Onderhandeling overname GEB Middelburg door PZEM 'rond' Afscheid drie docenten christelijke Mavo Goes Breskense familie deed aangifte van aangeschoten kat WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWE*! PZC/ provincie Veroorzaker ongeluk laat echtpaar gewond achter 19s flERDAG 25 - 13 \ESTUURLIJKE ORGANEN WORDEN NOG INGELICHT dd* DDELBURG - De PZEM en het mtebestuur van Middelburg n overeenstemming bereikt tr de overname van het Middel- j?11 ris energiebedrijf (Gcmeentebe- 2^ ijven» door de PZEM. Als allerlei siuurlijke organen het onderhan- Imgsresultaat goedkeuren, kan de ername op 1 januari 1984 een feit ju. Geen van de direct betrokkenen AK2j |dc vrijdag iets kwijt over de fi- c'n inciele kanten van de zaak. Zoals 5 »eld is met de overname een be an tussen de 50 en 60 miljoen •oiSden gemoeid. Verder heeft de ge- :int !*nte Middelburg de PZEM altijd DRjii rens om een 'goodwillsom' ge- 24tj iagd. ngm [voorzitter van de raad van bestuur de PZEM, gedeputeerde W Don, jde de vraag of die goodwillsom ;erdaad wordt betaald, niet beant- -1 orden Hij vond het niet logisch dat ■bestuurlijke organen hun informa- iult de krant moesten halen, terwijl 23 relf formeel nog niet op de hoogte iasj r, van de overname. EDt e bestuurlijke organen zijn in de pste plaats de raad van bestuur van PZEM en de aandeelhouders van ibedrijf Tot die laatste groep beho- s de provincie Zeeland (66 proeent de aandelen) en de dertig Zeeuw- gemeenten isamen 33 procent). De neenteraad van Middelburg wordt eistaande maandag op de hoogte steld Ook provinciale staten moe- 3 de voorgestelde overname nog spreken. Hel personeel van PZEM Gemeentebedrijven (GEB) is door iddel van een schriftelijke medede ling op de hoogte gebracht van het onderhandelingsakkoord De PZEM en het gemeentebestuur van Middelburg zijn vanaf begin vorig jaar in onderhandeling over de over name Gemeentebedrijven in Middel burg is de enige organisatie in Zee land die'naast de PZEM energie dis tribueert. Beide partijen vonden de overname gewenst. Een van de rede nen hiervoor is het feit. dat de 'conces- siegrenzen' in Middelburg uiterst gril lig verlopen. In sommige straten krijgt de helft van de bewoners ener gie via de PZEM en de andere helft van de straat via Gemeentebedrijven. Een andere oorzaak vormen de verlie zen van Gemeentebedrijven. Het ver schil tussen de prijs waarvoor Ge meentebedrijven de electriciteit bij de PZEM inkocht en de prijs waarvoor Gemeentebedrieven deze electriciteit verkocht aan de Middelburgse afne mers. was zo klein, dat er niet genoeg geld overbleef voor de administratie ve. organisatorische en andere kosten van het nutsbedrijf in Middelburg Aan het begin van de jaren zeventig werd dit gegeven niet als een pro bleem gezien, omdat de winst op de gasprijs veel hoger was dan het verlies op de prijzen van electriciteit Later liepen de gaswinsten terug maar ble ven de elektriciteitsverliezen stijgen. Geen verandering Voor de afnemers van Gemeentebe drijven verandert er door de overna me overigens niets. Al geruime tijd zijn de prijzen die de Middelburgers bij het GEB voor hun energie betalen gelijk aan de prijzen van de PZEM. Evenmin zwemt Middelburg door de voorgestelde overname plotseling in het geld. Al jaren is bij hel opstellen van de begrotingen rekening gehou den met een gunstig onderhande lingsresultaat. In alle voorbereidingswerkgroepen en in de onderhandelingsdelegatie was •^rsoneel van Gemeentebedrijven en vakbondsmensen vertegenwoordigd De commissies voor georganiseerd overleg hadden zoals gemeld, al eer der ingestemd met het sociaal sta tuut. Namens de gemeente Middelburg heeft wethouder G B Schoenmakers, belast met de portefeuille 'gemeente lijke nutsbedrijven', de onderhande lingen geleid. Hij was vrijdag evenwel niet bereikbaar voor het geven van een toelichting WESTKAPELLE - Bij een ongeluk op kwam Ook voor de tegenligger wist de Zeedijk in Westkapelle, ter hoogte R. uit te wijken maar belandde daar van het ijzeren torentje, zijn vrijdag- door zelf onderaan de dijk De heer en avond de heer J. A. R. en zijn echtge- mevrouw R moesten allebei met ver note uit Tilburg gewond geraakt. wondingen naar het ziekenhuis Bc- De heer R. reed over de Zeedijk toen thesda-Sint Joseph in Vlissingen wor- een Duitse personenauto plotseling den overgebracht Na behandeling van het fietspad de weg opreed R. konden zij huiswaarts keren. De auto moest uitwijken juist, op het moment liep zware schade op. dat een tegenligger hem tegemoed De Duitse auto en de tegenligger reden allebei door. De rijkspolitie- groep Valkemsse verzoekt eenieder die getuige van het ongeluk is geweest zich te melden bij het groepsbureau of bij de meldkamer in Middelbu""- Kantoor Yerseke van VVV officieel open C. Sinke. W de Wolf en C Pronk (v.l.n.r voor de Goese De Casembrootschool. 'LAA TSTE JAREN IN ONDER WIJS DE ZWAARSTE YERSEKE - De streck-VVV Zuid- Beveland heeft vrijdag de deuren geopend van de nieuwe vestiging in Yerseke. Als informatrice is aange- BRUINISSE Visserij- en oorlogs museum geopend van 14-16 uur. DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur 'De natuur in Zeeland' en 'Bloemdijken in Zeeland Ifo'LST St.-Liduinaziekenhuis. 13 GOES Museum, za 10-12 en 13.30- |S.30 en 20-21 i ghtingale. Uitzending radio BlUININGEN Gebouwen en ter- De Westpoort,'20.30-02.00 uur: Werken linen C. Meyer, 9-18 u Statie. |a.MSWAARDE Kerkgebouw. 20 r Concert American Music Abroad mei j. IdDDELBURG Molenwater. 9.30- Miniatuur Walcheren, rgpromenade. 14-16 uur: Wandel- ncerten door Blue Jeans Big Band sthuis. 10-12 en 17-18.30 uur uit- iding Rawa EUWERKERK Stationsstraat. uur: Politievoorlichtingsbus jer 'Voorkoming misdrijven'. JSTBURG St.-Antoniuszieken- ïs en verpleeghuis De Stelle. 9.30- Uitzending radio Delta iF.RE Grote Kerk, 20 uur: Con- rt Zeeuws Orkest met soliste Henny in Eersel (klarinet) L1SSINGEN De Piek. 21.45 uur: Iptreden eyeless in Gaza (voorprogr. 145 met groep Why Not). Paraplu. 10 uur: Rock 'n Rolldag. Eheldekwartier. 19.30 uur: Jubileum- meert muziekvereniging Caecilia tthesda-St -Josephziekenhuis, 10-12 17-18.30 uur: uitzending Rawa IER1KZEE Brogum. 13 30 uur: inywave-festival. ZONDAG iOES Manhuistuin, 11.45 uur: Con st muziekkorps Leger des Heils ULST St -Lidumaziekenhuis, i 05-17 uur: Uitzending radio Nigh- ngale. HDDELBURG Molenwater. 9.30- uur Miniatuur Walcheren. ERNEUZEN Nieuwspoort. 15 uur: iptreden trompettist Rolf Ericson en he Special Bop Friends. FILMVOORSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM Roxy I, zat. 45 en 21.15. zon. 14. 18.15. 18.45 en 115 uur: First blood. 12 jr.: zat 23.30 ur Wilde exotische poesjes. 18 jr ïoxy II. zat. 19 en 21.30, zon. 14, 16.30, 'en 21.30 uur: Force five. 12 jr. Inem' Actueel I, zat. 19 en 21.30. zon. i. 19 en 21.30 uur: De lift. 12 jr toem' Actueel II. zat. 19 en 21.30. on 14. 16 30. 19 en 21.30 uur: Liefde aider schaamte. 16 jr. Inem' Actueel III. zat 19 en 21 30. m. 14. 16.30, 19 en 21 30 uur: Hanky !ank>, a l 50ES Grand, zat. 19, zon 14 en 19 ur Trow. a.l.; zat. en zon. 21.30 uur: Irst blood, 16 jr. lULST De Koning van Engeland, 18.45 en 21.15, zon. 13 45. 16.15, 145 en 21.15 uur: De lift. 16 jr. zat. 145 en 23.15. zon. 14.30. 16.15. 18 45 :ar Love you, 18 jrzat. 18.45 en 15. zon i3.45, 16.15. 18 45 en 21.15 r First blood, 12 jr. zat 21 15. zon. 945 en 21.15 uur 10 to midnight. 16 zat. 18.45 en 21.15, zon. 13 45, 16.15, .15 uur: Twee stoere truckers op de nelweg, a.l. OOSTBURG Ledel. zat 19.15. zon. en 20 uur First blood. 12 jr.; zat •130. zon. 16 30 uur Meisjes van iavasl. 18 jr rERXEUZEN Luxor. zat 14. 19.30 21.45, zon. 13.45. 16. 18 45 en 21.15 r Tootsie, al zat. 14 en 19.30, zon. 3.45, 16 en 18.45 uur: Twee stoere tuckers op'de snelweg, a.lzat. 21 45. on 21.15 uur: Candy, een tiener die rat wil, 18 jr. 'HSSINGEN Alhambra I. zat. en Mn 19 en 21 30 uur 10 to midnight. 16 .zon. 14 uur Winnetou keert terug .1. Alhambra II, zat. 19 en zon 14 en 19 (Ur: Trow. a.l. zat. en zon. 21.30 uur. fhe thing. 16 jr. Pieter Hoogendoorn. Grote Kerk, za. 10-17 uur 'Rond een veelluik', werken van Evert Thielen (b'm 9 7). HAAMSTEDE Bewaerschole. zat. 10-12 en 14-17 uur: Werken L Tiele- man. HEILLE Landbouwmuseum, za. 10-12 en 13-17 uur, zo. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HOOGELANDE Kapel Sint-Maar ten. zon 13-18 uur: Werken Arjen Crijnen. Marjan Hartman en Arthur Nijsten (krijttekeningen, collages en aardewerk B en w Middelburg: Bezwaar tegen begroting van 'Uit in Zeeland' MIDDELBURG - Burgemeester en wethouders van Middelburg stellen de gemeenteraad voor bezwaar te maken tegen de begrotingen van de evenementen- en apparaatskosten voor '84 van de stichting theaterbu- steun van het produktschap voor vis- reau 'Uit in Zeeland'. Het Middel- en visprodukten, de gemeente Rei- burgse college vindt dat het bureau merswaal en de streek-VVV Zuid kan worden bezien als een gemeen- Beveland. schappelijke regeling. Daarom zou de Er is over Yerseke een folder samen- bezuinigingsrichtlijn van de Vereni- gesteld met gegevens over alle be- CI1 6aav -v- ging van Zeeuwse Gemeenten op de zienswaardigheden de schelpdiercul- dingen wijden. Hij is wat je noemt een begon te studeren In 1967 rondde hij zoiets natuurlijk beter constateren begroting van toepassing mogen turen en accommodatievormen. De oude rot in het onderwijs Als 18-jarige de opleiding Zeeland Catechetum af Sinke houdt ermee op. omdat hij worden verklaard. illustraties m het boekwerkje zijn ver- jongen stond hij ai voor de klas Dat en dat gaf hem een bevoegdheid om te predikant wil worden. In de tussen- vaardigd door kunstenaar Piet Pons was gedurende de oorlogstijd Na de onderwijzen. Toen het internaat ver- tijd studeerde hij verder in de theolo- uit Yerseke De folder is verkrijgbaar bevrijding kreeg hij een vaste aanstel- plaatst werd naar Noord-Brabant, be- g'e ("Ik had de smaak van het stude- j. m A(phen aan (je Rjjn ia^er Zou sloot Sinke met mee te gaan en zich ren te pakken") en zit nu voor zijn hij in Goes terechtkomen De Wolf aan het onderwijs te wijden. Inmid- laatste tentamen. In augustus begint bezit een hoofdakte in onder andere dels behaalde hij ook zijn mulo-diplo- hij met een gemeentelijke stage en GOES - Drie docenten aan de christelijke mavo De Casembrootschool in cent werkte aan de christelijke mavo Goes. C. Pronk, G. Sinke en W. de Wolf, hangen 1 augustys hun onderwijspet in Zienkzee. de Nijverheidsschool in aan de wilgen. Pronk (63) en De Wolf (62) maken gebruik van de VUT-regeling Goes en aan de De Casembroot- en Sinke (43) is van plan zijn brood voortaan op een andere manier te gaan school Later kreeg hij als bijvak verdienen. Om allen die dat wensen de gelegenheid te geven afscheid van de maatschappijleer. o heren te nemen, is er donderdag 30 juni van 17.00 tot 18.00 uur een open Over de politieke opvattingen van de steld Liesbeth Harinck. De vestiging receptie in het schoolgebouw. mavoleerlingen is, volgens Sinke. is tot stand gekomen door financiële wis- en natuurkundeleraar De Wolfis keuken in de Outward Bound School, weinig te vertellen. Zaken als opko- van mening dat de laatste jaren in het een jongensmternaat in Renesse. dat mend fascisme en een 'vcrrechtsing onderwijs altijd de zwaarste zijn. Hij is toentertijd in stand gehouden werd van de schooljeugd spelen nog niet zo kerngezond („Nog nooit een dag ver- door de havenvakscholen in Rotter- bij deze leeftijdsgroep (12 tot 16 jaar), zuimd door ziekte 'i en wil dat graag dam. Sinke had altijd al belangstel- vindt de maatschappijleraar. „Ze zo houden De Wolf vindt het nu ling gehad voor theologie. Hij toonde hebben vaak nog de mening van hun welletjes en gaat zich aan andere zich actief in het kerkelijk werk en ouders, bij oudere leerlingen kun je bij de nieuwe vestiging Afsluiting seizoen wiskunde, natuurkunde, scheikunde en handelskennis. De mathematicus heeft zo zijn beden kingen tegen de veranderinge die het voortgezet onderwijs in de loop der Door deze richtlijn moet ten opzichte van de apparaatskostenbegroting voor '83 op de materiele kosten 5.5 tot 6.0 procent worden gekort, met dien verstande dat de korting minimaal 3 procent van het totale budget moet JCU^UWCrk 111 bedragen In '83 betalen de deelne- mende gemeenten 64 500 gulden, ter- kerkeil HeinkeilSZand wijl dit bedrag 60 9M gulden (korting van 5.5 procent) had mogen zijn In HEINKENSZAND - De Nederlands 1984 is de raming 81 000 gulden. Dit is hervormde en de gereformeerde ker- Jaren ondergaan heeft: „De invoering in de ogen van b en w van Middelburg ken in Heinkcnszand houden zondag Van de mammoetwet in '65-'66 was dus 20.047 gulden te hoog. Bovendien 26 juni een gezamenlijke dienst in De een hele omschakeling, maar iedere vinden b en w. dat de stichting in haar Stenge in Heinkenszand. verandering is nog geen verbetering. r Tumhmi.vvpiiine begroting nog niet mag uitgaan van De dienst staat in het teken van de j^et de teruggang van 13 naar 6 rcn. B A te Middelburg, de verwachte toetreding van vijf nieu- afsluiting van het seizoen 1982 83 van examenvakken bijvoorbeeld, is de ba- Marktbericht an vrijdag 24 juni 1983. we gemeenten. Pas als die toetreding het jeugdwerk Tijdens de dienst zul- sis aanzienlijk versmald Een leerling Aardappelen Eersteling bo 120-123. gr 92- HULST Streekmuseum, za 14-17 een feit is. mag daarmee worden gere- len de oudste kinderen van de zondag- 1S snel geneigd de makkelijkste weg te Goed gemutst in Zeeland' (tm kend. vindt het dagelijks bestuur van school Maranatha afscheid nemen kiezen Moeilijke vakken als wiskun de Zeeuwse hoofdstad. De kwestie Voorgangers zijn Ds H H J Radsta- <je 0m maar eens iets te noemen, komt aan de orde tijdens de vergade- ke, hervormd predikant in Heinkens- laten ze gauw schieten en dat kan ring van de gemeenteraad van Mid- zand en de heer A. Schraal uit Tijnje. nadelig voor later zijn". Of de in delburg. die maandag 27 juni om twee De muziekvereniging Euterpe ver- problemen geraakte arbeidsmarkt uur bijeenkomt in het Middelburgse leent medewerking aan de dienst, die Van invloed is op het leergedrag stadhuis om 10.00 uur begint. - in twee jaari. De godsdienstdo- de december hoopt hij beroepen te worden. „Ik heb dit werk altijd met veel liefde gedaan en het is ook een nuttige ondergrond voor me, maar predikant worden is een roeping". 30/7 Galerie Van Geyt. za. 9-12 en 14-17 uur, zo. 14-17 uur: Werken Jan van Heel. KATS Galerie 't Zwaluwenhof, za. 10-18 uur: werken Piet van 't Hage- land. Galerie Ilona ïr schilderijen Ans Bijlsma en Josje 'alche- 130. dr 86-108. kr 92-122 bintje bo 11-18. gr Annalanri hield de iaarlllkse reis met 6-9 Tomaten kl ia 175-200 B 155-195. Q Annaiand meid ae jaarujKse reis met 122-145. CC 72-77 Paprika 376-385 Aard- KATTENDIJKE Schmit. 14-18 ut Wortel. Sjoerd Roverts. MIDDELBURG De Vleeshal, za. 13-17 uur, zo. 14-17 uur. Werken Frank Hemert en Piet Tuytel. Zeeuws Kunstenaars centrum, za. 10- 16 uur: schilderijen en tekeningen van Onno Boerwinkel (tm 7 7) Galerie De Wijnstock werken diverse kunstenaars. St.-Janstraat 41. za 14-17 uur: Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel Ambachtencentrum Demerary. za. 9- 17 uur: Diverse ambachten en exposi ties. Antiquités B. Witte. za. 10-18 uur: werken Rijnhard Schregardus «tot 29 6i Galerie Roelant, 11-17 30 uur: werken Aline Kuut itm 30 61. Galerie De Witte Swaen, za 11-17.30 uur- Aquarellen van Lies Viegers (tm 30/6) OOSTKAPELLE Fossielenmu- seum, Molenweg 36. zat. 14-17 uur geopend OOST-SOUBURG Bibliotheek, zat. 10-12 30 uur foto's van de heren Savic en Kostermans. SLUIS De Raadskelder, 9-11 en 14-18 uur werken Sluisse kantwerk school. TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, za. 10-17 uur Kunstnaaldwerk van mevr. M Schram-de Jong (tm 16/7) VEERE Grote Kerk. za 10-17 uur. zo. 14-17 uur: Het landschap in de Delta (tm 30 91. VLISSINGEN Bethesda-Sint-Jo- sephziekenhuis Werken Kees de Rijc- ke en Margo Ramp (tm 9 7). Museum, za. 10-17, zo. 13-17 uur: 'Op zoek naar een gezonken schip', voor werpen uit 't Vliegent Hert (tm 11/9). Reptielenzoo 'Iguana', za. 10-12.30 en 14-17.30 uur. zo 14-17.30 uur. Expositie levende reptielen, amfibieën en msek- ten. Gevangentoren, vanaf 17 uur: Werken Maaike Vonk (lm 30 6). YERSEKE Atelier Dam Twee. za 10-18 uur: werken diverse kunste naars cn schaal en schelpdieren. IJZENDIJKE Museum. 14-17 uur: Kantklossen en Bodebussen' ZIERIKZEE alerie Borsboom. za. 9.30-17.30 uur: werken Anton Beij- sens (t m 14/9). Het Gravensteen, za. 11-17 uur: werken leden Zeeuwse Kunstkring (t/m 2/7). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachleni Zeeuw sch-Vlaandcren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251. van 10 00-24.00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Orpheus werkgroep huwelijk en homofi lie. tel 01184-72161 WELLICHT MEER GEVALLEN BRESKENS Tiny Bondewei, wonend aan de koningin Emma- straat in Breskens, zag donderdag morgen omstreeks half acht eén van haar zeven poezen strompe lend binnen komen. Ze schrok niet eens zo heel erg. Het was de vierde maal in een tijdsbestek van een week of tien dat een poes gewond thuis kwam. „We dachten dat de poes. Molly, een pootje had gebro ken en wachtten het even af', vertelt Tiny. Ze vervolgt: „Mijn man vond. toen het 's middags toch niet zo best ging met Molly, dat we naar de dierenarts moesten gaan". Het be zoek aan de dierenarts in IJzendij- ke leerde haar dat er op Molly is geschoten met een luchtbuks. Fo to's maakten duidelijk dat er een kogel in haar poot zat. Voor Tiny was dit de druppel die de emmer deed overlopen Ze deed donderdag aangifte bij de rijkspolitie te Bres kens. die een onderzoek zal instel len Dit omdat bij de familie Bon- delwel nu het vermoeden bestaat dat in de andere drie gevallen even eens op de poezen is geschoten Zo n tien weken geleden kwam de kater Moor thuis met twee gaten in z'n borst. Tv,« .am was de zwangere Kreukel het slachtoffer. Ze had een gat in haar rug Een aantal weken was het rustig Tot drie weken geleden Vlek naar huis kwam met verwondingen aan de bovenheup „Ik dacht dat al deze verwondingen kwamen, doordat de poezen in hel prikkeldraad waren blijven hangen. Ik zei nog tegen hen 'Wa bin judder toch stom' vertelt mevrouw Bondewei. Moor en Kreukel herstelden zonder hulp van de dierenarts Vlek werd ook niet behandeld, -maar sukkelt nog steeds. Het laatste slachtoffer. Molly, werd donderdag geopereerd en maakt het nu goed Tiny, haai- man en dochter zijn ware dierenvrienden Ze hebben hun hele leven al dieren in huis. Naast de zeven poezen wordt het huis nu bevolkt met een hond. twee parkieten en een kanarie Verder wordt m huize Bondewei tijdelijk een jonge postduif verzorgd die uit een nest is gevallen Trny onder vindt veel vriendschap van haar huisdieren. Een spreuk die bij de familie Bondewei in huis hangt is veelzeggend: 'Toen ik de mensen leerde kennen kreeg ik de dieren lief 44-60: spitskool 63-73. snijbonen 285-34",. de scholieren, is volgens De Wolf sperziebonen 278-432, boskroten 91-137. ra- moeilijk vast te stellen „Demotivatie barber 65-77 uien kg 75-92 bosuien 7-65. is misschien iets teruggelopen, maar tadijs 20 bloemkool p 6 1d3-205. veel merk ik daar niet van De over- "fed?1 ,fl heersende gedachte is nog steeds: ik een diploma op zak heb. maak ik altijd meer kans op een baan dan een ongeschoold iemand". Omweg Pronk is langs een omweg in het onderwijs terechtgekomen. Aanvan- kelijk verdiende hij zijn brood als cha^pignomT'oO-T3"o. Chinese kool 20-50. directeur van een oesterkwekerij, uiteeboid 123-171. courgettes 58-60. do- Maar toen de hevige kou in de winter perwten 1 90-2 40. koolrabi 23-31 groene 'Tryfosa' maakte jaarlijkse reisje SINT-ANNALAND De hervormde /rouwenvereniging Tryfosa' uit Sint- Annalana hield de jaarlijkse reis met als einddoel het onlangs geopende openlucht-Zuidermuseum m Enkhui- zen De koffiestop was in het Schip- holhotel. In Enkhuizen werd de lunch 176-180: bospeen 141-147 breekpeen gebruikt Via Lelystad en het Gooi ÉÉT reed het gezelschap in zuidelijke rich ting. In de buurt van Drakenstein werd nog even gepauzeerd en vandaar ging het naar Made. waar werd gedi neerd Tegen tien uur kwam het gezel schap weer in Smt-Annaland aan. beien p doos Groenten andijvie 56-( leln 30-67. spinazie 674 124-131. p 10 78-92. komkommers 41 51 55-64, 51 61 57-75. 6176 58-72 76 96 62-80. tuinbonen 63-92. bosselderij 62-74. peulen 660-670, doperwten 300-306. capucljners iling Barendrecht, 24 juni 1983. Vroege aardappelen doree groot 82-1 31. poters 42-70. kriel 71-1 11. asperges 3.10- 9 00 aubergines 1 20-2 40. bleekseldern 77- 1 87. bonenkruid 77-89. bospeen 1 61-2 27 blauwe schokkers 2a-5 80. broccoli 1.00-1.10. 1963 funest bleek voor oester brood en de plannen voor het afslui ten van de Oosterschelde bekend werden gemaakt, zag zijn firma het niet meer zitten en saneerde. Direc teur Pronk was zodoende genood zaakt om naar wat anders uit te kijken en hij ging proberen van zijn hobby (tekenen en schilderen) zijn beroep te maken. Dat lukte hem en in 1964 kreeg hij een baan als tekenle raar bi j de De Casembrootschool. Voor Pronk was dit een hele omscha keling Ik was gewend aan keiharde zakenlui en kreeg met kinderen te maken Behalve aan de school in Goes is hij ook verbonden aan de Rijks Pedagogische Academie in Mid delburg. hij doceert daar schoon schrijven. Hèt grote voordeel van de onderwijshervormingen vindt Pronk dat sinds het schooljaar '75-'76 de expressievakken bij het eindexamen toegelaten zijn. De tekenleraar zegt dat hij altijd met veel plezier voor de klas gestaan heeft Hij gaat met de VUT omdat hij op deze manir de gedachte heeft vrijwillig op te stap pen: „Zo is het beter dan dat ik eruit moét" kool 50-57, rode kool 30-1 19 pakzooi 1 33- 1 62. paprika groen 1 70-2.20. peterselie 70- 1.31. postelein 30-67, prei 2 50-4.00. pepers groen 5 30-5 90. peulen 2.10-5.50 rabarber 89-1.26. selderij 7-46 snijbonen '2 10-3 70. sperciebonen 2 00-3 80. spinazie 20-56 spits kool 34-1 10 vleestomaten B 12.80-14 50 BB 13 80-15.80 b 14.50-15 20 uien nieuw bon ken 86-93. grof 66-82. middel 50-62 drieling 22-48 piklei 15-41. mei lof 58-83. bos uien 14-48 tuinbonen 69-92, venkei 1.70-2.50 waspeen l 40-2 20. witlof i 80-4 40 ïjsbergs- VLISSINGEN Van deöl leerlingen I222SJEXAMEN LBO-school Goes In het overzicht van de geslaagden aan de scholengemeenschap voor la ger beroepsonderwijs in Goes is de naam van Miranda Michielsen uit Goes weggevallen. Zij ls geslaagd voor het examen van de vrije afstu deerrichting LHNO. Eindexamens HTS Vlissingen la 18-82 aardbeien ds 55-79, kilo 2 40-4 00, druiven Frankenthaler 11 3011 90. frambo zen 4.70-5.00. perziken 21-74. pruimen Beau- tv 3.70-5 60. Ontario 4.50-5.20. rode bessen l" 40-2.70. Aardappeltermijnmarkl Rotterdam april laten 62 00 bieden 61 80. slot 50 mm opw 62.00 nov laten 52 00 bieden 5040: eeslaagden zlin slot 52.00 Stemming april vast. november vast, omzet nov 45. hoogste prijs 52.00. laagste 49 90. laatste zaken 9x52.00. april 62.50. 58.50, 15 x 62.00. weekomzet: april 3701. november 227 an de Hogere Technische School in Vlissingen die dit jaar deelnamen aan de eindexamens behaalden 73 het diploma. Tien kandidaten krijgen een herexamen en drie kandidaten werden afgewezen. De overigen krij gen het diploma pas als zij het prak tijkjaar hebben afgerond. erktuigbouwkunde-richtmg Ook godsdienst- en maatschappijle raar Sinke manier de éénendertigste was hij hoofd van de spitskool i i Westkapelle. J H Geschiere Middelburg. A J de Geus Middelburg. G J Hollestelle "s-Gravenpolder A. C de Kraker Oost-< Souburg. G J Kroon Borssele. G W C april bintje laten*33 ë(T"slot 35 50 33.00; Marks Vlissingen. W H Potappe! Groede. november laten 28.50. bieden 23 00 slot \an Vlugt Oqstburg. E J van t 27 00 weekomzet april 5 u'r'ce 0ost^urS Afdeling werktuigbouwkundcrichung kon- Centr. tuinb.veil. te Kapcllc. 24-0 S3 struktietechniek A. C. J van den Dnes Aardbeien pondsds I 1 60-1 80. aardb pei Heinkenszand J Gillissen Vlissingen. H J. ds. 161-81 aardbeien per kg IIA 3 90-4 60 II G Pijcke Biervliet. L. C de Wilde Zierlkzee. 2 00-3 90. Ill 1 25: frambozen per ds 13 00 II M J Wondergem Oost-Souburg 60-2 80: rode bessen per ds I 1 60-2 20 Afdeling werktuigbouwkunde-nchttng pro- Keuken heelt VTOeeer o'd Vê°andere kasbramen I 3 50 groenien pnnc bonen I duktieiechniek H P DeUebeke Vlissingen. if^c, vL;"! 3 10 rabarber 1 22 41- 1 25-27 bloemkool! K Faasse Westkapelle H T Koetje Vlis- kost verdiend Voor zijn 40.2 00: boskroten I 61-98 bosuien I 6.5 singen. I A S M Reijniers Aardenburg. L 5-1 32 snijbonen I 1 70-2.50. GOES De stichting Zeeuws Coor- dinaticorgaan voor natuur-, land- schaps- en milieubescherming (ZCOl heeft bezwaar tegen de aanleg van bos in het (eventueel) te verkavelen gebied rond Wolphaartsdijk. Met na me bebossing bij de dorpskernen Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk. In het eerste geval is sprake van een landschappelijk al aantrekkelijke si tuatie. in hel tweede geval zouden volkstuinen moeten verdwijnen. Minder problemen heeft het ZC'O met bebossing bij de Wolphaartsdijkse jachthaven; groen past daar in de landschappelijke opbouw en sluit aan bij de recreatievoorziening. In een brief aan gedeputeerde staten van Zeeland wijst het ZCO erop dat de aanleg van bebossing eigenlijk alleen uit bosbouwoverwegingen noodzakelijk wordt gevonden. „Er moet onzes inziens ook rekening mee gehouden worden dat de laatste jaren al vele dijken en overhoeken in en vlak om het ruilverkavehngsblok met populieren zijn ingeplant De gewoon te om dit ook in het kader van ruilverkavelingen te doen, kan in dit geval dan ook achterwege blijven' aldus het Zeeuws coordinatieorgaan. Het ZCO acht het overigens een goede zaak dat de blokgrens van de ruilver kaveling aanzienlijk gekrompen is. De verkaveling wordt nu beperkt tot het deel waar de knelpunten het grootst zijn, meent het Zeeuws coordinatieor gaan. Ingekrompen Opgemerkt wordt dat een min der uitvoerige opzet 'een lager inrich tingsniveau' i een snellere uitvoering mogelijk maakt en bovendien de kos ten terugbrengt ..Wij vinden het jam mer dat in de voorontwerpfase niet twee plannen met een verschillend investeringsniveau in de inspraak zijn gebrachtbetoogt het ZCO. Het be vreemdt de stichting dat een sugges tie hierover niet in het rapport van de inspraakresultaten is meegenomen. Afgezien van de bezwaren tegen be bossing. stemt het ZCO in met hel voorgestelde landschapsplan, voor zover het dijkbeplantingen de te ver dichten zone langs de Veerweg. de erfbeplantingen en de te herstellen beplantingen betreft Gevraagd wordt een drinkput in de Oostlandpolder (naast de Inlaag) te sparen Een keuze voor het tracé van een rondweg om Wolphaartsdijk acht het ZCO voorba rig. I M Roose Goes. H E A Speiier Sluis Afdeling weg- en waterbouwkunde-richting konstnikties E O M Ferkei Heikant P W van Sorgen Vlissingen Aldellng weg- en waterbouwkunde-nchting waterbouwkunde A M. H Buitenrust Het- tema Koudekerke. P J van Doorn Middel burg L J de Feijter Hulst. P J T M Hagenaars Bergen op Zoom. F L D van der. Hemel Temeuren P A Loof Waarde. P J Meewt.se Goes P Meulmeester Ame- mulden K Scheffertie Middelburg. K Vahlkamp Vlissingen. A. Verheijke Borsse le F A. J Vermue Oost-Souburg. Afdeling elektrotechniek-nchting informa tietechniek C C. Boot Haamstede. D w D Fonse Oost-Souburg, J D de Groote Goes. G J de Jong Vlissingen W Jonker Goes. A J Muiier Kruimngen. R Nieuweboer Vlis singen, A F Scheele Schoondijke D R Vandeghinste Moer. Belgie F P J de Afdeling bouw kunde-richtlng algemene bouwkunde J Jonker Goes. D. F Monftls Vlissingen. J Slager Burgh Haamstede, A A M van de Vijver .Oostburg. J Visser Vlissingen. W C Voet s-Heerenhoek. Afdeling bouw'kunde-richting konstruktle- technlek A P M van Eekelen Huijbergen. J J Hulgh Schoondijke. J J Polderman Ooes A A de Poctcr Axel. J L Zwecdijk Krabbendij ke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 37