Achtste Omloop Braakman mogelijk ook de laatste IJVC stond reeds aan de top van het Zeeuwse volleybal START NIEUWE BAAN AXELSE FIETSCROSSCLUB NU OFFICIEEL OPEN SLECHTS TWAALF TRIMPLOEGEN AAN DE START \merikaans oetbalteam op bezoek n Sluiskil Ronde van Schoondijke voor de junioren Recreatieve vierdaagsen erg in trek IJzendijkse vereniging bestaal 25 jaar mi lOCCASIONSl 'HIJDAG 24 JUNI 1983 PZC/streek PHILIPPINE Ook de Omloop van de Braakman voor trimmers, die morgen (zaterdag) inmiddels weer al voor de achtste maal op het programma staat, heeft behoorlijk onder de conomische teruggang te lijden gehad. Slechts moeizaam kwam de samenstelling van het Icelnemersveld tot stand. Daar waar het organiserende wielercomité Philippine feitelijk als •is had gesteld dat er minimaal vijftien formaties zouden moeten in schrijven om de Omloop •iuor te laten gaan, kwamen er slechts twaalf reacties binnen bij secretaris Johan van reenberge. „Uiteindelijk hebben we als organisatie toch besloten om deze Omloop door te •ten gaan, maar als volgend jaar de inschrijvingen weer zo magertjes binnen komen lopen, dan is deze de laatste Omloop geweest," meldt Van Steenbcrge meteen. Vijftien ploegen is niet zomaar een iantal, wat het wielercomité van Phi lippine als eis had gesteld. Vooral met het oog op de financiële afwikkeling van de Omloop was dit aantal hard nodig „Vijftien formaties is het mini male aantal dat we nodig hebben om quitte te spelen, zoals de situatie er u voor staat moet er weer een hoop eeld bij. Ook vorig jaar, toen we eneens slechts met moeite aan vljf- >-n ploegen kwamen, konden we de .manciéle situatie niet rond krijgen aar toen bleef de schade redelijk ■i perkt." zegt Van Steenberge Hij wijst er op dat deze Omloop van Braakman voor trimmers niet de nige organisatie is van dit wielerco- ïiité. Ook de amateurs starten in het 'orjaar in de Omloop van de Braak- man en dat is dan een klassieke vedstrijd, die de laatste twee jaar meetelde in de strijd om het Neder- ndse merkenkampioenschap. Daar- 'iast is er ook ieder jaar tijdens de i irlijkse kermis in het mosseldorp nog een criterium voor junioren en .mateurs. „En daar moeten we m erband met de financiën toch ook kening mee houden." zegt Van Steenberge. Oorzaken 'pvallend toch wel dat een Omloop -n de Braakman zo weinig belang- elling trekt van de ploegen, terwijl n evenement als een Tour du Flic •'.aal geen moeite heeft om vijfen- intig ploegen aan het vertrek te brengen. Van Steenberge; „Voor het inschrijf- geld moeten de ploegen het toch ook net laten. Dat bedraagt honderd gul- en, terwijl andere evenementen toch jl.UISKIL Het is zo langzamcr- ind een traditie geworden dat ieder ar, zo rond de pinksterdagen, een ;root aantal Engelse voetbalteams •n bezoek aan het Europese vaste- !and brengt. Veelal verblijven, die ams korte tijd aan de Belgische ast om vandaar uit naar - met name Zeeuwsch-Vlaanderen af te reizen, pzienbarend is die door Europa ports Tours in gang gezette ontwik- -ling al lang niet meer. Maar anders ordt het als een Amerikaanse club lier neerstrijkt, niet alleen vanwege ie grotere afstand, maar ook omdat - voetbalsport in de Verenigde Sta- en - alle pogingen in het verleden ten spijt - nog steeds in de kinderschoe nen staat om een confrontatie met ?n Nederlands team daarom iets i vontuurlijks in zich draagt. Dit jaar brengt slechts éen Ameri kaanse club (Kentucky Sports FC) -jen bezoek aan ons land. De professio neel geleide amateurclub uit Kentuc ky begon vorige week met een A- en oen B-team met een drie weken du- end toernee door Europa. Daarbij orden Frankrijk, Belgie. Nederland. Duitsland. Engeland en zelfs Rusland '.toskou) aangedaan Vanuit Antwerpen wipt de club van kaag. vrijdag, over naar Terneuzen. morgen, zaterdag, treedt het team op iet Dow-complex aan tegenSluiskil '-1 (aanvang 11 00 uur) en Sluiskil A-l 13 15 uur). Het 50 man tellende gezelschap (18 volwassenen en 32 jeugdspelers» is naar Sluiskil gedirigeerd door Europa Sports Tours, dat sedert enkele jaren i '.-gelmatig contacten onderhoudt net de zondag tweedeklasser Die "ontacten resulteerden eerder dit jaar i! in de deelname van een zestal .ngelse jeugdteams aan het jeugd tornooi van de voetbalvereniging iuikskil en in een aantal wedstrijden •.-gen zowel senioren als junioren Het erzoek van Europa Sports Tours •racht Sluiskil overigens even in ver- egenheid omdat het sportcomplex in Sluiskil momenteel niet toegankelijk s Dow Chemical bleek echter bereid bij te springen' door het voetbalveld nabij de ingang van het fabriekscom- •!ex becschikbaar testellen en boven dien een financiële bijdrage in de kosten te verlenen. I ADVERTENTIE, veel meer kosten. Misschien is de datum wat ongunstig gekozen in ver band met vakanties enzovoorts. Van daag (vrijdag) hebben we nog een ploegleidersvergaedering en dan zul len we de meningen eens peilen over de geringe belangstelling Misschein dal er dan oorzaken uit de bus komen, waaruit we ons voordeel kunnen trek ken Hoe dan ook. de achtste Omloop van de Braakman gaat zaterdag wel van start en het deelnemersveld dat aan hel vertrek zal verschijnen mag er best zijn. Zoals ook in de vorgaande zeven edities het geval was zal er ook nu weer in twee verschillende cate gorieën worden gereden. De deelne mers met een leeftijd van 18 tot 35 jaar vormen de A-categorie, terwijl de oudere trimmers in de B-afdeling uit komen. De ploegen mogen maxi maal vier A- eii drie B-renners in de strijd werpen. Bij de A-categorie gaat uiteraard de plaatselijke formatie van Wiskerke als de te kloppen formatie van start. Frans Dubbeldam won onlangs met overmacht de Tour de Flic vóór zijn voormalige ploeggenoot Meerten Dal- linga. die waarschijnlijk in deze Om loop van de Braakman op sportiecve wijze revanche zal willen nemen. Maar Dubbeldam weet sterke mannen als Theo de Knjger. Theo Wullems en Frank Gommers aan zijn zijde Daar naast mag ook de ploeg van Walhout- De Visser niet uit het oog worden verloren. Cenel Hoefnagels heeft eveneens tijdens de Tour du Flic bewezen dat hij momenteel in een uitmuntende vorm verkeert. Daann won hij niet minder dan twee etappes; hij krijgt onder meer Henk de Bruijn als helper mee. Verder mag er mis schien wat worden verwacht van ren ners als Bob Hamelink (Binnenvaart), Jan de Pooter en Mark Dieleman SCHOONDIJKE De wielerclub uit Schoondijke past zijn jaarlijk se koers telkens aan de plaatselij ke renners aan. Hun motto is dan ook 'als de eigen coureurs maar startgelegenheid hebben' en daar mee gaan ze ieder jaar van start. Vandaar dat komende zondag en kel de junioren aan een karwei door Schoondijke en de polders rondom de kern kunnen gaan be ginnen. Onder de ruim tachtig in schrijvers bevinden zich niet min der dan drie 'lokale' Jos van Baal en Bennie de Wever begeven zich al langer tussen de junioren, voor Ronnie Hamelmck wordt het een van de eerste con frontaties in deze categorie nadat hij onlangs over is gestapt van de nieuwelingen naar de junioren. Dit drietal moet zonder meer in staat worden"geacht tot een hoge klasse ring te reiken, al is de tegenstand van groot allure Voornamelijk om dat het parkoers een lengte heeft van bijna zes kilometer zal met name Jos van Baal zich behoorlijk in zijn sas voelen. Wekelijks weet hij zicht tijdens Belgische koersen toch steeds in de prijzen te njden w at Ronnie Hamelmck betreft zal het uiteraard afwachten moeten worden hoe snel hij zich weet aan te passen in deze groep. Zijn voorsei zoen bij de nieuwelingen verliep in ieder geval tamelijk soepel (hij werd onder meer winnaar van het eindklassement van de mterclub- wedstnjden) Ook op een dergelijk lang parkoers voelt Bennie de We ver zich beter thuis dan op de vele korte 'omlopen' rond de kerk, zoals die zo vaak in Nederland worden verreden. Het deelnemersveld dat m Schoon dijke aan de start komt mag er in ieder geval wel zijn. In totaal 83 ingeschreven renners op hel pro gramma en onder hen naast het plaatselijke drietal Conno van de Sande, Patrick de Roeck, Eric Ver- eecken. Mano Rammeloo. Wilfried de Krijger. Zeeuws kampioen Pa trick Tolhoek, Stefan Koole (ook pas over van de nieuwelingen), Marcel Gunst, Ronnie de Jonge, Peter van de Klundert. (winnaar Driedaagse van Groot Axel). Ted Kampen. Theo en Tonnie Akker mans, André van de Lindeloof en Daan Luijckx Bijna zeventig kilometer liggen er voor de wielen met start om 14.00 (Paul Aardewerki. Tonnie Veerman (Cornells Tweewielersi. Jaak Lijbaart (Piet Friet) en van Frank van Hulle (Van Kouteren-Dieleman Van Fraa- sen. De A-categone heeft 80 kilometer i verdeeld over zestien ronden van elk 5 kilometer) voor de wielen en gaat om 15 00 uur van start. René Heijboer (in de laatste rit van de Tour de Flic slechts door pech - twee maal lek - uit de leiderstrui gereden) zal zich ongetwijfeld willen revanche ren, maar Jan Dubbeldam zal zeer zeker de zege zomaar niet cadeau doen. Uiteraard zijn er in deze groep meer favorieten: Henk Peters. Kees van Wijk. Bertus Wieles en Jan Moes zullen er waarschijnlijk ook alles aan doen om een 'klassieke' overwinning te behalen Opmerkelijkste deelne mer aan deze achte Omloop van de Braakman is uiteraard ook nu weer de 63-jarige Gijs Kramer van De Instuif uit Hoek Deze renners dienen 60 kilometer af te leggen en voor hen valt het startschot om 13 00 uur De volgende ploegen heben inge schreven voor deze Omloop van de Braakman: Marinet Philippine, Wis kerke Philippine, Binnenvaart Ter- neuzen, NSM Sluiskil, Snuggly bar Terneuzen, De Instuif Hoek, Dallinga Sluiskil, Cornelis Tweewielcrs Schoondijke, Piet Friet Terneuzen, Paul Aardewerk Terneuzen, Van Kouteren-Dieleman Van Fraassen Ci troen. Walhout-De Visser beikant. SAS VAN GENT Hel is momenteel behoorlijk druk met verschillende recreatieve vierdaagsen. Zowel voor de wandelaars als voor de fietsers is er slartgelegcnheid genoeg: bet ene vier dagen durende evenement is nog niet achter de rug of het volgende wordt de liefhebbers weer al voor de voelen gegooid. Volgende week is hel de beurt aan Sas van Gent waar de plaatselijke trimclub een dergelijk trimgebeuren presenteert aan-ieder een, die ook maar een paar dagen hel stalen ros wil gaan bemannen. Vanaf maandag tot en met donderdag heeft het bestuur van de actieve toer club Sas van Gent de mogelijkheid geopend om per avond ongeveer twin tig kilometer af te leggen Elke dag zal er overigens een andere route uitge stippeld worden „En ook bij ons geldt, dat iedereen mee mag doen. We doen het niet enkel voor onze leden, maar iedereen is welkom. De deelne mers hoeven geen angst te hebben, want voor iedereen is er een verzeke ring afgesloten. Dat zit meteen in het inschrijfgeld inbegrepen", meldt Jo Ranschaert van de tc Sas van Gent, Iedere avond zal er om 18.30 uur worden vertrokken, terwijl er vanaf 18 00 uur kan worden ingeschreven in clublokaal Herberg Rotterdam aan de Westkade in Sas van Gent. AXEL Op 16 april van dit jaar kwam wethouder Apers van de gemeente Axel in vliegende vaart de startheuvel van de fietscross- baan af. Op gang geholpen door bereidwillige handen betekende die afdaling het sein voor de ope ning van het Zeeuwse kampioen schap fietscross waarvoor tien clubs in Zeeuwsch-Vlaanderen de organisatie op zich hebben geno men. Morgen, zaterdag, hoeft de Axelse wethouder die stuntrace met te herhalen Op de nieuwe wedstrijd- baan achter het AZVV-terrein hijst burgemeester Hack om half twee de clubvlag van de eerste Zeeuwse fielscrossveremgmg Axel (EZFVA) en met die handeling is de nieuwe accommodatie dan officieel ge opend Ben Zaan, de technische leider van EZFVA is erg gelukkig met het nieuwe onderkomen: „Een complex met alles erop en eraan waar we bijzonder goed uit de voelen kun nen Het werd trouwens tijd", reali seert Zaan zich en schetst in dat verband de problemen waarvoor de Axelse vereniging zich gedurende lange tijd geplaatst zag. ..Als eerste Zeeuwse club die met fietscross startte waren we na oprichting in 1981 aangewezen op Belgische wed strijden De behoefte aan een eigen baan deed zich echter al gauw gel den Besprekingen met de gemeen te Axel verliepen erg soepel, in de buurt van het openluchtzwembad kwatn de eerste baan snel uit de grond Een jaar later echter dwon gen problemen met omwonenden om uit te zien naar een ander ter rein De markering van het par koers was de dooddoener. Niet mi lieuvriendelijk heette het", maar Zaan en het bestuur van EZFVA zijn nog steeds van mening dat andere factoren een rol speelden in het 'verzet' van een buurtbewoner tegen de baan aan de Sportlaan. Toen er zelfs sprake was van inscha keling van een advocaat om de accommodatie aan te vechten haal de EZFVA (en de gemeente) bakzeil en werd besloten het terrein te verlaten. „Weer klopten we bij de gemeente aan om een vervangend terrein En ook nu ondervonden we daar een enorme medewerking", herineert Ben Zaan zich. En de toezegging dat EZFVA na verloop van tijd zou kunnen 'verkassen' naar een plek achter het AZVV-voetbaiveld. De EZFVA wierp zich met man en macht op dit plan. Egaliseerde het terrein waar dat nodig was. wierp zandbulten op waar kuipbochten en spnngschansen gepland waren en bouwde een metershoge startheu vel waar de jeugd in volle vaart het parkoers op gestuurd kon worden. Het resultaat mag er zijn. een schit terend circuit waar de beperkingen (lang en smal, red) uitstekend opge vangen zijn. „Inderdaad erg fraai", meent Ben Zaan onder wiens leiding een knap stuk werk verricht werd. „Het ter rein ligt beschut, is erg gezellig omdat we gedwongen hebben moe ten kiezen voor een slingerend par koers dat de deelnemers een paar keer langs het publiek voert En bovenal kunnen we er in alle rust deze sport beoefenen Het lijkt ideaal Maar Zaan beseft ook dat er nadelen zijn „Voorheen kon ieder die dat wilde op elk uur van de dag op de oude baan trainen. De jon gens kropen onder de draad door en zaten meteen op het terrein Nu moeten ze over een hek aan de ingang klimmen als ze willen trai nen En dat gebeurt natuurlijk niet zo gemakkeliik". Ander nadeel Zaan signaleert ook een ander na deel. Dal heeft dan overigens niets met de nieuwe accommodatie op zich te maken. „De overbruggings periode die w e nodig hadden om de nieuwe baan te realiseren duurde door allerlei factoren nogal lang. De jeugd kon al die tijd niet aan de bak. En dat heeft behoorlijk wat leden gekost", stelt Zaan, die overi gens wel verwacht dat de 'gedros te' leden langzaam aan terug zullen komen. „Want fietscross is nog al tijd een levende sport. En met het wereldkampioenschap 1983 dat in Nederland gehouden wordt zie ik de sport nog wel even groeien". Ben Zaan memoreert niet dat fiets cross in Belgie het gevaar loopt verboden te w orden. Als dat echter gebeurt zit het er dik in dat de Belgisch-Vlaamse jeugd in grote getale de grens overtrekt naar de Zeeuws-Vlaamse wedstrijden. Zover is het echter nog niet. „We doen het voorlopig met de eigen Zeeuwse jeugd, houden het alle maal op de recreatieve toer en denken daar nog een aantal jaren mee vooruit te kunnen", aldus Ben Zaan. De opening morgen wordt overi gens een hele happening. In samen werking met het streekcentrum heeft EZFVA een programma opge zet dat ongetwijfeld een groot aan tal crossers naar Axel zal trekken Om 13 00 uur landen drie parachu tisten op de weekmarkt waar ze het college van b en w op hen vinden wachten. In een open koets eft voor afgegaan door de EZFVA-crossers gaat het daarnS gezamenlijk naar de baan En daar komt een nieuwe paragroep omstreeks 13.30 uur uit de lucht vallen en landt op de EZFVA-baan. Die tweede para- groep brengt drie vlaggen mee Een daarvan is de EZFVA-vlag, die kort na de landing door burgemeester Hack gehesen zal worden. Het sein voor een langdurig gebruik, meteen gevolgd door een vrije wedstrijd. Daarvoor kan van 11.00 tot 12.30 uur worden ingeschreven en wordt de start gegeven om kwart voor twee. Wethouder Apers hoeft alleen maar toe te kijken van de BMW-dealer Garage Verimgge bv Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen Telefoon 01150-13451 IJZENDIJKE De volleybalvereni ging IJVC uil IJ/endijke viert als een van de oudste Zeeuws-Vlaamse ver enigingen dit jaar het 25-jarig be staan. Een periode, waarin de IJzen- dijkenaren vrijwel steeds aan de top van het Zeeuwse volleybal hebben meegedraaid en die volgens de pas afgetreden voorzitter Theo Tazelaar gekenmerkt werd door een uitsteken de sfeer. „Een kwart eeuw volleybal is een feit om even bij stil tc staan ja, maar daarna moeten we >veer ge woon verder", is zijn visie op hel jubileumjaar. De 30-jarige Tazelaar heeft na een periode van acht ïaar de voorzitters hamer beschikbaar gesteld, maar weet dat nog geen opvolger klaar staat Vandaar dat hij heeft toegezegd het seizoen af te maken, „maar daar na is het definitief voorbij'klinkt het resoluut „Ik weet dat er capabele mensen in het huidige bestuur zitten en daarom ben ik ook met bang dat het voortbestaan van IJVC in gevaar zal komen". Een spookbeeld overi gens. waar men in het verleden wel mee werd geconfronteerd Op initiatie! van dominee C. van Evert werd IJVC in 1958 opgericht. Volleyballers uit IJzendijke en omge ving konden zich In die beginjaren naar hartelust uitleven en hadden zelfs keus uit twee verenigingen, want ook vanuit de katholieke jeugdbewe ging was er in die tijd een volleybal club opgericht Een ongekende luxe derhalve, maar ook een situatie die geen lang leven beschoren was. Vrij snel kwam het tot een fusie en werd verder gesport onder de naam IJVC Een van de stuwende krachten uit die beginjaren was Wim Kruidenier, die van Marathon kwam", zegt Taze laar. Hij zette de zaak op poten en nam de verzorging van de training voor zijn rekening. Omdat er in eerste instantie slechts genoeg heren waren, kwam een damesafdehng nog met van de grond, maar na enige jaren werden ook voldoende dames bereid, gevon den om in een team mee te draaien er. IJVC groeide gestaag Voortbestaan Zoals vrijwel elke vereniging kende de IJzendijkse Volleybal Club ook mindere perioden. Zo is het nog niet eens zo gek lang geleden dat er door middel van een grootscheepse leden werfactie een beroep op IJzendijke en omgeving werd gedaan om het voortbestaan van IJVC te waarboren. „IJVC' zoekt naarstig nieuwe leden", meldde de PZC in 1977. „Sinds de inspanningen van het toenmalige ac tiecomité is de club in een stroomver snelling gekomen", aldus Theo Taze laar. „Voorheen was de kern te klein om goed in de competitie mee te kunnen draaien, maar nadien is de basis breder geworden. Momenteel is er slechts een teruggang te constate ren bij de heren-recreanten, maar voor het overige mogen we beslist niet mopperen.". Met de ledengroei van de laatste jaren werd de taak van de bestuursleden aanzienlijk verzwaard. ..We zijn op bestuurlijk niveau dan ook meege groeid. Van drie man eerst naar vijf mensen en later is het bestuur op nieuw uitgebreid met nog twee leden Een uitbreiding waar met aan té ontkomen viel verzekert de in Bier vliet woonachtige eerste team-speler. „Je moei niet vergeten dat er hoge eisen aan bestuursleden worden ge steld. Ze zijn de spil waar een vereni ging als de onze op draait en dat vereist een behoorlijke zelfwerkzaam heid IJVC moet het namelijk zonder sponsor doen en om dan de touwtjes aan elkaar te knopen, móet, er veel zelf worden gedaan" Een aspect overi gens dat veel positieve kanten heeft, zegt de afgetreden voorzitter en wed- De gaande en komende man, Then Tazelaar en Willy Verbekt-, strijdleider Willy Verbeke „Het kweekt een speciale sfeer binnen de vereniging'meent Verbeke „Als je een sponsor hebt dan is de band onderling ongemerkt wat losser Hier moet je knokken voor de club en dat doen we met z'n allen'vult Tazelaar aan Tekenend voor die goede sfeer is volgens beiden het feit. dat de leden niet alleen uit IJzendijke komen, ter wijl er in West-Zeeuwsch-Vlaanderen 'toch op een relatief klein oppervlak een behoorlijk aanbod is van volley balverenigingen. Om die aantrek kingskracht van buitenaf te staven voert Theo Tazelaar het spelersbe stand van het eerste team op. Slechts twee spelers komen uit de kern zelf Hoogste niveau Gedurende die periode van 25 jaar heeft IJVC met de standaardtcams vrijwel altijd op het hoogste niveau in Zeeland gespeeld. De heren speel den zich ten tijde van de eerste klas tien jaar geleden zelfs naar een ge deelde eerste plaats, waardoor lande lijk spelen binnen handbereik lag, maar een beslissend toernooi (vier ploegen deelden die eerste plaats) kon niet in winst worden omgezet. Niettemin promoveerde men later naar de in het leven geroepen promo tieklas. „Daarin hebben we de laatste jaren weliswaar genoegen moeten nemen met een wat lagere klassering, maar toch speelden we altijd een leuke competitie. Regelmatig werd legen op papier betere teams voor stuntwerk gezorgd". De preslatiecurve van de dames ver toont een opvallende gelijkenis met die van de heren Uitgerekend in het jubileumjaar moet echter degradatie naar de eerste klas worden aanvaard Dat is evenwel geen punt, meent Tazelaar Vooruitblikkend naar het nieuwe sei zoen lijkt het roer toch wal om te gaan bij IJVC. Waar vroeger de prestatie niet achteloos op het tweede plan kwam. wórdt het accent volgens beide heren toch wat anders gelegd in de komende jaren „We willen bij de u heren af van de stijd tegen degrada ri tie", verklaart Theo Tazelaar. Jares i lang al starten we sterk met overwin rungen m de eerste vijf, zes wedstri.' den. om vervolgens een hele slechtt periode door te maken Daar willet we vanaf Eerste vereiste daarvoor 11 een grotere spelersgroep om blessure! en afzeggingen in verband met studli op te kunnen vangen. We zijn dan ook. bezig met enkele jongens die mogelijk naar ons willen komen. Het is stadium nog te vroeg om namen te noemen, maar als twee van de dn* benaderde personen komen, draaien we in ieder geval in de mid denmoot mee", verzekert hij. Daarnaast wordt er op initiatief var. de meuwe trainer Patrick Bousser met ingang van het nieuwe seizoet gestart met een afdeling kleuiet )i gymnastiek in IJzendijke. Daartoe een brief uitgegaan naar de ouden waarin de mogelijkheden geschetst worden. Achterliggende gedachte is daarbij dat IJVC er later mogelijk wi' volleybaltalenten aan overhoudt K „Boussen gaat natuurlijk niet vol u leyen met. die kleintjes, maar we voor a zien waarschijnlijk jn een behoefteen op langere termijn kunnen we mogelijk de vruchten van plukken" De bredere basis moet het voortbe- staan van IJVC w aarborgen. Met pio nierswerk moet gecontinueerd wor den in de komende jaren, maar op korte termijn gaat de aandacht naar de viering van het 25-jarig be staan. Wedstrijdleider Willy Verbeke weet te melden dat er verschillend» comite's zijn gevormd, die de organi satie van diverse activiteiten voorbe reiden. Een fietsorientatietocht is al geweest en daarnaast wordt |e werkt aan een feestavond. De sportie ve krachten kunnen óp 17 september in sporthal De Veerhoek in Oostburt worden gemeten tijdens een groot toernooi, waaraan door tal vat Zeeuwse verenigingen, naast enkele van buiten de provincie, wordt deel genomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 36