Gemoedelijke sfeer op ZLM-dagen Kruiningen ÓS Openbaar taxibusjes vervoer 'platbij proef lijn Hulst-Lamswaa Terneuzen kiest eigen weg in theaterbeleid Mr W. Aantjes: meer tijd, minder geld voor recreatie PZC/provincie MET VIJF TOT ZES DUIZEND BEZOEKERS Provinciegeld voor onderzoek zoet water Provincie verdeelt 6,2 miljoen Gedeputeerde: hard optreden wild kamperen mmr- Dit jaar nog provinciegeld FIOM Zeeland FNV WOEDEND OVER EXPERIMENT ZATERDAG 25 JUNI 1983 KRUININGEN In een gemoedelijke sfeer is vrijdag de tweede dag van de ZLM- manifestatie verlopen in hallen en op terreinen bij het station Kruiningen-Yerseke. De organisatie is over het algemeen zeer tevreden. Hoofd van het secretariaat W. Sinke sprak van een echte ZLM-sfeer, "gedegen, maar zonder veel poehah". Het aantal bezoekers vrijdag schatte hij op vijf- tot zesduizend. Sinke toonde zich bijzonder in zijn nopjes met de weersomstandigheden. Ook bij de opbouw van de manifestatie werkte dit mee, maakte hij duidelijk. Wel kreeg de organisatie vrijdag te aangevoerd. Het weiland onder de teken van de levende have. Gekeurd maken met. kleine ongeregeldheden, koeien was te drassig geworden door werden fokvee, vleesvee, schapen en die moesten worden rechtgezet. Zo het water. De tweede dag stond in het geiten, bleek na het wassen van de te keuren .-•i&r&sgBs;- koeien met grote spoed een lading zand uit Goes te moeten worden MIDDELBURG - De provincie geeft in totaal f 295.500,voor een onder zoek. dat de Commissie Waterbeheer sing en Ontzilting uitvoert naar ge bruiksmogelijkheden van zoet grond water voor de land- en tuinbouw. Unaniem gingen de staten vrijdag akkoord met een voorstel de bijdrage op dat bedrag te brengen door een aanvulling te geven van f70.500.-. Het is de bedoeling in het gebied bij Kapelle na te gaan. hoe grondwater- voorraden op peil gehouden kunnen worden en hoe onttrekking het best kan plaatsvinden. Vanuit de staten was aarzeling, waar het de eigen bijdrage van het bedrijfs leven betrof. Met name de heren N. Filius van de PvdA en H. Dupré achtten die eigen bijdrage erg gering. Gedeputeerde J D de Voogd meende, dat zij daarin ongelijk hadden, omdat een deel van het geld van het bedrijfs leven indirect aan het onderzoek be steedt wordt. De staten waren in het algemeen van oordeel, dat het onder zoek van groot belang is en gingen akkoord. De heer C. W. C. van Bee- kom van de WD over dat belang: „Het ontbreken van voldoende zoet water vormt in menig opzicht een felssehals voor. de agrarische sector in Zeeland". MIDDELBURG De Zeeuwse staten hebben vrijdag zonder veel discussie ingestemd met de besteding van 6,2 miljoen provinciegeld aan overheids projecten, die de voorwaarden voor de economie moeten verbeteren. Het gaat om de verlenging van de Zevenaarshaven (2 miljoen van de totale kosten van 14 miljoen), de Kaloothaven van het havenschap Vlissingen (kolenaanvoeri 2.5 miljoen op een investering van 28.2 miljoen), de verplaatsing van het bedrijf Ver burg in Colijnsplaat (5 ton op een investering van 3,2 miljoen), de uit breiding van de Julianahaven te Yer- seke (9 ton bij een investering van 2,3 miljoen) en de bouw van een verza- melpand voor bedrijfsvestigingen te St. Maartensdijk (3 ton bij een inves tering van 1.3 miljoen). Reserve-pro jecten zijn de herinrichting van de vissershaven-landbouwhaven Brui- nisse (2 ton op een totaal van 6 ton), en de verplaatsing van de Vitrite (1.8 miljoen op een investering van 31 miljoen) D'66 maakte een voorbehoud bij de kolenhaven, de heer B. Groot (pvda) drong erop aan voor 1984 vooral bij dragen te geven voor projecten, die passen in het sociaaleconomisch be leidsplan. dat de provincie dan op tafel zal hebben. MIDDELBURG - Het provinciaal be stuur zal „hard en streng optreden tegen wild kamperen" zeker niet be kritiseren en waar mogelijk bevorde ren. Dat zei gedeputeerde J. B. Ven te- vogel vrijdag tijdens de vergadering van de provincia -le staten. De heer Ventevogel wilde de indruk wegne men, dat hij om economische redenen zonder meer voor recreatieve groei is. Hij stelde vast. dat wel degelijk negatieve effecten kunnen optreden, met name die van het wild kampe ren. Overigens duidde de gedeputeer de aan, dat in het recreatiebeleid, dat de provincie wil voeren, seizoenver lenging een van de centrale thema's is. De zaak kwam vrijdag aan de orde, toen de staten een kort debat voerden over de hoofdlijnen van het beleid Het dagelijks bestuur van de provin cie had in een beknopt stuk een 'tussenstand' gegeven van het beleid, dat men van provinciewege tot 1986 wil voeren. Vanuit de staten werd. met name door de heren L. A M. Elenbaas iwd) en B. Groot (pvda) gesteld, dat gs een zeer summier stuk hebben geproduceerd. De staten be perkten zich daarom tot kanttekenin gen in de marge en schortten verder hun oordeel op tot de begrotingsbe schouwingen. Van de kant van de SGP merkte de heer W P. Rentier vast op. dat zijn fractie geen enkele behoefte heeft aan regionale omroep. Hij werd daarin bijgevallen door de heer P. Roose van de GPV-RPF- combïnatie. Verder waren er demonstraties met jachthonden, het korps jachthoorn- blazen verzorgde een muzikaal optre den. De hoornklanken waren afkom stig van de regio Zeeland van de Koninklijke Nederlandse Jagersver eniging. 's Middags waren er défilé s met de kampioen-dieren. Inspecteur W. van Sluijs van het Nederlands rundvee stamboek Zee land en Brabant was vol lof over de kwaliteit van de gekeurde dieren. Hij sprak van een goed tot zeer goed peil. Een hoogtepunt noemde Van Sluijs de uier-kampioenen. Behalve het ge west Tholen, waren uit alle delen van Zeeland dieren vertegenwoordigd. Tot kampioenen werden gekozen: de kampioensgroep van S de Visser uit Nieuw- en Sint-Joosland izes dieren). Borah, de koe met de beste uiers melkvaarzen van B. van Goudzwaard uit Kats. de koe met de beste uier middenklasse Welzing Winnie van S. de Visser, de koe met de beste uier bij de oudere dieren Greetje 29 van G. Blankers uit Grijpskerke, de kam pioen melkvaarzen Joukje 74 van G Blankers en de reservekampioen Juliana 70 van W. Wouters ujt Vrou wenpolder. De kampioen van de melkvaarzen middenklasse Emma 14 van G. Blankers en de reserve-kam pioen in die klasse Welzing Miete van S. de Visser, de kampioen melkvaar zen bij de oudere koeien Grietje 33 van G. Blankers en de reservekam pioen. Vandaag - zaterdag - staat de mani festatie in het teken van het paard. Vanaf 9 uur beginnen de keuringen van onder meer tuigpaarden, appa- loosapaarden, Friese paarden en l'jor- denpaarden. Algemeen voorzitter A. J. G. Doeleman van de ZLM sluit de manifestatie om 18 uur af. Dromerig tafereeltje van de ZLM-manifestalie (ADVERTENTIE I Start uw vliegvakantie goed cn ga per trein via de Scliiphollijn naar Schiphol Geen file- vertragingen, géén parkeer perikelen, maar wél kans op een hoofdprijs van f 2.500.- oi een van de andere vclegeidprijzen in de Vlieg-Trein-Kwis. Vraag uw reisbureau of een NS-Reis- cn inlichtingen bureau om het wedstrijd- formulier. De S(hipholtrein,uwvakantietrein. MIDDELBURG Met de fracties van GPV/RPF en SGP tegen hebben de Zeeuwse staten vrijdag besloten het FIOM Zeeland (hulpverlening aan ongehuwde moeders) dit jaar nog subsidie te geven. Het gaat om een aanvulling van 9200 gulden op hel rijkssubsidie van 174 miilen en ruim 3 mille uit de knelpuntenpot. Bij de discussie wees vrijdag de heer H. J. Coüjn (namens rpf-gpv en sgpi de opvatting van gs af als zou het FIOM beschikken over speciale deskundig heid. „welke wij niet gaarne uit de provincie zien verdwijnen". „In een aantal gevallen wordt abortus geadvi seerd", zei de hèer Colijn. „Dat gaat radicaal in tegen Gods woord en wet". Naast deze principiële bezwaren noemde de heer Colijn als reden voor de afwijzing de 'overlappingen', die zich in het werk van FIOM en andere maatschappelijk opererende instellin gen zou voordoen, in dit opzicht duid den hij en de heer J Scheffers (cda> op het recente Zeeuws-Vlaamse onder zoek 'Van d'Ee tot Hontenisse'. Waar op mevrouw J Boogerd-Quaak (D'66) stelde, dat men zich niet door dit rapport moest laten leiden, omdat de samenstellers niet onafhankelijk te genover de materie staan. In dit op zicht noemde zij het rapport van de stichting Zeeland, waarin slechts wei nig overlappingen worden geconsta teerd. Gedeputeerde W. Don onder streepte, dat de provmeiebijdrage mo gelijk alleen 1983 geldt, omdat denk baar is dat het FIOM-werk volgend jaar weer centraal subsidie krijgt en liet weten, dat men de rapportage over overlappingen 'kritisch' zal be kijken. Wethouder drs. A. J Rekveld: „Eenzijdig besluit" TERNEUZEN „Uit in Zeeland heeft er kennelijk nog altijd moeite mee, dat Zeeuwsch-Vlaandcren niet meewerkt aan het intergemeentelijk theaterbureau. En de provincie ook. Maar juist de provincie heeft de Stichting Cultuurspreiding Zeeland door een eenzijdig besluit geliqui deerd", zegt licht geïrriteerd wethouder culturele zaken drs A. J. Rekveld van Terneuzen. Ambtenaar Kees de Vos: ..De pro- cle la Mar deze week in de theater- vincie neemt over culturele evene- krant, die podiumliefhebbers moet menten ook geen enkel contact opwarmen voor het komende sei- meer met ons op. Terneuzen had zoen. Maar de activiteiten van zijn de podiumkunsten in de regio nieu we impulsen moeten geven. Enkele maanden later krijgt de Terneuzen- se sehouwburgcommissie een nieu we opzet. De inbreng vanuit hel publiek wordt veiliggesteld via programmaraden voor film, po diumproducties en onderwijsvoor- stellingen. ..Een flexibele opzet, die het moge lijk maakt om in te spelen op ont best belangstelling voor een optre- bureau houden halt bij de Wester- wikkelingen die zich tijdens het - schelde. Wat Terneuzen, Hulst den van het Rotterdams Philhar- monisch Orkest, dat vier- concerten Axel te bieden hebben komt voor geeft in Zeeland. De Zeeuwse Cultu- verantwoording van gemeenten en rele Raad adviseert positief over plaatselijke werkgroepen, restant een subsidie van 15.000,-. Dat van de 'publieksinspraak'. waarmee geldt ook voor twee kerkopera's. Zeeuwsch-Vlaanderen jaren gele- Maar geloof maar niet dat Temeu- den het voortouw nam. zen wordt benaderd. En zeker niet Rekveld wijt die gang van zaken in zo'n vroegtijdig stadium, dat we aan 'een teleurstellende houding zoiets kunnen opnemen in ons cul- van de provincie „Toen wij inder- turele programma". tijd subsidie wilden hebben voor Méér grieven. Een verzoek om fi- uitvoerend werk was dat heel moei- nanciële steun uit een provinciaal lijk Gs wilden pas met ons praten fonds voor bovengemeentelijke na aandrang vanuit provinciale sta- theatervoorstellingen voor Nooy's ten En dan nog. Volkstheater en Annie Schmidt's De deelnemende gemeenten zouden musical 'De dader heeft het ge- 70 cent per inwoner op tafel moeten daan', die om technische redenen leggen en minstens 50 procent van alleen op het podium van het Zuid- de Zeeuws-Vlaamse bevolking die- landtheater in Terneuzen kunnen nen te bereiken In de praktijk kan 'staan', werd afgewezen. „Zonder bet natuurlijk véél goedkoper Dat motivatie", zegt De Vos. „Alleen de maakt de situatie hier wel dulde- opmerking. dat de inhoud voorstelling telt". De verhouding tussen de Zeeuws- Vlaamse gemeenten en de provincie is met meer wat hij was. sinds zij eenparig besloten om na het ver dwijnen van de Stichting Cultuur spreiding Zeeland (SCZ) geen aan- sluitinf te zoeken bij een interge meentelijk theaterbureau-nieuwe- stijl. „Het ongelooflijke is gebeurd: Uit in an de lijk". Breuk Dit voorjaar werd de breuk tussen 'Middelburg' en de Zeeuws-Vlaam se gemeenten bevestigd tijdens overleg in Oostburg. Oostburg, Aardenburg en Sluis haakten af, Terneuzen werkte door aan een eigen structuur. Volgende week be slissen b en w van de Scheldcslad over de benoeming van een artis- Zeeland is als een phoenix uit zijn ticke en een technische functiona- as herrezen", schrijft directeur Jan ris voor het Zuidlandtheater, die seizoen voordoen. Dat is het grote voordeel als je alles in één hand houdt", licht De Vos toe. Terneuzen trok voor het nieuwe theaterseizoen inclusief filmhuis Zuidlandthea ter 107.000.uit. Het gebouw is tussen oktober en begin mei gemid deld drie keer per week bezet en wordt zo intensiever gebruikt dan ooit. De nieuwe structuur maakt het ook mogelijk om faciliteiten te bieden aan amateurgezelschappen, die willen repeteren. „Dat heeft zeer nadrukkelijk onze aandacht", zegt Kees de Vos. Kwaliteit Nieuw, flexibel: het klinkt smeerd'. Tóch heeft de 'Uit'-krant wrevel gewekt in theaterkringen Rekveld: „Er moet niet worden ge daan of alleen midden-Zeeland kwaliteit biedt. Ons programma doet daar absoluut niet voor onder. Nee. nee: óók niet in kwantiteit" Desondanks: „Het blijft mijn ideaal om Terneuzen nog eens op te ne men in het Festival van Vlaande ren. Om zoiets te bewerkstelligen trekken we zo'n artistieke En verder hebben we heel bewust gekozen voor ons éigen publiek. Dat krijgt binnenkort óók een theater krant thuis". Lachend: „Néé. niet met de programma's van 'Uit in Zeeland' MIDDELBURG Het Zeeuws Documentatiecentrum in Middelburg houdt van 28 juni tot en met 30 juli een tentoonstelling over de overstromingsramp van 1953. Hierin zal met name de menselijke kant van ramp worden belicht en wat minder worden ingegaan op de waterstaatkundige aspecten cn dc gebeurtenissen op de dagen van de ramp zelf. De tentoonstelling, met als titel 'Niets dan water' is te zien in de voorzaal van de vergaderruimten van Provinciale Staten aan de Abdij in Middelburg. De openingstijden zijn voor iedere dag, met uitzondering van zondag, van 10.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling geeft een beeld van de omvangrijke evacuaties die tengevolge van de ramp plaatsvonden en van de heropbouw, de schoonmaak - werkzaamheden en de ontregeling van het dagelijks leven in Zeeland in een periode van bijna twee jaar na de ramp. Tijdens de expositie worden twee films uit die periode vertoond, waaronder een van de Stichting 'Pro Juventute'. Die film gaat over een actie om ongeveer duizend Zeeuwse kinderen een vakantie te bezorgen in niet door de ramp getroffen delen van Nederland. Daarnaast is veel materiaal te zien dat het Documentatiecentru heeft ontvangen nadat een omvangrijk deel van de collectie door brand verloren ging Verder zijn bandopnamen te beluisten van buitenlandse corresponden ten die voor hun radiostations verslag uitbrachten van de gebeurtenissen. OOSTKAPELLE - De sociaal-econo- van sociaal-culturele aard". Dat stel- mische ontwikkeling betekent voor de mr. W. Aantjes, voorzitter van de de recreatie kort gezegd: meer tijd, Kampeerraad, vrijdagmiddag vast in minder geld. Voor hel recreatiebe- een toespraak, die hij hield bij de leid, waarin tot nu toe ruimte en oepning van het nieuwe kampeerter- milieu de primaire aspecten waren, ren „De Pekelinge", dat de families betekent het meer aandacht voor de W. Panis en A. Vermeulen aspecten van werkgelegenheid en die pelle zijn begonnen. De heer Aantjes wees erop, dat de en differentiatie", stelde dc voorzit verblijfsrecreatie door de verminder- ter van de Kampeerraad. Hij weesa de financiële mogelijkheden verhou- verder op, datals de behoefte grote dingsgewijs sterk onder druk komt te is dan de officiële aceomodatie, staan. Hij zag voor het bestuur van de een uitweg gezocht wordt in tioodop provincie, waar recreatie één van de lossingen. Hij signaleerde daarii drie belangrijkste poten van het eco- enig gevaar. „Noodsituaties kunne nomisch bestaan is. alle reden om aan geen vrijbrief opleveren voor oplos die recreatie bijzondere aandacht in singen. die in feite het ontduike het beleid te besteden. „Natuurlijk zouden betekenen van mag daarbij de zorg voor natuur en landschap niet verloren gaan, maar de accenten die gelegd worden, wor den onvermijdelijk mede bepaald doen". Naar het oordeel van de hte door de economische ontwikkeling. Aantjes moeten de overheden dezorj En ik denk dan niet alleen aan de werkgelegenheid, maar ook aan de creatie niet uil het oog verliezen. sociaal-culturele aspecten", aldus Aantjes. Hij duidde aan, dat er een duidelijke verschuiving in de aard van behoefte aan recreatieve voorzieningen „Minder bestedingsmogelijkhedt betekenen voor de recreatie: mindi ver, kortere duur, eenvoudiger ve voer, goedkoper verblijf. Voorzieni die behoefte betekent niet allee) Oostka- meer recreatiemogelijkheden, r ook de noodzaak van meer variatii waards a reguliere voorzieningen n oogpunt van bij voorbeeld hygiê veiligheid en milieu moeten vol- AXEL Als de proef met het inzet ten van taxibusjes op maandag 1 augustus op dc lijn Hulst-Lamswaar de van start gaat, leggen de 80 bu schauffeurs van het streekvervoer Zuid-West-Nederland (ZWN) in Zeeuwsch-Vlaandcren liet werk neer. Dat betekent dat heel Zeeuwsch- Vlaanderen verstoken zal zijn van openbaar vervoer. Is de proef 3 au gustus nog steeds aan de gang. dan gaat ook de rest van de buschauffeurs van de ZWN in staking. En dat houdt in geen busvervoer in heel Zeeland, de Zuidhollandse eilanden tot aan Rotterdam toe en West-Brabant. De FNV is er alles aan gelegen de taxiproef. die onder druk van hel ministerie van verkeer en waterstaat wordt gehouden, geen doorgang te laten vinden. Voorzitter Chr. A. Olie- bek van de ondememingsafdeling FNV bij dc ZWN beseft maar al te goed dat het publiek de dupe zal worden van de actie, „maar .als de proef slaagt zal dit voor het publiek nog vervelender consequenties heb ben ten aanzien van service en conti nuïteit van het streekvervoer", voor spelt Ollebek. Volgens Ollebek is er met de FNV alleen maar te praten over economi scher werken, met kleinere bussen, maar dan wel onder dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als in het streek vervoer, „Men wil alleen maar uitspa ren op loon en arbeidsvoorwaarden", zegt Ollebek, die de proef aanmerkt als 'ondergraving van het totale open baar vervoer'. Een actiecomité zal een draaiboek voor de stakingsdagen sa menstellen. Ook moet het comité nog bekijken wat er gedaan moet worden voor het geval de taxiproef nog voort duurt na 3 augustus. Volgens de voor zitter van de ondememingsafdeling krijgen de chauffeurs in Zeeuwsch- Vlaanderen alle steun van hun colle ga's in heel Nederland. Van alle ver voerbedrijven komen bussen naar Axel en Draaibrug om de poorten van de stallingen gesloten le houden. Dc taxiproef op de lijn Hulst-Lams waarde is de eerste in Nederland. Slaagt de |iroef, die gedurende een half jaar of iets meer wordt gehou den. dan zijn er in Nederland nog eens zo'n 80 lijnen, die gezien liet lage reizigersaanbod in aanmerking ko men voor de inzet van taxi's. Ollebek verwacht dat er dan zo'n zes- tot zevenhonderd chauffeurs in Neder land moeten afvloeien en tien tot vijftien in Zeeuwsch-Vlaanderen. Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft een delegatie van de FNV uitgenodigd om te praten over de proef. Dat gesprek wordt woensdag G juli gehouden. Ollebek: „Ze vindt het zeker vreemd dat wij er als FNV geen brood in zien. Wat ons betreft kan het gesprek kort zijn. We hebben alleen te vertellen wat we tot nu toe hebben gezegd en we zullen zeker niet van standpunt veranderen". De ZWN is inmiddels in onderhande ling met hei garagebedrijf Cappendijk over de inzet van taxibusjes op de lijn Hulst-Lamswaarde De voorzitter van de Kampeerrasf ging ook in op de nieuwe kampeenvel die per 1 september van dit jaar va kracht kan zijn. Hij keerde zich het steeds incidenteel, op onderdela - wijzigen van die wet. zoals nu moft lijk gebeurt wat betreft het kampea bij de woning „De burger, de onè- nemer. de recreant, de gemeente, S allen moeten weten waaraan zij vt zijn", zei hij in dat verband. De heer Aantjes prees de onder» mers, die „De Pekelinge" hebben of- gezet om hun durf en hij sprak wens uit. dat het nieuwe kampeerlfi rein „in recreatief Zeeland het sierasi zal blijken, dat het verdient te zijn' De nieuwe camping „De Pekelingï' biedt lussen de 400 én 500 kamp® plaatsen voor seizoengebruik, es 'jeugdvelden' met in het totaal E plaatsen, een aantal passantenplaï sen en verder zijn er een verwanï zwembad en twee tennisbanen en tS uitgebreide slechtweervoorzieninge Rommelmarkt van Scouting Vlissingen VLISSINGEN - De 'Scheldezwervö groep' van Scouting Vlissingen ho»: vandaag, zaterdag, een rommelmaiï op het terrein van de scoutingboenfc rij 'Bon Repeau' aan de Gerbran? straat. De rommelmarkt is van 16* tot 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 10