GEZONDHEID hahh-hahh-hatsjie, ik heb een allergie 17 ZATERDAG 25 JUNI 1983 Hahh-haahhh-hatsjie! Niezen lucht op. Maar wie het te vaak doet krijgt een rood aangelopen gezicht én (lichte) hoofdpijn. Niezen betekent immers dat de adem zich met orkaankracht door de luchtpijp perst. Wie daar op den duur niet licht in het hoofd van wordt, makt op zijn minst naar een bruistablet. Hooikoortspatiënten in Nederland zijn er ruw jeschat 100.000 worden in deze zomerse dagen dan ook flink geplaagd. Als het even kan uisteren zij 's ochtends naar de weersverwachtingen. Droog en zonnig? Dat betekent jke ihuisblijven; ramen en deuren gesloten houden. Wie dat namelijk niet doet krijgt inherroepelijk last van grasstuifmeelkorrels die dan volop door de lucht zweven. De korrels -aarvoor hooikoortslijders overgevoelig zijn. Ademen zij ze in dan snuiten ze zakdoeken vol. wijls wacht men daar veel te lang mee Dan is men inmiddels al te zwak om nog goed te kunnen herstellen. Bij astmapat iènten gebeurt dat nogal eens Hun longen zijn dan al te veel beschadigd om er nog helemaal bo venop te komen' Met allergieen word je volgens Spieks- die gebieden ar>dere Sommige mensen hebben ook likoorts is dan ook geen ziekte, poison'i wat de een wel bekomt is voor -aar een allergie; een van de vele. De de ander vergifi. doelend op de veel- leest voorkomende zijn die voor vuldige gedaanten die allergie heeft jrasstuifmeelkorrels en huisstof, de luismijt die overal aanwezig is. Be- Allergie komt volgens dr. Spieksma lucht is ook de reactie op huidschil- voor bij jonge patiënten maar ook bij fcrs van honden, katten en andere ouderen bij wie klachten in ccn ande- lisdieren. re hoedanigheid kunnen terugkomen. bijvoorbeeld als een eczeem, astma of imerkelijk zeldzamer zijn de voor- bronchitis: de zogenaamde CARA ïlden van mensen die overgevoelig (chronische a-specifieke respitaire voor varkensvlees, scharretjes of aandoeningeni. waarvan de laatste ider voedsel. Ook dat zijn allergieen; jaren veel sprake is En ook hier kan leen is het effect heel anders. Stuif- de allergie weer van alles betreffen: leelkorrels en huisstofmijten slaan huisstof, stuifmeel, geneesmiddelen, [op de luchtwegen. Huidschilfers van schimmels, gisten, vis. vlees, eieren, itten ook. Er ontstaan astmatische melk, noten, drop en zo gaat de lijst vallen, neusverstoppingen en maar door. ibuien. Maar varkensvlees en iharretjes hebben het op de huid Om de allergie te kunnen vaststellen irzien: veroorzaken er eczeem of is het belangrijk te weten welke ziek- Ibulten. ten de patient heeft gehad, met welke potentiele lichaamsvreemde stoffen hij in aanraking komt, in welke omge ving hij verblijft en wanneer hij pre cies last heeft. Bieden die gegevens de allergoloog nog te weinig houvast, dan zal hij de patient extracten in spuiten van huismijten, grasstulf- meel. schimmels en wat dies meer zij in de hoop dat er als reactie een rode plek ontstaat De allergie is dan be kend en eindelijk kunnen maatrege len worden genomen. poepjes Blijkt de cavia dc boosdoener, dan moet hij de deur uit. Maar is het de huisstofmijt, dan wordt het moeilij ker. Volgens dr. Spieksma. die in 1967 op het onderwerp 'huisstofmijten als oorzaak van allergisch astma' pro moveerde. zijn deze spinachtige transparante beestjes niet te ontwij ken. „Ze horen bij de mens. Ze zitten overal, ook in je bed, enfin: je komt er niet van af. Ze laten zich niet uit roeien. Ik heb DDT geprobeerd, maar zelfs dat hielp niet. Ze kunnen alleen niet zo goed tegen droogte. In de bergen en duinen vind je re dun ook niet geboren ..Toch komen ze in nauwelijks. Daarom worden astma- bepaalde lamilies meer voor dan patiënten vaak n gestuurd". Zonder mijten was er volgens Spieks ma waarschijnlijk geen astma Maar dan zouden we wellicht stikken in het roos Dat wij daar nauwelijks last van hebben is tc danken aan de mijten Die vreten ze namelijk op. Schadelijk zijn deze beestjes dan ook niet. Dat ziin wel hun poepjes. Die zijn ontzet tend klein, maar ze zitten boordevol lichaamsvreemde stoffen Als astma- patiënten die inademen raken hun fijne luchtpijpjes verstopt en krijgen ze problemen met uitademen Van daar dat een astmapatiènt als het voor het overige houdt hij zich bezig sjak jansen een grotere aanleg om ze te krijgen Die aanleg is vaak wel erfelijk, maar de allergie zelf met". hooikoorts Voor hooikoorts gaat dat zeker op. zo stelt Spieksma die dagelijks het ra diobericht voor hooikoorlspatiênten (17.55 uur. Hilversum li samenstelt. kan een droog huis moet hebben in een droge omgeving! Dan heeft hij het minste last van zijn allergie" Bezorgt de allergie last. dan moet volgens Spieksma niet worden geaar zeld medische hulp m te roepen ..Dik- met een onderzoek naar de hoeveel heid grasstuifmeel in de lucht, wat belangwekkend kan zijn voor met name lijders aan hooikoorts. Deze allergie heeft niets met hooi te maken, noch met koorts het is puur istamme leer dan een miljoen mensen in fcderland hebben wel een of andere dlergie. Is het niet voor kamelehaar of geparfumeerd bloemetjesbehang, dan is het wel voor stuifmeelkorrels of huisstofmijten. Volgens dr. F. Spieksma van de afdeling allergolo- {ische biologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden zijn er zoveel al lergieën dat men van het bestaan sommige niet eens afweet. Dat blijkt het gunstigste geval pas als we t die bepaalde stof in contact komen. Wetenschappers sluiten het dan ook niet uit dat wij allergisch oor de algensoort die op de bodem van de Oostchinese Zee froeit. Allergie is het Griekse woord voor andere werking. Deze andere werking wordt veroorzaakt door lichaams vreemde stoffen (allergenen) waarop mens en dier overmatig of ongewoon reageren. Dat kan zich uiten op aller lei manieren, maar die hebben slechts weinig verband met elkaar. Ogen- Khijnlijk althans, want allergie, ook wel atopie genaamd, is een zeer inge wikkeld proces. Simpel gezegd gebeurt het als volgt; ten allergeen. bijvoorbeeld een stuif- oeelkorrel. gaat via de neus ons li chaam binnen en hecht zich aan de lichaamseiwitten Het allergeen ver- indert dan in een zogenaamd anti- feen Daartegen bouwt ons lichaam antistoffen op. Als er dan opnieuw een stuifmeelkorrel binnendringt, gaan de antistoffen die te lijf. Maar onvermij delijk gaat dat gepaard met weefsel beschadiging, waarbij histamine vrij komt: de stof die bij de huid en het slijmvlies de typische allergiever schijnselen opwekt vergif Afhankelijk van de wijze waarop de allergenen in ons lichaam terechtko men worden drie soorten onderschei den: inhallatic-allergenen. via de luchtwegen; contactallergenen, via de huid en slijmvliezen; en voedselal- lergenen die via het maag-darmka naal verderf zaaien. De geschiedenis van allergieën da- leert van eeuwen her. De volksmond sprak er al vroeg over. Eén van de bekendste gezegden is het Engelse One man's meat is another man's een overgevoeligheid voor stuifmeel van windbestuivende planten en bo men Bij Nederlanders gaat het vooral om gras. bij Amerikanen om het stuif meel van de ambrosiaplant en bij Japanners om de cederplant, Noren. Zweden en Finnen krijgen hooikoorts van het berkestuifmeel en bewoners van het Middellandse Zeegebied snui ten zich het ongans als het glaskruid in bloei staat Eskimo's daarentegen kennen geen hooikoorts Waar zij wo nen is immers geen stuifmeel Hooikoorts heeft men ruwweg tussen zijn tiende en veertigste levensjaar. Het begint als een klein kriebeltje aan de neus Enkele minuscule stuifmeel korrels zijn dan in de neus gekomen Vandaaruit dringen zij via het slijm vlies hpt. lichaam binnen en laten er indirect histamine vrijkomen, waar door de slijmvliezen uiteindelijk op zwellen en geprikkeld raken. Gèvolg: tranende ogen. een verstopte neus en proestende geluiden die niet altijd met Gezondheid' worden beantwoord Het geproest kan ook als aanstellerij worden bestempeld: zelfs als er inmiddels al sprake is van een astmatische aanval In dat geval is het gladde spienveefsel in de luchtwe gen onder invloed van histamine sa mengetrokken, waardoor roggels de doorgang extra belemmeren en de kortademigheid navenant toeneemt. prikkenkuur Last van hooikoorts houdt men meestal tien tot vijftien jaar. Recent onderzoek van dr. P. Dieges van de afdeling allergologie van het Acade misch Ziekenhuis Rotterdam heeft echter aangetoond dat men veel snel ler immuun kan worden. Hij promo veerde vorige maand op 'Hyposensi- bilisatie': een behandelingsmethode die de ernst en de duur van de hooikoorts moet verminderen. Dit op basis van langdurige inspuitingen met een extract van het beruchte grasstuifmeel. Het lichaam blijkt dan in relatief snel tempo een nieuw soort antistoffen aan te ma ken. Een soort die wél bestand is tegen de korrels. Gedurende een jaar heeft Dieges twee groepen hooikoortslijders behandeld. De ene groep met het grasstuifmee- lextracl en de andere groep met een neutrale vloeistof. Bij de eerste groep bleek het aantal klachten 's zomers 40 procent lager te liggen dan bij de tweede Daaruit concludeert de Rot terdammer dat zijn behandelingsme thode baat kan hebben bij patiënten met ernstige hooikoorts die blijven klagen, ook al slikken ze medicijnen. Het is echter hoe dan ook zaak zo vroeg mogelijk met de therapie te beginnen, want bij kinderen en jonge mensen is het effect groter dan bij patiënten boven de 30 die al geruime tijd last hebben van hun allergie Na een prikkenkuur van drie tot vijf jaar zijn de meeste hooikoortspatien- ten van hun belangrijkste klachten af Voor wie dat niet kan opbrengen en zijn geproest en gepiep met pillen wil onderdrukken, is er een troost de hooikoorts verdwijnt ook vanzelf. Al leen duurt het dan wel een jaar of tien langer wespensteek Een andere belangwekkende ontdek king op hel gebied van allergieën heeft de Zweedse professor dr. G. Johansson gedaan. Hij ontdekte IgE (het immunoglobuline van het type komt. dan k aflezen wat mogelijk de al Daarmee is een objectieve gerealiseerd, wereld pr< IgE wordt ook -toegepast bij pasgebo ren baby's van ouders met een aller gie Dat gebeurt met behulp van de navelstreng Het IgE-gehalte daarin is bij gewone baby 's nul of erg laag. Is er pu sprake van een hoger gehalte, dan kunnen meteen maatregelen worden genomen om latere gevolgen te voor komen Zo is het in zulke gevallen vaak raadzaam om enerzijds de borst voeding langer voort te zetten en anderzijds het toedienen van koe melk eieren, vis en sinaasappelen en dergelijke zo lang mogelijk uit te stellen Er kan tevens op worden gelet de huisdieren bij het kind vandaan te houden. Een stoffige en rokerige om geving kan het beter ook maar mij den. Verder dient rekening te worden gehouden met mogelijke ïnsectenste- ken Die kunnen iemand lelijk opbre ken Eén wespesteek hoeft niet zo erg te zijn. maar een tweede of derde kan tot levensgevaarlijke reacties leiden Ook hier kan het IgE-gehalte helpen bij verdere diagnose Dan zijn er nog de eczeemachtige aandoeningen, In grote lijnen ont staan die door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen in metalen en voe dingsmiddelen. Metalen veroorzaken vaak contacteczeem- Een voorbeeld is het veelvuldig voorkomende jarretel le-eczeem. waaruit een allergie voor nikkel blijkt. De therapie is hier een voudig de metalen jarretelles vervan gen door plastic kiwi Een andere voorbeeld is het cemen- teczeem. wat veelal duidt op overge voeligheid voor bepaalde chroom verbindingen die zich in kleine con centraties ln het cement bevinden. Zo zijn er vele zogenaamde beroeps eczemen, zoals bakkerseczeem, kap perseczeem, enzovoorts. Arbeidsder- matologie is de wetenschap die zich daarop toespitst; in tal van beroepen wordt namelijk met zoveel uiteenlo pende stoffen gewerkt, dat het vin den van de oorzaak veelal moeilijk is. het g n het voedsel. ..Hele dan worden nageplo- sma. ..Mensen met een allergie voor paprika of dragon, boter of olijfolie durven bijna niet buiten de deur te eten. omdat de vis wel eens in hun allergeen zou kunnen zijn gebakken Voor die mensen zijn dat soms le vensgevaarlijke situaties. Want krij gen ze een galbult en gaat die niet weg, dan kan cr een allergische shock optreden met als gevolg vermindering van het bloedgehalte Daar kan men dood aan gaan „Vorig jaar is er hier nog iemand bijna overleden. Die had voor de derde keer een kiwi gegeten en daar bleek hij allergisch voor te zijn. Die werd hier doodziek binnengebracht. Het is ook werkelijk bloedlink". foto's: Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17