Maasvlakte-order biedt ketelbouw werk tot '86 Na lange procedurestrijd toch vergunning voor café Domburg Ruilverkavelingskrant verspreid op Walcheren ZLM-dagen onderstrepen inbreng van landbouw BIJ VERDELING OVER SCHELDE EN MESK 1Qft VRIJDAG 24 JUNI 1983 PZC/provincie 15 Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG - Een verdeling" van de ombouvv-order voor de Maasvlaktecentrale over enerzijds de 'Schelde' in Vlissingen en de MESK in Hengelo biedt de beide centrale ketelbouwers werk lot aan het eind van 1985. Dat zei minister Van Aardenne van economische zaken donderdagmiddag in een mondeling overleg met de Tweede-Kamercommissie voor economi sche zaken, die een inhoudelijk tussentijdse balans opmaakte van de ketelbouwproblema- ;iek, tussentijds aangezien inmiddels een commissie onder leiding van ex-SEP-directeur ir Bakker bekijkt of, en hoe er een verdeling van die Maasvlakte-order, die aan de KMS gegund zal worden, mogelijk is. ..igangspunt van Van Aardenne Aardenne is het in die situatie voor de blijft overigens het door Terlouw ge- hand liggend dat een deel van dit formuleerde beleid dat de centrale werk aan de MESK wordt uitbesteed; ïetelbouw op termijn een zwaarte- dat zou volgens hem zelfs al riunt in Hengelo zal moeten vinden. PZEM-opdracht (Borssele) nodig zijn. 'tenzij ik met een ander plan zal moeten komen" Het overleg over de ketel bouwproble- aiatiek leverde donderdag weinig con crete gegevens op. Dat kan ook niet anders, aangezien de commissie-Bak ker nog volop aan het werk is. De eindrapportage wordt half juli ver sacht Bakker c.s. onderzoeken de v jf- juridische en technische mogelijkhe den om de Maasvlakte-order over KMS en MESK te verdelen, teneinde onderbezetting bij de MESK te voor komen Duidelijk werd wél dat ook Van Aar denne op deze lijn zit. Op deze manier wordt er immers een adempauze van Iwee a tweeëneenhalf jaar geschapen: een redelijke verdeling zullen de KMS en de MESK niet voor begin '86 met onderbezetting te maken krijgen, ildus Van Aardenne. Kamerléden als Van Iersel (CDA) en commissievoorzitter Van der Hek ipvdA) zeiden net als de bewindsman rast te willen houden aan het 'zwaar- lepunt-in-Hengelo'-beleid. Dat houdt voor hen overigens niet in dat er géén ketels in Vlissingen meer gebouwd allien mogen worden. Een verdeling van de Maasvlakte order is, zoals al meer gezegd, vooral in het belang van de MESK dat de grote opdracht voor de bouw vtin een ketel voor de nieuwe kolencentrale in Dordrecht heelt z,en verdwijnen, als D' ketelbouua/delmg van de KMS gevolg van het verminderde electrici- leitsgebruik. Daardoor valt er op ter mijn een gat in de bezetting. De Schelde heeft daar minder last zeker van de ombouw van de conventionele centrale in Borssele ran de Maasvlakte-order, terwijl bovendien een opdracht uit Taiwan in het vooruitzicht ligt. Volgens Van Van de Hek legde de nadruk op de noodzaak om enig zicht te hebben op het beleid op de middellange termijn. Immers, tot 1986 kunnen de proble men enigszins worden weggescho- ven, daarna zijn er geen grote ketel- bouw-orders meer te verwachten di^ beide ketelbouwers aan het werft, kunnen houden. Er zal dan ook op andere sectoren van de energiemarkt moeten worden overgeschakeld, zo als de w arm te-kracht-koppeling. Vol gens Van der Hek ontbreekt het zicht op ontwikkelingen voor na 1986; hij drong dan ook aan op een snel inzicht in het zogenaamde 'elccticiteitsplan' voor de jaren na "85. omdat dat enig zicht op de komende jaren zou moe ten verschaffen. Van Aardenne was het in grote lijnen met hem eens. Hij wees er echter wel op dat ee electiciteisplan geen water dichte toekomstverwachtinge kan uitspreken, en verwees naar de pro blemen rond de Dordrecht-centrale die lange tijd zeker leek. maar vrij plotseling werd geschrapt Van Aar denne acht het ook noodzakelijk de 'Coconut-operatie' te volvoeren, een operatie die er op neer komt dat er één landelijk electriciteitsbedrijf komt in plaats van de huidige, waar onder de PZEM. die samen de SEP vormen Volgens de minister is er binnen de kaders van de SEP te vaak sprake van belangentegenstell. „die grotere belangen kunnen frusteren" ZLM-voorziUer A. Doeleman ontving van één van de gelande parachutisten de ZLM-vlag ter gelegenheid van de Hij wil zelf alle greep krijgen op deze officiële opening van de ZLM-manifestatie in Kruiningen. sector via een 'nationalisering' van de COMMISSARIS OPENT MANIFESTATIE: SEP. zodat hij op het gebied bijvoorbeeld de energie-apparatuur wat makkelijker een industriebeleid kan ontwikkelen Van Aardenne wees gisteren op de noodzaak om de besprekingen tussen de Schelde en de MESK. een half jaar geleden gestopt, over het zogenaam de 'convenant' voort te zetten. Dat convenant regelt - als het goed is - een nauwe samenwerking tussen beide bedrijven en een order-uitwisseling. De minister leek te speculeren - voor de langere termijn tenminste - op één grote ketelbouwer die op twee ver schillende plaatsen. Hengelo en Vlis singen. actief zou moeten zijn. Hij sprak met enige nadruk over een „nauwere eenheid'. EXAMEK^ HEAO Vlissingen VLISSINGEN Aan de school voor hoger economisch en administratief onderwijs (heao) in Vlissingen slaag den de volgende kandidaten voor het eindexamen: Bedrijfseconomische afdeling A J Balke nende, Kamperland, A. J. Carlier Domburg, mej. C H M. de Croock, Eede, A C. Dekker Hieuwdorp, A J. J. Esseling Vlissingen. H. I. van Hanegem Retranchement, J C van Huizen, Vlissingen. W J Jobse Middelburg. J A. A. Kole Goes, mej R. van der Laan Temeuzen. R C. C. Lauer Middelburg, C. J. Lijbaarl Biervliet F C A B de Maat Hulst. V. B. Melis Oost-Souburg. W Osinga Mid delburg mej S. de Rljcke Vlissingen. P H Roelse Vlissingen. K van Rooijen Westka- pelle. P J. Sijtstra Goes, mej M. T Ver- donck IJzendijke, L. van Wallenburg Veere. A D. van Wijk Kapelle, A. H Zuidweg Yerseke, mej M J. Zwagerman Vlissingen. Herexamen; 7, afgewezen: 1 Commercieel-economische afdeling W Bouwman Burgh. A C Brunke Vlissingen, M C Burger Goes. D K Everwijn Kortge- ne. W A Flikweert Zierikzee. E van der Heijden Vlissingen. mej N E. Huibregtse Westkapw.le, mej K J M. Huige Hoede- ïenskerke, J C G M. de Jonge Vlissingen, P. J M de Jonge Lewedorp. M. R I Lammens Sas van Gent. A J. Maljaars Viis ui Kapelle. L P. Verburg Colijnsplaat J H \1. Verkleij Vlissingen. Herexamen 4, afge wezen: 1. Economisch-juridische afdeling P T G. Claeijs Aardenburg, I A Dekker Nieuw- dorp. M C. Eckhardt Goes, L A. Huibregt se Wissenkerke. M de Klerk Amemuiden. P. Raven Dreischor Herexamen: 4 Bestuursschool GOES Aan de Bestuursschool Zee land in Goes slaagden de volgende kandiatcn: Administratief ambtenaar E M Blanc- kaert Graauw. P H M Budde 's-Graven- polder. W de Graaf Middelburg G. B B. EeuunK Burgh-Haamsléde. O J K Kleine- pier Zoutelande L M Louwerse Zoutelan- de D L van Steenberghe Oostburg. A P T. Verplanke Vlissingen. N. van Vulpen Brouwershaven. J M A Willeboordse Mid delburg Bevolkingsboekhouding, burgerlijke stand en nationaliteitsrecht W M. Anemaet Co lijnsplaat, P J. Mersle Middelburg, Y. G M. Talloen Oostburg, M. Stockman-Wegman Temeuzen Financieel bestuursambtenaar S Douma Westkapelle. P. M van Eijk Sluis M J. Geleijnse Haamstede. C. Herrebout Dom burg. M. J. Kramer Kruiningen. S P. Polderman OostSouburg. G A Ridderbos Koudekerke. J J. de Visser Serooskerke Hoger Financieel Bestuursambtenaar I J Walpot St Philipsland Bestuursambtenaar J C. Walpot St. Phi lipsland. A. L. M. van de Walle Tefhole, W. M Adriaansen Middelburg, A. Bastiaanse Grijpskerke. C van de Berge Bruimsse. G. J Bontenbal Vlissingen B J P de Bruijne Sluis. M J de Clcrck Zuiddorpe, C J Colpaart Woensdrecht. W A Dingemanse Middelburg. J van Eenennaam Middel burg. E J M Eijsackcis Kloosterzande. H G M Focke Middelburg L de Klerk Middelburg. A Lamper Heinkenszand. B M Laurel Vogelwaarde, M A de Marco-De Vlieger Vlissingen, P L Meliefste Vlissin gen, E Knippers-Merison Middelburg F C. Meijer Vlissingen. P. W Moerdijk Middel burg, A A. G M Mortier St Jansteen. J. H de Nood Nieuw en St. Joosland H P van de Peljl Zaamslag, R Plansoen Middel burg. M. Pijpelink Hoek, M B de Reus Goes M. Simoens-Relnhoud Sas van Gent, E A de Rijke Vlissingen. P van Rooijen Westkapelle, A H Saman Zienkzee. C A Saman Axel, M Stroop Tholen, A C Vermeer Oost-Souburg, L. Vermetj St. Phi lipsland. E. C Vcrsprille-Vercouteien Re- Iranchemen;J M van de Vrie Middelburg. J- A Wisse Middelburg. Opleiding Gemeente-financiën. A Herre bout Temeuzen. H J M de Hosson Philip pine, I Lindhout Axel. J Minnaard Bruinis se. M W Zwigtman Oost-Souburg. OPLAGE VAN 12.000 EXEMPLAREN MEL1SKERKE - Op het Walchersc platteland wordt volgende week een krant verspreid, die is gewijd aan de voorbereidingen voor de ruilverkaveling op Walcheren. Het initiatief daartoe gaat uit van de voorbereidingscommissie en de be doeling is dat - zo nodig jaarlijks - in de loop van de voorbereidings periode de belangrijkste ontwikke lingen en vorderingen aldus onder de aandacht worden gebracht. De krant verschijnt in een oplage van 12.000 exemplaren. In Vlissingen. Middelburg en Sou burg wordt het blad - voor zover het de bebouwde kommen betreft - met huis aan huis verspreid, zoals op het platteland; daar ligt de ruilverkave lingskrant ter inzage op de gemeen tehuizen. Reden daarvoor is - ver klaarde voorzitter mr B. J. van Putten van de voorbereidingscom missie desgevraagd - dat de finan ciële middelen, die via de centrale cultuurtechnische commissie be schikbaar komen, beperkt zijn. en dat de directe belangen op het platteland groter zijn dan in de steden, hoewel hij ook daar vanwe ge de verwevenheid van landbouw en landschap interesse voor de ko mende ontwikkelingen onderkent. Opzet van de verkavelingskrant is „het onbekende bekend te maken en de onherkenbare procedures als begrijpelijke informatie over te dra gen", zoals voorzitter Van Putten formuleert. „Het ruilverkavelings wereldje is een roerig wereldje." aldus Van Putten. De belangen lig gen vaak tegengesteld. De voorlich ting geldt met alleen de agrarische belanghebbenden maar ook de sec toren recreatie, milieu en land schap. Als je met ,een dergelijke informatie de scherpe kantjes van tegenstellingen kunt halen, moetje dat zeker met nalaten". Waarom In deze eerste ruilverkavelings krant wordt ingegaan op de rede nen waarom de landbouworganisa ties in 1979 een aanvraag hebben ingediend voor een verkaveling, over de grondverwerving - het bu reau beheer landbouwgronden heeft intussen 155 ha. in tijdelijk bezit - en op de plannen voor de komendejaren. In de komende ja ren zal gewerkt worden aan de vier deeladviezen voor de verkaveling; daarbij gaat het om adviezen over de landbouwstructuur, de land schapsbouw. de natuurweten schappelijke kant van de zaak en de recreatie. De verwachting is. dat die adviezen medio 1984 klaar zijn. Daarna wordt, in de periode tot vermoede lijk begin 1986. aan een schetsont werp gewerkt, waarin de richting van de plannen globaal wordt aan gegeven. In die fase komt ook uitge breid overleg met gemeenten en allerlei andere instanties aan de orde. Ir M.S. Bos van de dienst landinrichting in Goes sluit niet uit. dat de verkaveling Walcheren in de loop van de voorbereidingen te ma ken krijgt met de nieuwe wet op de landinrichting. KRUININGEN „In deze econo- standsorganisatie geluk met het 140- volgens een rondgang. Vandaag, vrij- misch moeilijke tijd blijkt hoe gewei- jarig bestaan, dag. is de dag van de levende have. Er dig belangrijk de landbouw is. De Commissaris Boertien. de Noordbra- zijn keuringen van fokvee. vleesvee, omzet die deze bedrijfstak haalt is bantse gedeputeerde H van Lieshout, schapen en geiten, demonstraties met indrukwekkend. Dat is mede te dan- burgemeester Boer en voorzitter Doe- jachthonden, muzikaal omlijst met ken aan het feit dat de landbouw de leman hesen vlaggen en daarna was jachthoornklanken van de jagersveY- werkmethoden voortudrend aan- de opening van de manifestatie echt eniging. De manifestatie is geopend past". Dit zei commissaris der konin- een feit De genodigden maakten ver- van 09.00 tot 18.00 uur. gin dr C. Boertien donderdag tijdens de opening van de ZLM-manifestatic, die drie dagen gehouden wordt in hallen en op terreinen bij het station Kruiningen-Yerseke. De commissaris was er trots op dat de standsorgani- satic erin geslaagd was een omvang rijke expositie van de grond te tillen. In zijn openingswoord herinnerde dr Boertien eraan dat de boeren zich enkele maanden geleden voor grote problemen geplaatst zagen, als gevolg van de voortdurende regenval. „Daar uit blijkt weer dat de boer, ondanks alle technische hulpmiddelen, toch afhankelijk blijft van het weer". stelde hij. De commissaris vond het uiterst plezierig dat de start van de manifes tatie met stralend zomerweer gepaard ging. Hij greep 20 jaar terug, toen er in kruiningen ook een ZLM-tentoonstel- ling gehouden werd. gedurende 3 re gendagen. Er kwamen toch zo'n 25 000 bezoekers. Boertien „Het ziet er met dit schitterende weer naar uit dat dit aantal gemakkelijk overschre den wordt" Parachutisten De manifestatie, muzikaal opgeluis terd door EMM uit Kruiningen, be gon met een landing door vier para chutisten. Eén ervan had de ZLM- vlag meegenomen en die gaf hij aan voorzitter A. Doeleman van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij. Deze toonde zich opgetogen over het prima weer. Hij constateerde dat het bedrijfsleven goed ingespeeld had - onder meer door een massale deelna me - op de ZLM-manifestatie. Burge meester H. Boer van Reimerswaal noemde bet een manifestatie die klinkt als een klok. Hij wenste de Aardenburg Doe Maar MET ECHTGENOTE FIRMANT ALS BEHEERSTER DOMBURG - Na een lange procedure- strijd is het Café Domburg in de gelijknamige Walcherse badplaats geopend. Burgemeester en wethou ders van Domburg hebben de exploi tanten van het café aan de Sations- straat een drank- en horecavergun- ning verleend, nu de vennootschap onder firma Dourleijn-Van der Steen mevrouw Dourleijn-Verhulst. de echtgenote van medefirmant L. Dour- leijn, als beheerder heeft aangesteld. Aanvankelijk had het dagelijks be stuur van Domburg de constructie, waarbij mevrouw Dourleijn als be heerder werd aangewezen, afgewe zen. Volgens b en w zou mevrouw Dourleijn niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zij wordt echter werkneemster nootschap, die wel bij de Kamer v Koophandel is ingeschreven. de ven- dingen en kleinere misdrijven iemand mogen worden aangerekend De ver warring werd nog groter, toen de Voordat bleek, dat het aantrekken Raad van State oordeelde, dat gede- van een derde persoon de enige moge- puteerde staten van Zeeland zich bij rijkheid was tot het. verkrijgen van de hun besluitvorming niet diep genoeg dranken horecavergunning. heeft de in de materie hadden verdiept. Toen vennootschap onder firma zes juridi- gs hun huiswerk wel goed hadden sche en administratieve rechtszaken gedaan, bleven zij echter nij hun gevoerd, om te bereiken dat medefir- standpunt, mant F van der Steen als beheerder zou worden aangesteld. De gemeente Domburg en gedeputeerde staten van Zeeland vonden echter dat de heer Van der Steen van 'slecht levensge drag' is. In het verleden is tegen hem een aantal processen-verbaal opge maakt. In de rechtszaken ging het. vooral om de vraag hoelang overtre- sloten Dourleijn en Van der Steen om t arief zou betalen. In veel gemeentera- mevrouw Dourleijn als beheerder aan den werd het bericht van de geldver- te stellen, zodat het café eindelijk kan strekking ontvangen met scepticis- worden geopend. B en w van Dom- me. zo niet met wantrouwen. In Oost burg dreigden ook deze constructie burg, waar het verzet groot was, maai' van de hand te wijzen. Ze beriepen ook in de Schouwense gemeenten, zich daarbij op de Kamer van Koop handel. In -alweer- een administratie- Er is maar één oplossing voor de wij zijn een heleboel melden en problemen in Aardenburg. Ik zou zeg- smoorverliefd' op Doe Maar Zater- gen meneer Lockefeer wees een heer. dag 4 juni jl. zijn we naar het concett Pak* het veer. ga heen en kom nooit in de veilinghallen geweest, en dat meer weer. Ginneberge was in één woord: fantastisch' 's Sassenstraat 17 Maandags waren we allemaal be- Aardenburg nieuwd wat er in de krant van zou staan, maar toen we deze opensloegen Hllln Tip *>rhplHp' Stond ons hart bijna stil van woede, ixuip L»C lJUICIUC want van dat stukje dat was geschre- De verstrekking van 50 miljoen door ven klopte geen letter (misschien 7 de PZEM aan de Schelde (als rente- letters die wel kloppen, namelijk Doe loos voorschot? tegen aandelen0) Maar i. Wij vinden dat als je een stukje werpt vragen op. zoals deze: Als de wilt schnjven. je dat dan ook goed Schelde geholpen moet worden, is de moet doen Ten eerste. René van PZEM ris provincie en gemeenten) Collem drumt al een half jaar met dan daarvoor het aangewezen li- meer bij Doe Maar. Maar de verslag- chaam? Is er bij de PZEM als grote gever vond René zeker een leuke belanghebbende voldoende kennis en naam'. Ten tweede. Er stond dat Doe inzicht aanwezig om de gang van Maar het programma routinematig zaken bij een groot industrieel bedrijf aflegde, vandaar dat de hele zaal op te controleren? Is er verder voldoende z'n kop stond hè. omdat er volgens zekerheid dat het grote bedrag niet hem geen professioneel programma langs de een of andere omweg toch werd afgewerkt' Ten derde Er was verdwijnt in de bodemloze put van geen bijgeluid voor gitaren maar voor wijlen het RSV-concern0 In de Vlis- de Rano. maar dat was meneer zeker smgse raad werd gevraagd of de pro- niet opgevallen omdat de meisjes die vincie bij verwerving van aandelen flauwgevallen waren of die tranen in niet. zoals het rijk, voornemens is die hun ogen hadden enz... zo nodig op de af te stoten, zodra ze wat beginnen op foto moesten worden gezet. Ten vier- te leveren? En zal dan de PZEM het de; Er stond: het veelgevraagde Ne- geld terugkrijgen dat er nu in de derwiet werd niet gezongen omdat de Schelde gestoken wordt? De kapitaal- wens van het publiek niet zwaar ge- overdracht onthult welk een geweldi- noeg bleek! Dat is de grootste onzin ge reserve de PZEM bezit Buiten de die we ooit hebben gelezen. Want 50 miljoen zal er nog 33 miljoen gul- Nederwiet is geschreven door Joost den (om ze te sussen?) aan de verbrui- Belifante en deze zingt het ook! Nou. kers worden uitgedeeld. En vermoe- ik wij willen in ieder geval zeggen dat delijk zal er nog wel een bedrag het concert hartstikke mooi was en overblijven. 83 Miljoen over 400 000 niet zoals uit het stukje van de krant inwoners omgeslagen geen ƒ207.50 moest blijken dat er niets aan was. per inwoner, 830 voor een gezin van Mannetje, we zullen eens een collecte 4 personen. Een dergelijke enorme voor je houden en dan kan je van dat reserve onthult dat de elektriciteitsta- geld een goede pen kopen die niet van neven veel te hoog zijn. Zij zou nog die onzin schrijft groter zijn. als Péchmcy het normale Sylvie Polfliet Mary Leliestraat 59 Saskia Goes Carolien Belinda Presentiegeld Dianhe Atigelique Mirjam Moeilijkheden Omdat het touwtrekken over de vraag of Van der Steen nu wel of niet mag worden aangesteld als beheer der, nog wel enige tijd zou kunnen duren, raakte de vennootschap in financiële moeilijkheden. Daarom be- 'aaronder vooral Bruinisse. in Sluis. waar tenslotte maar een enkele zich De commissarissen van de water- ve rechtszaak tikten gedeputeerde bleef verzetten In Bruinisse vroeg maatschappij Zuid-West-Nederland staten b en w van Domburg echter op men zich af: „Waarom een renteloze ipzc 26-05-831 waarvan de provincie de vingers De eerste aanvraag imet lening, als volgens het ETI de Schelde de grootste aandeelhoudster is. kun- Van der Steen als beheerder' was wél in wezen kerngezond is?" Laten wij nen natuurlijk niet hun kostbare tijd terecht afgewezen, de tweede imet hopen voor de Zeeuwse elektriciteit^- gratis beschikbaar steiien om over de verbruikers dat het pessimisme onge- belangen van de maatschappij te ver grond is en dat zij niet het nazien gaderen. Zij krijgen daarom voor elke mevrouw Dourleijn als beheerden had volgens gs moeten worden geho noreerd. Nu b en w van Domburg aan zullen hebben van hun 50 miljoen. vergadering een vergoeding. De direc- deze eis van gs hebben voldaan en de vergunning hebben verleend, kon het cafe inmiddels worden geopend. A. M. i OOSTBURG De Streek VVV s van Oost- en West-Zeeuwscli-Vlaandercn zullen per 1 januari 1985 samen gaan. Deze week is door de dagelijkse be sturen van de nu nog zelfstandige Streek VW's een commissie inge steld, die de fusie moet voorbereiden. Voor 1 april van volgend jaar zal deze commissie met gedetailleerde voor stellen voor een stichting Streek VVV-Zeeuwsch-Vlaanderen in de al gemene ledenvergadering komen. „Er zitten ongetwijfeld nog haken en ogen aan het samengaan", zegt J Schippers, voorzitter van de Streek VVV West-Zeeuwsch-Vlaanderen. de twee streek VVV's te groot zijn om tot een goede samensmelting te ko- Een algemene Zeeuws-Vlaamse pro motie zal volgens hem meer duidelijk- Schippers benadrukt dat er behalv ■erschillen toch ook overeenkomsten de raad men Hoewel Oost-Zeeuwsch-Vlaan- heid scheppen en een sterkere presen- tussen oost en west zijn der Giezen teur van de maatschappij, gedreven Noordweg 75 door zijn rechtvaardigheidsgevoel en Middelburg niet wijkend voor de bezuiniging's- drift zou die vergoeding willen bren gen op ƒ250 per vergadering Luide protesten van kortzichtige, zelfzuchti ge groepen, die de bezuiniging op hun eigen inkomsten ook willen zien toe gepast op het presentiegeld van de commissarissen die zulk gewichtig werk verrichten. Een tussenvoorstel van f 180 per vergadering, zoals ook de leden van de Provinciale Staten ontvangen, won het De voorzitter van- commissarissen, gedepu- deren meer inwoners telt', hebben de WV's daar beduidend minder leden. „Maar het is verre te verkiezen boven afzonderlijk te opereren. Ik ben dan In ook heel tevreden met het principebe sluit van deze week". Hij is zich er v westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen speelt het kusttoerisme een grotere rol Ondanks deze verschillen ver wacht Schippers een betere promotie bewust dat velen van van Zeeuwsch-Vlaanderen als één or- mening zijn dat de verschillen tussen garrisatie de activiteiten coördineert tatie in den lande mogelijk maken De West-Zeeuws-Vlaamse streek VVV heeft onlangs in samenwerking met hel bedrijfsleven een nieuw promotie programma in elkaar gezet, dat vol gend jaar van start zal gaan Dit programma zou geschikt zijn als uit gangspunt voor het op te stellen Zeeuwsch-Vlaanderen Promotie. Belangrijke factor is volgens de Wesl-Zceuws-Vlaamsc streek VVV- voorzittcr het gezamenlijke Belgi sche achterland. Grenzenioos Vlaams lamekreel die op liee teerde Don. volstrekt geen Don Qui- chotte. maar man met nuchtere werkelijkheidszin, verklaarde zich voor het voorstel en sneed tegelijker tijd bij voorbaat latere discussies af Aldus waarborgde hij voor heren com missarissen voor de naaste toekomst Zeeuwsch-Vlaanderen van toepas- het tot f 180 verhoogde presentiegeld, sing is en die nu al onder de aandacht m van der Giezen van het publiek wordt gebracht. Noordweg 75 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23