MANNEN WEEKEND Bewaking geen luxe, maar harde noodzaak Ter wille van het onderwijs moet je wel eens boos worden HOOGE PL A TEN Mannen hebben niet geleerd met hun zachte kanten om te gaan r k PZC/streek E J. BOEDING VERLAAT a i i J ANTONIUSSCHOOL Hij staat bijna veertig jaar voor de klas. Na de kweekschool in het Brabantse Dongen diploma in 1911 maar niet direct een benoeming, ook toen waren de tijden slecht besteeg hij de lessenaar op de katholieke jongensschool in Lamswaarde. Stapte na drie jaar over naar Sas van Gent. In maart 1952 naar de Sint-Antoniusschool i'dat heilige laten we er tegenwoordig eigenlijk altijd aD in Axel. Zeven jaar later een treetje hoger op de maatschappelijke ladder: hoofd der school. Twee overwegingen zijn voor E. .1 Boeding (volgende maand wordt hij 62) doorslaggevend geweest om in juni 1983 vervroegd uit tetreden. De eerste is zijn leeltijd, gemeten aan het tijdsbeeld van nog steeds toenemende werkloosheid, óók in het onderwijs. Zegt „Een vertrek uit sociale overwe gingen Ik sta nu precies 39 jaar voor de klas. Ik vind dat in een tijd waarin de banen in het onderwijs zeker niet meer voor het opscheppen liggen, jongere mensen een kans moeten krij gen Zij moeten de mogelijkheid heb ben een baan te krijgen of te behou den Mijn opvolger is een Tukker Aan zijn school had eigenlijk een onderwij zer moeten afvloeien Dat is nu niet meer nodig. Tel daarbij op dat met mij ook mijn vrouw de Antonius- sehool na twaalf jaar verlaat Ook daardoor kan er een onderwijzeres aanblijven Boeding zegt met een gerust hart zijn school achter te laten. Hij relateert dat gevoel aan de komende integratie E J. Boeding van het kleuter- en lager onderwijs tot basisschool. ..Ik heb het idee dat ik met mijn team alles heb gedaan om de basisschool te realiseren. De inte gratie is goed voorbereid, er zat nogal wat huiswerk aan En voor ons is daarbij altijd één van de voornaamste voorwaarden samenspraak geweest. En dat is. geloof Ik. goed gelukt' In dit land is onderwijs steeds in ontwikkeling- Boeding heeft er in zijn loopbaan niet of nauwelijks moeite mee gehad Neem opnieuw de integra tie van het kleuter- en lager onderwijs. ..Een goede zaak vindt hij. Door de geleidelijke overgang kunnen kinde ren makkelijker aan het schoolgebeu ren wennen Het is immers nog altijd een grote stap van de kleuter- naar de lagere school Voor sommige kinderen is de drempelvrees groot, maar met die integratie wordt dat probleem nu ondervangèn. Ik sta voor de basis school al is er wel de restrictie dat een uitermate goede samenwerking van de schoolleiding noodzakelijk is Dat zelfde geldt straks ook voor de relatie tusser de onder- en bovenbouw Maar wij hebben m elk geval niets nagela ten om aan de vernieuwingen tege moet te komen Boer li. J. Boeding is een telg uit ccn boerengeslacht. Aanschouwde het le venslicht in Vogelwaarde, vroeger Stoppeldijk of Rapenburg. De zin in liet onderwijs zal er al vroeg in. Zegt. „Onderwijzer worden, dat wilde ik al van jongsaf aan. Eigenlijk vanaf de tijd dat in misdienaar was. Wat mij in hel w erk zo aantrok? Dat w as en is de omgang met mensen, met kinde ren vooral". Hij onderstreept dat in de loop der aren die omgang met kinderen zich drastisch heeft gewijzigd. Ze zijn vrijpostiger geworden mondiger vooral Maar daarmee heb ik geen moeite gehad je groeit als vanzell mee met de mentaliteit van de school jeugd Eén voorwaarde is er slechts als ze maar beleefd blijven Zelf heb ik altijd open en eerlijk tegenover hen gestaan, is de kinderen dachten on rechtvaardig te zijn behandeld was ik altijd bereid er met hen over te pra ten. Niet te beroerd ook om desnoods mijn ongelijk te erkennen. Maar ach terwille van het onderwijs, van het leren moest je wel eens boos worden. Maar daarbij moet je ook kunnen vergeven en vergeten'' Bij zijn komst op de Antoniusschool in 1952 volgden e: 290 kinderen de lessen. De klassen waren nog omvang rijk veertig kinderen in een lokaal was geen uitzondering Het laat zich aflezen aan het onderwijzerskorps in die jaren zegge en schrijve vijf leer krachten. Maar nieuwe onderwijsin- zichten deden de leerlingenschaal aanmerkelijk verlagen: op ruim 200 leerlingen nu telt de Antoniusschool elf onderwijzers, waarvan acht in vas te dienst. Eigendommen Trots is Boeding op de invoering van onderwijs-stimulering op zijn school in januari 1977 We waren er als een van de eersten bij. Onderwïjsstimulering is een uitstekende zaak, een manier om te voorkomen dat kinderen blij ven zitten of zelfs naar een speciale school moeten gaan Leerlingen in de eerste drie klassen in een uitzonder lijk geval rok m de hogere krijgen binnen schooltijd aparte leerprogram ma s op hun eigen niveau. De resulta ten van onderwïjsstimulering zajr: ronduit prima veel kinderen hebber, we er al mee over de brug kunnen helpen. Trouwens, ook het klassikale systeem hebben wij hier op school al doorbroken met bijvoorbeeld de in voering van niveau-rekenen Op deze school heeft geen enkele leerling een hekel aan dat vak Ze krijgen immers de stof die ze aankunnen. De dwang van het leren is daarmee weggeno men" Boeding neemt op woensdag 29 jun: officieel afscheid van zijn school. De dag vangt aan met een heilige mis om 08.45 uur. Na feest met kinderen en leerkrachten wordt er voor genodig den 's middags om 15.00 uur in het Gezellenhuis een bijeenkomst gehou den. De receptie in hetzelfde gebouw begint om 16.00 uur. In de avonduren is er een koud buffet. Het schoolhoofd blijft ook na zijn pensionering Axel trouw Htj heeft voor die plaats gekozen, evenals hij in het begin van zijn loopbaan voor Zeeuwsch-Vlaanderen koos. ..Ik heb bewust deze streek nooit willen verla ten Ik houd van het Zeeuws-Vlaamse land"t Peter Oggel. De Hooge Platen, de grote zandbank in de monding van de Westerschelde, is een belangrijke broedplaats voor verschillende vogelsoorten, waaronder de dwergstern. Vo rig jaar broedden er 112 paren. Daarmee is de Hooge Platen, de belangrijkste broedplaats voor deze vogelsoort in Neder land (in ons land broeden er in totaal ongeveer 400 paren». selen er ongeveer 2.000 bergeenden van verenkleed Bart Lange veld. ..In de ruiperiode zijn de eenden erg kwetsbaar. Daar om is het zaak dat er zo weinig mogelijk mensen op de plaat ko men" Broedende dwergstems zijn gesteld op rust. Dat geldt ook voor de vis- dief. die er ook broedt Dat is de reden dat de slichting Het Zeeuwse Landschap, die de Hooge Platen sinds 1978 in beheer heeft, het broed- terrein van begin mei tot eind augus tus. als de laatste jongen uitgevlogen zijn, permanent bewaakt. De ervaring heeft namelijk geleerd dat sommigen zich mets aantrekken van het verbod om hel broedterrein. dat een oppervlakte heeft van 55 tot 60 hectare, te betreden Drie vrijwilli gers. Rene Beijersbergen. Marcel Visser en Bart Langeveld. hebben zich belast met de bewaking In het broedseizoen is het drietal vrijwel permanent aanwezig om recreanten weg te houden van het. broedterrein De vrijwilligers, die allen afkomstig zijn uit Den Haag, hebben een Zo- diac-rubberboot met een sterke bui tenboordmotor tot hun beschikking Tijdens de vakantiemaanden is de ploeg vaak tot 's avonds laat op het water Marcel Visser „Zolang de mogelijkheid bestaat dat recreanten het verboden gebied betreden, zijn we paraat" Het grootste deel van de Hooge Platen, die een oppervlakte heeft van ongeveer 4000 hectare, loopt bij vloed onder water De broedplaatsen van de dwergstems, visdiefjes, strandplevieren. scholeksters, ture luurs en grutto's, bevinden zich op het hoogste deel van de plaat, de Bol Het eigenlijke broedgebied van de dwergsterns en visdiefjes beslaat niet meer dan twee hectare Daar omheen vindt men de broedplaatsen van de andere soorten Verleiding Tellingen Hoe belangrijk de Hooge Platen is als broedgebied, blijkt uit de tellin gen die jaarlijks worden verricht. De vrijwilligers die belast zijn met de dagelijkse bewaking van het broedgebied telden vorig jaar 350 visdief-paren (gelijk aan die van het Zwini. dertig strandplevier-paren. zestig kluut-paren en acht scholek ster-paren. Marcel Visser, student biologie en een van de drie bewakers van het broedterrein. „Het aantal broedende strandplevieren en kluten holt over al in Nederland hard achteruit Be waking van het broedgebied is om die reden beslist geen overbodige luxe. maar harde noodzaak' Dwergsterns, visdiefjes. strandple vieren en kluten geven de voorkeur aan een kaal broedterrein. het liefst met schelpen. De zandbank in de monding van de Westerschelde is in dat opzicht ideaal Bart Langeveld ..Het probleem is dat recreanten ook gek zijn op dergelijke plaatsen" De Hooge Platen is niet alleen van belang als broedgebied, maar ook als fourageerplaats en ruiplaats In West-Europa zijn er slechts vijf rui- plaatsen voor de bergeend, waarvan de Hooge Platen er één is In de periode begin juli tot oktober verwis- De bewakers richten zich op de zuidzijde van de plaat, waar men gemakkelijk aan land kan komen. Marcel Visser: „Aan de noordzijde heb je de vaargeul naar Antwerpen. Daar komt geen recreant". Bij hoogwater, wanneer de zand plaat voor een deel onder water verdwijnt, is het gevaar het grootst. ..Bij laagwater strijken recreanten vaak op de plaat van Breskens neer. het noordelijkste deel van de Hooge Platen Dat ideel is vrij toegankelijk Kan men daar. vanwege het hoge water, met terecht, is de verleiding groot het verboden deel te betre den' De vrijwilligers doen echter nog meer dan alleen bewaken. Voor de broedperiode aanbreekt, wordt er flink wat beheerswerk verricht. Om dat de plaat 'wandelt', moet dit ieder jaar opnieuw gebeuren. Het broedge bied wordt met een ring van zand zakken beschermd tegen al te hoge golfslag. Mocht het gebied onver hoopt toch eens onder water lopen, is dat geen echte ramp. Bart Lange veld „De dwergstems leggen een week later nieuwe eieren. Het moet. natuurlijk niet te vaak gebeuren" Verder tracht men het broedgebied aantrekkelijk te maken met stuif- schermen en extra schelpen. Leder, van de West Zeeuws-Vlaamse na- tuurbeschermingsveremgmg 't Duumpje verlenen daarbij hand- en spandiensten Peter Verdrumen. Marcel Visser (l) en Bart Langeveld, twee bewakers van de Hooge Platen' VRIJDAG 24 JUNI 1983 Marcel Wanrooy Vreselijk, maar de kern is in orde" maar aandacht heeft voor de ander en die ander helemaal rustig vanuit zich zelf zijn verhaal kwijt kan. En daarbij ook kan voelen wat hij ervaart Posi tieve aandacht krijgt, héél belangrijk. En na tien minuten keer je dat om Er zijn nog wat van die basisregels, van die spelregelachtige dingen, waaraan je je moet houden In het land zijn heel wat van dit soort steungroepen opgericht, waarin mensen wekelijks of maandelijks bijeen kunnen komen In de publiciteit is er ook nogal wat te doen over MIDO-groepen 'Mannen in de overgang' Ik zou er 't liefst een éigen woord voor verzinnen Het is bij mannen ook niet zo sterk aan een bepaalde levensfase gebonden Maar ergens tussen de 30 en 50 jaar komen mannen aardig in de knoop Dat is geen wet of zo. maar je ziet het toch veel gebeuren. Er is in die fase van je leven een duidelijke behoefte om zo'n weekend eens mee te maken, steun te putten, inspiratie op te doen Ik zit ook ie denken aan gescheiden man nen en mannen die in relaties toch slecht uit de voeten kunnen Die daar onzekerheden over hebben Mannen zijn sterk geneigd dat naar zich toe te trekken Die vreten dat op omdat ze zo slecht hebben geleerd om hun gevoel te uiten. Zodat het zich van binnen echt vastzet Dat uit zich dan in lichamelijke kwalen, maagzweren en stress situaties, die mensen in hun werksituaties al gauw krijgen omdat ze 't verstandelijk béét proberen te pakken Wat onmogelijk is. Daarbij speelt óók dat mannen voor andere mannen iels kunnen voelen zonder meteen flikker of homo te zijn En het is heel bevrijdend om te merken datje daarover kunt praten met iemand Zonder dat ik onmiddellijk in een hokje wordt gedrukt o. die is flikker Want dat is iets. dat ongelooflijk vastzit in de hele manier van omgaan, m werksituaties of waar dan ook Ik vind het heel slecht om mensen dan meteen als hetero, bi of homo te benoemen' Hoe is hij zelfbij de mannenbeweging betrokken geraakt „Vanuit mijn eigen weg. die ik al een aantal jaren geleden ben opgegaan bij een stuk mannenbevrijding Ik wil dat aan anderen doorgeven, mensen er mee in aanraking brengen Ik heb het een maand of vier geleden opgepakt en er wat publiciteit aan gegeven Ais een experiment eigenlijk. Om te kij ken wat de weerklahk zou zijn Bob Lagaaij /Tannenemancipatie in Nederland. De VPRO-televisie wijdde er enkele maanden geleden iVAeen aflevering van het programma 'Tijdsverschijnselen' aan. Een wat kleverig ogend mannencollectief, te pas en te onpas aan eikaars schouders hangend. En vergéven van het jargon. Wie braaf was verdiende een 'knuffel', ideeën werden 'spinsels' genoemd en voor wat niet deugde en chagrijn opriep had de beweging de term 'wrevels' in petto. .Vreselijkmompelt Marcel Wanrooy i, als ik hem het beeld schilder. .Vréselijk" En, na even nadenken De kern daarvan is ok hoor. de kern m orde. Laten we maar direct zijn. laten we maar bij onszelf blijven en laten merken wat we voelen. De ma nier waarop dat naar buiten komt. eL Ik vind dat vreselijk Er gaat aamelijk een nieuwe cultuur ontstaan jé' Van: we moeten nu mekaar ineens ;maal hef vinden, handen geven of Den n zijn collega-vormmgswerker ans Gerritsen leidden vorige week :t eerste 'Zeeuwse 'mannenweek- ind' in het Van Eeghenhuis in Aar- jenburg. Dertien mannen, in leeftijd variërend d ran 20 tot 50 jaar, kwamen erop af. De lift uit Zeeuwsch-yiaanderen. de ïlft uit overig Zeeland. Met versehil- fcnde achtergronden en banen maar set één ding gemeen onbehagen Breekt de mannenbeweging door in deze provincie? Komt de man van het tachte type eindelijk uit de schemer0 Een gesprek. De achtergronden van de mensen die twamen zijn heel verschillend zegt t jij. „Maar veel mensen hébben moeite aps net hun relatie, zijn soms met een Hl partner getrouwd of wonen samen en a die vrouw heeft dan binnen de vrou- renbeweging al een hele ontwikke ling doorgemaakt Die mannen mis- daarin een stuk. Want dat bete kent tóch een andere manier van met fikaar omgaan. Vrouwen komen meer op voor zichzelf, zijn minder afhanke- k. Die vrouwen doen dat in een groep, via bijeenkomsten van de vrou- tenbeweging. Die mannen moeten daar in hun eentje maar een antwoord op zien t.e verzinnen. Daar komen n. i moeilijkheden en problemen uit voort. Eén van de belangrijkste winst punten van zo'n weekend is, dat men sen erachter komen dat heel veel insen met dezelfde problemen zit- •en. Dat geeft een heleboel opluchting minspiratie Mannen zitten soms wat mder druk van de thuissituatie Dat »uje misschien niet zeggen Er wordt dtijd gezegd, vrouwen worden onder - irukt door mannen Dat gebeurt ook ïoor, net zo goed. Maar soms worden nannen onderdrukt door hun vróu- ren. Krijgen weinig erkenning thuis foor hun manier van zijn. Dan uit zicht ook dat mannen weinig geleerd hebben om met hun gevoelens en de zachte kanten van zichzelf om te gaan. Dat gebeurt dan heel kramp achtig Wat best lastig is. ook voor die vrouwen. Maar dat krampachtig om springen uit zich soms in machteloos heid cn dat kan heel raar naar buiten komen als vormen van angst, agressie of wat dan ook. Maar om daar op een soepele manier mee om te springen, zodat het hanteerbaar wordt, zowel voor henzelf als voor hun omgeving, dat is iets dat er bij mannen altijd maar is ondergehouden. Daarnaast is het óók belangrijk om de stap te zetten naar maatschappelijke struc turen. Bijvoorbeeld de strijd voor deeltijdarbeid. Daar zijn op landelijk niveau werkgroepen voor. Zelfs bin nen de vakbond is er een mannen groep Dat vind ik een stap die min stens zo wezenlijk is. Het blijft anders een hele binnenskamerse aangelegen heid We hadden ook iemand. die is zaterdagmorgen weggegaan, zonder frustraties en zo. Maar hij zei, ik had meer iets op de maatschappelijke loer verwacht". Problemen Wanrooy en Gerritsen hebben ge merkt dat heel wat mannen gebukt gaan onder problemen en het heel bevrijdend vinden om zonder rem mingen over persoonlijke dingen te praten, „Problemen worden niet zo gauw geaccepteerd. Drukken al heel snel een stempel van: ik. problemen? Sommigen geven daaraan iets heel zwaars Wat heel onterecht is. Proble men zijn dan meteen probleemgeval len. Rang. Stempel erop. Ga maar naar de psychiater. Dat kan met hele kleine dingen te maken hebben Onvrede, kleine be lemmeringen in je relatie, in Je huwe lijk en je omgang met andere mensen. Daarover praten, dat toelaten gebeurt toch met zoveel. Op het werk wordt, heel veel verstandelijk en analystisch gepraat. Er worden vrijblijvende ge spreksonderwerpen gezocht. En dat is toch wel vaak over voetbal, televisie programma's. En. afhankelijk van de subcultuur en de sociale laag. drank en vrouwen" Wie komen er nu naar zo'n mannen- weekend9 Van Wanrooy „Het waren niet alleen alternatieve, progressieve intellectue len Helemaal met Integendeel Er zat. echt een aantal mensen bij uit de gewone werksfeer En met een gewone achtergrond Dat vond ik zelf heel goed. Je merkt dat het aanslaat dwars door de sociale lagen van de bevolking heen. De meesten hebben geen contact gehad met de mannen beweging. voorzover die in Nederland bestaat. Wel is een aantal gestimu leerd door de vrouwenbeweging over de drempel gestapt Die so-wie-so hel gevoel hadden nu is 't mijn beurt een keer Ook vanuit partnerrelaties, waarin vrouwen zich weinig solidair opstellen, mannen niet steunen in hun ontwikkeling Vrouwen maken hun eigen ontwikkeling mee via die vrouwenbeweging en laten het daar bij. En nu zegt die man nu is 't mijn beurt, ok óók zo'n weekend en ik probeer óók een stuk nieuwe ontwik keling mee te maken Maar dan liefst vanuit zichzelf Via de mannenbewe ging in Nederland zijn er praatgroe pen en Mannen Rad i kale Therapie- groepen opgericht Daar wordt via een structuur een soort nieuwe norm' gecreëerd. Waarin het dan ineens alle maal móét. De kern daarvan is ok. Maar dat betekent wel. dat je een duwtje nodig hebt om door die taboes heen te breken. En dat kan beteke nen dat je in het begin iets doet waarvan je denkt: wat zit ik hier raar Alleen, het kan ook heel nor matief zijn Waardoor mensen eigen lijk "een nieuwe druk gaan ervaren. Die net zo beroerd kan zijn als die ouwe. En dat wil ik voorkomen, daar sta ik helemaal niet achter". Vervolg In het bericht dat de PZC van maan dag aan het Aardenburgse mannen- weekend wijdde stond dat er een vervolg zou komen. Marcel Wanrooy is achteraf wat minder stellig. „Het krijgt waarschijnlijk een ver volg. Ik verwacht dat er een vervolg komt, ja. Of dat het begin is van een brede ontwikkeling.nee, dat denk ik niet. Aan de andere kant zijn er een heleboel mogelijkheden om erop door te gaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het opstarten van co- counselgroepen. Daar hebben we dit weekeind iets aan gedaan. Dat is een landelijk fenomeen". „Een manier van gesprekvoering in tweetallen, waarbij de één alleen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 35