[Pijler Oosterschelde ils hotel inrichten' Teveel experimenten en bezuiniging in onderwijs WISSEL BEVELANDER PZC/ provincie g tlJPAG 24 JUNI 1983 17 jOORZITTER ADVIESCOMMISSIE IERISTISCH PRODUKT NEDERLAND: «ldig mooi hotel te maken", vroeg gevoerd onderzoek, waartoe de toen- ren vooral de stranden, de bos- of. dr. Van Gent zich af. Of laat malige staatssecretaris Hazekamp coulissenlandschappen, de water- iï hotel bijvoorbeeld in het water van economische zaken in 1980 op- sportgebieden en de 'sight-seeing' at- akken en maak het eerste onder- dracht gaf Het rapport gaat over de tracties. De commissie concludeert HAAG - De Oosterscheldewerken vormen een prachtig toeristisch attractiepunt. Er valt het nabuurtoensme maakt °"Be- veer vijfenzeventig procent uit van oorbeeld aan te denken om één van de pijlers die zijn vervaardigd voor de bouw van de het lotaa, mkomend toerisme un ver irmvloedkering te gebruiken om er een hotel in te vestigen. Die suggestie is afkomstig van blijfsdagem. Het toerisme uit de oyeri of. dr. A. P. van Gent, voorziter van de adviescommissie 'Toeristisch Produkt Nederland' g* scandinauscïrianden en Noord donderdag in Den Haag een gelijknamig rapport aanbood aan staatssecretaris P. van Zeil. Frankrijk beslaat elf procent. Het I, TI T internationaal toerisme wordt uitslui- daar in zo n pijler nou met een door het Heidemij-adviesbureau uit- in Nederland en omgeving concurre- lend gegenereerd en gestimuleerd »ldie mooi hotel te maken", vroeer gevoerd onderzoek, waartoe de toen- ren vnnral de stranden, de bos- en jterhotel in de wereld Dat zijn Éfên waarop dan een ambtenaar ^et zeggen: die man is niet goed. sar je moet wel met creatieve ideeen imen. Ik ben geen deskundige, maar mogelijkheden van het binnenlandse dan ook dat uitsluitend binnen noord- toerisme in de toekomst. west-Europa Nederland potentieel De opstellers constateren dat er meer een goede concurrentiepositie heeft weersonaihankelijke toeristische voorzieningen moeten worden gereali- es wat nieuw is spreekt mij aan, dat seerd en dat ook de publieksvoorlich- 5 Muziekfestival rond efJ gABBENDIJKE Ter gelegenheid vti in het 95-jarig bestaan van de plaat- are tlüke muziekvereniging Concordia Jok iordt zaterdag een festival gehou- in de veilinghal. half twee worden tijdens een JtiganB door Krabbrndijke de nieu- ™ntJ"dMlp7idtlMn^a7so0rt b uniformen van de jubilerende ver- ra uging gepresenteerd. Daarna wordt rondgang gemaakt door achter- /olgens Mozart uit Yerseke. Ril- india uit Rilland, EMM uit Kruinin- sn en Scheldegalm uit Hansweert. mhalfvier beginnen de concerten in fcveilinghal. Mozart, Rillandia, EMM n Scheldegalm concerteren achter na avolgens tot kwart voor zes. :lui iat avondprogramma in de veiling- il begint om zeven uur met een ncert door Vooruit uit Veere. ge- o!gd door Concordia om acht uur. kint door de muziekvereniging St - iert ftcilia Eensgezindheid uit Halsteren. 'ollecte '^IfOLPHAARTSDIJK - De collecte m bate van Het Rode Kruis heeft in folphaartsdijk 1244,65 opgebracht Galerie Van Geyt. 9-12 uur en 14-17 Ilona Schmit. 14-18 uur: Schilderijen Ans Qdgard. 20.30 uur: Filmhuis met 'The Wortel. Sjoerd Bijlsma en Josje ostman always rings twice' Roverts. ESTKAPELLE De Hooizolder. 23 MIDDELBURG De Vleeshal, 13-17 jr: Optreden Astrid Marz en Angela uur- Werken Frank van Hemert en Piet Tuytel. Zeeuws Kunstenaars centrum, 13.30- 17.30 en 19.-21 uur: Schilderijen en tekeningen van Onno Boerwinkel itm loeten wij durven en willen onder den". •i door de adviescommissie aange- ;n rapport is het resultaat van een Hel toerisme uit Duitsland en Belgie KWV Kruiningen nam turnproeven af' KRUININGEN De gymnastiekver- het toeristisch-recreatieve beleid bij eniging KWV in Kruiningen nam bij i„ 41 jeugdleden turnproeven af Alk- deelnemers slaagden De jury bestond uit de dames T. Minnaard. J. J Goe- ting moet worden geïntensiveerd. I)e commissie wijst erop dat toeris me en recreatie nog tot de weinige groeisectoren behoren. Daarom moet de afweging in het totale overheids beleid een grotere rol spelen. Het Nederlands toeristisch produkt heeft een bijzonder grote aantrek- ree en c c de Graaf. Voorzitter L kingskracht, aldus de onderzoekers na een vergelijking van bezoekcijfers met die van andere landen. Zowel het aantal toeristengroepen. verdeeld naar herkomst en bezoekmotief, als en spreiding, bleek zeer omvangrijk Voetbaltoernooi door uniek, Holland-imagobevesti gend aanbod, aldus het rapport. Het aandeel in verblijfsdagen van hel in ternationaal toerisme is ongeveer veertien procent De onderzoekers spreken ook de verwachting uit dat ook dit jaar meer Nederlanders hun vakantie in eigen land zullen door brengen. Staatssecretaris Van Zeil zei het toe ristisch bedrijf met een jaarlijkse omzet van twintig miljard gulden en 200.000 arbeidsplaatsen zeer belang rijk te achten. W oningcorporaties akkoord met de uitwerking van fusieplannen KRABBENDIJKE Zaterdag orga- Veronlque Bal 41; groep 7. klasse A5. Inge Villëe reikte na afloop de prijzen uit. De uitslagen zijn groep 8. klasse A5 Marjo lein Kik 51 punten. Irma Jopse 50 3. Lies- beth de Bruijn 47.6. Marjan Goeree 47 2. Gei da v d Meer 45 4. groep 6. klasse A2 Mireille v d. Berg 51 7 Natasja Boone 51.4 Matanja de Keijzei 47 1. Tanya Geertse 46 8. Francisca v d Vaate 46.8. Natascha Minnaar 46 2, Kami v Velzen 45.9, Trea GOES - De ledenvergadering van de Geschiere45 2 Karin de Koning 44.9 Ma- woningbouwcorporaties Sint-Willi- nelle Wetjland 44.6. Anita Kik 44 5. Chantal brordus en Nieuw-Goes alsmede de Berge 44.3; Linda Gulmans 432, achterban van (le christelijke wo- GOES In het kader van de Goese toeristische dagen - hebben de leden van de Wemeldingse motorclub De Sproeier donderdagavond een motorcross demonstra tie gegeven. De organisatie had een parcours uitgezet op een gedeelte van de Grote Markt in Goes. Er werden demonstraties gegeven met verschillende typen cross motoren. Ook de jeugdleden van de vereniging deden hieraan mee De belangstelling voor het evenement was redelijk. niseert de voetbalvereniging Krab- bendijke een toernooi voor C-junioren en E-pupillen, een toernooi dat reeds eerder was vastgesteld maar dat toen wegens slecht weer moest worden afgelast. Bij de C-junioren nemen deel: Apollo. Rillandia. Waarde. Yerseke en Krab- »'J de E-pupillen. Kapel- le, Kruiningen, Rillandia en Krabben- dijke. De C-junioren spelen een halve com petitie. Voor de E-pupillen zijn korte wedstrijdjes vastgesteld, zij spelen FietSpUZZeltOCllt lingbouwstichling Noord- en Zuid- Bevcland hebben ingestemd met de uitgewerkte plannen voor een fusie tussen de drie instellingen. Deze plannen zullen op onderdelen gint om halfelf. De prijsuitreiking is om ongeveer halfv Jansen 47, Esther v. Velzen 46.8, groep 7, klasse A4: SUvle Jopse 45.4, Marielle Krie- kaard 43; Ingrid Blankensteln 42 6, Lizette v.d Berge 42 4, Cora Visscheï 38.3 groep 5. klasse A2 Bianea v d. Schelde 48.1: Anne- Mane Schner 47 3 Leonie Bouwman 47 3. Jacqueline Tolhoek 46.8. Sandra Wabeke nog wat worden bijgeschaafd. Het is 46.7 Annemicke Gerritse 44 7 Monique de becj0eling dat de drie corporaties Ivens 44 2. Jolanda Zweedijk 44: Manta y )n oklober dan bel besluit nemen d. Hart 43.9. Annemieke Plaislr 43 d Mom- ff nieuwe que Meijer 43 5: Sandra Polei] 43 4. Kirsten z cnze" °P le nel|en en een nieuwe. Jorritsma 42 9. Sonja Blok 42 8: Danielle de algemene woningbouwvereniging op te richten Deze vereniging, die haar werkgebied krijgt in de gemeente Goes, Kapelle. Kortgene en Wissen- kerke. begint als alles verder volgens de daarvoor gemaakte opzet verloopt op 1 januari 1984. Veiling S-Annaland zette voor ruim 9 miljoen om in 1982 Aardappeltermïjmnarkt Rotterdam Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling 23juni. Bintje 50 mm opw. April laten 61,90, Zeeland. Veilpunt Kapelle van 23 juni bieden 61.60, slot 61.60; november laten 1983. 50,20, bieden 50.00. slot 50,10 Stemming Aardbeien per doos kl. 1 06-84. aardbeien april vast. Openstaande posities april wordt 3020; november —4 wordt 369 Omzet november 2 x 48,00. 10 x 50.10 april hoogste prijs 62.00 laagste prijs 56.00. laat- zaken 14 x 61.50 Dag 3pnl 446: novem- ■veiling Barendrechl. 23 juni 1983 per kg kl 2A 3.30 - 5.00. kl 2 3 20 -3 50. kl. 3 1 40 - i 90 Frambozen per doos kl 1 3 30 - 4 20. Rode bessen per doos kl 1 2 40 Nieuwe aardappelen kl 1 1.33 drielingen 98 Rabarber kl i 75 Boskroten kl. 1 90 - 99 Snijbonen kl. 1 2 50 - 3 40. kromme 1 40. PAARDENMARKT DEN BOSCH helC Het toernP°i be~ BIEZELINGE - De jeugdwerkcom- nm halfelf De nnisnit.reikincr is - van de hervormde kerk in BiezelSnge houdt zaterdagmiddag 25 juni voor liefliebbers een fietspuzzel- tocht met verrassingen. De tocht gaal door Zuid-Beveland en de start is om YERSEKE - J Padmos uit Yerseke half twee vanaf de consistorie aan de geslaagd voor het examen erkend Noordstraat assurantie-agent. Geslaagd financiële commissie gekozen J Goedegebuure Pzn Besloten werd verder een lening aan te gaan van 124.750 om het financieringstekort op te heffen. Ook werd verder nog een rekening-courant krediet aangegaan, groot 300.000. Het aantal leden be draagt momenteel 143. IJLST St-Liduinaziekenhuis. 20 uur uitzending radio Nighingale. ORTGENE De Loods. 21 uur: ptreden hardrockformate 'Red Dra- RUININGEN Gebouwen C. leyer: ZLM-manifestatle met HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 uur en 13-17 uur Oude landbouw werktuigen. HOOGELANDE Kapel Sint-Maar ten. 13-18 uur: Werken Arjen Cnjnen. Marjan Hartman en Arthur Nijsten (t/m 5/7). uur: Fokveekeuringen en jacht- HULST Streekmuseum, 14-17 uur: indenddemonstraties, 1DDELBURG Molenwater, 9.30- juli). 'Goed gemutst in Zeeland' (t'm 30 uur: Miniatuur Walcheren meert- en gehoorzaal. 20 uur: Con- uur. Werken Jan van Heel. rt door het Zeeuws Jeugdorket met KATTENDIJKE Galerie iliste Marianne Boer i piano ndrews. iasteel van Batavia, 20.30-01.00 uur: Iptreden Havenzangers. IIERIKZEE Brogum. 20.30 uur: itreden popdicher Ton Lebbink en imppo Sportivo. lodekruisziekenhuis, 15.45-16.45 uur itzending Nomen Nescio. FILVOORSTELLINGEN 3ERGEN OP ZOOM Roxy I. 20 u tat blood, 12 jr; 12.30 Wilde exoti- ties. 7/7). Galerie De Wijnstock: Werken diverse kunstenaars. Sint-Janstraat 41. 14-17 uur: Touw- plastieken van Anneke Ruimschotel Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur. Diverse ambachten en exposi tie poesjes, 18 jr; ?.oxy II. 20 uur: Force five, 12 jr. Snem' Actueel I. 20 uur: De lift. 12 jr. Antiquité's B. Witte. 10-18 uur: Werken Rijnhard Schregardus (tot 296i. nem' Actueel II, 20 uur: Liefde Galerie Roelant. 11-17.30 uur: Werken onder schaamte. 16 jr nem' Actueel III. 20 uur: Hanky "anky, a.l. GOES Grand, 20 uur: First blood, 'jr; 23 Aline Kuut <tm 30 6). Galerie De Witte Swaen. 11-17.30 uur- Aquarellen van Lies Viegers <t m 30 juni). Meisjes van St.-Tropez, OOST-SOUBURG Bibliotheek, 13 30-17.30 18-20 uur: Foto's van de De Koning van Engeland, heren Savic en KosLermans. SLUIS De Raadskelder. 9-11 uur en 14-18 uur: Werken Sluisse kantwerk- SINT-ANNALAND - De Coöperatieve Land- en Tuinbouwveiling Sint-An- naland cn omgeving heeft in 1982 voor ruim negen miljoen gulden om gezet. Toch werd er een negatief saldo geboekt van J'28.635. Deze cij fers werden bekend gemaakt tijdens oèrTz" de 53ste alegemene jaarvergadering van de veiling. Aardappelen oud bintje 7-18. irene 12-35. DEN BOSCH - Aanvoer 182 stuks Prijzen Tijdens de bestuursverkiezingen werd vroege aardappelen dore groot 1,09-1.60. in gulden per siuk. luxe paarden 2350-3700. M Ph. van der Weele herkozen. In de poters 71-79. kriel 75-1.17. asperges '1.10- voljarige 2050-3200. luxe 2-jarige merries plaats van P C Hage die zich niet 8,70. aubergines 1,80-2.70. bleekselderij 42- 1850-2650. luxe 2 jarige hengsten 1750-2550. herkieshaar stelde werd als lid van de 1 75 bonenkruid 90-1.65. bospeen 1.57-2.20. luxe 1-jarige merries 1050-1850. luxe I-Jarige nermesDaar stelae, v. era als lia van ae 480-5,80 broccoli 130- hcnzsicn loso-iaoo veulens merrie. 600- 340. champignons 1,20-1.40. Chinese kool 1100 veulens hengsten 500-1100. hitten 650- 47-1 69. courgettes 44-66 doperwten 1.70- 1500, Shetlandse pony's iruins) 200-475. 2.40 koolrabi 25-48. rode kool 51-1,11. bos- Shetlandse pony's imerries 200-575. Prijzen kroten 43-1.19. paksooi 1.47-1.69. papnka in gulden per kg: jonge slachtpaarden groen 2.20-3.70, peterselie 55-1,23. postelein 6.65-7.65 en oude slachtpaarden 6,00-7.55. 30-42. prei 4.00-4.20 bosprel 44-84. peulen De handel was rustig 1 80-6.00. raapstelen 6. rabarber 75-1.02. Fruitveiling Barendrechl. 23 juni 1983 rettieg 1.07-1,28. selderij 52-92, sjalotten Golden Delicious aanvoer 30 ton 80'85 1134. snijbonen 2.70-4,20, sperciebonen 68-98. 75 80 70-99. 70 75 08-95. 65'70 56-90. 2.90-4.30. spinazie 20-35. spitskool 55-94, Goudreinetten aanvoer 12 ton 80 85 45-61 vleestomaten 13.90-la.30. uien grof d2-68, 75 80 44.55 70 75 46.59. 85 70 40-53. Jona- mlddel 20-59 drieling 6-14. met lof 62-81 20ld aanvoer 1.5 ton 90 en op 2 01-2.18, 80 90 bosuien 10-67. venkel 2.40-3 40. waspeen 3.31.70 .80 3.33. Winston aanvoer 8 ton 75'80 1.60-2.10. witlof 2.60-5.20. ijsbergsla 20-1.20 gl-1.03. 70 75 90-99. 65 70 81-88 60 65 58-66 aardbeien 3.80-5.60 pruimen 4 60-5.40. rode Totaal aanvoer appelen 53 ton bessen 2.00-2.90. kruisbessen 3.00-3.50 Veiling Sinl-Annaland: VEEMARKT UTRECHT Dore gewone 1.38 - l 51 dore drielingen Utrecht - Aanvoer: totaal 4918 weekaan- 36.87 cenl doré knei 75.90 cenl- premiere voer 5095 runderen 804 graskalveren 7= eewone 1 23-1 28. première drielingen 25 nuchtere kalveren 1219 schapen 648 lam- cent en premjère kriel 70 cent aardappel- meren 1592. varkens boven 100 kg 444. prljS per ki|0grami. Aanvoer 28 ton biggen 115. bokken en geiten 18. slachtrun deren ca 650 Prijzen, slachtkoeien iresp t'OOP VELUWSE EIERVE1LING BARNE- extra. le 2e en 3e kw 1 8.25-9.00 7.55-8.15 VELD 6 50-7.55 5,90-6.40 stieren 7 50-9.00. worst- BARNEVELD Aanvoer 3.349 378 stuks, koeien 5 50-6 50 slachtzeugcn iresp. extra, stemming traag. Prijzen ln gulder. per 100 le. 2e en 3e kw 1 2.82-2.85 2.79-2.82 2.75-2,79 stuks eierer. van 52-53 gram 9.60-9.45 van 2.70-2.75. melk en kalfkoeien 2100-3000 55-56 gram 9 80-10.00 van 60-61 grant 10,65- kalfvaarzen 1975-2600. vare koeien 1500- D-85 en van 6o-66 gram 12.00- 2000. pinken 925-1475. graskalveren 600-975 12.40.Eierveiling Barneveld - Aanvoer nuchtere kalveren v. fok en mestenj zwart- "73 280 stuks, stemming redelijk. Prijzen in bont 265-495. roodbont 33Ó-640 oude gulden per 100 stuks eieren van 51-52 gram slachtschapen 4,75-6.50 zuiglammeren 9,15-9,20. van 56-57 gram 9,80-10.45 van 10.75-12.00 schrammen 125-135. biggen 110- 61-62 gram 11,25-11.80 en van 66-67 gram 120 geiten 20-90. Overzicht iresp handelen 12.45-12 80 Eiermarkt Barneveld - Aanvoer prijzem slachtrunderen rustlg-niet geheel ca 750.000 stuks, stemming redelijk Prlj- pnjsh. melk- en kallkoeien redeiyk-vast eieren van48-54 gram 8.75-1040 per 100 jongvee rustig-stabiel. nuchtere kalveren stuks. 1,82-3,93 per kg van 51 -61 gram kalm-pnjsh schapen rusua-moeiz prijsh 11.25-12.50 per 100 stuks kg-pnjs 1.97-2.05 lammeren ruslig-moeizprijsh varkens ma- en van64-67 gram 13.40-14 25 per 100 stuks, tlg-even lager schrammen en biggen lui- Rg-Prii* 2.09-2.13. Scharreleieren deden met geheel prijshoudend 1.00-1.50 per 100 stuks hoger. HULST Muur: De lift, 16 jr; 19.15 en 21.30 irst blood. 12 jr; 19.15 en 21.30 uur: lento midnight. 16 jr: 19.15 uur: Twee school, soere truckers op de snelweg, al; TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. uur: Love you. 18 jr. 13-21 uur Kunstnaaldwerk van me- OOSTBURG Ledel. 20 uur. First vrouw M Schram-de Jong itn üood, 12 jr IERNEUZEN Luxor. 19. uur; Tootsie. a.l.. 19.30 uur: Twee üoere truckers op de snelweg, 12 jr; 11-45 uur: Candy, een tiener die wat «1, 18 jr. ÏLISSINGEN Alhambra I. 20 uur Ten to midnight. 16 jr; 23 uur: Week- het paradijs. 18 jr Alhambra II. 20 en 23 uur; The thing. 15 jr. TENTOONSTELLINGEN SINT-ANNALAND Streekmuseum, •5-17 uur 'Uit de oude doos'. AXEL Galerie Bellemans. 10-18 uur: Illustraties van The Tjong King m 30 juni) en werken Agnes Jonge- aus. Streekmuseum. 13.30-17 en 19-21 uur:: Zeefdrukken van Loek Grootjans BROUWERSHAVEN Smt-Nico- faskerk, 13 30-16 30 uur: De geschie denis van Brouwershaven. BRUINISSE Visserij- en oorlogs museum geopend van 14-16 uur. Qemeentehuis. 9-12 uur en 14-17 uur:' Werken Addie Kubbinga (t'm 6/7). DOMBURG Biologisch Museum. •Ö-17 uur 'De natuur m Zeeland' en Bloemdijken in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 uur en 13.30- Museum. 9-12 uur en 13-17 uur: en 21.45 Werken 8 Poolse kunstenaars (t'm 2/7) VEERE Grote Kerk. 10-17 uur Het landschap in de Delta (t'm 30/9). VLISSINGEN Bethesda-Slnt-Jo- sephziekenhuis: Werken Kees de Rijc- ke en Margo Ramp <t m 9/7). Museum. 10-17 uur: 'Op zoek naar een gezonken schip' voorwerpen uit 't Vliegent Hert (t'm 119). Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12.30 en 14- 17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gevangentoren, vanaf 17 uur Werken Maaike Vonk (t'm 30'6i YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- Voorzilter W. de Graaf van de Middelburgse Oranje Nassaumavo irechtsi drukt de scheidende adjunct-directeur W J Kruit de hand. SCHEIDENDE LERAAR W. J. KRUIT: KLEINE VAART Benghazi nr Benghazi. STELLA RIGEL 22 !70 w Aruba nr Honduras. SYLVIA GAM MA 22 40 0 Schotland nr Antwerpen. TE- RONA p3ss 23 Sandcttle nr Rotterdam. TYRO 22 100 zzw Thorshaven nr Thorsha- ven. VELOX pass 22 Noordhinder nr Duin- IJmuiden nr Wisbeck. ANDREA SMITS 22 kerken. VENTURA 22 v Rotterdam nr 1 Las Palmas nr Lagos, ANITA SMITS Londen. WEENA 23 v Rotterdam nr Teign- nigd cn geëxperimenteerd dat het onderwijs er niet op vooruit kan gaan". I)at vindt de lieer \V. J. Kruiu, adjunct-directeur en leraar Duits aan de Oranje Nassau-mavo te Middel burg. Na 43 jaar in hel onderwijs te hebben gewerkt, waasvan 25 jaar hij de Oranje Nassau-mavo. gaat de heer Kruit met de VUT. ..I11 1940 ben ik geslaagd voor het 18 uur Werken ^diverse kunstenaars onderwiizerscxamen nadat ik eerst de mulo had doorlopen. In die tijd was het beroerd om aan een baantje te komen. Toen ik dan ook een baan 111 Leiden kreeg, waar ik ook op school had gezeten, was dat als kwekeling met acte. Drie jaar daarna behaalde ik de hool'dacte," vertelt ee heer Kruit. In 1947 trouwde Kruit en ging werken in De Lier in het Weslkind MIDDELBURG „Er wordt de laat- een paar" In 1948 behaalde ik mijn ste tijd zoveel in het onderwijs bezui- acte Duits en in 1959 Engels. Ik gaf schaal- en schelpdieren IJZENDUKE Museum, 10-12 uur en 13 30-17 urn-: Kantklossen' en 'Bode- bussen' Z1ERIKZEE Galerie Borsboom. 9 30-17 uur: Werken Anton Beijsens (t'm 14/9). Het Gravensteen, 11-17 uur en 19-21 uur: Werken leden Zeeuwse Kunst kring (t/m 2'7i HULPCENTRA Noord- cn Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor inilieuklachten) Zeeuwsch-Vlaandcren Alarmnummer voornamelijk les 111 Duits en later amleen maar Duits Ik heb nog even Engels gegeven, maar dat interesseer de me niet Maar ik had die acte behaald omdat een volwaareig mulo- onderwijzer minstens twee actes moest hebben", aldus de scheidende onderwijzer. De heer Kruit vond de tijd op de mulo ee gezelligste en dan voornamelijk de examentijd ..Tegenwoordig moeten de kinderen veel te snel een keuze maken Al in het tweede leerjaar Ze zijn dan nog eigenlijk te jong om te kiezen. En het schoolonderzoek is helemaal een wanhoop. Zo hebben ze het hele jaar door examen. Vroeger had je twee dagen schriftelijk en één dag mondeling en wist je metei het niet alleen meer voor het zeggen heeft Alleen de motivatie Is niet meer 22 100 zw Guayaquil nr Puerto Deseado. ANTARCTIC pass 22 Kp Palmas nr Abid jan. ARBON pass 22 Burlmgs nr Tripoli. ATLANTIC SEA 22 22 zw Trafalgar nr m Koper. BALTIC 22 150 zo Montevideo nr J Lagos. BARENDRECHT 22 230 wt.w Dakar nr Leixous. BONTEGRACHT 22 dw Bea- ehy Head. BREEKADE pass 22 Kp Bon nr Misurata. CELTIC 22 te Port Harcourt. CHALLENGER 1 22 v Vlissingen nr Placid Field. CHRISTINA SMITS 22 v Cadiz nr Dellys. CLAUDIA 23 tc Alexandropolis verw. DIEN DANIELSEN 22 t.a. Port ol alles. Wat wil je ook: als je hard leert Spain DUTCH SAILOR 22 v Rotterdam nr TOBP rrfirD o*> onn heb je een diploma, maar geen baan. Revue Donderdagmiddag werd er door de leerlingen een revue opgevoerd in de Hocksleenin Middelburg voor de heer Kruit en zijn vrouw. Het stelde de loopbaan voor van de heer Kruit vanaf de kleuterschool tot en met de Oranje Nassaumavo s Avonds tijdens de officiële af scheidsreceptie werd dc heer Kruit gracht 21 toegesproken door W de Graaf, voor- MAGDALENA 22 rede Tees. ELGER 22 300 ono Aden nr Suez. ELISABETH HOLWERDA 22 l a N Ye men, FRISIAN MARINER 22 70 W Esbjerg. GERSOM <i v Rotterdam nr Gunness HEERENGRACHT 22 90 zo Monrovia nr Lagos. HOOP pass 23 Mull ol Galloway nr Ayr IDA SMITS 23 125 n Barranguilla nr Hamburg, INCA 22 50 nnw Oran nr Ceuta. IRISH PROVIDER 22 180 wzw Brest nr Cork JACOBUS BROERE 23 le Rotter dam KORTENAER pass 22 T( mar. LAURIERGRACHT pass nr Hartlepool. LOOIERSGRACHT Rauma nr La Palliee. L1JNBAANS MARE IRA Vanaf 1951 tot en met 1958 was hij uitslag Met die meerkeuzevragen laat uur: 'De middeleeuwse dorpsker- 01150-12200 1 brandweer e tel van Zuid-Beveland'. Telefonische hulpdie Westpoort. 20.30-02.00 uur: Werken 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Pieter Hoogendoorn. Éjfi d Grote Kerk, 10-17 uur: 'Rond een veelluik', werken van Evert Thielen !Vm 9/7). HAAMSTEDE De Bewaerschole. 14-17 uur: Werken L, Tieleman. tel Chr. hulpdienst Zeeland nood. tel 01180-36251. van 10 00-24.00 uur weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur hoofd van een christelijk nationale school 111 Zwingelspaan een klein dorp in West-Brabant In 1958 kwam gen de heer Kruit naar Oranje Nassau- school. toen nog de gereformeerde mulo aan de Nieuwe Haven. De nieu we school aan de Oranjelaan werd geopend in 1964, Als onderwijzes met hoofdacte had hij in die tijd de be- De leerlingen zelf zijn er volgens de voegdheid om in meer dan één vak te heer Kruit niet lastiger op geworden, alles veel langer op zich wachten. Wat wel goed vind is dat de lierkansin- voór de vakantie vallen. In de er leren is niets en de kinderen zitten dan al vaak op een andere school als ze nog een herexamen hebben" geven, waaronder Nederlands, ge- alleen n vrijmoediger. En schiedenis aardsijkskunde en nog een voordeel vindt hij dat de leraar zitter van het schoolbestuur Hij 'ging TUM 23^Rotterdam nr Irnmlngham.^MA 111 op de lange carrière van de heéi gj--'"- v"r>" Kruit en wat die niet allemaal moet hebben meegemaakt. „Soms is 43 jaar maar erg kort als je er op terug kijkt De directeur van de school, de heer W Littooij. noemde de heer Kruit een meester op alle wapenen, waarmee hij doelde op het feit dat er weer een lerhar verdween, die zoveel vakken mocht geven op een mulo. Hij be dankte hem voor de samenwerking. Namens de leraren van de school sprak de heer J. Oranje een dank woord Na een pauze bedankte de heer Kruit een ieder voor de collegiali teit en vriendschap die hij op de school mocht ontvangen RINUS SMITS 22 te Port Stanlev MIDS- LAND 22 V Rotterdam nr Lel tb, PACIFIC ROSE 22 50 w zw Cyprus nr Engeland, PAG NET 22 420 ono St.. Helena nr Kaap stad. PERGO 22 v Rotterdam nr Pasajcs. RAAMGRACHT 22 te Molrana. REALEN GRACHT 22 70 zw Stavanger nr Moirana. REGULIERSGRACHT 22 '.C Sfax. ROE LOF HOLWERDA pass 22 Kp Malea nr Hamburg. ROZENGRACHT 22 90B w Kp Palmas nr Lagos. RIJPGRACHT 22 80 w Bornholm nr Porkkala. SAMSUN ARROW pass 22 Kp Degata PERSGRACHT 22 mouth, SCHOENER 22 dw Vigo nr Dover. SLOTERGRACHT 22 380 z Mekka nr Sa lerno. SPIEGELGRACHT 22 rede Vllssl gen STELLA PRIMA 22 20 zw Papeete Auckland STELLA PROCYON 22 160 wr mouth. YEMEN PIONEER pass 22 Shaker Isl nr Hodeidah. YEMEN PRIDE 22 40 nw Skikda nr Antwerpen. YOLANDA 23 v Rotterdam nr TUbury GROTE VAART ABIDA 22 vn Freeport nr Port au Prince. ALDABI 22 230 zw Gran Canarla nr Libre ville. ALPHACCA 23 le Buenos Aires. AM- STELVAART 22 400 z Madagascar nr Chi na. AMSTELVLIET 22 vn Bandarabbas nr Singapore AMSTÈLWAL 23 tve Long- beach. COOLHAVEN 22 480 zzw Kp Verd eil. nr Rotterdam. CORAL MAEANDRA 23 te Ventspiis CRANIA 22 950 zzw Karachi nr Suez. DELFBORG 22 vn Montrose nr Harllngen, DOCKEXPRESS-12 22 255 zw Karachi, EUROPEAN EXPRESS 23 400 wzw Manilla nr Hsingkang. FELANIA 22 te Guayama. FOSSARINA 22 240 wzw Abid jan nr Nigeria. FULGUR 23 te New York. HILVERSUM 22 145 zo Taiwan nr Suez. INCOTRANS SPIRIT 22 45 z Kp St Lazoro nr Acajutla KIELDRECHT 22 250 o Ber- wi- muda nr Montreal. NEDLLOYD ADELAI DE 23 te Singapore. NEDLLOYD ALK MAAR 22 te Kaohsiung. NEDLLOYD CO LOMBO 2: t.a. Keelung. NEDLLOYD FORCADOS 22 te Tema. NEDLLOYD FRANKLIN 22 vn Lautoka nr Noumea. NEDLLOYD HOLLANDIA 23 le Willem stad. NEDLLOYD KEMBLA 23 Vil Laguai- ra nr Puerto Cabello. NEDLLOYD LEUVE 22 vn Kobe nr Keelung. NEDLLOYD MA DRAS p 22 Flores nr Suva. NEDLLOYD MOJI 22 60 O Muscat nr Salalah. NEDL LOYD NAGOYA 22 vn Santos nr Buenos Aires. NEDLLOYD ROCHESTER 22 te Damman. NEDLLOYD ROSARIO 22 te Marseilles NEDLLOYD ROUEN 22 te Houston. NEDLLOYD SINOUTSKERK 2" 1 1600 zw Panamacily nr Chimbote. NEDL- SCHIP- loyd SPAARNEKERK 22 te Bilbao, Valkom nr Grange- NEDLLOYD WAALEKERK 22 vn Durban nr Maputo, OND1NA 22 250 z New Orleans nr PU) Miranda. SEPIA 22 te Ostende, VISTEN 22 te Gdansk. VITREA 22 te Wilhelmshaven. WOENSDRECHT 22 te Jeddah. ZARIA 22 80 no Muscat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29