Algemene staking Chili op tweede dag vrijwel verlopen bcrco Bewindvoerders brengen enige klaarheid in Ogem-verleden pzefi VS: geen nieuw voorstel aan Russen over MX-raket Nee-woord 'bruidsparen' Adviseur Jaruzelski vaag over opheffen staat van beleg Polen het weer EISENPAKKET TRANSPORTBOND VOOR REGERING uwmSebuis ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZCbmien-bmtenland ftersvooruitzlchten van het KNMI voor indag tot en met woensdag f cn toe zon en vrijwel overal droog. Illddagtemperaluur dalend tot ongeveer '0 graden. ïeersvooruitzlchten voor Europese landen, «.edegedeeld door het KNMI, geldig voor uterdag en zondag Zuld-Noorwegcn, Zuid-Zweden en Dene- Birken: droog weer en ninke zonnige perloden, Ulddagtemperaluur tussen 20 en 25 gra- Jtn Voord-Ouitsland en Nederland: Zonnige perloden, maar ook enkele wolken eden In het zuiden aan het eind van de mogelijk onweer Mlddagtempcratuur ;in 23 graden aan de kust tot 28 graden ln iet binnenland Midden- en Zuid-Duitsland, Frankrijk, Al penlanden, België, Luxemburg: I pp Zonnige perloden en ln de middag en avond lokale onweersbuien. Mlddagtemperatuur •ond 25 graden. Britse Eilanden: Flinke zonnige perioden, in het zuiden r.ogelljk onweer Mlddagtemperatuur van ;8 graden in Schotland tot 25 graden in Zuld-Engeland Spanje en Portugal: Flinke zonnige periode, maar ook enkele onweersbuien. Mlddagtemperatuur van 25 lot 30 graden Italië en Joegoslavië: Zonnig, mlddagtemperatuur van 25 tol 30 jraden. Griekenland: Zonnig. Mlddagtemperatuur omstreeks 30 gaden. SANTIAGO (DPA) De donderdag begonnen algemene staking in Chili is een dag na het aarzelende begin praktisch geheel verlopen. Donderdag gaf nog vijftig tot negentig procent van de transportarbeiders gehoor aan de oproep van de vakbonden. Vrijdag echter functioneerde het openbaar vervoer in Santiago normaal. De winkels waren open en in de bedrijven werd normaal gewerkt. In de kopermijn El Teniente, waar de oproep tot een algemene staking vanaf het begin niet is opgevolgd, werden vrijdag vijf vakbondsbestuur ders gearresteerd. ren en werden telefoonverbindingen van de vakbonden door de autoritei ten verbroken, zodat het moeilijk was arbeiders op de hoogte te brengen. Alleen studenten hadden donderdag geprobeerd demonstraties te organi- Volgens waarnemers hebben de scher pe maatregelen van de regering van generaal Pinochet effect gehad. De militaire regering heeft 'hard ingrij pen' aangekondigd en door de arres tatie van talrijke vakbondsbestuur ders de stakingsleiding praktisch seren, maar daaraan werd door veilig- 'onthoofd'. Verder mochten kranten heidstroepen met traangas een eind niet over de staklngsoproep publice- gemaakt. De nationale Raad van de vakbond van transportarbeiders, die de sta king ondanks alles wil voortzetten, heeft inmiddels aan de regering een pakket eisen overlegd 'om te komen tot oplossing van concrete proble men en de kanalisering van de dia loog met de autoriteiten'. Ze willen vrijlating van gevangen vak bondsleiders. gratie voor veroordeel- ren door het gebrek aan steun van de oppositiepartijen De Chileense ka tholieke kerk heeft in een vrijdag gepubliceerd communique krachtig stelling genomen ten gunste van vrije vakbonden en stakingsrecht Volgens de bisschoppen bestaat er in Chili een situatie van 'latent geweld' en brengt het uitblijven van een dialoog de sociale vrede in gevaar. KABINET AKKOORD MET VERHOGING KLASSEGROOTTE DEN HAAG (ANP) Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met bet ont- werp-besluit om de klassegrootte in het kleuter- en lager onderwijs met den en het opnieuw aannemen van ingang van komend schooljaar te 3000 ontslagen actievoerders. Voorts verhogen van dertig tot 32 leerlingen, eist de bond de instelling van een De maatregel - waarover de raad van commissie met vertegenwoordigers state nog advies moet uitbrengen - uit alle lagen van het bedrijfsleven en was al aangekondigd in de voorjaars militairen voor overleg over de situa- nota tie. Het feit dat de bond de eerste stap naar een dialoog heeft gezet laat zich volgens sommige waarnemers verkla- ROTTERDAM iANP> Ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal van het nieuive Maritiem Museum 'Prins Hendrtk' in Rotterdam was prinses Margriet vrijdagmiddag op bezoek op museumschip 'De Buffel' in de Maasstad. Daar hees zij een vlag. wat het sein was om met de werkzaamheden te beginnen De Buffel is het zusterschip van de in Vlissingen afgemeerde Schorpioen. Deltagebied Ook al viel hel weer gisteren voor wat tetreft de zon wat tegen, vandaag en ook morgen staat er fraai weer op het program ma. Boven de Britse eilanden is er een tochtige uitloper van hogedruk aangeko men en de as hiervan zal gedurende het «eekeinde langzaam over de Noordzee naar onze omgeving trekken Hierdoor treedt ten verdere stabilisering op en de onweers neiging zal hierdoor flink worden onder drukt. Vanochtend kan er nog wat bewol king voorkomen maar het ziet er naar uit dat de zon de overhand gaat krijgen en rooral morgen ls het flink zonnig. De wind Is vandaag noordelijk en hierdoor zal de temperatuur geen hoge waarde kunnen krijgen. Aan het strand is 20 graden wel het Uiterste en verder landinwaarts Is 23 graden mogelijk De luchtdrukverschillen boven ons land blijven gering. Daarom ls er morgen ook maar weinig wind uit richtin gen tussen noord en noordoost. Nautisch bericht Wind: veranderlijk tussen noord en noord oost meest 3. soms 4 in de middag; zicht: «andaag nog matig maar morgen goed In afnemende heilgheid, temperatuur kustwa ter 16 tot 17 graden, afwijking waterstan den geen afwijking van betekenis; maxi mum golfhoogte monding Scheldes' circa een halve meter deining tijdens hoog water ZON EN MAAN LONDEN (RTR) De staat van beleg in Polen wordt misschien opgeheven op 22 juli als resultaat van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan dat land. Dat heeft majoor Wieslaw Gor- nicki, persoonlijk adviseur van de Poolse leider Jaruzelski, donderdag gezegd in een televisie-interview met de Britse omroep BBC. „Ik geloof dat het resultaat van het bezoek - zoals wij het nu zien, en ik ben er niet zeker van of wij over een paar dagen nog dezelfde mening zijn toegedaan - de mogelijkheid vergemakkelijkt dat de staat van beleg wordt opgeheven", zo verklaarde hij. De adviseur gaf onomwonden toe dat de Poolse autoriteiten zich kwaad hebben gemaakt over de bepaalde uitlatingen van de Paus. „Er waren enkele diensten en enkele preken die niet alleen voor de regering, maar ook voor bepaalde groepen van het Poolse volk aanstotelijk waren", zo zei hij. Maar hij voegde daaraan toe „Enkele andere (diensten en preken) waren niet alleen welkom, maar werden be schouwd als een grote bijdrage tot ons nationaal bewustzijn en onze huidige politieke problemen". Gornicki noem de het bezoek 'erg nuttig' en 'erg behulpzaam'. Volgens Jaruzelski's medewerker Kri: mishandeling in gevangenis Breda BREDA (ANP) In de Bredase ge vangenis Boschpoort worden regel- heeft de regering de oproep van de mallg 5edttillorrdra d„„r er0epJ« Paus tot een dialoop in Polen aan bewakers mishandeld, [laarbij moe- vaard Hij sloot onderhandelingen ,e„ v00ra| ni„.blankl. gevangenen met de leiders v-n de verboden vak- het vaak Da, s,aat in het Hnnet Cetlieiorigntf noVt f or 11t TVo Pn co WASHINGTON (RTR) De Verenig de Staten hebben de Sowjet-Unie geen officieel voorstel gedaan i bond Solidariteit echter uit. De Pollse minister van religieuze zaken, Adam reclasseringsmaandblad - vandaag verschijnt. Lopatka. heeft vrijdag de Sejm. het y0igens de KRI zijn in de afgelopen over de senaatscommissie Poolse parlement, in Warschau mge- drle maancien zeven van dit soort tenlandse betrekkingen, licht over het donderdag beeindigde gevauen aan het Hcht gekomen. Twee Hiermee reageerde hij op eerdere be- bezoek van paus Johannes Paulus II gedetineerden hebben zich intussen richten dat Washington bereid is af te aan Polen. officieel over de gang van zaken in zien van de plaatsing van honderd Minister Lopatka van religieuze za- - - - - de directeur van het Amerikaanse De brief van Adelman ls geen nieuw bureau voor wapenbeheersing en ont- voorstel, aldus de vice-minister. In wapening (ACDAi. Kenneth Adel- Genéve. waar de Amerikanen en de betreft de plaatsing van de nieuwe man. dat de Amerikanen doorgaan Sowjets onderhandelen over ontwa intercontinentale MX-raketten. Dat met de plaatsing van de MX tenzij de pening. ligt een dergelijk voorstel niet Russen bereid zijn hun strategische op tafel. Hij voegde daaraan toe dat raketten voor de lange- en middellan- praten over het schrappen van een heel wapensysteem verder zou gaan dan waar de Sowjets over willen pra- NICARAGUA - Eden Pastora, leider duidelijk dat, als wij iets heeft de Amerikaanse vice-minister KRI, dat van buitenlandse zaken, Kenneth Dam, donderdag verklaard tegen- ge afstand te verminderen, bui ken zei dat een volledig overzicht van de resultaten van het Pauselijk be zoek nog niet kan worden gegeven De reacties van de Poolse bevolking, de kerk en het buitenland moeten vol gens hem aandachtig worden ge volgd. Boschpoort beklaagd bij de nationale ombudsman en de vaste kamercom missie voor justitie. Volgens adjudant-directeur W de Winter van Boschpoort is er geen sprake van dat de gevangenen in de Boschpoort worden geïntimideerd of gediscrimineerd, laat staan mishan- Wegens ordeverstoringen tijdens het deld' bezoek van de paus aan Polen zijn 67 Ee„ woordvoerdet van de nationale mensen veroordeeld tot een boete en ombudsman liet desgevraagd weten vijf tot gevangenisstraf, zo meldde dat de ^acht van de twee gedetimeer- vrijdag het Poolse persbureau PAP. den met ]n behandeling kan worden genomen. 26 juni Zon Maan 27 juni op 05,21 onder op 23.17 onder op 05.21 onder op 23,55 onder 22,04 06.55 Hoog water 23 juni uur cm uur cm Vlissingen 02.48 205 15.10 203 Terneuzen 03.17 230 15.38 228 Zlerikzee 04.24 154 16.27 149 Hansweert, 03 58 241 16.14 239 Wemeldinge 04.36 183 16.49 176 Kreekrak 04.30 217 16.47 209 Bruin isse 05.06 185 17.24 178 zondag 26 juni Vlissingen 05.10 191 17.24 179 235 Terneuzen 03.51 239 16.12 Zlerikzee 5.043 160 1659 151 Hansweert 04.34 250 16.50 245 Wemeldinge 05.10 191 17.24 179 Kreekrak 05.05 17.21 212 Bruinlsse 05.41 193 17.59 180 maandag 27 juni Vlissingen 05.30 104 18.01 178 Terneuzen 04 30 244 16.48 235 Zlerikzee 05.37 164 17.27 150 Hansweert 05.13 254 17.26 245 Wemeldinge 0539 194 18.01 178 Kreekrak 05.36 230 17.59 211 Bruinisse 06.15 196 18.33 179 Laag water 25 juni uur cm uur cm Vlissingen 09.11 190 21.40 208 Terneuzen 09.46 201 22.15 22(1 Zlerikzee 09 52 149 22.17 171 Hansweert 1005 220 22.33 24(1 Wemeldinge 10.13 169 22.35 190 Kreekrak 10.30 194 22.52 217 Bruinlsse 10.29 168 22.49 189 zondag 26 juni Vlissingen 10.48 186 23 12 196 10,19 200 22.52 228 1029 147 22.54 176 Hansweert 1041 221 23.11 248 Wemeldinge 10 48 166 23.12 196 Kreekrak 11.05 192 2329 225 Bruinisse 11.05 165 2326 194 maandag 27 juni Vlissingen 11 23 160 23.49 10 54 197 23.30 11 06 140 23.32 177 Hansweert 11 18 217 23.49 347 Wemeldinge 11 23 160 23.49 11 40 185 00.05 Bruinisse 11 44 160 00 03 196 AMERSFOORT (ANP) In de trouwzaal van het gemeentehuis in Amersfoort hebben twee 'bruidspa ren' elkaar vrijdagmiddag het nee woord gegeven. De 'bruidsparen', die officieel in ondertrouw waren, hadden name lijk helemaal niet de bedoeling zich met elkaar in de echt te laten verbinden. Zij wilden met hun de monstratieve nee-woord aandacht vestigen op wat zij noemen de hete rocultuur. Het ging dan ook om vier leden van het Roze front, een orga nisatie van homofielen. De 'trouwplechtigheid was onder deel van de homoweek. Zaterdag wordt die homoweek afgesloten in Leiden met een demonstratie en een manifestatie. De jaarlijkse ho modag, traditioneel op de laatste zaterdag ln juni. liep vorig jaar in Amersfoort uit op ongeregeldheden en talrijke homofielen moesten zich toen onder politiebescherming stel len. De homofielen hadden daarom voor de ludieke trouwplechtigheid Amersfoort uitgekozen. MX-raketten als Moskou zijn 650 SS- 18's en SS-19's ontmantelt In een brief aan de senaatscommissie schreef Van den Berg: Kok meest geschikte opvolger Den Uyl GRONINGEN (GPD) FNV-voorzit- ler Wim Kok is de meest geschikte kandidaat om in de toekomst Joop den Uyl op te volgen als leider van de Partij van de Arbeid. Dit vindt Max van den Berg, de voorzitter van de PvdA. „Den Uyl en ik hebben bij de laatste verkiezingen samen gezegd dat we toch de voorkeur hebben voor Wim Kok aldus Max van den Berg. de gen de 27-jarige C. Y.. die ervan wordt van de guerrilla-organisatie Arde (re- opgeven, de Sowjets ook iets moeten volutlonaire democratische alliantie) opgeven en dat is alles wat de brief die het Sandinistische bewind in het ,van Adelmam bedoelde te zeggen zuiden van Nicaragua bestrijdt, zal aldus Dam. zijn verzet tijdelijk staken. Ook SVR spreekt zich uit tegen premieverhoging Gebrek aan coördinatie en het ont breken van materiele hulp van ..de mocratische regeringen" werden op gegeven als redenen voor de terug trekking. Totaalweigeraars - De krijgsraad in Arnhem heeft vrijdag de 23-jarige ZOETERMEER (ANP) De sociale verzekeringsraad (SVR) is het eens met de sociale fondsen dat er per 1 E. Visser veroordeeld tot achttien iuli. geen verhoging nodig Is van dc maanden gevangenisstraf "oclale Premies. IJ SIR heeft dal De dienstweigeraar weid in april van 1»«» eten in een brief aan sualsse- dit jaar door de marechaussee gear- «rotans De Graaf van sociale zaken resteerd tijdens de bezetting door werkgelegenheid, anti-militaristische actievoerders van De Graaf wil per 1 juli de WAO- en de een kantoor van het provinciaal mlli- AOW-premle verhogen en wat ver- tair commando In Ede D had zich schuivrrtgen aanbrengen ln de verte- toen uil protest tegen het leger aan een verwarming vastgeketend Delftse schutter - De straizaak te- voormalige wethouder van Gronin- verdacht zes le hebben dood- gen, sinds vier jaar voorzitter van de geschoten in het Delftse café 't Koet- Partii van de Arbeid in een interview met het Nieuwsblad van het Noorden. „Den Uyl heeft gezegd dat hij gedu rende deze rit op het moment dat hij het genoeg vindt dat aan de partijlei ding zal melden", aldus de PvdA- voorzitter. „Maar tot het zover is moet er zo min mogelijk over gepraat wor den. Op het moment dat Den Uyl zegt 'nu is het zover', moeten we de opvol- ling van de premiebetaling tussen werkgevers en werknemers. Dat zou neerkomen op een lastenverzwaring voor werknemers van 0.35 procent. De sociale fondsen en nu ook de SVR zijn van mening dat de financiële situatie van de fondsen dergelijke siertje'. zal waarschijnlijk op dinsdag X""" en met nodig maakt Aan J3 september dour de rechtbank m "Sr," van premfes om antoe Den Haag worden behandeld Dit i!,i,„„ancn„mibir heeft officier van justitie mw mr. J C N Couzijn vrijdag meegedeeld Het rechtelijk vooronderzoek tegen Y is nog niet afgerond. Daarom komt de zaak op 12 juli 'pro forma' voor de rechtbank, teneinde de voorlopige hechtenis te verlengen. Van het voor redenen zoals inkomenspolitiek er. bezuinigingen van de overheid ls on toelaatbaar aldus de SVR ging zakelijk regelen en kijken of dat onderzoek maakt een psychiatrisch onderzoek deel uit. aldus mr. Couzijn. kan" 'ADVERTENTIE i zomer japonnen maat 40 t m 50 Goes - Middelburg - Vlissingei Afghanistan - De speciale VN-afge- zant voor Afghanistan Diego Cordo- vez. heeft vrijdag van „vooruitgang" gesproken bij de besprekingen met Afghanistan en Pakistan. Diego Cordovez heeft in Genève af zonderlijk gesproken met delegaties uit Pakistan en Afghanistan. Bij de besprekingen gaat het onder meer om terugtrekking van de Russische troe pen uit Afghanistan. Vredestein - Het kabinet wil de leningen van 125 miljoen gulden aan de bandenfabriek Vredestein omzet ten in aandelen van het rijk. Het is vrijdag akkoord gegaan met een wets ontwerp van die strekking. De regering hoopt met deze maatregel de financiële basis van het concern te versterken. ROTTERDAM - De bewindvoerders van het vrijwel ontbonden Ogem- concern hebben in twee zaken uit het roerige verleden van Ogcm klaarheid gebracht en wel in de „Roosendaal- zaak" en in dc „stromannenaffaire". Dit is gebeurd via het horen van de hoofdrolspelers door de rechter-com- missaris in de surseance van Ogem. Uit het verslag van de bewindvoer ders valt op te maken dat oud-be stuursvoorzitter Udink in 1979 de gang van zaken tegenover de commis sarissen rooskleuriger voorstelde dan die was. Financteel-directeur Bothoi in getuigenis- Over het eerste halfjaar rapporteerden de dochterbedrijven een resultaat van f 3.7 min. De heren Udink en Koopmans brachten concer naanpassingen aan van f 7,6 min, zodat aan de commissarissen werd gemeld, dat. de winst over het eerste halljaar f 11.3 min bedroeg De heer Bothof schreef op 1!) septem ber een notitie, waarbij hij twee ramingen gaf voor het resultaat over 1979, een maximaal resultaat van plus f 0,8 min en een verlies van f 35,5 min bij tegenvallende ontwikkelin gen. Deze notie en ook latere notities van de heer Bothof werden afgewezen Voor deze handelwijze voerde heer Udink een aantal argumenten aan zoals de te ongunstige voorstelling van zaken door de dochterbedrijven Naast de zakelijke argumenten werd ook de houding van president-com missaris Fibbe (die Ogem "groot" gemaakt had door allerlei overnemin gen) aangevoerd. Bij een kleinere jaar winst dan f 25 min zou hij, zo voerde Udink aan, door de houding van Fib be in de raad van commissarissen genoodzaakt zijn om ontslag te ne men. Uiteindelijk werd eind januari 1980 ook aan de commissarissen bekend dat de resultaten veel slechter waren. Het jaar 1979 leverde een veriies op van bijna f 24 min Op 4 februari 1980 werd bekendgemaakt dat „dc heei Udink te kennen heeft gegeven zijn functie te willen neerleggen". De gou den handdruk zou ca. f 2,5 min bedra gen hebben. In hun lijvige verslag concluderen de bewindvoerders dat het doel van de transacties - 'het tijdig afstoten van 320 000 eigen aandelen door Ogem - noch het middel - aankoop van een pand in Roosendaal in ruil voor deze aandelen - aanleiding geeft tol ernsti ge bedenkingen. Ook het gebruik van de 320.000 aandelen bij de stemming in de aandeelhoudersvergadering van 30 januari 1981 is rechtsgeldig. De handelwijze met de aandelen heeft Ogem wel ettelijke miljoenen gekost, maar verhaal is niet mogelijk. Bedenkelijk is echter volgens de be windvoerders dat de bevoegde on dernemingsorganen in de Roosen- daal-transactie niet ziin ingelicht. Bovendien is de handelwijze en de betrokkenheid van dc toenmalige commissaris van Ogcm prof. mr, P.A. Blaissc niet alleen ongebruikelijk, maar ook niet verenigbaar met de behoorlijke uitoefening van een func tie als commissaris. Samen mei drs W M l van Dijk. destijds directeur van Wereldhave (onroerend goed) en prof dr "F H M. Grapperhaus had hij zich in 1975 verenigd ln een beleggersclub Zij wisten Ogem-dochter Stokvis te inte resseren voor een bedrijfspand in Roosendaal. Op 2 januari 1980 'ruilt' Ogem-topman Koopmans het pand tegen 320 000 aandelen Ogem, die het 1 kwijt wil raken. De drie beleg gers denken op dat moment nog forse winst op hun Ogem-aandelen te kun nen maken, doordat Udink de situatie rooskleurig voorfschotelde Blaisse liet zich zoals later bleek uitko pen maar stelde de mede-Ogem-com- missarissen niet op de hoogte van de Roosendaal-transactie Via de heren Van Dijk en Grapperhaus kwam het stemrecht van het aandelenpakket uiteindelijk indirect weer terug bij de Ogem. Kemparl 5 dat banden onderhield met de Ogem kreeg een lening om de 320.000 aandelen te kunnen kopen Het was de stem van de vertegenwoordiger van Kempart 5. die uiteindelijk doorslaggevend was voor hel aannemen van de bestuurs voorstellen op de aandeelhoudersver gadering van 30 januari 1981. waarop ook een nieuwe raad van commissa rissen en een opvolger voor Udink werd gekozen. Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C, van der Maas. BUREAUS: Vlissingen. Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissin gen, tel. (011841 15144. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel, (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (011501.94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t'm vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t m vrijdag van 08 00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09,00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie- (01194) 511. Advertentie-afdeling (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09.00-11 30 uur. Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- t'm vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur 101184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20, franco per post f 72,-; per maand 21,-; losse nummers f 0.85 (alle bedragen in clusief 4 pet. btw Postrek nr.. 3754316, t.n.v PZC ab.rek Middelburg. lumpri" Advertentietarieven 122 cent per mm; mini advertentie 18,30; mededelingen 2Vi x tarie.. Voor brieven bureau van di 4.25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. I blad Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B.V. Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 35