'B en w Middelburg veranderen rondwegenplan op eigen houtje' Speldje met robijn vooi J. Maas en K. Schippei Vlissingen garant voor geld huiskamerproject GEMEENTE VLISSINGEN KOOPT WONINGEN WIJK HET FORT Concertproject in drie muziektenten weekenddiensten Marnixschool W-Souburg i vierde 60-jarig jubileum Dit najaar besluit over Vlissingse boulevard kerkdiensten ZATERDAG 25 JUNI 1983 streek RAADSFRACTIE BOOS; AANLEG GEGUND MIDDELBURG - De fractie van Progressief Middelburg in de Middelburgse gemeenteraad is Naties-Waicherseweg? staat verder uitermate verbolgen over het feit dat b en w van Middelburg 'achter de rue van de raad om' in het vragenl'jstje Als b en w deze vraag met 'ja beantwoorden, vragen de rondwegplannen hebben veranderd. Het gaat om de aanleg van de wijkverbindingsweg Kamermans en Blom vervolgens n Sandberglaan-Klarenbeek. B en w hebben de directeur gemeentewerken inmiddels gemach tigd de aanleg op te dragen aan de laagste inschrijver bij de aanbesteding, de firma Aug. van Dijk-Petit. Burgemeester en wethouders hebben B en w schrijven de raad dat jutst de echter besloten het kruispunt aan het weigering van het rijk om gelden begin van de nieuwe weg. de kruising beschikbaar te stellen -gerekend was Walcherseweg-Laan der Verenigde op een subsidie van 480 000 gulden- Naties. in tegenstelling tot eerdere aanleiding is geweest de genoemde plannen te laten zoals het nu is. De reconstructie van de kruising Laan plaatsing van een verkeerslichtenin- der Verenigde Naties-Walcherse weg stallatie daar wordt nu achterwege achterwege te laten. De genoemde gelaten. Wel wordt tegelijk met de aanlegkosten van 3.5 miljoen gulden aanleg van de wijkontsluitingsweg zijn overigens lager dan het krediet ook het van de provincie over te dat de raad voor de aanleg van de nemen deel van de Sandberglaan ge- wijkontsluitingsweg beschikbaar reconstrueerd De aanleg van de wij- heeft gesteld. Dit krediet bedroeg Middelburg tijdens de raadsvergade ring die aanstaande maandag wordt gehouden, een interpellatie wil hou- de gevolgen voor de aangepaste kos tenraming van de werkzaamheden van de wijkontsluitingsweg. De laat ste twee vragen zijn: ..Wat zijn de verkeerskundige motieven om de kruising niet aan te passen?' en ..Wordt na de aanleg van de wijkont sluitingsweg ook de Generaal Hake- Hm Brievenbus in j- Oostkapelle wordt vaker geleegd OOSTKAPELLE - Op verzoek het gemeentebestuur van Dom': heeft de PTT besloten de brlevt aan de Duinweg iter hoogte v; pand 891 voortaan twee keer per] te legen. Tot nu toe gebeurde dat per dag De huidige bus is vervi door een zogenoemde tweelingbui lichtmgstijden zijn op de bus aai geven. Geslaagd HEINKENSZAND - Mevrouw E Spruit uit Heinkenszand is gesis w voor het examen tolk-vertaler Pj konstuitingsweg gaat ruim 3.5 mil joen gulden kosten. Omdat de minis ter van verkeer en waterstaat al begin februari heeft laten weten, dat het rijk door bezuinigingsmaatregelen 'voors hands' geen geld voorde weg beschik baar stelt, moet Middelburg dit be drag uit eigen zak betalen. namelijk iels meer dan vier miljoen gulden. De wijziging van de oorspronkelijke plannen is de fractie van Progressief Middelburg 'in het verkeerde keelgat geschoten'. De fractie schrijft dit in een persverklaring, waarin tevens wordt meegedeeld dat Progressief den. In deze interpellatie stellen de will Smithlaan op deze weg aangeslo- fractieleden A. H. Kamermans en D. ten?" F. Blom het college van b en w een in een verklaring wordt herinnerd aan achttal vragen. De twee willen weten het voortdurende verzet van de heer of de aanleg van de wijkverbindings- Kamermans tegen de plannen om weg inmiddels is gegund, en waarom wijkverbindingswegen aan te leggen, de wijziging niet aan de raad is Naar zijn mening is slechts tien pro- voorgelegd. Verder vraagt de fractie cent van de wijkbewoners voorstan- of er nog meer wijzigingen zijn aan- der van de weg Sandberglaan-Klaren- gebraclit en is ze benieuwd of er voor beek „Deze weg verbindt niets met de aanleg van de weg nog meer niets" meent Kamermans. „Het nut kredieten aan de raad worden ge- ervan weegt niet op tegen de investe- vraagd. ringen zo zegt hij verder. Hij en zijn „Is het juist, dat er zelfs uit financieel fractiegenoot Blom vinden het onaan- oogpunt binnen de huidige aangepas- vaardbaar om zo'n weg aan te leggen te kostenraming nog wel ruimte is terwijl het rijk twintig procent bezui- Van links naar rechts K Schipper en J. Maas. beiden 50 jaar lid van ABVA KABO Districtsbestuurder T Jacobs wenst beide jubilarissen geluk Maas en K. Schipper kregen, vanwe- ren niet aanwezig in de boven ge hun 50-jarig bondslidmaatschap, van de tennishal in Goes; zij zulletfeit Behalve deze gouden jubilarissen onderscheiding later ontvangen kregen ook andere leden in verband Voordat de huldigingen begon ara - met een 40-of een 25-jarig lidmaat- hield Jacobs een toespraak, waaiit ad; voor de reconstructie en beveiliging mgtophetsociaal-cultureelwerk.de elf vakbondsleden. Jacobs bedoelde schap een stoffelijk blijk van erken- zijn gal spuwde over het huidigefc ys de gouden speld met robijn, die J. ning uitgereikt. Drie jubilarissen wa- net. De regering moet zich, volgens GOES „Ikzelf vind deze onder scheiding belangrijker dan een ko ninklijk lintje", zei de ABVA KABO districtsbestuurder T. Jacobs vrij dagavond tijdens de huldiging t WETHOUDER HOEFKENS: DESNOODS ALLEEN van het kruispunt Laan der Verenigde maatschappelijke dienstverlening e het bibliotheekwerk. Progressief Middelburg is nu niet al leen boos omdat de raad vorige maand een motie, waarin werd gepleit voor opschorting van de gunning en aanbesteding, heeft verworpen, maar ook omdat b en w nu'op eigen houtje wijzigingen In de oorspronkelijke plannen hebben aangebracht Prijskaarting in Ter Schorre Terneuzen VLISSINGEN - De Vlissingse wet houder van sociale zaken A. Hoef- kens (cda) heeft de gemeente vrijdag middag garant gesteld voor de (nog resterende) financiering van het huiskamerproject voor druggebrui kers ihkpd). Wanneer de gemeenten Goes en Middelburg niet alsnog be reid zijn de overeenkomst te onderte kenen. waarmee gelijktijdig de fïnan- over is volgens hem ontstaan als gevolg van besprekingen tussen hkpd en ZCAD, over werkzaamheden die door beide instellingen worden uitgevoerd. De bedoeling is dit te voorkomen en daardoor bezuinigin gen te verkrijgen op de drughulpver lening. Daarbij staat volgens b en w van Vlissingen voorop, dat de doel stelling van beide instellingen op het Het college blijft volgens b en w streven naar een goede samenwerking tussen hkpd en ZCAD, 'zonder over lappingen en met optimale mogelijk heden voor opvang van de hulpzoe kenden' 25-26 juni: Centraal alarmnummer 01100-14444 cièle verplichting moet worden ge- gebied van de drughulpverlening on- dragen in verhouding met het aantal inwoners, zal Vlissingen alleen de gen er daardoor niet r tien procent van de exploitatiekos- lijkheden voor 'opvang' ten opbrengen, die de drie aan het eranderd moeten blijven. Ook inder moge- an hulpvra gers ontstaan. hkpd deelnemende gemeenten geza- De raad heeft vorig jaar zo sterk mcnlijk voor hun rekening moeten vertrouwd op het succes van die be nemen. De meeste kosten, negentig spreking, die al in 1983 resultaat TERNEUZEN In het verpleeghuis 'Ter Schorre' in Terneuzen wordt maandag 4 juli een prijskaarting ge houden voor bewoners en leden van de kaartclub"van de 'Stichting Welzijn artsen: voor Ouderen'. Het evenement is in Vlissingen: za. 00-24 uur: A J Mijn- het'Praetuus' en begint om 13.30 uur. lieff. Nic. Beestlaan 15, tel. 12525. Zo. 00-24 uur G. de Greef. Willem Kloos- VIERDEKLAS VOERDE MUSICAL OP Visites aanvragen voor 10 uur spreek uur voor dringende gevallen: 12.30-13 17.30-18 uur (zonder afspraak). W. N. Osterman, De Kempenaerstraat 2. tel 79791; voor eigen patiënten het hele weekend beschikbaar. Middelburg: vrij. 18 - za. 24 uur: G J H. Meijer, De Krammen 14, tel. 14664; procent, worden vergoed door mid del van rijksbijdragen. Wethouder Hoefkens zei vrijdagmid dag in de vergadering van de gemeen teraad het in sterke mate te betreu ren. dat onzekerheid is te constateren onder de werkers en de hulpverlenen- den van het huiskamerproject, door de besluitvorming over de subsidie verlening aan het project in anderen •gemeenten en de berichtgeving daar over. „Ons beleid is er op gericht dit belangrijke werk op het terrein van hulpverlening aan druggebruikers te continueren en te optimaliseren." zei hij in zijn antwoord, op vragen van het raadslid M. Nelemans (pvda) Deze kwam daarmee, naar aanleiding van de behandeling van subsidieverlening aan het hkpd in de gemeenteraad van Middelburg De Middelburgse raad is toen volgens de heer Nelemans 'op z'n minst misleid', door de betrokken wethouder Vinke en zijn argumenten, dat Vlissingen ook al had besloten tot afbouw van de subsidie en dat het Zeeuws Consultatiebureau voor Alco hol en Drugs (ZCAD) er wel een 'laagdrempelig' programma bij zou nemen. Bezuiniging Wethouder Hoefkens stelde, dat van afbouw van het huiskamerproject geen sprake is. De opschudding daar- moesten opleveren, dat toen al werd uitgegaan van besparingen in 1984. Daarbij is echter ook gesteld, dat het college met nadere voorstellen zou komen, als de in 1982 geraamde subsi die voor het hkpd voor 1984 alsnog niet voldoende mocht blijken te zijn. VLISSINGEN- Dc 203 leerlingen van de Marnixschool en dc Marijkckleu- lerschool in West-Souburg hebben zich gisteren kunnen uitleven tijdens de festiviteiten die waren georgani seerd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Marnixschool. De speeldag werd gistermorgen inge luid met het hitsen van de vlag gevolgd door het zingen van het Mar- v. .w. ..vu v.. ..vu zo- °0-24 UU1" F L. Berhauser Pont, nixlied', dat speciaal voor het feest Bellinkplein 1, tel. 37393. visites aan- Beschreven was. De kleuterschool, die ™a8e" ™°r 10 uur. Spreekuur voor in de praktijk is geïntegreerd met de dringende gevallen' 12.30-13 en 17.30- lubilerende school. overhandiBde de- Is ™r..J„"ortelboer- Kromme Wede ze laatste een wandkleed, met daarop 339„,6; ™°r e'?en PHienten het no r- u'pplrpn OVERLEG HUUR WATERSCHAP 48 bloemen die door de kleuters w; gemaakt. Daarna werden 203 ballons opgelaten. De leerlingen werden ver volgens in groepen verdeeld en moes ten een kinderspelenprogramma af werken. Er waren 16 spelen, waaron der een hindernisbaan, een kasteel- hele weekend bereikbaar. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen. Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg. Nieuwland en Arne- muiden Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 00-24 uur: M. Perquin Park de van Perestraat 1. tel. 61593 (Souburg). Wijkverpleegkundigen: Walcheren Oost: Middelburg-Stad: T. Blümers, Meul- pad 23, Koudekerke, tel. 01185-2864' 01180-12228. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: R Karman. Grootmede 96, Middelburg, tel. 01180-23624 14366. Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke. Serooskerke, St.-Lau- rens. Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: C. Fenijn, Noordstraat 27, Dom burg. tel. 01188-1427. O.-Souburg en Ritthem: S. Slabbe- koom tel. 01184-61843. Vlissingen-stad: W.-Souburg, Pape gaaienburg, Westerzicht, Bossen- burgh en Paauwenburg: E. Waterman tel. 01180-14051 Koudekerke. Meliskerke, Biggeker- ke, Zoutelande en Westkapelle: vr 19-ma 8 uur: L de Wolf Weststraat 17. Koudekerke. tel. 01185-2494. Verloskundige: vrij 18 ma 8 uur: Vlissingen: P J. van Ginkel. Pres. Rooseveltlaan 232. tel. 12775. districtsbestuurder, meer bezigs e e: den met de werkelijke probleman et dan met zaken die kant noch1 raken: „Urenlange discussies zijn erb langs gevoerd over het Nederla ïiri kampioenschap voor wielrennen t Limburg. Die tijd had heel wat be ai' besteed kunnen worden aan het handelen van de problemen c tegenwoordige arbeidsmarkt cü toenemende bezuinigingen bij ïo meente en provincie, waar de wed mers weer de dupe van worden IA nee. de heren praten over wielrena De aloude spreuk 'geef het volk ta en spelen' is ook in deze tijd nogv®. van kracht". Schipper is, behalve actief lid, oud-voorzitter van de ABVA-afdel 'li Goes. De andere jubilarissen van 40 jaar lid (gouden speld): J. Patten en P. van Oaassen. 25 jaar lid (zilve speld): J. Jansen. L. Menheere. Comelisse. J. Kaaysteker. M. de F hu M. van der Velde en K de Wee Recreatieraad in Vlissingen bijeen VLISSINGEN - Het algemeen besti 5,7 van de jeugd- en recreatieraad V Ie singen vergadert woensdag 2 onder meer over jjet sociaal-cultun nk beleid in de gemeente. De vergi ring wordt gehouden in welzijnsc lat trum Bachten Komme en begint 19.30 uur. De jeugd- en recreatieraad buigt i verder over de verslagen van de mi oc tiefgroep kinderdagverblijven, de quisitiewerkgroep en de specifii werkgroep jeugdhulpverlening. VLISSINGEN - Het college ontwikkelingen en dat in februari of Vlissingen hoopt dit najaar maart van dit jaar een keuze zou concrete afspraken te kunnen maken moeten worden gemaakt. Wethouder met de Bataafse Aannemings Maat- Wisse verklaarde dat een tussentijdse schappij (BAM) c r de bebouwing rapportage is uitgebleven, omdat nog n de Vlissingse boulevard. Wethou- onderhandelingen gaande zijn met der \V. Wisse (PvdA) van volkshuis- het waterschap over de erfpachtprij- bouwwedstrtih. een tekenwedstrijd. ™°ÏShe,ron «ttelPurB. tei 01180- spijkerpoepen en korfgooien. Tussen 3o, °°"24 UUI' J Jansen, de middag werden pannekoeken ge- K ,Siksw<!g 6' Nlellwlanti' tel geten die een aantal moeders gebak- uixb^-imü. ken had. Nadat het spelenprogramma ï,s,le? aanvragen voor 10 uur was afgewerkt, voerden de leerlingen ?J,:?e,l<,uur ™r„ Ringende gevallen: van klas vier de musical 'Manlik' op. .7 en lï.JU-lB uur Deze musical handelde over Philips Gapinge. Grijpskerke, Oostkapelle. van Marnix -die in 1540 werd geboren. Serooskerke, rouwenpolder, eere ------ onder meer en Zanddijk: za. 8-zon. 23 uur: O het vroegere Dijkstra. Oostkapelseweg 12. Gnjps- roegere kerke td 01189.2523 vesting en openbare werken ant- voordde dit vrijdag op vragen van Inmiddels is men volgens hem z ver, dat 'binnenskamers' nadere bere- fanatiek Calvinist en onder meer eigenaar en bew kasteel van West-Souburg was- als baby- Verder ontvingen alle leerlingen een Westkapelle. Zoutelande. Koudeker ke. Domburg. Aagtekerke, Biggeker- CDA-raadsIid M. Lorier, die wilde keningen worden uitgevoerd. Hij weten hoe ver het inmiddels staat met de ontwikkelingen. Wethouder Wisse zei dat de gemeente inmiddels in de onderhandelingen met het wa terschap Walcheren over de hoogte van de erfpachtprijzen tot 'goede uitgangspunten' is gekomen. De heer Lorier verwees naar de belofte vorig jaar. dat de raad nog in decem ber zou worden geïnformeerd over de heer C. A van Nispen de Marnix- JUBILEUM CEACILIA VLISSINGEN nut volstrekt nutteloos hal verwege de onderhandelingen te rap porteren. wat men aan het uitrekenen is. „Zodra er iets zinnigs te melden is over de voortgang van de bebouwing voor de boulevard zullen wij dat doen", beloofde hij de heer Lorier. die sprak van een 'mallotige situatie Het onderwerp kwam ter sprake bij de behandeling van het meerjarenover zicht. waarin 1984 wordt genoemd als begin van de bebouwing van de boule vard In het overzicht staan volgens wethouder ing G. J A. M. Adan van financiën twee belangrijke posten ver meld zonder exacte bedragen, name lijk voor personeelskosten en het grondbedrijf, omdat die nog met ge heel bekend zijn Hij beloofde in dat verband in augustus of september een MIDDELBURG Zaterdag houdt linnen tas met daarop het embleem k" Meliskerke: voor de praktijken van de school, ter herinnering aan het ™n be arisen Van Eede. Vaandrager, jubileum, 's Avonds was er voor de Noor ander en Van der Male: P K ouders een feestavond waar yrederom Noorlander, Midde burgsestraBt 94, de musical werd opgevoerd Namens Koudekerke. tel. 01185-1231 de oudercommissie overhandigde de Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Gereformeerde Kerk (vrijgemaak#n Souburg en Vlissingen (De Lannj®* straat) 9.30 en 16.30 ds. den Broed school een videorecorder. Bovendien Grijpskerke, vrij. 18 - ma 8 uur B levend ganzebord en kre gen de aanwezigen de fraaie jubileum krant '60 jaar Marnixschool' Vandaag is er een reünie voor de oudleerlingen die in het cursusjaar 1960/61 op de school zaten. In dat jaar werd de nieuwe school aan de Van Doornlaan in West-Souburg geopend. Daarvoor stond de school Nieuwe Vlissingseweg. Bouwense. Valkenisseweg 14, Bigge- kerke. tel. 01185-2190. VLISSINGEN - De Vlissingse brass band Caecilia presenteert zaterdag 2 juli een muzikaal gebeuren onder de naam 'Hafabra muziektentenpro ject', ter gelegenheid van het 90-jarig beslaan. Verspreid over het centrum band Caecilia. met als dirigent J Meliefste en vervolgens de AGO- brassband uit Surhuizum m Fries land. De Belgische muziekvereniging 'De Leiezonen', die vanaf 15.30 uur een notitie aan de raad. over de proble men van het grondbedrijf. „Wij moe ten grond afstoten, een andere be- Derde voorronde C-D-competitie Dynamo 70 de derde wedstrijd van de CD competitie. Aan deze laatste voor ronde. die gehouden wordt op de Vlissingen worden drie muziek- concert geeft op het Plein Vierwin- tenten geplaatst. In totaal twaalf muziekverenigingen uit Zeeland en 'De Leiezonen' uit het Belgische De- selgem verzorgen van 10.30 tot 22.00 uur concerten in de open lucht. Bij slecht weer vindt het gebeuren plaats in het Scheldekwartier aan de Van Dishoeckstraat. Hafabra slaat voor harmonie, fanfare en brassband Het project is mogelijk gemaakt met subsidies van de Cultu rele Raad Vlissingen. het Anjerfonds, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen De muziektenten zijn te vinden op de Kleine Markt, het plein Vlerwinden en op de hoek van de Lange Zelke met de Walstraat. De deelnemende muziekverenigingen ko men vooral uit Walcheren, met uitzon denng van 'De Leiezonen' uit België. AGO uit Friesland en 'Eufonia' uit Goes. Verder worden concerten ver zorgd door 'Voorwaarts' uit Koude kerke. 'Luctor et Emergo' uit Zoute lande. 'Ame's Genoegen' uit Arne muiden. de jeugdkorpsen van 'Vlijt en Volharding' uit Souburg en van 'On- da' uit Middelburg, die overigens ook met hun 'volwassen' gezelschappen zullen verschijnen. 'Onda' uit Rit them en de gelijknamige vereniging uit Nieuw- en Sint Joosland, OKK uit Westkapelle en 'Ons Genoegen' uit Vlissingen. De dag wordt afgesloten met een avondconcert, vanaf 19 30 uur. op het Plein Vierwinden Achtereenvolgens treden daar op de jubilerende brass- den, verzorgt 's avonds een muzikale rondwandeling, voorafgaand aan het avondconcert. stemming geven en bekijken welke Vlissingse kunststofbaan. nemen op- rentelasten wel en welke niet kunnen nieuw alle Zeeuwse verenigingen deel worden toegeschoven naar de algeme- met een jongens- of meisjesploeg De ne middelen. Alle rentelasten van 2,4 puntentotalen van de twee beste wed- tot 2,5 miljoen gulden in één keer strijden worden hierna samengesteld opbrengen uit de algemene middelen en de hoogst geëindigde ploegen mo- is voor Vlissingen onmogelijk", stelde gen uitkomen in de districtsfinale van hij. West II op 3 september in Lisse. 'landarts: spreekuur zat. en zon. van 11-12 uur: H Steunenberg. Westerbaan 18. W - Souburg tel 01184-60104. Dierenartsen: de (grote huisdieren) Dierengemeen- schap Middelburg tel. 01180-33803. Kleine huisdieren: A. Ruijs tel. 01180- 13118. Consult alleen na telefonische af spraak: visites aanvragen van 8-9 uur. dierenartsenpraktijk 'Oostka pelle'. Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle. tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op af spraak. Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg; W. K Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: Apotheek Souburg. C Nederlands Hervormde Kerk: Aagte- Nederlands Gereformeerde Kap kerke 10 dhr Jumelet. 19 dhr de Middelburg (Engelse Kerk) 9. Rijke. Arnemuiden 9.30 en 15 ds. ds.Bouma Schaap; Biggekerke 10.15 ds. v. Veel- en; Domburg 10 mevr. v. Houweljn- gen. 19 ds. Blok; Gapinge 9 ds. de Boer; Grijpskerke 9 ds. v. Houwelin- gen. 19 ds. den Hollander; Kleversker- ke 11 ds. Ariadne Brokerhof; Koude kerke 9 en 10.30 ds. de Jong; Melisker ke 9 ds. v Veelen: Middelburg. Oost- kerk 10.15 ds. Korevaar iHDi. 19kand. de Koeyer. Nieuwe Kerk 10 dhr. Geu ze: Thomaskapel 10 ds. Borgers, Koorkerk 10.15 mevr da. Westerou wen. 19 ds. Otte. Ontmoetingskerk 10 ds Nell: Nieuw- en St. Joosland 10.30 ds. Siderius. Oostkapelle 10 ds. den Hollander (HA), Oost-Souburg, Ka- naalstr. 9 30 ds. Bohlmeyer, 19 idem; Hersteld Apost. Zendingsgemeen! Oranjeplein 9.30 ds. v. Voorst-Vader; Vlissingen (Bakkersgang) 10 en lt Ritthem 9 ds. Siderius; Serooskerke dienst. 10 ds. Jebbink (HAi, 19 ds. den Hollan der; Sint-Laurens 10 dhr Dekker. 19 Vrouwenpolder 9.30 en 14.30 ds. K JJjJ per. jun Vereniging van Vrijzinnig Hervoi den en Remonstranten: Middelbt (Koorkerk) 10.15 mevr. WesteroirtJ van Meeteren. Evangelisch-Lutherse Gemeen Middelburg 10 ds. Buissing van Vlissingen 10 dhr. Jorritsma. Doopsgezinde Gemeente, M burg. Gemeenteraad akkoord met koopbedrag schouwd als particuliere instellingen, niet voldoende zou zijn gezien de omdat de stichting geen erkende wo- staat waarin de huizen verkeren en ningbouwvereniging is. Mevrouw Su- dat renovatie wel nodig zou blijken, wijn wilde in de koopovereenkomst Hij reageerde daarmee op het ver- Geredja Kristen Maluku Selatan Belanda: Oost-Souburg 13 oud. Lal dhr. Lourier. Veere 9.30 ds Ariadne heru: Koudekerke 12 pdt Waisapt Brokerhof: Vlissingen. Sint-Jacobs- Nieuw Apostolische Kerk: W-Sa kerk 10 ds Makkinga: Johanneskerk burg (Westerbaam 9.30 en 16 did 9.30 ds Fagcl, 14.30ds Krijger(uittre- woensdag 20. de ds. Glashouwer i: Ter Reede 19 ds. Makkinga; Bethesda St.-Joseph-10 lt. Omlo. verpleeghuis Der Boede 10.30 ds. Coppoolse (HA); Open Hof 9.30 ds. Obbink. 17 ds. Makkinga: Vrouwen polder 10.30 ds. de Boer; Westkapelle 9.30 ds. Bezemer, 19 afscheidsdlenst munion. kinderen; Zoutelande 9 en 10.30 ds. Zevcndcdags-adventisten (zaterdaf Lans. Vlissir - - - Gereformeerde Kerk: Arnemuiden Ploeg, Middelburg (Doopsgezi!) 9.30 en 14.30 ds. Hink; Domburg 10.30 Kerk) 10 ds. v. d. Ploeg, kand. Bos. 19 ds. Blok; Gapinge 10 Baptisten Gemeente: Middelburg'! kand v d. Putte. 19 kand. Krol: - - - Grijpskerke 10 30 ds Dondorp. 19 ds. den Hollander; Koudekerke 9.30 ds. Leger des Heils: Middelburg 10 en samenkomst. Vlissingen 10 en l"i menkomst, Anglicaanse Kerk: Vlisslngen-Oc (kapel zeemanshuis Scheldepoa 10.30 morning prayer: 19.30 holy cd pel Bree 8) 10 br. Pikker. Pinkstergemeente: Vlissingen dienst; woe 19.30. Wijngaard, aula LTSi 9.30 ds. Zanden. VLISSINGEN - De gemeenteraad van Vlissingen heeft vrijdagmiddag besloten de 197 huurwoningen van de Rotterdamse beleggingsmaatschappij Fortress in de Vlissingse wijk Het Fort aan te kopen voor bijna 3 miljoen gulden. Fortress heeft vrijdagochtend in een telex laten weten akkoord te gaan met de koopovereenkomst en de daarin aangebrachte wijzigingen. In de komende weken volgt volgens de Vlissingse wethouder van volkshuisvesting en openbare werken \V. Wisse (pvda) nog nader overleg, hoe op korte termijn de woningen van Fortress in Oost-Souburg kunnen worden opgeknapt, op basis van het nu bereikte akkoord. bovendien een verplichting opgeno men zien. tot onderhoud van de wo ningen in Oost-Souburg. Onderhoud Een van die wijzigingen is. dat 1 maart 1985 als einddatum is opgeno men De koopovereenkomst wordt daardoor ontbonden, als voor die tijd geen rijkssteun kan worden verkregen voor het opknappen van de woningen Wethouder Wisse noemde dat een Ook C. J. van der Wecle (rpcu) toonde zich 'voorzichtig blij', dit in tegen stelling tot de zeer verheugde M. Lorier (cda), C. Hendrikx (pvda) cn V. J. A. Wilkens (vvd). Het laatste raads- ..Aiui .citiuup.maai tiwicine fractie toonde zich evenzeer verheugd over het resultaat. Met name F A Suwijn van Progressief Vlissingen zei nog niet helemaal gerust te zijn, dat de koop ook werkelijk doorgaat, omdat nog geen enkele zekerheid bestaat over een volledige bijdrage van het rijk, als 'veilige' datum. Het moet volgens steun voor de verbetering van parti- hem mogelijk zijn, in 1984 te beginnen culiere woningen. De woningen wor- erg druk is geweest om dit resultaat met de verbouw van de woningen. De raad eine in zijn geheel akkoord zoek van J. Schaap (d'66) maximale invloed aan de bewoners te geven bij de keuze voor renovatie of groot- onderhoud. Dc heer Lorier sprak ver der de hoop uit. dat de bewoners zonder legaal huurcontract spontaan zullen meewerken aan de ontruiming van hun woning cn het herstel daar van, Wethouder Wisse stelde de raad ge- Verheul. 19 ds. Dondorp; Meliskerke Evang. Gemeente: Middelburg 10 en 19 ds. Coppoolse (HA); Middel- - burg. Hofpleinkerk 9.30 ds. Moerman. 14.30 ds. de Craene. 17 ds. de Bakker; Volle Evangelische Gemeente: ïl Oostkerk 9 ds. de Bakker; Getuigenis- singen (Filadelfia. Vrouwenstraat kerk 9.30 ds. Kalksma, 19 ds. de 9.45 samenkomst. Bakker. De Hoeksteen 9 30 ds Goen- Gereformeerde Gemeente in Neda man, 19 ds. Moerman; Oostkapelle 10 land: Middelburg (Doopsgcz. Kef en 19 dhr. Noordam; Serooskerke 10 8.45. 14 en 18.30 leesdlenst; WesK en 19 ds. Verheul; Sint-Laurens 10 ds. de Craene. Veere 9 30 en 19 kand. Krol; Vlissingen. Petruskerk 9 30 ds. Egmond. Open Hof 9 30 ds. Obbink, kerk 9.30. 14 en 18.30 leesdienst Vrije Evangelische Gemeente: Wa kapelle 9 30 leesdienst Kristen Zuid-Molukse Kerk in N«k 17 ds. Makkinga. De Schaapskooi 9 30 land: Oost-Souburg iwykcentn Middenhof) 10 oud Picasouw ds. de Nooy. 19 ds. Kalksma; Vrou wenpolder 10 en 19 ds. Leeuwis. West- Mormonen: Vlissingen iVan R= kapelle 9 kand. Bos. 17 ds. Mink. testr 1) 10 dienst Gereformeerde Gemeente: Aagteker- Rooms-Katholieke ke 9.30. 14 en 19 leesdienst; Melisker- Kerk: Midi burg, 10, zat. 19. De Hoeksteen llJ lid complimenteerde de wethouder rust met de opmerking, dat de aan- zelfs voor zijn uitstekend contract. Ook de heer Hendriks meende, dat ethouder Wisse de laatste maanden den overgedaan aan de Woningstich- te behalen. Hij veronderstelde dat ting 1952, die moet worden be- groot onderhoud koop niet doorgaat wanneer niet de volledige rijkssteun kan worden ver kregen Dat is namelijk ook een van de laatste veranderingen, waarover de raad vrijdag nog haar goedkeuring moest uitspreken ke 9.30. 14.30 en 19 ds Karens, 29 6 Souburg 10 parochiekoor; VlisslnJ 19.30 ds. v Eckeveld; Middelburg- 9.30 herenkoor (G.reg); 12 JeugdkoO Centrum 9.30. 14 en 18.30 leesdienst; zat 19 dameskoor: Open Hof 11 el? Middelburg-Zuid 9.30. 14 en 19 lees- zangkoor. 19 samenzang: Dombi! dienst; Oostkapelle 9.30 en 15 ds. 10. zat. 19: Zoutelande 10. zat. 1 Harinck: Vlissingen 9.30 en 16.30 lees- Vrouwenpolder 10. zat 19. Oostkatfi dienst Westkapelle 9 30 en 16.30 lees- le zat 19, Dishoek 10: Westkapelle) dienst. Westkapelle 9.30 en 14 lees- zat. 19 dienst. 18 ds Harinck. 29 6 19 30 ds Pinkstergemeente 'Leden in Cbs Hoogerland. Zoutelande 9 30 en 14.30 tus": VI leesdienst. dienst. Vlissingen (Vrijdomweg 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14