)nderhandeling overname GEB door PZEM 'rond' Pannebier nieuwbouw Slijkstraat Vlissingen PZC/ provincie Veroorzaker ongeluk laat echtpaar gewond achter Notitie Koopmans- en Vissershaven op komst TERDAG 25 JUNI 1983 13 ESTUURLIJKE ORGANEN WORDEN NOG INGELICHT IDELBURG - De PZEM en het ;entebestuur van Middelburg erecnstemming bereikt de overname van het Middel- p energiebedrijf (Gemeentebe- ven) door de PZEM. Als allerlei luurlijke organen het onderhan- iogsresultaat goedkeuren, kan de irname op 1 januari 1984 een feit Geen van de direct betrokkenen Ide vrijdag iets kwijt over de fi- iciële kanten van de zaak. Zoals geld is met de overname een be an tussen de 50 en 60 miljoen den gemoeid. Verder heeft de ge- ente Middelburg de PZEM altijd ens om een 'goodwillsom' ge lid. voorzitter van de raad van bestuur de PZEM, gedeputeerde W. Don, je de vraag of die goodwillsom itrdaad wordt betaald, niet beant- jrden Hij vond het niet logisch dat bestuurlijke organen hun informa nt de krant moesten halen, terwijl ïlf formeel nog met op de hoogte van de overname, bestuurlijke organen zijn in de ste plaats de raad van bestuur van PZEM en de aandeelhouders van Ibednjf. Tot die laatste groep beho- zijn de prijzen die de Middelburgers bij het GEB voor hun energie betalen gelijk aan de prijzen van de PZEM. Evenmin zwemt Middelburg door de voorgestelde overname plotseling in het geld. Al jaren is bij het opstellen van de begrotingen rekening gehou den met een gunstig onderhande lingsresultaat. In alle voorbereidingswerkgroepen en in de onderhandelingsdelegatie was •-■orsoneel van Gemeentebedrijven en llng op de hoogte gebracht van het onderhandelingsakkoord. De PZEM en het gemeentebestuur van Middelburg zijn vanaf begin vorig jaar in onderhandeling over de over name. Gemeentebedrijven in Middel burg is de enige organisatie in Zee land die naast de PZEM energie dis tribueert. Beide partijen vonden de overname gewenst. Eén van de rede nen hiervoor is het feit, dat de 'conces- siegrenzen' in Middelburg uiterst gril lig verlopen. In sommige straten krijgt de helft van de bewoners ener gie via de PZEM en de andere helft van de straat via Gemeentebedrijven. Een andere oorzaak vormen de verlie zen van Gemeentebedrijven. Het ver schil tussen de prijs waarvoor Ge meentebedrijven de electnciteit bij de WESTKAPELLE - Bij een ongeluk op PZEM inkocht en de prijs waarvoor de Zeedijk in Westkapellc, ter hoogte Gemeentebedrieven deze electnciteit van het ijzeren torentje, zijn vrijdag- verkocht aan de Middelburgse afne- avond de heer J. A. R. en zijn echtge- mers. was zo klein, dat er niet genoeg note uit Tilburg gewond geraakt, geld overbleef voor de administratie- De heer R reed over de Zeedijk toen ve, organisatorische en andere kosten een Duitse personenauto plotseling van het nutsbedrijf in Middelburg, van het fietspad de weg opreed. R. Aan het begin van de jaren zeventig werd dit gegeven met als een pro bleem gezien, omdat de winst op de gasprijs veel hoger was dan het verlies vakbondsmensen vertegenwoordigd De commissies voor georganiseerd overleg hadden, zoals gemeld, al eer der ingestemd met het sociaal sta tuut Namens de gemeente Middelburg heeft wethouder G B Schoenmakers belast met de portefeuille gemeente lijke nutsbedrijven', de onderhande lingen geleid Hij was vrijdag evenwel niet bereikbaar voor het geven van een toelichting. de provincie Zeeland (66 procent op de prijzen van electriciteit. Later de aandelen) en de dertig Zeeuw- eemeenten (samen 33 procent). De Èeenteraad van Middelburg wordt staande maandag op de hoogte steld Ook provinciale staten moe de voorgestelde overname nog (preken Het personeel van PZEM Gemeentebedrijven (GEB) is door sddel van een schriftelijke medede- liepen de gaswinsten terug maar ble ven de elektriciteitsverliezen stijgen. Geen verandering Voor de afnemers van Gemeentebe drijven verandert er door de overna me overigens niets. Al geruime tijd moest uitwijken juist op het moment dat een tegenligger hem tegemoed kwam. Ook voor de tegenligger wist R. uit te wijken maar belandde daar door zelf onderaan de dijk De heer en mevrouw R. moesten allebei met ver wondingen naar het ziekenhuis Be- thesda-Smt Joseph in Vlissingen wor den overgebracht Na behandeling konden zij huiswaarts keren. De auto liep zware schade op. De Duitse auto en de tegenligger reden allebei door. De rijkspolitie- groep Valkemsse verzoekt eenieder die getuige van het ongeluk is geweest zich te melden bij het groepsbureau of bij de meldkamer in Middelbur" GES Grote kerk. 20 uur Concert [echisch koor 'Karl s Studcnten- BRUINISSK Visserij en oorlogs museum geopend van 14-16 uur DOMBURG Biologisch Museum. ROEDE N H Kerk. 20 uur Con- 10-17 uur 'De natuur in Zeeland' en r. het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor. 'Bloemdijken in Zeeland'. L'LST St -Liduinaziekenhuis, 13- GOES Museum, za. 10-12 en 13.30- 130 en 20-21 uur: Uitzending radio 17 uur- 'De middeleeuwse dorpsker- ehtingale. ken van Zuid-Beveland'. Rl'ININGEN Gebouwen en ter- De Westpoort, 20.30-02.00 uur: Werken inen C. Meyer, 9-18 uur: ZLM-mani- Pieter Hoogendoorn. ilatie. Grote Kerk, za. 10-17 uur: 'Rond een \MSWAARDE Kerkgebouw, 20 veelluik', werken van Evert Thielen r Concert American Music Abroad (Lm 9.7) B en w Middelburg: Bezwaar tegen begroting van 'Uit in Zeeland' MIDDELBURG - Burgemeester en wethouders van Middelburg stellen de gemeenteraad voor bezwaar te maken tegen de begrotingen van de evenementen- en apparaatskosten voor '84 van de stichting theaterbu reau 'Uit in Zeeland'. Het Middel- Boete geëist in plaats intrekken rijbewijs Vlissinger DEN HAAG Voor het Haagse ge- He! hoogste pont van het nieuwbouwproject Slijkstraatgebied w linksboven op ie foto te eten De foto is genomen vanaf de Stokstraat waar twee woonlagen ajn voorzien In de Molenstraat worden ine woonlagen gebouwd Het hoogste punt wordt dan ook gevormd door eén van de schoorstenen van de huizen aan de Molenstraat EERSTE OPLEVERING IN LAATSTE KWARTAAL '83 VLISSINGEN - Met 'pannebier' en de van de woningstichting Basco, waar- huizen met een frequentie al even traditionele 'kapfooi' voor de bij Goed Wonen' is aangesloten, vrij- week worden ^opgeleverd bouwvakkers werd vrijdagmiddag wel volgens schema De eerste opleve- burg se e.l.ege vind, da. bet bureau rerb.sbof moes. zieb I» hoger b.roe,, be, fe.. gevierd da, be, h.ogs.e pun, g™! kan worden bezien als een gemeen- de 32-jarige chauffeur H. G. S. uit was bereikt an de nieuwbouw in het schappelijke regeling. Daarom zou de Vlissingen verantwoorden die onder gebied Slijkstraat en omgeving in bezuinigingsrichtlijn van de Vereni- invloed van drank zijn vrachtauto Vlissingen. De heer N. Wever, lid v an w r \uiftipt1 iftfl f WIPPY ging van Zeeuwse Gemeenten-op de had bestuurd. Vooreen dergelijk feit de commissie die de bouw heeft voor- iTM VlJJllCfl JUUf WCCf begroting van toepassing mogen was hij reeds eerder veroordeeld^De bereid, bediende in aanwezigheid n vijf per worden verklaard. politierechter in Middelburg had S. Door deze richtlijn moet ten opzichte veroordeeld tot twee weken gevange van de apparaatskostenbegroting nisstraf. waar voor'83 op de materiele kosten 5,5 tot j-i.-i. tientallen belangstellenden de ronde van Middelburg knd IDDELBURC» Molenwater, 9.30- uur Miniatuur Walcheren, rgpromenade. 14-16 uur: Wandel- ïcerten door Blue Jeans Big Band. sthuis, 10-12 en 17-18.30 uur: uit- iding Rawa. EUWERKERK Stationsstraat, 17 uur: Politievoorlichtingsbus :r 'Voorkoming misdrijven'. 3STBURG St-Anloniuszieken- is en verpleeghuis De Stelle, 9.30- Uitzending radio Delta. [ERE Grote Kerk, 20 uur: Con- HAAMSTEDE Bewaerschole, zat. 10-12 en 14-17 uur: Werken L Tiele- man. HEILLE Landbouwmuseum, za. 10-12 en 13-17 uur. zo. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HOOGELANDE Kapel Sint-Maar ten, zon. 13-18 uur: Werken Arjen Crijnen, Marjan Hartman en Arthur Nijsten (krijttekeningen, collages en aardewerk) HULST Streekmuseum, za. 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (Lm 307). een week voor- aardelijk en onvoorwaardelijk zes maanden intrekking van het rijbe wijs. Van dit vonnis ging hij in hoger beroep. Zijn bezwaar was vooral gericht tegen het intrekken van zijn rijbewijs. De bewuste avond was S. naar de haven geweest om daar goederen af te leve- 1984 is dé raming 81.000 gulden. Dit is ren en vervolgens bracht hij een be- in de ogen van b en w van Middelburg zoek aan een café Op weg naar huis dus 20.047 gulden te hoog. Bovendien had hij de volle breedte van het Befje ZondagSSCHOOl -I„. Wnlffnloin nnrtie 7.(1 had de DOlltie 6.0 procent worden gekort, met dien verstande dat de korting minimaal 3 procent van het totale budget moet bedragen. In '83 betalen de deelne mende gemeenten 64.500 gulden, ter wijl dit bedrag 60.953 gulden (korting van 5.5 procent) had mogen zijn. In hijskraan die een geprefabriceerde schoorsteen op het huizenblok aan de MIDDELBURG In een deel van de Molenstraat plaatste. wijk Dauwendaele worden vandaag De Bataafse Aannemers Maatschap- (zaterdag) wielerwedstrijden voor de pij (BAM) bouwt m het gebied 58 jeugd en trimmers gehouden, hetgeen huizen m opdracht van woningbouw- betekent, dat er na vijftien jaar weer vereniging 'Goed Wonen' De bouw een Tonde' in Middelburg afgewerkt verloopt volgens directeur A. Raas wordt. Het project Slijkstraat loopt welis waar achter bij het project Grave- straat. maar toch is het hoogste punt het eerst bereikt in het eerstgenoem de gebied. Overigens zal volgens de heer Raas eind volgende maand een begin worden gemaakt met de toewij zing van huizen in het gebied Grave- straat Hier worden zoals gemeld 108 huizen voor 'Goed Wonen' gebouwd. Raad akkoord met grondverkoop aan bejaardentehuis Kinderdienst vastgesteld. De bloedproef sprak duidelijke taal Zijn alcoholpromillage was 1.93 en de WESTKAPELLE - Ruim twintig kin- procureur-generaal constateerde dat deren nemen zondag 26 juni in de 18 20 is het de beurt aan de dame- niet te verwachten enige hinder te r ,11„ ,„„„,,4., I rn »*1 r litem t ...ff. el m .-.1 n o 1 c ol i i 1/ O fa. ij-ï 1 Zeeuws Orkest met soliste Henny Galerie Van Geyt. za. 9-12 en 14-17 st,acjhuis nEersel (klarinet). USSINGEN De Piek. 21.45 uur: ptreder. eyeless in Gaza (voorprogr 145 met groep Why Not). (Paraplu. 10 uur: Rock 'n Rolldag. heldekwartier. 19.30 uur: Jubileum- ncert muziekvereniging Caecilia. Khesda-St.-Josephziekenhuis, 10-12 Wortel. 17-18.30 uur: uitzending Rawa. IERIKZEE Brogum, 13.30 uur: lywave-festival. ZONDAG OES Manhuistuin, 11.45 uur: Con- trt muziekkorps Leger des Heils. IJLST St.-Liduinaziekenhuis, 105-17 uur: Uitzending radio Nigh- vmden b en w, dat de stichting in haar Wolffplein nodig, zo had de politie begroting nog niet mag uitgaan van vastgesteld. taai in VVeStkapelle de verwachte toetreding van vijf nieu- np hinprinrnef snrak duidelnke taal we gemeenten. Pas als die toetreding een feit is, mag daarmee worden gere kend, vindt het dagelijks bestuur van de Zeeuwse hoofdstad. De kwestie komt aan de orde tijdens de vergade ring van de gemeenteraad van Mid- - delburg die maandap 27 jumom iwee deHIR twee weken gevangenisstraf en kinderdienst, die s avonds om bijeenkomt in het Middelburgse 1500 gulden boele uur begint en die een openbaar karak- De jeugd met 'dikke bandenfietsen' bijt om 14.00 uur het spits af. Vanaf half een kan er ingeschreven worden VLISSIWGEN - De gemeenteraad van bij de jurywagen. Vlissingen heeft vrijdagmiddag be- Om 16 00 uur rijdt de C-categone van sjot^n een perceel grond aan het de trimmers, om 17.00 zijn de vetera- stadhuisplein te verkopen voor de nen aan de beurt en om 18.00 is er een j,ouw van een christelijk bejaar- pauze. waarin bewoners auto's kun- dentehuis. Wethouder A. Hoefkens nen binnenrijden of verplaatsen.. Om (cda| van sociale zaken zei daarbij de ongelegde straf zeker niet aan de Nederlands hervormde kerk in West- strimsters, waarin de plaatselijke fa- ondervinden van de onlangs door de 11.. 1 1..1 ......Ir-, ree tl... Tblr. „f, Tü'b.snt t i- '1 hoge kant is. kapelle afscheid van de zondags- Om verdachte niet te zwaar te dupe- school 'Kinderen van een vader' in vorieten Joke Pleijte en Jeanette minister aangekondigde bouwstop Kodde het moeten opnemen tegen VOOr bejaardentehuizen, omdat de ren eiste de procureur nu onvoorwaar- Westkapelle Dat gebeurt tijdens een Joke Goeree. Ine van Otzel en Jopie I10djge contingentering al is toegewe- ----- Withagen. zen en ligt te wachten. De A-trimmers besluiten het wielerge- Alleen het raadslid A. Meijer-Brouwer Snelle groei in aantal leerlingen iDELBURG Molenwater. 9.30- Miniatuur Walcheren [RNEUZEN Nieuwspoort, 15 uur: itreden trompettist Rolf Ericson en Special Bop Friends. FILMVOORSTELLINGEN iRGEN OP ZOOM Roxy I. zat. 45 en 21.15, zon 14. 16.15. 18.45 en L15uur: First blood, 12 jr.: zat. 23.30 Wilde exotische poesjes. 18 jr. My II. zat. 19 en 21.30. zon. 14.16.30, 21.30 uur Force five. 12 jr. Inem' Actueel I, zat. 19 en 21.30. zon. 16.30,19 en 21,30 uur. De lift, 12 jr. inem' Actueel II, zat. 19 en 21.30, 14. 16.30, 19 en 21.30 uur Liefde mder schaamte. 16 jr. Inem' Actueel III. zat. 19 en 21.30. r. 14. 16.30. 19 en 21 30 uur: Hanky pk; r0E5 uur, zo. 14-17 uur: Werkeh Jan van Heel. KATS Galerie 't, Zwaluwenhof. za 10-18 uur: werken Piet van 't Hage- land. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: schilderijen Ans VLISSINGEN - Het aantal leerlingen Sjoerd Bijlsma en Josje aan de school voor hoger economisch Roverts. en administratief onderwijs (heao) in MIDDELBURG De Vleeshal, za. Vlissingen is veel sneller gegroeid 13-17 uur. zo. 14-17 uur: Werken Frank dan vier jaar geleden, toen men met Hemelt en Piet Tuytel. de opleiding begon, nog werd aange- Zeeuws Kunstenaars centrum, za. 10- nomen. In 1979 ging men ervan uit 16 uur: schilderijen en tekeningen van dat het leerlingen aantal rond de Onno Boerwinkel (Lm 7 7). tweehonderd zou stabiliseren. Het Galerie De Wijnstock: werken diverse komende cursusjaar telt de opleiding kunstenaars echter vierhonderd leerlingen. Deze St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur: Touw- constatering deed schoolleider L. de plastieken van Anneke Ruimschotel. Putter donderdagavond tijdens de Ambachtencentrum Demerary, za. 9- uitreiking van de diploma's aan de 17 uur: Diverse ambachten en exposi- geslaagde eindexamenkandidaten in ties. de aula van het schoolgebouw aan de Antiquités B Witte, za. 10-18 uur: Edisonwcg in Vlissingen. werken Rijnhard Schregardus (tot 29/ .Daar ben ik al blij mee", gaf verdach- ter heeft Met de dienst wordt het beuren Om 19 30 starten ze Bekende (pvda) stemde tegen het voorstel Ze te te kennen. Arrest over 14 dagen zondagsschooljaar '82-'83 afgesloten. VLISSINGSE WETHOUDER BELOOFT: VLISSINGEN - De gemeenteraad van „Ik ben alleen bang, dat van uitstel Vlissingen krijgt in augustus een ook afstel komt' aldus de heer notitie van b en w over het herstel en Schaap na afloop In zijn motie had de herinrichting van de Koopmans- hij willen verzoeken dit jaar toch en Vissershaven. Dit beloofde wet- 316000 gulden vnj te maken, voor herinrichten en baggeren van de ha ven. or dat anders vólgend jaar te doen. Vluchtenburgstraat. houder in ing G. J. A. M. Adan financiën vrijdagmiddag in de verga dering van de Vlissingse gemeente raad, naar aanleiding van een poging van het raadslid J. Schaap (d'66) een discussie hierover te beginnen. Hij Het grote aantal leerlingen is een wilde zelfs een motie over dat onder- ;y. a.l. Grand. zat. 19. zon 14 en 19 Trow. a.l.; zat. en zon 21.30 uur: Iret blood, 16 jr. IULST De Koning van Engeland, )t 18.45 en 21.15. zon. 13.45, 16.15, 845 en 21.15 uur: De lift. 16 jr.; zat. !45 en 23.15, zon. 14.30, 16.15. 18.45 ïr Love you, 18 jr zat. 18.45 en 115, zon. 13.45, 16.15, 18.45 en 21.15 ar First blood. 12 jr. zat. 21.15, zon 845 en 21.15 uur: 10 to midnight. 16 .zat, 18.45 en 21.15, zon. 13.45, 16.15. 115 uur: Twee stoere truckers op de zoek naar een gezonken schip' Kleiweg, a 1. DOST BURG Ledel, zat 19.15. zon. 14en 20 uur: First blood, 12 jr., zat. 30. zon. 16.30 uur: Meisjes van jvast. 18 jr. IÏRNEUZEN Luxor, zat 14, 19.30 21.45, zon. 13 45. 16. 18.45 en 21.15 r Tootsie, al.; zat. 14 en 19.30, zon. 145, 16 en 18.45 uur: Twee stoere Hjckers op de snelweg, a.l.; zat. 21.45, )D. 21.15 uur: Candy, een tiener die 'at wil, 18 jr. HISSING EN Alhambra I. zat. en 19 en 21 30 uur: 10 to midnight. 16 f. zon 14 uur Wmnetou keert terug. verheugend verschijnselaldus de werp indienen, maar kreeg daartoe Galene Roelant, 11-17 30 uur: werken heer De Putter. „Niet alleen vanwege niet de gelegenheid, omdat zijn me- Aline Kuut (t m 30 6>. de werkgelegenheid binnen de school, de-ondertekenaars (rpcu, vvd, en pro- Galerie De Witte Swaen, za. 11-17.30 maar ook omdat daardoor een ruime gressief Vlissingen) hun steun introk- uur. Aquarellen van Lies Viegers (tm keuzemogelijkheid voor de leerlingen ken, na de toezegging van de Vlis- 30/6) ontstaat bij de samenstelling van hun singse wethouder. OOSTKAPELLE Fossielenmu- vakkenpakket". De heer De Putter Wethouder Adan noemde het onder- seum, Molenweg 36. zat. 14-17 uur. herinnerde in zijn toespraak aan het werp een te belangrijke zaak, om geopend. feit dat het de laatste keer is geweest daarover te praten, zonder een stand- OOST-SOUBURG Bibliotheek, zat. dat de examens zijn afgenomen door punt van het college van b en w in de 10-12.30 uur: foto's van de heren Savic een commissie die is benoemd door de vorm van een notitie Hij meende en Kostermans. Stichting Samenwerkingsverband bovendien dat de heer Schaap buiten SLUIS De Raadskelder, 9-11 en Zeeuws HBO Met ingang van 1 au- de orde ging, omdat hij over de Koop- 14-18 uur: werken Sluisse kantwerk- gustus is de heao in Vlissingen onder mans- en Vissershaven begon, naar school beheer van de stichting IHBO-Zee- aanleiding van een bijlage van de TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, land. jeugd- en recreatieraad Fractievoor- za. 10-17 uur: Kunstnaaldwerk van Dit jaar werden voor het eerst eindex- zitter A. de Koene van de PvdA wilde mevr. M. Schram-de Jong (Lm 16/7) amens afgenomen voor de econo- ook liever wachten op een notitie van VEERE Grote Kerk, za. 10-17 uur. misch-juridische afdeling Hieraan na- zo. 14-17 uur Het landschap in de men tien kandidaten deel. van wie zes Delta (Lm 30/9). een herexamen moeten afleggen. De punt vond navolging bij de mede- VLISSINGEN Bethesda-Sint-Jo- overige kandidaten slaagden voor het ondertekenaars van de motie. J. Ver- sephziekenhuis: Werken Kees de Rijc- eindexamen Aan de examens voor de kerk tvvd). C. J van der Weele irpcu) ke en Margo Ramp (Lm 9 7i afdeling bednjfs-economie namen 32 en F A Suwijn. die vervolgens hun Museum, za. 10-17. zo. 13-17 uur: 'Op kandidaten deel. Van hen slaagden er steun introkken, toen de heer Schaap zeven doen herexamen en éen toch zijn motie wilde indienen, om een werpen uit't Vliegent Hert (tm 11/9). kandidaat werd afgewezen. Twintig uitspraak van de raad te verkrijgen Reptielenzoo'Iguana', za. 10-12.30 en kandidaten deden eindexamen voor Zelfs na de opmerking van loco-burge- 14-17.30 uur, zo 14-17.30 uur: Expositie de commercieel -economische afde- meester Adan, dat een dergelijke dis- levende reptielen, amfibieën en insek- ling. Hier slaagden vijftien kandida- cussie zonder notitie van b en w kan ten. ten en vier kandidaten doen herexa- leiden tot uitspraken van de raad. die Gevangentoren, vanaf 17 uur. Werken men Eén kandidaat werd afgewezen niet voldoende zijn onderbouwd Maaike Vonk (tm 30 6i. Café De Geere in Middelburg failliet MIDDELBURG - De Middelburgse rechtbank heeft het cafe De Geere aan de Langeviele te Middelburg failliet verklaard. De 'uitbaatster' van de onderneming mevrouw M. van der VlietGeen.se heeft een belas tingschuld ton. die is ontstaan doordat zij in de verbouwing van het pand een grote financiële bijdrage heeft gestoken. Het gebouw zelf is eigendom van de brouwerij Stella Artois. Tot curator is benoemd mr E Schute. die vrijdagmiddag desgevraagd ver telde dat er een vaste kracht in dienst is en dat er in het seizoen twee het college, evenals voorzitter M. Dek- parttime krachten In het bedrijf mee ker van de CDA-fractie. Dat stand- werken de heer Schute .De exploi- tante heeft mij gevraagd of het bedrijf open kan blijven tot 1 september Er zijn namelijk ook een paar hotelka mers in hel pand gevestigd en die zijn al gereserveerd De curator neemt in het begin van de volgende week de beslissing of het café-bedrijf nog open mag blijven. Mr Schute „Dat hangt af van een begro ting die een boekhouder gaat maken over de te verwachten inkomsten van het bedrijf renners zijn Pierre Vermeulen, en z'e, het nog steeds niet verstandig te Tonnie Poortvliet, die het moeten vmden de grond aan het Stadhuis- opnemen tegen de beste trimmers van piejn te verkopen. Zij stelde dat het Nederland. Daarbij zijn onder meer perceei heter kon blijven gereserveerd Wim Hoondert. Frans van den Berge. voor een gemeentelijke instelling, die Theo van de Velde (de broer van zich daar eventueel wil vestigen Haar Johan) en anderen Het parkoers is fractiegenoot M. Bakx- Post vroeg of uitgezet in het 'blokje' Kruitmolen- het niet verstandig was de grondver- laan. Dolfijnstraat. Rozenburglaan en koop nQg emge tijd aan te houden. gezien de aangekondigde bouwstop voor bejaardentehuizen, of een clau sule in te bouwen voor het geval het tehuis niet binnen de twee jaar kan worden gerealiseerd. Wethouder W Wisse (pvda) van openbare werken antwoordde dat de verkoop komt te vervallen, wanneer de stichting Christelijke Bejaardenzorg Vlissingen Aardappellermijnmarkt geen beschikking voor de bouw krijgt Rotterdam apnl laten 62 00. bieden 61.80. slot 50 mm opw 62 00. nov laten 52.00. bieden 50.10, slot 52.00. Stemming april vast, november vast; omzet nov 45. hoogste pnjs 52.00. laagste 49 90. laatste zaken 9x52 00. apnl 62.50, 58.50. 15 x 62 00 weekomzet april 3701 november 227 apnl binfje laten 33 00. slot 35 50 33 00: november laten 28 50. bieden 23 00. slot 27 00. weekomzet april 5 Cenlr. tuinb.veil. te Kapelle. 24-u S.: Aardbeien pondsds. I 1 60-1 80: aardb. pet rond'de' anderhalve 'is 16181 aardbelen per kg IIA 3 90-4 60,11 rond de andernaive Q0 3 9Q m 25 frambozen per ds 3 00 n 2 60-2 80. rode bessen per ds I 1.60-2.20: kasbramen I 3 50. groenten princ bonen 1 3 10. rabarber I 22.41- I 25-27 bloemkool I 40-2 00. boskroten I 61-98 bosuien I 6 5 spitskool I 125-132. snijbonen I 170-2.50 Coöperatieve Tuinbouwveiling 'Walchc ren' B.A. te Middelburg. Marktbericht van vrijdag 24 juni 1983. Eindexamens HTS Vlissingen VLISSINGEN Van de 91 leerlingen van de Hogere Technische School in Vlissingen die dit jaar deelnamen aan de eindexamens behaalden 73 het diploma. Tien kandidaten krijgen een herexamen en drie kandidaten werden afgewezen. De overigen krij gen het diploma pas als zij het prak tijkjaar hebben afgerond. De geslaagden zijn Afdeling werktuigbouwkunde-nchiing energietechniek F C Bareman Middel burg. JAK Bout. Tholen, J Dominlcus fliambra II. zat 19 en zon. 14 en 19 «r Trow, a l. zat. en zon 21.30 uur He thing, 16 jr. TENTOONSTELLINGEN "j ilN'T-ANNALAND Streekmuseum, y a. 15-17 uur: 'Uit de oude doos'. AXEL Galerie Bellemans. za 10-1 YERSEKE Atelier Dam Twee. za 10-18 uur: werken diverse kunste naars en schaal- en schelpdieren. IJZKNDIJKE Museum, 14-17 uur. 'Kantklossen en Bodebussen ZIERIKZEE alcrie Borsboom, za. 9.30-17.30 uur: werken Anlon Beij- sens (t'm 14/9). Het Gravensteen, za. 11-17 uur: werken leden Zeeuwse Kunstkring (t'm 2/7). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachteni. Zeeuwsch-VIaanderen Alarmnummer 01150 12200 (brandweer en ambulancei Illustraties van The Tjong King Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. Iel 01180-36251. van 10 00-24.00uur - weekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar --- Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. BROUWERSHAVEN Sint-Nico- Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. toaskerk, za 13,30-16 uur: De geschie- Orpheus werkgroep huwelijk en homofi- aan bij de recreatievoorziening kuis van Brouwershaven lie. tel 01184-72161 - werken Agnes Jongerius.itm 30 6i Streekmuseum, za. 13.30-17 uur: Zeef- tiukken van Loek Grootjans. ÏRESKENS v.m Wit-gelekruisge- 1 touw, zat. 10-12 uur: Fossielen, mine- Wen en curiosa van Jan Goethals. GOES De slichting Zeeuws Coór- dinaticorgaan voor natuur-, land- schaps- en milieubescherming (ZCO) heeft bezwaar tegen de aanleg van bos in het (eventueel) te verkavelen gebied rond Wolphaartsdijk. Met na me bebossing bij de dorpskernen Oud-Sabbingc en Wolphaartsdijk. In het eerste geval is sprake van een landschappelijk al aantrekkelijke si tuatie. in het tweede geval zouden volkstuinen moeten verdwijnen. Minder problemen heeft het ZCO met bebossing bij de Wolphaartsdijkse jachthaven; groen past daar in de landschappelijke opbouw en sluit kaveling aanzienlijk gekrompen is De erkaveling wordt nu beperkt tot het deel waar de knelpunten het grootst inspraakresultaten is meegenomen, int het Zeeuws coördinatieor In een brief aan gedeputeerde staten van Zeeland wijst het ZCO erop dat de aanleg van bebossing eigenlijk alleen uit bosbouwoverwegingen noodzakelijk wordt gevonden „Er zijn, moet onzes inziens ook rekening mee gaan gehouden worden dat de laatste jaren al vele dijken en overhoeken in en vlak om het ruilverkavelingsblok met populieren zijn ingeplant De gewoon te om dit ook in het kader van ruilverkavelingen te doen. kan m du tingsmveau i een snellere uitvoering Ingekrompen Opgemerkt wordt dat een min der uitvoerige opzet een lager inrich- Aardappelen Eersteling bo 120-123 gr 192- Westkapelle. J H Geschiere Middelburg, 130 dr 86-108. kr 91 122 bintje bo 1118, gr A J. cfe Geus Middelburg. G J Hollestelle 6-9 Tomaten kl IA 175-200. B 155-195. C s-Gravenpolder A C de Kraker OosN 122-145 CC 72-77 Paprika 376-385 Aard Souburg. G. J. Kroon Borssele. G. W C beien p doos 60-88 Marks Vlissingen. W H Polappel Groede. Groenten andijvie 56-69. sla 25-43. poste- p van der Vlugt Oostburg. E J van 't lem 30-67 spinazie 67-80: prei 83-92 was- Westeinde Oostburg peen 176-180 bospeen 141 147 breekpeen Afdeling werktuigbouwkunde-nchung kon- 44-60. spitskool 63-73. snijbonen 285-347 struktietechmek A C. J van den Dries sperziebonen 278-432 boskroten 91 137. ra- Heinkenszand. J Gillissen Vlissingen. H J barber 65-77 uien kg 75-92. bosuien 7 65. Pijcke Biervliet. L C de Wilde Zierikzee. radijs 20: bloemkool p. 6 153-205 p 8 M J Wondergem Oost-Souburg 124-131. p 10 78-92 komkommers 4151 Afdeling werkiulgbouwkunde-richting pro- 55-64. 51 61 57-75, 61 76 58-72, 76 96 62-80 duktietechnlek H P. Dellebeke Vlissingen. tuinbonen 63-92. bosseldern 62-74 peulen K Faasse Westkapelle. H. T Koetje Vils- 660-670 doperwten 300-306. capucijners s-lngen I A S M Rennlers Aardenburg. L 551 I M Roose Goes. H E A Speller Sluis Afdeling weg- en waterbouwkunde-richUng konstmkties E O M Ferkel Heikant. P W van Sorgen Vlissingen Aldeling weg- en waterbouwkunde-nchtlng waterbouwkunde A M. H Buitenrust Het- tema Koudekerke. P J van Doorn Middel burg. L J de Feijter Hulsl, P J T M Hagenaars Bergen op Zoom F L. D van den Hemel Terneuzen. P A Loof Waarde P J Meeuwse Goes. P Meulmeester Ame- muiden. K Schetferlie Middelburg. K Vahlkamp Vlissingen A Verheijke Borsse le F A J Vennue Oost-Souburg Afdeling elektroteehniek-nchting informa tietechniek C C Boot Haamstede. D W D Fonse Oost-Souburg. J D de Groote Goes. G J de Jong Vlissingen W Jonker Goes A J Muller Kruiningen. R Nleuweboer Vlis- zaak dat de blokgrens van de ruilver- gebracht", betoogt het ZCO Het be reemdt de stichting dat een sugges tie hierover niet in het rapport van de geval dan ook achterwege blijvi aldus het Zeeuws coordinatieorgaan. Het ZCO acht het overigens een goede mogelijk maakt ten terugbrengt i bovendien de kos- „Wij vinden het jam- Afgezien van de bezwaren tegen be bossing. stemt het ZCO in met het voorgestelde landschapsplan, voor smgen. A F Scheele Schoondijke. D R zover het dnkbeplamingen. de te ver- Vandeghinste Moen (Belgiei F P J de dichten zone langs de Veerwcgde Tuwkunde-nchtmg algemene ertbeplanungen en de te herstellen Bouv, kunde j Jonker Goes D F MonlUs beplantingen betreft Gevraagd wordt viissmeenJ Slager Burch-Haamstede. A een drinkput in de Oostlandpolder a m .an de Vijver Oostburg J Visser i naast de Inlaag i te sparen Een keuze vnssineen w c Voet's-Heerenhoek mer dat in de voorontwerpfase niet voor het tracé van een rondweg om Atdelmg bouwkunde-richting konstruktie- twee plannen met een verschillend investeringsniveau in de inspraak zijn Wolphaartsdijk acht het ZCO voorba- techniek A P M van Eekelen Huijbergen. J J. Hulgh Schoondijke. J J Polderman Goes A A de Pooler Axel. J L, Zweedijk Krabbendljke

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13