PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Syrië wijst leider PLO Arafat uit l \i Voorbereiden handel in drugs wordt strafbaar Noodweer in het oosten <r Omroepbijdrage mogelijk fors omhoog NA NIEUWE BESCHULDIGINGEN In Californië „Minister overweegt atere aanleg JPhilipsdam Perioden met zon Perioden met zon en voornamelijk in hel binnenland enkele onweersbuien Middag- temperatuur van 17 graden op de Wadde neilanden tol 25 graden in Limburg Matige noordoostenwind !26e jaargang no. 147 !aterdag 25 juni 1983 Off. Volvo- en Mazda-dealer djföOüKflü-i ANJELIERSTRAAT 5 Teletoon 01100 16810 OCCASIONSHOW (van 16 juni t/m 2 juli) (Van onze parlementaire redactiei I |EN' HAAjC Minister Brinkman (WVC) wil de omroepbijdrage geleidelijk Jml 42 gulden verhogen tot 195 gulden per jaar. Dit geld is volgens de iwindsman nodig om de nieuwe ontwikkelingen bij de televisie te kunnen etalen. Dit slaat in een laatste concept-medianota, die evenals vele eerdere oorlopige medianota's is uitgelekt. ministers, die zich bezighouden met de medianota, moeten dit weekeinde i commentaar op de voorlopig laatste versie van deze nota bij minister Brinkman mieveren. Het gaat onder meer om premier Lubbers en de ministers Van Aardenne (economische zakem. Deetman «onderwijs* en Smit Kroes iverkeer en waterstaat! Volgens minister Brinkman kan in de eerste week van juli de definitieve medianota in het kabinet worden besproken Hij verwacht dat de nota eind juli aan de Tweede Kamer kan worden gezonden. Omdat de vrijdag uitgelekte nota nog steeds een concept is. die waarschijnlijk nog zal worden gewijzigd, wil de woordvoerder van het ministerie geen enkel commentaar op de inhoud van het stuk geven. BEIROET (GPD RTR UPI AFP) PLO-leider Yasser Arafat is vrijdag" door de Syrische iutoriteiten het land uitgezet nadat hij Syrië er opnieuw van had beschuldigd de rebellie legen hem met militair materieel te steunen. Hij kreeg gistermiddag orders om direct Syrië te verlaten, nadat hij de Syriërs verantwoor- ielijk had gesteld voor de dood van een aantal van zijn aanhangers. Vrijdag werden tien Palestijnse guerrillastrijders gedood of gewond, toen hun konvooi in een hinderlaag reed lak bij de Noordsyrische stad Homs. De PLO-leider is vervolgens met een de PLO zijn hoofdkwartier verplaatst stijnse kringen in Damascus verno- Ijnvliegtuig naar Tunis gevlogen, de had na de aftocht uit Beiroet vorige oordafrikaanse hoofdstad waarheen zomer. Bij zijn vertrek werd Arafat door een Syrische regeringsfunctiona ris verteld van nu af aan persona non grata te zijn, en dat hij zich ook niet meer in de Oostlibanese Bekaa-vallei mag begeven Na aankomst op het vliegveld van Tunis zei Arafat: „De hele wereld moet weten dat al onze bases omsin geld zijn door Syrische pantserwa gens en door speciale Syrische eenhe den (commando-troepen i, en wij we ten nog niet wanneer de uitbarsting zal plaatsvinden" Hij waarschuwde tegen „een nieuwe slachting die het Syrische leger kan gaan aanrichten tegen het Palestijnse volk' Ook de plaatsvervangend bevelheb ber van de Palestijnsè-strijdkrachten Khalil Al Wazir, beter bekend met zijn codenaam Abou Jihad, die zich in de Beka'a-vallei bevindt, heeft van de Syrische autoriteiten te horen gekre gen dat hij Syne niet meer binnen mag, Dit is in goed ingelichte Pale- Van onze Haagse redacteuri ~!N HAAG Minister Smit-Kroes n verkeer en waterstaat is van in de aanleg van de Philipsdam icliter in de Oosterschelde te vertra- I. Dat blijkt uit woorden van mi- lister-president Lubbers, die vrijdag tpzijn wekelijkse persconferentie na ïfloop van de ministerraad uitlegde lat bet kabinet besloten heeft 80 procent van het huidige, 200 miljoen irote tekort van het Oosterschelde- jroject, voor z'n rekening te nemen. De resterende twintig proeent moet lor verkeer en waterstaat worden igebracht, en juist om die reden zal (r nu gestudeerd gaan worden op rertraging van de aanleg van de Philipsdam. De tweede comparti- nenteringsdam, de Oesterdam. bij Bergen op Zoom, wordt dan gewoon jp tijd voltooid. De ministerraad moest zich vrijdag middag buigen over het dertiende roortgangsrapport Oosterschelde- »erken, dat begin volgende week aan de Tweede Kamer zal worden gezon- j den. Opnieuw, zoals de laatste tijd I jebruikelijk, is er een financieel 'gat' de totale kosten worden hoger ge- .-aamd dan het geld dat beschikbaar Het huidige gat van globaal tweehon derd miljoen is voor een belangrijk deel ontsiaan in de vorige kabinetspe riode. Ex-minister Zeevalking heeft z'n opvolgster mevrouw Smit een fi nanciële erfenis van 162 miljoen ach tergelaten. In de eerste vier maanden tan mevrouw Smit's aanwezigheid op verkeer en waterstaat -het voort- zangsrapport behandelt immers de periode tot eind vorig jaar- is er een jat van ruim 40 miljoen ontstaan. De huidige afspraak is een overwin ning voor mevrouw Smit: oorspronke- lijk moest zij de 162 miljoen van Zeevalking zélf zien op te lossen. Het iabinet heeft haar die last echter van de schouders genomen. Om een oplossing voor het financiële ?at te vinden heeft de minister begin dit jaar advies gevraagd over de ver traging van de aanleg van de twee compartimenteringswerken achterin de Oosterschelde. de Philips- en de Oesterdam. Dat heeft haar echter veel boze reacties opgeleverd, én een nega tief advies van de Raad voor de Waterstaat. Algemeen is de indruk dat de dammen van groot belang zijn voor het instandhouden van het ge wenste milieu in de Oosterschelde, en luist vanwege dat milieu worden de 15 miljard grote investeringen in de Pijlerdam gedaan. De dammen aan- Slot zie pagina 11 kolom 4 Arafat verliet Damascus met zijn lijf wachten. Zijn adviseurs echter moch ten niet mee, maar zijn wel uitgewe zen. Zij werden over de grens gezet naar Libanon en bevonden zich vrij dagavond nog in de Bekaa-vallei Arafat was onverwacht donderdag avond in de Syrische hoofdstad aan gekomen voor besprekingen met neu trale Palestijnse leiders over de op- Minimumbroodprijs vijf cent omhoog DEN HAAG (ANP) - De minimum broodprijs voor dc consument gaat met ingang van dinsdag 28 juni met vijf cent omhoog en komt voor een brood van 800 gram op 1.81 gulden. Voor de handel bedraagt de verhoging die de broodproducenten mogen bere kenen vier cent. De verhoging voor de handel gaat maandag 27 juni in. stand, die zeven weken geleden bin nen de PLO tegen Arafat uitbrak. Het vertrek van Arafat uit Syrië valt samen met de aankomst van Arabi sche ministers van buitenlandse za ken in Damascus. De ministers, onder wie de Saoedische minister Saoed al Feisal. zijn naar Syriè gegaan om een verdere escalatie van het conflict tus sen Syrië en de PLO te voorkomen en een regeling te treffen De officiële woordvoerder van de PLO, Ahmed Abdel Rahman, ver klaarde dat de uitwijzing van Arafat een ..uiterst serieuze ontwikkeling was. die tot mogelijk bloedige resulta ten kan leiden" Minister Van den Broek (buitenlandse zakeni zal van 4 tot 7 juli een officieel bezoek aan Israel brengen, aldus heeft het ministerie van buitenlandse za ken in Den Haag meegedeeld. Hij zal met zijn Israëlische ambtgenoot, Yit- zak Shamir, bilaterale aangelegenhe den en de situatie in hel Midden- Oosten bespreken Sally Ride ionderaan de trapt verlaat de Challenger, gevolgd door John Fabian en Frederick Hauck EDWARDS-LUCHTMACHTBA- SIS CALIFORNIË (l'PI DPA AFP) - Het Amerikaanse ruimteveer 'Challenger' is vrijdagmiddag met vijf astronauten aan boord kort voor 16 uur Nederlandse tijd veilig geland op de luchtmachtbasis Ed wards in Californië. De vlucht heeft zes dagen geduurd. Vanwege slechte weer moest de vluchtleiding afzien van het plan. de Challenger te laten landen op de lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. Aan de nu afgesloten ruimtevlucht deed voor hel. eerst in de geschiede nis van de Amerikaanse ruimteveer een vrouw mee. De bemanning van de Challenger bestond uit Robert Rippen Frederick Hauck, Sally Ri de, John Fabian en Norman Tha- gard. Een landing op Cape Canaveral bespaart het Amerikaanse ruimte vaartbureau NASA de kosten en de lijd van het overvliegen van het ruimteveer op de rug' van een Boeing 747 van Californië naar Flo rida Als gevolg van de wijziging van de landingsplaats op zo korte termijn, waren op de basis Edward slechts enkele honderden toe schouwers aanwezig. TRIPOLI Een vermoeide Arafat voor zijn vertrek naar Damascus DEN HAAG (ANP) Bij de Tweede Kamer is een wijziging van de opiumwet ingediend, die moet voor komen dat met name de grote drugs handelaren door de mazen van de huidige wet glippen. Om ook de mensen achter de scher men van de drugslijnen te kunnen aanpakken worden de bevoegdheden van de Nederlandse justitie tol het vervolgen van personen in het buiten land uitgebreid. Ook wordt m de toekomst niet alleen de daadwerkelij ke handel in heroine en andere drugs. ADVERTENTIEt NIEUW!!! ALFA 33 Reeds v.a. 21.190.-. AUTO V/D VLIET - GOES Verrijn Stuartweg 10 (Industrieterrein Poel 2), tel. 01100-28751. (2^/ J^c rncc If SITTARD'EDE/DRUTEN/NIJVER- DAL (GPD ANP) - Een smalle strook in het oosten van ons land is in de loop van vrijdag geteisterd door zwaar noodweer. De bui trok van Zuid-Limburg naar noordelij ker streken. Het noodweer heeft vrijdagmiddag tussen half vier en half vijf boven een deel van Zuid-Limburg (binnen een smalle strook van Geulle tot Sittard) enorme schade aangericht en voor veel overlast gezorgd. Voor zover bekend deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. Zowel het auto- als treinverkeer kwamen korte tijd volledig stil te liggen. De autoweg Geleen-Heerlen verander de ter hoogte van Neerbeek en Spaubeek in een snel stromende rivier. Een half uur lang was Geleen onbe reikbaar Alle tunnels in de westelij ke Mijnstreek leverden hetzelfde beeld op gestrande auto's en ont redderde bestuurders. Het spoor baanvak Sittard-Maastricht was tot zeven uur 's avonds afgesloten. Treinen kwamen niet verder. Passa giers werden per bus vervoerd. Op vele plaatsen in de streek viel de stroom uit Volgens de eerste be richten is de schade aan gewassen erg groot. Na de regenval zakte het water overal snel. Ook in de Gelderse gemeente Ede heeft het noodweér overlast veroor zaakt Tal van wegen kwamen vol gens de politie blank te staan en door blikseminslagen zijn de mees te verkeerslichten in Ede gestoord of volledig uitgevallen. De politie kreeg in korte tijd tientallen tele foontjes over wateroverlast Zeer zware regenval heeft ook onder meer een bowling- en tenniscen- trum in het Gelderse Druten ernstig beschadigd In Nijverdal iOverijsseli stond in diverse straten 30 tot 40 centimeter water. De brandweer had de handen vol aan het leeg pompen van kel ders. GEULLE - Waar zaterdag de Nederlandse Kampioenschappen Wielrennen ondanks alles toch zullen wordei gehouden, stroomde vrijdagnamiddag het water nog vrijelijk door de straten. maar ook het voorbereiden of het bevorderen van die handel als zelf standig misdrijf strafbaar gesteld. Minister Korthals Altes van justitie denkt dat door het wetsontwerp de wereldwijd vertakte drugshandel be ter kan worden bestreden dan tot nu toe. Momenteel kunnen alleen die hande lingen worden vervolgd, die een begin van uitvoering vormen van het straf baar gestelde feit. Er moet dus al concreet van drugshandel sprake zijn, voordat politie en justitie kunnen optreden Het voorbereiden, uitlok ken elof financieren van handel in drugs is niet strafbaar, zolang er nog geen transactie heeft plaatsgevonden Daardoor konden dus de grote hande laren en financiers achter de scher men zonder een groot risico van straf vervolging hun gang gaan Rechtsbescherming Het nieuwe wetsontwerp houdt ech ter niet in. dal elke vorm van het beramen van drugshandel al straf baar zou worden. Een dergelijke 'sa menspanningsbepaling' zou een goe de rechtsbescherming van het indivi du in het gedrang kunnen brengen. Daarom hebben de opstellers van het wetsontwerp dit zodanig geformu leerd. dat er sprake moet zijn van meer dan alleen maar het beramen van drugshandel, maar bijvoorbeeld ook tot het verschaffen van inlichtin gen om de handel mogelijk te maken of dit althans te proberen of het voor handen hebben van middelen om een drugshandel op 1e zetten. Het nieuwe wetsontwerp is vooral van belang voor hel oprollen van de inter nationale drugslijnen Het beoogt na melijk diegene strafbaar te stellen die in- of uitvoer van drugs n of uit ons land uitlokt, bevorderd of voorbereidt ongeacht diens nationaliteit De Ne derlandse politic kan zich er daardoor samen met de buitenlandse korpsen op richten de drugslijnen in een /.o vroeg mogelijk stadium op te rollen. Niet langer hoeft dan nog gewacht te worden tot er daadwerkelijk van in- of uitvoer sprake is, met als gevolg dat wel de drugskoeriers gepakt kunnen worden, terwijl de echte handelaren buiten schot blijven Op de nieuwe wetsbepalingen staan gevangenisstraffen van ten hoogste zes jaar. Mensen die een geringe hoe veelheid heroine of andere gevaarlijke drugs voor eigen gebruik ons land binnen of buiten brengen worden vrij gesteld van strafbaarstelling. Kolenaanroer Er wordt een kolenhavcn :n Vlissingen-Oost aangelegd voor de kolenaanvoef voor de toekomstige omgebouivde PZEM-centrale bij Borsele. (PAGINA 9) Knelpunten Uit het verkeersbeeld in Goes zullen een aantal knelpunten wegvallen door de opening van de verlengde Oranjeweg en de doorgetrokken Deltaweg (PAGINA 12) Wimbledon Een van de favorietes voor de titel bij de datnes Chris Evert is gisteren uitgeschakeld door de 23-jarige Cathy Jordan (PAGINA 15) Nederlands record Marjan Olijslager Tour r dc PARIJS Marjan Olijslager is bij de internationale atletiekwedstrijden in Parijs Nederlands recordhoudster op de 100 meter horden geworden. De Zeeuwse atlete werd achter de Fran- caisc Laurence Machabey-Elloy (13.181 tweede in 13.27 seconden. Met die lijd bloei' zij ruim beneden de limiettijd van 13.40 seconden, die de KNAl' voor erkenning als record had gesteld. Vrijdag 1 juli gaal de Tom France weer can start vooruitblik vindt u op de pgi- na s 25. 26. 27 en 29. Binnen en buitenland: 2 en 3 Financieel: 5 Provincie: 9 10, 11. 12. 13 en 14 Sport: 15 Weekend bijlage: 17, 18. 19 en 21 Radio televisie en kunst: 22 en 23 Vertroebelingen rond kolenhaven T~\e plannen voor de aan- I J—'leg van een kolen-aan- I voerhaven in het Sloegebied j bij Vlissingen hebben de af- gelopen weken nogal wat zwart stof van knorrigheid doen op waaien over de tot nu toe toegepaste besluitvorming. Na alles wat er van her en der al aan (vooral politiek) ongenoegen over deze kwestie was neergedaald hield gistermiddag de commissie economische zaken uit de Staten van Zeeland een extra verga dering. waarin de ergernissen over de gang van zaken konden worden aan geveegd. Op tafel lagën twee stukken van het college van gs 1 een nota, waarin wordt geconcludeerd dat een nieuw te graven Kaloothaven in Vlis singen-Oost de beste en in feite enige mogelijkheid is om een straks omge bouwde kolengestookte elektriciteits centrale van de PZEM van ongestoor de brandstoftoelevering te voorzien. 2 een ontwerp-brief aan minister Van Aardenne (economische zaken), waar in steun van het rijk wordt verzocht om de onrendabele top 26 miljoen) van het project te kunnen wegwerken. De argumenten van PZEM en gedepu teerde staten, die deze toekomstige kolenaanlanding per zeeschip in een nieuwe haven vlakbij de centrale aan nemelijk moeten maken, zijn in de PZC al verschillende malen uiteenge zet. Ze zien er vrij steekhoudend uit. zijn gebaseerd op nuchtere financieel- economische logica en sluiten in rede lijke mate aan bij de bestaande zeeha venactiviteiten in dit gedeelte van de Westerschelde De critici van de plan nen. die als alternatief een aanlanding van kolen in Temeuzen aanbevelen, zullen over stevig weerwerk moeten kunnen beschikken om de zakelijke onderbouwing van het voorstel kolen- haven Vlissingen-Oost te ontzenu- Het onbegrijpelijke in óók deze kwestie weer is dat de discussie wordt vertroebeld door onduidelijk heden. gaten in de gevolgde procedu res en vooral gevoeligheden. Er vallen verwijten als: „in opkamertjes wordt van alles en nog wat bekokstoofd „er is onvoldoende overleg met alle betrokkenen gevoerd", „uitgegaan wordt van zekerheden die geen zeker heden zijn"(zoals een mogelijke subsi die van het rijk) en „de politiek van de voldongen feiten viert weer hoogtij" Nog helemaal los van het feitelijk gehalte van kritiek in deze termen is de vraag aan de orde. hoe het moge lijk is dat dit soort van sfeertjes rondom een stuk besluitvorming steeds weer kunnen ontstaan. Vaak is de oorzaak terug te voeren naar een vorm van (ambtelijk) vooroverleg, waarin allerlei onwrikbaarheden kun nen groeien. Beslissingen die nog lang niet zijn genomen worden gaandeweg bij de voorbereiding nogal eens als een automatisch vervolg gezien Zo had de voorzitter van de commissie financien uit de tweede kamer deze week ernstige kritiek op het kabinet over de 'onzinnig korte termijn' waar binnen (vlak voor de vakantie) nog allerlei wetsvoorstellen door het par lement moeten worden gejaagd. En hij ergerde zich in het bijzonder aan de afdeling voorlichting van het mi nisterie van financiën, waar men pers berichten uitstuurt 'die regerings voorstellen opdissen als voldongen feiten, terwijl de staten-generaal er zich als medewetgever nog over moe ten uitlaten' Meer en meer spitst kritiek over omstreden kwesties zich toe op niet zorgvuldig genoeg gevolgde pro cedures. Vaak is dat onnodig, overbo dig en onzuiver. Er worden irritaties opgeroepen, die eenvoudig achterwe ge hadden kunnen blijven. Tekort aan overleg en te lang uitgebleven infor matie zijn niet zelden de aanstichters van een forse portie bestuurlijke en politieke ergernis, dal dan een over heersend karakter krijgt. Volgens de regeltjes van de kunst in de besluit vorming is zoiets misschien nog wel te weerleggen, maar veel beter kunnen dergelijke vertroebelingen op voor hand worden ondervangen. Ze leiden de aandacht maai- af van de hoofdza ken. In het concrete geval van de plannen tot aanleg van een kolenha ven ten behoeve van de PZEM-centra- le bij Borssele. die aan een groot scheepse ombouw toe is, gaat het tenslotte om serie beleidsbeslissingen met verstrekkende gevolgen en belan gen op velerlei terrein. Terecht is gistermiddag in de statencommissie economische zaken van verschillende kanten aangevoerd dat de gang van zaken tol nu toe niet de schoonheids prijs voor open en vroegtijdig overleg met direc' betrokkenen en snelle in formatie verdient De beleidsvoorbe- reiders behoren zich die kritiek aan te trekken. Het zicht op de kern van de zaak en op de wezenlijke argumenten in het belang ervan is namelijk een tijdlang belemmerd door een stofgor- dijn van misverstanden, veronderstel lingen en onduidelijkheden waaraan geen enkele behoefte was vdM Tsjaad - Hoewei de rebellen van Goukouni Oueddei de verovering van I de Noord-Tsjadische plaats Faya-Lar- geau hebben gemeld, houdt de Tsjadi- sche regering in N'djamena vol dat de stad nog in handen Is van regerings- j troepen Wel wordt er volgens minis ter van buitenlandse zaken Idriss Mis- kine hard gevochten Volgens Miskine krijgen de rebellen steun van de Libische luchtmacht. Het hoofd van de Libische missie in Parijs. Siad Hafiana, zei vrijdag dat Libië niet betrokken is bij de oorlog.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1