Algemene staking Chili op tweede dag vrijwel verlopen orco Bewindvoerders brengen enige klaarheid in Ogem-verleden pzefi VS: geen nieuw voorstel aan Russen over MX-raket Nee-woord 'bruidsparen' Adviseur Jaruzelski vaag over opheffen staat van beleg Polen het weer EISENPAKKET TRANSPORTBOND VOOR REGERING ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/ binnen-buiten land eersvooruitzichten van het KNMI voor [zondag tot en met woensdag. zon en vrijwel overal droog. 1 Middagtemperatuur dalend lot .1 SO graden. Weersvooruitzichten voor Europese landen, medegedeeld door het KNMI. geldig voor zaterdag en zondag Zuid-Noorwegen, Zuid-Zweden en Dene marken: droog weer en flinke zonnige perloden. Middagtemperatuur tussen 20 en 25 gra den. Koord-Duitsland en Nederland: Zonnige perioden maar ook enkele wolken- iflden In het zuiden aan het eind van de dag mogelijk onweer. Middagtemperatuur ran 23 graden aan de kust tot 28 graden in Iet binnenland Midden- en Zuid-Duitsland. Frankrijk. Al penlanden, Belgie, Luxemburg: Zonnige perioden en in de middag en avond lokale onweersbuien. Middagtemperatuur rond 25 graden. Britse Eilanden: Flinke zonnige perioden, in het zuiden mogelijk onweer Middagtemperatuur van 18 graden in Schotland tot 25 graden in Zuid-Engeland Spanje en Portugal: Flinke zonnige periode, maar ook enkele onweersbuien Middagtemperatuur van 25 tot 30 graden. Italic en Joegoslavië: Zonnig, middagtemperatuur van 25 tot 30 graden Griekenland: Zonnig, Middagtemperatuur omstreeks 30 graden SANTIAGO (DPA) De donderdag begonnen algemene staking in Chili is een dag na het aarzelende begin praktisch geheel verlopen. Donderdag gaf nog vijftig tot negentig procent van de transportarbeiders gehoor aan de oproep van de vakbonden. Vrijdag echter functioneerde het openbaar vervoer in Santiago normaal. De winkels waren opei\ en in de bedrijven werd normaal gewerkt. In de kopermijn El Teniente, waar de oproep tot een algemene staking vanaf het begin niet is opgevolgd, werden vrijdag vijf vakbondsbestuur ders gearresteerd. ren en werden telefoonverbindingen van de vakbonden door de autoritei ten verbroken zodat het moeilijk was arbeiders op de hoogte te brengen Alleen studenten hadden donderdag geprobeerd demonstraties te organi- Volgens waarnemers hebben de scher pe maatregelen van de regering van generaal Pinochet effect gehad. De militaire regering heeft 'hard ingrij pen' aangekondigd en door de arres tatie van talrijke vakbondsbestuur ders de stakingsleiding praktisch seren. maar daaraan werd door veilig- 'onthoofd' Verder mochten' kranten niet over de stakingsoproep publice- heidstroepen met traangas een eind gemaakt. LONDEN (RTRi De staat van beleg nationaal bewustzijn en onze huidige in Polen w ordt misschien opgeheven politieke problemen" Gornicki noem- op 22 juli als resultaat van het bezoek de het bezoek 'erg nuttig' en 'erg Deltagebied Ook al viel het. weer gisteren voor wat betreft de zon wat tegen, vandaag en ook morgen staat er fraai weer op het program ma Boven de Britse eilanden is er een krachtige uitloper van hogedruk aangeko men en de as hiervan zal gedurende het weekeinde langzaam over de Noordzee naar onze omgeving trekken. Hierdoor treedt een verdere stabilisering op en dc onweers neiging zal hierdoor flink worden onder drukt Vanochtend kan er nog wat bewol king voorkomen maar het ziet er naar uit dal de zon de overhand gaat krijgen en vooral morgen is het flink zonnig De wind is vandaag noordelijk en hierdoor zal de temperatuur geen hoge waarde kunnen krijgen. Aan hel strand is 20 graden wel het uiterstden verder landinwaarts is 23 graden mogelijk. De luchtdrukverschlUen boven ons land blijven gering. Daarom is er morgen ook maar weinig wind uit richtin- Igen tussen noord en noordoost. Nautisch bericht Wind veranderlijk tussen noord en noord- bost meest 3, soms 4 in de middag, zicht "Jrandaag nog matig maar morgen goed in ifnemende heiigheid; temperatuur kustwa- 10 tot 17 graden; afwijking waterstan- geen afwijking van betekenis; maxi- finum golfhoogte monding Scheldes: circa [een halve meter deining tijdens hoog water ZON EN MAAN paus Johannes Paulus II land. Dat heeft majoor Wieslaw Gor nicki. persoonlijk adviseur van de Poolse leider Jaruzelski, donderdag gezegd in een televisie-interview met de Britse omroep BBC. „Ik geloof dat het resultaat van het bezoek - zoals wij hel nu zien. en ik ben er niet zeker van of wij over een paar dagen nog dezelfde mening zijn toegedaan - de mogelijkheid vergemakkelijkt dat de staat van beleg wordt opgeheven", zo verklaarde hij. De adviseur gaf onomwonden toe dat de Poolse autoriteiten zich kwaad hebben gemaakt over de bepaalde uitlatingen van de Paus. „Er waren enkele diensten en enkele preken die niet alleen voor de regering, maar ook voor bepaalde groepen van het Poolse volk aanstotelijk waren", zo zei hij. Maar hij voegde daaraan toe ..Enkele andere (diensten en preken) waren niet alleen welkom, maar werden be schouwd als een grote bijdrage tot ons behulpzaam' Volgens Jaruzelski's medewerker heeft de regering de oproep van de Paus tot een dialoog in Polen aan vaard. Hij sloot onderhandelingen met de leiders v-n de verboden vak bond Solidariteit echter uit. De Pollse minister van religieuze zaken, Adam Lopatka. heeft vrijdag de Sejm. het Poolse parlement, in Warschau inge licht over het donderdag beeindigde bezoek van paus Johannes Paulus II aan Polen. Minister Lopatka van religieuze za ken zei dat een volledig overzicht van de resultaten van het Pauselijk be zoek nog niet kan worden gegeven. De reacties van de Poolse bevolking, de kerk en het buitenland moeten vol gens hem aandachtig worden ge volgd. Wegens ordeverstoringen tijdens het bezoek van de paus aan Polen zijn 67 mensen veroordeeld tot een boete en vijl tot gevangenisstraf, zo meldde vrijdag hel Poolse persbureau PAP De nationale Raad van de vakbond van transportarbeiders, die de sta king ondanks alles wil voortzetten, heeft inmiddels aan de regering een pakket eisen overlegd 'om te komen tol oplossing van concrete proble men en de kanalisering van de dia loog met de autoriteiten'. Ze willen vrijlating van gevangen vak bondsleiders. gratie voor veroordeel den en het opnieuw aannemen van 3000 ontslagen actievoerders Voorts eist de bond de instelling van een commissie met vertegenwoordigers uit alle lagen van het bedrijfsleven en militairen voor overleg over de situa tie. Het feit dat de bond 'de eerste stap naar een dialoog heeft gezet laat zich volgens sommige waarnemers verkla- Kri: mishandeling in gevangenis Breda BREDA lANPl In de Bredase ge vangenis Boschpoort worden regel matig gedetineerden door groepjes bewakers mishandeld. Daarbij moe ten vooral niet-blanke gevangenen liet vaak ontgelden. Dat staat in het reclasseringsmaandblad KRI. dat vandaag verschijnt. Volgens de KRI zijn in de afgelopen drie maanden zeven van dit soort gevallen aan het licht gekomen. Twee gedetineerden hebben zich intussen officieel over de gang van zaken in Boschpoort beklaagd bij de nationale ombudsman en de vaste kamercom missie voor justitie. Volgens adjudant-directeur W. de Winter van Boschpoort is er geen sprake van dat de gevangenen in de Boschpoort worden geïntimideerd of gediscrimineerd, laat staan mishan deld. Een woordvoerder van de nationale ombudsman het desgevraagd weten dat de klacht van de twee gedetimeer- den niet in behandeling kan worden genomen ren door het gebrek aan steun van de oppositiepartijen De Chileense ka tholieke kerk heeft in een vrijdag gepubliceerd communiqué krachtig stelling genomen ten gunste van vrije vakbonden en stakingsrecht Volgens de bisschoppen bestaat er in Chili een situatie van 'latent geweld' en brengt het uitblijven van een dialoog de sociale vrede in gevaar KABINET AKKOORD MET VERHOGING KLASSEGROOTTE DEN HAAG (ANP) Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met het ont- werp-besluit om de klassegrootte in het kleuter- en lager onderwijs met ingang van komend schooljaar te verhogen van dertig tot 32 leerlingen. De maatregel - waarover de raad van state nog advies moet uitbrengen - was al aangekondigd in de voorjaars nota. ROTTERDAM iANPi Ter gelegenheid, van het slaan van de eerste paal van hel nieuwe Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam was prinses Margriet vrijdagmiddag op bezoek op museumschip 'De Buffel' in de Maasstad Daar hees zij een vlag. wat het sein ivas om met de werkzaamheden te beginnen De Buffel is het zusterschip van de in Vlissingen afgemeerde Schorpioen. 26 juni op 05.21 onder op 2317 onder op 05.21 onder op 23 55 onder Hoog water answeert emeldinge reekrak rutnisse zondag 26 juni issingen erneuzen lerikzee answeert emeldinge ekrak ruinisse Baandag 27 juni issingen erneuzen Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinlsse 02.48 205 03.17 230 04.24 154 0358 241 04.36 183 0430 217 05.06 185 05,10 191 03,51 239 5,043 160 04 34 250 05 10 191 05.05 226 05.41 193 05.39 194 04 30 244 05 37 164 05 13 254 0539 194 05.36 230 06.15 196 15.10 203 15 38 228 16 27 149 10.14 239 16.49 176 16.47 209 17.24 178 17.24 179 16.12 235 16 59 151 16.50 245 17 24 179 17 21 212 17.59 180 18 01 178 16 48 235 17 27 150 17 26 245 1801 178 17.59 211 18.33 179 Laag water 25 juni Vlissingen Temeuzen Zienkzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinlsse zondag 26 juni Vlissingen Temeuzen Zienkzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruimsse maandag 27 juni Vlissingen Temeuzen Zienkzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinlsse 09 11 190 09 46 201 09 52 149 10.05 220 1013 169 10 30 194 10.29 168 10.48 166 10.19 200 10.29 147 10.41 221 10 48 166 1105 192 1105 165 11.23 160 10 54 197 1106 140 11.16 217 11.23 160 11.40 185 11.44 160 21.40 208 22.15 22C 22.17 171 22 33 240 2235 190 22.52 217 22.49 189 23.12 196 22.52 228 2254 176 23 11 248 23.12 196 23.29 225 23 26 194 23 49 198 23 30 227 23 32 177 23 49 347 23.49 198 00.05 227 00.03 196 AMERSFOORT (ANP) In de trouwzaal van het gemeentehuis in Amersfoort hebben twee 'bruidspa ren' elkaar vrijdagmiddag het nee woord gegeven. De 'bruidsparen', die officieel in ondertrouw waren, hadden name lijk helemaal niet de bedoeling zich met elkaar in de echt te laten verbinden. Zij wilden met hun de monstratieve nee-woord aandacht vestigen op wat zij noemen de hete rocultuur. Het ging dan ook om vier leden van het Roze front, een orga nisatie van homofielen De 'trouwplechtigheid' was onder deel van de homoweek. Zaterdag wordt die homoweek afgesloten in Leiden met een demonstratie en een manifestatie De jaarlijkse ho modag. traditioneel op de laatste zaterdag in juiii. liep vorig jaar in Amersfoort uit op ongeregeldheden en talrijke homofielen moesten zich toen onder politiebescherming stel len. De homofielen hadden daarom voor de ludieke trouwplechtigheid Amersfoort uitgekozen WASHINGTON (RTRi De Verenig de Staten hebben de Sowjet-Unie geen officieel voorstel gedaan wat betreft de plaatsing van de nieuwe intercontinentale MX-raketten. Dat heeft de Amerikaanse vice-minister van buitenlandse zaken. Kenneth Dam. donderdag verklaard tegen over de senaatscommissie voor bui tenlandse betrekkingen. Hiermee reageerde hij op eerdere be richten dat Washington bereid is af te zien van de plaatsing van honderd MX-raketten als Moskou zijn 650 SS- 18's en SS-19's ontmantelt In een brief aan de senaatscommissie schreef Van den Berg: Kok meest geschikte opvolger Den Uyl GRONINGEN (GPD) FNV-voorzit- ter VVim Kok is de meest geschikte kandidaat om in de toekomst Joop den Uyl op te volgen als leider van de Partij van de Arbeid. Dit vindt Max van den Berg. de voorzitter van de PvdA. ..Den Uyl en ik hebben bij de laatste verkiezingen samen gezegd dat we toch de voorkeur hebben voor Wim Kok", aldus Max van den Berg, de voormalige wethouder van Gronin gen, sinds vier jaar voorzitter van de Partij van de Arbeid in een interview met het Nieuwsblad van het Noorden. „Den Uyl heeft gezegd dat hij gedu rende deze rit op het moment dat hij het genoeg vindt dat aan de partijlei ding zal meldenaldus de PvdA- voorzitter .Maar tot het zover is moet er zo min mogelijk over gepraat wor den. Op het moment dat Den Uyl zegt 'nu is het zover', moeten we de opvol ging zakelijk regelen en kijken of dat kan" de directeur van liet Amerikaanse bureau voor wapenbeheersing en ont wapening ACDAi, Kenneth Adel man. dat de Amerikanen doorgaan met de plaatsing van de MX tenzij de Russen bereid zijn hun strategische raketten voor de lange- en middellan ge afstand te verminderen. NICARAGUA - Eden Pastora. leider van de guerrilla-organisatie Arde i re volutionaire democratische alliantiei die het Sandinistische bewind in het zuiden van Nicaragua bestrijdt, zal zijn verzet tijdelijk staken Gebrek aan coördinatie en het ont breken van materiele hulp van „de mocratische regeringen" werden op gegeven als redenen voor de terug trekking. Totaalweigeraars - De krijgsraad in Arnhem heeft vrijdag de 23-jange totaalweigeraar Arie D uit Ede con form de eis van auditeur-militair mr E Visser veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf. De dienstweigeraar werd in april van dit jaar door de marechaussee gear resteerd tijdens de bezetting door anti-militaristische actievoerders van een kantoor van het provinciaal mili tair commando in Ede D. had zich toen uit protest tegen het leger aan een verwarming vastgeketend Delftse schutter - De strafzaak te gen de 27-jarige C Y.. die ervan wordt verdacht zes mensen te hebben dood geschoten m het Delftse café 't Koet siertje'. zal waarschijnlijk op dinsdag 13 september door de rechtbank in Den Haag worden behandeld. Dit heeft officier van justitie mw. mr. J. C. N Couzijn vrijdag meegedeeld. Het rechtelijk vooronderzoek tegen Y is nog niet afgerond. Daarom komt de zaak op 12 juli 'pro forma" voor de rechtbank, teneinde de voorlopige hechtenis te verlengen. Van het voor onderzoek maakt een psychiatrisch onderzoek deel uit. aldus mr. Couzijn. De brief van Adelman ls geen nieuw voorstel, aldus de vice-minister. In Genêve, waar de Amerikanen en de Sowjets onderhandelen over ontwa pening, ligt een dergelijk voorstel met op tafel. Hij voegde daaraan toe dat praten over het schrappen van een heel wapensysteem verder zou gaan dan waar de Sowjets over willen pra ten ..Het is duidelijk dat. als wij iets opgeven, de Sowjets ook iets moeten opgeven en dat is alles wat de brief n an Adelman i bedoelde te zeggen", aldus Dam Ook SVR spreekt zich uit tegen premieverhoging ZOETERMEER (ANP) De sociale verzekeringsraad (SVR) is hel eens met de sociale fondsen dat er per 1 juli geen verhoging nodig is van de sociale premies. De SVR heeft dat laten weten in een brief aan staatsse cretaris De Graaf van sociale zaken en werkgelegenheid. De Graaf wil per 1 juli de WAO- en de AOW-premie verhogen en wat ver schuivingen aanbrengen in de verde ling van de premiebetaling tussen werkgevers en werknemers Dat zou neerkomen op een lastenverzwaring voor werknemers van 0.35 procent De sociale fondsen en nu ook de SVR zijn van mening dat de financiële situatie van de fondsen dergelijke wijzigingen niet nodig maakt. Aan passen van de premies om andere redenen zoals inkomenspolitiek en bezuinigingen van de overheid is on toelaatbaar. aldus de SVR ADVERTENTIE zomer japonnen maat 40 t/m 50 buwmódebuis Goes - Middelburg - Vlissingen Afghanistan - De speciale VN-afge- zant voor Afghanistan, Diego Cordo- vez, heeft vrijdag van ..vooruitgang gesproken bij de besprekingen met Afghanistan en Pakistan Diego Cordovez heeft in Geneve af zonderlijk gesproken met delegaties uit Pakistan en Afghanistan. Bij de besprekingen gaat het onder meer om terugtrekking van de Russische troe pen uit Afghanistan. Vredestein - Het kabinet wil de leningen van 125 miljoen gulden aan de bandenfabriek Vredestein omzet ten in aandelen van het rijk Het is iVrijdag akkoord gegaan met een wets ontwerp van die strekking De regering hoopt met deze maatregel de financiële basis van het concern te versterken. ROTTERDAM - De bewindvoerders van het vrijwel ontbondën Ogeni- conccrn hebben in twee zaken uit het roerige verleden van Ogem klaarheid gebracht en wel in de „Roosendaal- zaak" en in de „stromannenaffaire". Dit is gebeurd via het horen van de hoofdrolspelers door de rechtcr-eom- missaris in de surseance van Ogem. Uit het verslag van de bewindvoer ders valt op te maken dat oud-be stuursvoorzitter Udink in 1979 de gang van zaken tegenover de commis sarissen rooskleuriger voorstelde dan die was. Financieel-directeur Bothof in getuigenis Over het eerste halfjaar rapporteerden de dochterbedrijven een resultaat van f 3.7 min. De heren Udink en Koopmans brachten concer naanpassingen aan van f 7.6 min, zodat aan de commissarissen werd gemeld, dat de winst over het eerste halfjaar f 11,3 min bedroeg Dc heer Bothof schreef op 19 septem ber een notitie, waarbij bij twee ramingen gaf voor het resultaat over 1979, een maximaal resultaat van plus f 0,8 min en een verlies van f35,5 min bij tegenvallende ontwikkelin gen. Deze notie en ook latere notities 'van de heer Bothof werdén afgewezen Voor deze handelwijze voerde heer Udmk een aantal argumenten aan zoals de te ongunstige voorstelling van zaken door de dochterbedrijven Naast de zakelijke argumenten werd ook de houding van president-com missaris Fibbe (die Ogem "groot" gemaakt had door allerlei overnemin gen) aangevoerd. Bij een kleinere jaar winst dan f 25 min zou hij. zo voerde Udink aan. door de houding van Fib be in de raad van commissarissen genoodzaakt zijn om ontslag te ne- Uiteindelijk werd eind januari 1980 ook aan de commissarissen bekend dat de resultaten veel slechter waren Het jaar 1979 leverde een verlies op van bijna f 24 min. Op 4 februari 1980 werd bekendgemaakt dat ..de heer Udink te kennen heeft gegeven zijn functie te willen neerleggen" De gou den handdruk zou ca. f 2.5 min bedra gen hebben In hun lijvige verslag concluderen de bewindvoerders dat het doel van de transacties - het tijdig afstoten van 320.000 eigen aandelen door Ogem - noch het middel - aankoop van een pand in Roosendaal in ruil voor deze aandelen - aanleiding geeft tot ernsti ge bedenkingen Ook het gebruik van de 320.000 aandelen bij de stemming in de aandeelhoudersvergadering van 30 januari 1981 is rechtsgeldig. De handelwijze met de aandelen heeft Ogem wel ettelijke miljoenen gekost, maar verhaal is niet mogelijk. Bedenkelijk is echter volgens de be windvoerders dat de bevoegde on dernemingsorganen in de Roosen- daal-transaclie niei zijn ingelicht. Bovendien is de handelwijze en de betrokkenheid van de toenmalige commissaris van Ogem prof. mr. P.A. Blaisse niet alleen ongebruikelijk, maar ook niet verenigbaar met de behoorlijke uitoefening van een func tie als commissaris. Samen met drs. W M van Dijk. destijds directeur van Wereldhave (onroerend goed) en prof. dr "F H M Grapperhaus had hij zich in 1975 verenigd In een beleggersclub. Zij wisten Ogem-dochter Stokvis te inte resseren voor een bedrijfspand in Roosendaal. Op 2 januari 1980 'ruilt Ogem-topman Koopmans het pand tegen 320 000 aandelen Ogem. die het concern kwijt wil raken. De drie beleg gers denken op dal moment nog forse winst op hun Ogem-aandelen te kun nen maken, doordat Udink de situatie rooskleurig voorfschotelde. Blaisse het zich zoals later bleek uitko pen. maar stelde de mede-Ogem-com- missarissen niet op de hoogte van de Roosendaal-transaetie Via de heren Van Dijk en Grapperhaus kwam het stemrecht van het aandelenpakket uiteindelijk indirect weer terug bij de Ogem. Kempart 5 - dat banden onderhield met de Ogem kreeg een lening om de 320.000 aandelen te kunnen kopen. Het was de stem van de vertegenwoordiger van Kempart 5. die uiteindelijk doorslaggevend was voor het aannemen van de bestuurs voorstellen op de aandeelhoudersver gadering van 30 januari 1981. waarop ook een nieuwe raad van commissa rissen en een opvolger voor Udink werd gekozen. Directie. K. Scherphuis. W F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas BUREAUS Vlissingen. Walstraat 56-60. 4381 EG Vlissin gen, tel. (01184) 15144. Middelburg. Markt 51, 4331 LK Middelburg. tel. (01180) 27651. Goes Grote Markt 2. 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22. 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) .94457. Hulst; Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19 00 uur: (011841 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t'm vrijdag van 08.00-17.00 uur 's Zaterdags van 09.00 tot 11.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie- (01194) 511 Advertentie-afdeling (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09.00-11 30 uur Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- tm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal f 61,20, franco per post 72,-. per maand 21,-, losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet. btw i Postrek nr.: 3754316. t.n.v. PZC ab.rek Middelburg. Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie f 18,30; ingezonden mededelingen 2V; x tarief. Voor brieven bureau van dit blad f 4,25 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant BV Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33