X EEN HALVE EEUW DIESEL BLIJFT EEN HELE ERVARING Wissel Zeeuws- Vlaanderen «JLAU NEWS OltMU GEMEENTE HULST AUTO VAKANTIE scheepvaartberichten 1933 1936 1953 1965 1968 1976 1978 1978 1983 GARAGE VERVAET GARAGE T. WESTEN B.V. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 JUNI 198;, Diepbedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij U mede, dat na een moedige strijd toch nog plotseling is ingeslapen mijn lieve man, vader en opa IZAAK jan brugge echtgenoot van M. E. de Brauwer op de leeftijd van 55 jaar. Aardenburg: M E Brugge-de Brauwer Goes Hans en Mettie Brugge-Huijgen Aardenburg Jeannet en Luc de Tacye-Brugge Aardenburg Thea Brugge Goes Robbie Karin De crematie zal plaatshebben op dinsdag 28 juni 1983 om 15 00 uur in het crematorium te Middel burg, Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de ontvangkamer Geen bezoek aan huis Zij. die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Groot was onze verslagenheid toen wij donder dag 23 juni het bericht ontvingen dat de heer R. DE RIJK hoofd van onze lagere school was overleden. Wjj verliezen in hem een gewaardeerde collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe dit verlies te kunnen dragen. Personeel R.-K. kleuter- en lagere school Schoondijke Enige en algemene kennisgeving Met grote droefheid maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare moeder en oma op de leeftijd van 75 jaar. Goes. J. P. Martens W J Martens-Ausum Kloosterzande. A J. Capello-Martens H Capello Almelo: P J Martens M Martens-van Stappershoef Putte. A C Martens L A A M. Martens-Crombeen Oudenbosch: D M Martens C W Martens-Lammers Rilland-Bath: M C van Liere-Martens J J L van Liere 's-Heerenhoek: C C Cappon-Martens F I Cappon Tilburg: M J. Martens M. Hoendervangers Goes: A E Verboom-Martens M. Verboom en kleinkinderen 's-Heerenhoek. 23 juni 1983 Correspondentieadres Patijnweg 88. 4461 LS Goes. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden m de parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heerenhoek op maandag 27 juni om 10.00 uur, waarna de begrafenis op het R.-K Kerkhof aldaar. De gebedsdienst is op zondag 26 juni om 19.00 uur in voornoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren na de gebedsdienst in het mortuarium en na de uitvaart in de Jeugdhoeve Heden is van ons heengegaan onze lieve meele vende moeder, groot- en overgrootmoeder, me vrouw NEELTJE JACOBA MARIA DE JONGE weduwe van S. A. N. van Oevcren oud-burgemeester van Wolphaartsdijk op de leeftijd van 83 jaar. 24 juni 1983 4471 CA Wolphaartsdijk, Dresselhuijsstraat 3 Amemuiden: A. J Kooistra-van Oeveren Sander en Jacqueline Peter. Annet en Arjan Jan-Willem Wolphaartsdijk E W. van Oeveren H P van Oeveren-Mol Annelies en Wim Sander Zwaag J. A Huitema-van Oeveren W. Huitema Douwe en Mirjan Els Wyanne Nienke Breda W. van Oeveren Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van ziekenhuis Bergzicht.' te Goes, alwaar be zoekuur dagelijks van 15.00-15.30 uur De begrafenis vindt plaats op 28 juni 1983 te 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Wolphaartsdijk. Voorafgaand wordt een rouwdienst, gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Wolphaartsdijk. aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot. condoleren na afloop van de begrafenis in 'De Brug'. Oostkerke.straat Begrafenisonderneming/Uitvaartcentrum Goat B V. P. A. Rozeboom Met diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom IZAAK JAN BRUGGE echtgenoot van M. E. Brauwer op de leeftijd van 55 jaar. Terneuzen J N Brugge Vlissingen: C Cornelisse Amsterdam: J M Brugge Amsterdam: M J. Vos-Brugge F Vos neven en nichten Terneuzen. 23 juni 1983 Begrafenis- en crematieverzorging" Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3. Vlissingen tel. 01184-13417. bgg 12772 Diepbedroefd, maar vooral dankbaar voor alle liefde en zorg, waarmede hij ons omringde, geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overgrootvader PAULUS MELIS echtgenoot van Jakoba Braam in de ouderdom van 84 jaar Allen die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Borsseie J Melis-Braam Krabbendijke M. E. van den Dorpel-Melis A van den Dorpel Dinie en René en Martin Paul en Jacco Johan en Joke Jos en Annet Cor en Annet Anja 's-Heerenhoek E M. Boonman-Melis C. Boonman Heston 4454 AP Borsseie. 23 jum 1983 Noordstraat 2 Mijn man. onze vader en opa is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis 'Bergzicht' Rei- gerstraat 5 te Goes Gelegenheid tot bezoek aldaar, dagelijks van 15 00-15.30 uur. .De begrafenis zal plaatsvinden D.V. maandag 27 juni om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Borsseie, vanuit de zaal van de kerk dei- Gereformeerde Gemeente. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemde zaal Geen bloemen Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan onze üeve OPA MELIS Wij zullen hem erg missen. Heston en Jacco Borsseie. 23 juni 1983 Enige kennisgeving Na een kortstondige ziekte overleed heden onze lieve, zorgzame moeder ELISABETH VAN VLIET weduwe van Nicolaas Bruin in de ouderdom van 85 jaar. Middelburg. 24 juni 1983 Henri Dunantlaan 106 Correspondentieadres Blauwedijk 17 De crematie zal plaatsvinden op 28 juni 1983 te 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwland- seweg te Middelburg. Nadien is er in de aula van het crematorium gelegenheid tot condoleren CHRISTINA VAN BELLE weduwe van Jacobus Picter Dobbelaar in de ouderdom 84 jaar T J Risseeuw-Dobbelaar J J Risseeuw Tek en Judy N Dobbelaar A L Dobbelaar-Herrebout Marleen en Martin Ronald Terneuzen. 23 juni 1983 Verpleeghuis "Ter Schorre' Corr.adres: Dhr N Dobbelaar Zuidlandstraat 23 4532 CE Terneuzen. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 27 juni a s om 15.00 uur op de Zuiderbegraafplaats te Temeuzen. na voorafgaande rouwdienst in de Opstandingskerk. Bellamystraat 74. welke aan vangt om 14 30 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk na de begrafenis. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van verpleeghuis 'Ter Schorre', bezoek aldaar zaterdag 25 juni van 19.30 tot 20.00 uur. Zij. die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Begrafenis- en crematleverzorging P. Sinke "DE VOORZORG" H. G. van Zalen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 De Stichting R. K Centraal Schoolbestuur in de Gemeente Oostburg geeft met leedwezen kennis van het overlijden van het hoofd der R.-K. Lagere School te Schoondijke, de heer ROBERT I'. M. DE RIJK Zijn ijver en toewijding zullen bij ons steeds in herinnering blijven Wij hopen dat zijn familie de nodige kracht zal vinden dit verlies te aanvaarden. Het bestuur Oostburg. 24 juni 1983 Hierbij hebben wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van onze hoofdonder- Wijzer v ROBERT P. M. DE RIJK Zijn inzet voor de school zullen we nimmer vergelen. Onze gedachten gaan uit naai- de nabestaanden. Namens oudercomité en ouders van de R K School Schoondijke OLAU-LINE vraagt op korte termijn: boekhoudkundig medewerker (m/v) OPLEIDING: meao of havo met administratief pak ket TOT ZIJN/HAAR TAAK BEHOORT O.M.: verwerking via coderingssystemen van bank. giro. kas en controle hier van. Naast de opleidingseisen vragen wij een grote mate van nauwkeurigheid. Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk rich ten aan: Olau-Line (U.K.) Ltd. Terminal Vlissin gen, Postbus 231, 4380 AE Vlissingen. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J de Kok. tel 01103-1517. b.g.g 1327 PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. Begrafenis- en crematieverzorging H. JOBSE Vrijburgstr. 7, tel. 01184-62205 4387 AG W.-Souburg, gem. Vlissingen Bouwplan voor de uitbreiding van de woning Stijn Streuvelsstraat 4 te Hulst v.r.v. de heer J. de Schepper Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst brengen ter openbare kennis, dat zij voor nemens zijn in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Dullaertpoldert' met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening bouwvergunning te verle nen voor de uitbreiding van de woning Stijn Streuvelsstraat 4 te Hulst, kadaStraal bekend Hulst, sectie F no. 2191 Op grond van de voorschriften behorende bij bovengenoemd bestemmingsplan mogen slechts niet voor bewonmg bestemde bijgebouwen tot op de erfscheidmg van een perceel worden gebouwd. Het bouwplan ligt met ingang van 27 juni 1983 gedurende veertien dagen op de afdeling algeme ne zaken van de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage Een ieder die bezwaren heeft tegen het bouwplan kan deze gedurende voornoemde termijn schrif telijk indienen bij burgemeester en wethouders. Hulst, 25 juni 1983. De burgemeester, P. Molthoff de krant helpt u op weg KLEINE VAART ADARA 23 170 o Itajal nr Rosano. ALK 24 te Rotterdam ANDREA SMITS 23 40 z TenerltTe nr Lagos ANITA SMITS 23 36U nno Lima nr Puerto Desado. AN'NY DA- NIELSEN 23 te Antwerpen. ANTARCTICA 23 vn Amsterdam nr Rochester ARROW 23 vn Amsterdam nr Telgnmouth. ATLANTIC COAST pass 23 Kp St Vincent nr Moer- d«k. ATLANTIC COMET 24 vn Rotterdam. BARENTZGRACHT 23 540 zzw Las Pal- mas 111- Leixoes, BATAAFGRACHT 23 60 zw Takoradi nr Douala, 'BICKERS- GRACHT pass 23 Bremerhaven nr Holm- sund, BONTEGRACHT 23 te Londen. BREEHOEK 24 vn Rotlerdam nr Ham- buig BREEKADE 23 rede Misurata. BREEKANT 23 in Ierse Zee nr Belfast BROUWERSGRACHT 23 vn Salvador nr Leixoes. CARLINER 23 vn Santos, 24 Rio de Janeiro venv CAROLA SMITS 23 vn Hamburg nr Cristobal. CELTIC 23 rede Port Harcourt. CONCORDIA 23 120 zw Ouessant nr Brussel. DELFBORG 24 te Harlingen DIEN DANIELSEN 23 rede Port of Spain. ELGER 23 200 ono Aden nr Suez. ELIZABETH BROERE pass 23 Smithknoll nr Dordrecht, ELSBORG 24 te Rotterdam, HAPPY MAMMOTH 23 vn Marshdenpomt nr Japan. HOOP 23 te Scheveningen. IN- GER 22 vn Amsterdam nr Kotka, IRISH PROVIDER 23 rede Cobh, JAN WILLEM 23 45 z Barbados nr Belem. JENNY pass 23 Oporto nr Exmouth. LINDEBORG 23 vn Mantyluoto nr Bremen. LINDENGRACHT pass 23 Noordhinder nr Takoradi. LINDE- WAL pass 23 Humber nr Pasajes. LOOI ERSGRACHT 22 vn Rauma nr La Palllce. MAASHAVEN pass 23 Kp. St Ann nr Abidjan. MADELINE DANIELSEN 24 te Casablanca verw MARE SILENTUM 23 75 z Noordhinder nr Temeuzen. MARGRIET DANIELSEN 27 te Hamburg verw MA RIJKE SMITS 24 te Schiedam. NIELSE DANIELSEN 24 80 no Bonaire. NORTH- POLE 23 200 n Barbados. PACIFIC BARO NESS 24 50 zw Monrovia nr Port Harcourt, PACIFIC GOVERNESS 23 300 zw Land- send nr Rostock, PACIFIC PEERESS 24 90 zw Lagos. PACIFIC PRINCESS 24 400 zw Ascension nr Paranagua. PACIFIC QUEEN 23 70 o Sicilië nr U K PACIFIC TULIP 23 vn Leith nr Amsterdam. PACI FIC VIOLET 23 120 z Toulon nr Livorno. PASSAAT BRASIL 23 rede Galveston. PLANCIUS 23 vn Amsterdam nr Kampen. PROCYON pass 23 Kp St. Vincent nr Goole, REALENGRACHT pass 23 Trond- heim nr Moirana, RINGGRACHT 23 230 wnw Kreta nr Alexandrie. RIO FRIO 23? New York. ROZENGRACHT 23 100 Abidjan nr Lagos. SAMSL'N BAY pass 2} Kp Bon nr Samsun SAMSUN EXPRES pass 23 Griekse Archipel nr Sainsua. SCHILDMEER 23 rede Kymassi. SCHOL NER 23 50 zw Ouessant nr Dover. SEVES SEAS 23 l h v Majorca nr Rotterdam SINGELGRACHT 23 25 zw Karlskrona» Sfax. SLOTERGRACHT 24 60 w Djedd* nr Salerno. STELLA RIGEL 23 180 n Sana Marta nr Honduras, VEERHAVEN pass23 Calais nr Oostende, VENTURA 22 te Air, sterdam, YEMEN PIONEER 25 te Hodek dah verw.. YEMEN PRIDE 23 60 no Oran 28 Antwerpen verw IJSSELMEER 24 !t Leith verw GROTE VAART ABIDA 24 te Port au Prince. ALAMAK2! i te Piraeus ALNATI 23 vn Bremen et Rotterdam AMSTELBRINK 23 30 ne Ouessant nr Kiaipeda AMSTELVLIET2J 45 no Muscat nr Singapore, BILDERDUf 24 vn Savannah nr Rotterdam. CHEVRrt THE HAGUE 24 te Grangemouth CJN& LIA 23 vn Curacao nr Stanlow, CORAl MAEANDRA 24 te Koping, DAPHNE 24 it Philadelphia. DELFBORG 24 te Harlingen. DOCKEXPRESS-10 23 250 w Bombay ra r Jubail. FARMSUN 24 te Ravenna, FEL]. PES 23 600 ozo Bangkok nr Singapo» B FICUS 24 te New York, FOSSARUS 23 v New York nr Delaware LATIA 23 34 n< Dubai nr Singapore. LOOSDRECHT 23 1» 31 w Acapulco Savannah. MAASSLOT Amuabay nr New York, MYDRECHT 23 r Ube nr Singapore NEDLLOYD ALBANf 23 200 zw Merauke nr Djakarta NEDL- LOYD AUCKLAND 23 te Fussakasfe NEDLLOYD FRANKLIN 23 te Moumei NEDLLOYD HOBART 24 te Mahe NEDL- LOYD HONGKONG 23 vn Dar es Salaam 1 nr Colombo. NEDLLOYD HOUTMAN 24 1 rede Port Said. NEDLLOYD KEMBLA 24 vn Puerto Cabellor nr Maracaibo, NEDL LOYD MOJI 24 te Salalah, NEDLLOYD s NAPIER 24 te Caldera. NEDLLOYD NA- SSAU 24 vn Fortaleza nr Recife. NEDL LOYD ROCHESTER 23 vn Damman ra 1 Koeweit. NEDLLOYD ROSARIO 24 a Valencia. NEDLLOYD ROUEN 23 vn Hons 5 ton nr New Orleans, NEDLLOYD SAL LAND 23 vn Rouaan nr Angola. NEDL- 3 LOYD SPAARNEKERK vn Bilbao m 3 Bridgetown. NEDLLOYD WILLEMS KERK 23 te Bremen. NEDLLOYD WISSE KERK 23 480 o Manila nr Taurangt NOOREDZEE 23 50 no Faroer nr Grundar- J tangi. avondscholengemeenschap zeeuwsch-vlaanderen TERNEUZEN HULST - OOSTBURG Zuidlandstraat 113, 4532 CK Terneuzen, telefoon 01150-17882 Dag- en Avondschool voor volwassenen Studiemogelijkheden A: Opleidingen voor de diploma's en deelcertificaten B: Lessen Engels, Frans, Duits, Spaans, typen, steno, enz. enz. MELDT U DAN AAN Het is tenslotte ons 'vak' om u 'wijzer' te maken. MAVO HAVO ATHENEUM MEAO Inlichtingen en inschrijving: Telefonisch 01150-17882 dagelijks tussen 13.00 en 16.00 uur. Niet in de periode van 18 juli tot 8 augustus. Of door inzending van onderstaande antwoordcoupon aan het adres van de school. Naam: Adres:Telefoon: Woonplaats:Postcode: Wil informatie over: Daimler-Benz omwikkelt de eerste dieselmotor voor sencbouw m personenauto's. cilinders dl een vermogen in S3 pk 3880 t-'m. Daimler-Henz introduces rt de 3640. de eerste in scne gebouwde personemvagen met diesel- wereld. Topsnelheid 07 km/u. VicreibndttS. 2.6 liter Vrbcuik ns liter.'KW km Introduit (ie van de l«lD Yolkomei ie .Lindrtiving en koetswerk. Introduktic van de 3ui0. met een verbeterd voork.tmerpnncipe Top-e IK) km/u Nieuw is de w isscbtroom-dyn.tmo IX nieuwe generatie wordt voorgesteld Meto.i een diagonale pendelt an l'XI DLN-pk vestigt 3 wercldsnelllcidsrecordser er Lingc aist inden t'm Iti.ooO mijl stigt O wcreldsnelhcidsrecordsen II internationale kltsscrecords Max snelheid ct turbocompressoren mterkocling Vermogen 2S0DlN-pk' Imnxluknc van de S liter turho-diesclmotor or gebruik in pcrsonenw.igcns oor economie, veiligheid en c'otr cdcvBenz Diesel: nog steeds ck' maatstaf vot MERCEDES-BENZ DIESEL. DE AUTO MET DE LANGSTE ADEM. Langereksestraat 11, 4538 AZ Terneuzen (Industrieterrein Terneuzen), tel. 01150-20400 Bredestraat 23A, Oostburg, tel. 01170-2255

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34