Zonder Moniek 7 Bij de Vara geen gedwongen ontslagen m mk EXCELLENTIE PANDA EN DE STUIPENJAGER radio 2 UTERDAG 25 JUNI 1983 ZONDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden KRO 11.00 Omproeparochie. Eucharistie viering. 11.50- 12.20 Terugblik bezoek van de paus aan Polen NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 16.00 Journaal AVRO 16.05North Sea Jazz Festival (3). Muziekprogramma. 16.30 Prins Bernhard als filmer: „De Galapagos". Natuurfilmpje. 17.00 Ontdek je plekje. Hattem 17.10 Honderd beroemde schilderij- NOS 18.00 Studio Sport-Extra. Wielren nen. 18.45 Sesamstraat 19.00 Studio Sport 19.55 Trekking lottogetallen 20.00 Journaal 20.10 Panoramiek NCRV 20.4T Ja, natuurlijk extra. Program ma voor natuurliefhebbers. 21.35 Ander nieuws. Documentaire 22.15 Beethovens tweede. Piano concert. NOS 22.45 Journaal 22.50 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 en 18.25 Nieuws voor slech thorenden 19.00 Journaal VOO 19.05 Happy Days. Jeugdserie. 19.30 Nederland Muziekland. Mu ziekprogramma. 20.10 Magnum. Serie. 21.00 The Vikings. Spektakelfilm. 22.55 Agenda NOS 23.00 Journaal 23.05 Nieuws voor slechthorenden O.OO Eucharistieviering. Vanuit de St. Audomarusparochie te Bis- segem. 1.00 Confrontatie 2.00 Nieuwsoverzicht voor slech thorenden 6.00 The Boy who never was. ,.De jongen die niet bestond" Brit se jesodfilm van Frank God- win met Gordon Hagen, Paut Alantis en Melissa Wilkes (herh.). B.OOAppie. „Appie gaat naar de speelgoedwinkel". 8.05 Sesamstraat 8.20 Van de Noordzee tot de Oost zee. „Opkomst van de Neder landen". Vierde aflevering van de serie over cultuur, econo mie en geschiedenis van de volkeren rond de Oost- en Noordzee. 9.10 Actie Openbaar Vervoer. Afle vering in het kader van een BRTdcampagne over het openbaar vervoer in Belgie. Onderwerpen: Salon op lucht banden; zomerrally met open baar vervoer; rij maar an- krant; treintrambusdag en de NMBS, een bont bedrijf. 9.40 Mededelingen 9.45 Journaal 0.05 Sportweekend 0.35 De bidsprinkhaan. Tweede en laatste aflevering van de Britse thriller (1982) van Jack Gold met Jonathan Pryce, Cherie Lunghi. Paul Canova. de aefor- tuneerde geschiedenishrofes- sor, werd vermoord. Christian Magny, zijn secretaris, staat terecht voor de misdaad, maar wordt vrijgesproken Volgens de rechtbank ging het om een „crime passionel" Christian wil na dit succes trouwen met Vera, Canova's vrouw, die een hoge verzekeringspremie heeft opgestreken. Hij moet echter eerst scheiden van Bea trice, de secretaresse van Ca nova. Béatrice weet echter met zekerheid dat de dood van Canova opgezet spel was en dat zij, als ongewenste getui ge, ook uit de weg zal worden geruimd... 21.55 Wie schrijft die blijft. Extra editie: „Graham Greene: Sala de nicoise". Duitse documen taire van Hans Lechleitner en Dagobert Lindlau waarin on derzocht wordt waarop Gra ham Greene zich baseerde om zijn boek „J'accuse" te schrij ven. Het werk is een aanklacht tegen de burgemeester van Nice en de maffiapraktijken in die stad. 22.40 Journaal. Aansluitend Coda. 16.00 Wielrennen. Kampioenschap van Belgie op de weg (onder voorbehoud). 12.00 Faire Ie point. Actueel politiek debat. 13.00 Journaal 14,30 L'Agence Labricole. „De ge vangenen van Ambroise La- pin". Avonturenserie in 13 af leveringen over Arséne Lupin. 15.00 Kunstmagazine internationa le Beurs van de hedendaagse kunst in Bazel. 15.30 Gunga Din. Amerikaanse avonturenfilm (1939) van George Stevens met Cary Grant, Victor Mc Laglen, Douglas Fairbanks jr. Drie En gelse sergeanten van het kolo niale leger in India trekken er op het einde van de 19e eeuw op uit om de vele aanvallen van het Punjab-verzet te doen ophouden. Hun drager en hel per Gunga Din wordt de held van het verhaal. 17.40 Concertissimo. De Koningin Elisabeth-wedstrijd. 18.45 De Smurfen. Tekenfilmserie 19.10 Le weekend sportif. Sportma- gazine. 19.30 Journaal 20.00 Contacts. Verkeerstips 20.05 Si on chantant (2). Amuse mentsprogramma. 21.00 Claudine en menage. Derde deel van een tv-bewerking van de roman van Colette met Marie-Hélène Breillat, Geor ges Marchal, Jean Desailly Thema: een meisje uit de pro vincie huwt in Parijs een man. die zich in de mondaine we reld van de grote beweegt, wordt er „opgevoed" door de vriendin van haar man maar vlucht tenslotte terug naar haar geboortestreek, achter volgd door haar liefde. 22.35 Journaal 09.30 Programma-overzicht 10 00 Japan (2). Of: „Die Suche nach dem verlorenen Reis". Een cu linaire ontdekkingstocht door Japan. 10.45 Die Sendung mit der Maus 11.15 Jetzt oder nie. TV-spel vóór de jeugd over een negentienjarig meisje dat de middelbare stu dies heeft beëindigd en in het leven een keuze moet maken. 12.00 Der Internationale Fruhschop- pen. Persdebat onder leiding van Werner Hofer. 12.45 Journaal 13.15 Schon Rosmarin und Liebe- sleid Nostalgische „café-mu- ziek" van rond de eeuwwisse ling. 13 50Magazin der Woche. Regio naal nieuwsoverzicht. 14.50 Schau ins Land Avonturense rie voor de jeugd. 15.20 Die Welt in jenem Sommer TV-spel van Robert Muller met Jan-Claudius Schwarzbaucr en Hermann Lause. Hamburg, zomer 1936. 17.05 Tour de Ruhr (5). Vijfde afleve ring uit de serie over een fietstocht door het Roerge bied Met Henry van Lyck en Marie-Luise Marjan. 17.45 Journaal 17 48 Die Sportschau 19.15 Wir uber uns 19.20 Weltspiegel. Buitenlandse ac tualiteiten. 20.00 Tatort. Duitse misdaadserie met Peter Dirschauer, Claudia Wedekind, Joachim Hansen e.a. 22.00 Die Feuerwehr hilft. Tips ter voorkoming van brand 22.05 Journaal 22.10 Menschen und Strassen. Do cumentaire over Libanon en de westelijke Jordaanoever in 1982. 00.25 Journaal 09 15 Eucharistieviering 10.01 Programma-overzicht 10 30 ZDF-Matinee. „Sport nicht nur das 2-0". Twintig jaar sportverslaggeving op het tweede Duitse net. 12 00 Das Sonntagskonzert. „Burg berger Spezialitaten". Een bij eenkomst in Oberallgau met muzikanten uit Zwitserland, Zuid-Tirool, Oostenrijk en Beieren 12.45 Freizeit. Hobbymagazine 13 15 Chronik der Woche. Weekjour- naal en Fragen zur Zeit. 13.40 Unsere Nachbarn, die Franzo- sen. „Franken en Fransen". Eerste aflevering van de vier delige serie over Frankrijk. 14 10 Anderland. „Thomas en de lange weg". Kinderserie. 14.40 Journaal 14 45 De Actie Zorgenkind 14.50 Manav Kendra anpacken statt aussteigen Reportage over Manav Kendra, een orga nisatie die hulp verleent aan jonge mensen die „het niet meer zien zitten". 15.30 Die Sport-Reportage. Met o.m. atletiek te Bremen. Rond 17.00 uur; Journaal. 17.45 Auf den Geschmack gekom- men. Reportage over de mo gelijkheden die Duitsland biedt op het gebied van de buitenlandse keuken, van Ita liaans en Chinees tot exotisch. 18.15 Tagebuch. Religieus nieuws 18 30 Tiere unter heisser Sonne. Na- tuurdocumentaire over de leeuw als gezinshoofd. 18 58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.10 Bonner perspektiven 19 30 A streetcar named Desire. Amerikaanse speelfilm (1951, z-w) van Elia Kazan met Vivien Leigh, Marlon Brando en Kim Hunter. 21.25 Journaal en Sport 21.40 Das zweitalteste Gewerbe. Reportage over de culturele plundering van de Derde We reld. De zwakke positie van minder ontwikkelde landen maakt ze tot een gemakkelijke prooi van kunstdieven. Zo worden bijvoorbeeld in Mexi co kunstschatten van de Azte ken naar Amerika gesmokkeld. 22! 10 Stippvisite in Las Vegas. Pro gramma over 's werelds grootste speelparadijs: Las Vegas. Met o.m. Paul Anka, Frank Sinatra, Chick Berry, Ra- quel Welch, Olivia Newton- John en The Bee Gees. 23.40 Journaal Vanessa, vanavond te zien in Ne derland muziekland, gepresenteerd door Chiel van Praag Muziekland N'ed. 2, 19.30 uur. Het Vrijthof in het centrum van Maastricht vormt vanavond het de cor voor het Veronica muziekpro gramma „Nederland Muziekland" Chiel van Praag zal er dc volgende Nederlandse artiesten aankondi gen: Lafleur, Vanessa, Vulcano, Toontje Lager, de Teddyboys, Frank en Mirella, Spargo, Johnny Panoramiek Ned. 1, 20.10 uur. Het NOS-programma Panoramiek' handelt over de slechte betrekkin gen tussen Oost en West. die sinds de jaren zestig niet meer zo slecht zijn geweest Er wordt aandacht besteed aan het uitblijven van een top-ontmoeting Andropov Rea gan. de kritieke fase van de onder handelingen in Genève en de rol van West-Europa tussen de super machten. Interviews met Georgi Ar- batov. adviseur van Andropov. Ronald Reagan (links) en Yuri Andropov. Panoramiek staat vanavond stil bij het uitblijven van een top-ontmoeting tussen beide leiders van de supermachten Egon Bahr, Oost-Westspecialist van de Duitse SPD en Joseph Biden, democratisch VS-senator. Ja, natuurlijk Ned. 1. 20.45 uur. Tijdens de zomermaanden verzorgt de redactie van het NCR V-program ma 'Ja natuurlijk' een serie van vier uitzendingen, waarin fragmenten te zien zijn uit de programma's van het afgelopen seizoen. In de tweede aflevering van 'Ja natuurlijk - Ex tra' wordt vanavond een film ge toond over de trek van sneeuwgan- zen. vanuit hun broedgebied in het noorden van Canada, dwars over het Noordamerikaanse continent, naar de Golf van Mexico. Deze documentaire is gemaakt door het cineastenechtpaar Des en Jen Bart- lett. dat hiervoor een Emmy-Award ontving. Ander nieuws Ned. 1, 21.35 uur. De NCRV brengt vanavond een documentaire op het scherm over het leven in de laatste autonome 'monnikenrepubliek' die de aarde nog rijk is. Deze republiek. Athos genoemd, ligt op de meest oostelij ke punt van het schiereiland Chai- kidike in de Egeische Zee Reeds in de vroege middeleeuwen bevolkten monniken het schiereiland, terwijl er al In de tiende eeuw een klooster werd gesticht Vandaag de dag be staat de 'republiek', die verboden terrein is voor vrouwen, uit twintig kloosters, dorpen en nederzettin gen. De helft van de 1200 monniken die op Athos wonen, leeft in ascese De andere helft bestaat uit geleer den en kunstenaars Staatkundig behoort Athos sinds 1923 tot Grie kenland. Onlangs heeft een Athosklooster voor de eerste maal in de geschiedenis een televisie ploeg toegelaten om er het leven van alledag te filmen VARA-voorzilter A v. d Heuvel tijdens de persconferentie links secretaris penningmeester T. Verberne. rechts bestuurssecretaresse Ilona Bosman i HILVERSUM (GPDi Bij de VARA zullen voor 1 juli 1984 geen gedwongen ontslagen vallen. Wel zullen op langere termijn bij de socialistische omroep ongeveer honderd van de 400 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Zowel het bestuur als de ondernemingsraad van de VARA toonden zich vrijdagmorgen echter optimistisch over de mogelijkheid om daarbij gedwongen ontslagen te voorkomen. Dit blijkt uit het algehele plan voor de toekomst van de VARA, dat vrijdag door het bestuur gepresenteerd is en de reactie daarop van de OR. Omdat het bestuur ook toegezegt dat opleiding en een beperkt inkomen, pas in de verenigingsraad van eind aldus het VARA-bestuur. en daaron- november over het nu openbaar ge- der valt meer dan de helft van de maakte totaalplan beslist hoeft te bevolking. worden, is aan het ultimatum, dat Die doelgroep wordt de norm waar- vortge week door de Dienstenbonden aan programma's in het vervolg ge- FNV en de NVJ, de vakorganisatie toetst zullen worden. Er zal daarbij van journalisten, Werd gesteld, tege- sprake zijn van een scherpere „presta- moet gekomen In een personeelsver- tiecontrole" dan tot nu toe. Voor de gadering is dan ook voorgesteld voor- radio zal het accent op informatieve lopig af te z In het plan programma's moeten liggen, de tele visie moet zich in eerste instantie wordt gesteld dat de VARA in de bezighouden met aantrekkelijke ont- toekomst met kleinere, sterke pro grammastaven moet werken Daarom spanningsprogramma's Voor alle programma's geldt dat zij op hun zullen vooral bij de televisiedienst gebied de hoogste kwaliteit moeten nogal wat arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Het programma-aanbod hebben, zo zegt de VARA-top in het toekomstplan. zal in de toekomst voor een groter gen woordvoerder van de ondeme- deel op de free-lancemarkt moeten worden aangeschaft. Daarbij oppert het bestuur de mogelijkheid eventu eel af te vloeien medewerkers te laten werken in bedrijven die op free-lance- basis produkten voor de VARA ver vaardigen. Wat de inhoud van de programma's betreft, stelt de VARA-leiding dat de omroep zich moet richten op „de gewone man" Daarbij moet men zich iemand voorstellen met een beperkte Advies: voorrang voor beleid beeldende kunst DEN HAAG Er moet zo snel moge lijk een beeldend-kunstbeleid ko nion. De minister van WVC moet niet alleen verantwoordelijk zijn voor dit beleid, maar ook voor het kunste naarsbeleid. WVC moet worden aan gewezen als vakministerie voor de kunsten. Het beeldendc-kunstbeleid moet worden aangevuld met een so ciaal beleid. Zolang beide niet tot stand zijn gebracht, mag de Beelden de Kunstenaarsregeling (BKR) niet worden afgebroken. Bij de overgang naar de nieuwe situatie mag nie mand tussen wal en schip vallen. Dit betoogt de afdeling beeldende kunsten en bouwkunst van de Raad voor de Kunst In een advies aan minister Brinkman van welzijn, volks gezondheid en cultuur en staatssecre taris De Graaf van sociale zaken en werkgelegenheid. Daarmee wordt ge reageerd op een eerste schets voor een vernieuwd kunstenbeleid, die nader wordt uitgewerkt in een nota die binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend, en op het rapport over het functioneren van de BKR. waarop de regering fors wil bezuini gen. De afdeling stelt vast dat grote be zorgdheid op haar plaats is gezien de bezuinigingen die op alle overheidsni veaus dreigen en zowel de kunst als de kunstenaars raken. Particulieren en fondsen beschikken eveneens over minder geld. wat ook een aanslag inhoudt op de bestaansmogelijkhe den van beroeps beeldende kunste naars. In een nieuw en samenhangend beel- dende-kunstbeleid is meer aandacht gerechtvaardigd voor de bouwkunst en de vormgeving. Voor deze onderde len moeten er wel eigen budgetten komen, alsmede eigen adviesstructu ren. De financiële middelen mogen met worden geput uit de schamele gelden die voor beeldende kunsten beschikbaar zijn. aldus de afdeling. mingsraad liet weten dat het plan een goede basis biedt voor overleg. Het personeel wordt opgeroepen de ko mende maanden rustig, maar inten sief te overleggen over de toekomst plannen De ÓR vindt dat het bestuur met de inwilliging van de eisen een „belangrijke stap heeft gedaan tot normalisering van de betrekkingen bij de VARA" Woordvoerder Hans Verploeg van de NVJ was minder positief over de plan nen van het VARA-bestuur Ook hij toonde zich tevreden met het inwilli gen van de eisen, maar hij noemde het plan voor de komende jaren een „ge vaarlijke operatie" „Het bestuur stelt een zeer ingrijpende structuurwijzi ging voor en het is de vraag of je een in tien jaar gegroeide situatie zo snel om kan buigen. Je kunt van mensen die al jaren een carriere aan het opbouwen zijn moeilijk verwachten dat ze op eens freelancer wordenaldus Ver- ploeg. Ook heeft de NVJ twijfels over de mogelijkheid de huidige kwaliteit van de programma's te handhaven, wanneer een deel daarvan op de vrije markt moet worden aangeschaft T Tel zal ivel even wennen u or- ll den al die T\'-programma's de komende jaren die NIET door Mo niek Toebosch gepresenteerd wor den Zij zelf schatte, aan het slot van de vierde en laatste aflevering van Aanvallen van uitersten', rechtstreeks uit Carré, dat het wel weer 10 jaar zou duren voordat we weer zo n prachtig programma te zien zouden krijgen. Dit lijkt me te pessimistisch Kijken we immers niet vooruit, maar achteruit, dan zien we dat er veel minder dan tien jaar verliepen na bijvoorbeeld) het Oudejaarsavondprogramma van Freek de Jonge, en 'Het Gebaar', van Wim, Freek en Kees, voordat we vergast werden op die vier Aanvallen van uitersten Ik zie de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. Zonder Mo niek weliswaar maar zoals zij het gebrek aan kwaliteit, opzienba rendheid en het onverwachte in de laatste aflevering nog enigszins compenseerde, zo zal haar afwezig heid in de komende jaren mis schien weer gecompenseerd wor den door de kwaliteit van de pro gramma's. U merkt het wel, ik ben geen doemdenker, hoewel ik daar wel een hang naar kreeg toen ik naar 'Taal' zat te kijken Wat een opeenstapeling van misverstanden Als het maar weer verdomde lang duurde, dan was het goed Een Japanse dichteres die op Poetry International furore maakte. O.K.. laat haar maar eens even zien. ook al verstaan we er niets van. maar dan natuurlijk niet zo lang. en dan nog eens. en nog een keertje' Nog veel erger was (ik citeer de gidst ..het Amerikaanse taaifenomeen David Thomas" Een onhandige dikzak, dat wel. Maar een taaifeno meen? Ik heb het er niet aan afge hoord. Nu scheelde het misschien dat ik er ook niet veel van ver stond. maar dat bezwaar was on dervangen door zijn songs en ver telsels niet te ondertitelen. ten zo weinig op Uavid Bowie, dal je met. zoals bij Bowie, al lang blij was dat je naar hem mocht kijken en luisteren ook zonder hem le verstaan of te begrijpen Met zeer veel interesse (en instem ming) heb ik maandagavond geke ken naar 'Skokie'. gemaakt door de producers van 'Holocaust', gere- giseerd door een der regisseurs van 7 Claudius' Herbert Wise), en ge schreven door een der draaiboek schrijvers van 'Roots' Onderwerp van de film was onze 'houding in de tijd' tegenover de Centrum Partij, maar dan in verhevigde mate over gebracht naar Amerika, waar de A merikaanse nazileider Frank Col lin in 1977 het verzoek indiende in Skokie te mogen marcheren, in uniform, met swastika's De helft van de bevolking van Skokie be staat uit joden, van wie velen de concentratiekampen overleefden. Danny Kaye speelde een van hen, die beloofden de nazi's te zullen wegranselen als ze kwamen. John Rubinstein (de zoon van ivijlen Ar thur Rubinsteinde pianist i speelde de advocaat van de Bond van Amerikaanse Burgerrechten, die het bij de grondwet vastgelegde recht op demonstratie verdedigde, ook van ongure lieden als deze nazi's. over het functioneren van de lera ren geschiedenis die tevens be stuurslid van de Centrum Partij zijn. Het knappe van de film was. dat zowel de felle, verontwaardigde tegenstanders van de komst van de nazi's, uitgerekend naar het joodse Skokie. het volle pond kregen toe gemeten (de associatie met de Koopman van Venetie is overigens geheel toevallig en onbewust), maar dat ook de argumenten van de American Civil Liberties Union met zijn vele joodse leden alle ge wicht meekregen die zij hadden Juist als minderheid moet je het recht op vrije meningsuiting en demonstratie ook van je grootste tegenstanders, tot het uiterste ver dedigen. want de grondwet is je beste verdedigingsmiddel als het ooit zover komt dat jijzelf van je Carré-programma, maar als je een recht op demonstratie en vrije me ningsuiting beroofd dreigt te wor den Daar kwam het in grote lijnen op neer Natuurlijk ging de primai re bijval van de kijker uit naar Danny Kaye en zijn standpunt ('over m'n lijk'i, maar het aardige van de film was dat de makers niet de makkelijke weg hadden gekozen om zijn tegenstanders van de ACLU tot theoretische, louter ver standelijk redenerende technocra tici af te beelden, maar hen ook als mensen, en joden, met hun eigen gelijk portretteerde. Dat had ook moeilijk gekund, zult u misschien tegenwerpen, want het programma kwam 'live' uit Carré Dat is waar. maar Sonja komt ook altijd 'live' uit de Meer vaart. en als zij een zanger in het programma heeft zorgt ze er meest al voor dat de tekst gelijktijdig ondertiteld wordt De tekst is-tevo- ren immers bekend, daar kan een vertaling van gemaakt worden, en die kan dan simultaan, en vanuit Hilversum, op het scherm worden geprojekteerd als de zanger zingt. Nu is zo'n Sonja-programma onge twijfeld minder chaotisch dan Japanse dichteres en een Ameri kaans 'taaifenomeen' zolang laat optreden dat er makkelijk een ge middelde TV-serie in gedumpt had kunnen worden, is het toch niet te veel gevraagd om een en ander een beetje verstaanbaar of begrijpelijk te maken voor de tienduizend kij kers thuis (bijna al onze kijkers zitten vanavond in Carré, riep Mo niek Toebosch enthousiast en met de broodnodige zelfspot). Want Da vid Thomas, het laalfenomeen zal ik maar zeggen, leek in alle ópzich- 25% HEEFT EEN KRUISl-25% 013 6EZET &a MATI6 A ONTEVREDEN' -TEVREDEN' Door Carsten Graabak Toonder studio's ztr UW HEMELSE VOETEN OP DEZE VER achtéuuxe bodem, i NE WJZÊ .ONZE GROTE KEIZER AI-WA-TEN6 WAC REEDS BAANDEN 110-1631 ZONDAG HILVERSUM-1 23.07 Met. het oog op morgen. TROS (vanaf 24.00i 00.02 De Nachtwacht 04 02-07.00 Krieken met Adje. MAANDAG NOS Nieuws op elk heel uur TROS (vanaf 700): 7.02 Een goede morgen met.9.03 Continu muziek 11.03 Heeft u nog iets aan te geven1 HILVERSUM-2 NOS Niesws op elk heel uur VARA ivanaf 7 00» 7 02 Oeroude toververhalen 7 30 Vroege Vogels. 9.30 Tony van Verre ontmoet W. G C Mijnssen (2). IKON (vanaf 10.00) 10.02 Musical. 10.12 Kerkdienst. 10.55 Wilde Ganzen 11,02 De andere wereld van zondagmorgen... KRO (vanaf 12.00). 12 02 Concert. AVRO (vanaf 13 00) 13 05 AVRO-Magazme 13 45 Zorgen NOS (vanaf 14 OOi 14.02 Tangs de lijn 17.5T Mededelingen TROS vanaf 18.00): 18 05 Inkijk met Inbar NCRV ivanaf 19.00) 19.02 NCRV-Zondag- avond. VPRO (vanaf 20.00) 20 03 Kunst op de radio, radio als kunst. 22.0'2 Welingelichte kringen. NOS (vanaf 23.00) 23.02 Mededelingen NOS Nieuws om 8 00 10 00. 13 00. 18.00. 20.00 en 23 55 uur KNMI 5 45 Weerbericht. 6.45 Weerbe richt NCRV (vanaf 8.00): 8 10 NCRV- zondagmorgen KRO 9 30 Kroost. RKK Zvanaf 10.00): 10 02 Eucharistie viering. 1100 'n Zondags pak voor alledag NOS 12 00Tambu 12.30 Sua- ra Maluku 13 10 Zorg en hoop. 13.55 Voor buitenlandse werknemers IKON: 17 00 Kerkdienst 17 58 Wilde Ganzen 18 10 Brood en Spelen 18 40 Liturgie en Kerkmuziek NOS 19.10 Hobbyscoop. AVRO 19.45 Klassiek kwartiertje. 20 03 AVRO Magazine bsitenland. 20.25 Europa Plus en Min. 20.45 Biels en Co. 21.07 Lichte muziek 21 40 NOS service 22 10 RVU. AVRO 22 40 Zorgen. 23.00 Klassiek met Caro line NOS 23.55-24 00 Nieuwsm MAANDAG NOS. Nieuws om 71)0 8.00. 8.30N 9 30. 10 30. 11.30. 12 30. 13 00 13 30. 14 30. 15 30 16.30. 17 30. 18.00.20 00. 22.30 en 23.55 uur. KNMI. 5 45 Het weer etc. NCRV (van af 7.00) 7.10 Gymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.35 Hier en nu. 8 33 Te deum laudamus 8 59 Moment NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.15 Werkbank 9.24 Waterstanden NCRV (vanaf 9 30): 9 33 Plein publiek. 10.33 Het oude refrein 11 00 De wereld zingt Gods lof. Bopthema's en swingsessions. 18.02 De Nationale Hitparade 20.03 Radio Thuisland 21.02 NOS-Jazz KRO (vanaf 22.00) 22.02-24 00 Het hek van de dam MAANDAG NOS Nieuws op elk heel uur. AVRO (vanaf 7.00»: 7.02 Vol gas 9.03 Bingo 11.03 Cees van Zytveld. H1LVERSUM-4 HILVERSUM-3 NOS Nieuws op elk heel uur AVRO (vanaf 8.00) 8 02 Ko de Bos wachtershow 8 30 AVRO s Sportpa- norama Junior. 9.02 Juist op zondag VARA (vanaf 10.00) 10 02 Het zondag se gezicht van de VARA op drie 11 02 Dubbellisjes TROS (vanaf 1200). 1202 De Europarade VPRO (vanaf 14 00): 14 02 Spleen. 16.02 Kunst op de radio, radio als kunst NOS 17.30 NOS: Nieuws om 8 00 en 13.00 uur. TROS vanaf 8.00) 8 05 Draaien maar. 8.40 Concert bij het ontbijt 9 30 Cascade NOS 10.30 Musica Religio- sa 11.00 Holland Festival 1983. 13.05 Holland Festival Journaal 13 07 Ope ra-matinee. 14 10-17.00 Concerten de zondagmiddag TROS: 20.00 V" Promenadeconcen MAANDAG NOS Nieuws om 7 00 8.GO c uur KRO (vanaf 7.001 7.02 Musiceren als Brugman Pianosonates 11.05 St niuszko 11.20 Phiih T

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23