Zorgen over toename van huurachterstand PjSteüTël iii, mode Wonen, werken en winkelen in Oostwalgebied van Goes Raad Kortgene kritisch over project Mensen zonder baan WISSEL BEVELANDER VRIJDAG 24 JUNI 1983 PZC/streek B EN W ACHTER PLAN STADSONTWIKKELING: GOES Kleinschalige winkeleenhe den met bovenwoning, kantoren, cul tuur- en horecasector en een waren huis: deze mogelijkheden lenen zich volgens het dagelijks bestuur van Goes het beste voor de herinrichting van het Oostwalgebied (waar nu nog het stadskantoor staat). Volgens hel dagelijks bestuur idat zich achter een plan van de afdeling stadsontwikke ling heeft geschaardi passen wonen, winkelen en werken prima in het totale beeld van de Goese binnen stad. Wel zal er bij de uitwerking van plannen rekening mee moeten wor den gehouden dat het Oostwalgebied onderdeel is van het beschermde stadsgezicht, hetgeen extra verplich tingen met zich meebrengt. Het zogenaamde 'intentieplan stads kantoor Oostwal' heeft betrekking op een gebied van 3365 vierkante meter. Het terrein biedt mogelijkheden voor een zeer dichte bebouwing van ten hoogste 4 bouwlagen. Bepaalde be staande onderdelen met enige histori sche waarde, moeten in een nieuw- bouwplan worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld de oude poort in de Gasthuisstraat. In hoeverre er in de Goese binnenstad behoefte is aan nog meer winkels en kantoren, wordt in het plan en de toelichting van het dagelijks bestuur niet uit de doeken gedaan. De commissie ruimtelijke ordening praat er woensdag 29 juni over. in een openbare vergadering die om 19.30 uur geacht wordt te beginnen. De invulling van het Oostwalgebied staat, wanneer commissie en raad de voornemens goedkeuren, nog niet he lemaal vast Iedereen die daartoe be hoefte gevoelt kan bij het gèmeente- bestuur een plan indienen voor de herinrichting De uiterste datum van indiening is 1 november aanstaande. Daarna zal het college van burge meester en wethouders met definitie ve plannen op de proppen komen. Stationsplein In de vergadering van de commissie ruimtelijke ordening komt een ook aan de orde een plan voor de aanleg van het voorplein bij liet nieuwe NS-station en de bijbehorende aan sluitingen. In totaal is er bijna 1,2 miljoen gulden voor nodig. Verwacht wordt dat de NS een bijdrage zal geven van ruim 3.5 ton. Het geld is bestemd voor de herinrichting van het voorplein en voor aanleg van een stukje zuidwestelijke binnenstad- sontsluitingsweg. Om dat deel van de ontsluitingsweg aan te kunnen leg gen, is het wel nodig dat het voorma lige hotel Tivoli (nu in gebruik bij de PTT) wordt gesloopt. Onderhande lingen daarover zijn volgens b en w in een vergevorderd stadium. Het dagelijks bestuur van Goes heeft op enkele onderdelen moeite met het plan voor een ruilverkaveling om Wol- phaartsdijk. In een reactie wordt de aanleg van een rondweg om het dorp van de hand gewezen B en w willen liever ingrepen op kleinere schaal om het verkeer naar en van het recreatie schap en Veerse Meer in veiliger ba nen te leiden. Geldgebrek is het voor naamste argument voor deze opstel ling. Bezwaren zijn er ook tegen de bijdrage die mogelijk door de gemeen te moet worden opgebracht door weg rand- en singelbeplantingen in het verkavelingsgebied Andermaal is net struikelblok geld Het college vindt alles prachtig zolang het 'geen finan ciële consequenties voor de gemeente heeft'. Over de verkaveling mogen de leden van de commissie op de 29e juni eveneens hun licht laten schijnen. Alarmnummer 01100-14444 Artsen: Goes: v.a. vnjdag 19 uur tot zondag 23 uur: R. Posthumus, M. Smaileganges- buurt 38", tel. 30318. spreekuur voor spoedgevallen 10-10.30 en 17-17.30 Heinkenszand, 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de praktijk van J. J. Harten. D. P. van Driel en A. P. v. d. Vlugt wordt waargenomen door. G. A. C. Aarnout- se. Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 01196-12327. Boodschappen zo moge lijk tussen 9-10 uur. Heinkenszand e.o.: v a. vrijdag 18 u tot ma. 8.30 uur: J. A. Fortrie, Clara's Pad 31. Heinkenszand. teL 01106-3074 Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a. vrijdag 19 tot zo 22 uur: A. J. de Wijs. Yerseke tel. 01131-1300. Spreekuur voor spoedgevallen 11-11.15 uur en 17-17.15 uur. boodschappen zo moge lijk voor 10 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland- Bath: v.a. vrijdg 19 tot zo. 22 uur J. D. Barendrecht, Krabbendijke tel. 01134- 1544; spreekuur voor spoedgevallen 11-11.15 en 17-17.15 uur; boodschap pen zo mogelijk voor 10 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder. Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J Geld of. J. M. A. Kole. A Korstanje, S. E. J. Wöstmann en H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door E. Th. Klapwijk, Monsterweg 8. Borssele. tel. 01105- 1203. Kloetinge, Kapel Ie, Wemeldinge: v.a. zat. 08.00 uur wordt de praktijk van J. K. J. Eckhardt. H. J Entink en M. B. Roemeijer waargenomen door D Vreeswijk, Kapelle tel. 01102-1290; spreekuur voor spoedgevallen 11- 11.15 uur en 17-17.15 uur. Noord-Beveland: de praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B. J H. Hasken Kamperland tel. 01107-1338; spreekuur voor spoedge vallen 11-11.30 uur. De praktijk van J. A. Kersseboom wordt waargenomen door W. J. Klein-Wassink, Colijns- plaat tel. 01199-304; spreekuur voor spoedgevallen 11-11.30 uur. KORTGENE Voorzichtig en met de nodige kanttekeningen is de gemeen teraad van Kortgene donderdag avond akkoord gegaan met de samen werkingsovereenkomst van het pro ject mensen zonder baan. Op zich gaat het om een goede zaak. Daar was iedereen het over eens. Alleen de werkwijze gaf aanleiding tot nogal wat opmerkingen. Vragen werden met name gesteld over de te verwach ten resultaten. De WD vreesde dat het project meer een theoretische dan een praktische zaak gaat worden Raadslid J. H van Oevceren-de Rijke (vvd) sprak van een papieren rompslomp. Voorts wil de zij weten of het Julianaplem in het kader van het project kan worden ingericht Het CD A-raadslid J A de Loof-de Wild vroeg zich het laatste ook af. Verder informeerde zij naar de belangstelling vanuit de kant van de werklozen. De SGP-er G Blanken- stljn was zoals hij zei 'met vrees vervuld'. Een geruststellende gedachte vond hij het dat in ieder geval twee project leiders hun brood met het project gaan verdienen. De PvdA had de meeste moeite met de grote organisa tievorm van mensen zonder baan. zoals het grote aantal adviseurs. ..We verwachten een slagvaardig beleid stelde P. J. Geelhoed. ..Niet dat we verzanden in eindeloze discussies en regeltjes" Wethouder J. J van Noort betoogde dat het om een moeilijke zaak gaat 'papierwinkels zijn inherent aan wel zijnszaken maar voegde er aan toe dat het project een dringende aange legenheid-is vanwege het groeiende aantal mensen zonder baan. Hij ver telde dat de gemeente nog steeds druk bezig is met de plaatsing van de speeltuin in de Julianastraat. Verder kon de wethouder meedelen dat er regelmatig belangstellenden uit Kort gene informeren naar hun mogelijkhe den binnen het project als deelne- De grote organisatie kon hij zich indenken. ..Iedereen wil in het werklo- zenprobleem zijn zegje hebben", op perde Van Noort De wethouder zei dat het de bedoeling is dat de aan te stellen projectleiders uit de regio komen, al was het alleen maar om praktische redenen. CDA en VVD drongen bovendien nog aan op een regelmatig verslag van hetgeen gebeurt met het project Van Noort zegde toe hiervoor zorg te dragen. Dorpshuis Chirurgendienst: dr. H. Bruins Slot, tel. 01100-28386. Tandartsdiensten: Spreekuren zat. - en zondagmorgen 10-11 uur H J. J. Houg Dam 7, Goes, tel. 01100-16876. Apotheek: De Goesche Apotheek, Klokstr. 19, tel. 27104. Geopend voor spoedgev zat. 8.30-17.30 uur; zondag 10-11.30 uur en 16-18 uur. Ziekenauto's: Centr. Post Ambulance Vervoer, tel. 01100-14444 Dierenartsen: Goes, Ovezande, Kruiningen: J L. J. Gakeer, Ovezande, tel. 01195-283. Visi tes zo mogelijk aanvragen voor 9 uur Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: dr. M. P. C Karelse, "s-Heer Hendrikskinderendijk 118. Goes tel 01100-20656. visites zo mogelijk aan vragen voor 9 uur. Yerseke en omg. (kleine huisdieren): mevr. L. Huiskes-Comelisse, Molen laan 24, Yerseke, tel. 01131-2756 Walcheren: dierenartsenpraktijk Oostkapelle, tel. 01188-1443 spreekuur 13 en 19 uur Oude Domburgseweg 33a. Consult na telef. afspraak, visites aanvragen 8-9 uur. Wijkverpleging: Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge, Kattendijke: br. M. v d Veen, tel 01100-27148 Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp. 's- Heerenhoek. Heinkenszand. Nisse, Ellewoutsdijk. Driewegen. Baarland, Oudeland, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Ovezande, 's-H. Arends kerke, 's-H. H. Kinderen. 's-Graven polder, 's-H. Abtskerke: zr F van Dongen, 's-Heerenhoek tel. 01105- 1769. Zuid-Beveland-Oost: zr. B. Franse, Stenge 18, Yerseke tel. 01131-3325 Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: zr. M. Slabbekoorn-Boshuis, Fr. van Borsselestr. 12 's-Heer Hendrikskin deren, tel. 01100-16249. J A de Loofde Wild. CD A-raadslid m Kortgene. Het raadslid E. M. R. Hcijers-Bakker (cda) struikelde tijdens de vergade ring over de hoog oplopende bijdrage van de gemeente voor dorpshuis de Brug in Colijnsplaal. Ze vroeg zich af of er niets aan hel hoge nadelig saldo van het dorpshuis de doen was. Bij voorbeeld doordat de gemeente een plafond-bedrag instelt als bijdrage. „Tot hoe ver moet de gemeente gaan", wilde welen. Loco-burgemees ter L. M. van der Weele vertelde dat de hoge kosten voor een groot deel te wijten zijn aan het opknappen van het dorpshuis. Wel had hij begrip voor het standpunt van Heijers-Bak- ker. „We zullen kijken hoe de zaak een beetje geregeld kan worden", aldus de loco-burgemeester. Hij dacht daarbij aan bijvoorbeeld een andere beheersvorni. De PvdA-er J. de Looff werd in de vergadering van donderdag benoemd als raadslid. De Looff is tien maanden geleden uit de raad gestapt en volgt nu J. Dobbelaar op voor de PvdA. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om enkele opmerkingen te plaatsen Zo vond hij het jammer dat er nog geen spreekrecht is voor de publieke tribune tijdens raadsvergaderingen. ..Want op de punt van mijn stoel heb ik er wel gezeten", zei hij Burgemeester Van der Weele maakte gewag van de goedkeuring van gede puteerde staten voor het plan tech nisch bureau Verburg in Colijnsplaat uit de dorpskern te verplaatsen in het kader van de dorpsvernieuwing in de gemeente Kortgene. Ook vertel de Van der Weele mee naar aanlei ding van een vraag van raadslid J. A. de Loof-de Wild dat in december van dit jaar begonnen wordt met de bouw van vijf woningen aan de Dijk- straat en de Kerkstraat in Kats. Ook dit houdt verband met de dorpsver nieuwing. Stichting Opbouw bijeen in Lewedorp LEWEDORP - De Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland uit Baarland houdt donderdag 30 juni een be stuursvergadering in het verenigings gebouw in Lewedorp. Gepraat wordt onder meer over de kern Lewedorp Verder buiten de aanwezigen zich over de notitie kindervakantieweek Tevens vermeldt de agenda het pro ject mensen zonder baan, Project coördinator K de Regt geeft hierover een toelichting. De bijeenkomst be gint om 20 uur. B en w Goes maken plan voor betaald parkeren GOES Het dagelijks bestuur van de gemeente Goes wil een totaalplan maken voor het betaald parkeren in de binnenstad. In dit plan zal aan dacht worden besteed aan de belan gen van auto-bezittende bewoners, ondernemers en werknemers in de binnenstad. Tevens zal erin een antwoord worden gegeven op de vraag of de zogenaam de blauwe zóne aan de Grote Kade, Valckestraat, Voorstad, Keizersdijk en Dam dient te worden gehandhaafd Verder zal worden bekeken in hoever re de plaatsing van parkeermeters elders in de binnenstad nodig is en of ergens vrij parkeren kan worden toe gestaan. Vooruitlopend op dit totaalplan, dat pas in het najaar gereed zal zijn, wil het dagelijks bestuur van Goes op de Oostwal. het Kolveniershof. de Bees tenmarkt en het noordoostelijke deel van het Koepoortgebied al betaald parkeren invoeren Zo'n voorstel is dit voorjaar al ter beoordeling aan de raadscommissies voorgelegd, maar die wilden toen eerst de totaalvisie zien. Het college van b en w stelt voor' om toch al een beslissing te nemen over de aanschaf van parkeerautoma ten op de vier genoemde pleinen en over de noodzakelijke aanpassingen, zodat het betaald parkeren er kan worden ingevoerd nadat het totaal plan in de raad aan de orde is geweest Laatste wandeling avondvierdaagse in Kortgene KORTGENE - De 86 deelnemers aan de avondvierdaagse in Kortgene zijn donderdagavond door de Koninklij ke muziekvereniging EiMM begeleid bij de laatste kilometers van de laat ste avondtocht. Ook de belangstelling van familie en kennissen, die met bloemen op de wandelaars wachtten, gaf een feeste lijk tintje aan de vierdaagse. De orga niserende gymnastiekvereniging OKK zorgde na afloop voor medailles en volgspeldjes voor diegenen die de vier avondwandelingen uitliepen. JAARVERSLAG BETER WONEN ZIERIKZEE ZIERIKZEE De woningbouwver eniging Beter Wonen in Zierikzee kreeg in 1982 te maken met een zorgwekkende toename van huurach terstand. De vereniging spreekt van een landelijk verschijnsel: de mensen kunnen minder makkelijk hun beta lingsverplichtingen nakomen. Daar om kon de achterstand het vorig jaar ook niet terug worden gedrongen. Wel werd na onderzoek een aantal maatregelen genomen om dit af te remmen. De vereniging voerde actie door voorlichting te geven aan huur schuldenaren en ze op andere wijze te benaderen. Een en ander blijkt uil het jaarverslag 1982 van de Zierik- zeese woningbouwvereniging. Uit het verslag komt verder naar voren dat er op Schouwen-Duiveland sprake bleef van een hoog woningte kort; ongeveer 450 woningen In de gemeenten Duiveland en Wesier- schouwen was het tekort het grootst Beide gemeenten kampen met een gemiddelde wachttijd van twee jaar Woningzoekenden moesten het kortst wachten in Brouwershaven en Brui- nisse gemiddeld zeven maanden Leegstand kwam nergens voor Al thans met van voor bewoning ge schikte woningen In tegenstelling tot de verwachting, bleek dat zich het vorig jaar weinig medewerkers van Dosbouw - die aan de stormvloedke ring werken - in een huurwoning op het eiland vestigden. Het gereedko men van de kering - zo meldt het jaarverslag - zal daarom geen nadelige invloed hebben op de huursector. ..Als er effecten merkbaar zijn dan is dat in de koopsector", aldus de woning bouwvereniging Het jaarverslag maakt voorts gewag van bezorgdheid over de voorgeno men decentralisatie op het gebied van volkshuisvesting. Daarin wordt uitge gaan van een eindverantwoordelijk heid wat betreft het beleid voor de gemeenten. „Voor de regionaal werkende huurders en woningzoeken den kan dat tot grote moeilijkheden lelden, indien de gemeenten verschil lende richtingen kiezen", meent Beter Wonen „Het principe van gelijke be handeling en gelijke rechten en plich ten van bewoners en woningzoeken den zou daardoor niet langer uitvoer baar kunnen blijken Grens De vereniging maakt melding van de voltooiing van 52 huurwoningen in 1982. Bovendien werd begonnen aan de bouw van 54 huurwoningen. De vereniging passeerde het vorig jaar de grens van 3000 huurwoningen. Aan het einde van 1982 bedroeg het aantal woningen 3026 in eigendom en 416 woningen in beheer of admini stratie van derden. Volgens de schrijvers van het verslag moet volledig over worden gescha keld naar het bouwen van kleine woningen en eenheden en zullen (flat woningen daartoe geschikt gemaakt moeten worden. Dit vanwege de ge ringe groei van de Schouwen-Duive- landse bevolking. Het percentage van 10 op het totale woningbestand <305 van de 3026 woningen) aan 2- en 3-kamerwoningen acht de vereniging te klein. De verenigingsraad van Beter Wonen bespreekt het jaarverslag maandag 27 juni in Zierikzee. Dat gebeurt tijdens een vergadering in het Huls van Na ssau De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De raadsleden buigen zich verder nog over nieuwbouw en renovatie in voorbereiding. Aan de órde komen plannen, die tot in 1987 doorlopen De vereniging streeft naar de bouw van 57 nieuwe woningen in Poortam bacht. Zierikzee Met de bouw hiervan moet in 1984 1985 worden begonnen Bovendien zijn in voorbereiding nog een dertigtal woningen m Zierikzee 4 woningen in Ouwerkerk. 13 woningen in Nieuwerkerk. 11 woningen in Noordwelle, 16 woningen in Brouwers haven en 4 woningen in Scharendijke. Bovendien zou in december moeten worden begonnen met de bouw van 34 nieuwe woningen in het centrum van Zierikzee. TERNEUZEN Kunste naars uit Terneuzen stellen tot en met 14 juli hun werk tentoon in de hal van het Terneuzense stadhuis. De expositie - inmiddels uitge groeid tot een traditie - wil een indruk geven van wat er in de Scheldestad op het gebied van de beeldende kunst gebeurt en daarvoor belangstelling wekken. De 22 kunstenaars die schilde rijen. wandkleden, etsen, kera miek, collages en beeldhouw en boetseerwerk presenteren zijn Riek Sanderse. Peter Clij- sen. Peter van Nes. Joke van Klaveren. Freddy Repko, J. Marsilje, H. A. M. A. de Meijer. Jan Bracke. Yvonne van den Acker, C. J. Jansen, Marie-José Bareman, L. Hamelink. L. J. Dekker, Bert Begeijn, Piet Griep, Riet Korbee, Jan Mik kers, Krijnie van der Linde, Marcel Roegiers, Annie Slewa- nus, J. Griep en Karei Weijland. De tentoonstelling is geopend van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren van het stadhuis. Bovendien kunnen bezoekers er ook aanstaande zaterdag terecht van 13 tot 16 Foto boven: schilderij van Piet Griep Foto litiks: keramiek van Karei Weijland jUötiesmc ...het restaurant waar u echt UIT bent. Geopend: t di. t/m za. v.a. 12.00 u. Zo. v.a. 16.00 u. Maandag gesloten. Voor heren hebben wij een uitge kiende collectie in vele maten! %yheren t lllllllilll iiiimiiiil Klokstraat 8, Goes, tel. 01100-16415 mmj 'm m b m 6 Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 ZWEMBAD 'DOL-FIJN' Nieuwerkerk 01114-1383 Openingstijden periode 4 juli tot 15 augustus 1983 maandag: 13.30 tot 16.30 uur en 18.00 tot 19.30 uur dinsdaq. 10 00 tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur woensdag: 13.30 tot 16 30 uur en 18.00 tot 19.30 uur donderdag 10.00 tot 11.30 uur en 13 30 tot 16.30 uur vrijdag. 13.30 tot 16.30 uur en 18.00 tot 19.30 uur en 20.00 tot 21.30 uur alleen volwassenen TARIEVEN. enkel bad tot 18 jaarI 1,50 enkel bad vanaf 18 jaar 2,50 10-badenkaarttot 18 jaar11,00 10-badenkaart vanaf 18 jaarƒ19,00 vakantie-abonnement I 30.00 jaarabonnement tot 18 jaar ƒ50.00 In de periode 27 juni tot 3 juli zijn wij gesloten. Zuiveringslasten op Sint-Philipsland en Tholen met 1 gulden per eenheid omhoog SCHERPENISSE De zuiverings lasten voor gezinnen en kleine bedrij ven op Tholen en Sint-Philipsland gaan volgend jaar met drie gulden omhoog. Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen wil de veront reinigingsheffing in 1984 met éen gulden per vervuilingseenheid ver hogen. Een gezin of een klein bedrijft wordt voor drie van die eenheden aangeslagen. Het voorstel de veront reinigingsheffing te verhogen komt donderdag 30 juni aan de orde in de algemene vergadering van het water schap Tholen. Het dagelijks bestuur van het water schap heeft er bewust naar gestreefd de verhoging zo gering mogelijk te houden. Op grond van het totale bedrag dat volgend jaar moet worden uitgegeven zou de verontreinigings heffing per vervuilingseenheid met drie gulden moeten stijgen, namelijk van 54 naar 57 gulden Hoewel het in verband met nieuwe zuivenngstech- nische werken in de toekomst niet mogelijk is aan een verdere lastenver zwaring te ontkomen, wil het bestuur de verhoging van de lasten, mede in het licht van de huidige economische teruggang, zo geleidelijk mogelijk la ten verlopen. Daarom is het voorstel twee gulden per vervuilingseenheid voor rekening van de egalisatiereser ve te nemen Hierdoor kan worden bereikt dat de zuiveringslasten zeer geleidelijk stijgen. De vergadering van het waterschap wordt gehouden in het Holland Huis te Scherpemsse en begint om 14.00 Jeugdconcours HVKK Kapelle KAPELLE - De hengelvereniging HVKK uit Kapelle heeft een natio naal jeugdconcours gehouden. Dat gebeurde aan het kanaal door Zuid- Beveland. Een groep van 27 jeugdige vissers tot 15 jaar oud nam aan de wedstrijd deel. In totaal werden 98 vissen uit het water gehaald. De uit slag luidt: 1. René de Jager. 2. E. J. Tissing. 3. Marijn Zuidweg. 4. Gertjan de Groene en 5. Cinta Zwemer Dienst voor doven en slechthorenden in kerk Kapelle KAPELLE - In de hervormde kerk van Kapelle wordt zondagmorgen een dienst gehouden voor doven en slech thorenden. Voorganger is ds. J. de Jonge uit Zwolle. Deze dienst, waarin doven en slechthorenden uit geheel Zeeland samenkomen met de' ge meente, begint om 9.30 uur. Buitenkerkdienst in Biezelinge BIEZELINGE - Indien de weersom standigheden gunstig zijn houdt dt interkerkelijke werkgroep 'Kerk nas: buiten zondagmorgen een kerkdienst aan 'De Zwarte Weel' in Biezelinge Voorganger is ds. L. Vreugdenhil uit Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor en com bo 'Nova Melodica'. De dienst begir.: om 11.30 uur. Mochten de weersom standigheden minder gunstig dan wordt deze dienst gehouden in de hervormde kerk. Orgelconcert in Grote Kerk Goes GOES - De organist Piet Kee verzorg: zaterdag 2 juli een concert in de Grote Kerk in Goes. Kee is stadsorganistin Alkmaar en Haarlem. Hij geniet te vens bekendheid als componist D» Noordhollander speelt onder mee werken van Bach. Andriessen en Men delssohn. Het concert begint om 201: uur. Meidenrockgroep De Loods Kortgene KORTGENE - De Rotterdamse mei denrockgroep Tjai Tjah treedt vrijdag 1 juli op in bar de Loods in Kortgene. Het gaat om spontane expressieve en afwisselende muziek. De groep begint het optreden om 21.30 uur. DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24