BEJAARDEN-WERK schoffelen gepensioneerde managers helpen ontwikkelingslanden PZC/weekendkrant 191 1TERDAG 25 JUNI 1983 21 schappij die nu hel slaatsoliebedrijf van Costa Rica adviseert over vebete- ring van de bedrijfsvoering. In Azie zijn ze te vinden op Sri Lanka, in India en in groeiend aantal in Indonesië. Daar is nu een comité in oprichting dat een soort bescherm heerschap over de uitgezonden voor- jan harren malige managers krijgt In dat comité onder anderen de Nederlandse am bassadeur in Indonesië en een voor malige Indonesische ambassadeur in Den Haag. Indonesië is goed voor zo n tien projecten per jaar. geen salaris De uitgezonden deskundigen krijgen voor hun werk geen salaris. Het PUM betaalt de reiskosten en geeft wat zakgeld mee voor kleine onkosten. Voor onderdak en verblijfskosten le vensonderhoud i dient het bedrijf te zorgen dat om de diensten van het PUM heeft gevraagd. Gaat het om een project dat langer dan twee maanden duurt, dan mag desgewenst de echt genote (of echtgenoot l mee. Er liggen zo veel aanvragen om hulp vanuit het PUM dat de activiteit gemakkelijk verviervoudigd zou kun nen worden. Gepensioneerde mana gers zijn er genoeg voor. hun aantal groeit alleen maar. Afgezien van het feit dat de organisatievorm zich voor zo'n rigoureuze uitbreiding niet leent, ontbreekt er echter vooralsnog het geld voor Niettemin wordt voortdurend rond gekeken naar nieuwe projecten waar het PUM van nut zou kunnen zijn. Niet alleen sjouwt Willem Zuidhof met enige regelmaat rond om her en der te kijken en projecten te toetsen, ook krijgen de uitgezondenen het ver zoek om na beëindiging van hun taak het land waar ze zitten, rond te reizen en contacten te leggen waar zij menen dat het geen kwaad zou kunnen om er eens nader aandacht aan te besteden. I itzending geschiedt in de regel voor perioden van twee tot (hooguit) zes maanden. In die tijd zal de techni cus manager dc nodige kennis moe ten hebben overgedragen aan dc lei ding van het bedrijf dat hij adviseert. Binnenkort zal het 'huiswerk' bij het PUM worden uitgebreid met een con trole op de mate waarin de resultaten van het adviseurschap beklijven In het buitenland zijn de ervaringen op dat punt met slecht. De Amerika nen begonnen Jn de jaren '50 al met soortgelijke projecten; Fransen en Britten zijn Nederland sedertdien voorgegaan. Met name de Amerika nen hebben kunnen vaststellen dat veel van de veranderingen die leiders van bedrijven op advies van hun gepensioneerde collega's uit de Ver enigde Staten hebben doorgevoerd blijvend tot verbetering hebben ge leid Vooralsnog heefl Zuidhof geen reden om aan te nemen dat hij bij de PUM-projecten tot andere conclusies zal moeten komen. Gepensioneerde bedrijfsdirecteuren als vrijwilligers in ontwikkelingslanden. Het blijkt een succes. Het Project Uitzending Managers (PUM) heeft zojuist zijn vijftigste man erop uitgestuurd: om in Zambia een veefokkerij en melkfabriek op gang te helpen brengen. Het PUM bestaat sinds 1979 en is ondergebracht bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond Dat betaalt ook voor een procent of tien mee aan de kosten, de rest is voor rekening van het ministerie van ont wikkelingssamenwerking Het is bij elkaar net voldoende om met een gemiddelde van twee per maand oud managers uit te zenden Belangstelling blijkt er volop voor te bestaan. Drs. Willem Zuidhof. de coor dinator van het project, kan putten uit een voorraad van 400 mensen die in de leiding van grote en kleinere bedrijven hun sporen hebben ver diend Eenmaal met vut of pensioen, maar nog allerminst opgebrand, kunnen ze van groot nut zijn voor bedrijven in ontwikkelingslanden. Zuidhof ..Be halve met financiële problemen kam pen die heel vaak ook met een ernstig gebrek aan kennis en ervaring op technisch gebied en op het terrein van het management, het geven van lei ding Het PUM wil daarin voorzien. Door het uitzenden van in het bijzonder managers met een technische achter grond of technici met management- ervanng. Hoewel op het ogenblik ook grote behoefte bestaat aan mensen met een financieel-administratieve achtergrond. Accountants gevraagd, derhalve pioniersgeest Het is niet dc bedoeling dat de (dames eni heren op hun standplaats de direc teur gaan uithangen .De handen moeten uit de mouwen Een beetje pioniersgeest moeten ze wel hebben En ze zullen moeten improviseren en over een ruim incasseringsvermogen moeten beschikken'' Dit weefgetouw is met ontwiklceltngs- hulp gefinancierd Een adviseur legt uit hoe het nieuwe apparaat werkt resultaten In het algemeen blijkt hun dat wel toevertrouwd. „Ze komen doorgaans trouwens terecht in bedrijven met een technologische uitrusting op een niveau waarop onze mensen dertig jaar geleden nog werkten. Toen ze hun managerspositie nog niet had den bereikt, zelf nog met het hand werk bezig waren". ..Dat geeft een soort herkenning, waardoor het er alleen maar aardiger op wordt. Zelf weer achter een draai bank. en vuile handen halen Of zoals een gepensioneerde uit de top van een groot vleesbedrijf, die werd uitgezon den om een slachterij op gang te helpen Zoals vroeger, toen het zijn eigen stiel nog was. deed hij weer een voorschot aan en trok hij weer het mes Om te laten zien hoe het moet'' Tot dusver is het PUM-werk vrijwel Steeds een succes geweest De bedrij ven waar de Nederlanders hebben geadviseerd, hebben gemeld er ..goe de tot zeer goede ervaringen mee te hebben opgedaan. Dikwijls wordt gevraagd de mensen wat langer te laten blijven of ze later nog eens te sturen". Dc resultaten laten zich gewoonlijk gemakkelijk meten: produktïe die omhoog is geseholen, kwaliteit die sterk is verbeterd, een duidelijk waarneembare verbetering in een produktieproees of in een organsatie. Een gepensioneerde hoteldirecteur heelt onlangs in Tanzania de organi satie van een complete hotelketen gereorganiseerd en gestroomlijnd". In Tanzania lag trouwens het eerste project van PUM ..Afrika dus. dat bekend is om zijn gebrek aan manage ment en kader PUM werkt nog steeds in Tanzania, maar nu ook in Kenia. Zimbabwe en Zambia. In Peru en op Jamaica zitten Nederlandse oud-directeuren, in Costa Rica zijn er zelfs drie bezig. Onder hen een voor malige topman van een oliemaat Drs. W A. Zuidhof

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21