Warschau-pact: controle troepenvermindering OWK Beleggers ALP voor miljoenen gedupeerd :l3cl Indonesisch leger en politie zitten achter moordcampagne Haagse Pasar Malam dit jaar extra kleurrijk VOORSTEL INKADER MBFR-OVERLEG Kamer wil niet meer bezuinigen op de BB 'POGING OM MISDAAD UIT TE ROEIEN' Franken, Peseta's, ANWB- en WW-lidmaatschap, Lires, rrancs, Ponden, Marken, Kronen, IntemationaleReis-en Kredietbrief, Cruzeiros, Reischeques.ItaliaanseBenzinebonnen, Rupees, Schillingen, Escudo's, Reisverzekeringen js etc. v TT 7* VRIJDAG 24 JUNI 1983 PZC/binnen-buitenland (fENEN (RTR, UPI, AFP) Tsjechoslowakije heeft namens het Warschau-pact een nieuw n- foorstel ingediend in het MBFR-overleg in Wenen (over troepenvermindering in Centraal- Europa) dat vooral nieuwe controlemaatregelen op een eventuele troepenterugtrekking bevat. Het voorstel is bedoeld als aanvulling op een voorstel dat het Warschau-pact in februari heeft gedaan. Volgens dat voorstel zouden Navo en man aan weerszijden, waarvan ïarschau-pact hun twisten over het 200.000 man luchtmachtpersoneel. ruidige niveau van de troepensterkte De Tsjechoslowaakse afgevaardigde jan weerszijden moeten staken en een joepenvermindering tot een niveau i i laI( ip 900.000 man voor beide partijen Einde kaping op Cyprus Emil Keblusek stelde 12 controle maatregelen voor op terugtrekking ;iH joeten afspreken. al| De delegatie van de Navo-landen LARNACA (UPI) - Twee moslem-ka- „^ieefteen 'zorgvuldige studie' van het pers uit Libanon (17 en 19 jaar) van i roorstel beloofd en een westerse zegs- een Libische Boeing 707 hebben zich kj san zag positieve elementen in de donderdagochtend overgegeven. Dit •Hl toorgestelde controlemaatregelen. gebeurde op het vliegveld Larnaca ;iK Uaar de westerse landen staan nog op Cyprus, aldus radio Cyprus. seeds op het standpunt dat eerst S| sereens temming moet worden be- Het toestel met 34 mensen aan boord "tt over de huidige feitelijke sterkte was woensdag gekaapt op een vlucht weerzijden, alvorens men afspra- van Athene naar Tripoli. Het had over vermindering kan maken, vergeefs geprobeerd in Libanon te ij Volgens het Warschau-pact is de troe- landen. De kapers zouden oorspron- i j, pensterkte aan weerszijden ongeveer kelijk van Cyprus hebben willen door- tv, gelijk, maar de Navo gaat er van uit vliegen naar Teheran dat het Warschau-pact een overwicht Teheran weigerde het vliegtuig te tan ongeveer 150.000 man heeft. Wel ajn beide partijen het eens oiier het streven naar een plafond van 900.000 ontvangen. Daarop besloten de ka pers zich over te geven. Het zou gaan om sjiitische moslems uit Libanon die pogen hun indertijd op een reis via Italië naar Libië verdwenen geestelij ke leider Iman Moussa Sadr terug te vinden. In de bagage van kapers vond de politie een in een camera van het type Polaroid verborgen tijdbom, die nog tikte en elk moment had kunnen ontploffen. Eerst had zij op de kapers alleen één pistool en een magazijn patronen aan getroffen. TIRADE JANMAAT VOOR LEGE KAMER iVaii onze parlementaire redactie DEN HAAG Het optreden van lamerlid Janmaat (Centrumpartij), ;or dat een uur tijd gebruikte om zich uit z spreken tegen vele van de onge- teer 700 naturalisatie-voorstellen, le- terde donderdag een zeldzame verto- aing op in de Tweede Kamer. Jan maat had het woord nog niet gekre- jen of alle andere kamerleden verlie ten de zaal. Alleen voorzitter Dolman en staatssecretaris Korte-van Hemel justitie) bleven in de vergaderzaal. De leden van de kamercommissie voor naturalisaties volgden de ge- inissen van achter de groene gordijnen. Alleen de CDA'er Gualthe- rie van Weezei nam na verloop van üjd aarzelend plaats in een kamer bankje. Gewoonlijk zijn wetsontwerpen tot naturalisatie hamerstukken, omdat door de Tweede Kamer zonder meer worden aanvaard. Janmaat ech ter nam bijna alle wetsontwerpen stuk voor stuk door en concludeerde ut de door het ministerie bijgeleverde dossiers dat vele buitenlanders geen Nederlands spreken, of niet zijn inge burgerd, of een strafblad hebben. Een aantal keren greep kamervoorzit- Dolman in, omdat hij vond dat Janmaat beledigende opmerkingen maakte. ai- j°°r r Korte-van Hemel wees erop dat het met gaat om het strafblad van een buitenlander in het verleden. Volgens staatssecretaris moet gekeken ïorden naar het verwachte functione ren van een buitenlander in de toe- komst. De 700 buitenlanders zullen, nu hun aanvragen door de Tweede Kamer goedgekeurd, Nederlander zijn als binnenkort ook de Eerste Kamer ak koord gaat. PvdA stemt toch voor verhoging benzineaccijns (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel aanvaard op de benzineaccijns per 1 juli met 11,8 cent per liter te verho gen. Ook de PvdA die aanvankelijk grote aarzelingen had stemde voor het voorstel, dat verder werd ge steund door CDA, VVD, SGP, GPV en RPF. De PvdA gaf haar stem aan het wetsvoorstel omdat alternatieven, zo als verhoging van accijnzen pp andere DEN HAAG (GPDi Een delegatie van 143 Indonesi sche gasten zal de 25e Haagse Pasar Malam Besar, die vandaag wordt geopend, nog Indischer maken dan anders. De Indonesiërs die uit alle delen van de Archipel afkomstig zijn. staan borg voor een brok moderne en 'traditionele Indische cultuur. De delegatie, bestaande uuo&ers, musici, mode-ontwerpers, mannequins, ambachtslieden, gastronomische specialisten, ecologi sche en toeristische deskundigen, maakt van de Haag se Houtrusthallen. waar het evenement plaatsvindt, weer een tropisch paradijs op aarde. Het jubilerende Indische evenement dat wordt ge opend door de staatssecretaris van buitenlandse za ken, dr. W. F van Eekelen. zal duren tot 3 juli. t)VBLIN (RTR) - Een Ierse arts heejl Voorbehoedmiddelen mogen alleen middelen verkrijgbaar waren in de beroep gaat en de boete nooit zal \tn boete gekregen van vijflionderd door apothekers op recept worden plaatselijke apotheek en dat hij het betalen. Hij noemde de wet, die in 1979 ■and (ruim 1800 gulden) voor het afgegeven. zijn plicht achtte de condooms te van kracht werd onwerkbaar irkopen van tien condooms aan een De arts moest zich verantwoorden verstrekken Er is een aantal malen geprobeerd de latient. De verkoop van voorbehoed- tegenover de rechter in de plaats Nadat de rechter hem de maximum wet te veranderen, maar die pogingen 'Melen is in strijd met lerlands Naas. ten westen van Dublin Hij straf had opgelegd voor dit vergrijp, hepen allemaal stuk op de invloed irenge wetten voor gezinsplanning verklaarde dat er geen voorbehoed- zei de arts dat hij tegen het vonnis in van de machtige Ierse kath. kerk op vrijwillige basis' om de terugtrekking van de grootste eenheden gade te slaan. Na de troepenterugtrekking zouden er drie tot vier permanente waarne mingsposten ingesteld moeten wor den bij de toegangswegen tot, Cen- traal-Europa, met de mogelijkheid tot verificatie ter plaatse. In een gemeen- van troepen, zoals een 'uitnodiging schappelijke commissie zou informa tie over de militaire activiteit van beide partijen uitgewisseld moeten worden. „Van westerse kant plaatst men vraagtekens bij het idee van een 'uit nodiging op vrijwillige basis'. Het Na- vo-voorstel dat in juli vorig jaar is ingediend vergt stringentere controle maatregelen. Keblusek sprak de hoop uit dat de MBFR-onderhandelingen. die al ne gen jaar lopen, binnen een jaar afge rond kunnen worden. Het voorstel van het Warschau-pact heeft echter niet het karakter van een ultimatum, maar als resultaten uitblijven komen de internationale betrekkingen in een gevaarlijker fase, aldus Keblu sek. BRASILIA (AP) - President Jao Figueiredo (tweede van rechtskreeg deze week de grootste goudklomp te zien die ooit in Brazili is gevonden. Het ruwe stuk edelmetaal weegt' 79 pond. ONDERZOEK RECHERCHE IN VS AMSTERDAM (ANP) - De binnen-en worden. Dit omdat betalingen van het dat de beleggers daarmee naar hun buitenlandse beleggers in Ameri- ALP sinds 1981 achterwege bleven, centen kunnen fluiten kaansc projecten van het projectont- Dit heeft de officier van justitie mr H. Bij het onderzoek in Amerika werd wikkelingsbedrijf American Land p. Wooldrik donderdag bekendge- door de rechercheurs ook geconsta- Program (ALP) van de inmiddels fail- maakt. teerd dat de rekening van het ALP bij liete Rienk Kamer, zijn voor miljoe- de Bank of California regelmatig ge nen guldens het schip in gegaan. Volgens Wooldrik werden door de plunderd werd en dat bedragen wer- Een onderzoek van de Amsterdamse recherche vier projecten bezocht den overgeschreven naar buitenland recherche in de Verenigde Staten twee bouwprojecten, een graanpro- se bankrekeningen Aan de hand van bracht aan het licht dat de veelbelo- ject en een veeproject. Een van die informatie die men van de bank kreeg vende projecten die met het geld van bouwprojecten is op last van de Ame- wordt het onderzoek hiernaar in Ne- de beleggers tot stand gebracht zou- rikaanse justitie inmiddels gesloten derland verder voortgezet, den worden inmiddels zijn stopgezet en de drie andere gaan binnenkort Eigenaar van ALP. Rienk Kamer uit of op korte termijn gestopt zullen dicht. Dit betekent, volgens Wooldrik. Moergestel, verklaarde in mei dit jaar dat hij het ALP wilde overhevelen ADVERTENTIE) De Vaderlandse Fietsvakantie. Dat is vroeg uit de veren en de hunebedden doen. Het doel van onze Vaderlandse Fietsvakantie is Drente. We gaan ergens in een hotelletje zitten en huren onze fietsen ter plaatse. Dan rijden we elke dag ergens anders heen. In Borger bezoeken we het Hunebed-museum. Bij Havelte zien we, aan het Studentenpad een schaapskooi. We ontdekken een dorp dalDarp heet. 'n Heuse herder met hond en kudde komen we tegen in de buurt van Ruinen. We be wonderen de Goudschat in het Provinciaal Museum in Assen. In Aalden zien we z.g. hallehuis-hoeven. Bij Gees wandelen we door natuurreservaat De Hoge Stoep. Het geheel gerestaureerde dorpje Orvelte is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ruimte voor de fiets.' Dat zie je veel in Drente. Als het meezit, kunnen we in Diever, in het bos een toneelstuk van Shakespeare zien opvoeren. De fietsenvakman, de boekhandel, de l'lf's, de ANWB en stichting: N fiets.' Postbus 7120, 1007JC Amsterdam, tel. 020-44 69 93, hebben prima suggesties en leuke boekjesvoorallerleiVaderlandseFietsvakanties. Vakantie op de fiets. Dan doe en zie je nog eens iets. naar een nieuwe, gezamenlijke onder neming. Daarover zouden de beleg gers dan rechtstreeks controle kun nen uitoefenen. Een woordvoerder van ALP, mr. B. J. Knuist, stelt in een reactie dat het onbegrijpelijk is dat justitie in dit stadium van liet onderzoek 'zo vrije lijk en ongenuanceerd' meningen en indrukken vrijgeeft. In een verkla ring van het ALP wordt voorts ge steld dat iedere belegger van hel ALP op dit ogenblik nog steeds zijn eigen domsrechten heeft en dat beleggers „constructief werken aan oplossin gen" in samenwerking met R. H. Kamer. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer vindt dat hel kabinet niet verder kan en mag bezuinigen op de civiele verdediging. Dit is een ondersteu ning voor de pogingen van staatsse- (Van onze correspondent) JAKARTA De .mysterieuze golf van moorden op misdadigers in Indo- - nesiè blijkt deels te zijn begaan door artikelen, nog minder aanvaardbaar h 1 df Dc drio maa„. JB. Verwerping van het voorste1 zou i„5c2cttc actie moet schatkist dit jaar 225 miljoen gul- w0[fl|n 8ezien a|! een poging de zeer en hebben gescheeld. sterk toenemende misdaad de kop in De Kamer aanvaardde ook een motie te drukken. Dat beert de Indonra- tan de VVD'er De Grave, waarin werd sche egerbevelhebber generaal Ben- Uitgesproken dat tot eind 1984 aa» bet wegverkeer geen nieuwe lasten- "ckend gemaakt. Moerd.nl haastte 7ir>h ttpttan llkd I'DPfPIl dal OOK dc nie Moerdani donderdag in Jakarta Terhogingen meer mogen worden op- l<>e da' gelegd. Tegen dat voorstel stemden rivaliteit tussen gangsters onderling PvdA. PPR. PSP en Centrumpartij. Jdt slachtoffers heeft geleid. Volgende week moei de Eerste Kamer ™gens de legerbevelhebber zijn in de ach nog over het wetsvoorstel uit- afgelopen weken 35 mensen die als spreken. misdadigers te boek stonden bq de politie, doodgeschoten. Maar onoffi ciële cijfers spreken, alleen voor de hoofdstad Jakarta al, van over de honderd doden. Over heel Indonesië zou het aantal zijn gestegen tot ruim 700 slachtoffers, allen met een crimi neel verleden. De campagne begon drie maanden geleden in Jogjakarta, waar tenmiste 250 onderwereldfiguren uit de weg zijn geruimd De speciale moordomman- do's worden geleid door jonge, pas van de militaire academie komende officieren. Doorgaans halen zij bij de politie als misdadigers bekend staan de mannen van huis. brengen hen naar een afgelegen plek en schieten hen zonder pardon overhoop. Vooral de laatste twee jaar is het aantal misdaden in Indonesië zeer sterk toegenomen. Bankovervallen, moordpartijen of inbraken met ge weld zijn in Jakarta aan de orde van de dag. Een statistisch onderzoek van de politie in de hoofdstad heeft uitge wezen dat om de anderhalve minuut iemand zwaar lichamelijk letsel wordt toegebrachtiedere vier minuten een diefstal met geweld wordt gepleegd en om de 4.5 minuut een auto wordt gestolen. Voorts is becijferd dat iedere drie uur een vrouw wordt verkracht, om de 3.5 uur iemand wordt ontvoerd en om de 4.5 uur een moord wordt begaan De veiligheidsautonteiten hebben in ^ÖSTgSd™ gerraenwert""vMr'de fip alpplnnpn twpp mnr vprsphpinpfip cretaris Van Amelsvoort (binnen landse zaken), die ook vindt dat ver der bezuinigen op deze begrotings post het functioneren van de rampen bestrijding in Nederland in gevaar zal brengen. De ministerraad spreekt vandaag over een nota van de be windsman waarin onder meer deze gedachte is neergelegd. De kamercommissie voor binnenland se zaken overlegde donderdag met Van Amelsvoort hoe het nu verder moet met de reorganisatie van de Bescherming Bevolking. In 1980 is besloten deze organisatie op tc heffen. De taken van de BB moeten worden overgenomen door de regionale brandweer. Hiertoe moet een belang rijk deel van het beroepspersoneel van de BB worden overgeplaatst naar de brandweer Daarnaast krijgen ook de militaire mobiele kolonnes en het Rode Kruis een taak bij de nieuwe opzet van de rampenbestrijding in vredes- en oorlogstijd Momenteel staat op de begroting 180 - llitfiucil lAWlt.lt-.I tctracttttllti TtAli uu dc a gelopen twee jaar verscheidene cndele ,?erdedigJng Da, B prec,« maatregelen getroffen om de misdaad genoeg voor de reorganisatie, maar te bestrijden. De politie kon het ruet »e, t mmder worden meent meet aan. reden waarom dne maan- Van Amel5V00rt Volgcn5 eerdere be- den geleden het leger ingreep," Het Instituut voor Rechtskundige Bijstand heelt bij monde van zijn voorzitter, de advocaat Boejoeng Na- section, een scherp protest laten ho- „m d|, ,r voorkomc„ hcefl de ren tegen deze vorm van standrecht s„.„laris ecn n0,a vo„ hcl kabilu., Visnet,on wees op het gevaar dal „aaril, de COTCm, Iedereen nu een rivaal uit de w eg kan wcrking va„ dc „-organisatie staat, runnen en het leger daarvan antoma- Daari„ lloulU Vall Araclsvoort ook tisch de schuld krijgt. cen pieid00, om n-,el verder op deze i P°sl tp korten. richten wil minister Ruding (finan ciën) nog wel ettelijke miljoenen van deze post schrappen Nieuwe banen gezondheidszorg door inleveren ploegentoeslag ENSCHEDE (ANP) - Uit een on derzoek van de afdeling be stuurskunde van de TH Twente blijkt, dat veertig procent van het verplegend personeel bereid is om de onregelmatigheidstoe slag niet in geld maar in vrije tijd vergoed te krijgen. Als deze mogelijkheid in de nieuw af te sluiten cao wordt geopend, le vert dat naar schatting vijfdui zend nieuwe arbeidsplaatsen in deze .sector op. Dit zonder extra financiële offers van de ziekenhuizen en zonder dat de kwaliteit van de gezond heidszorg in gevaar komt. Het onderzoek werd als afstudeerop dracht uitgevoerd door L. Bos- land in opdracht van de vakbon den AbvaKabo regio Gelder land en de stichting ziekenhuis voorzieningen Oost-Achterhoek. Bij deze stichting verdwijnen de komende jaren door verlies ar beidsplaatsen In het kader van het onderzoek werd zowel een enquête uitge voerd onder de in die stichting verenigde ziekenhuizen, als in hel ziekenhuis Ziekenzorg in En schede en het Sint Josef-zieken- huis in Eindhoven. Hoewel er bij de ziekenhuizen in de Oost-Achterhoek directe ont slagdreiging bestond bleek daar geen grotere bereidheid dan el ders om de onregelmatigheids toeslag in vrije tijd uitbetaald te krijgen. Ook bleek er geen on derscheid tussen oudere en jon gere verpleegkundigen en tussen mannen en vrouwen Onder de pari-timers bleek zoals verwacht weinig belangstelling om nog korter te gaan werken. ADVERTENTIEi GWK. Zeven dagen in de week open voor: Uit voorraad alle vreemde valuta tegen officiële koersen. Maar ook 'n handige kontant-geld-service (tegen een kleine vergoeding) voor (Euro-) cheques, girobetaalkaarten en kascheques. Zeven dagen in de week, ook 's avonds. Natuurlijk aan de grens, maar ook op 27 N.S.- Stations. De Grenswisselkantoren N.V., Hoofdkantoor Amsterdam, tel. 020-221324. Een samenwerking van NV Nederlandse Spoorwegen, N.V.AMEV en Pierson. Heldring PiersonN.V.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5