie orkestuitvoering GOES De culturele raad Goes praat vrijdag 1 juli over het verzoek van de commissie ZPK om een garan tiesubsidie te verstrekken van 2000 gulden. Dit geld is nodig voor een uitvoering van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest. Het intergemeentelyk theaterbureau Uit in Zeeland wil een concertserie in Zeeland verzorgen. Ook voor Goes staat een optreden op het program ma. Om eventuele tegenvallers even wel op te vangen, vraagt de commis sie de garantiesubsidie aan. Het dage- iyks bestuur van de culturele raad stelt voor aan het verzoek te voldoen. Het voorstel komt aan de orde tijdens een vergadering van de raad vrijdag 1 juli. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt Aanvang 19.30 uur. Schietingen KWADENDAMME - De handboogvereni ging Vooruitgang te Kwadendamme hield een schieting op de staande wippen. Er waren 49 schutters Uitslag eerste wip hoofd vogel C. Westdorp Eensgezindheid 's Heerenhoek, eerste zij vo gel H. Boonman Willem Teil Ovezande, tweede zijvogel A. v d Bulck Eensgezind heid; eerste kal Job Koens Victoria Kwa dendamme: twee kal A Geense Zorgvliet Ellewoutsdijk, meeste kleine vogels Jac. Doene Victoria vijf stuks. Uitslag tweede wip eerste hoofdvogel W. de Jonge sr. ADLM Kwadendamme: tweede OUD-VOSSEMEER Vrijdag heeft Oud-schoolhoofd, de heer N Imandt - de jagere rooms katholieke Sint An- blikte in het kort terug op de grote thoniusschool in Oud-Vossemecr zijn veranderingen die er in de loop der 75-jarig bestaan gevierd. Dit begon al jaren tot aan zijn pensionering in 1976 om negen uur 's morgens met de zijn geweest, waarna het huidige eucharistieviering die door de kinde- schoolhoofd, de heer Lauwrijsen ïn- ren voor het grootste deel zelf werd ging op de manier van onderwijs verzorgd en waarbij ook de kleuters geven die tegenwoordig gangbaar is. van de rooms katholieke kleuter- De musical 'De Reünie' viel ook bij de school Sint Janneke waren betrok- ouders goed in de smaak. Tevens was ken. er gelegenheid om een tentoonstelling Schoolhoofd A. Lauwrijsen uit Hoo- van oude schoolfoto's en een diaserie gerheide sprak een welkomstwoord te bekijken. voor de reconstructie en beveiliging van het kruispunt Laan der Verenigde Naties-Walcherseweg0". staat verder in het vragenlijstje. Als b en w deze vraag met ja'.beantwoorden, vragen Kamermans en Blom vervolgens naar de gevolgen voor de aangepaste kos tenraming van de werkzaamheden van de wijkontsluitingsweg De laat- of de aanleg van de wijkverbindings- ste twee vragen zijn: ..Wat zijn de weg inmiddels is gegund, en waarom verkeerskundige motieven om de de wijziging niet aan de raad is kruising niet aan te passen0en voorgelegd. Verder vraagt de fractie ..Wordt na de aanleg van de wijkont- of er nog meer w ijzigingen zijn aan- sluitingsweg ook de Generaal Hake- gebracht en is ze benieuwd of er voor will Smithlaan op deze weg aangeslo- de aanleg van de weg nog meer ten?". kredieten aan de raad worden ge- In een verklaring wordt herinnerd aan vraagd. het voortdurende verzet van de heer Is het juist, dat er zelfs uit financieel Kamermans tegen de plannen om oogpunt binnen de huidige aangepas- wijkverbindmgswegen aan te leggen, te kostenraming nog wel ruimte is Naar zijn mening is slechts tien pro- cent van de wijkbewoners voorstan- Van links naar rechts K. Schipper en J. Maas, beiden 50 jaar lid van de ABVA/KABO. Districtsbestuurder T. Ja co! wenst beide jubilarissen geluk. VIJFTIG JAAR LID ABVA/KABO GOES de weg Sandberglaan-Klaren beek „Deze weg verbindt mets met niets", meent Kamermans „Het nut ervan weegt niet op tegen de investe ringen". zo zegt hij verder. Hij en zyn fractiegenoot Blom vinden het onaan vaardbaar om zo'n weg aan te leggen terwijl het rijk twintig procent bezui nigt op het sociaal-cultureel werk, de maatschappelijke dienstverlening en het bibliotheekwerk. Progressief Middelburg is nu niet al leen boos omdat de raad vorige maand een motie, waarin werd gepleit voor opschorting van de gunning en G0ES lkzelf vind dcze „nder- elf vakbondsleden. Jacobs bedoelde aanbesteding, heelt verworpen maar scj,ejdjng belangrijker dan een ko- de gouden speld met robijn, die .1. nnk h"n u'nn *""'n ninklijk lintjezei de ABVA/KABO .Maas en K. Schipper kregen, vanwe ge hun 50-jarig bondslidmaatschap. dagavond tijdens dc huldiging ook omdat b en w nu "op eigen houtje' wijzigingen i„ de ooispronkelljke astócUb^uTurie'r' T. "Jac'obs plannen hebben aangebracht den met de werkelijke problematic dan met zaken die kant noch raken: „Urenlange discussies zijn a langs gevoerd over het Nederlaa G Behalve deze gouden jubilarissen kampioenschap voor wielrenners kregen ook andere leden in verband Limburg. Die tijd had heel wat met een 40- of een 25-jarig lidmaat- besteed kunnen worden aan het schap een stoffelijk blijk van erken- handelen van de problemen op ning uitgereikt. Drie jubilarissen wa- tegenwoordige arbeidsmarkt of ren niet aanwezig in de bovenzaal toenemende bezuinigingen bij van de tennishal in Goes; zij zullen de meente en provincie, waar de werküs onderscheiding later ontvangen. Voordat de huldigingen begonnen nee, de heren praten over wielrenna hield Jacobs een toespraak, waarin hij De aloude spreuk 'geef het volk broo zijn gal spuwde over het huidige kabi- en spelen' is ook in deze tijd nog volo net. De regering moet zich, volgens de van kracht" districtsbestuurder, meer bezighou dt HOEDEKENSKERKE Dc muziek vereniging 'Con Amore' uit Hoede kenskerke bestaat dit jaar 85 jaar. Dit feit wordt vandaag, zaterdag, SDGCificK WClzÜn gevoerd met een receptie in het J dorpshuis De Griend van 13.30 tot 15.00 uur. Om 15.30-16.00 uur begint een mars KAPELLE - Het bestuurdersoverleg door het dorp waaraan wordt deelge- van het proefproject specifiek welzijn Bestuurdersoverleg houdt vergadering nomen door Con Affezione uit Kwa dendamme. Prinses Juliana uit Baar land en Con Amore. De muziekvereni ging Pnnses Juliana geeft om 16.00 uur tot 16.40 uur een concert, daarna volgt een concert door Con Affezione, dat duurt tot 17 20. waarna Con Amo- ree om 19.00 het avondprogramma opent met een concert tot 19.30. Brassband Wilhelmina volgt hierna met een optreden tot 20.15 uur. Hier na treden op de Djokkies uit Etten- Leur met een tussen-concert van de muziekvereniging Euterpe uit Heln- kenszand. Tot slot treden dan weer nogmaaLs de Djokkies op en wordt de avond feestelijk afgesloten met een danavond in hotel-restaurant 'West- schelde' met muziek van het Busio- trio. regio De Bevelanden vergadert 28 juni over subsidieverzoeken, vermeldt in de ontwerp-jaarprogramma's 1984 van gemeenten op Noord- en Zuid- Beveland. De verzoeken zijn afkom stig uit de sectoren zorg, educatie en recreatie De verschillende instellin gen zijn door het bestuurdersoverleg weg 6. tel 01116-1280. stuk voor stuk op een rijtje gezet. Er Burgh-Haamstcde: wordt een vergelijking gemaakt tus sen de verkregen subsidies in 1983 en SCH. DUIVELAND THOLEN ST.-PHILIPSLAXD 25-26 juni Alarmnummer Sch. Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philipsland 0011 Artsen; Zierikzee: v a. vr. 19 uur tot ma. 8 uur; J. B. Visser, Zierikzee. tel. 01110-3965; spreekuur spoedgeval 11-11 30 uur Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18 uur tot ma 8 uur. Brouwershaven: L A. M. Bruel. Markt 32, tel. 01119-1280. Renesse: J L. Flach, J. van Renesse- Wijkverpleging: Tholen en St.-Philipsland: zr. T van Broekhoven. St -Maartensdijk tel 01666-2318. Bruinisse en Duiveland: P. v. d. Vel de, Lange Achterweg 10, Oosterland, tel. 01114-2050. Schouwen: zr. W. Sleutel, Brughse- Goes vergadert maandag 27 juni over weg 41, Haamstede, tel. 01115-1226. het betaald parkeren in de binnen- Poley, Vloedstr. 1, stad van Goes. Dat gebeurt tijdens Commissie Goes praat over plan betaald parkeren GOES De commissie handel, am bachten en diensten van de gemeente Schipper is, behalve actief lid. it oud-voorzitter van de ABVA-aföelii UI Goes De andere jubilarissen ware 40 jaar lid (gouden speld): J Pattern ?i en P van Oaassen. 25 jaar lid (s speld): J. Jansen. L. Menheere, i Cornelisse, J Kaaysteker. M. de Pajn M. van der Velde en K. de Wee. Prijsuitreiking wedstrijd bank Goes Kerkwerve. tel 01110-2309 een vergadering in het stadhuis in Goes. De bijeenkomst begint om 20 van Beek-Ver- Evenementenkalender VVV Brouwershaven Concert brassband in Kamperland BROUWERSHAVEN - Dc WV-Brou- vershaven maakt melding van een de aanvragen voor 1984. Tenslotte geeft het overleg zijn mening. Een en ander wordt besproken tijdens een vergadering in het gemeentehuis in Kapelle. De bijeenkomst begint om 14 uur. Verder komt onder meer aan de orde de verdeling van de formatie plaatsen in verband met de wet voor ziening gezondheidszorg beek en J Ph Stenger, BurghseWeg groot aantal evenementen gedurende 54. tel. 01115-1861 spreekuur voor het zomerseizoen. In de maanden juli spoedgevallen 11.30-12 uur en 16.30-17 en augustus staan verscheidene acti- uur. viteiten op stapel. Vandaag (zater- Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- dag) is er een concert in de Sint- kerk: v.a vr 18 tot ma. 7. Speelman. Oosterland. b 1280. Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.-An- optreden vanaf 20 uur. naland. Scherpenisse: (patiënten Zowel zaterdag als zondag zijn dokter v. d Belt: E. H Veldman, bovendien onderlinge zeilwedstrijden Nicolaaskerk in Brouwershaven. Het Zierkikzces kamerkoor onder leiding i Riek van Dungen verzorgt een GOES - Voorzitter J. P. Lindenberj n van de Rabobank in Goes heeft o langs de prijzen uitgereikt i jeugdwedstrijden, die de bank hitfc vanwege de opening van het nieui j hoofdkantoor aan de Grote Markt Goes. Zes kinderen vielen inde prijzenbijfï! KAMPERLAND Zondag geeft de kleurwedstrijd voor kinderen van di ij brassband Ons Genoegen' uit Kam- tot en met zes jaar. Zij kregen legod! ri perland een concert op de muziektent zen_ knutseldozen en grote poppe ji op de parkeerplaats van de sportter- Een groep van tien kinderen w reinen. Het programma vermeldt een pryzen bij de letterknutselwedstrij n aantal numnmers gewijde muziek De Zij ontvingen onder meer rolscha brassband staat onder leiding sen. monopolyspelen, een schoolt mejuffrouw S. zyistra, dirigente van en boekebonnen. De deelname aanu. de brassband. Het concert begint om jeugdwedstrijden was groot te no 90 1 e; Stavenisse. tel. 01663-2400 St.-Philipsland en Nw. Vossemeer: C. H. M. de Groot. Nw. Vossemeer. tel. 01676-2545 op het Grevelingenmeer voor leden van de watersportvereniging Brou wershaven. Zaterdag 9 juli is er de zogenaamde Brouwse dag Op het Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen marktplein is dan een braderie met en Scherpenisse: ijDatienten dokter een'muziek play-in'voor amateurmu zikanten. Ook worden oude ambach ten uitgevoerd, is er een kindercrèche en kunnen kinderen naar poppen kastvoorstellingen kijken. De markt begint om 10 uur. De officiële opening is om 11 uur. Een promenadeconcert is 2 juli te beluisteren in het Tonnema- Dierenartsen: Haamstede: M K. Buth, tel. 01115- 2254. V.a zat. 9 uur St.-Maartensdijk: A Rinses, tel. hoofdvogel C D Raas Vooruitgang Kwa dendamme; eerste zijvogel G v Garsel Soranus 2 Heinkenszand, tweede zij vogel J. v. d. Kamp Doel naar Hoger Wolphaarts- dijk; derde zijvogel Jac Traas Eensgezind heid, vierde zijvogel W de Jonge sr ADLM. eerste kal C Bek ADLM; tweede kal R vd Kamp Doel naar Hoger; derde kal C v. 't Westeinde Soranus Heinkenszand, vierde kal A. v. d Bulck Eensgezindheid, meeste kleine vogels B. Looy Victoria zes stuks 01666-2596; spreekuur vrijdag 18.30-19 gazijn. Aanvang: 20 uur Op 14 juli zal het historisch stadhuis aan de Markt opgesteld worden van 19 uur tot 21 Kerk, Chrïstelijk-Gereformeerde Brou- SCHOUWEN-DUIVELAND: uur en zat. 9-9. Tandartsdiensten: Sch.-Duiveland: F. v. d. Vliet. Kame- terecht op een grote ruitersportde- *„i nil in 10 kand. Wegerif, 17 ds. Teekens: Burgh 10 ds Baas: Dreischor 9.3( uur. Belangstellenden kunnen 21 juli Teekens: Eikerzee (Scharendijke melksvaart 2, Zierikzee, tel 01110- monstratie op de speelweide aan de 6190 -Spreekuur voor spoedgevallen siingerbos. Dit gebeuren begint om zat. 1 i zo. 17-17 30 i Apotheek: Apotheek 'Zierikzee' Dam 18, 19.30 uur. De organist Gerard Dekker geeft 26 juli een concert orgel en clavecimbel in de Sint-Nicolaaskerk. Het optreden begint om 20 uur. Vier Nederlands-Hervormde SCHOUWEN-DUIVELAND wershaven 9 ds. Schneider. Bruinisse stede 10, 17 ds. Verhage. Kerkwen 10, 18 ds. v. d. Sluijs: Zierkzee ds. De Graaf. THOLEN Oud-Vossemeer 10. ds. Duk (HA): Haamstede lOkand. De leesdienst, 14 30 ds. Oosterbreo! Goey. 19 ds. Vreugdenhil; Kerkwerve Tholen: 10. 18.30 ds. Oosterbroek 9.30 ds. Kamstra. Nieuwerkerk 9.30 Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt ds. Meijer; Noordwelle 11 drs. De Brouwershaven 9.30, 18.30 ds. Meyè ;ir Balnk; Oosterland 9.30 kand. v. d. Gereformeerde Gemeente in NedBw Scheer, 18 ds. Kooy; Ouwerkerk 10 ds. Kuin; Renesse 930 ds Fahner; Se- land, SCHOUWEN-DUIVELANÏ Bruinisse 10, 17 leesdienst; Nieuwe 's-HEERENHOEK In De Korenbeurs te 's-Heerenhoek werd een schieting op de liggende wip gehouden voor bejaarden en gepensioneerden. Er waren 24 schutters De uitslag n en pastoor A. van de Brule toonde in ziin predikatie zijn vreugde over dit ?6^n uurXdaVSl'™ Z en roostotaTas Bolljn; SWansland kerk 9.45. 15 30' leesdienst: z.'erite J 'i e hoofdvogel M Koens jubileum. Na de kerkdienst werden er Spes Nostra Ovezande. tweede hoofdvogel P Maat Zorgvliet Ellewoutsdijk. eerste zijvogel A. de Jonge Willem Teil Ovezande. tweede zijvogel A Geense Zorgvliet, derde zljvogel C. v. Weele Juliana Oudelande; vierde zijvogel M Koole VIOS s-Heeren hoek, eerste kal P. Daalman ADLM Kwa dendamme; tweede kal J. Rijk Vrije Schutr ters 's-Heerenhoek. derde kal P Verheyke Zorgvliet; vierde kal J Goetheer Juliana, de vliegende vogelprljs was voor P. Daal man ADLM: meeste kleine vogels P Pan- tus Zeelandia Ovezande acht stuks De volgende schieting ls op dinsdag 12 juli. KWADENDAMME Op de staande wip pen werd in Kwadendamme de laatste van drie viertal schietingen gehouden. Er waren 17 pelotons Kampioen werd het viertal van Diana Yerseke. met de heren R Belaert, H v Stee. J de Koeijer en J Hannck met 49 punten; tweede Spes Nostra Ovezande met H Koens. B. de Jonge en A Honndert met 46 punten, derde werd met. 44 punten Zorgvliet Ellewoutsdijk met de heren Jac Platschorre, C. Stouthamer, C de Visser en A. Geense Persoonlijk kampioen werd Henk Koens van Spes Nostra met 19 pun ten. tweede met 18 punten W Voet van Soranus Heinkenszand en ook met 18 pun ten op een gedeelte tweede plaats H v. SDtee van Diana Op de tweede wip hield Victoria een gewo ne schieting waarvan de uitslag is eerste hoofdvogel J. Knopjes Doel naar Hoger Wolphaartsdijk. tweede hoofdvogel P Ste- ketee; derde hoofdvogel R Belaert belden Diana; eerste zijvogel E Voet Soranus, tweede zijvogel W de Jonge Jr ADLM Kwadendamme. derde zijvogel E Rent meester, vierde zij vogel W Boudens belden Willem Teil Ovezande, vijfde zijvogel Jac de Baar Willem Teil; zesde zij vogel A. v d Dries-Geus Eensgezindheid s-Heerenhoek. eerste kal L. Verdonk Concordia 's-Heeren hoek. de vier volgende kallen werden ge schoten door J. Rentmeester Willem Teil. zesde kal J Harinck Diana meeste kleine vogels C v. 't Westeinde Soranus zeven stuks. bij de kleuterschool ballonnen opgela ten die met de flinke westenwind al gauw uit het zicht waren verdwenen. De voormiddag werd verder gevuld met oude spelletjes, zoals hinkelen, zaklopen, hoepelen en touwtje sprin gen. De kinderen gebruikten de maaltijd waarna in de middaguren de bejaar den en gasten van de plaatselyke afdeling van De Zonnebloem op be zoek kwamen, die veel plezier beleef den aan de musical 'De Reünie' van de beide hoogste klassen en volks dansjes van de andere kinderen In de avonduren kwamen de ouders van de leerlingen op bezoek en de voorzitter van het schoolbestuur, de heer M. Boonman sprak zijn vreugde uit over het jubileum, waarbij hij het belang van het bijzonder onderwijs zeer hoog stelde. Koopochtend voor bejaarden en gehandicapten Goes GOES De Goese Vrouwenraad houdt woensdag de maandelijkse koopochtend voor bejaarden en ge handicapten. Belangstellenden daar voor kunnen zich opgeven op maan dag 27 juni bij C Hoek-Smilde, Kloe- tingseweg 31, Goes, 01100-16529, of bij G de Bondt-Hoekstra, Berkenstraat 80. Goes, 01100-16992. M. BIJSSEN 'NO-NONSENSE-AVANTLA LETTRE' 10. 18.30 kand. Jumelet: Zierikzee: 11 45: 16.30 leesdienst. Gasthuiskerk 9.30. 19 ds. De Rooy; 11 THOLEN: Oud-Vossemeer 10, 14. 18.30 leesdienst: Sint-Annaland 94 14.15. 18.15 leesdienst. Sint-Maarten van de rector en diens grote nauwge zetheid. Dr J. Crousen. de inspecteur van het algemeen voortgezet onderwijs, had een andere typering voor Buijssen leraar avarn la lettre' gekomen. De inspecteur bracht de grote zorg van GOES Hel is niet voor een ring deel de verdienste van rector .M. Buijssen dat het Sint-Willibrordcol lege in Goes is uitgegroeid tot de scholengemeenschap die het thans is. In deze vaststelling vonden verschei dene sprekers elkaar vrijdagavond tijdens Buijsscns afscheid. De rector van de katholieke scholengemcen- scliao voor mavo, havo en atheneum legt zijn functie neer in verband met het bereiken van de leeftijd waarop gebruikmaking van de vut-regeling mogelijk is. Voorzitter drs G van den Heuvel van het schoolbestuur wees in zijn toe spraak op de belangrijke rol die het Sint.-Willibrordcollege in het katho liek onderwijs op de Bevelanden en Walcheren speelt. Hij stelde dat het de vraag is of afzonderlijke scholen katholieke hbs van de grond hebben voor mavo, havo en vwo het kwali- getild. C'. Rademakers, de provin- rend liet Van den Heuvel zich uit over maar gedeeltelijk - en de anderen de spreekwoordelijke bescheidenheid hadden nog maar net een aanvang gemaakt met de studie voor hun onderwijsacten. In totaal hebben sinds het begin van de jaren 50 onge veer twintig paters les gegeven aan het Sint-Willibrordcollege. In het vol- bedacht. Hij was op 'een no-nonsense gende schooljaar blijft er nog één over. Rademakers beschouwde Buijs sen als 'een monument van de congre- de rector voor het belang van leerlin- gatie voor deze school', gen en leraren ter sprake en vond dat. Als om te onderstrepen dat de opmer- Hensma. Zonnemaire 10.30 ds. Schneider THOLEN: Oud-Vossemeer 10 ds. Dek- dijk 9.30. 14. 18 leesdienst. ker. 18 30 ds. Klok; Poortvliet 10, 18 Leger des Heils: Zierikzee 10, 19 ds. De Jong; Scherpenisse 9,30 ds. menkomst. Geuze, 14.10 ds. Budding: Sint-Anna- Rooms-Kalholieke Kerk: Haamswi gj land 10 dhr. Westerhuis, 18 ds. Jans- 10, zat 19. Oud-Vossemeer 9, zat. 19 sen. Stavenisse 10 ds. Vroegindeweij, Tholen 10 30, zat. 17.30, Renesse M 18 dhr. Edelman; Sint-Maartensdijk zat. 19; Zierikzee 10, zat. 19. i 9.30, 14.30 ds. v. Loon; Rehoboth 10 Pinkstergemeente, SCHOUWENj| afscheid kinderen. 19 ds. Roodsant; DUIVELAND Zierikzee iMeelstraf Sint-Philipsland 9.30, 14.30 ds„ Cij- 10 samenkomst, woensdag 20 same% souw, Tholen 9.30. 18 30 ds. Den But- komst, ter; Inunanuel 10 dhr. De Jong Gereformeerde Kerk. SCHOUWEN- Collecte DUIVELAND: Brouwershaven 10 dhr Verheul, 18.30 dhr. v. Westen. Haam stede 10. 19 ds Eikelboom; Nieuwer- kerk en Oosterland 10 drs. v. d Schee. 17 ds. ten Hove, Scharendijke 10 ds. Kamerman. 19 ds. v. d. Waal: Zierik zee 10. 18 30 dhr. v. Leerdam. THOLEN: Oud-Vossemeer 10 kand. Mol, 15 ds. Vrijhof; Poortvliet 10, 14.30 ds. Verwey: Tholen 10. 17 ds. v. d. Stoel. SINT-ANNALAND De Rode Knik collecte in Sint-Annaland heeft c jaar ƒ2618.90 opgebracht Tafeltennistoernooi in Brouwershaven i3 het Sint-Willibrordcollege een onder wijsinstituut is waarop katholiek Zee land trots kan zijn. Vrome vermetelheid Buijssen is een van de Paters der ilige Harten die de toenmalige kingen over zijn bescheidenheid te recht waren, speelde Buijssen de lo vende woorden die hem te beurt wa ren gevallen, door naar alle medewer kers van de school en het bestuur BROUWERSHAVEN - De tafeltennis vereniging Scaldina uit Zierikzee ve M zorgt woensdag 27 juli haar jaarli])? recreatietafeltennisevenement voc yj GemeenteSCHOU- toeristen. Dat gebeurt in de halls B de jachtwinterberging Geslaagd teilsniveau hadden kunnen bereiken ciaal dat nu het onderwijs aan het Sint- Willibrordcollege kenmerkt- Het he erste van deze congregatie, crinnerde aan die beginjaren. Het as. zoals hij zei, 'vrome vcrmetel- Gereformeerde WEN-DUIVELAND Haamstede 10. 15 leesdienst. Nieuwerkerk 9 30. 15.30 gebroeders Van Ast aan de Delons leesdienst: Oosterland 10, 14.30. 18.30 dijk in Brouwershaven Vorig jS leesdienst. THOLEN: Poortvliet 10. 14 30, 18. Aan "dé* afscheiris'recép't'ie vrijdag- leesdienst; Schferpenisse 9.30.14.18.30 deelnemers te bergen. Er zijn dri avond in het schoolgebouw aan de leesdienst; Sint-Annaland 9.30, 14, 18 categorieën, waar belangstellende Fruitlaan en waren 's middags een leesdienst: Smt-Philipsland 9.30, 18 worden ingedeeld: recreanten tot eucharistieviering in de Maria Magda- leesdienst. 30/6 19 30 ds Dnessen: lenakerk en een bijeenkomst voor Tholen 10.14,30 leesdienst. 18.30 ds. v leerlingen en leraren ln de Prins van 9?.ldei' met 13 jaar, recreanten vanaf 14 jas en ouder en deelnemers alle leeftijden Bij voldoende belangstelling kannft' HEINKENSZAND - Mevrouw E M. Spruit uit Heinkenszand is geslaagd voor het examen toik-vertaier Frans schikbaar hebben van deze onderwijs- heid' waarmee de paters aan hun vormen onder eén dak. met alle door- onderwijstaak in Goes begonnen, stroommogelijkheden van dien zag hij Aanvankelijk waren er slechts twee als een duidelijk voordeel. Waarde- van hun zestal bevoegd - en dan nog geuren van deze school Oranie vooraf gegaan Tiidens die ou ud-Gereformeerde Gemeente, een aparte groep voor de jong® bijeenkomst waf de rector uitgeluid SCHOUWEN-DUIVELAND Bruinis- in. zoals Van den Heuvel het. uitdruk- se 10- 17 leesdienst. Oosterland 9.30, te. "een sfeer van roomse blijmoedig- *8 leesdienst. heid die zozeer behoort tol de nest- THOLEN: Smt-Maartensdijk 9 30. 14. deelnemers worden gevormd, schnjfformulieren zijn verknjgbfe' bij alle VVV-kantoren op Schouw» Duiveland. evenals op campings, bs 18 leesdienst: Smt-Philipsland 9 30. galow- en recreatieparken Het e

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 40