'B en w Middelburg veranderen rondwegenplan op eigen houtje' Speldje met robijn J. Maas en K. Schipper Sint-Willibrordcollege Goes luidde rector uit Sint-Antoniusschool Oud-V ossemeervierde 75-jarig jubileum WISSEL BEVELANDEN weekenddiensten kerkdiensten ZATERDAG 25 JUNI 1983 RAADSFRACTIE BOOS; AANLEG GEGUND MIDDELBURG - De fractie van Progressief Middelburg in de Middelburgse gemeenteraad is uitermate verbolgen over het feit dat b en w van Middelburg 'achter de rug van de raad om' de rondwegplannen hebben veranderd. Het gaat om de aanleg van de wijkverbindingsweg Sandberglaan-Klarenbeek. B en w hebben de directeur gemeentewerken inmiddels gemach tigd de aanleg op te dragen aan de laagste inschrijver bij de aanbesteding, de firma Aug. van Dijk-Petit. of de aanleg van de wijkverbindings- Burgemeester en wethouders hebben echter besloten het kruispunt aan het begin van de nieuwe weg, de kruising Walcherseweg-Laan der Verenigde Naties, in tegenstelling tot eerdere plannen te laten zoals het nu is. De plaatsing van een verkeerslichtenin stallatie daar wordt nu achterwege gelaten. Wel wordt tegelijk met de aanleg van de wijkontsluitingsweg ook het van de provincie over te nemen deel van de Sandberglaan ge reconstrueerd. De aanleg van de wij- konstuitmgsweg gaat ruim 3.5 mil joen gulden kosten Omdat de minis- Muziekfestival rond jubileum van Con Amore Hoedekenskerke Bestemmingsplan streekziekenhuis Goes goedgekeurd MIDDELBURG - Gedeputeerde sta ten van Zeeland hebben het bestem mingsplan Streekziekenhuis Goes goedgekeurd Wel moet de gemeente Goes de wijze waarop de hoofdont sluiting op de 's-Gravenpolderseweg tot stand moet komen nog nader bekijken en uitwerken. Gs vinden het noodzakehjk dat deze weg wordt aangepast aan de functie die hij krijgt; er moet voorkomen worden dat een uil het oogpunt van verkeersveiligheid onaanvaardbare situatie ontstaat Nadrukkelijk stel len gedeputeerde staten dat de pro vincie geen financiële bijdrage zal verlenen in de kosten van de noodza kelijke aanpassingen van de weg Goes 's-Gravenpolder (zoals opstel stroken en verkeerslichten) voor de ontsluiting van beide ziekenhuizen. Het tegen het plan ingediende be zwaarschrift van de heren I. A. van Royen en H Fransen hebben gs ge deeltelijk niet-ontvankelijk en gedeel telijk ongegrond verklaard. Culturele raad Goes praat over subsidie orkestuitvoering GOES De culturele raad Goes praat vrijdag I juli over het verzoek van de commissie ZPK om een garan tiesubsidie te verstrekken van 2000 gulden. Dit geld is nodig voor een uitvoering van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest. Het intergemeentelijk thepterbureau Uit in Zeeland wil een concertserie in Zeeland verzorgen. Ook voor Goes staat een optreden op het program ma. Om eventuele tegenvallers even wel op te vangen, vraagt de commis sie de garantiesubsidie aan. Het dage lijks bestuur van de culturele raad stelt voor aan het verzoek te voldoen. Het voorstel komt aan de orde tijdens een vergadering van de raad vrijdag 1 juli. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt Aanvang 19.30 uur. Schietingen KWADENDAMME De handboogvereni ging Vooruitgang te Kwadendamme hield een schieting op de staande wippen Er waren 49 schutters. Uitslag eerste wip: hoofdvogel C, Westdorp Eensgezindheid 's Heerenhoek, eerste zijvo- gel H. Boonman Willem Teil Ovezande. tweede zijvogel A v d Bulck Eensgezind heid. eerste kal Job Koens Victoria Kwa dendamme. twee kal A Geense Zorgvliet Ellewouisdijk. meeste kleine vogels Jac Doene Victoria vijf stuks. Uitslag tweede wip eerste hoofdvogel W. de Jonge sr. ADLM Kwadendamme. tweede hoofdvogel C D Raas Vooruitgang Kwa dendamme. eerste zijvogel G v. Garsel Soranus 2 Hemkenszand. t weede zij vogel J. v d Kamp Doel naar Hoger Wolphaarls- dijk: derde zijvogel Jae Traas Eensgezind heid; vierde zijvogel W. de Jonge sr. ADLM, eerste kal C. Bek ADLM. tweede kal R. v. d. Kamp Doel naar Hoger, derde kal C. v. 't Westeinde Soranus Heinkenszand. vierde kal A. v d Bulck Eensgezindheid, meeste kleine vogels B Looy Victoria zes stuks 's-HEERENHOEK - In De Korenbeurs te 's-Heprenhoek werd een schieting op de liggende wip gehouden voor bejaarden en gepensioneerden. Er waren 24 schutters De uitslag is eerste hoofdvogel M Koens Spes Nostra Ovezande. tweede hoofdvogel P Maat Zorgvliet Ellewoutsdijk, eerste zijvogel A. de Jonge Willem Teil Ovezande tweede zijvogel A. Geense Zorgvliet, derde zijvogel C v Weele Juliana Oudelande. vierde zij vogel M Koole VIOS "s-Heeren- hoek. eerste kal P Daalman ADLM Kwa dendamme. tweede kal J. Rijk Vrije Schut ters 's-Heerenhoek. derde kal P Verheyke Zorgvliet, vierde kal J Goetheer Juhana de vliegende vogelprijs was voor P Daal man ADLM; meeste kleine vogels P Pan- tus Zcelandia Ovezande acht stuks De volgende schieting is op dinsdag 12 juli KWADENDAMME Op de staande wip pen werd in Kwadendamme de laatste van drie viertal schietingen gehouden Er waren 17 pelotons. Kampioen werd het viertal van Diana Yerseke, met de heren R. Belaert. H v Stee, J de Koeijer en J Harinck met 49 punten, tweede Spes Nostra Ovezande met H Koens. B de Jonge en A Honndert met 46 punten, derde werd met 44 punten Zorgvliet Ellewoutsdijk met de heren Jac Platschorre. C. Stouthamer. C de Visser en A Geense Persoonlijk kampioen werd Henk Koens van Spes Nostra met 19 pun ten, tweede met 18 punten W. Voet van Soranus Heinkenszand en ook met 18 pun ten op een gedeelte tweede plaats H v SDtee van Diana. Op de tweede wip hield Victoria een gewo ne schieting waarvan de uilslag is. eerste hoofdvogel J Knopjes Doel naar Hoger Wolphaartsdijk, tweede hoofdvogel P. Ste- ketee, derde hoofdvogel R Belaert belden Diana, eerste zijvogel E Voet Soranus. tweede zijvogel W de Jonge jr ADLM Kwadendamme, derde zijvogel E. Rent meester; vierde zy vogel W Boudens beiden Willem Teil Ovezande. vijfde zijvogel Jac de Baar Willem Teil. zesde zij vogel A v d Dries-Geus Eensgezindheid 's-Heerenhoek. eerste kal L Verdonk Concordia 's-Heeren hoek. de vier volgende kallen werden ge schoten door J Rentmeester Willem Teil. .TT^ zesde kal J. Hannck Diana, meeste kleine HEINKENSZAND - Mevrouw E M. vogels C v 't Westeinde Soranus zeven Spruit uit Heinkenszand is geslaagd stuks voor het examen tolk-vertaler Frans. ter van verkeer en waterstaat al begin februari heeft laten weten, dat het rijk door bezuinigingsmaatregelen 'voors hands' geen geld voor de weg beschik baar stelt, moet Middelburg dit be drag uit eigen zak betalen. B en w schrijven de raad dat juist de weigering van het rijk om gelden beschikbaar te stellen -gerekend was op een subsidie van 480.000 gulden- aanleiding is geweest de genoemde reconstructie van de kruising Laan der Verenigde Naties-Walcherse weg achterwege te laten De genoemde aanlegkosien van 3.5 miljoen gulden zijn overigens lager dan het krediet dat de raad voor de aanleg van de wijkontsluitingsweg beschikbaar heeft gesteld Dit krediet bedroeg namelijk iets meer dan vier miljoen gulden. Interpellatie De wijziging van de oorspronkelijke KORTGENE - De welzijnscömmissie plannen is de fractie van Progressief van Kortgene heeft uitvoerig gedis- Middelburg'in het verkeerde keelgat eussieerd over het verzoek van het geschoten'. De fractie schrijft dit in bestuur van de kleuterschool in Kats een persverklaring, waarin tevens voor gemeentelijke subsidie voor de wordt meegedeeld dat Progressief peuterspeelzaal. Middelburg tijdens de raadsvergade- Vertegenwoordigers van de stichting ring die aanstaande maandag wordt peuterspeelzalen Noord-Beveland gehouden, een interpellatie wil hou- zien geen kans een peulerspeelzaal in den. In deze interpellatie stellen de Kats te verwezenlijken als de gemeen- fractielcden A. H. Kamermans en D. te niet financieel bijspringt. Het klei- F. Blom het college van b en w een ne aantal ouders, dat participeert, achttal vragen. De twee willen weten kan de hoge kosten niet opbrengen. Het tekort over 1984 wordt geraamd voor de reconstructie en beveiliging van het kruispunt Laan der Verenigde Naties-Walcherseweg"5". slaat verder in het vragenlijstje. Als b en w deze vraag met 'ja' beantwoorden, vragen Kamermans en Blom vervolgens naar de gevolgen voor de aangepaste kos tenraming van de werkzaamheden van de wijkontsluitingsweg. De laat ste twee vragen zijn „Wat zijn de weg inmiddels is gegund, en waarom verkeerskundige motieven om de de wijziging niet aan de raad is kruising niet aan te passen'5'' en voorgelegd. Verder vraagt de fractie ..Wordt na de aanleg van de wijkont- of er nog ineer wijzigingen zijn aan- sluitingsweg ook de Generaal Hake- gebracht en is ze benieuwd of er voor will Smithlaan op deze weg aangeslo- de aanleg van de weg nog meer ten?" kredieten aan de raad worden ge- In een verklaring wordt herinnerd aan vraagd. het voortdurende verzet van de heer „Is het juist, dat er zelfs uit financieel Kamermans tegen de plannen om oogpunt binnen de huidige aangepas- wijkverbindingswegen aan te leggen, te kostenraming nog wel ruimte is Naar zijn mening is slechts tien pro cent van de wijkbewoners voorstan- Van links naar rechts K Schipper wenst beide jubilarissen geluk: J. Maas. beiden 50 jaar lid van de ABVA KABO Districtsbestuurder T. Jqq m Welzijnscömmissie Kortgene voor subsidie Katse peuterspeelzaal der van de weg Sandberglaan-Klaren beek. „Deze weg verbindt mets met niets", meent Kamermans „Het nut ervan weegt niet op tegen de investe ringen". zo zegt hij verder. Hij en zijn fractiegenoot Blom vinden het onaan vaardbaar om zo'n weg aan te leggen terwijl het rijk twintig procent bezui nigt op het sociaal-cultureel werk, de maatschappelijke dienstverlening en het bibliotheekwerk Progressief Middelburg is nu niet al leen boos omdat de raad vorige maand een motie, waarin werd gepleit voor opschorting van de gunning en qq^c jkzelf aanbeswd,rig. heef'verworpen maar 5cheidi„ Man^ijkcr d™ eënTo- nnlf nmnsit h att w ni i nn pieren hniiTip VIJFTIG JAAR LID ABVA/KABO GOES ind deze onder- elf vakbondsleden. Jacobs bedoelde den met de werkelijke problem® ook omdat b en w nu 'op eigen houtje' wijzigingen tn de oorspronkelijke plannen hebben aangebracht. ninklijk lintje", zei de ABVAKABO districtsbestuurder T. Jacobs vrij dagavond tijdens de huldiging van de gouden speld met robijn, die J. Maas en K. Schipper kregen, vanwe- dan met zaken die kant noch ®i( raken; „Urenlange discussies zi Bestuurdersoverleg specifiek welzijn houdt vergadering BEVELANDEN Alarmnummer 01100-14444 Artsen: Goes: v.a. vrijdag 19 uur tot zondag 23 uur; R. Posthumus. M. Smalleganges- op 4 875. Wel. zo werd gesteld, is de Katse bevolking bereid door zelfwerk zaamheid en het voeren van acties het tekort zo klein mogelijk te houden. De commissie ging uiteindelijk ak koord te raad te zullen adviseren aan hel verzoek van het bestuur van de kleuterschool te voldoen Echter op voorwaarde, dat het tekort zo klam mogelijk wordt gehouden. HOEDEKENSKERKE De muziek vereniging 'Con Amore' uit Hoede kenskerke bestaat dit jaar 85 jaar. Dit feit wordt vandaag, zaterdag, gevoerd met een receptie dorpshuis De Griend van 13.30 lot 15.00 uur. Om 15.30-16.00 uur begint een mars KAPELLE - Het bestuurdersoverleg door het dorp waaraan wordt deelge- van 'let proefproject specifiek welzijn buurt 38". tel. 30318. spreekuur voor nomen door Con Affezione uit Kwa- regio De Bevelanden vergadert 28 juni spoedgevallen 10-10.30 en 17-17.30 dendamme. Prinses Juliana uit Baar- over subsidieverzoeken, vermeldt in uur land en Con Amore De muziekverem- de ontwerp-jaarprogramma's 1984 Heinkenszand. 's-H. Arcndskerke. ging Prinses Juhana geeft om 16.00 van gemeenten op Noord- en Zuid- N'ieuwdorp, Wolphaartsdijk: de uur tot. 16.40 uur een concert, daarna Beveland. De verzoeken zijn afkom- praktijk van J. J. Harten. D P. van volgt een concert door Con Affezione. stig uit de sectoren zorg. educatie en Driel en A. P. v. d. Vlugt wordt dat duurt tot 17.20. waarna Con Amo- recreatie De verschillende instellin- waargenomen door G. A. C. Aarnout- ree om 19.00 het avondprogramma Ken zijn door het bestuurdersoverleg Se. Havenweg 16. Nieuwdorp. tel. opent met een concert tot 19.30. sluk voor stuk op een rijtje gezet. Er 01196-12327 Boodschappen zo moge- Bras&band Wilhelmina volgt hierna wordt een vergelijking gemaakt tus- lijk tussen 9-10 uur met een optreden tot 20.15 uur. Hier- sen de verkregen subsidies in 1983 en Heinkenszand e.o.: v. a. vrijdag 18 u na treden op de Djokkies uit Etten- de aanvragen voor 1984 Tenslotte tot ma. 8.30 uur J. A. Fortrie. Clara's Leur met een tussen-concert van de geeft liet overleg zijn mening. Een en Pad 31. Heinkenszand, tel. 01106-3074. muziekvereniging Euterpe uit Hein- ander wordt besproken tijdens een Hansweert. Kruiningen, Yerseke: v.a. kenszand. Tot slot treden dan weer vergadering in het gemeentehuis in vrijdag 19 tot zo. 22 uur: A. J de Wijs. nogmaals de Djokkies op en wordt de Kapelle De bijeenkomst begint om 14 Yerseke tel. 01131-1300. Spreekuur avond feestelijk afgesloten met een uur Verder komt onder meer aan de voor spoedgevallen 11-11 15 uur en danavond in hotel-restaurant 'West- °j"de de verdeling van de formatie- 17-17.15 uur; boodschappen zo moge lijk voor 10 uur. Krabbendijke, Waarde. Rilland- Bath: v.a. vrijdg 19 tot zo 22 uur: J. D. Barendrecht. Krabbendijke tel. 01134- 1544; spreekuur voor spoedgevallen 11-11.15 en 17-17.15 uur; boodschap pen zo mogelijk voor 10 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker ke, 's-Gravenpolder. Ovezande, 's- Heerenhock: de praktijk van J. Geld of. J. M. A. Kole. A Korstanje. S E J Wóstmann en H H. M. Zwartelé wordt waargenomen door E. Th. Klapwijk. Monsterweg 8. Borssele. tel. 01105- 1203 Kloetinge. Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat 08 00 uur wordt de praktijk van J. K. J. Eckhardt. H. J Entink en M. B. Roemeijer waargenomen door D. Vreeswijk. Kapelle tel. 01102-1290; spreekuur voor spoedgevallen 11- 11,15 uur en 17-17.15 uur. Noord-Beveland: de praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B J. H Hasken Kamperland tel. 01107-1338: spreekuur voor spoedge vallen 11-11.30 uur De praktijk van J. Kersseboom wordt waargenomen ge hun 50-jarig bondslidmaatschap, langs gevoerd over het Nedei Behalve deze gouden jubilarissen kampioenschap voor wielrennen kregen ook andere leden in verband Limburg. Die tijd had heel wat 'ce met een 40- of een 25-jarig lidmaat- besteed kunnen worden aan het schap een stoffelijk blijk van erken ning uitgereikt. Drie jubilarissen wa ren niet aanwezig in de bovenzaal toenemende bezuinigingen bij van de tennisbal in Goes; zij zullen de meente en provincie, waar de werh onderscheiding later ontvangen. mers weer de dupe van worden. Ml Voordat de huldigingen begonnen nee, de heren praten over wieLrena hield Jacobs een toespraak, waarin hij De aloude spreuk 'geef het volk bra zijn gal spuwde over het huidige kabi- en spelen' is ook in deze tijd nog va net. De regering moet zich. volgens de van kracht" districtsbestuurder, meer bezighou- handelen van de problemen c, tegenwoordige arbeidsmarkt o! G( mers weer de dupe van worden. GI cei Hl plaat tel. 01199 304. spreekuur voor spoedgevallen 11-11.30 uur. Chirurgendienst: dr. H. Brums Slot. tel. 01100-28386. Tandartsdiensten: Spreekuren zat. - en zondagmorgen 10-11 uur H. J. J. Houg Dam 7. Goes, tel. 01100-16870t Apotheek: De Goesche Apotheek. Klokstr. 19. tel. 27104. Geopend voor spoedgev. zat 8 30-17 30 uur; zondag 10-11.30 uur en 16-18 uur Ziekenauto's: Centr. Post Ambulance Vervoer, tel 01100-14444 Dierenartsen: Commissie Goes praat over plan betaald parkeren GOES De commissie handel, am bachten en diensten van de gemeente Goes vergadert maandag 27 juni over het betaald parkeren in de binnen stad van Goes. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het stadhuis in Goes. De bijeenkomst begint om 20 uur. Schipper is. behalve actief lid., oud-voorzitter van de ABVA-afdö Goes. De andere jubilarissen wy 40 jaar lid igouden speld): J. Pattc en P. van Oaassen, 25 jaar lid (zilvt speld): J. Jansen. L. Menheere, Comelisse. J. Kaaysteker. M. deft M. van der Velde en K. de Wee. L.4 Ml Prijsuitreiking wedstrijd bank Goes GOES - Voorzitter J. P. Lindenbt yj van de Rabobank in Goes heeft langs de prijzen uitgereikt jeugdwedstrijden, die de bank hit jc vanwege de opening van het nitu j| hoofdkantoor aan de Grote Mark! u Goes. Zes kinderen vielen in de prijzen bij cei KAMPERLAND Zondag geeft de kleurwedstrijd voor kinderen vanc tai Concert brassband in Kamperland met zes jaar. Zij kregen lego: knutseldozen en grote poppj schelde' met muziek van het Busto- plaatsen in verband met de wet voor trio. ziening gezondheidszorg. OUD-VOSSEMEER Vrijdag heeft Oud-schoolhoofd, de heer N. Imandt de lagere rooms katholieke Sint An- blikte in het kort terug op de grote thoniusschool in Oud-Vossemeer zijn veranderingen die er in de loop der 75-jarig bestaan gevierd. Dit begon al jaren tot aan zijn pensionering in 1976 om negen uur 's morgens met de zijn geweest, waarna het huidige eucharistieviering die door de kinde- schoolhoofd, de heer Lauwrijsen in- ren voor het grootste deel zelf werd ging op de manier van onderwijs verzorgd en waarbij ook de kleuters geven die tegenwoordig gangbaar is van de rooms katholieke kleuter- De musical'De Reünie' viel ook bij de school Sint Janneke waren betrok- ouders goed in de smaak. Tevens was ken. er gelegenheid om een tentoonstelling Schoolhoofd A. Lauwrijsen uit Hoo- van oude schoolfoto's en een diaserie gerheide sprak een welkomstwoord te bekijken. brassband 'Ons Genoegen' uit Kam- tot gepland een concert op de muziektent zen. HflBBillB! Bi mure uui Goes, Ovezande, Kruiningen: .T I. .1 0p de parkeerplaats van de sportter- Een eroen var. lien k-inrierer. Gakeer. Ovezande. tel. 01195-283 Vist- reinen Het programma vermeldt een prijzen bij de letterknutselwedstA tes zo mogelijk aanvragen voor 9 uur. aantal mmmmers gewijde muziek De ZlJ ontvingen onder meer rolstll Goes. Heinkenszand. Noord-Bcve- brassband stam onder leiding van sen. monoooivsnelen een sehnd land: dr. M. P. C. Karelse. s-Heer mejuffrouw S. Zijlstra. dirigente van Hendrikskinderendijk 118, Goes tel. 01100-20656 visites zo mogelijk aan vragen voor 9 uur. sen. monopolyspelen. een schooi en boekebonnen. De deelname aan Yerseke en omg. (kleine huisdieren): mevr L Huiskes-Cornelisse, Molen laan 24. Yerseke, tel. 01131-2756. I Walcheren: dierenartsenpraktijk Oostkapelle, tel. 01188-1443 spreekuur 13 en 19 uur Oude Domburgseweg 33a. Consult na telef. afspraak; visites aanvragen 8-9 uur. Wijkverpleging: Goes, Wilhelminadorp. Kloetinge, Kattendijke: br. M v. d. Veen. tel. I 01100-27148 Borssele. Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Ileerenhoek. Heinkenszand. Nisse. Ellewoutsdijk. Driewegen, Baarland. Oudeiand. Kwadendamme. Hoede kenskerke. Ovezande, 's-H. Arends- kerke, 's-H. H. Kinderen, 's-Graven polder, 's-H. Abtskerke: zr. F. van Dongen, 's-Heei'enhoek tel. 01105- 1769, Zuid-Beveland-Oost: zr. B. Franse, ^^9- Stenge 18, Yerseke tel. 01131-3325 Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: zr, M. Slabbekoorn-Boshuis, Fr. van Borsseleslr 12 's-Heer Hendrikskin- Weare ersdtjk 10 ds. Leesten Ned. Hervormde Kerk: ZUID-BEVE LAND Baarland 9 dhr. Allewijn; Bie- ker. 14 30 dhr. v d. Hauw; Kamp; zelinge 9 ds De Graaf; Borssele 10 ds la"d 9-30 ds. Schussler. 19 ds. Smeei Duitemeijer, Driewegen 10.30 dhr. Me- Wissenkerke 10 ds. Hietkamp. 19 su; Ellewoutsdijk 10.30 dhr. v. d. Berg; Leestemaker. Goes: Grote Kerk 10 drs. Vogelaar. 19 Gereformeerde Bond: Goes (Oost dhr. Cornet, De Spinne 10 ds. II f" Diggelen (HA); De Hoogte; 9.30 ds. Ooijen; Jeugdkerk 10 dienst; Ter sem. Yerseke 14.30, 18.30 ds. v, Ot ds. Blok; Ziekenhuis St.- schot. Joanna 9 45 ds. Schreuder; 's-Graven- Gereformeerde Gemeente, ZUID-B! 2L polder 10.30 dhr. Allewijn; Hansweert VELAND: Borssele 9.30, 14, 18 lei ci; en pastoor A van de Brule toonde in zijn predikatie zijn vreugde over dit jubileum Na de kerkdienst werden er bij de kleuterschool ballonnen opgela ten die met de flinke westenwind al gauw uit het zicht waren verdwenen. De voormiddag werd verder gevuld met oude spelletjes, zoals hinkelen, zaklopen. hoepelen en touwtje sprin gen. De kinderen gebruikten de maaltijd waarna irt de middaguren de bejaar den en gasten van de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem op be zoek kwamen, die veel plezier beleef den aan de musical 'De Reünie' van de beide hoogste klassen en volks dansjes van de andere kinderen. In de avonduren kwamen de ouders van de leerlingen op bezoek en de voorzitter van het schoolbestuur, de heer M. Boonman sprak zijn vreugde uit over het jubileum, waarbij hij het belang van het bijzonder onderwijs zeer hoog stelde. Koopochtend voor bejaarden en gehandicapten Goes GOES De Goese Vrouwenraad houdt woensdag de maandelijkse koopochtend voor bejaarden en ge handicapten. Belangstellenden daar voor kunnen zich opgeven op maan dag 27 juni bij C Hoek-Smilde. Kloe- tingseweg 31, Goes, 01100-16529. of bij G. de Bondt-Hoekstra, Berkenstraat 80. Goes. 01100-16992. door W. J Klein-Wassmk. Colijns- deren. tel. 01100-16249. M. BUSSEN 'NO-NONSENSE-AVANTLA LETTRE' 10 dienst. 's-Heer Abtskerke 9 ds. v. dienst: Goes 9 30, 18 ds. Schreuder Zanten.'s-Heer Arendskerke 9.30 dhr. leesdienst; 's-Gravenpolder 9 30. Sies. 19 dhr. Mesu (Poelwijck; 's-Heer leesdienst. 18 ds Weststrate: Hoea Hendrikskinderen 9.30 ds. Kohi; Hein- kenskerke 10. 14.30 leesdienst. Kaft kenszand 10 dhr. Schraal. Hoedekens- le-Biezelinge 9.30.18 ds. Zijderveló. kerke 10 ds Straling: Kapelle 9.30 leesdienst: Krabbendijke 9.30. 143 dhr. De Bie: Krabbendijke 9 30 dhr v. Weststrate, 1,8 leesdienst. Kruinin? Wallinga. 14.30 ds Korevaar. Kruinin- 9.30, 14, 18 ds gen 10 ds. Otte; Lewedorp 10.30 ds. 9.30, 14. 18 ds Hage. Nieuwdorp 91 jg 14. 18 kand. v. d. Heiden: Nisse 91 jg d Linden (HA en HD); Nieuwdorp 9 14- 18 leesdienst, Rilland-Bath 9.1 w 14. 18 leesdienst; Waarde 9.30. 14, GOES Het is niet voor een ring deel de verdienste van rector M. Buijssen dat het Sinl-Willibrordcol- rend liet Van den Heuvel zich uit over maar gedeeltelijk ritgegroeid tot de zetheid de spreekwoordelijke bescheidenheid van de rector en diens grote nauwge- Linden; Nisse 10.30 ds. Zanten. Oudelande 9 dhr. v. d. Berg; leesdienst, Wemeldinge 9.30, 16.1 Ovezande 9 dhr. Mesu; Schore en leesidnest. Wolphaartsdijk 9.30.14.' Vlake 9.30 dhr. Haasnoot; Waarde 10 leesdienst. Yerseke 9.3" ds. Vreugdenhil: Wemeldinge 10. 17 Poel ds Raatjes; Wilhelminadorp 9.30 ds NOORD-BEVELAND Nutsbey; Wolphaartsdijk 10 ds. Oo- 10. 16 leesdienst; Kamperland 10 men. 14.30 ds Nagelkerke; Yerseke 10. leesdienst. Kortgene 10. 14.30.18Iea 17 ds. Schipper. dienst. NOORD-BEVELAND Colijnsplaat Gereformeerde kerk (vrijgemaal en de anderen 9.30 ds. v. d. Wind. 14.30 ds. De Graaf; Goes iDe Hoeksteent 9.30, 15.30 - 14,18 ds v| Colijnspla sn scholengemeenschap die het thans is. In deze vaststelling vonden verschci- Dr J. Crousen, de inspecteur van het algemeen voortgezet onderwijs, had dene sprekers elkaar vrijdagavond een andere typering voor Buijssen tijdens Buijssens afscheid. De rector van de katholieke scholengemeen- schao voor mavo. havo en atheneum legt zijn functie neer in verband met bedacht. Hij was op 'een no-nonsense leraar avant la lettre' gekomen. De inspecteur bracht de grote zorg van de rector voor het belang van ieerlin- hadden nog maar net een aanvang Geersdijk 10 ds Leestemaker. 14.30 stud. v. Eerden: gemaakt met de studie voor hun ds. v. d. Hauw. Kamperland 9 30 ds. 14 30 ds Kuiper onderwijsacten. In totaal hebben Schussler. 19 ds Wisse. Kats 9 ds. sinds het begin van de jaren 50 onge- Attema", Kortgene 10.30 ds. Attema; veer twintig paters les gegeven aan Wissenkerke 10 ds. Hietkamp. 19 ds. het Slnt-Willibrordcollege. In het vol- Leestemaker. gende schooljaar blijft er nog één over Rademakers beschouwde Buijs- Ger. Herv. Kerkgemeenschap, ZUID- BEVELAND. Baarland 1030 dhr bet bereiken van de leeftijd waarop gen en leraren ter sprake en vond dat Trimpe. 14.30 ds Blok. Borssele 9. 16 Glazer. gebruikmaking van de vut-regeling mogelijk B Voorzitter drs G. van den Heuvel van iailci trots kan zijn. het schoolbestuur wees in zijn toe spraak op de belangrijke rol die het Smt-Willibrordcollege in het katho- het Smt-Willibrordcollege een onder wijsinstituut is waarop katholiek Zee- Vrome vermetelheid sen ais 'een monument van de congre gatie voor deze schooi'. Als om te onderstrepen dat de opmer kingen over zijn bescheidenheid te recht waren, speelde Buijssen de lo vende woorden die hem te beurt wa- ren gevallen, door naar alle medewer- fer 9 dhr Trimpe, 14 30 ds. Blok; kers van de school en het bestuur. Heinkenszand 10 ds. Radstakeen dhr. Kamperland 91 Vrouwenpolda Oud-Gereformeerde Gemeente: Gravenpolder 9.30. 14. 8 dienst. Vrije Evangelische Gemeente: Gei 10 ds. v.' d Bij jr.. 18.30 dienst: Weitt dinge 10 br. De Leeuwerk, 1" 1 Raatjes. Yerseke 10. 14 dhr. Mos Rilland-Bath 10. 14 30 evai ris Noordhof. Driewegen 10 30. 14., ds Noordhof: Goes Westerkerk 10 ds. Kakes. 17 ds. Landman: Oosterkerk 9 Unie van Baptistengemeenten: Gsjfl ds. Landman. 17 dienst; 's-Gravenpol- (Westwal 411 16.30 dienst Leger des Heils: Goes 10.19.30 saros komst: Yerseke 19.30 samenkomst; Aan de afscheidsreceptie vrijdag- Gereformeerde gGemeentc in Nedf land: Goes (Koningskerk) 9.15. 145 Schraal. 17 dhr. Schraal: Kapelle 10. 18.30 dienst: Kruiningen 9.30, 14.' lek onderwijs op de Bevelanden en Buijssen is een van de Paters der avond in het schoolgebouw aan de 17 dhr v. d. Putte. Krabbendijke 9.30 leesdienst; Yerseke 10. 14.30 lei Walcheren speelt. Hij stelde dat het Heilige Harten die de toenmalige Fruitlaan en waren 's middags een de vraag is of afzonderlijke scholen katholieke hbs van de grond hebben eucharistieviering in de Maria Magda- Geslaagd teltsniveau hadden kunnen bereiken .ciaal overste van deze congregatie, dat nu het onderwijs aan het Sint- herinnerde aan die beginjaren. Het Willibrordcollege kenmerkt. Het be- was. zoals hij zei, 'vrome' vermetel- schikbaar hebben van deze onderwijs- heid' waarmee de paters aan hun vormen onder één dak. met alle door- onderwijstaak in Goes begonnen, stroommogelijkheden van dien zag hij Aanvankelijk waren er slechts twee als een duidelnk voordeel Waarde- van hun zestal bevoegd - en dan nog geuren van deze school dhr. v: Westen, 14.30 ds. Dillïngh; dienst. Kruiningen 9.30 dienst, 14.30 ds. Ver- Volle Evangelische Gemeente: Ges (Turfkade 1) 11 dhr. v. d. Meer Rooms-Katholieke Kerk: Goes PaK chiekerk 8.30, 10. zaterdag 17. 9 Hoogte 11 30; Ziekenhuis Bergztö voor mavo. havo en vwo het kwali- getild. C. Rademakers, de provin- lenakerk en een bijeenkomst voor 'ieul; Lewedorp 9 ds. v. d. Linden, (Turfkade 1)11 dhr. v. d Meer leerlingen en leraren in de Prins van H 30 ds De Craene; Nieuwdorp 10 ds. -• - Oranje vooraf gegaan Tijdens die Stolte. 14 30 ds. Coppoolse. Rilland bijeenkomst was de rector uitgeluid Balh 10 ds Otte (N H.-kerk). 14.30 ds m. zoals Van den Heuvel het uitdruk- Moerman. Wemeldinge 10 i.N H 17 9.45 past Wouters. Hansweert 11. te. "een sfeer van roomse blijmoedig- B Moerman: Wolphaartsdijk terdag 17; 's-Heerenhoek 9. 10 heid die zozeer behoort tot de nest- I9, 1*4-30 ds Nagelkerke. Yerseke 9 14 30 ds. Terlaak NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat terdag 19: Lewedorp 9. zaterdag- mmm 9.30 ds. v. d Hauw (HA). 14.30 dhr v Ovezande 8. 10, zaterdag 19 terdag 19: Heinkenszand 9. 10. terdag 19. Kwadendamme 10 30. s Of TI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 38