Goese traverse ontlast nieuwe wegen VRIJWILLIGSTER IN HONDURAS l na aanleg Doortrekking Deltaweg (2,5 km) duur karwei Stand gewassen wisselend na nat voorjaar Van Du Commerce naar El Conejo PZC/provincie OPENING VERLENGDE ORANJEWEG EN DELTA WEG ZATERDAG 25 JUNI 1983 Voorstellingen bij afsluiten cursus in Villa in Goes GOES - Het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel (ZCA) sluit vanavond (zaterdag) de driejarige regie- en spelcursus af. Dat gebuert met de opvoering van een aantal toneelstuk ken. De voorstellingen beginnen om acht uur in 'De Villa' in Goes. De spelers voeren gedeelten uit de eenakter 'Thee voor belabberden' van Yvonne Keuls op. Ook spelen ze sce nes uit stukken van Dimitri Frenkel Frank en Anouilh. De eenakter 'De overledene' wordt opgevoerd onder regie van Fonita de Rijke. Onder leiding van Herma Kuperus en Fonita de Rijke kan het publiek deelnemen aan improvisaties. Daarna reikt secre taris G van de Made van het ZCA de getuigschriften aan de geslaagden uit Duitser aangehouden wegens diefstal van portemonnee DOMBURG - De rijkspolitiegroep Veere heeft vrijdagmiddag de 24- jarige W. R. uit Greeve-Brouch, Duitsland, aangehouden en ingeslo ten op verdenking van diefstal van een portemonnee. De 22-jarige H. M. A. S. uit Breda had de portemonnee op een flipperkast in de kantine van een camping in Dom burg neergelegd. Toen het ding ver dwenen was sloeg zij alarm en de portemonnee, met 137.50 gulden erin. werd aangetroffen in de zakken van R. Bromfietster licht gewond bij ongeluk in Kapellebrug KAPELLEBRUG Bij een aanrij ding op de Gentsevaart in Kapelle brug is vrijdagmiddag omstreeks half twee mejuffrouw J. D. uit Hulst licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen de autobe stuurder E W uit Antwerpen (Bi rechtsaf wilde slaan en daarbij geen voorrang verleende aan de bromfiets bestuurster D. Bij de aanrijding werd ook de bromfiets zwaar beschadigd Mejuffrouw D. is met een enkel-ver- wonding per ambulance naai" het zie kenhuis in Hulst overgebracht. Twee diefstallen in Bruinisse BRUINISSE - In de nacht van don derdag op vrijdag zijn op twee plaat sen in Bruinisse bij een inbraak goe deren gestolen. Bij de firma P. T werd van het bedrijfsterrein aan de Oude dijk een motorheggeschaar gestolen. De waarde bedraagt F 1500.- Van de kantine van voetbalvereniging Bruse Boys werd de toegang op brute wijze geforceerd, waarna de geluidsinstalla tie en een voorraad snoepgoed werden ontvreemd. De waarde hiervan kon nog met worden becijferd. Een luchtopname van de verlengde Oranjeweg Iluchtfoto Lex de Meester) or Een onderneming opzetten voor kansloze vrouwen in Midden-Ameri- ka cn deze nog winstgevend maken ook, kan dat? Mevrouw G. van Waegeningh, zichzelf steeds als juffrouw aankondigend, beantwoordt deze vraag met een volmondig ja. En ze heeft recht van spreken. Nadat ze vorig jaar oktober aankwam in de vestiging van SOS-Kinderdorpen bij de Hondurese plaats Comoyagua heeft ze het niet bij woorden gelaten. Met als resultaat een goedlopend restaurant met de naam 'El Conejo' (Het Konijn). Nu had mevrouw Van Waegeningh op horecagebied al de nodige en-a- ring opgedaan. Dertien jaar lang was ze eigenares van het aan de Middelburgse Loskade staande Ho tel Du Commerce Drie jaar geleden verkocht ze het. Waarom daarna als onbetaald vrijwilliger in Honduras gaan werken? „Na drie jaar had ik genoeg van vakantie houden. In de krant las ik over de problemen in Honduras. Toen dacht ik kom. mis schien kan ik me daar verdienste lijk maken als vrijwilligster voor een paar jaar" Oktober 1982 kwam ze in het kin derdorp bij Comoyagua Daar wor den in 36 kleine huizen 220 kinderen en 55 moeders opgevangen Bij de kinderen gaat het meestal om we zen of diegenen wiens ouders uit de ouderlijke macht werden ontzet. In het verleden werden geen moeders opgenomen. Sinds drie jaar is daar verandering in gekomen. Vaak gaat het om echte crepeergevallen, waar bij de betreffende vrouwen door hun mannen of de rest van de familie in de steek eelaten zijn. Het verblijf van deze vrouwen in de kinderdorpen is dan wel in principe bedoeld als voorbereiding op terug keer in de maatschappij In het kinderdorp bij Comoyagua wordt op allerlei manieren geprobeerd de vrouwen aan werk te helpen. Me vrouw Van Waegeningh speelt daar bij een rol van betekenis. Ruim een week geleden is ze na een kort verlof weer teruggegaan naar Midden- Amerika Kort voor haar vertrek vertelde ze over haar ervaringen. „Gelukkig kan ik me goed aanpas sen Door de drukte heb je boven dien nauwelijks tijd om van dingen een probleem te gaan maken. Toch gebeuren er dingen onder primitie ve omstandigheden Ga maar na. in het restaurant hebben we geen elek triciteit. Dat betekent dat alles op houtgestookte vuren gekookt moet worden. President Suaso van Hon duras heeft kort voor zijn verkiezing beloofd dat er een aansluiting zou komen maar we hebben er nog niets van gemerkt. Voorlopig moeten we het met een generator doen. De energie die daarvan komt gebrui ken we voor verlichting (alleen 's avonds van 6 tot 10 uur) en voor het koelen van dranken en etenswa ren". Over het restaurant gesproken, toen mevrouw Van Waegeningh aankwam was dat al geruime tijd gepland. Er kwam echter niets van de grond Nu draait het sinds enkele maanden. Met zoveel succes dat vier vrouwen nu zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien. Behal ve voor de lonen voor hen blijft er dan nog geld over wal in de exploi tatie van het kinderdorp wordt ge stoken. D gewezen Middelburgse heeft ccn flink aandeel gehad in het welslagen van het restaurantpro ject. Ze heeft zich verder bezigge houden met de uitbreiding van het naai-atelier in het dorp en de ma- crame-afdeling. Een winstgevende zaak is dit nog niet geworden. Vooral de aanwezige concurrentie geeft moeilijkheden. Door deze te genslagen niet ontmoedigd zit me vrouw Van Waegeningh al weer vol nieuwe plannen. Zo wordt binnen kort gestart met het produceren van schoenen. De machines staan er al. Of het een succes wordt is nog niet te voorspellen. Het laatste geldt ook voor de kaar senmakerij. Tijdens haar verlof is mevrouw Van Waegeningh daar over in het ambachtencentrum De- merary het een en ander duidelijk gemaakt. Ze hoopt dat deze nijver heid in Honduras het enkele vrou wen mogelijk zal maken zelfstandig hun brood te verdienen. Met de kaarsenmakerij is de koek nog niet op want er zijn ook nog plannen om zelf kaas te gaan produceren, maar deze verkeren zoals dat heet. nog Ir een vroeg stadium van voorberei ding. En dan is er tenslotte nog de kippenhouderij Mevrouw Van Wae geningh hoopt dat dit een goede produktie-afdelmg wordt en in de toekomst werk kan gaan bieden aan vyf tot zes mensen Iets waar trouwens schromelijk gebrek aan bestaat is een goede slager. De ex-Middelburgse ziet hier een goede kans voor een jonge werkloze in Nederland. Wellicht zou deze dan met behoud van uitke ring goed werk kunnen doen door de bewoners van het Hondurese kinderdorp het vak te leren. „Denk erom het moet geen avonturier zijn, verdiensten levert het niet op. alleen kost cn inwoning zijn gratis. Het moet ook een ervaren iemand zijn" aldus mevrouw Van Waege ningh. Al deze plannen van de enthousias te vrijwilligster voor SOS-Kinder dorpen dragen het stempel van haar visie op hulpverlening: „Zo maar zonder meer geld geven, daar heb je weinig aan. Het gaat erom dat de mensen minder afhankelijk worden van de giften uit het rijkste deel van de wereld. Het geld dat we ontvangen moeten we in het pro ductieproces stoppen zodat het voor degenen voor wie het bestemd is rendabel wordt' De ervaringen die mevrouw Van Waegeningh tot nu toe heeft opgedaan, hebben deze visie zeker niet aan het wankelen gebracht. Mevrouw G van Waegeningh...van Du Commerce naar El Conejo Goes-Oost of over de traverse en de Kloetinge. waaraan de bewoners van Ringbaan West. Ook kan nu een einde straten die hiervoor worden gebruikt, komen aan het sluipverkeer door ZiCh jarenlang hebben gestoord. Wethouder L. H. de Leeuw (verkeer en ruimtelijke ordening) van Goes is zeer tevreden met (1e voltooiing van beide wegvakken. Hij beschouwt de opening ervan als een mijlpaal in de verbetering van de wegenstructuur zoals die na de gemeentelijke herin deling ter hand is genomen. Jammer vindt hij het alleen dat het financieel niet mogelijk is gebleken bij de aansluiting van de Oranjeweg op de Patijnweg een tunneltje voor fietsers en bromfietsers aan te leggen. Overigens is deze aansluiting zodanig uitgevoerd dat deze tunnel in de toe komst. wanneer het Goes wat meer voor de wind gaat, nog kan worden gebouwd. Maar als het aan De Leeuw ligt zal toch allereerst de zuidwestelijke bin- nenstadsontsluitingsweg worden aan gelegd Deze nieuwe verbinding tus sen de Van der Spiegelstraat (ter hoogte van de aansluiting met de Zonnebloemstraat i en de Westwal via het Stationsplein, de Piet Hemstraat en het Koepoortgebied ziet de wet houder als een van de laatste wezenlij ke onderdelen van het plan Wegen structuur Groot Goes die nog uitge voerd moeten worden. De gemeente komt er momenteel nog ongeveer een miljoen gulden voor tekort. Bij de provincie en het rijk zijn hiervoor nieuwe subsidie-aanvragen ingediend. Zonder bijdragen van deze hogere overheden zal het vrijwel on mogelijk zijn de weg aan te leggen. De Leeuw is redelijk hoopvol gestemd dat de zuidwestelijke binnenstadsont- sluitingsweg voor het einde van de huidige raadsperiode gereed kan zijn. komen dat een weg zou ontstaan die al spoedig na de aanleg een ongelijke ligging zou vertonen en die bovendien van begin af aan duur in onderhoud zou zijn Het stuk weg daVgcdeputeerde J. de Voogd vanmorgen om 10 30 uur opent, is aanzienlijk sneller aange legd Met de doortrekking van de Oranjeweg is september vorig jaar een begin gemaakt het weggedeelte is 275 meter lang. De gemeenteraad heeft er 2.4 miljoen gulden voor uitgetrokken. Om fietsers in de gelegenheid te stel len de Oranjeweg ter hoogte van de 's-Heer Elsdorpweg veilig over te ste ken, zijn bij dit kruispunt zeer ruime tussenbennen aangelegd. Ook verder is de weg zodanig ontworpen dat het verkeer er als het ware toe gedwongen wordt zijn snelheid te matigen In de verlengde Oranjeweg zijn twee verkeerslichten installaties ge plaatst. Een bij de kruising met de Vogelzangsweg cn het Vogelzang spad. die overigens pas de komende weken in gebruik kan worden ge steld. en een bij de aansluiting op de Patijnweg. Deze laatste is de modern ste die momenteel voorhanden is. Een micro processor stuurt deze in stallatie. Dit waarborgt een snelle afwikkeling van het verkeer. Wan neer uit een bepaalde richting slechts enkele auto's komen, blijft het groene licht niet langer dan noodzakelijk branden. Een nieuwigheid is de toepassing van een infrarood sensor, die bovenop het portaal van de verkeerslichteninstal latie is gemonteerd. Deze meet tempe ratuurverschillen op een vlak van ongeveer 3 bij 2 meter op de over steekplaats voor fietsers en voetgan gers. Wanneer daar iemand zich be vindt. constateert het apparaat een stijging van de temperatuur en dan blijft het licht langer op groen staan. Dit nieuwe systeem, waarvan de kos ten overigens betrekkelijk gering zijn, wordt voor zover bekend in Goes voor het eerst in Nederland toegepast. GOES In nog geen week tijd zal het verkeersbeeld in Goes een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan. De opening van de verlengde Oranjeweg (vandaag) en de doorgetrokken Deltaweg (woensdag) betekent dat knel punten in het bestaande we gennet wegvallen. Vooral voor de verkeersdruk op de als traverse aangeduide weg dwars door Goes zal dit, zo is de verwachting, een aanzien lijke verlichting met zich meebrengen. Daarbij komt dan nog dat de industrieter reinen in het noorden en in het zuidwesten van de stad gemakkelijker bereikbaar worden voor het vrachtver keer. De doorgetrokken Deltaweg verbindt de provinciale weg S 7 vanaf de kruising met de voormalige rijksweg (2)58 - nu de provinciale weg S 11 - ten westen van Goes met rijksweg A 58. Tussen de spoorlijn en de rijksweg is een aansluiting gemaakt op de A. Fokkerstraat, waardoor de bedrijven op het industrieterrein De Poel nage noeg direct aan de belangrijkste Zeeuwse wegen komen te liggen De nieuwe weg voorkomt dat het toeristi sche verkeer van en naar het Veerse Meer en de Schouwse westhoek en het vrachtverkeer nog langer van de route dwars door Goes gebruik hoeven te maken. Vooral het toeristische ver keer liep op drukke dagen nogal eens vast in Goes. Dat leverde dan al gauw een rij stapvoets rijdende auto's op vanaf de Zeelandbrug tot voorbij Goes. Dergelijke files ontwrichtten ook het verkeer in Goes zelf. De verlenging van de Oranjeweg vormt een logisch vervolg op de rond weg van het noordwesten tot aan het oosten van de stad. (Ringbaan West, Ringbaan Oost en Oranjeweg). De ontbrekende schakel was nog de ver binding tussen de kruising Orarye- weg/'s-Heer Elsdorpweg en de Patijn weg. Nu dit laatste gedeelte is inge vuld. hoeft het vrachtverkeer met bestemming industrieterrein in het noorden van de stad niet meer door GOES - Wanneer minister drs. N. Smit-Kroes van verkeer en water staat woensdag (1e doortrekking van de provinciale weg S7 (in de wande ling de Deltaweg genoemd) voor het verkeer openstelt, is daarmee een werk afgerond dat vijf jaar heeft geduurd. Dat is nogal wat voor een wegvak met een lengte van ongeveer 2,5 km. De oorzaak hiervan is tweele dig. Het gaal om een duur stuk weg. De kosten hebben in totaaL ruim 30 miljoengtilden bedragen. Dit maakte een zekere spreiding in de lijd nood zakelijk. Daarbij komt de zeer slech te grondslag waarop de weg moest worden gebouwd. Om verzakkingen en doorpersingen te voorkomen, is het zandlichaam voor de weg zeer geleidelijk aangebracht. Door na de uitvoering van het grond werk enige jaren te wachten met de verdere voltooiing kon worden voor- Een tekening vati de doorgetrokken Deltaweg GOES - De stand van de gcwassen'op de Zeeuwse akkers is na het erg natte voorjaar dat de boeren voor grote zaaiproblemen plaatste ui terst verschillend. De situatie wisselt van bedrijf tot bedrijf. Volgens ing. J. Markusse, hoofd sociaal-economi sche voorlichting van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, is een alge meen beeld in feite niet te geven. Hij stelt dat het supernatte voorjaar op het groeiproces nog altijd een grote invloed heeft. Op de plaatsen waar de boeren op tijd konden zaaien ove rigens maar een klein percentage staan de gewassen er redelijk tot goed voor. liet zaai- en pootgoed dat te laat de grond is in gegaan, doet het matig tot slecht. Markusse wijst erop dat in de Europe se Gemeenschap een lagere op brengst aan suikerbieten wordt ver wacht van ongeveer 20 percent, als gevolg van een te late inzaai Voor de consument zal dat merkbaar zijn aan de suikerprijzen, die al aan het stijgen zijn De voorlichter van de ZLM zegt dat er ook rekening mee gehouden wordt, dat de conservenvoorraden onder meer van erwten en spinazie zullen verdwijnen^ „Er wordt vanuit de politiek nogal eens afgegeven op boeren die overschotten produceren Nu blijkt hoe belangrijk het is voor de boeren en zeker voor de consumenten, dat er een zeker overschot is", aldus Markusse. Als gevolg van het natte voorjaar speelt bij de verdere groei van de gewassen de kwaliteit van de grond een extra voorname rol. „Een goed functionerend dramagesysteem is op een landbouwbedrijf van grote bete kenis. De aandacht voor drainage mag zeker niet verslappen meent ing Markusse Hij maakt duidelijk dat inmiddels een malse regenbui bij de boeren zeer welkom is. „Dat lijkt na al die regen in de afgelopen maan den een idote zaak, maar zo is het nu eenmaal in de landbouw. Er is veel regen gevallen. De structuur van de grond heeft er onder geleden Daar door is er nu sneller een regenbuitje nodig", betoogt de ZLM-deskundige. Een karakteristiek van de voornaam ste gewassen, levert het volgende beeld op: Tarwe: is in het najaar onder gunsti ge omstandigheden gezaaid en er wordt een normale oogst verwacht, zomertarwe is vrijwel niet gezaaid: Gerst: staat er op enkele uitzonde ringen na slecht voor: Vlas: de weinige percelen die tijdig zijn ingezaaid, doen het goed. Het in mei gezaaide vlas staat er slecht bij: Erwten: de vroeg gezaaide erwten vertonen en goede stand, voor de later gezaaide erwten is de situatie matig tot slecht, Blauwmaanzaad: in de last gezaaide percelen zit geen groei: de verwachti- gingen zijn laag gespannen. Het restaurant 'El Conejo' Karwij: stuen, ei goed Dij: Bruine bonen: de opkomst is dunner dan normaal, maar de groei is goed: Aardappelen: de eerste gepote vroege aardappelen worden geoogst: op brengst en prijs zijn goed. de later gepote vroege aardappelen vertonen grote mankementen, de consument zal waarschijnlijk langer oude aardap pelen moeten eten: de gewone con sumptie-aardappelen hebben het op de zware grond moeilijk er zijn nog volop kale plekken en heel kleine plantjes; er is een achterstand van ongeveer 4 weken; Suikerbieten: in het zuidwesten is meer dan de helft pas in mei en juni gezaaid; er worden afwijkende op brengsten verwacht en de campagne zal later beginnen, er is een behoorlij ke luizendruk. I'lantuicn: er is een redelijke stand. Zaaiuien: de later gezaaide uien staan er slecht voor; Bloemzaad: er is meer dan voorheen gezaaid; de stand is matig; V'ollcgronds groente: de winterbloem kool deed het goed. de gewassen hebben nu regen nodig; Gladiolen: er is sprake van een goede opkomst. Grasland: wel een hoge opbrengst aan hooi en kuilvoer. maar een lage voedingswaarde, de veehouder zal ko mende winter moeten bijvoeren en zodoende het natte voorjaar in zijn portemonnee voelen nadruppelen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12