Ministerie aarzelt over plan oesterbroedwinning Voor verkoop heroïne en diefstal een jaar geëist 'Deur-kijkje' Nieuw revalidatie centrum is een Zeeuwse uitdaging' Nieuwe stichting voor het Zeeuwse revalidatiecentrum TOEKOMST GREVELINGEN NOG ONZEKER Samen onder één dak na messteek Minister overweegt latere aanleg Philipsdam VERDACHTE ZELF NIET VERSCHENEN ZATERDAG 25 JUNI 1983 PZC/provincie BRUINISSE Het ministerie van landbouw en visserij voelt voorshands weinig voor het plan van de gemeente Bruinisse, om in het Grevelingenmeer een oesterbroedwinningsbedrijf voor jeugdige werkzoekenden te stichten. Een aanvraag om daarvoor in de Grevelingen ruimte beschikbaar te stellen (3x5 hectare) zal kritisch worden beoordeeld, zo heeft ir. T. Tienstra, directeur van de visserijen, aan het gemeentebestuur laten weten. „En dan kunnen we het wel vergeten", zei wethouder H. Schot (cda) vrijdag in de gemeenteraad, in antwoord op vragen van raadslid C. van Liere (algemeen belang). De wethouder schreef de houding van het ministerie toe 'aan de monopoliepositie die momenteel in de Grevelingen heerst". Het plan voor de winning van oester- broed in de Grevelingen (volgens de Amerikaanse hangmethode) is begin dit jaar door de gemeente gelanceerd, gekoppeld aan de inschakeling van jonge werklozen en met steun van het provinciaal werkgelegenheidsfonds. In zijn kritische opstelling heeft ir. Tienstra laten weten dat er nog teveel onzekerheden zijn: wordt de Grevel- kingen blijvend zout; is de experimen tele hangmethode niet té arbeidsin tensief, is de afzet van het oesterbroed wél verzekerd, gelet op het feit dat nog niet zeker is of de Oosterschelde op korte termijn weer wordt vrijgege ven voor de teelt van platte oesters. Raadslid Van Liere wees erop dat, hangende de beslissing over zout of MIDDELBURG - Omdat hij zijn vriendin S. van de K. met een mes in de buik had gestoken, moest de 53- jarige L. O. uit Vlissingen vrijdag verschijnen voor de Middelburgse rechtbank. Eigenlijk was het, wat de Iwee hoofdpersonen betreft, niet meer nodig want de zaak is onderling geregeld en het tweetal gaat binnen kort onder één dak wonen. Daar zag het echter nog niet naar uit In de nacht van 5 op 6 oktober van het vorig jaar. Van de K. en O. hadden Ujdens een cafébezoek ruzie gekregen. 0. bestelde een taxi, maar het duurde zo lang voor het voertuig arriveerde dat hij kwaad werd en naar huis ging lopen. Van de K. ging even later wel met een taxi naar huis. Ze woonde echter dicht in de buurt bij O en ging nog even bij hem langs. De ruzie zette zich in O 's woning voort en de vrouw begon met het uit het raam gooien van een paar kussens. Daar over werd o. weer zo nijdig dat hij een mes pakte en de vrouw in de buik stak In de dagvaarding leek het allemaal erger dan het was. Daarin stond ver meld dat O. een of meer malen had gestoken, maar dat hij Van de K. daarbij niet had gedood. Een buur man van O. was inmiddels op het lawaai afgekomen en O. vertelde hem dat. hij dacht dat hij de vrouw had gestoken. Zij moest in het ziekenhuis aan de (kleine) verwonding worden geholpen. Officier van justitie mr J. van Marion, hield in zijn eis duidelijk rekening met de omstandigheden en achtergronden vroeg een gevangenisstraf van drie maanden, maar geheel voorwaarde lijk met twee jaar proeftijd. Alles is inmiddels pais en vree tussen het tweetal, ook al getuige het feit dat O. vrijdag voor het hekje stond en Van de K. op de publieke tribune in het Middelburgse rechtbankgebouw zat. De uitspraak volgt over twee weken. Burgemeester opent dorpshuis Renesse RENESSE - Burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet van Westerschouwen opent vrijdag 1 juli het verbouwde en gerenoveerde dorpshuis in Renesse. Dat gebeurt om 14.30 uur in het dorpshuis aan de Zeeanemoonweg. De PZC van vrijdag meldde dat het dorpshuis vrijdag 24 juni officieel zou worden geopend. zoet. momentgeel voor het Grevelin genmeer een ad hoc-beleid wordt ge voerd. Het houdt onder meer in dat aan bedrijven geen rechten worden verleend. Hij wilde weten of er dit jaar nog iets van het project terecht komt. Ook vroeg Van Liere naar de moge lijkheid om een wachtlijst aan te leggen van adspirant-werknemers. Wethouder Schot deelde mee dat het project in elk geval in 1983 niet van de grond zal komen. „We hadden dan. trouwens al bezig moeten zijn", merk te hij op. De wethouder voelde weinig voor het aanleggen van een wacht lijst. omdat anders mensen vage hoop gaan koesteren op werk. Hij vertelde dat er in de provinciale commissie werkgelegenheid binnenkort opnieuw over het project gepraat wordt. Zowel Schot als burgemeester T. Hekman toonden zich verbolgen over de reac tie van de kamer van koophandel en fabrieken, die sterk afwijzend was Hekman liet weten dat een onder houd is aangevraagd met het bestuur van de kamer. Wethouder Schot ver onderstelde dat het standpunt van de kamer wellicht teveel was beïnvloed door de visie van een bestuurslid uit Yerseke. Uit de ingekomen stukken die in de raadsvergadering werden behandeld bleek overigens dat het ministerie van landbouw en visserij niet de enige is die aarzelingen koestert. Het gemeentebestuur van Goedereede vindt een uitspraak over liet project voorbarig, zolang de toekomstige functie van de Grevelingen niet vast staat. De voorlopige raad van be stuur voor de Grevelingen wil zich er pas over buigen als zeker is dat de Grevelingen zout blijft. De gemeenteraad besloot een lening van 119.000 gulden beschikbaar te stellen aan de stichting economische ontwikkeling Zeeland, die dat geld weer doorschuift naai" de koninklijke maatschappij 'De Schelde' in Vlissin gen. Raadslid Van Liere beklemtoon de dat een dergelijke steunverlening een eenmalige zaak moet zijn. Hij pleitte ervoor dat eventuele winsten ook ten goede komen aan de geldvers- trekkers Wethouder Schot betoogde dat de stichting alleen 'De Schelde' en dochterondernemingen geld leent. Ook hij was voorstander van uitbeta ling van winst aan de geldleners Burgemeester Hekman en wethouder M. van de Velde <pvda) deelden mee dat de plannen voor havenverbete ring gereed zijn. „Het bestek is klaar. We kunnen bij wijze van spreken morgen beginnen", aldus Hekman. De wethouder wees erop dat de gemeente pas in 1984 voor subsidie in aanmer king komt. „Maar het is maar een ballonnetje als bijvoorbeeld de ko- lenhaven in Vlissmgen met doorgaat, kunnen we misschien eerder begin nen. Wij zijn er klaar voor". BRESKENS De Pnns Bernhard- laan in Breskens ziet er tegenwoor dig een stuk vrolijker uit. Vele verbaasde voorbijgangers ontdek ten deze week dat op de garage deur van de heer C. J. Traas een fraai rivier- en berglandschap te zien is. Traas is sinds twee jaar actief als amateurkunstschilder Meestal schildert hij landschap pen. Een enkele keer ook paarden of portretten. Tot nu toe heeft Traas enkele kleine exposities ge houden in het bejaardentehuis van Breskens. Op aandrang van zijn kinderen heeft hij nu ook zijn kunstzin uitgeleefd op de garage deur zodat iedereen ervan kan mee genieten. De reacties van de voorbijgangers waren Lot nu toe zeer positief. Mis schien dat er binnenkort nog be stellingen bij Traas binnenkomen om nog meer garagedeuren m een fraai vergezicht om te toveren Slot van pagina 1) zienlijk later aanleggen -vier jaar later was één van de varianten, die 200 miljoen zou opleveren- zou betekenen dat dat geld voor een deel in 't water zou worden gegooid. Mevrouw Smit denkt desondanks aan vertraging van de aanleg van de Phi lipsdam. hoewel het besluit daartoe nog niet genomen is. Binnen rijkswa terstaat wordt aangenomen dat de Philipsdam uit milieu-technische overwegingen iets minder noodzake lijk is dan de Oestèrdam. die er vooral is om zoet water uit Brabant van zout Oosterscheldewater te scheiden. Minister Smit heeft vrijdag in ieder geval bereikt dat haar collega's een groot deel van het tekort voor hun rekening nemen. Tachtig procent van 200 miljoen is immers 160 miljoen gulden. Veertig miljoen zal van ver keer en waterstaat zelf moeten ko men. Deze 80-20-verhouding is binnen het kabinet afgesproken nadat de ex-ministers Zeevalking en Tuijn- nian verzuimd hadden de extra kos ten van het Oosterschcldeheleid -die volgens oude afspraken door het vol tallige kabinet zouden worden gedra gen- bij hun kabinetten te 'declare ren' en zo hun eigen begrotingen onder grote druk hebben gezet. Mevrouw Smit heeft de financiële problematiek uitermate handig aan gepakt. Door advies te vragen over de vertraging van Oester- en Philipsdam heeft zij het kabinet laten zien dat zij er alles aan gedaan heeft om te probe ren de kosten te drukken en bezuini gingsmaatregelen te vinden. Een ne gatief advies was wellicht van te vo ren ingecalculeerd. Daarmee heelt zij weten te bereiken dat het kabinet 80 procent van de volle 200 miljoen voor z'n rekening heeft genomen, in plaats van 80 pro cent van de onder haar ontstane tekorten van 40 miljoen, zoals oor spronkelijk de afspraak was. Immers, bij het tot standkomen van de 80-20 afspraak was vastgesteld dat me vrouw Smit de 162 miljoen van Zee valking zelf zou moeten oplossen. Dat zou haar begroting onder grote druk gezet hebben, maar de vrijdag getrof fen afspraak heeft haar enige lucht geboden. Weliswaar moet zij 40 miljoen zelf vinden, vandaar dat. gestudeerd gaat worden op de mogelijkheid de Philips dam met enige jaren te vertragen Er volgen, aldus Lubbers, echter nog meer concrete bezuinigingsmaatrege len Daarbij komen wellicht ook de verbredingswerken aan het Kanaal door Zuid-Beveland weer aan de orde, en de aanleg van een nieuwe sluis bij Hansweert Vast staat dat de Oester- dam soberder zal worden uitgevoerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. De details van het vrijdag gesloten akkoord, waarover Smit-Kroes en mi nister Ruding van financien donder dag een akkoord hadden bereikt, worden in het volgende week te ver schijnen dertiende voortgangsrap port verder uitgewerkt. MIDDELBURG - De Middelburgse officier van justitie mr J. van Marion heeft vrijdagmorgen tegen de 25-jarige G. E. uit Vlissingen een gevangenisstraf van een jaar en 150,- boete geeist. Dat gebeurde tijdens de zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank, waar E. overigens niet verscheen, zodat zijn zaak bij verstek werd behandeld. E. had voor het 'hekje' moeten staan wegens het plegen van drie delicten: tussen juli 1981 en juli 1982 had hij diverse keren heroïne verkocht aan 'klanten' in Vlissingen; in de maand mei het vorig jaar ontvreemdde hij een girobctaalpasjc en vier girobetaal kaarten van mevrouw T. S. in Middelburg, met wie hij net een maand samenwoonde; op 24 mei 1982 reed hij in een auto (die niet van hem was) over de Middelburgse Statenlaan, terwijl hij geen geldig rijbewijs in zijn bezit had. De prsident van de meervoudige ka mer mr G. Nomes las een aantal getuigenverklaringen voor waaruit bleek dat E. Turkse heroïne aan de man had gebracht, die de kopers achteraf van slechte kwaliteit vonden. E ontkent overigens dat hij heroïne heeft verkocht Toen E met S. een huis deelde pakte hij de betaalkaarten en slaagde erin drie kaarten, tot een bedrag van ~ï0,- te verzilveren. Hij viel door de mand toen een employé van het hulp postkantoor in de Middelburgse Ma- gistraatwijk onraad rook en de vierde kaart weigerde te incasseren. Een oplettende politieman zag tenslotte E op de Statenlaan rijden. Hij kende de man en hield hem staande. De officier: „Het vreemde is dat E in eerste instantie heeït verklaard dat hij geen heroine meer gebruikt en dat hij voor het stelen van de betaalkaar ten aanvoert dat hij het geld zo hard nodig had voor zijn heroïnegebruik. Wat mij betreft klopt daar niets van". Wegens de recidive (herhaling van een misdrijft op heroinegebied en het ste len kwam de officier tot zijn eis van een jaar gevangenisstraf, de 150.- boete vroeg hij voor het rijden zonder rijbewijs, Ook de 54-jarige Belg C'. L. uit Stekc- ne. had vrijdag niet de moeite geno men om naar het Middelburgse recht bankgebouw te komen. Hij moest terecht staan wegens het veroorza ken van een frontale botsing met dodelijke afloop. De man reed op 18 juli van het vorig jaar over de Paalse- weg in Graauw (gemeente Hulst) met in zijn bloed een alcoholpromillage van 1,51. Dat was ook duidelijk te merken aan zijn slingerende rijgedrag Daarbij reed L. bijzonder hard op een weg die slechts 3.55 meter breed was Hij kwam eerst een tegenligger tegen die door in de berm te duiken de auto van L nog kon ontwijken. De inzltenden keken daarna wel achterom om te zien hoe L zijn weg zou vervolgen Ze waren hem net. in een bocht, uit het oog verloren, toen ze een doffe dreun hoorden. In die bocht was L frontaal gebotst tegen de auto van P. O >30) uit Terneuzen. In de auto zat ook passa- giere L. P. (25). De vrouw overleed een dag later aan ernstig hoofdletsel in het academisch ziekenhuis in Gent O. liep een dubbele kuitbeenbreuk en een grote vleeswond aan zijn arm op Beide auto's werden geheel vernield. Tijdens de zitting werd niet vermeld of de niet aanwezige verdachte ook letsel had opgelopen. L verklaarde naderhand dat hij die dag drie biertjes en drie borrels had genuttigd. Het ongeval gebeurde om tien voor half vier. L, had verder gezegd dat hij in eerste instantie moest uitwijken voor een tegenligger (die het tegenovergestelde beweert), daardoor in een slip raakte en tegen de auto van O. botste De officier: „Verdachte reed op die smalle weg veel te hard. Juist in de bocht had hij zijn snelheid drastisch moeten matigen". Hij eiste een gevan genisstraf van vier maanden en een jaar ontzegging van de rijbevoegd heid. Mr Van Marion „Ik laat in mijn eis meetellen dat verdachte in zijn eigen land al zeven maal is veroor deeld voor het besturen van een auto onder invloed van alcohol. Zijn on verschilligheid tegenover anderen is hiermee duidelijk aangetoond" De Middelburgse rechtbank doet in beide zaken uitspraak op vrijdag 8 juli. Medewerkers van het Zeeuws revalidatiecentrum op de hometrainers in de afdeling hartrevalidatie, van links naar rechts; revalidatie-arts J. Dijkema, ergotherapeut R. Gies. fysiotherapeut G Vansteenkiste en arts voor hartrevalidatie A. Liem. GOES - „Een Zeeuwse uitdaging". Zo omschrijft revalidatie-arts J. Dijkema de op- en uitbouw van het nieuwe provinciale revalidatiecen trum. ondergebracht in het Joanna- ziekenhuis te Goes. Het is volgens hem - opnieuw - het wegwerken van een witte vlek op de kaart van de gezondheidszorg in Zeeland. Pa- tiénten voor wie enige vorm van revalidatie nodig is, kunnen in het vervolg dicht bij huis behandeld worden en hoeven niet meer naar bijvoorbeeld Kijkduin (105 kilome ter). Leersum (155 kilometer) en Hoensbroek (180 kilometer). Ook patiënten die gebaat zijn bij har trevalidatie kunnen in het Zeeuw se centrum terecht. Dal alles na een lange voorgeschiedenis, die in 1977 begon, toen het landelijk college voor ziekenhuisvoorzieningen ad viseerde tot uitbreiding van de rcvalidatie-mogelijklieden voor volwassenen in Zeeland. Het. oprichten van het revalidatie centrum had vele voeten in aarde. Dokter Dijkema, begin '83 in Goes begonnen, wil er liever niet meer naar omzien. Hij vindt het belang rijker dat er nu daadwerkelijk pa tiënten geholpen kunnen worden. Het gaat in het bijzonder om men sen die door aangeboren afwijkin gen. ofwel ziekten, ofwel een onge val. beschadigd zijn geraakt aan het houdmgs- en bewegingsapparaat (patiënten met hersenbeschadiging, gebroken ruggegraat, rheuma. am putaties, spierziekten, handletsel, rugklachten en dergelijke). De afde ling hartrevalidatie richt zich met name op mensen die een hartinfarct hebben gehad, een open hartopera tie ondergingen, of veel last hebben van pijn op de borst. De medewerkers van het revalida tiecentrum hebben als belangrijk ste taken ten opzichte van de pa tiënt: meewerken aan het best mo gelijke lichamelijke herstel, trainen, zonodig met hulpmiddelen, van de restfuncties om zoveel mogelijk zelf standigheid te herwinnen; advise ren. begeleiden en aanpassen, zodat een zo goed mogelijke maatschap pelijke terugkeer van de patiënt wordt bevorderd Om de taken goed te kunnen uitvoeren, zijn er naast de revalidatie-arts vertegenwoordi gers van verschillende zorgsectoren werkzaam, zoals: fysiotherapie, er gotherapie. logopaedie. psychologie en maatschappelijk werk. Er zijn nauwe contacten met een orthopae- disch instrumentenmaker (bouwer van protheses), een orthopaedisch schoenmaker (voor schoeisel) en een rolstoelbouwer. Regelmatig is er ook overleg met arts en arbeids- deskundige van de Gemeenschap pelijke Medische Dienst te Goes (de GMD beslist over hulpmiddelen en aanpassingen en over het beschik baar stellen van geld uit de sociale verzekeringspot hiervoor). Dokter Dijkema onderstreept dat revalidatie in de eerste plaats teamwerk is. Het behandelplan, dat per patiënt kan verschillen, moet goed op de verschillende zorgsectoren zijn afgestemd, zodat geen werkoverlapping plaatsvindt en alle aspecten in het oog worden gehouden. In het centrum is er ook wekelijks werkoverleg. Dijkema: „De teamvergadering is ervoor om een zo evenwichtig mogelijk beleid met elkaar af te spreken, de behan delplannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, teneinde het maximaal biologisch herstel en de maximale functionele en maat schappelijke aanpassing zo goed en zo vlot mogelijk te bereiken". Voor de hartrevalidatie is het behandel programma wat strakker omlijnd. Naast een onderzoek door de reva lidatie-arts en de arts voor de har trevalidatie, mevrouw A. A. Liem, zijn er lichamelijke conditietrai ning en sport en spel. Doel is: de patient leren wat zijn lichamelijke mogelijkheden eigenlijk allemaal nog zijn en waar de beperkingen liggen, zodat hij niet-noodzakelijke angst kan overwinnen en zijn zelf vertrouwen terugkrijgt. De huisartsen en medisch specialis ten in Zeeland (die een patiënt moeten verwijzen) hebben inmid dels bericht gekregen over de start van het revalidatiecentrum. Met het zeehospitium Zonneveld in Oostkapelle is afgesproken dat in beginsel in Goes uitsluitend de vol wassenen en in Oostkapelle uitslui tend de kinderen zullen worden behandeld. Voor kinderen is in Zon neveld naast poliklinische behande ling ook klinische opname mogelijk Het nieuwe centrum in Goes heeft vooralsnog geen opnamemogelijk heden Als de huisartsen of specia listen in Zeeland (met uitzondering van Tholen en Sint-Philipsland. de ze regio is aangewezen op Bergen op Zoom) een patient willen verwijzen naar de revalidatie-arts. dan zit er op dit moment niet veel anders op dat zij hun patiènt vragen naar Goes te gaan. verduidelijkt dokter Dijkema. „De bedoeling is uiteraard dat de revalidatie-arts met een be paalde regelmaat in Alle Zeeuwse ziekenhuizen komt. De patiënten hoeven dan niet zoveel te reizen" Hij denkt aan wekelijks een halve dag poliklinisch spreekuur per Zeeuws ziekenhuis. Overleg hier over is inmiddels geopend Ook met de verpleeghuizen zullen contacten worden gelegd om afspraken te ma ken. Dijkema tekent daarbij aan dat het niet altijd mogelijk is een scherpe grens te trekken tussen werkgebied van de verpleeghuisarts en de revalidatie-arts en daarom zijn goede afspraken noodzakelijk GOES - De toenmalige staatssecre taris van volksgezondheid en mi lieuhygiëne gaf eind 1978 groen licht voor een afdeling revalidatie én een afdeling voor hartrevalida tie. verbonden aan het ziekenhuis in Goes, echter onder voorwaarde dat deze beide afdelingen gecombi neerd zouden worden in één cen trum. Door de stichting Ooster- scheldeziekenhuizen en de stich ting poliklinische revalidatie hart patiënten Zeeland is vervolgens het initiatief genomen de oprich ting van het centrum nader uit te werken. Er kwam een werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit verschillende zorgsectoren. Het ligt in de bedoeling dat deze werkgroep binnenkort zal worden omgezet in de stichting samenwer king revalidatiegeneeskunde Zee land. Van de stichting zullen deel uitmaken de stichting Oosterschel- deziekenhuizen. stichting zeehospi tium Zonneveld, stichting streek ziekenhuis Walcheren, stichting re gionale ziekenhuiszorg Zeeuws- Vlaanderen en de provinciale con tactgroep Zeeland-verpleeghuizen van de Nederlandse ziekenhuis raad. Ook andere instellingen kun nen eventueel toetreden Doel: een onderlinge afstemming krijgen van alles en iedereen die met poliklini sche en klinische revalidatiegenees kunde te maken heeft. De stichting wil ook afspraken nastreven met onder meer de Gemeenschappelijke Medische Dienst. In 33 van de 180 erkende algemene en academische ziekenhuizen in Ne derland werkt een full-time revali- datie-arts (cijfers 1982) Daarnaast zijn er 29 niet aan een ziekenhuis verbonden revalidatiecentra, waar van er 20 een mogelijkheid hebben patiënten op te nemen, dus klinisch te behandelen. Deze centra hebben 1909 bedden totaal, ongeveer gelij kelijk verdeeld over kinderen en volwassenen. Zonneveld heeft een erkenning van 81 kinderbedden Het nieuwe Zeeuwse centrum wordt dinsdag 28 juni officieel geopend Dat gebeurt door staatssecretaris J van der Reijden van welzijn, volks gezondheid en cultuur iwvc). Om 14.30 uur begint in kerkcentrum 'De Hoogte' een bijeenkomst. In een aanpasbare keuken kan vastgesteld worden welke voorzieningen er thuis voor een patient, het beste ztin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11