Ik heb een Algemene Zeeuwse voor m'n huis TE KOOP GEVRAAGD WOONHUIZEN Zeeuwen en Zeeuwsen hebben een Algemene Zeeuwse voor bijzondere zekerheid. Si STICHTING BIJZONDERE huizenopkoopmij. VEILINGEN !2 ATERDAG 25 JUNI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 31 De Algemene Zeeuwse is goed vooralle schadeverze keringen. Dus ook vooreen uitgebreide woning- en in boedelverzekering. Ja, uitgebreid! U moet voorde aardig heid eens informeren naar wat er allemaal onder de dek king valt. En voor een plezierig lage premie bent u al on- 1er de pannen. En u weet het:bij schade wordt erzon- ier gezeur snel uitbetaald. Vraag uw verzekeringsadvi seur naar de Algemene Zeeuwse. Wist u trouwens dat de Algemene Zeeuwse een bijzonder breed en aantrek kelijk pakket verzekeringen voor u heeft? Levensverzeke ringen natuurlijk, maar ook ziektekosten-, caravan-, boot-, kostbaarheden- en reisverzekeringen. Ook daar weet uw adviseur meer van. Houtkaai 11.4331JR Middelburg, tel. 01180 - 33000. Alle Verzekeringen, Hypotheken. Geldleningen P. H. BARENTSEN Verz. Adviseur - Prov. Zeeland Voor al uw verzekeringen. Hypotheken en Geldleningen H. P. W. Adriaansens Adverteren doet verkopen VOOr OUDEREN, ALLEENSTAANDEN en TWEEPERSOONS HUISHOUDENS twee- en driekamerwoningen In Terneuzen aan de Beethovenhof, heeft de SBW een woongebouw, bestaande uit 30 twee- en 4 driekamerwo ningen. Momenteel zijn er nog 18 tweekamerwoningen en 1 driekamerwoningen te huur. Huurprijzen: De huurprijzen liggen tussen 420,- en 515,- per maand, exclusief 177,50 servicekosten (waar in o.a, begrepen: voorschot stookkosten, waterverbruik, CAI en glasverzekering) Alle woningen zijn voorzien van warmtemeters, terwijl er extra aandacht is besteed aan isolatie. De woningen vallen binnen de regeling: 'individuele huursubsidie voor gezinnen en alleenstaanden van 30 jaar en ouder'. Heeft u interesse? Op zaterdag 2 juli a.s. houden wij Open Huis. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen hartelijk welkom in het complex. Wilt u nu al meer informatie, bel dan Nelly van Hamersveld. IVIiiJMHimul Vlasakkerweg 48 3811 MT AMERSFOORT Telefoon 033 - 623080 (tussen 9.00 en 12.00 uur) iedereen leest de krant altijd en overal Betongarages div. afm. 2.375,- Beton- tuinschuren 1.250, Beton- schuttingen 69, 2 mtr. hoog, per str. mtr. Bij deze prijzen is plaat sing inbegrepen. Excl. btw. Minder dan 10 mtr. 15% extra. Ook te leve ren voor de zelfbouw. Wij leveren ook steenmotief kleuren grijs, rood of geel. Div. modellen te be zichtigen aan de fabriek A. B. Betonindustrie, Heipoldersstr. 6 te Heeze (N.-Br.). Vraag vrijblijvend onze brochure met pri/slijst: A. B. BETONBOUW Barrierweg 239, 5622 CN Eindhoven tel. 040-815041 815559'434643 Fuchsialaan 16 Yerseke tel. 01131-2533 VEILING WINKEL-WOONHUIS Mr. R. A. Vegter, notaris te Middelburg, zal op donder dag 30 juni 1983 om 20.00 uur in het gebouw 'De Schakel', Bachtensteene 14 te Middelburg krachtens artikel 1223 lid 2 van het b.w. bij inschrijving, opbod en afslag in het openbaar verkopen: het winkel-woonhuis met ondergrond en erf aan de Kromme Weele 1 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L. nummer 845, groot are 8 centiare. Het onroerend goed is verhuurd voor ƒ524,96 per maand Lasten: onroerend-goedbelasting 136,-; dijkgeschot ƒ80,-. Betaling: veilingkosten uiterlijk dinsdag 5 juli 1983. koopsom uiterlijk vrijdag 29 juli 1983. Bankgarantie kan worden gevraagd. Bezichtiging: woensdagen 22 juni en 29 juni a.s. 11.00 - 12.00 uur. 6. Verkoopvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van voornoemde notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van notans mr. R. A. Vegter, Korte Burg 3, Middelburg, tel. 01180-12132' 29059. Veiling woonhuis Hansweert Notaris mr. J. Gmelich Meijling te Kapelle is voorne mens om op donderdag 30 juni 1983 om 11.00 uur in café 'Thalia' aan de Schoolstraat 2 te Hansweert, krachtens artikel 1223 van het burgerlijk wetboek, publiek te verkopen: Het woonhuis aan de Dijkstraat 3 te Hansweert, groot 1 are 45 centiare Te aanvaarden na betaling. De koper kan de eventuele ontruiming bewerkstelligen krachtens de grosse van de akte van veiling. Bezichtiging: in overleg met genoemde notaris. Betaling veilingkosten: 6 juli 1983. Koopsom: 28 juli 1983. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris (tel. 01102-3310). OPENBARE VERKOPING KWADENDAMME Notaris G. F. Giele te Goes is voornemens op donder dag 7 juli 1983 om 14.00 uur in café 's Lands Welvaren' te Kwadendamme t.v.v. de Gemeente Borsele in het openbaar te verkopen: 1. Perceel bouwland liggende aan de Kaneelpol- derdijk onder Kwadendamme, groot 0.85.60 ha (voorheen in pacht bij de erven J Zuidhof). 2. Perceel bouwland liggende alsvoor. groot 0.72.50 ha (voorheen in pacht bij de erven J. Nagelkerke). 3. De combinatie van 1 en 2. Lasten voor rekening koper vanaf 1 januari 1984. Vrij van pacht te aanvaarden na roven oogst 1983. Betaling koopsom binnen 14 dagen na goedkeuring Gedeputeerde Staten van Zeeland. Betaling onkosten binnen 8 dagen. Eventuele toewijzing geschiedt behoudens goedkeu ring Raad der Gemeente Borsele en Gedeputeerde Staten van Zeeland. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. Wijn gaardstraat 55, tel. 01100-13820, toestel 10. OPENBARE VERKOOP IE GAPINGE Notaris P Krepe! te Middelburg is voornemens op donderdag 30 juni om 13.30 uur in het Verenigingsge bouw te Gapinge. Schotsehoek 8. in het openbaar te verkopen krachtens art 1223 BW I. Showrooms met schuur, tuin en parkeerter rein te Gapinge, aan de Bieweg 2a. kad. bek. gem. Veere sectie N nr. 1428. groot 54 a 85 ca; II, De woning met erf, tuin en verder toebehoren aan de Bieweg 2b te Gapinge. kad. bek. gem Veere sectie N nr 1429, groot 1 ha. 71 a, 5 ca Aanvaarding in eigen gebruik na betaling van de koopsom en het ter veiling verschuldigde, welke betaling moet geschieden uiterlijk 29 juli 1983. Zak lasten worden begroot op kavel I 440,- kavel II 317,- Bezichtiging op zat 25 juni 1983 en op dins. 28 juni 1983 telkens van 10-12 u. en van 14-16 u. Nadere inlichtingen t.k.v. genoemde notaris. Molenwa ter 77 te Middelburg, tel 01180-29155 Veiling Appartement Vlisslngen Notans mr J. Gmelich Meijling te Kapelle is voorne mens om in samenwerking met notaris mr A. J. Sauei te Vlissingen op woensdag 29 juni 1983 om 20.00 uur in Het Strandhotel aan de Boulevard Evertsen 4 te Vlissingen, ten verzoeke van de heer E. C. P. Verstraete, pubüek te verkopen: Het appartement aan de Paul Krugerstraat 314 te Vlissingen Op gebruik te aanvaarden na betaling Bezichtiging- dinsaag 28 juni 1983 van 14 00-15.00 uur. Betaling: veilingkosten 5 juli 1983; koopsom 27 juli 1983. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris mr. J. Gmelich Meijling (tel. 01102-3310). OPENBARE VERKOPING TE S-l Notaris G F Giele te Goes is voornemens op woens dag 29 juni 1983 om 14.00 uur in 'De Korenbeurs', Heerenstraat 17 te 's-Heerenhoek t.v.v. zijn opdracht gevers in het openbaar te verkopen: Het woonhuis met tuin en berging. Van Steestraat 22 te 's-Heerenhoek, kadastraal bekend gemeente Borsele. sectie AC nummer 292, groot 2.27 are. Lasten voor rekening koper vanaf 1 juli 1983. Aanvaar ding na betaling koopsom (uiterlijk 29 juli 1983i. Betaling onkosten binnen 6 dagen. Bezichtiging zaterdag 25 juni a.s. van 10.00-11.00 uur en woensdag 29 juni a.s. van 13.00-13.30 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notans Giele, Wijngaardstraat 55. tel 01100-13820. toestel 7 Veiling café met bovenwoning te Oostburg Notaris mr B. P Reus te Groede zal op vnjdag 8 juli 1983 d n. 15 30 uur in het café van mevrouw De Windt. Zuidzandsestraat7 te Oostburg. krachtens artikel 1223 lid 2 BW in het openbaar bij instel en opbod verkopen Het woon- en bedrijfspand Burgmeester Eras- mussUaat 12 te Oöstburg (cafe met bovenwo ning). met garage, ondergrond en tuin. kada straal bekend gemeente Oostburg sectie E num mer 609 groot 1 are 39 ca. thans tot 1 april 1985 verhuurd aan Heineken voor 21.068,- exclusief btw en door deze onderverhuurd aan de heer W. Talman, h.o.d.n. 'Wiebs Tap'. Koper kan desgewenst krachtens de grosse van het proces-verbaal van veiling nietigheid van de voormel de huurovereenkomsten inroepen en het pand doen ontruimen. Ingeval koper de huurovereenkomst in stand laat. komen de huren aan hem ten goede vanaf toewijzing Betaling kosten binnen 8 dagen na toewijzing: Betaling koopsom binnen 1 maand na toewijzing. Bieders dienen desgewenst ter veiling een bankgaran tie of ander deugdelijk bewijs van hun financiële soliditeit te kunnen overleggen. Nadere inlichtingen bij genoemde notaris, tel 01171- 1212 Verkoping te Oud-Vossemeer Notaris mr. W Loof te Tholen, Hoogstraat 15 (tel 01660-2254) is voornemens, ten verzoeke van zijn op drachtgever, op dinsdag 28 juni 1983 des avonds om 7 uur. in café 'Hof van Holland', Ring 39 te Oud- Vossemeer, in het openbaar te verkopen: het woonhuis met café, feestzaal en erf, Veerstraat 53, Oud-Vossemeer, sectie H nummer 131 geheel groot 4.76 are en wel 4.51 are erfpachtsrecht tot 1 maart 19971 (jaarlijkse canon ƒ47.81) en de volle eigendom van 25 centiare van genoemd kadastraal perceel. Te aanvaar den na betaling der koopsom. Te bezichtigen, maandag 27 juni 1983 des namiddags van half twee tot half drie. Voormeld onroerend goed wordt geveild in de volgende kavels: kavel 1 feestzaal met ondergrond en erf, groot ong. 2.50 are kavel 2 woonhuis met café en erf, groot ong. 2.26 are kavel 3 de combinatie van de kavels 1 en 2. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris. HOTEL CAFÉ RESTAURANT TE CADZAND-BAD Notans G L. de Kok te IJzendijke zal op vnjdag 1 juli a.s. des n.m. om 14.00 uur in Hotel Café Restaurant 'De Schelde' a d Scheldestraat 1 te Cadzand-Bad krach tens art 1223 lid 2 B.W. in het openbaar in één zitting rerkopen Het hotel-café-restaurant 'De Schelde' met bow ling, sauna, overdekt zwembad, alsmede par keerterrein. verdere aanhorigheden, erf en tuin, a. d Scheldestraat 1 te Cadzand-Bad gemeente Oostburg, kad. bek gem. Oostburg sectie EC nummers 203 en 230 tez groot 23.33 are Te aanvaarden na betaling koopsom. Kosten van de ontruiming ten laste van de koper. Betaling koopsom binnen 30 dagen. Betaling onkosten binnen 8 dagen na de toewijzing. Gegadigden dienen op de veiling desge wenst een verklaring van hun bankrelatie over te leggen betreffende hun financiële gegoedheid. VEILING BOERDERIJTJE MET BIJGEBOUWEN EN WEILAND TE GROEDE Notaris mr. B. P. Reus te Groede zal op donderdag 7 juli 1983, des nm 15.30 uur in café 'De Wulpenhoek', Slijkstraat 9/hoek Nieuwstraat te Groede in het open baar krachtens art. 1223 lid 2 BW bij instel en opbod verkopen: Het woonhuis Schoondijkseweg 1 te Groede, genaamd 'De Eierkurf. met schuren, onder grond. erf. tuin en weiland, kad gem. Oostburg, sectie R. nummer 584. groot 29.50 are en sectie R nummer 585 (weiland), groot 87,85 are waarvan perceel R 585 juridisch belast is met het levenslang vruchtgebruik tbv. mevrouw M L. E. G Prinses de Merode, Gravin Al var Biaudois de Casteja. geboren 15 april 1914. doch feitelijk vol eigendom is daar vruchtgebruikster bij onderhandse akte per 27 april 1979 afstand van haar recht heeft gedaan en sedertdien haar recht ook niet meer uitoefent Aanvaarding na betaling veilingskosten en koopsom, vrij van huur en pacht. Kopers kunnen zonodig krachtens de grosse van het proces-verbaal van veiling ontruiming bewerkstelli gen Betaling kosten binnen 8 dagen, betaling koopsom binnen 1 maand na veiling Zakelijke lasten voor rekening koper vanaf 1 januari 1983. Bieders dienen desgevraagd een bankgarantie of ander deugdelijk bewijs van hun financiële soliditeit te kunnen tonen. Verkoper behoudt zich het recht voor, voormelde percelen ook in kavels te verkopen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde nota ris. tel 01171-1212

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31