Holec en Philips-Elcoma V eiligheids-affiche Brits parlement behandelt herinvoering doodstraf Honderden banen weg bij Aubade voor Stopera Overleg werkende jongeren met CDA over korter werken Park Hoge Veiuwe laat everzwijnen afschieten NNEEKENC Benzineprijzen België naar recordhoogte Twente wil 'kloof-project' gaan opzetten REST0 VR0UWEHP0LDER tel' °1189"1900'bgg'1965' Certificaat nodig voor beroepsmatig vervoer hond en kat over grens NS schaft kniptang af Jubileumfeest jarige ANWB in Utrecht VOOR RECES VAN EIND JULI EXTRA ONTSLAGEN NA REORGANISATIE ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/binnen-buitentand UTRECHT (ANP) Het elektrotechnisch concern Holec (5.000 man) wil los van het al eerder aangekondigde ontslag voor 325 man bij Holec in Slikkerveer nog eens 470 man kwijt bij andere vestigingen. De vakbonden hebben van het bedrijf te horen gekregen dat er in het concern opnieuw het mes moet wegens grote verliezen en het uitblijven van orders, bijvoorbeeld van de energiebedrijven. In Stadskanaal zullen bij de Philips-vestiging aldaar in totaal nog 350 banen verdwijnen. Dit jaar worden 70 banen geschrapt en voor 1985 moeten nog 280 mensen weg. Volgens bestuurder D Nederveen van de arbeidstijdverkorting oplevert wil tweede kwartaal slechter geweest dan de industriebond CNV heeft de Holec- top meegedeeld dat gedwongen ont slagen op grote schaal onvermijdelijk zijn. De reorganisatie zou gespreid óver het hele bedrijf vallen. Holec, met z'n hoofdkantoor in Utrecht, heeft verder vestigingen in Amster dam, Rotterdam, Amersfoort, Henge lo en Nijmegen. De vestiging in Slik- keveer iSmit) valt dus buiten de jong ste reorganisatie. Volgens vakbondsbestuurder Neder veen wil de raad van bestuur van Holec de werknemers bovendien vijf procent loon laten inleveren in ruil voor verkorting van de werkweek van 38 tot 36 uur. De kostenbesparing die Holec tot woede van de vakbonden werd verwacht, zo bleek uit de woor- echter niet in de werkgelegenheid den van de directeur sociale zaken J. stoppen maar gebruiken voor het A. J H. Uijen. wegwerken van de verliezen. De bon- Maandag zullen van de zijde van het den hebben Holec meegedeeld dat ze bedrijf nadere mededelingep gedaan daar niets van willen weten. worden over de precieze aard van de De gang van zaken bij Holec is in het te nemen maatregelen. BESMET MET VARKENSPEST Een proU,.....* dat el- Veiuwe ook uitgegaan ders in het park. buiten naar andere Veluwse na- het grote biotoop van de tuurgebieden. zoals het HOENDERLO (GPD) Het 1000 hectare grote Otterlose Zand, het leef gebied van de wilde zwijnen in het nationa le park De Hoge Veiu we, is nagenoeg ever zwijn-loos. Deelerwoud, Edese Bos, Planken Wambuis en Otterlose Bos. Het hoofd terreinbeheer, maken ing. A. J Snijders deelde vrijdagmiddag tijdens zwijnen, echter nog en kele zwervende wilde varkens voortleven. Jachtopzieners er dagelijks jacht op. Er zijn plannen om na een persconferentie de winter De Hoge Velu- mee, dat De Hoge Veiu we met uit andere na- we een aantal histori- tuurgebieden afgekom- sche houtwallen in het stige wilde zwijnen te park in oude glorie gaat herbevolken. Maar dat herstellen, kan pas als het hele Directeur ïr. C. J. Stefels park van alle besmet- wil inspelen op de actie tingshaarden vrij is. Na- 'Vakantie in eigen land', dien zal op advies van door het plaatsen van de veterinaire dienst bij picknickbanken. een tijd en wijle een wilde- uitzichttoren en aanleg zwijnenbiggetje worden van nieuwe wandel- en natronloog en ongeblus- onder controle te blijven gratis te gebruiken witte te kalk en vervolgens houden. Dat advies is fietsen is intussen tot afgedekt met aarde. behalve naar De Hoge 400 uitgebreid. BRUSSEL (ANP) - Komende dag wordt in Belgie de benzine weer Als gevolg van de in het duurder. De prijs van superbenzine park heersende varkens- gaat met 1.65 cent per liter omhoog pest onder het zwart en ze komt dan op bijna 1,88 gulden wild zijn plusminus 90 per liter. zwijnen, bijna het hele Normale benzine wordt 1.1 cent per wilde-zwijnenbestand liter duurder waardoor de prijs van van De Hoge Veiuwe. een liter op 1,81 komt. De stijgingen afgeschoten, aldus de zijn het gevolg van het omhoog gaan heer L. Wetzels, chef fau- van de noteringen van de olieproduk- nabeheer van De Hoge ten op de internationale markt en van Veiuwe De kadavers de stijging van de koers van de dollar. Zljn in een acht meter Sinds het begin van het jaar is de prijs diep massagraf gedepo- van superbenzine in Belgié nu al met neerd. vernietigd met geschoten om de zaak fietsroutes. Het aantal 15 cent per liter gestegen. De prijs aan de pomp die maandag 1,88 per liter wordt, heeft nu een recordhoogte be reikt. Landelijk instituut jeugdbeleid bepleit DEN HAAG (ANP) Er moet een nieuw instituut komen voor de lan delijke ondersteuning van het jeugd beleid. Dit beveelt de commissie her ordening landelijke functies jeugdbe leid aan in haar eindrapport 'veran derend jeugdbeleid' dat minister Brinkman van wvc is aangeboden. Deze wacht reacties van betrokken organisaties af voor hij zijn stand punt bepaalt over het advies. Het departement heeft vrijdag de aan bevelingen gepubliceerd. Dc commis sie, in de wandeling naar haar voorzit ter commissie-Smit genoemd, stelt, dat de positie waarin de jeugd "ver keert. zo kwetsbaar dat ze aanspraak mag maken op een eigen beleid en eigen ondersteuningsvoorzieningen. De raad voor het jeugdbeleid houdt zijn adviestaak, zoals die in de wet is vastgelegd. Een op te richten Neder landse jeugdlobby zou. in navolging van de Youth Affaire Lobby in Enge land. de belangen van de jeugd kun nen behartigen, meent de commissie. In het instituut moeten alle functies bijeengebracht worden die van alge mene betekenis zijn, een centrale aanpak vergen en met elkaar samen hangen. OLDENZ A AL - De Stichting Informa tie en Educatieve Recreatie (SIER» heeft plannen om bij Oldenzaal een 'kloof-project' op te zetten, een re creatiepark waarin de nadruk komt te liggen op educatie en informatie. De bedoeling is een 750 meter lange, 15 tot 20 meter brede en 10 tot 15 meter diepe kloof aan te leggen, een soort promenade, waarvan in de zij wanden allerlei ruimten komen voor wat wordt genoemd ,,een veelheid van recreatieve mogelijkheden". Men denkt er op den duur 1.2 miljoen bezoekers per jaar mee te kunnen trekken De investeringskosten zijn voorlopig geraamd op ruim 100 mil joen gulden en het jaarlijkse indi recte economische voordeel voor Twente op het viervoudige hiervan terwijl er werk zou kunnen komen voor een paar honder vaste krachten en even zoveel parttimers. Men denkt de komende drie jaar nodig te hebben voor de verdere uit werking van het plan, de realisering ervan in 1986 te kunnen aanpakken en twee jaar later de eerste bezoekers te kunnen begroeten. Europese hulp - De EG-comnnssie in Brussel heeft besloten hulpacties goed te keuren voor landen in Afrika en in Latijns-Amerika. Voor 35 000 mensen in de streek van Tumbes en 48.000 mensen in het gebied van Piura idie gebieden liggen in Peru) wordt 200.000 ton graan gestuurd ter waarde van 750.000 gulden. In Afrika hebben verschillende lan den de te lijden van grote droogte. Holec levert produkten en systemen voor de opwekking, de distributie en het gebruik van elektrische energie, een sector waarin de marktomstan digheden moeilijk zijn. In 1981 kwam het concern geweldig in de problemen met een verlies van niet minder dan 66 min. Vorig jaar bedroeg het ver lies nog 22 min op een omzet van 613 min. Philips Stadskanaal Bij de Philips-vestiging in Stadska naal zullen tot 1985 nog 280 arbeids plaatsen extra moeten verdwijnen. Op het ogenblik werken bij deze Philips-vestiging nog 1500 mensen, maar daarvan zullen er dit jaar via natuurlijk verloop nog 70 afvloeien. Op de resterende 1430 arbeidsplaat sen zullen dan nog eens die 280 moeten verdwijnen. Volgens A. Hoekstra, directeur van de hoofdindustriegroep Elcoma van Phi lips, waartoe de vestiging in Stadska naal behoort, hoeven geen gedwongen ontslagen te vallen. De banen die overbodig worden zitten bij de pro- duktie-afdelingen van beeldbuizen en van halfgeleiders. In feite zouden daar 380 arbeidsplaatsen moeten verdwij nen. maar daar staat tegenover dat de produktie van kleine huishoudelijke apparaten met een honderd plaatsen zal wbrden uitgebreid. Er zullen bij Philips Stadskanaal dus 1150 arbeids plaatsen gehandhaafd blijven. „Wij zijn opgelucht door de beslissing van de directie van Philips", aldus reageerde vrijdagmiddag in Stadska naal Th. Berger, districtsbestuurder van de industriebond FNV. (ADVERTENTIE) Woerden (ANP) - Omgeven door zijn klasgenoten en mei als speciale gast zijn 74-jarige trotse opa werd Gerno Boes (midden derde van links) vrijdagmorgen op de Technische school Woerden e.o. gehuldigd als winnaar van de school-veiligheidsajfichewedstrijd 1983. De winnende affiche zal door het Veiligheidsinstituut als voorlich tingsmiddel worden gebruikt. AMSTERDAM tANPi Leden van het Amsterdams Philharmonisch Orkest hebben vrijdagmorgen in de bouwput van de Stopera een aubade gebracht. Zij wilden op deze manier de wens te kennen geven aan de bouwvakkers om de Stopera zo snel mogelijk af te bouwen. m Reserveringen: jKf diners - partijen - koffietafels ra z a la carte vlees- en visspecialiteit LAGER MINIMUMJEUGDLOON CENTRAAL UTRECHT (ANP) De jongerenorganisaties van de FNV en het CNV en de Voor 18-jarigen zal de RWW-uitkeni VVD-jongerenorganisatie JOVD gaan maandag met het CDA praten over het volgens de jongeren van het FNVt CDA-plan, de verlaging van de minimumjeugdlonen met tien procent te de voorgenomen verlaging van hi koppelen aan een arbeidstijdverkorting voor jongeren met eveneens tien minimumjeugdloon zonder meer procent (van 40 naar 36 uur per week). Dit heeft de jongerenbeweging van de hoger uitvallen dan hun netto looi FNV vrijdag meegedeeld. dat dan op 695 gulden per maan mumjeugdlonen met 10 procent en komt. Als ze niet werken is de RWI het stimuleren van een 32-urige werk- uitkering namelijk 707 gulden. CDA. Werkende jongeren CNV kan er week waardoor de jongeren er nog Het kabinet heeft vrijdag niet oh mee instemmen, op voorwaarde dat eens twintig procent op achteruit zou- deze zaak gesproken. De ministerra» de werkweek alleen den gaan. gaat er dus vanuit dat minister Ook de jongeren van de FNV zien Koning zijn voorstel handhaaft t 0meer in het plan van het CDA dan in komende week in de kamer zal verds ;ni Jongeren die al een baan hebben dat van CDA-minister De Koning. Zij digen. aldus premier Lubbers vrijdi -c moeten volgens de CNV-jeugd hun staan echter op het standpunt, dat na het beraad. 40-urige werkweek houden met het het minimumjeugdloon niet verder daarbij behorende mmimumjeugd- verlaagd mag worden omdat jongeren loon. Voorkomen moet worden, zeg- dan geen zelfstandig bestaan meer gen ze, dat jongeren wel 40 uur werken kunnen opbouwen. Bij een afzonder- worden lijke arbeidstijdverkorting voor jonge ren zouden de minimumlonen dan De FNV- en CNV-jongeren denken verschillend over het plan van het de verkorting v geldt voor jongeren die na 1 juli 1983 voor het eerst aan de De CNV-jongeren vindt het CDA-plan ook buiten schot moeten blijven, om- beter dan wat minister De Koning dat de lonen anders zakken onder de (sociale zaken en werkgelegenheid) RWW-uitkeringen voor werkloze jon- wil. namelijk het korten van de mini- geren. DEN HAAG (ANP) - Voor het grens- ruepsmaug vervoer onder de werking overschrijdend beroepsmatig ver- van de wet worden gebracht via het voer van honden en katten is met besluit dierenvervoer. Dat is nu dus ingang van vandaag (zaterdag) een gebeurd voor runderen, schapen, gei- speciaal certificaat verplicht, waar- ten en varkens. Volgens het ministerie uit moet .blijken dat de dieren ge- is dit gebeurd nadat is gebleken dag schikt zijn voor het vervoer. het niet-beroepsmatig vervoer van de- ze soorten plaatsvond op een wijze die De verplichting is op voorstel van de het we] va„ de dlere„ ernsti staatssecretarissen Ploeg (landbouw SChaadde en visserij) en Scherpenhuizen (ver- In het besluit worden ook de dier_ keer en waterstaat) opgenomen in het soorten aangewezen die, als zij de niprpnrprvfipr Hpt n^inictprip grens overgaan, moeten zijn verge- besluit dierenvervoer. Het ministerie van landbouw en visserij heeft dit ^êld vrijdag meegedeeld. Tevens is op voorstel van beide be windslieden voor het niet-beroepsma- tig binnenlands vervoer van runde een certificaat dat zij ge schikt zijn voor het vervoer. Deze aanwijzing gold al voor de eenhoevi- gen en de runderen, schapen, geiten en varkens. rei, schapen, feiten en varkens de Dierenbescherming hoopt, dankaij de wet dierenvervoer van kracht gewor- wis,iirin-ptl in7if.h, „r„„„ gewor den. In deze wet worden onder andere regels gesteld aan de v wijzigingen enig inzicht in en greep te krijgen op de illegale handel in en oermidde- f0kkerjj van honden en katten. Vol- UTRECHT (ANP) - De NS-con- ducteurs moeten in de loop van dit jaar hun kniptang verwisse len voor een tang waarmee ze alleen nog maar kunnen stem pelen. De kniptang wordt uitge rangeerd. omdat het gaatje in het kaartje qua controlemoge lijkheden minder waterdicht is dan een stempel. Bovendien zijn de moderne spoorkaartjes gemaakt van een veel dunnere papiersoort en daarme is het knippen er ook niet gemakkelijker op geworden, zo melden de spoorwegen. NS hoeft niet eens nieuwe stempel- tangen te kopen maar kan ze voor een prikje overnemen van de Duitse Spoorwegen. De conducteurs wacht nog een andere vernieuwing. NS gaat voor de conducteurs en de sta tionschefs (bij elkaar circa 2500 man) een modeontwerper in de arm nemen die een nieuw uni form gaat bedenken. Het huidige pak is nogal ouderwets en de NS'ers willen iets van moderner snit. Voorts hangt de NS'ers mo gelijk ook een nieuwe pet boven het hoofd die wat lichter en soepeler is dan de huidige. lunainj au iiuuuuii til aailtll. ui- len. het vervoer en de berging van visscr hct j d eren en de begeleiding en verair- dulzcndl.„ dicrc„ ging tijdens het vervoer. Voor bijvoor beeld paarden de wet spreekt van eenhoevigen waren zowel in het binnenlands als bij grensoverschrij dend niet-beroepsmatig vervoer deze regels al van kracht. Voor andere soorten gold dit tot nu toe alleen als de dieren de grens overgaan Het beroepsmatig vervoer van dieren valt onder de wet dierenvervoer. Daarnaast kan door een algemene maatregel van bestuur het niet-be- Amerikaan zegt tientallen vrouwen te hebben vermoord MONTAGUE (RTR) De politiek verscheidene Amerikaanse staten op zoek naar lijken, nadat een 4 jarige man heeft verklaard dat hi.' ongeveer honderd vrouwen heeft vu- moord. Henry Lee Lucas legde di verklaring af nadat hij dinsdag Texas in staat van beschuldiging LONDEN (RTR/DPA) Het onlangs Lesotho. Mozambique "en Zimbabwe gekozen Britse parlement zal nog hebben voedselhulp gevraagd en ze voor het rcccs van eind juli stemmen krijgen met spoed graan, olie of geld overjierinvoering van de doodstraf, om voedsel te kopen, alles bijeen voor n,< 1 f' 1 ruim 3.575.000 gulden. Verder heeft de Europese Commissie leningen en schenkingen van in totaal zestig miljoen dollar beschikbaar ge- Hij zei niet wanneer de stemming zal steld aan twintig ontwikkelingslan- plaatsvinden maar In regeringskrin- met de strop wordt uitgevuexu, weru in 1965 afgeschaft en herhaalde pogin gen haar opnieuw in te voeren misluk- Dit heeft de minister van binnen landse zaken van de regering-That- cher, Leon Brillan, donderdagavond erklaard. Conservatieve leden van het Britse conservatieve partij beschikt in het Lagerhuis over een meerderheid van 144 zetels Traditioneel neemt de Britse regering geen standpunt in haaldelljk voor de doodstral te zijn m verder onder bepaalde gevallen van moord Zij windsurfsimulator. Voorts rijdt er met wordt daarbij door veel partijgenoten escorte van de wegenwacht een kras UTRECHT (ANP) - Dc ANWB sluit de feestelijkheden rond z'n 100-jarig be staan vrijdag 1 juli af met een grote gesteld van de moord op zijn wert manifestatie in Utrecht op de Malie- geefster. baan. Daar werd op 1 juli 1883 de Aanvankelijk werd de man niet r- ANWB opgericht in uitspanning 'Bui- i00fd. Maar toen hij allerlei bijzoncu tenlust'. een pand waar nu de Unie heden over de moorden gaf. kreK van Kunstmcstfabrikanlen zit. men de indruk dat hij wel eens De halve Maliebaan wordt 1 juli afge- waarheid kon vertellen. Op zijn aa'. 1 sloten voor het verkeer en wordt wijzingen vond de politie in het dit ingericht als een soort openluchtten- trict Denton het lijk van een melsjf toonstelling waar een beeld wordt De politie in Texas heeft contaci gegeven van de activiteiten van de opgenomen met de autoriteiten in 1? ANWB. Van negen uur 's morgens tot Amerikaanse staten waar Lucas nat' negen uur 's avonds kan het publiek Zijn zeggen de moorden heeft gf- (de ANWB rekent op 20.000 bezoekers) pieegd. Lucas heeft na de moord op met alleen kijken maar ook meedoen zyn moeder 15 jaar doorgebracht n aan wedstrijden (schade raden, tent een psychiatrische inrichting. Daaru-t opzetten, boomzagen. fietspuzzel- werd hij in 1975 ontslagen, tocht etc.Er is een behendigheidsde- - monstratie met motoren en fietsen en instructie met een gesteund. Bovendien kan zij zich be de doodstraf roepen op opmipeilingen waaruit blijkt dat de meerderheid van de .j Britten vóór de strop is. Maar ook bij doodstraf of voor een referendum over parlementsleden niet de partijlijn de conservatieven verloopt het debat ftÉÉjiÉ| fif ------ mjm niet eenstemmig. parlement hebben een reeks moties en Brittan verklaarde dat het parle- ingediend voor herinvoering van de ment vrijelijk kan stemmen, waarbij radio-tv en kunst den. Voor het hele Caribische gebied is 3,4 miljoen dollar beschikbaar ge steld ter bevordering v; en de handel. de kwestie. Enkele moties vragen de hoeven volgen, doodstraf weer in te voeren met name Brittans aankondiging heeft de dis gen werd vernomen dat het debat voor moord door terroristen en bij cussie in de Britse samenleving c binnen een maand zal beginnen. De moord op leden van de politie, op de doodstraf opnieuw fel doen oplaai- hët tóerismc doodstraf, die in Groot-Bnttannië gevangenispersoneel en kinderen. De en. Premier Thatcher verklaarde her- Labuur, de sociaal-democraten en de liberalen wijzen de doodstraf eensge zind af. bejaards ANWB-lid teen maand ouder dan de ANWB-zelf) rond in een sto koude auto uit 1897. Het vehikel was destijds eigendom van de eerste auto mobilist die lid werd van de ANWB. Verder zal Utrechts burgemeester me- n radioen televisievroaraik vrouw Vos een gedenksteen onthullen ue raaw en t-etevisiepruyiu en minister Smit-Kroes van verkeer ma's van dit weekeinde VIM en waterstaat komt reflecterende u op de pagina's 22 en 23. armbanden uitreiken aan Utrechtse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2