■Onderhandeling overname GEB Middelburg door PZEM 'rond' Afscheid drie docenten christelijke Mavo Goes Breskense familie deed aangifte van aangeschoten kat Veroorzaker ongeluk laat echtpaar gewond achter agenda ZCO wil in verkaveling Wolphaartsdijk geen bos ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/provincie 13 BESTUURLIJKE ORGANEN WORDEN NOG INGELICHT I1DDELBURG - De PZEM en het emeentcbestuur van Middelburg ebben overeenstemming bereikt het Middel- ling op de hoogte gebracht van het onderhandelingsakkoord. De PZEM en het gemeentebestuur van Middelburg zijn vanaf begin vorig nrgs energiebedrijf (Gemeentebe- jaar in onderhandeling over de over- ifijven) door de PZEM. Als allerlei «sluurlijke organen het onderhan- Iflingsresultaat goedkeuren, kan de ivername op 1 januari 1984 een feit ijn. Geen van de direct betrokkenen filde vrijdag iets kwijt over de fi- anciele kanten van de zaak. Zoals «meld is met de overname een be- l van tussen de 50 en 60 miljoen ralden gemoeid. Verder heeft de ge rente Middelburg de PZEM altijd levens om een 'goodwillsom' ge raagd. je voorzitter van de raad van bestuur ren de PZEM, gedeputeerde W. Don, tilde de vraag of die goodwillsom inderdaad wordt betaald, niet beant- name. Gemeentebedrijven in Middel burg is de enige organisatie in Zee land die naast de PZEM energie dis tribueert. Beide partijen vonden de overname gewenst. Eén van de rede nen hiervoor is het feit, dat de 'conces- siegrenzen' in Middelburg uiterst gril lig verlopen. In sommige straten krijgt de helft van de bewoners ener gie via de PZEM en de andere helft van de straat via Gemeentebedrijven. Een andere oorza&k vormen de verlie zen van Gemeentebedrijven Het ver schil tussen de prijs waarvoor Ge meentebedrijven de electriciteit bij de PZEM inkocht en de prijs waarvoor Gemeentebedrieven deze electriciteit zijn de prijzen die de Middelburgers bij hel GEB voor hun energie betalen gelijk aan de prijzen van de PZEM. Evenmin zwemt Middelburg door de voorgestelde overname plotseling in het geld. Al jaren is bij het opstellen van de begrotingen rekening gehou den met een gunstig onderhande lingsresultaat. In alle voorbereidingswerkgroepen en in de onderhandelingsdelegatie was "frsoneel van Gemeentebedrijven en vakbondsmensen vertegenwoordigd De commissies voor georganiseerd overleg hadden, zoals gemeld, al eer der ingestemd met het sociaal sta tuut Namens de gemeente Middelburg heeft wethouder G B Schoenmakers, belast met de portefeuille 'gemeente lijke nutsbedrijven', de onderhande lingen geleid Hij was vrijdag evenwel niet bereikbaar voor het geven van een toelichting WESTKAPELLE - Bij een ongeluk op kwam Ook voor de tegenligger wist de Zeedijk in Westkapelle, ter hoogte R uit te wijken maar belandde daar- het ijzeren torentje, zijn vrijdag- door zelf onderaan de dijk De heer en Jat! «oorden. Hij vond het niet logisch dat verkocht aan de Middelburgse afne- avond de heer J. A. R. en zijn echtge- mevrouw R moesten allebei met ver boor de Goese De Casembrootschool. je bestuurlijke organen hun informa- ie uit de krant moesten halen, terwijl x zelf formeel nog niet op de hoogte Sjn van de overname. rners, was zo klein, dat er niet genoeg geld overbleef voor de administratie ve. organisatorische en andere kosten van het nutsbedrijf in Middelburg. note uit Tilburg gewond geraakt. wondingen naar het ziekenhuis Be fte bestuurlijke organen zijn in de Aan het begin van de jaren zeventig srste plaats de raad van bestuur van je PZEM en de aandeelhouders van jit bedrijf. Tot die laatste groep beho- de provincie Zeeland (66 procent van de aandelen) «gemeenten (sai «meenteraad van Middelburg wordt anstaande maandag op de hoogte asteld. Ook provinciale staten moe ien de voorgestelde overname nog «spreken Het personeel van PZEM werd dit gegeven niet als een pro bleem gezien, omdat de winst op de gasprijs veel hoger was dan het verlies op de prijzen van electriciteit. Later de dertig Zeeuw- liepen de gaswinsten terug maar ble- procent). De ven de elektriciteitsverliezen stijgen. Geen verandering Voor de afnemers van Gemeentebe- De heer R. reed over de Zeedijk toen thesda-Sint Joseph in VUssingen wor- een Duitse personenauto plotseling den overgebracht. Na behandeling van het fietspad de weg opreed. R konden zij huiswaarts keren. De auto moest uitwijken juist op het moment hep zware schade op. dat een tegenligger hem tegemoed De Duitse auto en de tegenligger reden allebei door. De rijkspolitie- groep Valkenisse verzoekt eenieder die getuige van het ongeluk is geweest zich te melden bij het groepsbureau of bij de meldkamer in Middelbu'"- ra0 si Gemeentebedrijven (GEB) is door drijven verandert er door de sidcel van een schriftelijke medede me overigens niets. Al geruime tijd jjm GOES Grote kerk, 20 uur Concert „i Tsjechisch koor Karl's Studenten- pm koor - "'GROEDE N H Kerk. 20 uur Con cert het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor. Hl'LST St.-Liduinaziekenhuis, 13- 16.30 en 20-21 uur: Uitzending radio Hightingale. KRUININGEN Gebouwen en ter reinen C. Meyer, 9-18 uur: ZLM-mani- festatie. LAMSWAARDE Kerkgebouw, 20 uur: Concert American Music Abroad Band. MIDDELBURG Molenwater, 9.30- uur: Miniatuur Walcheren. Burgpromenade. 14-16 uur. Wandel concerten door Blue Jeans Big Band. Gasthuis. 10-12 en 17-18.30 uur: uit- Rnding Rawa. ibfi ÜIEUWERKERK Stationsstraat, 10-17 uur: Politievoorlichtingsbus iver 'Voorkoming misdrijven' W OOSTBURG St -Antoniuszieken- huis en verpleeghuis De Stelle. 9.30- 11.30 uur: Uitzending radio Delta. fEERE Grote Kerk, 20 uur: Con- BRL'INISSE Visserij- en oorlogs museum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch Museum. 10 17 uur De natuur in Zeeland' en 'Bloemdijken in Zeeland'. GOES Museum, za. 10-12 en 13.30- 17 uur: 'De middeleeuwse dorpsker ken van Zuid-Beveland' B en w Middelburg: Bezwaar tegen begroting van 'Uit in Zeeland' MIDDELBURG - Burgemeester en wethouders van Middelburg stellen de gemeenteraad voor bezwaar te maken tegen de begrotingen van de evenementen- en apparaatskosten voor '84 van de stichting theaterbu reau 'Uit in Zeeland'. Het Middel burgse college vindt dat het bureau kan worden bezien als een gemeen schappelijke regeling. Daarom zou de bezuinigingsrichtlijn van de Vereni- Kantoor Yerseke van VVV officieel open 'LAA TSTE JAREN IN ONDER WIJS DE ZWAARSTE' GOES - Drie docenten aan de christelijke mavo De Casembrootschool in Goes, C. Pronk, G. Sinke en W. de Wolf, hangen 1 augustys hun onderwijspet YERSEKE - De streek-VVV Zuid- aan de wilgen. Pronk (63) en De Wolf (62) maken gebruik van de VUT-regeling Beveland heeft vrijdag de deuren en Sinke (43) is van plan zijn brood voortaan op een andere manier te gaan geopend van de nieuwe vestiging in verdienen. Om allen die dat wensen de gelegenheid te geven afscheid van de Yerseke. Als informatrice is aange- heren te nemen, is er donderdag 30 juni van 17.00 tot 18.00 uur een open steld Liesbeth Harinck. De vestiging receptie in het schoolgebouw. is lot stand gekomen door financiële wis- en natuurkundeleraar De Wolf is keuken in de Outward Bound School, steun van hel produktschap voor vis- van mening dat de laatste jaren in het een jongensmtemaat in Renesse, dat mend fascisme en een 'verrechtsing en visprodukten, de gemeente Rei- onderwijs altijd de zwaarste zijn. Hij is toentertijd in stand gehouden werd van de schooljeugd spelen nog niet zo merswaal en de streek-VVV Zuid- kerngezond iNog nooit een dag ver- door de havenvakscholen in Rotter- bij deze leeftijdsgroep '.2 tot 16 jaar). Beveland. zuimd door ziekte") en wil dat graag dam. Sinke had altijd al belangstel- vindt de maatschappijleraar. cent werkte aan de christelijke mavo in Zierikzee, de Nijverheidsschool in Goes en aan de Dé Casembroot school. Later kreeg hij als bijvak maatschappijleer. ver de politieke opvattingen van de tavolecrlingen is. volgens Sinke, einig te vertellen. Zaken als opko- Er Is over Yerseke een folder samen- zo houden. De Wolf vindt het gesteld met gegevens over alle be- welletjes en gaat zich aan andere ging van Zeeuwse Gemeenten op de zienswaardigheden, de schelpdiercul- dingen wijden Hij is watje noemt e begroting van toepassing mogen worden verklaard. Door deze richtlijn moet ten opzichte De Westpoort, 20.30-02.00 uur: Werken van de apparaatskostenbegroting Pieter Hoogpndoorn. Grote Kerk, za. 10-17 uur: 'Rond een veelluik', werken van Evert Thielen (Urn 9/7). HAAMSTEDE Bewaerschole. zat. 10-12 en 14-17 uur: Werken L. Tiele- man. HEILLE Landbouwmuseum, za. 10-12 en 13-17 uur. zo. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HOOGELANDE Kapel Sint-Maar ten, zon. 13-18 uur: Werken Arjen Crijnen, Marjan Hartman en Arthur Nijsten (krijttekeningen, collages en aardewerk). HULST Streekmuseum, za. 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (Pm 30/7). eert Zeeuws Orkest met soliste Henny Galerie Van Geyt. za. 9-12 en 14-17 voor '83 op de materiele kosten 5.5 tot 6,0 procent worden gekort, met dien verstande dat de korting minimaal 3 procent van het totale budget moet bedragen In '83 betalen de deelne mende gemeenten 64.500 gulden, ter wijl dit bedrag 60 953 gulden (korting van 5.5 procent) had mogen zijn. In HEINKENSZAND 1984 is de raming 81 000 gulden Dit is hervormde turen en accommodatievormen. De oude rot in het onderwijs. Als 18-jarige illustraties in het boekwerkje zijn ver- jongen stond hij al voor de klas Dat vaardigd door kunstenaar Piet Pons was gedurende de oorlogstijd. Na de uit Yerseke De folder is verkrijgbaar bevrijding kreeg hij een vaste aanstel ling in Alphen aan de Rijn. later zou hij in Goes terechtkomen. De Wolf bij de nieuwe vestiging Afsluiting seizoen jeugdwerk in kerken Heinkenszand bezit een hoofdakte in onder andere wiskunde, natuurkunde, scheikunde en handelskennis. vindt de maatschappijleraar. „Ze ling gehad voor theologie. Hij toonde hebben vaak nog de mening van hun zich actief in het kerkelijk werk en ouders, bij oudere leerlingen kun je begon te studeren. In 1967 rondde hij zoiets natuurlijk beter constateren", de opleiding Zeeland Catechetum af Sinke houdt ermee op. omdat hij en dat gaf hem een bevoegdheid om te predikant wil w orden. In de tussen- onderwijzen Toen het internaat ver- tijd studeerde hij verder in de theolo- plaatst werd naar Noord-Brabant, be- 6if («Ik had de smaak van het stude- sloot Sinke met mee te gaan en zich ren te pakken"i en zit nu voor zijn het onderwijs te wijden. Inmid- laatste tentamen. In augustus begint dels behaalde hij ook zijn mulo-diplo ma (in twee jaar). De godsdienstdo- De mathematicus heeft zo zijn beden kingen tegen de veranderinge die het I)e Nederlands voortgezet onderwijs in de loop der de gereformeerde kcr- jaren ondergaan heeft ,.De invoering in de ogen van b en w van Middelburg ken in Heinkenszand houden zondag Van de mammoetwet in '65-'66 was dus 20.047 gulden te hoog. Bovendien 26 juni een gezamenlijke dienst in De een hele omschakeling, maar iedere vindenbenw.dat de stichting in haar Stenge in Heinkenszand. verandering is nog geen verbetering, begroting nog niet mag uitgaan van De dienst staat in het teken van de Met de teruggang van 13 naar 6 de verwachte toetreding van vijf nieu- afsluiting van het seizoen 1982 83 van examenvakken bijvoorbeeld, is de ba- Marktbericht"' hij met een gemeentelijke stage en in de december hoopt hij beroepen te worden. „Ik heb dit werk altijd met veel liefde gedaan en het is ook een nuttige ondergrond voor me, maar predikant worden is een roeping". Coöperatieve Tuinbouwveiling 'IValcl Middelburg. rijdag 21 juni 1983. we gemeenten Pas als die toetreding het jeugdwerk. Tijdens de dienst zul- Sis aanzienlijk versmald. Een leerling Aardappelen Eersteling bo 120-123. gr 192 tan Eersel (klarinet). VLISSINGEN De Piek. 21.45 uur: Optreden eyeless in Gaza ivoorprogr. ".45 met groep Why Not). De Paraplu. 10 uur Rock 'n Rolldag. Scheldekwartier, 19.30 uur: Jubileum concert muziekvereniging Caecilia. uur, zo. 14-17 uur Werken Jan van Heel. KATS Galerie 't Zwaluwenhof, za. 10-13 uur; werken Piet van 't Hage land. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit. 14-18 uur. schilderijen Ans een feit is, mag daarmee worden gere kend. vindt het dagelijks bestuur v stadhuis. 'Tryfosa' maakte jaarlijkse reisje SINT-ANNALAND De hervormde vrouwenvereniging 'Tryfosa' uit Sint- Annaland hield de jaarlijkse reis met als einddoel het onlangs geopende openlucht-Zuidermuseum in Enkhui zen De koffiestop was in het Schip- holhotel In Enkhuizen werd de lunch Bethesda-St -Josephziekenhuis. 10-12 Wortel, Sjoerd Bijlsma en Josje en 17-18.30 uur: uitzending Rawa. ZIERIKZEE Brogum. 13.30 uur: l'Anywave-festival. ZONDAG GOES Manhuistuin, 11.45 uur: Con cert muziekkorps Leger des Heils. Hl'LST St.-Liduinaziekenhuis. 15.05-17 uur: Uitzending radio Nigh tingale. MIDDELBURG Molenwater. 9.30- S17 uur. Miniatuur Walcheren. TERNEUZEN Nieuwspoort. 15 uur: Optreden trompettist Rolf Ericson en The Special Bop Friends. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Roxv I, zat. 18.45 en 21 15. zon. 14. 16.15. 18.45 en 21.15 uur: First blood. 12 jr.; zat. 23.30 uur: Wilde exotische poesjes. 18 jr. Roxy H, zat 19 en 21.30, zon. 14,16.30. en 21 30 uur: Force five, 12 jr. s jjCinem' Actueel I, zat. 19 en 21.30. zon. 14,16.30, 19 en 21.30 uur: De lift. 12 jr Clnem' Actueel II. zat. 19 en 21.30, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Liefde zonder schaamte. 16 jr Clnem' Actueel III. zat. 19 en 21.30. zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Hanky Panky, a.l. GOES Grand. zat. 19. zon. 14 en 19 ^P] uur: Trow. a.l.; zat. en zon 21 30 uur First blood. 16 jr. HULST De Koning van Engeland, nJ zat. 18.45 en 21.15, zon. 13.45, 16.15, 1845 en 21 15 uur: De lift, 16 jr.; zat. 18.45 en 23.15, zon. 14.30. 16.15, 18.45 uur: Love you. 18 jr.; zat. 18.45 en 21.15. zon i3.45. 16.15. 18.45 en 21.15 First blood. 12 jr; zat. 21.15. zon. 1845 en 21.15 uur: 10 to midnight. 16 zat. 18.45 en 21.15, zon. 13.45.16.15. 2115 uur: Twee stoere truckers op de snelweg, a 1. OOSTBURG Ledel, zat. 19.15, zon. 14 en 20 uur: First blood, 12 jr.; zat. 2130, zon. 16.30 uur: Meisjes van "1 stavast. 18 jr. .TERNEUZEN Luxor. zat. 14. 19.30 •"en 21 45, zon. 13 45. 16. 18 45 en 21.15 uur: Tootsie, al.; zat. 14 en 19.30, zon. 13.45. 16 en 18.45 uur' Twee stoere truckers op de snelweg, a.l.; zat. 21 45. zon. 21.15 uur; Candy, een tiener die nt wil, 18 jr. VLISSINGEN Alhambra I. zat. en zon, 19 en 21 30 uur 10 to midnight. 16 lr. zon. 14 uur: Winnetou keert terug Roverts. MIDDELBURG De Vleeshal, za. 13-17 uur. zo. 14-17 uur: Werken Frank Hemert en Piet Tuytel. Zeeuws Kunstenaars centrum, za 10- 16 uur: schilderijen en tekeningen van Onno Boerwinkel (t/m 7/7). Galerie De Wijnstock: werken diverse kunstenaars. St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur: Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary. za. 9- 17 uur: Diverse ambachten en exposi ties. Antiquités B. Witte, za. 10-18 uur: werken Rijnhard Schregardus (tot 29/ 6) Galerie Roelant, 11-17.30 uur- werken Aline Kuut (Lm 30 6). Galerie De Witte Swaen, za. 11-17.30 uur: Aquarellen van Lies Viegers (Lm 30/6) OOSTKAPELLE Fossielenmu seum, Molenweg 36, zat. 14-17 uur: geopend. OOST-SOUBURG Bibliotheek, zat. 10-12.30 uur: foto's van de heren Savic en Kostermans. SLUIS De Raadskelder. 9-11 en 14-18 uur: werken Sluisse kantwerk school TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, za, 10-17 uur: Kunstnaaldwerk van mevr. M. Schram-de Jong (t/m 16/7) VEERE Grote Kerk, za. 10-17 uur, zo. 14-17 uur: Het landschap in de Delta (I'm 30/9). VLISSINGEN Bethesda-Sint-Jo- sephziekenhuis: Werken Kees de Rijc- ke en Margo Ramp itm 9 7). Museum, za 10-17. zo 13-17 uur- 'Op zoek naar een gezonken schip', voor werpen uit 't Vliegent Hert (t/m 11/9). Reptielenzoo 'Iguana', za 10-12.30 en 14-17.30 uur, zo 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insek- len de oudste kinderen van de zondag- js snei geneigd de makkelijkste weg te 130 dr 86-108 kr 91-122. bintje bo li-l school Maranatha afscheid nemen kiezen Moeilijke vakken als wiskun- 6-9 Tomaten ki. ia 175-200. B 135-195. Q de Zeeuwse hoofdstad. De kwestie Voorgangers zijn Ds H H J. Radsta- de. om maar eens iets te noemen 122-145 cc 72-77 Papnka 376-385 Aard- komt aan de orde tijdens de vergade- ke. hervormd predikant in Heinkens- iaten ze gauw schieten en dat kan ^e'"'"ff K(1 ring van de gemeenteraad van Mid- zand en de heer A Schraal uit Tijnjc nadelig voor later zijn" Of de in ieln 30.67 spinazie 67-80 prei 83-9' was- delburg, die maandag 27 juni om twee De muziekvereniging Euterpe ver- problemen geraakte -arbeidsmarkt peen 176-180, bospeen 141-147. breëkpeen gebruikt Via Lelystad en het Gooi uur bijeenkomt in het Middelburgse leent ^medewerking aan de dienst, die Van invloed is op het leergedrag van 44.6o, spitskool 63 73 snijbonen 285-347, peed het gezelschap in zuidelijke rich- de scholieren, is volgens De Wolf sperziebonen 278-432, boskroten 91-137, ra- Tr. huurt van nrairmvstpin moeilijk vast te stellen: „Demotivatie barber 65-77; men kg 75-92-, bosuien 7-65. f SXÏrdenvaidaar is misschien iets teruggelopen, maar ™dijs 2°: bloemkool p 6 1d3-205. p 8 het naar Made waar werd gedi- veel mprk ik daar met van De over- >24-131. p 10 78-92. komkommers 4151 ?lnë nel naar waae. waar wem gtu hüLTnHp ipaarht^rnn^iPPris L 55 64 51 61 57 75 61 76 58"72- 7699 62 30 neerd Tegen tien uur kwam het gezel- heersende gedachte is nog steeds_ als luinbonen 63.92 hosselden) 62-74. peulen schap weer in Sint-Annaland aan. ik een diploma op zak heb. maak ik 660_670 doperwlen 300-306 capucijners altijd meer kans op een baan dan een 551 ongeschoold iemand". 1 10.00 U r begint. Alhambra II. zat. 19 en zon. 14 en 19 uur: Trow. a.l. zat. en zon. 21 30 uur: The thing. 16 jr. TENTOONSTELLINGEN SINT-ANNALAND Streekmuseum, za. 15-17 uur: 'Uit de oude doos' AXEL Galerie Bellemans, za. 10-18 uur Illustraties van The Tjong King tn werken Agnes Jongerius tt/m 30/61 Streekmuseum, za. 13.30-17 uur: Zeef drukken van Loek Grootjans. BRESKENS v.m. Wit-gelekruisge- bouw, zat. 10-12 uur: Fossielen, mine ralen en curiosa van Jan Goethals. BROUWERSHAVEN Sint-Nlco- laaskerk, za 13.30-16 uur: De geschie denis van Brouwershaven. ten. Gevangentoren, vanaf 17 uur Werken Maaike Vonk (Lm 30 6» YERSEKE Atelier Dam Twee, za 10-18 uur: werken diverse kunste naars en schaal- en schelpdieren. IJZENDIJKE Museum, 14-17 uur 'Kantklossen en Bodebussen'. ZIERIKZEE alerie Borsboom, za. 9.30-17.30 uur: werken Anton Beij- sens (Lm 14/9). Het Gravensteen, za. 11-17 uur: werken leden Zeeuwse Kunstkring (t/m 2/7). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor milieuklachtem Zeeuwsch-Vlaandcren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland. 4el 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24.00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. Orpheus werkgroep huwelijk en homofi lie, tel. 01184-72161 WELLICHT MEER GEVALLEN BRESKENS Tiny Bondewel, wonend aan de koningin Emma- straat in Breskens, zag donderdag morgen omstreeks half acht één van haar zeven poezen strompe lend binnen komen. Ze schrok niet eens zo heel erg. Het was de vierde maal in een tijdsbestek van een week of tien dat een poes gewond thuis kwam. „We dachten dat de poes, Molly, een pootje had gebro ken en wachtten het even af', vertelt Tiny. Ze vervolgt: „Mijn man vond, toen het 's middags toch niet zo best ging met Molly, dat we naar de dierenarts moesten gaanHet be zoek aan de dierenarts in IJzendij- ke leerde haar dat er op Molly is geschoten met een luchtbuks. Fo to's maakten duidelijk dat er een kogel in haar poot zat. Voor Tiny was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Ze deed donderdag aangifte bij de rijkspolitie te Bres kens, die een onderzoek zal instel len Dit omdat bij de familie Bon- delwel nu het vermoeden bestaat dat in de andere drie gevallen even eens op de poezen is geschoten. Zo'n tien weken geleden kwam.de kater Moor thuis met twee gaten in z'n borst. Twet- vvimh .uwe was de zwangere Kreukel het slachtoffer. Ze had een gat in haar rug Een aantal weken was het rustig. Tot drie weken geleden Vlek naar huis kwam met verwondingen aan de bovenheup. ,.Ik dacht dat al deze verwondingen kwamen, doordat de poezen in het prikkeldraad waren blijven hangen. Ik zei nog tegen hen: 'Wa bin judder toch stom' vertelt mevrouw Bondewel. Moor en Kreukel herstelden zonder hulp van de dierenarts. Vlek werd ook met behandeld, maar sukkelt nog steeds. Het laatste slachtoffer. Molly, werd donderdag geopereerd en maakt het nu goed. Tiny, haar man en dochter zyn ware dierenvrienden. Ze hebben hun hele leven al dieren in huis. Naast de zeven poezen wordt het huis nu bevolkt met een hond. twee parkieten en een kanarie. Verder wordt in huize Bondewel tijdelijk een jonge postduif verzorgd, die uit een nest is gevallen. Tiny onder vindt veel vriendschap van haar huisdieren Een spreuk die bij de familie Bondewel in huis hangt is veelzeggend: 'Toen ik de mensen leerde kennen kreeg ik de dieren lief. Omweg Pronk is langs Groentenveiling Barendrecht, 24 juni 1983. Vroege aardappelen doree groot 82-1.31, poters 42-70. kriel 71-1 11. asperges 3.10- 9 00 aubergines 1 20-2 40. bleekselderij 77- n_ j omweS m het j 87 bonenkruid 77 89 bospeen 161-2 27 onclerw ijs terechtgekomen. Aanvan- blauvie schokkers 25-5 80. broccoli 1 00-1.10. kei ijk verdiende hij zijn brood als champignons 1 00-1 30 Chinese kool 20-50. directeur van een oesterkwekerij, uitgebold 123-17: courgettes 58-60 do- Maar toen de hevige kou in de winter perwten 1 90-2 40. koolrabi 23-31 groene 1963 funest bleek voor oester- kool 50-57. rode kool 30-1 19. pakzooi"" EXAMEN^ brood en de plannen voor het afslui ten van de Oosterschelde bekend werden gemaakt, zag zijn firma het niet meer zitten en saneerde. Direc teur Pronk was zodoende genood zaakt om naar wat anders uit te kijken en hij ging proberen van zijn hobby itekenen en schilderen) zijn beroep te maken. Dat lukte hem en in 1964 kreeg hij een baan als tekenle raar bij de De Casembrootschool. Voor Pronk was dit een hele omscha keling. „Ik was gewend aan keiharde zakenlui en kreeg met kinderen te maken' Behalve aan de school in Goes is hij ook verbonden aan de Rijks Pedagogische Academie in Mid delburg. hij doceert daar schoon schrijven. Hét grote voordeel van de onderwijshervormingen vindt Pronk dat sinds het schooljaar '75-'76 de expressievakken bij het eindexamen toegelaten zijn De tekenleraar zegt dat hij altijd met veel plezier voor de klas gestaan heeft. Hij gaat met de VUT. omdat hij op deze manir de gedachte heeft vrijwillig op te stap pen ..Zo is het beter dan dat ik eruit moét". LBO-school Goes In het overzicht van de geslaagden aan de scholengemeenschap voor la ger beroepsonderwijs in Goes is de naam van Miranda Michielsen uit Goes weggevallen Zij is geslaagd voor het examen van de vrije afstu deerrichting LHNO. Eindexamens HTS 1 62. paprika groen 1 70-2.20. peterselie 70- 1.31 postelein 30-67 prei 2 50-4 00 pepers groen 5.30-5 90. peulen 2.10-5.50. rabarber 89-1 26. selderij 7-46, snijbonen 2 10-3.70. sperciebonen 2 00-3.80, spinazie 20-56. spits kool 34-1 10. vleestomaten B 12 80-14.50. BB 13.80-15 80. B 14 50-15 20 uien nieuw bon ken 86-93. grof 66-82. middel 50-62. drieling 22-48. pikler 15-41 met lof 58-83. bos uien 14-48. tuinbonen 69-92 venkel 1.70-2 50. waspeen 1 40-2 20. witlof 1 80-4 40. ijsbergs- VLISSINGEN Van de 91 leerlingen 10 on r/IKaiQn /4c 4^_7Q lrlln O 40.4 00 n, - VUssingen la 18-82. aardbeien ds 55-79, kilo 2 40-4 00 druiven Frankenthaler 11 3011.90, frambo zen 4.70-5.00 perziken 21-74. pruimen Beau- ty 3 70-5.60. Ontario 450-520, rode bessen aandeeindexamensbehaalden 73het i de Hogere Technische School in VUssingen die dit jaar. deelnamen 1.40-270 Aardappellermijnmarkt Rotterdam april laten 62 00. bieden 61 80 slot 50 opw 62.00. nov laten 52 00; bieden 50.10. slot 52 00 Stemming apnl vast. diploma. Tien kandidaten krijgen een herexamen en drie kandidaten werden afgewezen. De overigen krij gen het diploma pas als zij het prak tijkjaar hebben afgerond, ember De geslaagden zijn omzet nov 45 hoogste prijs 52.00. laagste 49 90. laatste zaken 9x52 00. april - 62 50 58 50. 15 x 62 00 weekomzet apnl ^rg. J' A K V- °w .P?™" cus 3701 novemher 227 Westkapelle, J H. Geschtere Middelburg. 3701, november 227 A j de Geus Middelburg. G J. Hollestelle aardappeltermijnmarkt ^-Gravenpolder, A C de Kraker Oost, Rotterdam Souburg. G J Kroon Borssele. G W C april bintje laten 33 00; slot 35 50 33.00 Marks Vlissingen \V H Petappel Groede. november laten 28 50. bieden 23 00. slot van °erJ1 lu?T Oostburg. E J van t 27 00 weekomzet apnl 5 Westeinde Oostburg Afdeling werktuigbouwkunde-nchtlng kon- Cenir. tuinb.velL te Kapelle. 24-u 83 struktietechnlek A C J van den Dries Aardbeien pondsds I I 60-1 80 aardb pei Heinkenszand J Gillissen Vlissingen. H J ds. 161-81. aardbeien per kg IIA 3 90-4 60. II pUcke Biervliet L. C de Wilde Zierikzee. 2 00-3 90. III 1.25: frambozen per ds 13.00 II M J Wondergetn Oost-Souburg. "3-2 80: rode bessen per ds I 1 60-2 20 Afdeling werktuigbouwkunde-richting pro- Keuken kasbrameiVÏ ~3 5((" giöenièn~pnnc"b"onën~i «UMWeclullek H P Dell.ba ke Vliaangen laar öinxe neeit vroeeer ou ee anuere K Faasse WiMkanc e H T Koene vit«=- manier de kost verdiend. Voor zijn éénendertigste was hij hoofd van de 3 10. rabarber I 22 41 1 25-27 bloemkool I 40-2.00. boskroten I 61-98 bosuien I 6 5 spitskool I 1.25-1.32 snijbonen I 1 70-2 50 GOES De stichting Zeeuws Coor- dinaticorgaan voor natuur-, land- schaps- cn milieubescherming (ZCOi heeft bezwaar tegen de aanleg van bos in het (eventueel) te verkavelen gebied rond Wolphaartsdijk. Met na me bebossing bij de dorpskernen Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk. In hel eerste geval is sprake van een landschappelijk al aantrekkelijke si tuatie. in het tweede geval zouden volkstuinen moeten verdwijnen. Minder problemen heeft het ZCO met bebossing bij de Wolphaartsdijkse jachthaven; groen past daar in de landschappelijke opbouw en sluit aan bij de recreatievoorziening. In een brief aan gedeputeerde staten van Zeeland wijst het ZCO erop dat de aanleg van bebossing eigenlijk alleen uit bosbouwoverwegtngen noodzakelijk wordt gevonden ..Er moet onzes inziens ook rekening mee gehouden worden dat de laatste jaren al vele dijken en overboeken in en vlak om het ruilverkavelingsblok met populieren zijn ingeplant De gewoon te om dit ook in het kader van ruilverkavelingen te doen. kan in dit geval dan ook achterwege blijven aldus het Zeeuws coordtnatieorgaan Het ZCO acht het overigens een goede zaak dat de blokgrens van de ruilver kaveling aanzienlijk gekroijtpen is De verkaveling wordt nu beperkt tot het deel waar de knelpunten het grootst zijn, meent het Zeeuws coordinatieor- gaan Ingekrompen Opgemerkt wordt dat een min der uitvoerige opzet i "een lager inrich tingsniveau' i een snellere uitvoering mogelijk maakt en bovendien de kos ten terugbrengt ..Wij vinden het jam mer dat m de voorontwerpfase niet twee plannen met een verschillend .investeringsniveau in de inspraak zijn gebracht", betoogt het ZCO Hét be vreemdt de stichting dat een sugges tie hierover niet in het rapport van de inspraakresultaten is meegenomen. Afgezien van de bezwaren tegen be bossing. stemt het ZCO in met het voorgestelde landschapsplan, voor zover het dijkbeplanlingen de te ver dichten zone langs de Veerweg. de erfbeplanlingen en de te herstellen beplantingen betreft Gevraagd wordt een drinkput in de Oostlandpolder tnaast de Inlaag» te sparen Een keuze voor het tracé van een rondweg om Wolphaartsdijk acht het ZCO voorba rig. K Faasse Westkapelle. H T Koetje Vlis- slnEen. I A S M Reijnlers Aardenburg. L I M Roose Goes. H E A Spelier Sluis Afdeling wee- en waterbouwkunde-richtlng konstrukties E O M Ferket Heikan- P W van Sorgen Vlissmgen Afdeling weg- en waterbouwkunde-richtmg waterbouwkunde A M H Buitenrust Het- lema Koudekerke. P J van Doorn Middel burg, L J de Fe IJ ter Hulst. P J T. M Hrfüi-iiaars Bergen op Zoom. F L D van der. Hemel Temeuzen P A Loof Waarde. P J Meeuwse Goes P Meulmeester Arne- ir.uidcr. K Schefferüe Middelburg. K. Vahlkamp VUssingen A Verheljke Borsse- !c F A J Vcrmue Oost-Souburg Afdeling clektrotechnlek-rlchtlng informa tirtcchmek C C Boot Haamstede D W D Fonsc Oost-Souburg. J D de Groote Goes. G J de Jong VUssingen. W. Jonker Goes. A. J Muller Kruinlngen R Nleuweboer Vlis singen. A F Scheele Schoondljke D R. Vandeghinste Moen iBelgtei. F P J de Voogd VUssingen Afdeling bouwkunde-richUng algemene bouwkunde J Jonker Goes D F Monflls VUssingen. J Slager Burgh-Haamstede. A A M van de Vijver Oos'.bure, J Visser VUssingen. W C Voet s-Heerenhoek Afdeling bouwkunde-richtmg konstruktie- techniek A P M van Eekelèn Huljbergen. J J Huigh Schoondljke. J J Polderman Goes A A de Pooter Axel. J L Zweedijk Krabbendijke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 39